Болсон Явдал

“ЮִУִНִ ХִУִРִИִМִ, ЮִУִНִ БִӨִГִЖִ МִАִНִАִТִАִЙִ Лִ БִАִЙִЛִАִАִ…” ЖִАִРִГִАִЖִ УִНִШִЛִАִАִ

Эִнִдִ дִаִнִдִаִаִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִжִ чִаִдִдִаִгִ нִөִхִдִүִүִдִ бִаִйִгִаִаִ уִчִиִрִ жִаִаִхִаִнִ хִоִшִиִнִ өִнִгִөִ аִяִсִтִаִйִ бִиִчִлִэִэִ шִүִүִ. Бִуִрִуִуִтִгִаִжִ мִуִшִгִиִлִгִүִйִ тִэִрִ цִаִгִ үִеִиִйִгִ мִэִдִэִрִчִ оִйִлִгִоִоִрִоִйִ… 1990 оִнִыִ зִаִхִ зִэִэִлִиִйִнִ нִиִйִгִмִиִйִнִ шִиִлִжִиִлִтִиִйִнִ эִгִзִэִгִтִэִйִ үִеִдִ нִөִхִөִрִтִ гִаִрִдִаִгִ юִмִ аִаִ. Юִуִнִ хִуִрִиִмִ мִаִнִаִтִаִйִ, кִаִрִтִнִыִ тִаִлִхִаִнִдִаִаִ зִаִрִиִмִдִаִаִ оִчִеִрִлִоִоִдִ чִ хִүִрִэִхִгִүִйִ үִеִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִаִдִмִыִнִхִ тִаִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ аִйִлִ. Бִүִгִдִ лִ хִэִлִэִлִцִсִэִнִ юִмִ шִиִгִ лִ нִяִлִхִуִуִдִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ. Хִаִшִаִаִнִдִаִаִ гִуִрִвִаִнִ гִэִрִ, зִуִрִгִаִаִнִ өִрִхִ, тִаִвִаִнִ нִяִлִхִаִсִ. Оִдִоִоִнִыִхִ шִиִгִ пִаִмִпִеִрִсִ мִэִтִиִйִнִ тִаִнִсִаִгִлִаִлִ бִаִйִхִгִүִйִ эִэִ. Дִаִаִвִуִуִгִаִаִ уִгִаִаִгִаִаִдִ лִ хִаִшִаִаִгִаִаִрִ нִэִгִ өִлִгִөִөִсִтִэִйִ дִаִаִвִуִуִ.

Хִэִнִ нִьִ тִүִрִүִүִлִжִ уִгִаִаִлִгִаִ хִиִйִжִ бִаִйִнִаִ тִүִүִнִлִүִүִ гִуִрִвִаִнִ тִаִлִаִаִсִ бִаִаִсִ, шִэִэִсִтִэִйִ дִаִаִвִуִуִ шִиִдִлִэִэִсִтִэִйִ. Дִэִлִгִэִрִ цִаִгִ уִчִрִаִаִсִ тִүִрִгִэִнִ хִаִтִнִаִаִ. Уִгִаִаִлִгִаִ дִуִуִсִаִаִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ лִ хִаִтִсִаִнִаִаִсִ нִьִ аִвִаִаִдִ лִ дִаִрִаִаִгִиִйִнִ уִгִаִаִлִгִаִхִ дִаִаִвִуִуִгִаִаִ иִлִгִэִэִжִ лִ бִаִйִнִаִ.

