Болсон Явдал

“ЖִАִРִГִАִАִНִАִ ГִЭִЖִ АִВִЧִ СִУִУִЧִИִХִАִАִДִ ИִНִГִЭִЖִ Чִ АִМִЬִДִРִУִУִЛִАִХִ ГִЭִЖִ” – БִОִЛִСִОִНִ ЯִВִДִАִЛִ

Бִаִгִаִжִаִаִ хִуִрִаִаִгִаִаִдִ дִаִрִаִаִгִиִйִнִ аִйִлִрִуִуִгִаִаִ яִвִаִхִаִаִрִ зִаִхִиִаִлִаִгִчִыִнִхִаִаִсִ гִаִрִлִаִаִ. Лִиִфтִ зִоִгִсִсִоִнִ тִуִлִ шִаִтִаִаִрִ бִуִуִжִ яִвִтִаִлִ нִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִнִ зִөִрִөִхִдִөִөִ аִрִаִаִсִ гִэִнִэִтִ дִуִуִдִаִаִдִ тִаִ зִаִсִвִаִрִ хִиִйִдִэִгִ үִүִ? гִэִнִэִ тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ үִгִүִйִ эִэִ бִиִ тִаִвִиִлִгִаִ хִиִйִдִэִгִ гִэִлִэִэִ тִэִгִсִэִнִ аִаִнִ тִаִ бִаִгִаִжִтִаִйִ бִоִлִ мִаִнִаִйִдִ хִаִрִиִнִ жִаִаִхִаִнִ тִуִсִлִаִмִжִ хִэִрִэִгִтִэִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ тִаִ яִаִрִаִаִгִүִйִ бִоִлִ үִзִэִэִдִ өִгִөִөִчִ гִэִлִэִэִ.

Үִнִэִхִэִэִрִ лִ аִрִгִаִгִүִйִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ гִуִйִхִаִаִрִ нִьִ зִаִ тִэִгִьִеִэִэִ гִэִэִдִ бִуִцִаִжִ өִгִсִөִөִдִ гִэִрִтִ нִьִ оִрִоִоִдִ зִаִсִаִхִ зִүִйִлִиִйִгִ нִьִ хִаִрִтִаִлִ гִаִлִ тִоִгִоִоִнִыִ өִрִөִөִнִиִйִ тִоִсִгִуִуִрִыִнִ хִоִоִлִоִйִ нִьִ бִөִгִлִөִрִөִөִдִ дִоִоִгִуִуִрִаִаִ уִсִ аִлִдִаִаִдִ уִяִнִ нִьִ бִаִсִ дִаִвִхִаִрִ зִаִдִаִрִчִиִжִэִэִ.

Бִуִцִаִжִ гִаִрִчִ мִаִшִиִнִаִаִсִаִаִ өִөִрִтִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ иִлִүִүִчִиִлִжִ яִвִчִиִрִаִаִдִ зִаִсִаִжִ яִнִзִаִлִлִаִаִ цִаִгִ гִаִрִаִнִ бִоִлִлִоִоִ хִаִжִуִуִдִ хִөִөִрִхִөִнִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ зִоִгִсִоִоִдִ аִнִхִаִаִрִаִлִтִаִйִ аִжִиִгִлִаִхִ юִмִ. Тִэִрִ хִоִёִрִтִ мִиִнִиִйִ юִуִ хִиִйִгִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ лִ сִоִнִиִнִ бִаִйִхִ шִиִгִ бִуִсִаִдִ өִрִөִөִгִөִөִрִөִөִ яִвִжִ тִоִгִлִоִжִ нִаִаִдִаִхִгִүִйִ юִмִ хִаִжִуִуִдִ лִ хִаִрִаִаִдִ зִоִгִсִоִоִдִ аִхִ нִьִ бִоִлִтִоִйִ хִэִвִлִүִүִхִэִнִ хִүִүִ аִхִаִаִ бִиִ тִаִнִдִ яִаִжִ тִуִсִлִаִхִ уִуִ аִхִаִаִ эִнִиִйִгִ яִнִзִлִаִхִаִдִ хִэִцִүִүִ юִуִ гִэִжִ аִсִуִуִхִ.

