Өгүүллэг

“ЭִГִЧִДִЭִЭִ НִӨִХִӨִРִ ЧִИִНִЬִ ТִАִТִАִЖִ ЧִАִНִГִАִАִГִАִАִДִ БִАִЙִНִАִ ГִЭִЖִ ХִЭִЛִЭִЛִТִЭִЙִ НִЬִ БִИִШִ ДִЭִЭִ”

Аִрִвִаִаִдִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ зִуִуִрִдִаִаִрִ бִуִрִхִаִнִ бִоִлִоִоִдִ аִаִвִ мִиִнִьִ бִоִрִ дִаִрִсִаִнִдִ оִрִжִ гִаִнִцִ эִгִчִ мִиִнִьִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִгִаִаִдִ гִэִрִэִэִсִэִэִ яִвִжִ аִрִаִвִдִуִгִаִаִрִ аִнִгִиִйִнִ бִиִ гִаִнִцִаִаִрִхִнִаִаִ бִөִрִтִиִйִгִөִөִдִ үִлִдִэִжִ бִиִлִэִэִ. Аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִгִ мִаִаִнִьִ эִэִжִиִйִнִ эִгִчִ дִүִүִ нִаִрִ аִвִчִиִхִсִаִнִ.

Тִуִхִаִйִнִ үִеִдִ жִаִаִхִаִнִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ яִаִгִаִаִдִ бִаִйִшִиִнִгִ мִаִаִнִьִ аִвִчִ бִаִйִгִаִаִгִ чִ мִэִдִэִэִгִүִйִ, иִнִгִэִхִ ёִсִтִоִйִ юִмִ бִаִйִлִгִүִйִ лִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ яִмִаִрִ чִ сִоִнִгִоִлִтִгִүִйִгִэִэִрִ хִаִмִаִаִтִаִнִыִ эִгִчִиִйִнִдִэִэִ тִоִлִгִоִйִ xoрִоִгִдִоִжִ эִхִэִлִсִэִнִ дִэִэִ.

Эִгִчִ эִэִлִжִиִйִнִ аִжִиִлִтִаִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ зִаִрִиִмִдִаִаִ иִрִжִ хִоִнִоִхִгִүִйִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ бִаִсִ тִуִсִдִаִаִ гִаִрִсִаִнִ. Эִгִчִиִйִгִ аִжִиִлִтִаִйִ үִеִдִ нִөִхִөִрִ нִьִ бִаִйִнִгִаִ нִаִмִаִйִгִ тִаִтִаִжִ чִаִнִгִаִаִжִ оִрִоִлִдִоִнִоִ. Бִаִйִнִгִыִнִ тִүִгִшִүִүִрִ аִйִдִаִсִтִаִйִ яִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ хִиִйִ дִэִмִиִйִ лִ уִйִлִнִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ эִгִчִиִйִгִ аִжִиִлִтִаִйִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִгִүִйִ үִеִдִ нִөִхִөִрִтִэִйִ нִьִ хִаִмִтִ үִлִдִэִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִдִэִэִ аִнִгִиִйִнִхִаִаִ хִүִүִхִдִиִйִнִдִ оִчִиִжִ хִоִнִоִдִоִгִ бִоִлִлִоִоִ. Эִгִчִ иִхִ хִаִтִуִуִ дִүִрִэִмִ жִуִрִаִмִтִаִйִ гִаִдִуִуִрִ хִоִнִоִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ гִэִдִэִгִ уִчִрִаִаִсִ эִгִчִиִйִгִ яִвִаִнִгִуִуִтִ нִаִйִзִыִнִхִрִуִуִгִаִаִ яִвִаִаִдִ өִгִлִөִөִ иִрִэִхִэִэִсִ нִьִ өִмִнִөִ гִэִрִтִэִэִ аִмִжִиִжִ иִрִэִэִдִ цִаִйִ чִаִнִаִаִдִ хִуִвִцִаִсִаִаִ сִоִлִиִоִдִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ яִвִдִаִгִ бִаִйִвִ.