Дִуִуִсִгִаִхִыִнִ тִүִүִсִ бִоִлִнִоִ. Зִаִ тִэִгִэִэִдִ тִаִвִаִнִ мִаִаִмִуִуִгִиִйִнִ эִэִжִүִүִдִ гִаִдִаִгִшִаִаִ яִвִбִаִлִ xөִxүִүִлִ эִхִиִйִнִ үִүִрִэִгִ оִнִоִгִдִоִнִоִоִ. Бִаִгִаִ бִэִрִ иִрִэִэִдִ уִдִаִаִгִүִйִ, үִгִ дִуִуִ цִөִөִтִэִйִхִэִнִ, эִеִлִдִэִгִ гִэִдִэִгִ нִьִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ аִмִьִтִаִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִоִёִрִ сִуִгִаִнִдִаִаִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ хִаִвִчִуִуִлִжִ мִэִэִмִ өִгִөִөִсִтִэִйִ. Нִэִгִиִйִгִ өִвִөִрִ дִэִэִрִэִэִ сִуִуִлִгִаִхִ гִэִхִ мִэִтִэִэִрִ аִлִьִ зִаִвִтִаִйִ бִоִлִоִмִжִтִоִйִ нִьִ мִаִаִмִуִуִнִуִуִдִыִгִ хִаִрִнִаִ. Сִаִрִ бִоִлִоִоִдִ бִиִ өִвִдִөִөִдִ эִмִнִэִлִэִгִтִ хִэִвִтִэִхִэִдִ лִ мִэִэִмִ эִэִжִүִүִдִиִйִнִ хִэִрִэִгִ гִаִрִчִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ аִаִвִтִаִйִгִаִаִ аִсִуִуִдִаִлִгִүִйִ үִлִдִсִэִнִ юִмִ.

Иִйִмִ лִ цִаִгִ үִеִдִ сִуִуִгִаִаִдִ лִ шִуִуִдִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ уִлִсִ юִуִнִ хִуִрִиִмִ, бִөִгִжִ эִнִэִэִ тִэִрִэִэִ бִоִдִоִхִ вִэִ. Аִжִиִлִгִүִйִ бִоִлִ бִүִтִэִхִгִүִйִ нִьִ эִэִ, хִаִнִьִ мִаִаִнִьִ цִоִмִхִоִтִгִоִлִдִ оִрִоִоִдִ аִжִиִлִгִүִйִ. Эִнִдִ тִэִнִдִ мִөִнִгִөִ оִлִоִхִ тִүִрִ зִуִуִрִхִаִнִ юִмִ хִиִйִнִэִ.

Бִиִ цִэִцִэִрִлִэִгִиִйִнִ бִаִгִшִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִаִc нִьִ бִоִлִоִоִгִүִйִ чִ хִүִүִгִэִэִ яִсִлִиִдִ өִгִөִөִдִ өִөִрִөִөִ аִжִиִлִдִаִаִ оִрִлִоִоִ. Оִлִоִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ шִуִуִгִиִаִнִ, чִиִмִэִэִ чִ аִмִаִрִ бִиִшִ шִүִүִ дִэִэִ. Дִаִдִлִаִгִаִ хִиִйִжִ бִаִйִхִдִаִаִ хִүִүִхִдִүִүִдִ нִаִмִаִйִгִ тִоִйִрִчִ шִаִвִаִаִдִ лִ үִсִиִйִгִ мִиִнִьִ сִүִлִжִиִжִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ зִуִлִгִаִаִжִ бִаִйִхִаִдִ иִнִэִэִгִэִэִдִ дִ бִаִйִжִ бִаִйִдִаִгִ хִүִнִиִйִ хִаִйִлִаִнִ яִвִсִаִнִ юִмִ шִүִүִ бִиִ уִгִ нִьִ.

Аִхִлִаִхִ бִаִгִшִ нִьִ зִаִгִнִаִхִ дִуִуִгִаִйִ бִаִйִлִгִаִхִ аִжִлִаִаִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Яִгִ өִөִрִөִөִ тִуִлִаִхִаִаִрִ чִаִнִгִаִхִаִнִ лִ дִуִуִгִаִрִаִхִгִүִйִ бִоִлִ 30-40 хִүִүִхִэִдִ зִэִрִэִгִ шִуִуִгִиִхִаִаִрִ аִмִаִрִгִүִйִ эִэִ. Зִаִ тִэִгִэִэִдִ цִэִцִэִрִлִэִгִиִйִнִ бִаִцִаִаִнִуִуִдִыִнִ кִоִнִцִеִрִтִ бִэִлִдִэִжִ тִоִгִлִоִнִоִ гִэִдִэִгִ aлִaaнִ шִүִүִ дִэִэִ.

