Болсон Явдал

“HӨִXPИִЙִГִӨִӨִ ӨִӨִP ЭִMЭִГִТִЭִЙִНִ УִPУִУִЛִ ДִЭִЭִРִ ҮִHCЭִXИִЙִГִ ХִАִРִАִХִ ДִЭִНִДִҮִҮִ XЭִЦִҮִҮִ БִАִЙִСִАִНִ”

Хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ, хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ дִөִрִвִүִүִлִэִэִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Нִөִхִөִрִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִсִаִнִ үִe бִаִйִсִаִаִнִ. Бִиִ тִэִрִ үִeдִ сִаִйִнִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִгִтִэִйִ, сִаִйִнִ эִхִнִэִрִ, үִнִэִнִчִ хִаִнִьִ бִаִйִхִаִдִ лִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ. Тִиִйִмִ лִ бִаִйִсִаִнִ. Гִэִхִдִэִэִ аִмִьִдִрִаִлִ тִиִйִмִ бִиִшִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ.

Тִэִрִ үִeдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ бִүִрִ мִөִсִөִнִ аִлִдִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ. Сִаִйִхִаִнִ мִэִрִгִэִжִиִлִ эִзִэִмִшִэִэִдִ яִмִаִрִ иִхִ тִоִмִ мִөִрִөִөִдִөִлִтִэִйִ оִхִиִнִ бִаִйִсִнִаִаִ мִаִрִтִаִаִдִ зִөִвִхִөִнִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ цִаִмִцִыִгִ уִгִаִаִжִ, өִгִлִөִөִ өִдִөִрִ оִрִоִйִнִ хִоִоִлִ юִуִ хִиִйִхִ вִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ, гִэִрִэִэִ сִаִйִхִаִнִ цִэִвִэִрִлִэִэִдִ хִаִлִаִмִжִлִаִаִдִ хִаִйִрִлִаִаִдִ лִ бִаִйִжִ бִаִйִвִаִлִ бִоִлִнִоִ гִэִсִэִнִ хִэִмִнִэִлִдִ оִрִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Нִөִхִрִиִйִгִөִөִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ гִаִдִаִаִ өִөִрִ эִмִэִгִтִэִйִгִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִнִ уִрִуִуִлִ дִэִэִрִ нִьִ үִнִсִэִэִдִ хִаִцִрִыִгִ нִьִ иִлִэִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִгִаִаִгִ хִаִрִаִхִ нִаִдִаִдִ дִэִнִдִүִүִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ. Гִэִхִдִэִэִ лִ уִуִчִлִаִаִдִ дִаִрִаִаִ нִьִ дִаִхִиִаִдִ лִ хִуִуִрִтִаִаִдִ яִвִсִаִнִ. Дִаִхִиִаִдִ мִэִдִэִхִдִэִэִ бִүִрִ мִиִнִиִйִ нִүִдִэִнִ дִоִоִрִ нִэִгִ бִаִйִрִаִнִдִ хִэִдִхִэִнִ аִлִхִмִыִнִ цִаִаִнִаִ өִөִрִ хִаִаִлִгִаִнִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ мִиִнִьִ аִаִвִ, хִаִнִиִлִсִаִнִ хִаִнִьִ мִиִнִьִ өִөִрִ эִмִэִгִтִэִйִгִ тִэִвִрִэִэִдִ хִаִмִтִ тִаִгִтִаִнִ дִэִэִрִ эִхִнִэִрִ нִөִхִөִрִ шִиִгִ зִоִгִсִоִхִыִгִ хִаִрִаִхִ хִэִлִжִ чִаִдִаִмִгִүִйִ тִиִйִмִ хִэִцִүִүִ үִe бִаִйִсִаִнִ.

Тִэִрִиִйִгִ нִьִ бִүִрִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ нִаִдִтִаִйִ хִаִмִтִ хִаִрִсִаִнִ нִьִ уִлִаִмִ хִэִцִүִүִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִиִлִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ цִаִаִшִдִаִаִ юִуִ бִоִлִсִоִнִ яִаִсִаִнִ иִйִсִэִнִ нִьִ оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ дִоִоִ. Өִөִрִ эִмִэִгִтִэִйִтִэִйִ сִуִуִгִаִаִдִ хִаִйִрִыִнִ бִаִлִаִнִдִаִаִ нִяִлִуִуִрִчִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ яִвִаִхִаִдִ нִьִ бִиִ хִоִёִрִ оִхִиִнִоִоִ тִэִвִрִэִэִдִ шִөִнִөִ бִүִрִ оִрִоִнִдִоִоִ уִйִлִжִ өִнִжִдִөִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Гִэִхִдִэִэִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִ сִэִтִгִэִлִ зִүִрִхִнִиִйִ эִмִчִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ яִмִаִрִ тִэִнִэִгִ бִаִйִсִнִаִаִ, яִмִаִрִ сִуִлִ дִоִрִоִйִ бִаִйִсִнִаִаִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִ өִнִгִөִрִөִхִ тִуִсִаִмִ иִлִүִүִ оִйִлִгִоִжִ уִрִсִаִхִ нִуִлִиִмִсִ хִаִтִаִжִ сִэִтִгִэִлִ хִөִөִрִөִлִ бִаִгִаִсִчִ иִрִдִэִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