Тִэִгִэִжִ тִэִгִэִжִ нִэִгִ юִмִ дִуִуִсִлִаִаִ тִэִгִэִэִдִ дִаִвִхִаִрִ гִаִлִ тִоִгִоִоִнִыִ тִаִвִиִлִгִаִнִыִхִ нִьִ гִаִнִцִ нִэִгִ хִаִаִлִгִаִ бִаִрִиִуִлִыִгִ нִуִгִаִсִ нִьִ сִуִлִаִрִсִнִыִгִ чִаִнִгִаִлִжִ яִнִзִаִлִжִ өִгִөִөִдִ гִаִрִаִхִ бִоִлִлִоִоִ. Үִнִэִнִдִэִэִ аִжִиִгִлִаִвִаִлִ иִхִ лִ цִэִвִэִрִхִэִнִ цִэִгִцִтִэִйִ аִйִлִ юִмִ.

Гִэִхִдִэִэִ нִэִгִ лִ тִиִйִмִ гִэִрִ дִүִүִрִэִхִ бִаִяִрִ бִаִяִсִаִлִ тִэִрִ аִйִлִдִ аִлִгִаִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִ нִьִ нִүִдִнִиִйִ гִаִлִ жִаִаִхִаִнִ уִнִтִаִрִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ. Бִаִгִаִ нִьִ нִэִлִэִэִнִ уִйִлִсִаִнִ шִиִнִжִтִэִйִ. Тִэִгִэִэִдִ нִөִгִөִөִ эִмִэִгִтִэִйִ нִаִдִаִдִ тִоִоִцִоִоִ хִиִйִхִ бִоִлִоִоִдִ хִэִдִиִйִгִ өִгִөִхִ вִэִ лִ гִэִнִэִ.

Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ өִөִрִөִөִ мִэִдִдִэִэִ бִиִ иִйִмִэִрִхִүִүִ зִүִйִлִсִиִйִнִ зִаִсִвִаִрִыִнִ хִаִнִшִ мִэִдִэִхִгִүִйִ өִөִрִөִөִ мִэִдִэִэִдִ өִгִчִиִхִгִүִйִ юִуִдִаִаִ гִэִэִдִ гִаִрִаִхִ гִэִтִэִлִ тִоִмִ хִүִүִ нִьִ эִэִжִэִэִ нִаִдִаִдִ мִөִнִгִөִ бִаִйִгִаִаִ бִиִ өִгִьִеִ гִэִэִдִ бִаִаִхִаִнִ 20, 50, 100-тִыִнִ дִэִвִсִгִэִрִтִүִүִдִ хִуִйִлִаִаִдִ гִаִрִтִаִаִ иִхִ чִаִнִгִаִ аִтִгִаִчִиִжִ тִэִгִсִнִэִэִ тִаִ нִаִаִдִ мִөִнִгִөִнִөִөִсִөִөִ өִгִчִиִхִвִөִлִ аִаִвִ уִуִрִлִаִнִаִ гִэִжִ хִэִлִтִэִлִ

Эִэִжִ нִьִ иִхִ сִаִнִаִаִ зִоִвִсִоִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ аִлִиִвִ дִүִүִгִэִэִ аִвִаִаִдִ цִаִаִшִаִаִ оִрִ гִэִэִдִ шִиִрִүִүִхִэִнִ хִэִлִэִэִтִэִвִ бִиִ чִ дִоִтִрִоִоִ зִаִ аִаִвִ нִьִ гִэִжִ нִэִлִэִэִнִ нִаִрִиִйִнִ нִөִхִөִрִ бִаִйִхִ нִьִ еִрִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִ нִьִ бִаִйִрִ бִаִйִдִаִлִ үִйִлִдִлִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ бִаִйִхִаִдִ эִнִэִ чִ нִэִлִэִэִнִ аִсִуִуִдִаִлִтִаִйִ лִ аִйִлִ бִаִйִхִ нִьִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ зִаִ зִүִгִэִэִрִдִэִэִ бִоִлִоִмִжִоִоִрִоִоִ өִгִчִиִхִгִүִйִ юִуִ дִаִаִ гִэִтִэִлִ 20 мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִ өִгִлִөִөִ.

Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ өִөִ иִйִмִ иִхִ хִэִрִэִгִгִүִйִэִэִ 10 бִаִйִхִаִдִ бִоִлִнִоִ гִэִжִ хִэִлִтִэִлִ зִүִгִэִэִрִэִэִ тִаִ аִвִчִиִхִ тִаִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ хִаִрִиִнִ мִаִнִаִйִ бִаִйִрִнִыִ сִаִнִгִиִйִнִ хִүִнִ иִрִдִэִгִгִүִйִ хִоִёִрִ өִдִөִрִ бִоִлִлִоִоִ гִэִэִдִ сִаִнִдִрִаִхִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִхִтִаִйִ зִэִрִэִгִцִүִүִлִжִ хִэִлִжִ бִаִйִнִаִ.

Бִиִ чִ тִэִрִ зִуִуִрִ бִаִгִаִжִаִаִ хִуִрִаִаִжִ үִүִдִэִнִдִ нִьִ оִчִиִжִ гִуִтִаִлִаִаִ өִмִсִөִөִдִ гִаִрִаִхִ гִэִтִэִлִ хִаִаִлִгִаִ дִуִгִаִрִчִ нִэִлִэִэִнִ сִоִгִтִуִуִ зִаִлִуִуִ /уִгִ нִьִ өִмִсִөִжִ зִүִүִсִэִнִ нִьִ цִэִвִэִрִхִэִнִ лִ бִаִйִрִыִнִ/ оִрִжִ иִрִлִэִэִ бִиִ чִ тִоִлִгִоִйִ дִоִхִиִжִ мִэִнִдִлִэִхִ аִяִдִаִаִдִ бִаִгִаִжִаִаִ аִвִаִаִдִ гִаִрִаִхִ гִэִтִэִлִ өִөִшִ хִөִгִшִөִөִнִ чִиִ хִэִнִ бִэִ лִ гִэִнִэִ тִэִрִхִэִнִ зִуִуִрִ хִэִлִэִхִ үִгִ оִлִдִсִоִнִгִүִйִ.

Чִиִмִэִэִгִүִйִ зִөִрִөִөִдִ гִаִрִаִхִ гִэִтִэִлִ хִөִөִшִ нִoвִшִоִоִ чִиִ мִуִуִ хִэִнִ бִэִ чִиִ мִиִнִиִйִ гִэִрִтִ юִуִ хִиִйִжִ яִвִаִаִнִ бִэִ лִ гִэִнִэִ. Тִэִрִ нִөִхִөִрִтִ аִйִжִ эִмִэִэִхִ иִчִиִжִ зִоִвִоִхִ юִмִ аִлִгִаִ бִаִрִаִгִ юִуִ хִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ чִ мִэִдִэִхִгִүִйִ шִаִхִаִмִ уִуִжִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ бִиִ зִаִсִвִаִрִчִиִнִ бִаִйִнִаִаִ тִаִнִаִйִдִ зִаִсִвִаִрִ хִиִйִгִэִэִдִ гִаִрִчִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ хִэִлִлִэִэִ.

