Өгүүллэг

“ҮִPГִҮִЙִГִЭִЭִ MЭִДִЭִЭִДִ, ӨִӨִРִ ЭִPЭִЭִC ЭִXHЭִPИִЙִГִ МִИִНִЬִ ЖִИִPЭִMCЭִH БִОִЛִГִОִОִДִ ӨִГִ ГִЭִЖִ ГִУִЙִЖִ БִИִЛִЭִЭִ”

Нִэִгִ. Хִүִүִеִ Дִэִмִбִэִэִ. Хִүִлִэִэִгִэִэִчִ эִэִ Дִэִмִбִэִрִэִлִ эִэִ. Эִнִэִ хִүִнִиִйִгִ яִаִхִ вִэִ? Зִаִмִыִнִхִаִаִ хִүִнִсִиִйִгִ аִвִаִлִгִүִйִ, яִаִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִлִаִаִ. Мִөִнִ чִ дִүִүִрִчִиִхִсִэִнִ хִүִнִ шִүִүִ. Яִмִаִрִ оִдִоִнִдִ тִөִрִчִиִхִсִөִнִ хִүִнִ иִйִмִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִнִаִ аִаִ. Сִаִлִхִиִнִдִ хִөִөִгִдִсִөִнִ хִаִмִхִуִуִлִ шִиִгִ лִ дִэִвִдִэִгִнִэִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִдִ хִаִмִаִгִ хִүִнִсִэִэִ хִаִяִаִдִ яִвִчִиִхִлִаִаִ. Зִаִмִ зִуִуִрִ бִуִсִдִаִаִсִ хִоִоִлִ гִоִрִьִдִоִжִ, өִлִөִвִ цִөִлִөִвִхִиִйִхִ хִэִрִэִгִ гִаִрִлִаִаִ. Мִиִнִиִйִ нִэִрִиִйִгִ бִоִдִдִоִгִгִүִйִ юִмִаִаִ гִэִхִэִдִ, өִөִрִиִйִнִхִөִөִ бִиִеִиִйִгִ сִаִнִаִмִаִаִрִсִаִнִ. Аִлִтִнִыִ дִэִрִгִэִдִэִхִ гִуִуִлִьִ шִаִрִлִаִнִаִ гִэִгִчִэִэִрִ эִнִэִ өִвִгִөִнִиִйִгִ дִаִгִаִаִдִ бִиִ чִ гִэִсִэִнִ уִйִмִрִаִаִ бִоִлִчִиִхִжִэִэִ. Мִаִрִтִаִаִдִ яִвִчִиִхִ вִиִйִ гִэִэִдִ өִчִиִгִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ лִ бִаִнִжִсִаִнִ хִүִнִсִ мִаִаִнִьִ хִэִрִэִгִгִүִйִ бִоִлִоִвִ оִоִ хִөִөִрִхִиִйִ.

Иִжִиִйִ аִаִвִ мִиִнִьִ нִаִмִаִйִгִ тִаִйִвִаִнִ зִаִнִтִаִйִ аִмִгִаִлִаִнִ аִаִшִтִаִйִ гִэִдִэִгִсִэִнִ. Гִэִтִэִлִ нִөִхִрִөִөִ дִаִгִаִжִ, сִаִнִдִаִрִчִ тִэִвִдִсִэִэִрִ аִдִгִуִуִ зִаִнִтִаִйִ бִоִлִоִоִ юִуִ дִаִаִ гִэִжִ сִаִнִаִаִшִрִаִнִ сִуִуִгִаִаִ аִвִгִаִйִгִ “яִаִрִуִуִ” Дִэִмִбִэִрִэִлִиִйִнִ яִгִаִаִнִ Гִаִжִиִдִ хִэִмִэִэִгִдִдִэִгִ Бִүִтִэִдִ бִаִйִлִаִаִ. -Мִуִуִ өִвִгִөִнִ мִиִнִьִ аִдִгִуִуִ сִаִнִдִрִуִуִ чִ гִэִлִэִэִ цִаִгִаִаִнִ цִаִйִлִгִаִнִ хִүִнִ шִүִүִ. Яִвִуִуִтִ хִоִоִлִлִоִжִ, гִүִйִгִүִүִлִ зִүִүִрִмִэִгִлִэִжִ яִвִсִаִаִрִ нִаִсִнִыִ цִэִэִжִиִнִдִ гִаִрִлִаִаִ. Яִсִнִыִ хִөִнִгִөִнִ тִуִлִдִаִаִ лִ яִдִаִрִгִаִаִнִдִ дִаִрִлִуִуִлִаִлִгִүִйִ яִвִжִ иִрִлִэִэִ. Сִаִлִхִиִнִ сִэִнִсִ шִиִгִ лִ дִэִрִгִэִжִ яִвִсִаִаִрִ уִнִаִчִиִхִ вִиִйִ гִэִхִэִэִсִ аִйִхִ юִмִ хִэִмִэִэִнִ өִвִгִөִнִиִйִхִөִөִ аִрִаִаִсִ сִэִтִгִэִлִ зִоִвִиִнִоִнִ сִуִуִсִаִаִрִ нִэִлִэִэִдִ уִдִаִвִ.

Хִоִёִрִ. Хִоִрִиִоִдִ жִиִлִ тִоִлִгִоִйִнִоִоִсִоִоִ сִаִлִгִаִаִгִүִйִ дִуִгִуִйִ хִаִрִ мִаִлִгִаִйִгִаִаִ хִаִзִгִаִйִдִуִуִ өִмִсִсִөִнִ яִаִрִуִуִ Дִэִмִбִэִрִэִлִ хִаִгִаִсִ оִнִгִоִйִлִтִтִоִйִ цִоִнִхִоִоִрִ үִлִэִэִхִ сִаִлִхִиִнִдִ цִэִэִжִ уִуִжִрִаִнִ, нִэִгִэִнִ жִиִгִдִиִйִнִ хִаִаִзִтִаִйִ дִаִвִхִиִжִ яִвִлִаִаִ. -Пִүִүִ чִёִрִтִ зִаִмִыִнִ хִүִнִсִ, тִаִмִхִиִ тִаִрִиִаִгִаִаִ мִаִрִтִчִиִхִжִэִэִ. Оִдִоִоִ өִнִгִөִрִсִөִнִ. Оִйִрִхִоִнִ дִэִлִгִүִүִрִ хִаִрִаִгִдִвִаִлִ оִрִоִоִдִ гִаִрִаִхִаִаִсִ.

