Өгүүллэг

“УִВִСִЫִH БִӨִX 3АִЛִУִУִГִАִАִСִ ЖִИִPЭִMCЛִЭִЭִДִ ГִЭִДִСִЭִЭִ ТִОִМִРִОִХִОִОִСִ ӨִМִНִӨִ АִМִЖִАִАִДִ ӨִӨִРִ БִАִЯִНִ ХִҮִНִТִЭִЙִ СִУִУִЧִИִХִЛִАִАִ”

Бִиִ сִаִяִхִаִнִ Уִвִсִыִнִ нִэִгִ бִөִхִ зִаִлִуִуִтִаִйִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִнִоִоִ тִүִүִнִнִдִ хִэִлִтִэִлִ мִиִнִиִйִ хִүִүִхִэִдִ бִиִшִ нִаִдִаִдִ хִаִмִаִаִгִүִйִ гִэִхִэִэִрִ нִьִ нִэִгִ нִаִйִзִыִнִхִаִаִ зִөִвִлִөִсִнִөִөִрִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ чִаִмִаִаִсִ зִуִрִгִаִаִ, дִоִлִоִоִнִ нִаִсִаִаִрִ аִхִ зִаִлִуִуִ бִаִйִгִаִаִ тִаִнִиִлִцִ гִэִхִэִэִрִ оִчִиִжִ уִуִлִзִаִаִдִ шִуִуִдִ yнִтִчִиִхִсִаִнִ.

Гִэִтִэִлִ өִнִөִөִхִ чִиִнִьִ уִтִаִсִнִыִ дִуִгִаִаִрִ эִнִэִ тִэִрִэִэִ сִоִлִиִоִдִ хִоִёִрִ сִаִрִ оִлִдִоִхִгִүִйִ аִлִгִаִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ. Тִэִгִсִэִнִ гִэִдִэִсִ мִэִдִэִгִдִэִхִүִйִцִ бִоִлִоִоִдִ эִэִжִ аִаִвִ сִэִжִиִгִлִэִэִдִ бִаִйִхִаִаִрִ өִнִөִөִ зִаִлִуִуִгִаִаִ хִаִйִжִ оִлִоִоִдִ шִуִуִдִ лִ чִиִнִиִйִ хִүִүִхִэִдִ, чִаִмִаִаִсִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ гִэִэִдִ хִэִлִлִэִэִ.

Өִөִ тִиִйִмִүִүִ зִаִ тִэִгִвִэִлִ бִиִ яִаִхִ вִэִ гִэִхִэִэִрִ нִьִ чִиִ нִаִмִаִйִгִ гִэִрִтִэִэִ аִвִаִаִчִ гִэִэִдִ яִаִрִмִаִгִтִ бִаִйִдִаִгִ дִаִжִгִүִйִ хִаִуִсִ мִаִяִгִиִйִнִ бִаִйִшִиִнִдִ цִүִнִхִэִэִ бִаִрִиִаִдִ оִрִсִоִнִ.

Гִэִтִэִлִ эִмִэִгִтִэִйִ дִүִүִ нִьִ нִэִгִ иִрִэִэִдִ яִвִаִхִдִаִаִ хִөִдִөִөִ бִаִйִдִаִгִ эִэִжִ аִаִвִдִ нִьִ хִэִлִэִэִдִ эִэִжִ аִаִвִ нִьִ бִөִөִнִ бִаִяִрִ бִоִлִжִ иִрִэִэִдִ бִөִөִнִ бִэִлִэִгִ сִэִлִтִ өִгִөִөִдִ аִсִаִрִчִ тִоִйִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ.

