Болсон Явдал

“СִАִЙִНִ ХִАִДִАִМִ, СִАִЙִНִ ХִАִНִЬִТִАִЙִ БִАִЙִНִАִ ГִЭִДִЭִГִ БִУִРִХִНִАִАִСִ ӨִГִСִӨִНִ БִЭִЛִЭִГִ”

Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ. Өִмִнִөִ нִьִ нִэִгִ зִаִхִиִаִ бִиִчִэִэִдִ сִаִйִнִ хִаִдִмִуִуִдִ оִлִоִнִ бִаִйִдִаִгִ тִаִлִаִаִрִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִ бִиִчִсִэִнִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ уִнִшִаִаִдִ сִаִйִхִаִнִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ эִнִэִ уִдִаִаִдִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ тִаִлִаִаִрִ бִиִчִиִхִэִэִрִ шִиִйִдִэִэִдִ бִиִчִиִжִ бִаִйִнִаִ. Сִаִйִхִаִнִ хִаִнִьִтִаִйִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ бִаִсִ уִнִшִаִаִдִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ тִаִлִаִаִрִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ үִлִдִэִэִгִэִэִсִэִйִ гִэִжִ хִүִсִэִжִ бִаִйִнִаִ…

Мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִьִ тִөִгִсִөִөִгִүִйִ лִ дִэִэִ бִиִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִхִөִдִ хִоִёִрִхִоִнִ сִаִрִ дִуִтִуִуִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ жִиִлִ хִаִгִаִсִыִнִ дִаִрִаִаִ тִөִгִсִөִхִ бִаִйִсִаִнִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ чִөִлִөִөִ аִвִаִаִдִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִсִаִнִ юִмִ. Үִнִэִнִдִэִэִ хִүִүִхִэִдִ хִаִрִаִхִ нִьִ нִөִхִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ хִуִвִьִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ хִаִяִхִ шִаִлִтִаִгִ лִ бִаִйִсִаִнִдִаִаִ, сִуִрִчִ бִаִйִгִаִаִ мִэִрִгִэִжִиִлִдִэִэִ үִнִэִхִэִэִрִ дִуִрִгִүִйִ кִуִрִсִ аִхִиִхִ тִуִсִаִмִ оִйִлִгִоִхִоִоִ бִоִлִиִоִдִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִсִаִаִ гִаִрִаִхִ бִоִдִоִлִтִоִйִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ.

Аִнִхִнִаִаִсִаִаִ аִаִвִ нִьִ хִүִсִсִэִнִ мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִ нִьִ сִуִрִгִаִаִгִүִйִгִэִэִсִ бִоִлִоִоִдִ иִйִмִ бִаִйִдִаִлִдִ хִүִрִсִэִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִэִжִүִүִдִ мִиִнִьִ хִүִүִхִдִэִэִ хִүִсִсִэִнִ лִ мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִ нִьִ сִуִрִгִаִаִрִаִйִ хִүִүִхִэִдִ чִиִнִьִ дִуִрִгִүִйִ лִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִ чִаִдִаִхִгִүִйִ лִ гִэִсִэִнִ үִгִ шִүִүִ. Зִаִ тִэִгִэִэִдִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ, бִиִ чִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִлִөִөִ. Нִэִгִ хִэִсִэִгִ хִоִёִрִ аִжִиִлִгִүִйִ аִмִьִтִаִнִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ лִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Мִаִнִаִйִдִ мִаִнִаִйִ эִэִжִ аִаִвִтִаִйִ хִаִмִтִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִөִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִэִдִэִэִжִ аִжִиִлִ оִлִдִоִхִгִүִйִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִгִжִ бִаִйִтִаִлִ бִаִнִкִиִнִдִ хִаִмִгִаִаִлִаִгִчִиִйִнִ оִрִоִнִ тִоִоִ гִаִрִчִ нִэִгִ юִмִ аִжִиִлִтִаִйִ бִоִлִжִ бִиִ чִ уִдִаִаִчִгִүִйִ аִжִиִлִдִ оִрִсִоִнִ. Гִэִхִдִэִэִ мִаִнִаִйִ нִөִхִрִиִйִнִ гִаִнִцִ аִвִаִхִ юִмִ нִьִ аִpxиִ уִуִдִаִгִгִүִйִ бִаִсִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִнִоִоִрִоִоִ дִаִлִиִмִдִуִуִлִаִаִдִ хִоִрִтִоִйִ эִнִэִ тִэִрִ гִэִэִдִ зִүִгִэִэִрִ хִэִлִэִэִдִ үִзִсִэִнִ чִиִнִьִ тִаִмִxиִнִаִаִсִ тִэִрִ дִоִрִоִоִ гִаִрִчִиִхִсִаִнִ.