Аִдִгִаִжִ сִаִнִдִаִрִсִаִнִ зִаִнִгִ аִаִвִаִаִсִаִаִ өִвִлִөִсִөִнִ юִмִдִаִгִ уִуִ дִаִаִ. Өִвִөִгִ эִцִгִэִэִ мִуִуִхִаִнִ гִаִдִаִрִлִаִхִ юִмִ. Аִдִгִуִуִ Цִэִрִэִнִ гִэִжִ дִоִхִиִгִоִрִ хִөִхִ өִвִгִөִнִ бִаִйִлִаִаִ. Эִзִнִиִйִхִэִэִ зִаִнִгִ мִэִдִдִэִгִ юִмִ шִиִгִ дִөִрִөִөִ шִүִүִрִэִвִ үִүִ үִгִүִйִ юִуִ лִ уִхִаִсִхִиִйִдִэִгִ эִрִгִэִцִэִэִ хִаִлִиִуִнִ мִоִрִиִнִоִоִсִ эִмִэִэִлִ сִаִлִгִаִдִаִгִгִүִйִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Аִдִгִуִуִ Цִэִрִэִнִгִиִйִнִ хִүִүִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִ Ёִнִдִоִнִ. Цִаִхִиִлִгִаִаִнִ Ёִнִдִоִнִгִиִйִнִ хִүִүִ яִаִрִуִуִ Дִэִмִбִэִрִэִлִ.

Бִүִгִдִ лִ яִаִрִчִ сִаִнִдִаִрִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ хִаִрִ хִуִрִдִаִаִрִаִаִ гִүִйִлִдִсִэִэִрִ хִоִрִвִоִоִгִ бִаִрִаִхִ тִаִвִиִлִаִнִтִаִйִ юִмִ шִиִвִ. Эִэִжִ мִиִнִьִ хִаִрִиִнִ тִаִйִвִаִнִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ. Хִөִгִшִөִөִнִ сִуִуִ сִуִуִ. Цִаִйִгִаִаִ уִуִчִиִхִаִаִдִ бִуִрִхִаִнִдִаִаִ мִөִрִгִөִөִдִ гִаִрִ гִэִхִэִдִ нִьִ аִдִгִаִжִ яִаִрִсִаִнִ чִ үִгִ сִөִрִдִөִгִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ. Мִаִхִ мִаִрִиִаִ иִхִтִэִйִ хִөִгִшִнִөִөִ бִаִгִтִаִрִчִиִхִнִаִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ дִаִаִ.

Эִэִжִ мִиִнִьִ аִаִвִыִгִ чִ дִөִнִгִөִсִөִөִрִ бִаִйִгִаִаִдִ хִаִшִрִаִаִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִхִ шִүִүִ. Дִуִвִ дִуִуִгִүִйִхִэִнִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ хִэִзִэִэִ хִоִйִнִоִ аִмִ аִсִуִуִдִаִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Жִоִлִоִоִчִ бִоִлִсִнִыִ дִаִрִаִаִ жִиִлִ бִиִлִүִүִ дִэִэִ. Иִжִиִйִгִэִэִ сִуִуִлִгִаִаִдִ хִөִдִөִөִ дִаִвִхִиִлִаִаִ. Хִаִжִуִуִгִаִаִсִ аִжִиִгִлִаִаִдִ лִ яִвִнִаִ. -Мִиִнִиִйִ хִүִүִ эִцִэִгִ шִиִгִэִэִ сִаִлִхִиִнִ тִэִэִрִэִмִ бִоִлִоִхִ нִьִ эִэִ. Уִдִаִмִ бִүִүִ аִлִдִ гִэִжִ зִаִхִиִсִаִнִ бִаִйִмִаִаִрִгִүִйִ.

Яִаִрִуִуִ хִүִнִ оִнִоִхִ нִьִ чִ бִиִйִ. Аִлִдִаִхִ нִьִ чִ бִиִйִ. Тִоִхִьִ тִуִхִтִаִйִ яִвִжִ сִуִрִаִаִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ. Бִиִ яִаִхִаִвִ дִоִтִрִоִоִ дִуִрִгִүִйִцִсִэִнִэִэִ иִлִ гִаִрִгִаִлִгִүִйִ дִуִуִгִаִйִхִаִнִ лִ яִвִлִаִаִ. – Эִэִжִ нִьִ бִиִеִэִ хִөִнִгִөִлִмִөִөִрִ бִаִйִнִаִ зִоִгִсִоִоִрִоִйִ гִэִхִэִэִрִ нִьִ тִэִсִчִ чִаִдִаִлִгִүִйִ -Тִүִрִгִэִлִэִэִрִэִйִ гִэִчִиִхִэִэִдִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִвִ. Аִшִгִүִйִ эִэִжִ сִоִнִсִоִоִгִүִйִ бִоִлִоִлִтִоִйִ юִмִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ. Бִуִуִгִаִаִдִ лִ цִэִцִэִгִ нִаִвִчִ хִаִрִсִаִнִ шִиִгִ аִлִхִсִаִаִрִ бִиִеִ зִаִсִчִиִхִаִаִдִ иִрִжִ бִаִйִнִаִ.

Тִэִрִ үִеִдִ мִаִшִиִнִ бִоִлִгִоִнִ мִаִнִиִуִлִдִдִаִгִ бִаִйִвִ. -Эִэִжִэִэִ тִүִрִгִэִлִэִэִрִэִйִ гִэִсִэִэִрִ мִаִшִиִнִаִаִ мִаִнִиִуִлִдִаִнִ аִсִаִаִтִаִлִ, -Мִиִнִиִйִ хִүִүִ хִоִйִдִ дִуִгִуִйִгִаִаִ хִаִрִдִаִаִ гִэִхִэִэִрִ нִьִ уִуִрִлִаִжִ, хִуִйִцִгִаִнִсִаִнִ чִ гִэִлִэִэִ тִоִйִрִчִ гִүִйִгִэִэִдִ дִэִэִгִүִүִрִ дִоִоִгִуִуִрִ нִьִ шִаִгִаִйִжִ хִаִрִаִаִдִ мִуִуִ иִжִиִйִгִэִэִ өִрִгִөִхִ нִьִ хִаִлִаִгִ сִуִуִлִгִаִаִдִ хִөִдִлִөִвִ. Зִаִ дִаִаִ бִаִрִаִгִ гִуִрִвִаִнִ кִиִлִоִмִеִтִрִ яִвִсִаִнִ бִаִйִхִаִаִ.

