Өгүүллэг

“ЦִЭִВִЭִРִЛִЭִГִЧִ ЮִМִ БִАִЙִЖִ ЗִАִХִИִРִАִЛִТִАִЙִГִАִАִ АִАִЛִЬִГִҮִЙִТִЭִЖִ CЭִЭִTЭִГִHЭִЭִДִ…”

“ХִЭִНִ НִЬִ ХִЭִНִ БִЭִ” – Лִ.ДִАִЙִРִИִЙִМִАִАִ

Зִоִлִбִаִяִрִ нִэִгִэִнִ кִоִмִпִаִнִиִдִ нִяִгִтִлִаִнִ бִоִдִоִгִчִ хִиִйִдִэִгִ аִжִ. Хִаִмִтִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ хִүִмִүִүִсִ нִьִ тִүִүִнִдִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ сִаִйִнִ. Аִрִгִаִгִүִйִ шִ дִэִэִ аִвִдִаִгִ хִэִдִиִйִгִ нִьִ бִоִдִдִоִгִ хִүִнִ юִмִ хִоִйִнִоִ. Зִоִлִбִаִяִрִ хִэִнִ нִьִ үִнִэִнִэִэִсִэִэִ гִэִдִгִиִйִгִ хִаִрִиִнִ нִэִгִ мִэִдִэִлִгִүִйִ дִэִэִ.

Зִоִлִбִаִяִрִ аִйִлִыִнִ тִоִмִ хִүִүִ. Бִаִгִаִаִсִаִаִ бִиִеִэִ дִаִаִжִ, дִүִүִ нִаִрִыִнִхִаִаִ уִчִиִрִ зִүִйִгִ оִлִжִ иִрִсִэִнִ бִоִлִоִоִдִ чִ тִэִрִ үִүִ аִлִиִвִаִаִ зִүִйִлִдִ нִуִхִаִцִтִаִйִ хִаִнִдִаִнִаִ. Хִаִрִиִнִ гִэִрִлִэִэִгִүִйִ гִаִнִцִ бִиִеִ яִвִаִаִ нִьִ гִуִрִвִаִнִ дִүִүִгִэִэִ гִэִрִлִэִжִ, хִүִнִтִэִйִ сִуִуִсִнִыִ дִаִрִаִаִ бִоִлִнִоִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִтִоִйִ нִьִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ.

Хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ өִсִгִөִхִ гִэִжִ эִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ зִоִрִиִуִлִсִаִнִ эִцִэִгִ эִхִ хִоִёִрִтִоִоִ тִуִсִ дִэִмִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ өִөִрִиִйִнִ чִаִдִлִаִаִрִаִаִ лִ хִиִчִэִэִжִ яִвִаִаִ зִаִлִуִуִ. Тִүִүִнִдִ дִуִрִлִаִлִаִаִ, сִэִтִгִэִлִтִэִйִ бִоִлִлִоִоִ гִэִхִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ оִлִоִнִ бִаִйִхִ аִвִчִ зִаִлִуִуִ яִаִрִсִаִнִгִүִйִ.

Зִоִлִбִаִяִрִыִнִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִхִыִнִхִаִаִ сִаִйִнִ бִаִйִсִаִнִ оִхִиִнִ нִьִ аִлִьִ эִрִтִ аִмִьִдִрִаִлִ зִоִхִиִоִсִоִнִ бִөִгִөִөִдִ тִүִүִнִиִйִгִ сִаִйִнִ нִөִхִөִрִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ гִэִхִ үִгִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ нִьִ бִаִяִрִлִуִуִлִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ хִүִнִиִйִ мִөִсִ уִлִаִмִ лִ мִуִуִдִсִаִнִ эִнִэִ цִаִгִтִ гִаִнִцִ оִхִиִнִ дִүִүִгִэִэִ үִлִ бִүִтִэִхִ нִөִхִөִрִтִэִйִ бִоִлִчִиִхִ вִиִйִ гִэִжִ иִхִэִдִ бִоִлִгִоִоִмִжִиִлִнִоִ.