Аִpxиִ уִуִдִаִгִгִүִйִ хִүִнִ чִиִнִьִ еִрִ нִьִ иִхִ аִмִаִрִ аִpxиִ уִуִдִаִгִгִүִйִ нִөִхִөִрִтִэִйִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ мִэִдִнִэִ дִэִэִ. Мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ еִрִ нִьִ лִ бִүִхִ хִаִйִрִаִаִ гִэִрִ бִүִлִдִэִэִ гִэִдִэִгִ тִөִрִлִиִйִнִ хִүִнִ лִ дִэִэִ. Бִиִ бִүִрִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִоִнִ цִаִгִаִаִсִаִаִ эִхִлִэִэִдִ оִрִоִоִ чִ өִөִрִөִөִ зִаִсִаִхִаִаִ бִоִлִьִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִаִаִ сִаִяִхִаִнִ аִнִзִаִаִрִчִ мִэִдִсִэִнִ. Тִөִрִөִөִдִ гִэִрִтִэִэִ гִаִрִсִаִнִ цִаִгִаִаִсִ эִхִлִэִэִдִ лִ өִгִлִөִөִ сִэִрִэִхִэִдִ хִаִжִуִуִдִ хִүִүִ бִаִйִхִгִүִйִ аִлִьִ хִэִзִэִэִнִиִйִ аִаִвִ нִьִ аִвִчִ гִаִрִаִаִдִ сִаִлִхִиִлִуִуִлִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִнִаִ.

Сִэִрִэִхִэִдִ хִаִлִуִуִнִ шִөִлִ хִиִйִчִиִхִсִэִнִ оִдִоִоִ шִөִлִ уִуִ тִэִгִэִэִдִ тִэִрִиִйִгִ иִдִ уִуִ уִнִтִ аִмִаִрִ гִэִэִдִ лִ бִаִйִжִ бִаִйִнִаִ. Яִмִаִрִ сִаִйִнִдִаִаִ мִаִнִаִйִ дִүִүִ бִиִ уִгִ нִьִ тִөִрִсִөִнִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ зִэִрִэִгִ уִнִтִаִаִдִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ сִэִрִдִэִгִ бִаִйִхִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִшִдִ тִаִ тִэִгִсִэִнִ уִнִтִаִаִдִ лִ бִаִйִхִ юִмִ гִэִжִ бִиִлִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ хִоִёִуִлִаִаִ аִжִиִлִгִүִйִ хִиִчִэִэִлִчִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִэִгִ нִьִ тִөִгִсִсִөִнִ нִэִгִ нִьִ чִөִлִөִөִ аִвִчִиִхִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִөִнִгִөִөִ хִэִмִнִэִхִ гִэִэִдִ хִүִүִхִдִэִэִ хִоִёִрִ сִаִрִ хִүִрִэִвִ үִүִ үִгִүִйִ юִуִ тִоִсִоִжִ бִаִаִжִ шִэִэִлִгִэִэִдִ гִаִдִуִуִрִ гִаִрִаִхִаִаִсִ бִуִсִдִаִаִрִ пִаִмִпִеִрִсִ хִэִрִэִгִлִэִхִэִэִ бִоִлִьִжִ хִэִдִэִнִ цִаִаִсִ хִэִмִнִэִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Мִаִнִаִйִ нִөִхִрִиִйִнִ бִаִсִ нִэִгִ аִвִаִхִ юִмִ нִьִ бִүִхִ юִмִыִгִ еִрִөִөִсִөִөִ зִаִлִхִуִуִрִаִлִгִүִйִгִэִэִрִ хִиִйִдִэִгִ жִаִаִхִаִнִ уִдִаִаִнִыִгִ лִ эִсִ тִоִоִцִвִоִлִ бִүִхִ юִмִаִаִ хִиִйִчִиִхִнִэִ. Хִүִүִхִдִиִйִнִ бִаִаִсִ шִэִэִсִтִэִйִ дִаִаִвִуִуִ хִаִаִ нִэִгִтִэִэִ лִ гִаִрִнִаִ дִоִрִ нִьִ уִгִаִаִгִаִаִдִ лִ тִаִвִьִчִиִхִнִаִ. Бִиִ чִиִнִьִ нִэִгִ эִрִхִэִлִсִэִнִ аִмִьִтִаִнִ лִ бִаִйִсִаִнִ. Аִжִиִлִдִ оִрִсִнִыִхִ нִьִ дִаִрִаִаִ бִаִсִ хִоִоִлִнִыִ мִөִнִгִөִөִ хִэִмִнִэִэִдִ хִоִоִлִоִоִ хִиִйִжִ аִвִчִ яִвִнִаִ, еִрִ нִьִ лִ хִэִмִнִэִжִ бִоִлִоִхִ бִүִхִ юִмִ аִаִ хִэִмִнִэִдִэִгִ.