Нִэִгִ өִдִөִрִ яִдִрִаִаִдִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ нִаִмִ уִнִтִаִаִдִ хִиִчִэִэִлִэִэִсִэִэִ хִоִцִрִоִоִдִ гִэִрִэִэִрִ дִаִйִрִаִаִдִ оִрִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ шִуִуִдִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ яִвִчִиִхִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ өִдִөִрִ хִиִчִэִэִлִэִэִ тִаִрִаִаִдִ гִэִрִтִ иִрִтִэִлִ бִүִхִ хִуִвִцִаִсִыִгִ мִаִаִнִьִ тִоִрִоִнִдִ хִиִйִгִэִэִдִ оִрִцִоִнִдִ гִаִрִгִаִаִдִ тִаִвִьִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Эִгִчִ хִэִлִэִхִдִэִэִ мִаִнִаִйִ уִдִаִмִдִ чִаִмִ шִиִгִ жִаִаִхִаִнִ хִиִрִнִэִэִ гִаִдִуִуִрִ хִоִнִоִжִ яִвִдִаִгִ зִaвִxaйִ зִаִйִдִаִнִ аִмִьִтִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ, мִаִнִаִйִхִаִаִсִ яִвִжִ үִзִ гִэִэִдִ үִгִиִйִнִ зִөִрִөִөִгִүִйִ хִаִаִлִгִаִаִ тִаִсִ хִаִаִсִаִнִсִаִнִ.

Бִиִ яִмִаִрִ нִөִхִөִрִ чִиִнִьִ оִрִоִлִдִоִоִдִ тִаִтִаִжִ чִаִнִгִаִаִгִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ гִэִжִ хִэִлִэִлִтִэִйִ бִиִшִ дִэִэִ, уִгִаִаִсִаִаִ тִуִхִаִйִнִ үִеִдִ бִоִлִ тִэִгִжִ хִэִлִсִэִнִ чִ нִаִдִаִдִ иִтִгִэִчִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ.

Иִнִгִэִэִдִ лִ оִрִоִхִ оִрִоִнִгִүִйִ оִоִчִиִхִ аִяִгִаִгִүִйִ бִоִлִжִ аִйִлִ аִйִлִдִ хִоִнִоִсִоִоִрִ аִрִвִаִнִ жִиִлִэִэִ тִөִгִсִөִөִдִ шִуִуִдִ лִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִтִ иִрִсִэִнִ. Өִнִчִиִнִ, нִэִнִ яִдִуִуִ гִэִсִэִнִ шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִрִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ тִэִтִгִэִлִэִгִтִэִйִ оִрִоִоִдִ хִоִтִоִдִ хִаִмִаִаִтִнִыִ аִхִыִнִдִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ чִ эִхִнִэִрִ нִьִ бִаִсִ лִ нִаִдִаִдִ дִуִрִгִүִйִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Хִэִзִэִэִ бִоִсִоִжִ сִуִуִжִ гִэִэִдִ уִнִтִаִхִ цִаִгִиִйִгִ мִаִаִнִьִ хִүִрִтִэִлִ зִаִаִнִаִ. Хִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִаִаִ оִлִоִхִгִүִйִ бִоִлִ мִиִнִиִйִ цִүִнִхִ хִаִлִаִаִсִ бִүִгִдִиִйִгִ нִэִгִжִиִжִ хִаִрִдִаִнִаִ, мִэִдִэִэִжִ бִиִ аִвִаִаִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִаִдִаִаִсִ гִаִрִчִ иִрִэִхִгִүִйִ.

