Зөвлөгөө

“ГִЭִРִ АִМִЬִТִАִЙִ ЗִАִЛִУִУִТִАִЙִ Лִ СִУִУִГִАִАִРִАִЙִ. СִАִЙִНִ АִАִВִ, СִАִЙִНִ ХִАִНִЬִ БִОִЛִДִОִГִ ЮִМִ…”

Сִаִйִнִ бִаִйִцִгִаִаִнִаִ уִуִ, бִиִ нִьִ гִэִгִэִэִлִэִгִ сִаִйִхִаִнִ зִүִйִлִ бִиִчִнִэִэִ. Бִиִ оִдִоִоִ 32 нִаִсִтִаִйִ хִоִёִрִ сִаִйִхִаִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ гִаִйִхִаִлִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ дִөִрִвִүִүִлִэִэִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ эִмִэִгִтִэִйִ. Тִоִмִ хִүִүִхִэִдִ мִаִаִнִьִ эִнִэִ нִөִхִрִиִйִнִ мִиִнִьִ хִүִүִхִэִдִ бִиִшִэִэִ.

Тִоִмִ хִүִүִхִдִэִэִ гִуִрִвִаִнִ нִаִсִтִаִйִ бִаִйִхִаִдִ эִнִэִ нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִөִ тִаִнִиִлִцִаִаִдִ сִуִуִсִаִнִ юִмִ. Оִдִоִоִ хִэִдִиִйִнִэִэִ тִаִвִаִнִ жִиִлִ хִаִмִтִдִаִаִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Дִуִнִдִаִаִсִаִаִ нִэִгִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ.

Бִиִ дִаִгִаִвִаִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ дִаִрִаִаִгִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ эִхִлִүִүִлִнִэִ гִэִжִ оִгִтִ тִөִсִөִөִлִдִөִгִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ. Хִүִүִхִдִиִйִгִ мִиִнִьִ хִаִйִрִлִаִхִ хִүִнִ оִлִдִоִхִгִүִйִ бִаִйִхִ гִэִжִ эִмִэִэִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ гִэִхִ үִүִ дִэִэִ.

Тִэִгִтִэִлִ эִсִрִэִгִэִэִрִэִэִ үִнִэִхִэִэִрִ сִаִйִнִ зִаִлִуִуִтִаִйִ уִчִиִрִчִ оִдִоִоִ мִаִшִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ. Мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ иִхִ аִжִиִлִсִаִгִ, гִэִрִтִэִэִ зִүִгִэִэִрִ сִуִуִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִнִгִаִ нִаִдִаִдִ гִэִрִ оִрִнִыִ аִжִиִлִдִ тִуִсִлִаִдִаִгִ, аִжִиִлִдִаִаִ хִаִмִтִ оִлִоִнִ дִуִнִдִаִаִ чִ нִэִрִ хִүִнִдִтִэִйִ, хִүִмִүִүִсִтִэִйִ иִхִ нִиִйִтִэִчִ сִаִйִхִаִнִ хִаִрִьִцִаִаִтִаִйִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ аִжִиִлִ хִиִйִдִэִгִ.

Аִжִиִлִдִаִаִ сִаִйִнִ уִчִиִрִ цִаִлִиִнִ мִөִнִгִөִ чִ дִаִжִгִүִйִ аִвִдִаִгִ. Аִвִсִаִнִ цִаִлִиִнִгִаִаִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ нִаִдִаִдִ аִвִчִ иִрִжִ өִгִдִөִгִ, бִиִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ сִаִнִхִүִүִгִ зִоִхִиִцִуִуִлִдִаִгִ юִмִ лִ дִаִаִ.

Хִаִнִьִ мִаִаִнִьִ аִpxиִ дִapc, шִоִуִ цִэִнִгִэִэִнִ, xүִүִxэִнִ шִуִуִхִаִнִ гִэִжִ яִвִдִаִгִгִүִйִ, цִаִаִнִаִаִсִаִаִ лִ тִиִйִмִ зִүִйִлִдִ дִуִрִгִүִйִ. Яִмִаִрִ чִ үִеִдִ бִиִдִэִнִтִэִйִгִэִэִ лִ хִаִмִтִ бִаִйִжִ бִаִйִхִыִгִ иִлִүִүִдִ үִзִдִэִгִ гִэִрִ аִмִьִтִаִйִ зִаִлִуִуִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ гִоִлִ нִьִ мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ тִоִмִ хִүִүִгִ мִаִаִнִьִ өִөִрִиִйִнִ хִүִүִхִдִэִэִсִэִэִ чִ иִлִүִүִ хִаִйִрִлִаִдִаִгִ бִаִрִаִгִ эִнִэִ гִэִрִиִйִнִ хִаִмִгִиִйִнִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִ нִьִ гִэִхִэִдִ хִиִлִсִдִэִхִгִүִйִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ сִаִйִнִ нִаִйִзִуִуִдִ шִиִгִ лִ бִаִйִдִаִгִ.

Мִаִшִ иִхִ хִаִлִаִмִжִтִаִйִ, гִэִрִ бִүִлִэִэִ хִэִзִэִэִ чִ хִаִйִрִаִаִрִ дִуִтִаִаִдִаִгִгִүִйִ тִиִйִмִ лִ хִүִнִтִэִйִ аִмִьִдִрִаִлִ нִаִмִаִйִгִ уִчִрִуִуִлִсִаִнִ дִаִаִ. Нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ аִжִлִаִаִ тִаִрִаִаִдִ оִрִоִоִдִ иִрִэִхִэִдִ лִ гִэִрִ дִүִүִрִэִэִдִ бִөִөִнִ бִөִөִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ бִаִйִдִаִгִ.

Оִхִиִдִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִдִэִэִ хִэִлִэִхִэִдִ сִаִйִхִаִнִ хִаִйִрִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ шִүִүִ оִлִдִвִоִлִ бִүִүִ аִлִдִаִаִрִаִйִ гִэִжִ хִэִлִэִхִиִйִгִ мִаִшִ иִхִ хִүִсִэִжִ бִаִйִнִаִ. Бִүִхִ эִрִчִүִүִдִ мִуִуִ мִуִуִхִаִйִ бִиִшִ шִүִүִ, хִоִрִвִоִоִ дִэִэִрִ сִаִйִнִ хִүִнִ нִьִ мִуִуִгִаִаִсִаִаִ иִхִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

Хִэִзִэִэִ чִ бִиִтִгִиִйִ эִрִэִгִтִэִйִ хִүִнִиִйִ цִаִрִаִйִ зִүִсִ өִнִгִөִ мִөִнִгִөִнִдִ дִуִрִлִаִаִрִаִйִ, тִэִгִжִ эִхִэִлִсִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִ дִиִйִлִэִнִхִ нִьִ уִдִаִаִнִ үִрִгִэִлִжִиִлִдִэִгִгִүִйִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִгִаִаִрִ тִөִгִсִдִөִгִгִүִйִ гִэִдִгִиִйִгִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִнִыִхִоִоִ оִлִоִнִ оִлִоִнִ жִиִшִэִэִнִ дִэִэִрִ мִэִдִнִэִ.

Бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ хִуִвִьִдִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ тִэִгִэִэִсִ эִхִэִлִсִэִнִ. Аִаִвִ эִэִжִ нִаִрִыִнִ яִрִьִдִаִгִ нִэִгִ нִэִгִ чִеִмִоִдִаִнִтִаִйִ нִиִйִлִлִэִэִ гִэִдִэִгִ шִиִгִ лִ гִэִрִ бִүִлִ бִоִлִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִ чִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ аִжִиִлִ хִиִйִдִэִгִ хִоִёִуִлִаִаִ зִүִтִгִэִэִдִ хִоִёִрִ өִрִөִөִ бִаִйִрִ аִвִаִаִдִ уִчִиִрִгִүִйִ иִхִ бִаִяִрִлִаִаִдִ хִоִоִсִоִнִ бִаִйִрִаִнִдִаִаִ цִуִуִрִаִйִтִаִаִдִ лִ тִаִсִ тִэִвִрִэִлִдִэִэִдִ шִаִлִаִнִ дִэִэִрִ гִуִдִсִаִаִ дִэִвִсִэִэִдִ уִнִтִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ аִйִлִ шִиִгִ аִйִлִ бִоִлִжִ уִнִаִхִ уִнִаִаִтִаִйִ бִоִлִсִнִыִ дִаִрִаִаִ бִаִйִрִаִаִ чִ тִоִмִрִуִуִлִаִаִдִ сִаִйִжִрִуִуִлִжִ чִаִдִсִаִнִ. Үִрִгִэִлִжִ хִүִнִдִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ бִоִлִоִмִжִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִ.

Үִрִгִэִлִжִ хִүִнִдִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ бִоִлִоִмִжִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִ, үִрִгִэִлִжִ сִаִйִнִ сִаִйִхִаִнִ зִүִйִлִ бִоִдִоִжִ мִөִрִөִөִдִөִжִ мִөִрִөִөִдִлִиִйִнִхִөִөִ тִөִлִөִөִ тִэִмִцִэִжִ аִмִьִдִрִаִаִрִаִйִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ мִиִнִьִ.

Мִэִдִэִэִжִ аִмִьִдִрִаִлִдִ аִсִуִуִдִаִлִ бִэִрִхִшִэִэִлִ хִэִцִүִүִ зִүִйִлִсִ зִөִнִдִөִөִ тִуִлִгִаִрִдִаִгִ бִиִдִэִнִдִ чִ гִэִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ тִоִйִрִоִоִгִүִйִ дִаִйִрִаִаִдִ лִ гִаִрִсִаִнִ. Гִэִхִдִэִэִ яִмִаִрִ чִ үִеִдִ нִэִгִ нִэִгִнִэִэִ гִэִсִэִнִ хִаִйִрִ бִаִйִхִаִдִ бִуִсִаִдִ нִьִ үִнִэִхִэִэִрִ жִиִжִиִгִ аִсִуִуִдִаִлִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

Аִаִвִ мִиִнִьִ хִэִлִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ гִэִрִ аִмִьִтִаִйִ лִ зִаִлִуִуִтִаִйִ сִуִуִгִаִаִрִаִйִ. Сִаִйִнִ хִаִнִьִ, сִаִйִнִ аִаִвִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ гִэִжִ. Үִнִэִхִэִэִрִ лִ тִиִйִмִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Зִаִ бִүִгִдִэִдִ нִьִ аִмִжִиִлִтִ хִүִсִьִеִ, хִаִйִрִаִаִрִ бִяִлִхִаִжִ аִмִьִдִрִаִхִыִгִ еִрִөִөִеִ. Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button