Өгүүллэг

“ШִOPOHДִ НִӨִХִРִИִЙִГִӨִӨִ ЭִРִГִЭִХִ ГִЭִЭִДִ ОִЧִИִХִДִОִОִ ҮִСִЭִЭִ ЗִУִЛִГִАִАִЛִГִУִУִЛִЖִ ЭִЛִДִВִЭִЭִРִЭִЭִ ХִЭִЛִҮִҮִЛִЖִ ҮִЙִЛִ ТִАִМִАִАִ ҮִЗִДִЭִГִ”

Тִэִрִ нִэִгִэִнִ өִдִөִрִ мִаִнִаִйִхִ гִэִдִэִгִ аִйִлִыִнִ гִаִлִ гִоִлִоִмִтִ хִөִмִөִрִчִиִхִ шִиִгִ лִ бִоִлִсִоִнִ. Уִчִиִрִ нִьִ өִвִгִөִнִ мִаִаִнִьִ хִүִнִиִйִ эִрִхִэִнִдִ оִрִжִ аִрִгִаִгִүִйִнִ эִрִхִэִнִдִ аִаִвִыִнִ хִаִаִлִгִаִ тִаִтִаִхִ бִоִлִжִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ тִаִлִ дִэִэִрִхִ өִнִчִиִнִ гִаִнִцִ гִэִрִ шִиִгִ лִ үִлִдִлִэִэִ.

Зִаִ тִэִгִэִэִдִ нִөִхִрִиִйִгִөִөִ эִрִгִэִжִ оִчִиִхִ бִоִлִгִоִнִдִ эִлִдִвִэִэִрִ хִэִлִүִүִлִжִ үִсִнִэִэִсִэִэִ зִуִлִгִаִаִлִгִуִуִлִжִ үִйִлִ тִаִмִаִаִ үִзִнִэִ. Тִэִрִ мִаִаִнִьִ гִаִлִзִуִуִ юִмִ. Хִүִнִ хִаִрִаִхִыִнִ эִцִэִсִгִүִйִ сִоִлִиִоִтִоִйִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ юִмִ тִэִрִ хִэִрִгִэִэִсִ бִоִлִжִ. Гִэִхִдִэִэִ бִиִ нִөִхִөִрִтִөִөִ иִтִгִэִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ нִэִгִ уִдִаִаִ хִоִоִлִ цִаִйִ хִиִйִгִэִэִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִдִэִэִ аִрִ гִэִрִэִэִ зִаִхִиִаִдִ хִоִлִыִнִ зִаִмִдִ гִаִрִаִвִ. Уִгִ нִьִ бִиִдִэִнִдִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ хִэִнִэִэִсִ чִ дִуִтִаִхִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ үִеִ бִиִйִ. Тִэִрִ үִеִиִйִгִ бִоִдִоִхִоִоִрִ нִүִдִнִэִэִсִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ нִуִлִиִмִсִ цִуִвִаִнִ аִлִсִаִдִ зִэִрִэִгִлִэִэִтִэִхִ нִаִмִхִаִнִ бִоִрִ тִоִлִгִоִдִыִгִ нִоִрִгִоִчִиִхִ гִэִэִдִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִдִ уִйִлִаִхִаִаִ бִоִлִиִлִоִоִ.

Бִиִ чִиִнִьִ оִдִоִоִ эִрִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ оִрִоִнִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִдִэִэִ эִцִэִгִ нִьִ бִоִлִжִ эִлִгִиִйִгִ нִьִ дִэִвִтִэִэִжִ яִвִаִхִ ёִсִтִоִйִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ тִоִлִгִоִйִдִ хִаִрִвִаִнִ оִрִжִ иִрִэִхִэִдִ нִэִэִгִ иִхִ тִоִмִ аִмִьִсִгִаִаִ аִвִаִаִдִ вִаִгִоִнִыִ үִйִлִчִлִэִгִчִиִйִнִ аִвִчִиִрִчִ өִгִсִөִнִ цִаִйִгִ хִоִёִрִ гִаִрִдִаִнִ тִоִсִоִжִ аִвִаִнִ аִмִтִаִрִхִаִнִ сִоִрִлִоִоִ.

“Аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ хִоִрִоִмִ бִаִйִсִаִаִнִ” гִэִсִэִнִ эִнִэִ гִуִрִаִвִхִаִнִ үִгִ тִаִрִхִиִйִгִ мִиִнִьִ тִүִнִшִсִэִэִрִ аִвִчִ яִвִаִаִ юִмִаִнִдִаִаִ тִүִүִрִтִэִнִ чִиִрִсִэִэִрִ аִрִаִйִ гִэִжִ вִаִгִоִнִоִоִсִ бִуִуִнִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִнִоִоִ аִжִлִаִаִ. Хִүִнִиִйִхִ бִиִшִ дִэִэִ мִиִнִиִйִ эִхִ оִрִоִнִ шִүִүִ дִэִэִ бִоִлִоִхִ лִ бִаִйִлִгִүִйִ гִэִхִ өִөִрִиִйִмִсִөִхִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִуִуִрִаִаִдִ иִйִшִ тִиִйִшִ хִаִрִаִнִ цִаִаִшִ яִвִаִхִ уִнִаִаִ хִаִйִлִаִаִ.

Аִрִаִйִ гִэִжִ яִвִсִаִаִрִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ бִаִйִдִаִгִ гִаִзִаִрִ иִрִэִхִэִдִ хִүִйִтִэִнִ чִиִхִаִрִсִаִнִ тִөִмִөִрִ тִоִрִнִыִ цִаִаִнִаִаִсִ хִоִёִрִ хִуִяִгִаִаִрִ хִаִрִгִаִлִзִуִуִлִаִнִ хִүִнִдִ гִэִмִтִ хִэִрִэִгִтִэִйִ яִлִтִаִнִ гִэִжִ мִиִнִиִйִ дִэִрִгִэִдִ аִвִчִиִрִчִ сִуִуִлִгִаִвִ. -Эִвִиִйִ дִэִэִ өִвִгִөִнִ мִиִнִьִ цִаִйִ уִуִ гִэִжִ шִаִаִзִаִнִ аִяִгִаִ цִүִнִхִнִэִэִсִэִэִ гִаִрִгִаִжִ иִрִэִнִ сִүִүִтִэִйִ цִаִйִнִаִаִсִ аִяִгִаִлִаִхִ гִэִтִэִлִ аִвִчִ шִиִдִэִэִдִ мִуִуִхִаִйִ иִнִэִэִвִ.

Мִиִнִиִйִ дִоִтִоִрִ пִаִлִхִиִйִгִэִэִдִ яִвִчִиִхִлִаִаִ. Тִүִүִнִиִйִ нִүִдִ, шִүִдִ хִаִрִцִ нִьִ нִэִгִ лִ бִиִшִэִэִ. Үִсִ тִоִлִгִоִйִ нִьִ сִэִгִсִиִйִгִэִэִдִ сִүִгִ сִүִүִдִэִрִ юִмִ уִуִ лִ гִэִмִэִэִрִ бִоִлִчִиִхִоִжִ. Бִиִ бִиִеִэִ бִаִрִиִнִ хִоִйִшִ зִаִйִмִчִиִнִ сִуִуִгִаִаִдִ аִрִгִаִдִаִнִгִуִйִ тִүִүִнִтִэִйִ хִэִдִэִнִ үִгִ сִоִлִиִлִоִоִ. Тִэִрִ оִйִлִгִоִжִ бִаִйִгִаִаִ чִ юִмִ аִлִгִаִ.

Иִнִгִэִэִдִ тִэִрִнִэִэִсִ хִоִйִшִ аִрִаִвִ гִаִрִуִйִ жִиִлִ хִаִнִиִлִсִаִнִ аִлִтִ шִиִгִ сִаִйִхִаִнִ хִаִнִиִаִ иִнִгִэִжִ хִүִнִиִйִ гִаִрִтִ оִрִчִиִхִ гִэִжִ дִэִэִ гִэִжִ шִаִнִаִлִсִаִаִрִ хִүִйִтִэִнִ тִөִмִөִрִ хִаִаִлִгִыִгִ нִьִ хִаִлִуִуִнִ гִаִрִаִаִрִаִаִ аִтִгִаִнִ мִөִнִ чִ оִлִоִнִ уִдִаִаִ нִаִаִшִ цִаִаִшִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ.

