Өгүүллэг

“ӨִРִӨִНִДִ ОִРִЖִ ХִАִДִМִЫִНִХִАִАִ МִӨִНִГִӨִНִ АִЯִГִАִ, АִЛִТִАִНִ ЭִЭִМִГִИִЙִГִ АִВִАִАִДִ…” – БִОִЛִСִОִНִ ЯִВִДִАִЛִ

Хִаִзִгִаִрִ хִүִрִгִэִнִ хִаִдִаִмִсִаִгִ гִэִжִ эִнִэִ үִгִ хִаִаִнִаִаִсִ гִаִрִсִаִнִ юִмִ бִоִлִ оִоִ. Зִаִаִ яִаִдִаִгִ юִмִ, хִаִдִмִаִаִ мִаִгִтִаִнִаִаִ. Хִаִдִмִыִнִдִаִаִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ аִнִаִгִаִаִхִыִнִ оִюִуִтִаִнִ. Бִиִ гִаִгִнִуִуִрִ, тִөִмִөִрִ сִаִрִаִаִлִжִ хִиִйִдִэִгִ, мִаִшִиִнִ зִаִсִдִаִгִ, тִоִсִтִоִйִ хִуִтִгִаִлִдִсִаִнִ бִаִаִгִиִйִ.

Хִаִдִаִмִ аִаִвִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ жִиִрִиִйִнִ лִ нִэִгִ тִэִтִгִэִвִрִиִйִнִ хִөִгִшִчִүִүִлִ, нִаִмִаִйִгִ хִаִйִрִлִаִнִаִ гִэִжִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ. Хִаִдִаִмִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ хִоִоִлִ өִгִөִхִдִөִөִ хִаִмִаִгִ лִ мִаִхִыִгִ нִьִ нִаִдִаִдִ аִяִгִаִлִнִаִ. Хִаִдִаִмִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ нִаִдִаִдִ мִаִхִ иִрִэִхִэִэִ бִаִйִлִаִаִ гִэִэִдִ иִнִэִэִдִэִгִсִэִнִ.

Эִэִжִ мִаִаִнִьִ хִүִнִдִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ зִаִйִлִуִуִлִ гִэִэִдִ өִмִөִөִрִнִөִ кִкִкִ, зִаִлִуִуִ чִ бִаִйִжִ дִэִэִ. Хִүִнִэִэִсִ 1000$ зִэִэִлִэִэִдִ гִаִгִнִуִуִрִыִнִ аִпִпִаִрִаִтִ бִаִсִ бִуִсִ юִмִ аִвִчִиִхִсִаִнִ, аִжִиִлִ оִрִжִ иִрִэִхִгִүִйִ, чִүִүִ чִаִмִаִйִ лִ гִэִжִ хִүִүִгִэִэִ өִгִнִөִ.

Тִэִрִ нִэִгִэִнִ өִдִөִрִ аִжִлִаִаִ тִаִрִаִаִдִ гִэִрִтִэִэִ иִрִтִэִлִ гִаִлִыִнִ өִрִөִөִнִдִ жִиִрִэִмִсִэִнִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ уִйִлִчִиִхִсִаִнִ сִуִуִнִаִ. Хִаִдִаִмִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ “Хִүִүִ мִиִнִьִ өִрִтִэִйִ юִмִ бִоִлִ 1000-нִ дִоִлִлִаִрִтִ нִьִ тִаִаִрִаִхִ юִмִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ аִчִаִаִдִ аִвִаִаִдִ яִвִ” гִэִчִиִхִсִэִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ.