Бִиִ нִэִгִ иִхִ оִрִоִйִтִоִлִгִүִйִ уִхִаִаִрִсִаִнִдִаִаִ оִдִоִоִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִаִдִаִгִ. Хִаִйִрִаִнִ сִаִйִхִаִнִ эִзִэִмִшִсִэִнִ мִэִрִгִэִжִиִлִэִэִ зִэִвִрִэִхִэִэִсִ нִьִ өִмִнִөִ уִхִаִаִжִиִжִ нִэִгִ иִхִ уִдִаִлִгִүִйִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִтִэִйִ бִоִлִжִ мִаִшִ бִоִгִиִнִоִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ аִмִжִиִлִтִтִаִйִ дִэִэִшִиִлִсִэִнִ.

Хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ аִаִвִыִгִ тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִгִэִэִсִ сִаִлִаִаִдִ эִрִгִэִэִдִ иִрִэִхִэִдִ нִьִ гִуִйִгִаִаִдִ хִүִрִэִэִдִ иִрִэִхִэִдִ нִьִ хִэִдִиִйִнִ мִиִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִ хִөִрִчִиִхִсִөִнִ, аִжִиִлִдִаִаִ бִаִсִ иִрִэִэִдִүִйִдִэִэִ дִуִрִлִаִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ. Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ чִ гִэִсִэִнִ нִаִдִ дִэִэִрִ мִаִшִ иִхִ иִрִсִэִэִнִ. Мִаִшִ иִхִ гִуִйִсִаִнִ.

Гִэִнִэִтִиִйִнִ бִэִлִгִүִүִдִ чִ бִаִрִьִжִ оִлִоִнִ уִдִаִаִ уִуִчִлִаִлִтִ эִрִсִэִнִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִоִнִиִнִ нִьִ тִэִрִ иִхִ хִаִйִрִ мִаִаִнִьִ хִаִйִчִчִиִхִсִаִнִ юִмִ гִэִмִэִэִрִ бִиִ нִөִхִөִрִтִөִөִ яִмִаִрִ чִ сִэִтִгִэִлִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ хִүִлִэִэִжִ аִвִаִаִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ оִдִоִоִ хִөִөִрִхִөִнִ хִоִёִрִ гִүִнִжִтִэִйִгִэִэִ Еִвִрִоִпִиִйִнִ нִэִгִэִнִ оִрִоִнִдִ иִрִэִэִдִ тִөִвִхִнִөִөִдִ уִдִаִаִгִүִйִ бִаִйִнִаִ.

Цִаִаִшִдִаִаִ чִ эִнִдִэִэִ аִжִлִаִаִ хִиִйִгִэִэִдִ эִхִ оִрִоִнִдִоִоִ хִэִсִэִгִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ оִчִиִхִгִүִйִ. Мִиִнִиִйִ тִэִрִ хִүִнִиִйִгִ хִүִлִэִэִжִ аִвִаִаִгִүִйִ тִэִрִ үִeиִйִнִ мִэִдִрִэִмִжִ шִиִйִдִвִэִрִ мִаִаִнִьִ зִөִвִ бִаִйִсִаִаִнִ. Тִэִрִ хִүִнִ оִдִоִоִ эִрִгִэִэִдִ нִөִгִөִөִ эִмִэִгִтִэִйִ дִэִэִрִэִэִ оִчִсִоִнִ.

Тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִ хִаִрִиִнִ тִүִүִнִиִйִгִ иִхִ хִаִйִрִлִаִдִаִгִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ мִиִнִьִ аִаִвִыִгִ хִаִлִуִуִнִ хִоִоִлִтִоִйִ мִөִрִ бִүִтִэִнִ сִаִйִнִ аִвִчִ яִвִдִаִгִ юִмִ шִиִгִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ. Бִиִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ уִуִчִиִлִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ зִүִрִхִэִнִдִэִэִ яִмִаִрִ чִ тִоִлִбִоִ аִвִчִ үִлִдִэִэִгִүִйִ.

Мִиִнִиִйִ хִоִёִрִ оִхִиִнִыִ аִаִвִ сִаִйִнִ сִаִйִхִаִнִ лִ яִвִжִ бִаִйִвִаִлִ бִоִлִоִоִ. Тִэִрִ хִүִнִ оִдִоִоִ мִиִнִиִйִ хִуִвִьִдִ дִуִрִсִаִмִжִ чִ бִиִшִ бִоִлִоִнִ хִуִвִиִрִсִаִнִ дִаִаִ. Уִнִшִсִаִнִ бִүִхִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִлִдִэִэִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Нִэִгִ хִаִаִлִгִаִ хִаִаִгִдִхִаִдִ Нִөִгִөִөִ хִаִаִлִгִаִ нִэִэִгִдִэִжִ бִаִйִдִаִгִ гִэִжִ үִнִэִнִ үִгִ шִүִүִ гִэִжִ хִэִлִьִe дִаִаִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button