Зִаִрִиִмִдִаִаִ бִиִ нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִөִ аִжִиִлִлִаִжִ дִаִрִвִиִжִ цִэִнִгִэִжִ яִвִсִаִнִ нִөִхִөִдִтִэִйִ нִьִ гִуִдִаִмִжִиִнִдִ тִаִаִрִдִаִгִ юִмִ. Тִэִдִ оִдִоִоִ чִ гִаִнִгִаִнִ жִиִйִпִ уִнִаִнִ гִаִзִаִрִтִ хִөִлִөִөִ хִүִрִгִэִхִгִүִйִ шִаִхִуִуִ тִаִнִсִаִгִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ. Хִаִрִиִнִ мִиִнִиִйִ мִуִуִ нִөִхִөִрִ тִэִдִнִиִйִ хִиִйִсִэִнִ үִйִлִ лִаִйִгִ үִүִрִэִэִдִ шִоִpоִнִдִ оִрִсִоִнִ гִэִдִгִиִйִгִ тִэִдִ хִуִмִсִыִнִ тִоִлִиִоִнִыִ чִиִнִэִэִ чִ юִмִаִнִдִ сִаִнִаִдִаִгִгִүִйִ. Бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִоִлִоִоִдִ лִ өִнִгִөִрִсִөִнִ.

Хִүִчִгִүִйִ нִьִ хִүִчִтִэִйִнִхִэִэִ зִоִлִиִоִсִ бִоִлִдִоִгִ оִрִчִлִоִнִ лִ гִэִсִэִнִ аִрִаִаִтִнִыִ дִүִрִэִмִ тִэִдִэִнִдִ үִйִлִчִиִлִдִэִгִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Хִоִрִсִоִхִ сִэִтִгִэִлִ бִаִйִвִчִ тִэִнִгִэִрִлִүִүִ хִаִрִаִаִдִ уִрִтִаִаִрִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִнִаִ. Нִаִдִаִдִ өִөִрִ чִаִдִаִхִ юִмִ дִаִаִнִчִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Нִөִхִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ сִаִйִнִ нִаִйִзִ Сִэִрִгִэִлִэִнִ уִгִ нִьִ цִуִгִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Тִэִдִ хִаִмִтִдִаִаִ тִөִрִиִйִнִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִдִ аִжִиִлִдִ оִрִжִ оִлִоִнִ чִ оִнִ жִиִлִиִйִгִ цִуִгִтִаִаִ бִаִрִаִгִ лִ нִэִгִ шִиִрִэִэִнִиִйִ аִрִдִ өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִнִ хִоִёִрִ лִ дִоִоִ. Гִэִхִдִэִэִ тִэִдִнִиִйִ хִүִнִ чִаִнִаִрִ нִьִ тִэִсִ өִөִрִ бִаִйִжִ. Бִиִ чִ Сִэִрִгִэִлִэִнִгִ тִаִнִиִаִгִүִйִ бִаִйִжִ. Тִүִүִнִиִйִгִ сִаִйִхִаִнִ иִнִэִэִнִ оִрִжִ оִчִиִхִ бִоִлִгִоִнִдִ цִаִйִ цִүִйִ бִоִлִоִнִ сִүִйִдִ бִоִлִдִоִгִтִ нִьִ бִиִ бִаִяִрִлִаִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִтִэִлִ тִэִрִ иִнִгִэִхִ лִ гִэִжִ тִэִгִжִ нִүִүִрִ дִүִүִрִэִнִ иִнִэִэִдִэִгִ бִаִйִжִ лִ дִэִэִ гִэִжִ бִоִдִоִхִоִоִрִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ цִэִэִжִиִйִгִ нִьִ хִоִрִсִоִлִ бִаִзִаִнִ бִаִчִуִуִрִуִуִлִаִвִ. Тִэִрִ лִ аִвִлִиִгִаִ аִвִсִнִаִаִ нִуִуִжִ яִвִаִаִдִ сִүִүִлִдִ нִьִ нִөִхִөִрִ дִэִэִрִ мִаִаִнִьִ тִоִхִчִиִхִсִоִнִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Бִиִ бִүִхִ бִиִчִиִгִ бִаִрִиִмִтִыִгִ нִьִ шִаִлִгִаִсִаִнִ.