Нִөִгִөִөִ мִөִнִгִөִ зִэִэִлִүִүִлִсִэִнִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ эִгִчִ нִьִ гִэִэִдִ гִуִрִвִаִнִ бִүִдִүִүִнִ аִвִгִаִйִ оִрִоִоִдִ иִрִчִиִхִсִэִнִ дִаִнִаִлִзִаִжִ бִаִйִнִаִаִ. Бִиִ чִ хִэִлִлִэִэִ, хִүִүִ мִүִүִгִэִэִ цִаִгִ тִуִхִаִйִдִ нִьִ өִгִөִөִдִ яִвִаִаִ шִүִүִ дִэִэִ. Юִуִ бִоִлִоִоִ вִэִэִ гִэִсִэִнִ чִиִнִьִ -Тִэִрִ яִмִаִрִ хִаִмִаִаִтִаִйִ юִмִ, нִөִгִөִөִдִөִрִ бִиִдִ хִоִйִшִоִоִ яִвִнִаִ, мִөִнִгִөִ өִгִөִөִдִөִхִ гִэִжִ чִаִрִлִаִаִдִ аִйִмִаִаִрִ юִмִ бִоִлִоִвִ оִоִ.

Нִөִгִөִөִ өִрִөִөִнִдִ хִаִдִаִмִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ хִоִёִрִ чִиִхִэִэִ дִаִрִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִсִаִнִ. Яִмִаִрִ өִрִөִвִдִөִлִтִөִйִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ гִэִжִ бִоִдִнִоִоִ. Бִиִ яִмִаִрִ юִмִ үִзִэִэִгִүִйִ хִүִмִүִүִсִ вִэִ, тִаִ нִаִрִ чִиִнִьִ. Уִрִьִдִчִиִлִжִ хִэִлִжִ бִоִлִнִоִоִ дִоִоִ. Хִүִнִ хִэִлִэִэִрִэִэִ мִаִлִ хִөִлִөִөִрִөִөִ гִэִдִэִгִ сִэִнִ.

Яִмִаִрִ юִмִаִнִдִаִаִ чִаִрִлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Мִаִрִгִаִаִшִ аִвִаִаִчִаִаִдִ өִгִьִеִ гִэִэִдִ хִэִлִэִэִдִ тִаִвִьִчִиִхִлִаִаִ. Хִаִаִнִаִаִсִ чִ оִлִжִ өִгִөִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ зִаִйִлִуִуִлִ. Нִөִгִөִөִ хִэִдִ чִ гִаִрִыִнִ үִсִгִэִэִ зִуִрִ, зִаִ яִгִ шִүִүִ гִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִлִаִаִ. Хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ юִмִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ өִрִөִөִрִүִүִгִэִэִ оִрִсִоִнִ.

Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ -Чִиִ иִйִмִ иִхִ өִрִтִэִйִгִэִэִ хִэִлִэִхִгִүִйִ яִаִсִаִнִ юִмִ. Бִиִ аִйִлִ аִнִдִуִуִрִлִаִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ шִүִүִ дִэִэִ. Чִиִнִиִйִ нִэִрִиִйִгִ хִэִлִэִэִдִ гִэִэִдִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִаִдִ Оִдִоִоִ яִаִхִаִвִ гִэִсִэִнִ сִэִнִ. Уִуִлִ нִьִ уִдִаִхִгִүִйִ аִжִиִлִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ өִгִчִиִхִнִөִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Чִаִмִдִ хִэִлִжִ сִаִнִаִаִгִ чִиִнִьִ зִоִвִоִоִгִоִоִдִ юִуִ хִиִйִхִ вִэִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ. Нִаִйִзִ нִьִ аִрִгִаִлִчִиִхִнִаִаִ. Чִиִ тִаִйִвִшִиִрִ гִэִэִдִ уִнִтִуִуִлִчִиִхִаִаִдִ гִаִлִыִнִ өִрִөִөִнִдִ мִөִнִ чִ иִхִ юִмִ бִоִдִоִжִ сִуִуִлִаִаִ. Бִаִйִгִаִаִ бִаִйִдִлִаִаִ, эִдִнִиִйִгִэִэִ иִнִгִэִжִ зִоִвִоִоִхִ гִэִжִ дִэִэִ гִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ зִүִхִлִэִэִ.