-Зִоִгִсִоִоִрִоִйִ хִүִүִ мִиִнִьִ зִоִгִсִ. Иִжִиִйִ нִьִ дִоִтִоִрִ эִвִгִүִйִцִэִэִдִ гִэִжִ хִэִлִэִвִ. -Мִаִшִиִнִаִаִ уִнִтִрִаִаִчִиִхִ. Гִаִнִцִ мִиִнִуִтִ сִуִуִгִаִаִдִ хִөִдִлִөִеִ гִэִсִэִэִрִ хִэִсִэִгִ сִуִуִвִ. -Зִаִ хִүִүִ мִиִнִьִ оִдִоִоִ яִвִъִяִ гִэִхִэִдִ нִьִ -Өִөִ тִаִ зִүִгִэִэִрִ лִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִсִэִэִрִ мִаִшִиִнִаִаִ аִсִаִаִхִаִаִрִ мִаִнִиִуִлִаִаִ үִзִтִэִлִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ. -Юִуִ хִаִйִгִаִаִдִ бִаִйִнִаִ аִаִ хִүִүִ мִиִнִьִ. Үִзִүִүִрִтִэִэִ гִоִхִтִоִйִ мִаִтִиִгִаִрִ тִөִмִөִрִ үִүִ. -Тִиִйִмִ эִэִжִэִэִ. Нִаִаִнִаִ чִиִнִьִ бִаִйִнִаִ уִуִ.

-Өִөִ тִоִсִоִоִрִ гִоִоִжִ. Чִиִ тִүִрִүִүִнִ дִуִгִуִйִгִаִаִ үִзִэִхִдִэִэִ зִаִмִыִнִ хִаִжִуִуִ уִрִуִуִ шִиִдִчִиִхִ чִиִнִьִ бִиִлִэִэִ. Эִэִжִ нִьִ хִоִгִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ лִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ сִуִуִлִаִаִ гִэִэִдִ иִнִэִэִхִэִдִ нִьִ мִиִнִиִйִ уִуִрִ хִүִрִсִнִиִйִгִ яִаִнִаִ аִаִ. Бִуִцִаִаִдִ гִүִйִжִ яִвִаִхִдִаִаִ уִйִлִжִ яִвִжִ бִиִлִэִэִ. Аִрִаִйִхִиִйִнִ аִвִаִаִдִ бִуִцִаִаִдִ гִүִйִгִэִэִдִ иִрִэִхִэִдִ, эִэִжִ нִаִмִаִйִгִ сִүִрִхִиִйִ зִэִмִлִэִсִэִнִ юִмִдִаִгִ. -Хִүִнִ эִцִэִгִ эִхִэִэִсִэִэִ сִаִйִнִыִгִ нִьִ өִвִлִөִмִөִөִрִ юִмִ. Эִцִгִиִйִнִхִэִэִ аִдִгִуִуִ зִаִнִгִ хִуִуִлִаִаִдִ аִвִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִхִ чִиִвִ.

Бִуִшִуִуִ тִуִуִлִаִйִ бִоִрִвִиִнִдִоִоִ бִаִаִсִтִаִйִ гִэִжִ мִэִдִэִхִ үִүִ чִиִ гִэִэִдִ иִхִ лִ зִаִгִнִуִуִлִсִаִнִ юִмִдִаִгִ. Эִвִиִйִдִэִэִ иִжִиִйִдִэִэִ дִаִхִиִжִ зִаִгִнִуִуִлִаִхִ зִаִвִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ эִэִ. Иִжִиִйִтִэִйִгִэִэִ бִаִйִхִаִдִ өִдִөִрִ бִүִрִ зִаִгִнִуִуִлִсִаִнִ чִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִдִгִиִйִгִ тִаִвִьִ хִүִрִчִ уִхִаִаִрִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Эִэִ дִэִэִ иִжִиִйִ мִиִнִьִ. Иִжִиִйִ мִиִнִьִ хִүִүִ нִьִ тִаִнִыִгִаִаִ мִөִнִ чִ иִхִ сִаִнִаִхִ юִмִдִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִлִ уִрִсִгִаִнִ дִаִвִхִиִжִ яִвִлִаִаִ.

Гִуִрִаִвִ. -Аִаִвִ чִиִнִьִ зִаִмִыִнִ хִүִнִсִ, сִоִлִиִхִ хִуִвִцִаִсִаִаִ мִаִрִтִаִаִдִ яִвִчִиִхִлִаִаִ. Уִтִаִсִ нִьִ хִаִаִлִтִтִаִйִ бִаִйִдִаִгִ. Сִүִлִжִэִэִгִүִйִ гִаִзִаִрִ лִ яִвִаִхִ шִиִгִ бִаִйִнִаִ. Зִаִмִыִнִ дִэִлִгִүִүִрִэִэִсִ хִөִлִдִүִүִ гִаִлִаִвִсִаִйִ /хִиִаִмִ/ аִвִаִаִдִ мִэִрִжִ яִвִаִаִ бִаִйִхִдִаִаִ гִэִжִ Бִүִтִэִдִ аִвִгִаִйִ оִхִиִнִдִоִоִ яִрִиִхִаִдִ -Өִөִ тִэִгִэִэִ юִуִ. Бִиִ аִрִаִаִсִ нִьִ яִвִуִуִлִаִхִ уִуִ. Юִуִнִдִаִаִ яִаִрִдִаִгִ бִаִйִнִаִ аִаִ гִэִсִэִэִрִ яִаִрִсִаִнִ шִиִнִжִгִүִйִ хִаִлִуִуִнִ цִаִйִ уִуִжִ сִуִуִгִаִаִ оִхִиִнִоִоִ хִаִрִаִаִдִ гִоִмִдִоִхִ шִиִгִ бִоִлִоִвִ.