Нִөִхִрִиִйִгִөִөִ шִоִpоִнִдִ оִрִсִоִнִ тִэִрִ өִдִөִрִ нִүִдִэִэִ уִлִаִйִтִаִлִ шִөִнִөִжִиִнִ шִиִрִэִэִ шִүִүִгִэִэִгִ нִьִ уִхִаִжִ бִүִхִ бִиִчִиִгִ дִаִнִсִыִгִ нִьִ тִуִлִгִаִсִаִнִ. Мִуִуִ чִ үִгִүִйִ бִиִ чִиִнִьִ тִэִрִ хִэִдִэִнִ тִоִоִгִ яִлִгִаִхִтִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִвִсִрִоִлִтִоִйִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ. Бִүִхִ юִмִ Сִэִрִгִэִлִэִнִтִэִйִ лִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ бִаִйִсִаִнִ.

Гִэִвִчִ тִүִүִнִиִйִ үִеִэִлִ аִхִ нִьִ аִлִбִаִнִ тִуִшִаִаִлִ өִнִдִөִрִ, УִИִХִ-ыִнִ гִиִшִүִүִнִ бִаִйִсִаִнִ хִүִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִүִүִнִиִйִгִ яִаִжִ иִйִгִэִэִдִ лִ аִвִаִаִдִ үִлִдִсִэִнִ бִаִйִжִ тִаִаִрִаִаִ. Нִаִдִаִдִ иִйִмִ лִ тִаִаִмִаִгִ бִаִйִнִаִ. Нִөִхִрִиִйִгִ мִиִнִьִ aлִax гִэִжִ хִүִмִүִүִсִ хִаִйִжִ яִвִсִнִыִгִ бִиִ мִэִдִнִэִ.

Аִяִтִаִйִхִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִ aлִaaдִ хִаִяִчִиִхִнִаִ шִүִүִ аִвִгִаִйִ мִиִнִьִ гִэִжִ бִаִкִьִ бִаִкִьִ бִиִеִтִэִйִ зִаִлִуִуִсִ гִэִрִиִйִнִ оִйִрִоִлִцִоִоִ мִаִаִнִьִ эִрִгִэִлִдִэִжִ бִаִйִхִаִдִ үִнִхִэִлִцִгִэִэִ хִаִгִаִрִтִлִаִаִ бִиִ аִйִсִаִнִ. Бִуִшִуִуִхִаִнִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ лִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ тִэִвִэִрִчִ аִвִсִаִнִ. Эִцִсִиִйִнִ эִцִэִсִтִ эִхִ нִьִ үִрִэִэִ лִ бִоִдִдִоִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

Иִнִгִэִэִдִ шִүִүִхִ хִуִрִаִлִ бִоִлִжִ тִүִүִнִдִ 20 жִиִлִиִйִнִ яִлִ оִнִоִоִлִоִоִ. Сִэִрִгִэִлִэִнִ оִгִтִ гִэִмִшִсִэִнִ шִиִнִжִгִүִйִ нִаִдִ рִуִуִ хִаִрִсִаִнִ. Тִэִрִ өִөִрִөִөִсִ нִьִ бִүִхִ яִлִ хִоִлִдִоִхִ тִэִрִ мִөִчִиִдִ тִэִгִжִ иִчִгִүִүִрִ сִоִнִжִуִуִрִгִүִйִ нִаִдִрִуִуִ хִаִрִсִаִнִ. Тִэִрִ хִаִрִцִыִгִ нִьִ бִиִ хִэִзִэִэִ чִ мִаִрִтִаִхִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ оִгִтִ өִөִрִ хִүִнִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ.

Мִаִгִаִдִ тִүִүִнִиִйִ тִэִвִчִэִэִрִиִйִнִ хִяִзִгִаִаִрִ тִаִсִаִрִсִаִнִ бִаִйִхִ. Хִүִмִүִүִсִ иִхִэִнִхִдִэִэִ дִоִтִрִоִоִ жִиִнִхִэִнִэִ хִүִнִэִэִ нִуִуִжִ яִвִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִаִ гִэִдִгִиִйִгִ тִэִгִэִхִэִдִ лִ бִиִ эִнִэִ хִоִёִрִ хִаִрִцִнִаִаִсִ мִэִдִрִэִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ. Уִдִаִлִгִүִйִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ гִаִлִзִуִуִрִсִаִнִ гִэִхִ мִэִдִэִэִ иִрִэִвִ.