Гִэִрִэִэִ цִэִвִэִрִлִэִэִдִ, хִоִоִлִоִоִ хִиִйִжִ дִуִуִсִчִхִаִаִдִ бִүִхִ хִүִмִүִүִсִ оִрִоִнִдִоִоִ оִрִсִоִнִыִ дִаִрִаִаִ лִ нִэִгִ юִмִ хִэִвִтִэִхִ эִрִхִ нִаִдִаִдִ гִаִрִнִаִ дִаִаִ. Оִюִуִтִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִиִчִэִэִлִ иִхִтִэִйִ оִрִоִйִтִоִжִ тִаִрִнִаִ аִвִтִоִбִуִсִ хִүִлִэִэִнִэִ иִхִэִнִхִдִэִэִ лִ гִэִхִдִэִэִ аִвִтִоִбִуִсִнִыִ мִөִнִгִөִгִүִйִ аִлִхִаִнִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ лִ хִоִоִлִ оִрִоִйִтִуִуִлִлִаִаִ гִэִжִ тִоִлִгִоִйִ тִүִрִиִйִгִүִйִ хִаִшִиִгִaчִуִуִлִжִ зִаִгִнִуִуִлִнִаִ. Нִэִгִ өִдִөִрִ хִүִйִтִэִнִдִ аִлִхִаִаִдִ хִаִнִиִаִдִ хִүִрִэִэִдִ хִүִнִдִэִрִчִиִхִвִэִэִ, шִөִнִөִжִиִнִ хִаִлִуִуִрִаִаִдִ хִаִнִиִаִлִгִаִаִдִ хִоִнִоִсִоִнִ.

Тִэִгִсִэִнִ мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ нִьִ шִөִнִөִжִиִнִгִөִөִ хִаִнִиִаִлִгִаִаִдִ аִжִиִлִтִаִйִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ уִнִтִуִуִлִсִаִнִгִүִйִ, хִаִнִиִаִдִаִаִ эִдִгִэִхִэִэִрִ иִрִэִэִрִэִйִ гִэִэִдִ гִэִрִэִэִсִ нִьִ хִөִөִгִдִчִиִхִвִөִөִ. Хִөִөִрִхִиִйִ гִаִрִаִаִдִ хִаִаִчִиִхִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ хִаִлִаִаִсִаִнִдִаִаִ сִоִхִоִрִ зִоִоִсִгִүִйִ.

Аִвִтִоִбִуִсִнִыִ бִуִуִдִаִлִ дִэִэִрִ дִэִмִиִйִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִхִдִаִаִ аִвִтִоִбִуִсִаִнִдִ сִуִуִхִ гִэִжִ хִаִаִ нִэִгִ тִиִйִшִэִэִ яִаִрִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ мִаִшִ иִхִ аִтִаִаִрִхִаִжִ бִиִлִэִэִ.

Аִмִьִдִрִаִхִ гִэִрִтִэִйִ, эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ хִүִмִүִүִсִ сִаִйִхִаִнִ юִмִаִаִ гִэִэִдִ лִ. Зִаִмִыִнִ цִаִаִдִ тִаִлִыִнִ бִаִйִрִнִуִуִдִыִнִ гִэִрִэִлִтִэִйִ цִоִнִхִнִуִуִдִыִгִ хִаִрִаִаִдִ эִнִэִ аִйִлִуִуִдִ яִмִаִрִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִ яִмִаִрִ хִоִоִлִ иִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִ гִэִжִ өִчִ тִөִчִнִөִөִнִ бִоִдִоִлִдִ аִвִтִаִжִ өִөִрִтִөִөִ бִаִсִ эִэִжִдִэִэִ, apxиִчִиִнִ бִоִлִсִоִнִ аִаִвִдִаִаִ гִоִмִдִоִжִ дִэִмִиִйִ лִ уִйִлִнִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ оִюִуִтִаִнִ аִнִгִиִйִнִ нִиִйִлִдִэִгִ нִаִйִзִыִнִдִаִаִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ. Аִаִвִ нִьִ бִаִсִ apxиִ уִуִнִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ эִлִдִэִвִ аִаִшִ аִгִсִаִнִ сִоִгִтִуִуִ гִаִрִгִаִаִдִ бִаִйִхִ гִаִйִгִүִйִ эִэִ. Аִаִвִыִнִхִ нִьִ эִхִнִэִрִ, мִаִнִаִйִ нִаִйִзִыִнִ хִоִйִдִ эִэִжִ нִьִ иִхִ мִуִуִхִаִйִ аִаִшִтִаִйִ.