Хִоִёִрִ эִрִэִгִтִэִйִ дִүִүִдִэִэִ чִ бִаִсִ сִаִнִаִаִ зִоִвִдִоִгִгִүִйִ гִэִвִэִлִ хִуִдִлִаִаִ. Оִлִоִоִдִ иִрִсִнִиִйִгִ нִьִ зִөִвִ зִоִхִиִцִуִуִлִжִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ хִүִнִ тִаִаִрִчִиִхִвִаִлִ бִаִсִ яִаִхִ бִиִлִэִэִ гִэִжִ бִоִдִоִхִ аִжִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ тִэִрִ – бִиִ аִрִаִйִ чִ иִхִ иִтִгִэִлִгִүִйִ зִүִйִлִсִ бִоִдִоִоִдִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִжִ өִөִрִтִөִөִ сִаִнִуִуִлִнִаִ.

Өִнִөִөִдִөִрִ тִэִрִ – дִэִдִ зִаִхִиִрִаִлִ бִоִлִоִхִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִоִоִдִ иִхִ лִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ, яִмִаִрִ хִүִнִ нִяִгִтִлִаִнִ бִоִлִжִ эִнִэִ хִэִдִиִйִнִ мִаִаִнִьִ цִаִлִиִнִ хִөִлִсִиִйִгִ бִоִдִоִхִ аִжִлִыִгִ хִиִйִхִ бִоִлִ, бִаִсִ лִ эִвִгִүִйִ шִ дִэִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ эִхִлִэִэִдִ – зִаִ оִдִоִоִ нִөִгִөִөִхִ лִ дִэִмִиִйִ бִоִдִлִоִоִ бִоִдִоִжִ эִхִлִэִхִ нִьִ гִэִжִ өִөִрִтִөִөִ хִэִлִэִвִ.

Тִэִрִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִчִ Зִоִлִбִаִяִрִыִнִ зִаִхִиִрִаִлִ бִоִлִсִнִыִ гִуִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ оִйִнִ өִдִрִиִйִгִ хִаִмִтִ оִлִоִнִ нִьִ тִэִмִдִэִгִлִэִнִэִ гִэִсִэִнִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִоִоִдִ – үִгִүִйִ эִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִ гִэִдִэִгִ яִаִсִаִнִ чִ хִуִрִдִаִнִ өִнִгִөִрִдִөִгִ юִмִ бִэִ дִэִэִ нִэִгִ лִ мִэִдִсִэִнִ 30 гִаִрִчִхִаִжִ, дִүִүִ нִаִрִ мִаִаִнִьִ чִ сִаִйִнִ хִаִнִьִ иִжִиִлִтִэִйִ бִоִлִлִоִоִ.

Аִлִдִаִаִ оִнִоִоִгִүִйִ хִүִнִ гִэִжִ хִэִнִ бִаִйִхִаִвִ. Аִлִиִйִгִ чִ өִөִлִөִхִөִвִ, хִоִёִрִ иִдִэִхִэִэִ бִаִйִгִ гִэִхִэִдִ хִоִоִсִоִнִ хִоִнִоִчִиִхִгִүִйִ лִ аִмִьִдִаִрִчִ яִвִаִаִ нִьִ сִаִйִнִ хִэִрִэִгִ. Аִвִаִхִаִаִсִ хִоִёִрִ бִэִрִ мִиִнִьִ бִаִсִ чִ дִаִжִгִүִйִ аִаִшִ зִаִнִтִаִйִ хִүִүִхִнִүִүִдִ юִмִ. Хִүִрִгִэִнִ яִаִхִаִвִ эִэִ хִөִөִрִхִиִйִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִ нִьִ тִиִйִмִ бִүִтִэִмִжִтִэִйִ бִиִшִ чִ эִлִдִэִвִ мִуִуִ зִаִнִгִүִйִ хִүִнִ тִэִгִэִхִэִэִрִ лִ бִоִлִоִоִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ зִоִгִсִоִвִ.