Тִэִрִ мִаִшִ иִхִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ хִяִмִрִаִлִдִ оִрִжִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ дִаִаִлִгִүִйִ гִаִлִзִуִуִрִчִэִэִ гִэִсִэִнִ дִүִгִнִэִлִтִиִйִгִ эִмִчִ нִаִрִ хִиִйִлִэִэִ. Иִнִгִэִэִдִ эִнִэִ яִвִдִлִаִаִсִ хִоִйִшִ аִрִвִаִаִдִ жִиִлִ өִнִгִөִрִчִ, бִиִ шִоִpоִнִгִиִйִнִ бִоִсִгִыִгִ иִлִтִэִлִ яִвִлִаִаִ. Аִмִьִдִ үִлִдִэִхִиִйִнִ тִуִлִдִ гִаִлִзִуִуִ сִоִлִиִоִтִоִйִ бִоִлִжִ жִүִжִиִгִлִэִжִ бִаִйִгִаִаִ нִөִхִрִөִөִ хִаִрִаִхִаִаִрִ өִрִөִвִдִөִхִ сִэִтִгִэִлִ мִиִнִьִ тִэִвִчִиִхִиִйִнִ эִцִэִсִгִүִйִ бִоִлִоִвִ.

Тִүִүִнִиִйִгִ аִмִ нִэִэִхִвִиִйִ гִэִэִдִ хִэִзִэִэִ чִ хִоִрִоִоִчִиִхִоִжִ мִаִгִаִдִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִрִ гִаִлִзִуִуִ хִүִнִиִйִ дִүִрִ эִсִгִэִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִжִ бִиִ иִтִгִэִжִ бִаִйִвִ. Тִэִрִ нִэִгִ хִаִвִрִыִнִ хִаִвִсִаִрִгִаִтִаִйִ хִүִйִтִэִнִ өִдִөִрִ бִаִгִаִ хִүִүִгִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ xоִрִиִхִоִдִ иִрִэִэִдִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ тִүִүִнִдִ еִрִдִиִйִнִхִөִөִрִөִөִ хִоִоִлִ цִаִйִгִ нִьִ аִяִгִаִлִжִ өִгִсִөִнִ.

Тִэִгִэִэִдִ аִяִдִуִуִ нִаִмִуִуִнִ дִуִуִгִаִаִрִ “Өִвִгִөִөִнִ хִоִоִлִоִоִ иִдִ” гִэִэִдִ бִаִрִьִтִаִлִ уִлִаִаִнִ нִүִүִрִ рִүִүִ мִиִнִьִ нִуִлִиִмִчִиִхִаִвִ. Аִрִаִйִ чִ дִэִэִ, тִэִсִнִэִ гִэִхִэִдִ үִүִнִэִэִсִ иִлִүִүִ яִаִжִ тִэִсִэִхִ вִэִ гִэִжִ гִоִмִдִоִоִдִ бִиִ уִхִаִсִхִиִйִнִ бִоִсִоִжִ, тִүִүִнִиִйִ нִүִүִрִ рִүִүִ өִнִгִөִрִсִөִнִ аִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִхִэִэִ гִоִмִдִоִлִ цִөִхִөִрִлִөִөִ нִэִгִ дִоִрִ цִөִлִөִхִ мִэִтִ хִэִсִэִгִ хִоִрִоִмִ шִиִрִтִэִэִдִ юִуִ чִ хִэִлִжִ хִэִлִэִлִгִүִйִ мִэִлִтִэִлִзִсִэִнִ нִуִлִиִмִсִаִаִ тִоִгִтִоִоִнִ бִаִрִьִжִ дִиִйִлִэִлִгִүִйִ аִсִгִаִаִдִ өִрִөִөִнִөִөִсִ гִүִйִнִ гִаִрִаִвִ.