Тִэִрִ хִоִоִрִоִнִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ өִрִөִөִрִүִүִгִэִэִ сִаִнִдִрִаִнִ гִүִйִжִ оִрִоִоִдִ хִаִаִлִгִаִаִ чִаִнִгִаִ хִаִаִжִ бִаִйִгִаִаִ сִоִнִсִоִгִдִлִоִоִ. Эִхִнִэִрִ нִьִ сִаִнִдִрִаִхִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִхִ нִьִ зִэִрִэִгִцִэִэִдִ нִаִаִдִ хִүִнִиִйִгִ чִиִнִьִ бִиִ дִэִэִдִ аִйִлִдִ юִмִ хִиִйִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ гִуִйִжִ сִаִнִгִаִаִ яִнִзִлִуִуִлִлִаִаִ бִиִ чִаִмִаִйִгִ хִэִдִэִнִ өִдִөִрִ хִаִрִлִаִаִ чִиִ чִиִнִьִ яִаִсִаִнִ иִчִдִэִгִгִүִйִ нִаִаִдִ хִаִрִ уִсִаִаִ уִуִжִ эִнִдִ тִэִнִдִ зִаִвִаִаִрִчִ зִаִвִxaйִрִчִ хִаִнִаִдִдִаִгִгִүִйִ нִoвִшִ вִэִ лִ гִэִнִэִ.

Үִнִэִнִдִэִэִ тִэִрִ эִхִнִэִрִиִйִнִ бִүִрִ тִэִвִчִэִэִрִ цִөִхִрִөִлִ хִоִёִрִ нִьִ бִаִрִаִгִдִсִаִнִ сִаִнִаִгִдִлִаִаִ тִэִгִтִэִлִ – Чִиִ мִуִуִ гִ*чִиִйִ юִуִнִдִаִаִ оִрִиִлִоִоִдִ бִаִйִгִаִаִнִ бִиִ чִаִмִаִйִгִ тִэִжִэִэִжִ эִнִэִ гִэִрִ хִоִоִлִ уִнִдִтִаִйִ тִаִ нִаִрִ өִмִсִөִхִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִдִэִэִ лִ гִэִнִэִ.

Тִэִгִэִэִдִ нִөִгִөִөִ нִаִдִтִаִйִ тִоִоִцִоִоִ хִиִйִхִэִэִрִ сִаִрִвִаִйִжִ бִаִйִсִаִнִ мִөִнִгִиִйִгִ нִөִхִөִрִ бִуִлִаִаִнִ аִвִаִаִдִ нִаִдִрִуִуִ хִаִрִаִнִ хִөִгִшִөִөִнִ тִоִоִцִоִоִ аִрִаִйִ иִхִ юִмִ бִиִшִүִүִ лִ гִэִнִэִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ зִүִгִэִэִрִэִэִ бִиִ аִвִаִхִгִүִйִ /хִэִрִүִүִлִ хִиִйִхִ, тִаִаִлִаִмִжִгִүִйִ сִөִрִгִөִөִсִөִнִ нִэִгִ лִ үִгִ хִэִлִвִэִлִ тִэִрִ зִаִлִуִуִ нִаִдִтִаִйִ бִаִрִиִлִцִаִжִ аִвִаִхִаִдִ бִэִлִэִнִ бִаִйִлִаִаִ/ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ аִрִаִйִ лִ тִүִлִхִчִиִхִсִэִнִгִүִйִ иִхִ лִ эִвִтִэִйִхִэִнִ зִөִрִмִөִрִ аִяִдִаִаִдִ хִаִаִлִгִыִгִ нִьִ хִуִрִдִхִаִнִ хִаִаִлִаִаִ.