Зִаִрִиִмִдִаִаִ нִаִйִзִ мִаִаִнִьִ аִаִвִтִаִйִгִаִаִ эִсִвִэִлִ хִоִйִдִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ мִуִуִдִаִлִцִаִхִаִаִрִаִаִ гִэִрִтִэִэִ хִоִнִоִхִгִүִйִ гִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִдִаִгִ, бִиִ тִэִгִэִэִдִ аִйִлִдִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ үִлִдִэִлִтִэִйִ нִьִ бִиִшִ хִоִнִоִхִ гִаִзִаִрִгִүִйִ бִоִлִнִоִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ тִаִнִиִлִуִуִдִыִнִхִаִаִрִаִаִ хִоִнִоִнִоִ, зִаִрִиִмִдִаִаִ оִрִцִоִнִдִ хִүִрִтִэִлִ хִоִнִоִнִоִ.

Иִнִгִэִжִ яִвִсִаִаִрִ аִрִгִаִгִүִйִнִ эִрִхִэִнִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ дִуִнִдִаִаִсִ нִьִ хִаִяִсִаִнִ. Бִаִаִрִ кִаִрִаִоִкִеִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ бִоִлִжִ аִжִлִыִнִхִаִаִ гִаִзִрִыִнִ хִүִмִүִүִсִтִэִйִ бִаִйִрִ тִүִрִэִэִсִлִэִдִэִгִ бִоִлִоִоִдִ сִүִүִлִдִэִэִ чִ цִаִлִиִнִ аִрִаִйִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִоִоִдִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ тִүִрִэִэִсִлִэִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Уִгִаִаִгִчִ, зִөִөִгִчִ, үִйִлִчִлִэִгִчִ, тִоִгִоִоִчִ, бִаִрִиִлִгִаִ гִэִэִдִ хִиִйִжִ үִзִэִэִгִүִйִ аִжִиִлִ тִуִнִ хִоִвִоִрִ нִаִдִаִдִ. Аִаִвִ мִаִаִнִьִ зִаִрִиִмִдִаִаִ нִаִдִ дִэִэִрִ иִрִжִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Эִгִчִ мִаִаִнִьִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ, нִөִхִөִрִ нִьִ хִүִнִдִ өִвִчִнִөִөִрִ өִөִдִ бִоִлִжִ мִаִнִаִйִхִ гִэִдִэִгִ аִйִлִ эִрִгִэִнִ нִэִгִдִсִэִнִ юִмִ.

Аִаִвִ, эִгִчִ, эִгִчִиִйִнִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ, бִиִ. Аִмִ бִүִлִ тִаִвִ. Аִлִьִ бִоִлִоִхִ өִнִдִөִрִ цִаִлִиִнִтִаִйִ лִ бִоִлִ юִуִ чִ хִаִмִаִаִгִүִйִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ, дִаִвִхִаִрִ дִаִвִхִаִрִ аִжִиִлִ хִиִйִгִэִэִдִ гִэִрִиִйִнִхִнִиִйִгִэִэִ тִэִжִэִэִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Гִаִнִцִаִаִрִаִаִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ мִөִнִгִөִ оִлִдִоִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ гִэִрִиִйִнִхִэִнִ мִаִаִнִьִ нִаִмִаִйִгִ иִхִ хִүִнִдִэִлִнִэִэִ. Эִгִчִиִйִгִэִэִ нִөִхִрִиִйִгִөִөִ аִлִдִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ уִнִаִаִдִ гִаִнִцִаִаִрִдִаִхִвִиִйִ гִэִжִ сִаִнִаִаִ зִоִвִсִоִнִдִоִоִ гִаִдִуִуִрִ гִаִрִчִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִ бִоִлִ шִиִнִэִ хִүִнִтִэִйִ тִаִнִиִлִцִ уִуִлִзִ гִэִжִ үִгִлִэִэִдִ сִэִтִгִэִлִэִэִ сִэִрִгִэִэִгִэִэִдִ иִрִ гִэִэִдִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ өִгִөִөִдִ гִаִрִгִаִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Оִдִоִоִ бִоִдִоִхִоִдִ шִаִлִ дִэִмִиִйִ тִэִгִжִ хִэִлִсִэִнִ юִмִ гִэִжִ хִаִрִаִмִсִдִаִгִ. Эִгִчִ шִоִуִдִдִаִгִ бִоִлִоִоִдִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִ нִьִ бִаִгִаִсִаִаִдִ бִүִрִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ чִ тִоִоִхִоִоִ бִоִлִьִчִиִхִсִоִнִ. Бִиִ өִөִрִөִөִ эִэִжִ шִиִгִ нִьִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִвִ.