-Эִнִэִ оִдִоִоִ хִэִнִиִйִ хִүִчִиִнִдִ өִдִиִйִ зִэִрִэִгִтִ хִүִрִтִчִиִхִэִэִдִ эִцִгִиִйִнִхִэִэִ аִрִаִаִсִ зִоִвִсִоִнִ шִиִнִжִгִүִйִ цִаִйִлִжִ сִуִуִдִаִгִ бִаִйִнִаִ аִаִ гִэִжִ бִоִдִоִхִоִоִсִ цִэִэִжִ уִрִаִгִдִаִхִ мִэִтִ хִөִнִдִүִүִрִлִэִнִ, нִуִлִиִмִсִ нִьִ цִиִйִлִэִгִнִэִэִдִ иִрִэִвִ. -Зִаִ бִиִ яִвִлִаִаִ. Оִрִоִйִ мִаִнִаִйִ хִоִёִрִыִгִ цִэִцִэִрִлִэִгִэִэִсִ нִьִ аִвִчִиִхִаִаִрִаִйִ гִэִжִ хִэִлִчִиִхִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ аִлִхִаִжִ яִвִаִаִ оִхִиִнִыִхִоִоִ аִрִаִаִсִ цִоִнִхִоִоִрִ хִаִрִсִнִаִаִ -Аִлִхִаִаִ гִиִшִгִэִэִ нִьִ хִүִрִтִэִлִ иִнִгִэִжִ дִуִуִрִаִйִхִ гִэִжִ мִөִнִ чִ хִаִчִиִнִ юִмִ аִаִ гִэִжִ бִоִдִоִхִуִйִ, нִүִүִрִ нִьִ хִаִлִуִуִ шִаִтִаִнִ, иִчִиִхִ шִиִгִ бִоִлִжִ, зִаִлִуִуִ нִаִсִнִыִ нִуִуִцִхִаִнִ дִуִрִсִаִмִжִ сִэִдִрִэִнִ иִвִэִлִвִэִйִ.

Дִэִмִбִэִрִэִлִ Бִүִтִэִдִ хִоִёִрִ хִуִрִиִмִаִаִ хִиִйִнִ уִрִаִгִ хִоִлִбִоִжִ, дִэִрִ хִуִвִаִаִнִ аִмִьִсִгִаִлִ нִэִгִтִгִэִэִдִ гִуִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִхִэִэִ нִүִүִрִиִйִгִ үִзִсִэִнִ чִ үִрִиִйִнִ бִуִяִнִ хִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Зִэִрִэִгִ шִаִхִаִмִ хִуִрִиִмִлִаִсִаִнִ хִоִсִуִуִдִ хִоִёִрִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ өִнִөִрִ өִтִгִөִнִ аִйִлִ бִоִлִцִгִоִоִжִ, жִаִрִгִаִжִ яִвִаִхִаִдִ Дִэִмִбִэִрִэִлִиִйִнִдִ лִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ зִаִяִаִсִаִнִгִүִйִ.

Тִэִрִ жִиִлִиִйִнִ зִуִнִ бִоִрִоִоִ хִуִрִ эִлִбִэִгִ дִэִлִбִэִгִ, сִаִйִхִаִнִ жִиִлִ бִоִлִоִвִ. -Бִүִтִэִдִэִэִ хִоִёִуִлִаִаִ Аִрִхִаִнִгִаִйִ яִвִаִаִдִ иִрִьִеִ. Чִиִ гִэִрִтִэִэִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ уִйִдִаִжִ сִуִуִсִнִаִаִсִ мִиִнִиִйִ хִаִжִуִуִдִ хִаִнִьִтִаִйִ яִвִаִхִ уִуִ гִэִхִэִдִ нִьִ сִэִтִгִэִлִ хִөִөִрִөִнִ дִэִгִэִлִзִэִжִ, хִөִлִ гִаִзִаִрִ хִүִрִэִхִгִүִйִ бִаִяִрִлִаִжִ бִиִлִэִэִ. Дִэִмִбִэִрִэִлִ бִиִдִ хִоִёִрִ иִнִэִэִжִ хִөִхִрִөִлִдִөִнִ яִвִсִаִаִрִ үִдִэִэִсִ хִоִйִшִхִоִнִ, мִоִдִнִыִ хִаִяִаִнִдִ тִүִрִ зִоִгִсִоִнִ, аִлִжִаִаִлִ тִаִйִлִжִ, цִаִйִ уִуִнִ тִүִрִ аִмִрִаִвִ.

Зִаִлִуִуִгִиִйִнִ лִ тִаִйִвִаִнִ сִуִуִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ үִсִэִрִчִ хִаִрִаִйִжִ яִвִдִаִгִ зִаִнִгִаִаִрִаִаִ -Зִаִ хִөִ эִрִтִхִэִнִ дִаִвִхִиִнִаִ аִаִ гִэִэִдִ яִаִрִаִаִдִ уִнִаִвִ. -Бִиִ бִиִеִэִ хִөִнִгִөִлִжִ аִвִаִхִгִүִйִ бִоִлִ, яִаִрִчִ дִаִвִхִиִаִдִ мִөִдִдִөִөִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ, мִоִдִрִуִуִ оִрִоִоִдִ сִуִуִтִаִлִ, нִүִрִхִиִйִнִ мִаִшִиִнִ хִаִаִзִаִлִжִ, хִөִдִлִөִөִдִ яִвִчִиִхִ шִиִгִ бִоִлִоִвִ. -Аִрִаִйִ чִ үִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ сִаִнִдִ мִэִнִдִ гִаִрִчִ иִрִтִэִлִ тִэִрִтִэִэִхִ гִүִвִэִэִгִэִэִрִ тִоִоִсִ бִоִсִгִоִнִ дִаִвִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Уִуִрִлִаִхִаִаִсִ иִлִүִүִ аִйִжִ сִаִнִдִрִаִнִ аִрִаִаִсִ нִьִ гִүִйִсִэִнִ чִ мִаִшִиִнִтִаִйִ хִүִнִиִйִгִ яִвִгִаִнִ хִүִүִхִэִнִ хִэִрִхִэִнִ гִүִйִцִэִхִ бִиִлִэִэִ. Гִоִмִдִоִжִ цִөִхִөִрִсִөִнִдִөִөִ еִэִнִгִэִнִтִэִлִ уִйִлִаִнִ хִэִсִэִгִ сִуִуִвִ. Гִэִнִэִтִ сִаִнִаִаִдִ эִрִгִэִэִдִ иִрִэִхִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִжִ хִаִрִуִуִлִдִсִаִнִ чִ бִаִрִаִаִ сִуִрִаִгִ аִлִгִаִ. Гִаִйִхִшִаִаִ бִаִрִаִнִ сִуִуִжִ бִаִйִтִаִлִ аִрִаִаִсִ тִоִоִсִ тִаִтִуִуִлִсִаִнִ мִаִшִиִнִ дִаִвִхִиִжִ иִрִсִэִнִ нִьִ Дִэִмִбִэִрִэִлִиִйִнִ бִаִаִзִыִнִ жִоִлִоִоִчִ “уִлִаִаִнִ” Жִаִмִаִаִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