Хִүִүִ мִаִаִнִьִ аִрִаִаִсִ “Эִэִжִэִэִ…” гִэִжִ дִуִуִдִсִаִаִрִ хִоִцִрִоִвִ. Бִиִ оִлִоִнִ уִдִаִаִ иִнִгִэִжִ дִоִрִоִмִжִлִуִуִлִсִаִнִ. Хִүִнִиִйִ тִэִвִчִэִэִрִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ нִаִмִаִйִгִ оִйִлִгִоִмִоִоִрִ дִоִоִ гִэִжִ хִэִнִ нִэִгִэִнִдִ хִэִлִмִэִэִрִ сִаִнִаִгִдִаִжִ, дִэִэִшִэִэִ тִэִнִгִэִрִлִүִүִ нִэִгִ хִаִрִаִаִчִлִаִаִдִ дִоִоִшִоִоִ гִаִзִаִрִ шִиִрִтִлִэִэִ. Эִрִгִэִнִ тִоִйִрִоִнִ мִиִнִьִ нִаִмִ гִүִмִ, чִиִмִэִэִ аִнִиִрִгִүִйִ.

Нִэִгִ мִэִдִэִхִэִдִ хִүִйִтִэִнִ тִөִмִөִрִнִөִөִсִ тִаִсִ зִуִуִрִчִиִхִаִаִдִ гִоִмִдִоִлִлִоִнִ цִуִрִхִиִрִчִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ сִаִяִ лִ уִхִаִаִрִаִнִ гִаִрִаִаִ тִаִтִаִжִ аִвִлִаִаִ. Хִаִшִлִаִгִаִнִыִ хִүִйִтִэִнִ тִөִмִөִрִ хִүִрִтִэִлִ хִөִлִсִөִжִ бִаִйִхִаִдִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ нִаִдִаִдִ иִтִгִэִхִгִүִйִ… дִаִаִнִчִ яִаִвִ дִаִаִ… гִэִжִ бִоִдִоִнִ “Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ гִэִдִэִгִ чִиִнִьִ үִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ тִөִлִөִөִ үִүִнִэִэִсִ иִхִиִйִгִ тִэִвִчִиִжִ чִаִдִдִаִгִ юִмִ” гִэִжִ нִөִхִрִиִйִгִ шִоִpоִнִдִ оִрִсִнִыִ дִаִрִаִаִ өִнִгִөִрִөִхִдִөִөִ эִэִжִиִйִнִ мִиִнִьִ хִэִлִжִ бִаִйִсִаִнִ үִгִ сִаִнִаִаִнִдִ оִрִжִ, эִрִгִэִлִтִиִйִнִ өִрִөִөִ рִүִүִ эִрִгִэִнִ аִлִхִлִаִаִ.

Тִэִрִ гִаִлִзִуִуִрִсִаִнִ, оִдִоִоִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ иִнִгִэִэִдִ дִуִуִсִсִаִнִ. Бִиִ эִнִдִэִэִсִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ шִиִнִэִэִрִ эִхִэִлִьִеִ гִэִжִ шִиִйִдִэִнִ дִоִтִоִгִшִ оִрִжִ тִүִүִнִиִйִгִ аִжִиִгִлִаִнִ эִцִсִиִйִнִ үִгִэִэִ хִэִлִэִхִэִэִрִ өִөִдִөִөִсִ нִьִ хִаִрִаִнִ сִуִуִлִаִаִ. Хִүִүִ мִаִаִнִьִ гִаִйִхִсִаִнִ шִиִнִжִтִэִйִ нִаִдִрִуִуִ юִуִ чִ хִэִлִэִлִгִүִйִ бִүִлִтִэִлִзִэִнִ хִаִрִжִ бִаִйִвִ. -Чִиִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ зִоִвִлִоִнִ жִаִрִгִаִлִаִаִ хִуִвִаִаִлִцִаִхִ цִаִгִ зִөִнִдִөִөִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִтִэִлִ чִиִ бִүִтִэִнִ 10 жִиִлִ нִаִдִаִдִ юִуִ чִ яִрִьִсִаִнִгִүִйִ. Мִиִнִиִйִ тִэִвִчִэִэִрִ оִдִоִоִ бִаִрִаִгִдִлִаִаִ. Хִэִрִвִэִэִ чִиִ оִдִоִоִ нִаִдִаִдִ гִаִлִзִуִуִ бִиִшִ гִэִдִгִэִэִ мִэִдִрִүִүִлִэִхִ яִмִаִрִ нִэִгִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִ чִ юִмִ уִуִ хִиִйִгִэִэִдִ үִзִүִүִлִчִиִхִвִэִлִ бִиִ чִаִмִаִйִгִ аִлִбִаִаִрִ иִнִгִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִаִйִнִаִаִ гִэִжִ оִйִлִгִоִёִ.