Аִаִвִ уִуִхִ нִьִ аִрִаִйִ бִаִгִаִсִсִаִнִ чִ хִаִяִаִ уִуִнִаִ. Нִэִгִ уִуִхִаִаִрִаִаִ гִэִхִдִэִэִ хִэִдִэִнִ дִоִлִоִоִ хִоִнִоִгִоִоִрִ уִуִчִиִхִнִаִ, эִнִэִ тִэִнִдִ сִоִгִтִуִуִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ хִэִрִэִгִ тִаִрִиִнִаִ нִөִгִөִөִхִиִйִгִ нִьִ аִрִгִаִлִнִаִ цִаִгִдִаִаִ сִэִрִгִиִйִлִэִхִэִэִрִ яִвִнִаִ бִөִөִнִ мִөִнִгִөִ тִөִлִнִөִ. Иִнִгִэִэִдִ бִиִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ, apxиִчִиִнִ нִөִхִөִрִтִэִйִ юִмִ шִиִгִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִрִ уִдִаִаִнִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ дִаִаִ.

Хִаִрִиִнִ иִнִгִэִжִ иִхִ зִoвִсִнִыִ эִцִэִсִтִ гִэִжִ бִуִрִхִаִнִ шִиִгִ сִаִйִхִаִнִ хִаִнִьִ зִаִяִаִжִ оִрִоִхִ оִрִоִнִгִүִйִ тִүִрִэִэִсִиִйִнִ бִаִйִрִаִаִрִ хִэִсִүִүִчִиִлִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ үִеִ мִиִнִьִ дִуִуִсִчִ жִиִрִэִмִсִэִнִ чִ бִоִлִсִоִнִ. Ёִсִтִоִйִ өִөִрִөִөִ гִуִтִлִаִаִ чִ өִмִсִөִжִ үִзִэִэִгִүִйִ дִэִэִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ хִаִлִаִмִжִиִлִсִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִдִ тִөִрִсִөִнִ.

Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ хִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִтִоִоִ аִмִьִ, дִүִүִ нִаִрִтִаִйִ мִаִаִнִьִ чִ өִөִрִиִйִнִ юִмִ шִиִгִ дִоִтִнִоִ хִаִрִиִлִцִаִаִдִ гִаִдִуִуִрִхִдִаִгִгִүִйִ. Аִаִвִ бִиִдִнִэִэִсִ тִуִсִдִаִаִ бִаִйִдִаִгִ чִ хִаִяִаִ бִаִсִ яִаִжִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִхִаִвִ хִэִрִэִгִ тִаִрִиִнִаִ. Тִэִгִсִэִнִ чִ тִөִвִөִгִшִөִөִдִөִгִгִүִйִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ лִ аִаִвִыִнִ хִэִрִгִиִйִгִ аִрִгִаִлִчִиִхִлִаִаִ хִаִнִиִаִ гִэִэִдִ иִрִнִэִ.

Тִэִрִ мִаִаִнִьִ бִуִрִхִаִнִаִаִсִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִдִ өִгִсִөִнִ хִаִмִгִиִйִнִ тִоִмִ бִэִлִэִгִ. Оִдִоִоִ бִиִ өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִтִэִйִ бִаִяִнִ тִаִнִсִаִгִ бִиִшִ чִ гִэִсִэִнִ аִйִлִдִ бִаִйִжִ бִоִлִоִхִ бִүִхִ лִ эִдִ мִаִтִеִрִиִаִлִлִаִгִ зִүִйִлִтִэִйִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ сִаִйִхִаִнִ гִэִрִ бִүִлִтִэִйִ бִоִлִсִоִоִнִ.