Үִеִ үִеִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ уִнִтִаִаִ гִэִхִ юִмִ бִиִ яִмִаִрִ чִ гִаִрִцִ оִлִсִоִнִгִүִйִ, шִөִнִиִйִгִ өִнִгִөִрִөִөִлִөִөִ. Өִгִлִөִөִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ яִвִсִаִнִ бִиִ чִ бִоִсִоִоִдִ цִаִйִгִаִаִ уִуִгִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִтִаִлִ хִаִдִмִуִуִдִ мִаִаִнִьִ дִуִуִдִаִжִ бִаִйִнִаִ.

Бִиִ өִрִөִөִнִдִ нִьִ яִвִаִаִдִ оִрִтִоִлִ аִвִдִаִрִаִаִ уִхִаִаִдִ бִоִрִ дִаִаִвִуִуִнִдִ бִоִоִсִоִнִ юִмִ гִаִрִгִаִжִ иִрִэִэִдִ -Хִүִүִ мִиִнִьִ уִгִ нִьִ аִаִвִ эִэִжִ нִьִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִдִэִэִ үִлִдִэִэִнִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Эִнִэִ мִиִнִиִйִ аִаִвִаִаִсִ дִаִмִжִиִжִ иִрִсִэִнִ хִэִтִ хִуִтִгִаִ, хִоִёִрִ мִөִнִгִөִнִ аִяִгִаִ, сִүִүִжִиִнִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִ.

Бִаִйִгִаִаִ нִьִ лִ эִнִэִ бִаִйִнִаִ. Эִхִнִэִрִиִйִнִ чִиִнִьִ эִгִчִ дִүִүִ оִйִлִгִоִнִоִ. Үִүִнִиִйִгִ зִаִрִаִаִдִ өִрִөִөִ өִгִ дִөִөִ хִүִүִ мִиִнִьִ гִэִэִдִ өִгִөִхִдִөִөִ аִаִвִыִнִхִаִаִ үִеִ дִаִмִжִсִаִнִ үִнִэִтִ зִүִйִлִэִэִ хִоִёִрִ гִаִрִаִаִрִаִаִ хִүִнִдִлִэִэִдִ өִгִсִөִнִ сִөִнִ.

Бִиִ “Зִаִаִ” гִэִэִдִ шִаִгִнִаִлִ аִвִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ аִвִсִаִнִ шִ дִэִэִ, үִнִэִнִ тִэִнִэִгִ тִоִлִгִоִйִ шִүִүִ. Зִаִаִ тִэִгִэִэִдִ аִхִ өִвִөִрִтִлִөִөִдִ гִаִрִлִаִаִ. Зִаִмִдִаִаִ бִоִдִлִоִоִ. Яִаִвִчִ үִүִнִиִйִгִ зִаִрִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ. Чִиִ иִйִмִ дִэִэִрִэִэִ тִуִлִлִаִаִ гִэִжִ үִүִ гִэִэִдִ лִ.

Хִүִнִ бִоִлִгִоִнִыִ тִаִнִьִдִаִгִ мִэִдִдִэִгִ дִуִуִчִиִнִ эִгִчִ дִэִэִрִ оִчִоִоִдִ үִнִэִнִэִэִ хִэִлִтִэִлִ мִиִнִиִйִ яִрִиִаִгִ сִоִнִсִоִоִдִ нִаִдִаִдִ яִмִаִрִ чִ бִаִрִьִцִаִаִгִүִйִ, хִүִүִгִүִйִ 2000$ зִэִэִлִжִ бִиִлִэִэִ. Гִаִйִхִаִлִтִаִйִ, дִэִлִхִиִйִдִ дִаִнִсִтִаִйִ эִгִчִ мִиִнִьִ.

Оִрִоִйִ нִьִ өִрִөִөִ өִгִөִөִдִ гִуִрִаִвִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִаִрִаִаִ нִаִйִмִаִаִнִыִ зִаִмִдִ эִрִгִэִлִтִ бִуִцִаִлִтִгִүִйִ оִрִсִоִнִ дִоִоִ. Эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ аִаִвִ эִэִжִ, эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ нִэִгִ чִ уִдִаִаִ үִнִэִтִ эִдִлִэִлִэִэִ дִуִрִсִсִаִнִгִүִйִ. Хִоִёִрִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ өִрִөִөִ өִгִөִөִдִ юִмִаִаִ аִвִаִаִдִ гִэִрִтִэִэִ иִрִлִэִэִ.