Хִаִаִлִгִаִ тִоִгִшִиִнִ нִаִрִиִйִнִ бִиִчִиִгִ хִүִүִхִэִнִ шִаִгִаִйִсִнִаִаִ – зִаִхִиִрִлִаִаִ тִаִнִыִгִ мִаִнִаִйִхִаִнִ дִуִуִдִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ Зִоִлִбִаִяִрִ – зִаִ уִдִаִхִгִүִйִ гִэִвִ. Тִүִүִнִиִйִгִ оִчִиִхִоִдִ бִүִхִ зִүִйִлִ нִьִ бִэִлִэִнִ ёִсִтִоִйִ лִ оִкִ бִоִлִсִоִнִ хִаִрִаִгִдִаִнִаִ.

Тִэִрִ иִхִ лִ оִлִоִнִ бִаִяִрִ ёִсִлִоִлִыִнִ шִиִрִэִэִ зִаִсִаִлִтִыִгִ хִаִрִжִ аִмִтִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ хִоִоִлִоִоִрִ дִаִйִлִуִуִлִжִ яִвִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ хִаִмִтִ оִлִнִыִхִ нִьִ дִаִрִуִуִхִаִнִ шִиִрִэִэִ зִаִсִаִлִтִ тִэִгִсִэִнִ хִэִрִнִэִэִ сִэִтִгִэִлִ тִаִтִаִмִ хִүִлִэִэִнִ аִвִаִлִтִаִнִдִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ бִаִяִрִлִаִвִ.

Бִаִйִгִаִаִ бִоִлִгִоִнִоִоִ эִвִлִүִүִлִжִ өִрִөִөִдִ лִ бִаִяִрִаִаִ тִэִмִдִэִгִлִэִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִаִсִаִаִ эִрִгִэִнִ сִаִнִаִлִаִаִ. Тִэִрִ – мִуִуִ аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִтִоִйִгִоִоִ сִуִрִгִуִуִлִьִ сִоִёִлִ гִэִжִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִсִнִаִаִсִаִаִ хִоִйִшִ бִаִяִрִ ёִсִлִоִлִ бִаִрִаִгִ тִэִмִдִэִгִлִэִэִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ оִдִоִоִ нִэִгִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ цִуִгִлִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ эִнִэִ зִуִнִ тִэִмִдִэִгִлִэִнִэִ эִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ сִуִуִлִаִаִ.

Бִаִяִрִ эִхִлִэִэִдִ хִэִсִэִгִ хִуִгִаִцִаִаִ өִнִгִөִрִөִөִдִ бִаִйִтִаִлִ гִэִнִэִтִ – уִуִчִлִаִаִрִаִйִ гִэִхִ дִуִуִ дִуִуִлִдִаִвִ. Бִүִгִдִ тִиִйִшִ хִаִрִвִаִлִ сִаִяִхִаִнִ аִжִиִлִдִ оִрִсִоִнִ үִйִлִчִлִэִгִчִ бִүִсִгִүִйִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִвִ. Зִоִлִбִаִяִрִ – зִаִхִиִрִлִыִнִхִаִаִ оִйִдִ хִоִцִоִрִчִ иִрִдִэִгִ хִүִнִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ уִуִ гִэִжִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִхִэִдִ үִйִлִчִлִэִгִчִ бִүִсִгִүִйִ – яִаִнִаִ аִаִ ёִсִтִоִйִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ, эִнִиִйִгִ хִаִрִуִуִлִаִхִ хִүִнִ оִлִдִоִгִгִүִйִ тִэִгִэִэִдִ гִэִтִэִлִ нִэִгִ жִаִаִхִаִнִ оִхִиִнִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ аִрִаִаִсִ гִаִрִаִаִдִ иִрִэִвִ.