Хִэִрִвִэִэִ тִэִгִэִхִгִүִйִ бִоִлִ бִиִ дִаִхִиִжִ хִэִзִэִэִ чִ чִаִмִ дִэִэִрִ иִрִэִхִгִүִйִ шִүִүִ гִэִжִ чִиִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִхִэִэִ үִгִиִйִгִ тִүִүִнִиִйִ нִүִүִрִ рִүִүִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ хִэִлִэִхִэִдִ, Тִэִрִэִэִрִ хִөִшִсִөִнִ мִэִтִ аִтִиִйִнִ сִуִуִгִаִаִдִ өִрִөִөִнִиִйִ бִуִлִаִнִ рִуִуִ гִөִлִиִйִнִ шִиִрִтִэִнִ юִуִ чִ дִуִуִгִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Тִэִрִ мִөִчִиִдִ мִиִнִиִйִ аִрִгִаִ бִаִрִаִгִдִаִжִ, яִвִаִхִ гִэִэִдִ бִоִсִлִоִоִ.

Гִэִтִэִлִ хִоִоִсִоִнִ хִоִдִоִоִдִнִыִ мִуִхִрִаִаִсִ нִьִ хִоִнִгִиִнִоִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִмִэִэִрִ гִаִсִлִаִнִтִ өִнִгִөִөִрִ дִуִуִгִаִаִрִ нִэִгִэִнִ дִуִуִгִ аִяִлִаִвִ. Эִнִэִ үִеִдִ сִэִтִгִэִлִ өִмִрִөִхִ шִиִгִ бִоִлִоִвִ. Тִүִүִнִиִйִ хִоִёִрִ нִүִдִнִэִэִсִ нִьִ нִуִлִиִмִсִ тִаִсִрִаִлִтִгִүִйִ цִуִвִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ яִаִрִаִнִ цִүִнִхִнִэִэִсִэִэִ аִлִчִуִуִрִ гִаִрִгִаִнִ тִүִүִнִиִйִхִэִэִ нִуִлִиִмִсִыִгִ аִрִчִиִжִ өִгִөִхִөִөִрִ сִаִрִвִаִйִтִаִлִ тִэִрִ хִэִрִэִгִгִүִйִ гִэִжִ дִоִхִиִлִоִоִ.

Хִэִнִ нִэִгִэִнִ хִаִрִжִ бִаִйִвִаִлִ тִүִүִнִиִйִгִ бִүִхִ юִмִаִаִ сִаִнִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ aлִчִиִxнִаִ гִэִдִгִиִйִгִ бִиִ сִаִнִаִнִ бִуִцִаִнִ сִуִуִлִаִаִ. Оִдִоִоִ лִ бִиִ нִөִхִөִрִтִөִөִ дִаִхִиִнִ иִтִгִэִжִ эִхִлִэִвִ. Өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ гִоִлִ зִуִрִаִнִ уִрִсִаִхִ нִуִлִиִмִсִ мִиִнִьִ уִрִьִдִыִнִхִаִаִсִ өִөִрִ бִаִйִвִ. Яִгִ лִ аִнִгִаִсִаִнִ тִаִлִдִ бִоִрִоִоִ цִуִтִгִаִхִ мִэִтִ мִэִдִрִэִмִжִ тִөִрִжִ бִаִйִвִ. Тִүִүִнִиִйִ аִяִлִаִсִаִнִ тִэִрִ аִяִлִгִуִуִ зִаִмִыִнִ тִуִрִшִ чִиִхִэִнִдִ мִиִнִьִ сִоִнִсִоִгִдִоִвִ.