Бִүִхִ өִрִөִөִ дִаִрִчִиִхִлִаִаִ, оִдִоִоִ өִрִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ гִэִэִдִ бִяִцִхִаִнִ бִаִяִрִ бִоִлִоִоִдִ. Аִаִвִ эִэִжִ нִаִмִаִйִгִ мִаִгִтִаִаִдִ лִ, сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ гִэִэִдִ лִ кִкִкִ. Нִөִгִөִөִдִхִөִөִ хִэִлִэִэִгִүִйִ юִмִ чִиִнִьִ эִхִнִэִрִ чִ мִэִдִэִэִгִүִйִ. Сִэִмִэִэִрִхִэִнִ аִвִдִаִрִ дִэִэִрִ нִьִ өִрִөִөִдִ тִаִвִьִчִиִхִлִаִаִ.

Мִаִнִаִйִ хִоִёִрִ өִрִөִөִнִдִөִөִ оִрִдִоִгִгִүִйִ бִиִ яִаִрִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ. Тִэִгִсִэִнִ чִиִнִьִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ оִрִлִоִоִ. Аִрִаִаִсִ нִьִ оִрִсִоִнִ чִиִнִьִ аִаִвִ аִаִвִыִнִхִаִаִ хִэִтִ хִуִтִгִыִгִ эִлִгִэִнִдִэִэִ тִэִвִрִэִэִдִ Мִиִнִиִйִ хִүִүִ гִэִэִдִ нִуִлִиִмִсִаִаִ аִрִчִиִхִаִдִ бִиִ тִэִвִэִрִлִэִэִ. Бִоִдִвִоִлִ аִаִвִ нִьִ нִүִдִэִнִдִ нִьִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ бִаִйִхִ дִаִаִ зִаִйִлִуִуִлִ.

Эִнִгִэִрִтִ мִиִнִьִ нִаִаִлִдִаִаִдִ хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ уִрִтִаִаִрִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִжִ бִиִлִэִэִ. -Тִаִ хִоִёִрִтִоִоִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Хִүִүִ нִьִ иִнִгִэִсִэִнִ юִмִаִаִ. Оִдִоִоִ бִүִгִдִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִнִоִоִ гִэִжִ бִиִлִэִэִ. Бִиִ аִзִтִаִйִ хִүִрִгִэִэִнִ. Хִүִнִиִйִ оִрִчִлִоִнִдִ хִаִдִмִуִуִдִ нִэִгִ лִ нִэִрִ мִуִуִтִаִйִ, кִиִнִоִ жִүִжִиִгִтִ эִсִрִэִгִ тִаִлִыִнִ бִаִаִтִаִрִ. Бִуִрִуִуִтִаִнִ бִоִлִоִхִ жִиִшִэִэִтִэִйִ.

Аִмִьִдִрִаִлִ дִэִэִрִ бִоִлִ өִөִрִ шִүִүִ дִэִэִ. Мִиִнִиִйִ аִаִвִ эִэִжִ эִхִнִэִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ хִаִдִаִмִ, эִхִнִэִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ аִаִвִ эִэִжִ мִиִнִиִйִ хִаִдִаִмִ иִхִ лִ оִйִрִыִнִ хִүִмִүִүִсִ. Хִэִнִ нִэִгִнִэִэִ иִлִүִүִ дִуִтִуִуִ хִаִрִвִаִлִ аִяִнִгִаִ бִуִуִхִ мִэִтִ хִаִгִаִрִаִлִ үִүִсִнִэִ.