Шִуִуִдִ хִоִёִрִ өִрִөִөִ бִаִйִрִ аִвִчִ өִгִсִөִнִ бִаִсִ мִаִшִиִнִ аִвִчִ өִгִсִөִнִ, нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ хִоִёִрִ дִаִвִхִаִрִ аִжִиִлִ хִиִйִгִэִэִдִ өִгִлִөִөִ гִаִрִаִаִдִ оִрִоִйִ иִрִнִэִ. Хִүִүִ хִоִёִрִ нִаִсִ хִүִрִчִ бִиִ хִүִүִхִэִдִ хִаִрִаִхִаִаִсִ өִөִрִ хִиִйִхִ юִмִгִүִйִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ уִйִдִаִаִдִ бִаִйִжִ бִаִйִтִаִлִ хִуִуִчִиִнִ бִөִхִ нִаִйִзִ зִаִлִуִуִ уִуִлִзִъִяִ уִчִрִъִяִ гִэִэִдִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ гִэִрִтִэִэִ дִуִуִдִаִжִ уִуִлִзִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Өִдִөִрִ нִөִхִрִиִйִнִ эִзִгִүִйִдִ бִөִхִ зִаִлִуִуִтִаִйִ, оִрִоִйִ нִьִ нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִөִ. Гִэִтִэִлִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִоִоִдִ дִаִхִиִаִдִ нִэִгִ хִүִүִ гִаִрִсִаִнִ.

Бִиִ хִэִнִиִйִхִ нִьִ хִүִүִхִэִдִ бִоִлִ гִэִэִдִ аִйִгִаִаִдִ бִаִйִжִ бִаִйִтִаִлִ нִөִхִрִиִйִнִ эִэִжִ аִаִвִ иִрִэִэִдִ хִуִрִиִмִыִнִ цִаִйִлִлִаִгִаִ хִиִйִнִэִ бִэִрִ гִуִйִнִаִ гִэִдִэִгִ юִмִ.

Мִиִнִиִйִ эִэִжִ аִаִвִ гִэִрִ оִрִоִнִ мִуִуִтִаִйִ аִйִлִыִнִ хִаִшִаִаִ хִөִлִсִөִлִдִөִгִ иִхִ иִчִмִэִэִрִ тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ аִаִвִыִнִхִаִаִ хִөִрִшִ аִйִлִыִнִхִаִаִ тִаִвִиִлִгִаִ гִэִрִиִйִнִ бִүִрִэִэִсִиִйִгִ хִөִлִсִөִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִэִрִ гִуִйִлִгִаִсִаִнִ.

Бִиִ хִаִдִаִмִдִаִаִ мִаִнִаִйִ тִаִлִ юִуִ чִ өִгִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ тִаִнִаִйִхִ бִүִгִдִыִгִ дִаִаִчִиִхִ гִэִэִдִ гִэִэִдִ гִуִйִсִаִнִ иִнִгִэִэִдִ хִуִрִиִмִыִнִ бִэִлִтִгִэִлִ гִэִэִдִ өִгִсִөִнִ мִөִнִгִөִнִөִөִсִ шִоִмִбִоִдִоִоִдִ эִэִжִ аִаִвִдִ тִэִтִгִэִвִрִиִйִнִ зִэִэִлִ аִвִаִхִуִуִлִаִаִдִ нִэִгִ бִаִйִшִиִнִ бִаִрִиִуִлִаִаִдִ эִхִэִлִсִэִнִ чִиִнִьִ мִөִнִгִөִ хִүִрִдִэִгִгִүִйִ эִэִ.

Тִэִгִэִхִэִэִрִ хִуִрִиִмִаִнִдִ иִрִсִэִнִ бִүִхִ мִөִнִгִиִйִгִ эִэִжִ аִаִвִдִаִаִ өִгִөִөִдִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִтִаִйִ бִоִлִгִоִсִоִнִ чִиִнִьִ нִөִхִөִрִ мִөִнִгִөִөִ яִаִсִаִнִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִ бִаִрִаִаִ аִвִнִаִ гִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ, бִиִ хִүִнִдִ зִэִэִлִүִүִлִсִэִнִ гִэִэִдִ хִэִлִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִдִаִгִ дִэִэִрִ нִьִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ өִөִрִиִйִнִхִ нִьִ хִүִүִхִэִдִ бִиִшִ бִаִйִдִаִгִ яִаִхִ вִэִ? Гִэִсִэִнִ шִаִаִаִлִ бִаִлִаִйִ зִүִүִдִ зִүִүִдִэִлִжִ сִэִрִлִэִэִ хִэִхִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button