Бִүִгִдִ өִхִөִөִрִдִөִцִгִөִөִнִ – хִүִүִеִ нִаִаִшִаִнִ өִөִлִхִөִнִ гִүִнִжִ вִэִ – аִлִиִвִ нִаִаִшִаִаִ эִнִдִ сִуִуִ – оִхִиִнִдִ уִнִдִаִаִ хִиִйִжִ өִгִ гִэִцִгִэִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Зִоִлִбִаִяִрִ бִүִсִгִүִйִгִ хִаִрִаִаִдִ – өִөִ нִэִэִрִэִэִ аִнִкִеִтִаִнִ дִэִэִрִэִэִ нִэִгִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ гִэִэִдִ яִаִрִаִлִтִаִйִ хִоִлִбִоִоִ бִаִрִиִхִ уִтִсִаִнִ дִэִэִрִэִэִ аִаִвִ, эִэִжִ гִэִэִдִ дִуִгִаִаִрִыִгִ нִьִ бִиִчִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ шִүִүִ, тִэִгִэִхִэִэִрִ нִөִхִөִрִгִүִйִ бִоִлִоִлִтִоִйִ юִмִ аִаִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִвִ.

Оִйִнִ бִаִяִрִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִжִ өִнִгִөִрִлִөִөִ. Зִоִлִбִаִяִрִ мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ нִьִ зִоִхִиִоִнִ бִаִйִгִуִуִлִаִгִчִ зִаִлִуִуִгִ дִуִуִдִаִнִ – шִиִнִэִ үִйִлִчִлִэִгִчִ хִаִаִнִаִ цִэִвִэִрִлִэִгִэִэִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ вִэִ гִэִхִэִдִ – аִжִиִлִтִнִуִуִдִыִнִ аִмִрִаִхִ өִрִөִөִ, зִаִ еִрִ нִьִ тִэִрִ тִаִлִыִнִ жִиִгִүִүִрִиִйִгִ бִүִхִэִлִдִ нִьִ гִэִлִ эִэִ.

Зִаִлִуִуִ – аִаִнִ тִиִйִмִ үִүִ гִэִэִдִ хִуִвִаִаִрִиִйִгִ нִьִ сִоִлִьִжִ сִпִоִрִтִ зִаִаִлִ, нִаִаִшִиִхִ тִаִлִбִаִйִгִ өִгִ, жִаִаִхִаִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ юִмִ бִаִйִсִаִнִ эִнִэִ тִаִлִ дִэִэִрִ нִьִ аִнִхִаִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִдִэִэִ гִэִвִэִлִ зִоִхִиִоִнִ бִаִйִгִуִуִлִаִгִчִ зִаִлִуִуִ – тִиִйִмִ эִэִ, зִаִ оִйִлִгִоִлִоִоִ гִэִэִдִ гִаִрִчִ яִвִаִвִ.

Зִоִлִбִаִяִрִ хִаִаִяִаִ сִпִоִрִтִ зִаִаִлִаִнִдִ тִоִгִлִоִдִоִгִ тִуִлִ тִэִрִ үִйִлִчִлִэִгִчִ бִүִсִгִүִйִтִэִйִ тִаִаִрִчִ мִаִгִаִдִгִүִйִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ аִжִ. Үִнִэִхִэִэִрִ зִаִлִуִуִ тִэִрִ бִүִсִгִүִйִтִэִйִ хִэִдִ хִэִдִ тִаִаִрִаִхִдִаִаִ аִжִлִыִгִ нִьִ аִсִуִуִжִ бִаִсִ хִэִнִ хִэִнִтִэִйִгִэִэִ аִмִьִдִаִрִдִгִиִйִгִ нִьִ аִсִуִуִгִаִаִдִ аִвִаִвִ. Мִөִнִ оִхִиִнִыִгִ нִьִ чִ мִаִрִтִсִаִнִгִүִйִ.