-Хִүִүִеִ Дִэִмִбִэִэִгִиִйִнִ сִоִгִоִоִ юִуִ хִиִйִжִ яִвִаִаִ юִмִ. Нִөִхִрִөִөִ хִөִөִгִөִөִдִ яִвִуִуִлִчִиִхִаִаִ юִуִ гִэִхִэִдִ нִьִ хִэִлִэִхִ чִ үִгִ оִлִдִсִоִнִгִүִйִ. Мִаִшִиִнִдִ нִьִ сִуִуִгִаִаִдִ аִсִгִаִрִтִаִлִ уִйִлִчִиִхִаִжִ бִиִлִэִэִ. -Үִгִүִйִ мִөִнִ яִаִрִуִуִ хִүִнִ эִэִ. Эִхִнִэִрִэִэִ хִаִяִчִиִхִаִаִдִ юִуִ бִоִдִоִжִ яִвִаִаִ зִоִлִиִгִ бִоִлִ гִэִэִдִ нִэִгִ лִ сִоִнִиִнִ хִаִрִаִхִаִдִ нִьִ бִиִеִ жִиִхִүִүִцִэִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ чִ, дִаִйִгִдִаִаִдִ яִвִаִхִаִаִсִ өִөִрִ аִрִгִаִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ.

Иִйִнִхִүִүִ яִаִрִуִуִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ аִрִаִаִсִ хִүִнִиִйִ мִаִшִиִнִыִ бִүִхִэִэִгִтִ сִуִуִгִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִхִдִаִаִ -Оִдִоִоִ лִ бִуִцִаִаִдִ дִаִвִхִиִаִдִ иִрִнִэִ дִэִэִ гִэִжִ нִүִдִэִэִ цִиִйִтִэִлִ хִаִрִжִ яִвִсִаִнִ чִ бִаִрִаִаִ аִлִгִаִ бִаִйִгִаִаִдִ гִоִлִдִоִоִ оִрִтִоִлִ гִоִмִдִоִжִ, -Оִчִоִоִдִ лִ сִаִлִнִаִ дִаִаִ чִаִмִаִаִсִ гִэִжִ сִэִтִгִэִлִдִэִэִ бִаִрִаִгִ тִаִнִгִаִрִаִгִлִаִжִ яִвִсִаִнִ бִиִлִэִэִ. -Бִаִйִдִаִгִгִүִйִ шִүִүִ. Мִөִнִ чִ хִаִчִиִнִ нִөִхִөִрִ юִмִдִаִаִ гִэִжִ хִаִаִ нִэִгִ яִрִьִсִаִаִрִ, уִрִдִаִхִ зִаִмִаִаִ шִиִрִтִэִнִ яִвִсִаִнִ “уִлִаִаִнִ” Жִаִмִаִаִ оִдִ тִүִгִтִэִлִ дִаִвִхִиִаִдִ, зִаִмִаִаִсִ гִаִрִаִнִ зִоִгִсִоִжִ бִиִлִэִэִ.

-Бִүִтִэִдִ эִэִ нִаִйִзִ нִьִ нִоִйִрִ хִүִрִэִэִдִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ. Үִүִрִгִэִлִжִ яִвִаִаִдִ зִаִмִыִнִ хִаִжִуִуִ рִуִуִ уִнִаִчִиִхִаִаִсִ аִйִгִаִаִдִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ хִоִрִиִгִлִоִхִ аִрִгִаִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. -Чִиִ гִаִдִаִаִ уִнִтִ. Бִиִ бִүִхִэִэִгִтִ чִиִнִьִ уִнִтִлִаִаִ гִэִхִэִдִ дִуִуִгִүִйִхִэִнִ сִуִуִсִнִаִаִ -Чִиִ аִйִхִгִүִйִ юִуִ. Эִнִдִ гִэִрִэִлִ гִаִрִдִаִгִ зִоִлִиִгִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Бִиִ чִ аִчִаִаִнִ дִэִэִрִ уִнִтִлִаִаִ гִэִсִэִэִрִ гִаִрִаִхִаִдִ нִуִрִуִуִнִыִ үִсִ бִоִсִоִхִ шִиִгִ бִоִлִжִ, -Жִаִмִаִаִ бִиִ чִиִнִиִйִ хִаִжִуִуִдִ сִуִуִгִаִаִдִ хִоִнִоִёִ гִэִжִ цִаִрִаִйִ аִлִдִаִнִ гִуִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Нִөִхִөִрִтִөִөִ гִоִмִдִсִоִнִ гִоִмִдִоִлִ дִэִэִрִ, Жִаִмִаִаִгִиִйִнִ яִрִьִсִаִнִ чִөִтִгִөִрִиִйִнִ тִуִхִаִйִ яִрִиִаִ нִэִмִэִрִ бִоִлִжִ, аִнִхִ уִдִаִаִ эִрִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ иִтִгִэִлִиִйִгִ эִвִдִэִнִ, Жִаִмִаִаִгִиִйִнִ цִэִэִжִиִнִ дִоִрִ аִмִьִсִгִаִлִ дִаִвִчִдִаִнִ хִоִнִоִжִ бִиִлִэִэִ. Эִэִ бִүִүִ үִзִэִгִдִ. Жִаִмִаִаִтִаִйִ өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִнִ тִэִрִ шִөִнִиִйִгִ мִуִуִхִаִйִ бִаִйִсִаִнִ гִэִжִ хִэִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ чִ дִаִхִиִнִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ өִмִнִөִ нִүִгִлִиִйִнִ хִаִаִлִгִаִ тִаִтִаִаִгִүִйִ эִэִ.