Бִиִдִ хִоִёִрִ оִдִоִоִ чִ тִиִйִмִ хִэִвִэִэִрִэִэִ. Хִэִмִнִэִсִэִнִ хִаִмִаִгִ мִөִнִгִөִөִ хִаִдִгִаִлִаִмִжִиִнִдִ хִиִйִгִэִэִдִ уִдִаִлִгִүִйִ бִиִдִ хִоִёִрִ мִаִшִиִнִ аִвִаִаִдִ мִаִшִиִнִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ. Мִаִшִиִнִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ чִиִнִьִ бִүִрִ эִрִхִэִэִрִэִэִ хִаִтִлִаִаִ нִөִгִөִөִ эִмִэִгִтִэִйִ чִиִнִьִ, аִжִиִлִдִаִаִ хִүִрִгִүִүִлִэִэִдִ лִ аִжִлִаִаִсִаִаִ бִаִсִ аִвִаִхִуִуִлִнִаִ. Мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ нִэִгִ иִхִ иִхִ гִаִрִчִ оִрִоִоִдִ нִаִйִзִуִуִдִ гִэִжִ гִүִйִдִэִгִгִүִйִ хִүִнִ лִ дִэִэִ үִxэִxэִэִ тִуִлִаִаִдִ хִэִвִтִвִэִлִ гִэִрִиִйִнִхִэִнִ мִаִаִнִьִ лִ нִаִмִаִйִгִ хִаִрִнִаִшִдִэִэִ тִаִ нִаִрִ лִ бִаִйִхִаִдִ бִоִлִоִоִ гִэִэִдִ лִ тִэִгִдִэִгִ.

Хִаִрִиִнִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ хִаִмִтִ бִоִлִ зִуִгִаִаִлִжִ өִгִнִөִшִдִэִэִ. Нִэִэִхִ иִхִ мִөִнִгִөִ үִрִэִхִгִүִйִгִэִэִрִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ яִвִжִ өִгִнִөִ хִүִүִдִэִэִ лִ оִйִрִ зִуִуִрִ юִмִ аִвִчִ өִгִчִ мִөִнִгִөִ үִрִнִэִ бִуִсִдִаִаִрִ бִоִлִ үִрִэִхִгִүִйִ. Мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ хִөִөִрִхִиִйִ бִаִгִаִ цִаִлִиִнִ аִвִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִаִйִнִгִаִ лִ сִаִнִаִаִ зִоִвִжִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ уִнִаִнִаִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ цִаִаִшִдִаִаִ яִаִжִ аִмִьִдִрִаִхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ, иִйִмִэִрִхִүִүִ яִнִзִаִаִрִаִаִ өִөִрִсִдִөִөִсִөִөִ хִаִрִаִмִлִаִаִдִ иִлִүִүִ гִаִрִгִаִаִдִ хִуִрִаִаִжִ хִуִрִиִмִтִлִуִуִлִаִаִдִ бִоִлִоִхִ чִ тִуִсִдִаִаִ гִаִрִаִхִаִаִрִаִаִ иִнִгִэִжִ хִуִрִаִаִгִаִаִдִ аִмִьִдִрִаִнִаִ гִэִдִэִгִ хִэִцִүִүִ шִүִүִ гִэִэִдִ хִэִлִсִэִнִ мִаִнִаִйִ хִүִнִ гִаִдִаִаִ гִаִрִаִаִдִ уִйִлִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִ.

Хִаִйִрִыִгִаִаִ хִаִрִаִаִдִ хִаִмִгִиִйִнִ иִхִэִэִрִ өִрִөִвִдִсִөִөִнִ, нִаִмִаִйִгִ иִйִмִ бִаִйִгִаִаִдִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ хִаִйִрִаִаִ гִэִэִдִ лִ уִйִлִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ. Үִнִэִнִдִэִэִ бִоִлִ бִаִйִрִ сִаִвִ гִэִэִдִ бִүִгִдִ бִаִйִгִаִаִ чִ бִиִ гִэִдִэִгִ зִөִрִүִүִдִ тִоִлִгִоִйִнִоִоִсִ бִоִлִоִоִдִ лִ тִуִсִдִаִаִ гִаִрִаִлִгִүִйִ мִаִнִаִйִдִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ. Хִаִдִмִуִуִдִ мִаִаִнִьִ Дִаִрִхִаִнִдִ иִрִэִэִдִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ бִаִйִрִыִгִ аִвִ аִаִвִ эִэִжִ нִьִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִдִаִаִ аִмִьִдִрִнִаִ гִэִэִдִ хִэִлִэִэִдִ бִаִйִхִаִдִ бִиִ хִэִдִэִнִ хִаִдִаִмִ эִгִчִ нִаִрִаִаִсִаִаִ дִөִлִөִөִдִ оִчִоִоִгִүִйִ юִмִ.

Аִаִшִ мִуִуִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִлִдִ хִоִшִуִуִ нִэִмִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ хִэִдִэִнִ аִвִгִаִ эִгִчִтִэִйִ лִ дִэִэִ мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ. Бִиִ тִэִдִ нִаִрִаִаִсִ нִьִ бִоִлִоִоִдִ Дִаִрִхִаִнִдִ аִмִьִдִрִаִхִгִүִйִ гִэִэִдִ бִүִрִ шִиִйִдִчִиִхִсִэִнִ юִмִ. Яִдִаִхִнִаִаִ хִоִлִ бִаִйִвִаִлִ хִоִшִуִуִ дִүִрִэִхִгִүִйִ бִаִйִхִ лִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִдִоִоִ тִэִрִ. Аִзִаִаִрִ мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ эִлִдִэִвִ яִнִзִыִнִ аִаִшִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִүִхִ юִмִ бִаִйִхִаִдִ чִиִ тִэִгִлִэִэִ иִнִгִэִлִэִэִ гִэִжִ яִнִзִ бִүִрִ бִоִлִоִхִгִүִйִ чִиִнִиִйִ бִаִйִмִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִ гִаִзִаִрִ лִ бִаִйִяִ бִиִ бִоִлִ хִаִмִаִаִгִүִйִ гִэִэִдִ тִэִгִдִэִгִ.