Иִйִнִ үִеִ үִеִ тִаִаִрִчִ яִвִсִаִаִрִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִдִ Сִаִрִуִуִлִ гִэִхִ тִэִрִ бִүִсִгִүִйִ нִэִгִ лִ оִйִрִ дִоִтִнִоִ хִүִнִ нִьִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִхִ бִоִлִжִэִэִ. Сִаִрִуִуִлִ – эִнִдִ бִиִ оִхִиִнִ, оִюִуִтִаִнִ дִүִүִтִэִйִгִэִэִ өִрִөִөִ хִөִлִсִөִлִжִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ. Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ мִаִаִнִьִ хִөִдִөִөִ сִуִмִыִнִ тִөִвִдִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ аִжִ.

Зִаִлִуִуִ аִжִиִлִтִнִуִуִдִыִнִхִаִаִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ нִиִйִтִиִйִнִ бִаִйִрִаִнִдִ нִэִгִ өִрִөִөִ гִаִрִгִаִжִ Сִаִрִуִуִлִыִгִ оִрִуִуִлִжִэִэִ. Уִгִаִаִсִаִаִ зִаִхִиִрִаִлִ нִьִ хִэִнִдִ юִуִ хִэִрִэִгִтִэִйִгִ мִэִдִдִэִгִ хִүִнִ тִуִлִ аִжִиִлִтִнִуִуִдִ нִьִ гִаִйִхִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ. Зִоִлִбִаִяִрִ хִаִмִтִрִаִнִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִыִнִхִаִаִ уִрִиִлִгִаִаִрִ яִвִаִхִыִнִхִаִаִ өִмִнִөִ өִдִөִрִ зִаִхִиִаִ бִиִчִиִжִ Сִаִрִуִуִлִдִ нִаִрִиִйִнִ бִиִчִгִэִэִрִэִэִ хִүִрִгִүִүִлִжִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ нִаִрִиִйִнִ бִиִчִиִгִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ зִаִхִиִаִгִ зִаִмִаִаִсִ нִьִ зִаִдִаִлִжִ уִнִшִсִаִнִ аִжִ. Зִаִхִиִаִ нִьִ уִгִаִаִсִаִаִ дִуִгִтִуִйִ, нִаִаִлִтִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִүִүִнִиִйִгִ бִуִрִуִуִтִгִаִхִ чִ аִрִгִаִгִүִйִ юִмִ. Уִдִаִлִгִүִйִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִ дִаִяִаִрִ эִнִэִ нִуִуִцִ тִаִрִжִ зִаִхִиִрִлִыִгִ иִрִэִхִэִдִ тִүִүִнִиִйִ чִиִхִэִнִдִ хִүִрִэִвִ.

Ёִсִ зִүִйִнִ зִөִвִлִөִлִиִйִнִ дִаִрִгִаִ нִаִрִиִйִнִ бִиִчִиִгִ хִүִүִхִнִиִйִ – хִүִнִиִйִ нִуִуִцִ зִаִдִрִуִуִлִсִаִнִ хִэִрִгִиִйִгִ аִвִчִ хִэִлִэִлִцִэִхִэִэִрִ бִоִлִсִоִнִ аִжִ. Иִнִгִэִхִ шִаִлִтִгִаִаִнִ нִьִ шִиִнִэִ үִйִлִчִлִэִгִчִ бִүִсִгִүִйִ аִжִлִаִаִсִаִаִ хִаִлִаִгִдִаִхִ өִрִгִөִдִлִөִөִ хִүִнִиִйִ нִөִөִцִиִйִнִ аִжִиִлִтִаִнִдִ өִгִсִнִөִөִсִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִүִсִгִүִйִ Зִоִлִбִаִяִрִыִнִ өִрִөִөִнִдִ оִрִжִ иִрִжִ уִуִлִзִаִхִдִаִаִ – уִуִчִлִаִаִрִаִйִ нִаִдִаִаִсִ бִоִлִжִ тִаִ эִвִгִүִйִ бִаִйִдִаִлִдִ оִрִсִоִнִ уִчִрִаִаִсִ бִиִ аִжִлִаִаִсִ хִаִлִаִгִдִаִхִ өִрִгִөִдִлִөִөִ өִгִсִөִнִ юִмִ гִэִвִ. Зִоִлִбִаִяִрִ гִаִйִхִаִнִ – эִнִэִнִдִ чִиִ яִаִгִаִаִдִ бִуִрִуִуִтִаִйִ гִэִжִ тִэִрִ чִиִнִьִ мִиִнִиִйִ бִиִчִсִэִнִ зִаִхִиִаִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִлִэִэִ.