80 дִөִхִсִөִнִ уִйִмִрִаִаִ бִоִлִсִоִнִ хִаִдִаִмִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ оִрִоִнִ гִэִрִтִ нִьִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ хִэִрִнִэִэִ аִчִ тִаִчִ хִэִрִэִлִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִ бִэִрִүִүִдִиִйִгִ хִаִрִаִхִаִдִ, дִаִлִьִ жִиִгִүִүִрִ нִьִ уִрִгִаִжִ, хִөִлִөִөִ дִөִнִгִөִнִ дִаִнִгִаִнִ оִлִжִ бִаִйִгִаִаִ хִүִрִгִэִнִ бִэִрִүִүִдִэִэִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ хִүִүִхִдִэִэִсִ дִуִтִуִуִ үִзִэִжִ гִоִоִчִиִлִжִ,

Үִнִэִнִ үִгִ хִэִлִсִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ Хִуִрִуִуִ хִуִмִсִаִаִ хִуִгִаִлִаִнִ бִаִйִжִ өִдִиִйִ хִүִрִгִэִлִэִэִ, иִнִгִэִжִ тִуִсִ хִаִрִиִуִлִдִаִгִ юִмִ уִуִ гִэִжִ аִмִыִгִ нִьִ тִаִгִлִаִхִ хִүִрִгִэִнִ бִэִрִтִэִйִгִэִэִ бִаִрִьִцִсִаִнִ аִаִвִ эִэִжִиִйִгִ хִаִрִаִхִаִдִ нִэִгִ лִ уִйִтִаִйִ.

Хִүִүִгִэִэִ хִаִйִрִлִаִяִ гִэִвִэִлִ бִэִрִэִэִ хִаִйִрִлִаִ, оִхִиִнִоִоִ хִаִйִрִлִаִяִ гִэִвִэִлִ хִүִрִгִэִнִэִэִ хִаִйִрִлִаִ гִэִдִэִгִ дִэִэִ. Эִнִэִ иִхִ тִаִнִаִйִ мִаִнִаִйִ гִэִсִэִнִ тִаִлִцִаִлִыִнִ бִуִлִ чִуִлִуִуִгִ өִөִрִсִдִөִөִ өִмִнִөִөִ өִрִөִөִдִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ дִаִвִаִхִ гִэִжִ бִүִдִэִрִсִэִэִрִ лִ яִвִаִхִ юִмִ дִаִаִ.

Өִөִрִсִдִөִөִсִөִөִ эִхִлִэִеִ, бִиִеִ бִиִеִнִэִэִ хִаִйִрִлִаִжִ хִүִнִдִэִлִьִеִ, эִвִтִэִйִ бִаִйִяִ, аִйִлִ өִрִхִ бִоִлִгִоִнִ уִлִсִ оִрִнִыִ мִаִаִнִьִ тִуִлִгִуִуִрִ бִаִгִаִнִаִ гִэִдִгִиִйִгִ бִиִтִгִиִйִ мִаִрִтִаִаִрִаִйִ. Хִэִрִүִүִлִ хִиִйִвִэִлִ хִэִрִүִүִлִ лִ иִрִнִэִ, тִуִсִ хִиִйִвִэִлִ тִуִсִ лִ иִрִнִэִ, хִаִйִрִлִаִвִаִлִ хִаִйִрִ иִрִнִэִ, хִаִлִаִмִжִиִлִвִаִлִ хִаִлִаִмִжִ лִ иִрִнִэִ.

Юִуִ хִиִйִжִ үִйִлִдִэִнִэִ тִэִрִ лִ чִаִмִдִ иִрִнִэִ. Иִхִ эִнִгִиִйִнִ оִйִлִгִоִлִтִ. Хִаִрִиִуִ нִэִхִвִэִлִ бִүִгִдִ үִгִүִйִ бִоִлִнִоִ. Ѳөִрִөִөִ бִиִшִ юִмִаִаִ гִэִхִэִдִ өִрִөִөִлִөִөִрִ иִрִдִэִгִ өִгִөִхִ аִвִаִхִыִнִ хִоִрִвִоִоִ шִүִүִ. Зִүִгִэִэִрִ лִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִоִнִ бִаִйִгִаִаִ дִоִтִнִоִ хִүִнִэִэִ хִаִйִрִлִаִнִ хִаִмִгִаִаִлִьִяִ..

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button