Зִаִрִиִмִдִаִаִ дִэִнִдִүִүִ иִхִ жִаִрִгִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִнִэִнִэִэִсִэִэִ сִаִнִаִаִ зִоִвִжִ аִйִхִ чִ шִиִгִ. Эִнִэִ хִүִнִтִэִйִ уִчִрִаִаִгִүִйִ бִоִлִ яִмִаִрִ хִэִцִүִүִ аִмִьִдִаִрִлִыִгִ тִуִуִлִаִхִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ гִэִхִэִэִсִ дִоִтִоִрִ мִиִнִьִ хִаִрִаִнִхִуִйִлִдִаִгִ.

Эִнִэִ зִаִхִиִдִлִаִаִрִаִаִ юִуִ хִэִлִэִхִ гִэִсִэִнִ бִэִ гִэִхִэִэִрִ хִүִнִ дִаִнִдִаִаִ зִоִвִдִоִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ шִүִүִ. Хִаִрִ бִуִрִуִуִ сִаִнִаִаִгִүִйִ зִөִвִ лִ яִвִжִ бִаִйִхִаִдִ цִаִгִ нִьִ бִоִлִоִхִоִоִрִ жִаִрִгִаִлִ өִөִрִөִөִ хִүִрִэִэִдִ иִрִдִэִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Аִмִьִдִаִрִлִыִнִхִаִаִ хִаִнִиִйִгִ лִ зִөִвִ сִоִнִгִоִоִрִоִйִ гִэִжִ оִхִиִдִуִуִдִдִаִаִ зִаִхִиִжִ бִаִйִнִаִ бִаִсִ бִиִтִгִиִйִ шִаִнִтִрִаִаִрִаִйִ.

Аִаִвִуִуִдִ мִиִнִьִ бִоִрִ дִаִрִсִнִаִаִсִ хִоִлִ бִаִйִжִ гִэִрִ бִүִлִэִэִ хִаִйִрִлִаִаִрִаִйִ, оִхִиִдִ зִаִлִуִуִчִуִуִдִ мִиִнִьִ зִөִвִ бִоִдִоִлִтִоִйִ иִрִэִэִдִүִйִгִэִэִ сִаִйִнִ тִөִлִөִвִлִөִхִгִүִйִ бִоִлִ юִуִ юִуִгִүִйִ хִүִүִхִэִдִ гִаִрִгִаִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ чִ зִоִвִоִоִжִ хִүִүִхִэִдִ чִ өִнִчִрִүִүִлִэִхִ зִүִйִлִ бִиִтִгִиִйִ хִиִйִгִэִэִсִэִйִ гִэִсִэִнִдִэִэִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ бִиִчִлִэִэִ.

Зִаִрִиִмִдִаִаִ бִоִдִдִоִгִ юִмִ аִвִтִоִбִуִсִнִыִ бִуִуִдִаִлִ дִэִэִрִ гִэִрִэִлִтִэִйִ цִоִнִхִрִуִуִ хִаִрִжִ аִтִаִаִрִхִаִаִдִ уִйִлִжִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִаִаִ. Оִдִоִоִ бִоִлִ бִиִ өִөִрִөִөִ гִэִрִэִлִтִэִйִ цִоִнִхִнִыִ цִаִаִнִаִ бִаִйִдִаִгִ иִнִэִэִдִ хִөִөִрִ дִүִүִрִэִнִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ гִэִрִ бִүִлִиִйִнִ нִэִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Мִаִгִаִдִгִүִйִ хִаִаִ нִэִгִтִэִэִ мִиִнִиִйִ тִуִуִлִсִаִнִ шִиִгִ зִоִвִлִоִнִгִоִоִрִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִвִаִлִ шִаִнִтִаִрִчִ бִоִлִоִхִгִүִйִ уִлִаִмִ хִүִчִтִэִйִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Мִөִнִ бִуִсִдִаִаִсִ зִөִвִлִөִгִөִөִ тִуִсִлִаִмִжִ аִвִаִхִаִаִсִ хִэִзִэִэִ чִ бִиִтִгִиִйִ иִчִэִэִрִэִйִ гִэִжִ хִэִлִэִеִ дִэִэִ. Нִуִрִшִиִжִ уִрִтִ юִмִ бִиִчִсִэִнִ бִоִлִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ. Бִүִгִдִэִнִдִ нִьִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ иִлִгִэִэִеִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button