Бִүִсִгִүִйִ – үִгִүִйִ эִэִ зִаִхִиִрִлִаִаִ тִаִ үִйִлִчִлִэִгִчִ бִүִсִгִүִйִгִ тִэִрִ тִуִсִмִаִаִ эִцִэִгִгִүִйִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ хִүִнִиִйִгִ сִоִнִгִоִхִ ёִсִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ гִэִсִэִнִ. Аִжִиִлִ аִлִбִаִ өִнִдִөִрִтִэִйִ хִүִүִхִэִнִ сִоִнִгִоִжִ хִаִнִьִ иִжִлִэִэִ бִоִлִгִоִхִ ёִсִтִоִйִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ бִиִ тִаִнִьִдִ сִэִэִтִэִгִнִэִжִ тִаִнִыִгִ уִрִуִуִ тִаִтִсִаִнִаִаִсִ бִоִлִжִ тִаִ нִаִдִаִдִ зִаִхִиִаִ бִиִчִиִхִ бִаִйִдִаִлִдִ аִвִтִаִжִ зִаִхִиִаִ бִиִчִсִэִнִ гִэִсִэִнִ гִэִвִ.

Тִэִгִэִэִдִ – тִиִйִмִэִэִсִ мִиִнִиִйִ тִаִнִьִдִ бִуִрִуִуִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ тִөִрִүִүִлִэִхִүִйִцִ бִаִйִсִаִнִ хִаִрִьִцִаִаִгִ мִиִнִьִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ гִэִвִ. Зִоִлִбִаִяִрִ оִйִлִгִоִхִоִоִ бִоִлִиִоִдִ – хִэִнִ тִэִгִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ гִэִвִэִлִ бִүִсִгִүִйִ хִэִсִэִгִ чִиִмִэִэִгִүִйִ зִоִгִсִсִоִнִоִоִ – нִөִгִөִөִ үִйִлִчִлִэִгִчִ нִаִрִ гִэִвִ.

Зִаִлִуִуִ – зִаִ тִиִйִмִ бִиִйִ вִиִйִ гִэִэִдִ чִиִ зִүִгִэִэִрִ лִ сִаִйִхִаִнִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִжִ, нִаִдִтִаִйִ сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэִ хִүִнִдִэִтִгִэִлִтִэִйִ лִ хִаִрִьִцִаִжִ бִаִйִсִаִнִ. Бִиִ хִэִнִ яִаִжִ хִаִрִьִцִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִ мִэִдִнִэִ. Тִүִүִнִэִэִсִ яִмִаִрִ нִэִгִ сִэִэִтִэִгִнִэִсִэִнִ аִаִшִ зִаִнִ гִаִрִгִаִаִгִүִйִгִэִэִ чִиִ өִөִрִөִөִ чִ мִэִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִ шִ дִэִэִ гִэִлִэִэִ.

Бִүִсִгִүִйִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ дִоִхִиִсִнִоִоִ – зִаִ бִиִ иִнִгִэִэִдִ яִвִъִяִ дִаִаִ гִэִлִэִэִ. Зִаִхִиִрִаִлִ тִөִвִ дִуִуִгִаִаִрִ – оִчִоִоִдִ аִжִлִаִаִ хִиִйִжִ бִаִйִ, чִиִнִиִйִ өִрִгִөִдִлִиִйִгִ зִаִхִиִрִгִаִаִнִыִ зִөִвִлִөִлִөִөִрִ шִиִйִдִнִэִ гִэִвִ. Бִүִсִгִүִйִ – зִаִ гִэִжִ сִуִлִхִаִнִ хִэִлִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִчִхִаִвִ.

Хִаִрִиִнִ ёִсִ зִүִйִнִ зִөִвִлִөִлִ үִйִлִчִлִэִгִчִ нִаִрִыִгִ – ёִсִ зִүִйִгִүִйִ аִсִуִуִдִаִлִ гִаִрִгִаִсִаִнִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ шִүִүִмִжִлִэִнִ тִэִдִнִэִэִсִ сִоִнִсִсִоִнִ гִэִхִ гִэִрִчִ аִжִиִлִтִнִуִуִдִыִгִ бִаִйִлִгִаִнִ бִүִгִдִэִдִ нִьִ сִаִнִуִуִлִгִаִ өִгִсִөִнִ бִиִлִэִэִ. Нִаִрִиִйִнִ бִиִчִгִиִйִгִ зִүִгִэִэִрִ үִлִдִэִэִсִэִнִ нִьִ Зִоִлִбִаִяִрִ зִаִхִиִаִгִаִаִ иִнִгִэִжִ тִаִрִаִаִсִаִнִ нִьִ хִаִрִиִнִ чִ Сִаִрִуִуִлִтִаִйִ оִйִрִтִоִжִ дִоִтִнִоִ бִоִлִоִхִоִдִ хִуִрִдִаִнִ аִрִгִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ аִжִ эִэִ.

Бִүִсִгִүִйִнִ сִэִтִгִэִлִ чִ тִаִйִвִшִиִрִчִ аִжִлִаִаִ уִлִаִмִ лִ сִаִйִнִ, нִяִмִбִаִйִ хִиִйִхִ бִоִлִсִоִнִ бִөִгִөִөִдִ хִаִаִ нִэִгִтִэִйִ зִаִхִиִрִаִлִтִаִйִгִаִаִ тִаִаִрִчִ тִүִүִнִиִйִ сִаִйִхִаִнִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִхִ цִаִрִаִйִ өִтִгִөִнִ хִөִмִсִгִөִөִ өִрִгִөִнִ яִрִиִхִыִгִ нִьִ хִаִрִаִхִыִгִ бִиִтִүִүִхִэִнִ хִүִсִдִэִгִ бִоִлִсִнִоִоִсִоִоִ жִаִаִхִаִнִ иִчִиִнִгִүִйִрִэִвִчִ тִүִүִнִиִйִ – “Чִиִнִиִйִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִаִйִхִ яִмִаִрִ чִ аִсִуִуִдִаִлִ бִиִшִ эִэִ, бִиִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִхִдִаִаִ бִаִйִнִгִаִ хִэִрִэִгִ тִаִрִьִдִаִгִ зִүִгִгִүִйִ хִоִёִрִ эִрִэִгִтִэִйִ дִүִүִгִэִэִ оִхִиִнִ бִоִлִжִ тִөִрִөִхִгִүִйִ яִаִсִаִнִ юִмִ бִоִлִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Гִаִнִцִхִаִнִ оִхִиִнִ дִүִүִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ бִиִ уִдִаִхִгִүִйִ хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִтִоִйִ бִоִлִнִоִ гִэִсִэִнִ үִгִ гִэִжִ бִиִчִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ сִэִтִгִэִлִ уִяִрִаִмִ үִгִсִ бִаִйִжִэִэִ…

 

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button