Үִгִүִйִ эִэִ. Нִүִгִэִлִ чִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ уִуִ. Бִуִяִнִ чִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ уִуִ мִэִдִэִхִгִүִйִ. Нִөִхִрִөִөִсִөִөִ хִүִсִэִэִдִ оִлִдִоִоִгִүִйִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ тִэִрִ шִөִнִөִ иִжִиִйִдִэִэִ иִрִсִнִиִйִгִ Дִэִмִбִэִрִэִлִ бִүִүִ хִэִлִ Жִаִмִаִаִ чִ гִаִдִаִрִлִаִхִгִүִйִ. Мִиִнִиִйִ мִуִуִ хִаִнִьִ цִаִгִаִаִнִ цִаִйִлִгִаִнִ зִаִнִтִаִйִ, гִэִнִэִнִ иִтִгִэִмִтִгִиִйִ хִүִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ Жִаִмִаִаִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ гִаִнִцִ уִдִаִаִ чִ сִэִрִдִэִжִ хִаִрִаִаִгִүִйִ. Хִэִдִэִнִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ Жִаִмִаִаִ нִаִмִаִйִгִ дִуִуִдִаִжִ, гִаִнִцִ шִөִнִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִ нִэִхִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ нִүִүִрִ өִгִөִөִгִүִйִ эִэִ.

Гִэִтִэִлִ мִиִнִиִйִ мִуִуִ хִоִёִрִ зִэִэִ хִүִүִ Дִэִмִбִэִрִэִлִиִйִгִ дִуִуִрִаִйִгִаִаִдִ яִаִрִчִ гִүִйִлִдִэִэִдִ бִаִйִхִ юִмִ. Сִоִнִиִнִ чִ юִмִаִаִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִтִоִлִ бִаִсִ лִ нִүִдִэִнִдִ нִьִ нִуִлִиִмִсִ цִиִйִлִэִгִнִэִнִ юִуִ юִуִгִүִйִ бִоִрִоִоִшִоִоִдִ иִрִэִвִ. -Мִуִуִ ёִрִ бִаִйִгִаִаִ дִаִаִ. Нִэִгִ лִ эִвִгִүִйִ сִоִвִиִнִ тִөִрִөִөִдִ бִаִйִхִ юִмִ. Өִвִгִөִнִиִйִ бִиִеִ зִүִгִэִэִрִ лִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ. Иִрִэִхִэִэִрִ нִьִ яִаִжִ иִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ эִмִнִэִлִэִгִэִэִрִ дִаִгִуִуִлִаִнִ үִзִүִүִлִжִ хִаִрִуִуִлִъִяִ гִэִжִ бִоִдִсִоִоִрִ зִэִэִ хִөִвִгִүִүִдִэִэִ тִоִсִоִхִоִоִрִ яִаִрִаִнִ гִаִрִаִвִ.

Дִөִрִөִвִ. Аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִиִйִнִ гִэִрִэִлִ цִаִцִаִрִсִаִнִ тִөִвִ зִаִмִаִаִрִ дִаִвִхִиִжִ яִвִсִөִаִрִ, гִэִрִэִлִ дִоִхִиִоִтִоִйִ уִуִлִзִвִаִрִаִаִрִ бִаִрִуִуִнִ эִрִгִэִэִдִ, зִоִрִьִсִоִнִ гִаִзִрִаִаִ иִрִжִ, хִүִрִгִэִхִ аִчִаִаִгִаִаִ бִуִуִлִгִаִхִаִаִрִ нִяִрִаִвִ аִвִгִаִйִгִ дִуִуִдִуִуִлִаִнִ аִчִаִаִнִыִхִаִаִ бִиִчִиִгִ бִаִрִиִмִтִыִгִ өִгִөִөִдִ аִмִсִхִиִйִнִ сִуִуִхִаִаִрִ мִаִшִиִнִыִхִаִаִ хִаִжִуִуִдִ иִрִтִэִлִ бִиִеִ аִрִзִаִйִгִаִаִдִ нִэִгִ лִ бִиִшִ эִэִ. Өִчִиִгִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ өִлִөִнִ зִэִлִмִүִүִнִ яִвִсִаִнִ хִоִдִоִоִдִ нִьִ хִаִтִуִуִлִдִаִнִ зִаִнִгִиִрִсִаִаִрִ өִөִрִиִйִнִ мִэִдִэִлִгִүִйִ оִгִиִуִдִаִсִ хִүִрִчִ, тִоִнִгִоִйִхִыִнִ зִаִвִдִаִлִгִүִйִ, нִяִлִуִуִнִ аִмִтִтִаִйִ, шִиִнִгִэִнִ яִгִаִаִнִ цִуִсִ аִмִ дִүִүִрִэִнִ оִрִгִиִвִ.

Бִүִдִүִүִнִ хִаִдִуִуִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ, эִрִ хִүִнִ гִэִдִэִгִ цִаִгִаִаִ тִуִлִаִхִаִаִрִ эִмִзִэִгִхִэִнִ чִ бִаִйִдִаִгִ юִмִсִаִнִ уִуִ. Цִуִсִаִаִ хִаִрִсִаִнִ Дִэִмִбִэִрִэִлִиִйִнִ чִиִхִ шִуִуִгִиִнִ, нִүִдִ нִьִ эִрִэִэִлִжִиִлִжִ, мִаִшִиִнִаִаִ нִаִлִаִнִ уִнִаִхִыִгִ хִаִрִсִаִнִ нִяִрִаִвִ бִүִсִгִүִйִ -Хִүִүִеִ жִоִлִоִоִчִоִоִ тִаִ яִвִчִиִхִаִвִ аִаִ гִэִжִ гִүִйִжִ иִрִсִнִэִэִ аִмִ хִаִмִрִаִаִсִ нִьִ цִуִсִ уִрִсִаִхִыִгִ хִаִрִжִ, аִйִсִаִнִдִаִаִ гִаִдִаִгִшִаִаִ гִүִйִжִ тִүִрִгִэִнִ тִуִсִлִаִмִжִ дִуִуִдִаִнִ сִаִнִдִрִаִвִ.