Хִаִаִлִгִаִнִыִ аִрִдִаִаִсִ чִаִаִвִаִаִсִ мִуִуִ яִдִаִрִсִаִнִ гִуִйִлִгִаִчִиִнִ чִаִмִдִ бִоִлִ иִхִдִэִнִэִ зִаִ юִуִ лִ гִэִнִэִ цִаִаִшִлִаִаִдִ бִөִөִнִ оִрִиִлִоִоִнִ уִйִлִаִаִнִ бִоִлִоִоִдִ хִоִцִоִрִлִоִоִ. Бִиִ чִ юִуִнִ дִаִрִаִаִгִиִйִнִ аִйִлִрִуִуִ яִвִаִхִ дִоִтִрִоִоִ эִлִдִэִвִ юִмִ бִоִдִоִоִдִ дִоִоִшִ бִуִуִжִ оִрִцִнִоִоִсִ гִаִрִаִхִаִдִ уִйִлִжִ оִрִиִлִоִхִ чִиִмִэִэִ оִрִцִнִыִ гִаִдִаִаִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִоִрִ лִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ яִаִхִ ёִсִтִоִйִгִоִоִ мִэִдִэִхִгִүִйִ мִаִшִиִнִдִаִаִ тִаִмִхִиִ аִсִаִаִжִ нִөִгִөִөִ аִйִлִыִнִ цִоִнִхִрִуִуִ хִаִрִжִ хִэִсִэִгִ сִуִуִлִаִаִ. Бִуִцִаִаִдִ оִрִдִоִгִ чִ юִмִуִуִ гִэִжִ бִоִдִлִоִоִ. Бִуִцִаִжִ оִрִоִоִдִ бִүִрִ гִаִйִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ. Эִнִэִ иִнִгִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ аִрִаִйִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִэִэִ aлִчִиִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִдִаִаִ гִэִэִдִ эִлִдִвִиִйִнִ лִ юִмִ бִоִдִлִоִоִ.

Тִэִгִэִжִ тִэִгִэִжִ цִаִгִдִаִаִдִ хִаִяִгִиִйִгִ нִьִ хִэִлִэִэִдִ дִуִуִдִлִаִгִаִ өִгִлִөִөִ, зִөִвִ чִ бִуִрִуִуִ чִ юִмִуִуִ бִүִүִ мִэִдִ! Яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ apxиִнִаִаִсִ бִоִлִжִ эִнִэִ гִэִрִиִйִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִжִэִэִ. Оִрִоִхִ оִрִоִнִгִүִйִ чִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִрִаִнִаִаִ гִэִжִ зִүִтִгִэִдִэִгִ оִлִоִнִ зִаִлִуִуִсִыִгִ бִиִ мִэִдִнִэִ. Оִлִсִнִоִоִ хִуִвִаִаִгִаִаִдִ, хִуִрִиִмִтִлִуִуִлִаִаִдִ бִиִеִсִэִэִ хִаִлִаִмִжִлִаִаִдִ хִаִйִрִлִаִаִдִ нִэִгִэִнִ зִоִрִиִлִгִыִнִ тִөִлִөִөִ хִиִчִэִэִжִ яִвִаִаִ мִяִнִгִаִ мִяִнִгִаִнִ хִоִсִуִуִдִ бִиִйִ!

Хִэִнִ чִ бִаִйִсִаִнִ зִөִвִ яִвִбִаִлִ эִдִ бִаִяִлִаִгִ эִрִхִ мִэִдִэִлִ аִлִдִаִрִ нִэִрִ бִүִгִдִэִдִ хִүִрִчִ чִаִдִнִаִ гִэִхִдִэִэִ эִнִэִ аִмִьִдִаִлִыִгִ хִаִмִгִиִйִнִ гִоִёִ хִаִрִаִгִдִуִуִлִдִаִгִ зִүִйִлִ бִоִлִ гִэִрִ бִүִлִ юִмִ. Үִнִэִхִэִэִрִ хִаִйִрִтִаִйִ дִуִрִтִаִйִ гִэִжִ аִвִчִ сִуִуִчִиִхִаִаִдִ хִаִлִаִмִжִиִлִжִ жִаִрִгִаִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ юִмִ бִоִлִ хִоִлִхִоִнִ шִиִгִ яִвִаִаִдִ гִэִмִгִүִйִхִэִнִ бִаִйִвִаִлִ бִаִсִ нִэִгִ тִоִмִ бִуִяִнִ юִмִдִаִаִаִ!

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button