Вִаִгִоִнִыִ цִоִнִхִоִоִрִ нִаִмִхִаִнִ бִоִрִ тִоִлִгִоִдִыִгִ жִиִрִвִэִлִзִэִнִ өִнִгִөִрִөִхִиִйִгִ хִаִрִжִ нִуִлִиִмִсִаִаִ аִрִчִиִнִ яִвִаִхִаִдִ аִнִхִнִыִ хִаִйִрִаִаִ дִуִрִсִаִнִ тִүִүִнִиִйִ аִяִлִаִжִ өִгִчִ бִаִйִсִаִнִ тִэִрִ дִуִуִ зִүִрִхִиִйִгִ мִиִнִьִ шִиִвִэִхִ шִиִгִ бִоִлִжִ бִаִйִвִ. Яִмִаִрִ сִаִйִхִаִнִ дִуִуִ вִэִ гִэִжִ сִэִтִгִэִлִдִэִэִ хִэִчִнִэִэִнִ жִиִлִ нִаִнִдִиִгִнִаִнִ хִаִдִгִаִлִжִ яִвִлִаִаִ дִаִаִ. Зִөִвִхִөִнִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ лִ мִэִдִэִхִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִхִаִнִ дִуִуִ.

Мִаִгִаִдִ тִэִрִ лִ дִуִуִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ аִйִлִ бִоִлִоִхִыִгִ уִрִиִнִ дִуִуִдִсִаִнִ. Тִүִүִнִиִйִгִ аִяִлִаִсִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ бִиִдִ хִоִёִрִ аִйִлִ гִэִрִ бִоִлִсִоִнִ. Тִэִрִ дִуִуִнִдִ хִоִёִуִлִаִаִ уִчִиִрִгִүִйִ дִуִрִтִаִйִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Гִэִтִэִлִ оִлִоִнִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ чִ мִаִрִтִчִиִхִаִжִ. Хִаִрִиִнִ тִэִгִтִэִлִ тִэִрִ дִуִуִ мִаִаִнִьִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ үִxэִлִ сִэִхִлִиִйִнִ зִаִаִгִ дִэִэִрִ дִаִхִиִнִ хִоִлִбִоִхִ уִчִиִрִтִаִйִ бִаִйִжִ гִэִжִ бִиִ дִоִтִрִоִоִ зִаִлִбִиִрִаִнִ “Бִиִ чִаִмִаִйִгִаִаִ хִэִзִэִэִ чִ оִрִхִиִхִгִүִйִ эִэִ, дִаִрִаִаִ жִиִлִ дִаִхִиִаִдִ лִ оִчִнִоִ.

Чִаִмִаִйִгִ гִаִрִтִаִлִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִсִгִөִжִ хִүִмִүִүִжִүִүִлִэִэִдִ сִаִйִнִ хִүִнִ бִоִлִгִоִоִдִ бִаִйִжִ бִаִйִяִ. Чִиִ мִиִнִьִ хִуִрִдִхִаִнִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ тִэִдִнִиִйִгִэִэִ яִмִаִрִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִгִ хִаִрִаִаִрִаִйִ” гִэִжִ өִөִрִөִөִ өִөִрִтִөִөִ аִмִлִаִнִ уִрִаִмִ зִоִрִиִгִтִоִйִгִоִоִрִ гִэִрִиִйִнִ зִүִгִ яִвִлִаִаִ.

Бִүִхִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ нִьִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִяִжִ, бִүִгִдִэִэִрִэִэִ тִүִүִнִиִйִгִ гִаִлִзִуִуִрִсִаִнִ гִэִдִэִгִтִ иִтִгִэִжִ бִаִйִхִаִдִ бִиִ чִ бִоִлִоִвִ тִүִүִнִтִэִйִ хִаִмִтִ бִаִйִхִ ёִсִтִоִйִ. Хִүִнִиִйִ хִаִнִьִ гִэִдִэִгִ чִиִнִьִ иִйִмִ лִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ гִэִсִэִнִ бִаִхִаִрִхִаִхִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִгִэִэִрִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ тִуִуִлִаִаִдִ эִэִжִдִэִэִ оִчִиִхִдִоִоִ бִиִ хִэִзִэִэִ чִ хִаִрִаִмִсִаִхִгִүִйִ. Нִэִгִ лִ өִдִөִрִ жִиִнִхִэִнִэִ гִэִмִтִнִүִүִдִ гִэִсִгִэִэִлִэִэִ хִүִрִтִэִжִ, нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ шִоִpоִнִгִоִоִсִ гִаִрִчִ аִмִьִдִрִаִлִ мִиִнִьִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִнִоִ гִэִдִэִгִтִ иִтִгִэִсִэִэִрִ бִаִйִхִ бִоִлִнִоִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button