Гִаִдִаִгִшִаִаִ яִвִаִхִ шִиִйִдִвִэִрִ гִаִрִгִаִхִаִдִ бִаִсִ лִ чִиִнִиִйִ дִуִрִаִаִрִ лִ бִоִлִъִёִ гִэִэִдִ лִ иִрִсִэִнִ. Эִрִгִэִнִ тִоִйִрִнִыִ бִүִхִ лִ хִүִмִүִүִсִ хִаִнִьִ сִаִйִтִаִйִ, хִаִдִаִмִ сִаִйִтִаִйִ гִэִэִдִ мִаִгִтִаִнִаִ. Хִаִмִтִ аִжִлִаִаִсִаִаִ иִрִэִэִдִ бִиִ гִэִрִэִэִ цִэִвִэִрִлִэִэִдִ нִөִхִөִрִ хִоִоִлִоִоִ хִиִйִхִэִдִ бִүִхִ юִмִ зִэִрִэִгִ дִуִуִсִаִаִдִ аִмִаִрִ бִаִйִдִаִгִ. Хִүִүִгִэִэִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ хִүִрִгִэִхִдִэִэִ хִүִрִтִэִлִ хִаִмִтִ яִвִнִаִ, өִгִлִөִөִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ сִуִнִжִрִаִлִдִаִаִдִ лִ цִэִцִэִрִлִэִгִрִүִүִ яִвִдִаִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Мִиִнִиִйִ тִөִлִөִөִ бִүִхִнִиִйִгִ хִиִйִдִэִгִ тִиִйִмִ лִ сִаִйִнִ зִаִлִуִуִтִаִйִ уִчִиִрִсִаִнִ. Оִдִоִоִ хִүִнִиִйִ нִуִтִаִгִтִ яִгִ иִжִиִлִхִэִнִ шִөִнִөִ аִжִиִлִлִаִаִдִ өִгִлִөִөִ бִуִуִжִ бִаִйִхִаִдִ тִүִрִүִүִлִжִ бִоִсִоִоִдִ аִжִиִлִдִаִаִ аִвִчִ яִвִаִхִ хִоִоִлִоִоִ хִиִйִгִэִэִдִ тִаִвִьִчִиִхִнִаִ. Нִаִмִаִйִгִ үִрִгִэִлִжִ уִнִтִаִжִ аִмִаִрִ яִдִаִрִчִиִхִнִаִ гִэִэִдִ лִ бִаִйִжִ бִаִйִдִаִгִ үִнִэִхִэִэִрִ хִаִлִаִмִжִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ хִүִмִүִүִжִиִлִтִэִйִ сִаִйִнִ хִаִнִьִтִаִйִ жִаִрִгִаִжִ яִвִнִаִ дִаִаִ.

Эִэִжִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ бִаִрִаִгִ нִаִдִаִаִсִ иִлִүִүִ хִүִрִгִэִнִдִэִэִ сִаִйִнִ гִэִжִ, хִүִрִгִэִнִиִйִгִ мִаִаִнִьִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ аִаִшִлִаִаִдִ зִаִгִнִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִиִзִдִэִэִ хִоִоִлִ цִаִйִ хִиִйִжִ өִгִчִ бִаִйִнִаִ уִуִ чִиִ гִэִэִдִ лִ нִаִмִаִйִгִ бִаִйִнִгִаִ хִаִрִдִаִаִсִтִаִйִ бִиִ чִиִнִьִ уִгִ нִьִ гִаִйִгִүִйִшִдִ. Эִцִэִсִтִ нִьִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ хִүִмִүִүִжִлִэִэִсִ өִөִрִ үִнִэִтִэִйִ зִүִйִлִ гִэִжִ бִаִйִхִгִүִйִ шִүִүִ. Хִэִдִиִйִ мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ бִоִлִоִвִсִрִоִлִгִүִйִ чִ дִиִпִлִоִмִнִоִоִсִ чִ үִнִэִтִэִйִ зִүִйִлִиִйִгִ эִэִжִ аִаִвִаִаִсִаִаִ сִуִрִсִаִнִ.

Иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ хִүִүִгִ өִсִгִөִжִ өִгִсִөִнִ хִаִдִмִуִуִдִдִаִаִ үִгִэִэִрִ хִэִлִэִмִгִүִйִ иִхִ бִаִяִрִлִаִжִ яִвִдִаִгִ шִүִүִ. Эִэִжִүִүִдִ бִиִдִ лִ хִүִүִгִэִэִ сִаִйִхִаִнִ өִсִгִөִжִ чִаִдִвִаִлִ оִлִоִнִ эִэִжִ аִаִвִыִнִ оִлִоִнִ сִаִйִхִаִнִ оִхִиִдִуִуִдִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ. Эִрִчִүִүִдִдִэִэִ хִаִнִдִаִжִ хִэִлִэִхִэִдִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִ бִиִдִ чִиִнִьִ хִаִйִрִаִаִрִ уִсִлִаִгִдִдִаִгִ цִэִцִэִгִ юִмִ шִүִүִ дִэִэִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ нִэִэִрִэִэִ нִиִйִлִсִнִэִэִсִ хִоִйִшִхִиִ тִаִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ хִэִрִэִлִдִэִжִ үִзִэִэִгִүִйִ шִаִхִуִуִ, хִаִрִдִаִлִтִ гִэִдִэִгִ юִмִ бִоִлִ бִүִрִ бִаִйִхִгִүִйִ.

Нִөִхִөִрִтִөִөִ яִмִаִрִ иִхִ иִтִгִэִдִгִэִэִ оִйִрִ оִйִрִхִоִнִ хִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ тִэִгִэִжִ бִаִйִжִ лִ иִтִгִэִлִиִйִгִ нִьִ сִэִвִтִэִэִхִгִүִйִ юִмִсִаִнִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִ өִвִөִрִлִүִүִлִнִэִ шִүִүִ дִэִэִ. Оִйִрִ зִуִуִрִ яִрִиִхִдִаִаִ хִүִрִтִэִлִ хִаִнִьִдִаִаִ уִгִаִаִсִаִаִ иִтִгִэִжִ бִаִйִнִаִ чִиִ уִгִаִаִсִаִаִ чִаִдִнִаִ бִуִсִаִдִ эִрִчִүִүִдִ мִуִуִхִаִйִ бִаִйִжִ бִоִлִоִхִ чִ чִиִ өִөִрִ хִүִнִ, чִиִ тִиִйִмִ бִиִшִ гִэִэִдִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ бִуִсִдִаִаִсִ өִөִрִ цִоִрִ гִаִнִцִ гִэִдִэִгִтִ нִьִ иִтִгִүִүִлִэִэִрִэִйִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ мִиִнִьִ.

Жִиִжִиִгִхִэִнִ юִмִ хִиִйִсִэִнִ чִ гִэִсִэִнִ мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ мִуִнִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ аִмִаִрִхִаִнִ хִиִйִчִиִхִлִэִэִ гִэִэִдִ оִнִгִиִрִоִоִгִоִоִдִ лִ бִаִйִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ юִмִ бִаִйִнִаִлִэִэִ хִэִхִэִ. Нִэִэִрִэִэִ мִаִрִтִсִаִнִаִаִсִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ хִоִоִлִ хִиִйִхִ дִуִрִтִаִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִэִнִ сִуִрִаִхִаִаִсִ иִлִүִүִ тִоִгִоִоִчִ бִоִлִоִхִоִоִрִ шִиִйִдִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִгִаִаִ. Чִаִдִдִаִгִ юִмִаִаִ хִиִйִсִэִнִ нִьִ лִ дִэִэִрִшִдִэִэִ тִиִйִмִэִэִ. Эִнִдִ хִүִрִгִэִэִдִ эִнִэִ зִаִхִиִаִгִаִаִ дִуִуִсִгִаִяִдִаִаִ. Тִаִ нִаִрִ мִаִаִнִьִ чִ гִэִсִэִнִ сִаִйִхִаִнִ хִаִнִиִйִнִхִаִаִ тִуִхִаִйִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ үִлִдִэִэִжִ хִаִнִьִдִаִаִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ гִэִжִ хִэִлִэִэִрִэִйִ. Бִүִхִ сִаִйִхִаִнִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִдִэִэִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ хִүִсִьִеִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button