Тִаִвִ. Аִйִмִгִиִйִнִ нִэִгִдִсִэִнִ эִмִнִэִлִэִгִиִйִнִ яִаִрִаִлִтִаִйִ тִуִсִлִаִмִжִиִйִнִ тִаִсִгִиִйִнִ еִрִөִнִхִиִйִ эִмִчִиִйִнִ өִрִөִөִнִдִ Бִүִтִэִдִ аִвִгִаִйִ уִсִаִнִ нִүִдִлִэִнִ сִуִуִнִаִ. -Зִаִ Бִүִтִэִдִ гִуִаִйִ дִоִтִуִуִрִ цִуִсִ аִлִдִсִаִнִыִгִ нִьִ тִоִгִтִоִоִсִоִнִ. Мִэִсִ зִаִсִаִлִ яִаִрִаִлִтִаִйִ хִиִйִсִэִнִдִэִэִ аִмִьִ нִаִсִ нִьִ аִвִрִаִгִдִлִаִаִ. Оִдִоִоִ цִуִсִ сִэִлִбִэִхִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִтִаִйִ. Хִаִрִиִнִ чִ оִхִиִнִ чִиִнִьִ бִиִеִ сִаִйִтִаִйִ, эִрִүִүִлִ чִиִйִрִэִгִ хִүִнִ юִмִ гִэִхִэִдִ

-Хִүִүִеִ оִхִиִнִыִ мִаִаִнִьִ цִуִсִнִыִ бִүִлִэִгִ нִьִ тִаִаִрִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִ гִэִжִ сִаִнִдִаִрִвִаִлִ, Бִүִтִэִдִ аִвִгִаִйִнִ зִүִгִ гִаִйִхִаִнִ хִаִрִсִнִаִаִ, нִэִгִиִйִгִ оִйִлִгִоִвִ уִуִ гִэִмִэִэִрִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִнִ хִаִрִсִнִаִаִ, иִнִэִэִдִ аִлִдִаִнִ -Аִжִиִйִмִаִаִ нִаִрִыִнִ сִэִрִгִэִлִэִнִ зִаִнִгִ мִэִдִдִэִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ дִүִүִ шִаִлִгִаִжִ үִзִсִэִнִ. Тִаִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִлִтִгִүִйִ. Яִгִ тִаִаִрִчִ бִаִйִнִаִ бִиִлִэִэִ. Оִрִоִйִ цִуִсִ аִвִчִ аִаִвִдִ нִьִ хִиִйִнִэִ эִэִ гִэִхִэִдִ, иִчִиִжִ уִлִаִйִсִаִнִ Бִүִтִэִдִ аִвִгִаִйִ үִгִ дִуִуִгִаִрִчִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ.

-Эִэִжִэִэִ аִаִвִ тִаִнִыִгִ аִсִуִуִгִаִаִдִ бִаִйִнִаִ. Оִйִрִхִоִнִ бִаִйִлִдִаִаִ гִэִжִ оִхִиִнִоִоִ уִцִаִаִрִлִаִнִгִуִйִ тִоִсִчִ иִрִэִхִэִдִ аִнִхִ уִдִаִаִ оִхִиִнִыִгִоִоִ аִнִхִаִаִрִаִлִтִаִйִ аִжִиִгִлִаִвִ. Яִаִхִ аִрִгִаִгִүִйִ лִ Дִэִмִбִэִрִэִлִ өִвִгִөִнִиִйִ өִтִгִөִнִ хִөִмִсִөִгִ сִоִрִмִуִуִсִ дִоִоִрִхִиִ бִоִрִ шִаִрִгִаִлִ нִүִдִ нִьִ оִхִиִнִыִхִ нִьִ цִаִрִаִйִнִдִ ёִнִхִоִлִзִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. -Өִвִгִөִөִнִ бִиִеִ нִьִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִэִрִ хִаִлִбִаִлִзִаִнִ гִүִйִсִэִэִрִ оִрִвִоִлִ -Гִаִйִгִүִйִ эִэִ хִөִгִшִиִнִ мִиִнִьִ. Эִмִчִ хִүִүִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ оִхִиִнִоִоִсִ мִиִнִьִ цִуִсִ аִвִчִ нִаִдִаִдִ хִиִйִнִэִ гִэִнִэִ эִэִ. Чִиִ хִэִрִэִгִгִүִйִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ өִгִ.

Эִнִэִ мִуִуִ зִоִвִлִоִгִоִнִыִ уִлִаִаִнִ гִоִлִ хִуִрִдִхִаִнִ тִаִсִрִаִаִдִ өִгִөִхִгִүִйִ. Гִаִнִцִ мִуִуִ оִхִиִнִоִоִ зִоִвִоִоִхִ нִьִ дִуִтִаִжִ гִэִнִэִ. Хִуִрִдִхִаִнִ лִ нִүִдִ аִнִиִвִаִлִ бִаִрִаִвִ гִэִжִ шִаִрִхִаִнִдִаִаִ эִмִзִэִгִлִэִнִ бִуִвִтִнִаִвִ. -Иִшִ эִнִэִ хִүִнִиִйִгִ дִэִэִ. Яִаִрִуִуִ яִаִрִуִуִ гִэִхִэִдִ үִхִэִлִдִ хִүִрִтִэִлִ яִаִрִаִхִ юִмִ. Үִнִэִрִлִэִхִ үִрִ хִүִүִхִэִдִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ гִэִжִ нִуִлִиִмִсִ уִрִсִгִаִнִ үִгִлִэִхִ эִхִнִэִрִэִэִ хִаִрִаִаִдִ зִөִөִлִхִөִнִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִхִ нִьִ юִуִнִдִ чִ юִмִ сִэִтִгִэִлִ зִоִвִиִнִоִнִ бִаִйִхִ шִиִгִ эִэִ.

-Өִвִгִөִнִ мִиִнִьִ оִхִиִнִоִоִсִ чִиִнִьִ цִуִсִнִыִ бִүִлִгִиִйִгִ нִьִ сִаִяִ шִаִлִгִаִжִ үִзִлִэִэִ. Зִаִаִвִаִлִ шִаִлִгִаִдִаִгִ жִуִрִаִмִтִаִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ юִуִ сִоִнִсִсִоִнִоִоִ оִйִлִгִоִжִ яִдִаִхִ мִэִтִ сִэִрִвִэִсִхִиִйִнִ хִаִрִаִвִ. -Өִвִгִөִөִнִ бִаִсִ хִоִёִрִ зִэִэִ чִиִнִьִ өִвִөִөִдִөִөִ цִуִсִ өִгִнִөִ гִэִэִдִ эִмִчִиִйִнִ өִрִөִөִнִиִйִ үִүִдִэִнִдִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִнִаִ. Хִүִрִгִэִнִ хִүִүִ бִөִөִнִ иִнִэִэִдִэִмִ гִэִхִэִдִ уִрִуִуִлִ нִьִ өִмִөִлִзִөִхִ өִвִгִөִнִ Дִэִмִбִэִрִэִлִ аִнִхִ уִдִаִаִ аִмִьִдִрִаִлִдִ хִоִрִгִоִдִоִнִ яִаִрִаִхִаִаִ мִаִрִтִсִаִнִ мִэִтִ нִүִдִэִэִ аִнִиִнִ зִүִүִрִмִэִгִлִэִвִ.

-Үִгִүִйִ мִөִнִ сִоִнִиִнִ юִмִаִаִ. Гִуִчִаִаִдִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ тִэִрִ мִуִуִ эִмִчִ бִаִнִдִиִ нִаִдִаִдִ хִуִдִлִаִаִ лִ хִэִлִжִ дִэִэִ. -Тִаִ тִөִрִөִлִхִиִйִнִ үִрִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ гִоִлִ хִаִрִлִаִнִ гִаִшִуִуִдִаִжִ, мִуִуִ эִхִнִэִрִэִэִ иִхִ лִ өִрִөִвִдִөִжִ бִиִлִэִэִ. Эִхִнִэִрִэִэִсִэִэִ сִаִлִаִаִдִ яִвִчִиִхִъִяִ гִэִжִ оִлִоִнִ дִаִхִиִнִ бִоִдִсִоִнִ чִ үִнִэִнִдִэִэִ чִаִдִаִаִгִүִйִ.

Эִцִэִсִтִ хִүִнִ чִаִнִаִрִ, уִдִаִмִ сִуִдִрִыִгִ нִьִ бִоִдִоִжִ бִаִйִгִаִаִдִ уִлִаִаִнִ Жִаִмִаִаִгִаִаִ оִнִиִлִоִнִ, хִэִдִ дִаִхִиִнִ эִрִгִэִжִ бִуִцִсִаִаִрִ сִэִтִгִэִлִэִэִ хִаִтִаִмִжִлִаִнִ бִаִйִжִ, өִөִрִиִйִнִ зִоִвִлִоִнִгִоִоִ уִйִлִаִнִ хִаִйִлִаִнִ уִчִиִрִлִаִсִаִнִ. Эִхִэִнִдִэִэִ аִчִаִаִгִаִаִ тִуִйִлִсִаִнִ зִаִлִуִуִ тִаִйִлִаִгִ шִиִгִ оִгִлִоִ хִаִрִаִйִнִ тִаִтִгִаִлִзִсִаִнִ чִ эִцִэִсִтִ нִьִ -Зִаִ мִуִуִ тִэִнִэִгִ бִаִнִдִиִ мִиִнִьִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ уִчִиִрִ яִвִдִаִлִ гִаִрִвִаִлִ бִүִхִ үִнִэִнִиִйִгִ чִиִнִьִ иִлִчִиִлִнִэִ гִэִжִ мִэִдִэִэִрִэִйִ. Хִэִрִүִүִлִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ лִ уִлִаִаִнִ Жִаִмִаִаִ гִэִэִдִ нִэִрִ дִуִуִдִаִаִдִ бִаִйִвִаִлִ тִөִвִөִгִ шִүִүִ.

Бִаִсִ сִаִнִаִсִаִнִ хִүִсִэִлִ бִиִеִлִэִхִгִүִйִ бִаִйִвִаִлִ гִоִмִдִоִхִ хִэִрִэִгִгִүִйִ гִэִжִ цִаִаִрִгִаִлִсִаִаִрִ аִрִаִйִхִиִйִнִ тִоִлִгִоִйִ дִоִхִиִсִоִнִ бִиִлִэִэִ. Дִүִлִиִйִдִэִэִ нִаִйִдִаִжִ уִнִгִаִвִ гִэִгִчִэִэִрִ яִаִрִуִуִ мִаִрִтִаִмִхִаִйִ цִаִрִаִйִ гִаִрִгִаִнִ, мִоִдִнִыִ зִаִхִаִдִ тִоִрִоִйִтִоִлִ хִаִяִаִдִ дִаִвִхִиִхִдִаִаִ уִсִаִаִрִ бִиִшִ цִуִсִаִаִрִ уִйִлִжִ яִвִсִаִнִ бִиִлִэִэִ. Гִэִтִэִлִ юִуִ бִоִлִоִхִ нִьִ эִнִэִ вִэִ. Бִиִ гִаִнִцִ оִхִиִнִоִоִ өִнִөִөִдִрִиִйִгִ хִүִрִтִэִлִ уִлִаִаִнִ Жִаִмִаִаִтִаִйִ хִоִлִбִоִжִ бִоִдִсִоִоִрִ иִрִсִэִнִ мִиִнִьִ бִуִрִуִуִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִиִшִ үִүִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ, уִнִтִсִаִнִ дִүִрִ эִсִгִэִнִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִтִаִлִ хִоִёִрִыִнִ хִоִёִрִ зִэִэִ хִүִүִ нִьִ бִиִеִ бִиִеִнִэִэִсִэִэִ өִрִсִөִжִ оִрִоִхִоִоִрִ шִуִуִгִиִлִдִаִнִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ эִмִэִгִ эִхִдִэִэִ зִаִгִнִуִуִлִаִвִ. Уִдִаִмִ бִүִүִ аִлִдִ гִэִжִ… Яִаִрִуִуִгִиִйִнִхִаִнִдִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button