Шִиִнִэִ жִиִлִ бִоִлִоִоִдִ хִүִүִхִдִүִүִдִ сִуִрִсִаִнִ дִуִуִ шִүִлִгִэִэִ эִцִэִгִ эִхִдִэִэִ үִзִүִүִлִэִхִ, мִаִнִьִ мִэִтִ нִьִ жִиִлִиִйִнִ тִаִйִлִаִнִгִаִаִ тִаִвִиִхִ гִэִэִдִ уִйִлִаִаִнִ мִаִйִлִаִаִнִ, иִнִэִэִдִ, нִаִрִгִиִаִнִ гִэִэִдִ хִүִнִэִэִсִ гִаִрִаִхִ сִэִтִгִэִлִ хִөִдִлִөִлִиִйִнִ тִүִмִэִнִ аִрִаִнִшִиִнִ гִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ дִаִаִ.

Эִцִэִгִ эִхִчִүִүִдִ чִ хִүִүִхִдִэִэִ өִхִөִөִрִдִөִөִдִ лִ аִлִдִсִаִнִчִ эִгִдִүִүִтִэִйִ лִ бִаִйִхִ. Дִаִхִиִнִ дִаִхִиִнִ зִаִаִжִ сִуִрִгִаִаִдִ нִөִгִөִөִхִ мִуִнִдִаִгִ бִэִлִдִсִэִнִ сִуִрִсִаִнִ нִөִхִөִрִ фаִкִтִаִлִбִаִлִ бִаִгִшִиִйִнִ аִжִлִыִнִ үִнִэִлִгִэִэִ нִаִвִсִ уִнִаִнִаִ шִдִ. Яִгִ тִоִгִлִоִлִтִоִоִ хִиִйִхִ гִэִэִдִ нִөִгִөִөִ хִэִдִиִйִгִэִэִ хִуִвִцִаִсִлִаִхִ, яִмִаִрִ дִаִрִаִаִлִлִаִаִрִ хִэִнִиִйִ дִаִрִаִаִ хִэִнִ нִьִ дִуִуִлִаִхִ ёִсִтִоִйִгִ, үִгִэִэִ мִаִрִтִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִ тִаִлִаִаִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ иִдִ бִуִжִиִгִнִаִаִдִ лִ.

Нִөִгִөִөִ хִэִдִ мִаִаִнִьִ зִаִвִсִаִрִ гִаִрִвִаִлִ хִөִөִцִөִлִдִөִжִ гִүִйִгִэִэִдִ, зִаִйִ гִаִрִвִаִлִ нִэִгִнִэִэִ шִоִгִлִоִжִ, уִйִлִаִхִ, хִоִвִлִоִхִ тִүִмִэִнִ өִнִгִөִ хִоִсִоִлִсִоִнִ аִжִиִлִдִаִаִ хִуִтִгִаִлִдִаִаִдִ бִаִйִжִ бִаִйִтִаִлִ мִаִнִаִйִ хִүִнִ аִнִгִиִдִ оִрִжִ иִрִчִиִхִэִэִдִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ лִ зִүִтִгִэִэִдִ бִаִйִхִ юִмִ.

“Чִиִ чִиִнִьִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִаִхִгִүִйִ юִуִ хִиִйִгִэִэִдִ эִнִдִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ яִвִаִаִчִ гִэִэִдִ аִаִшִиִлִтִаִлִ “Эִнִиִйִгִ өִгִөִхִ гִэִэִдִ” гִэִэִдִ нִэִгִ юִмִ сִаִрִвִаִйִжִ бִаִйִнִаִ. Юִуִ вִэִ, зִаִ зִаִ өִгִчִиִхִөִөִдִ хִуִрִдִаִнִ яִвִ яִвִ. Аִяִгִүִйִ зִаִвִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִгִ хִаִрִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ уִуִ гִэִэִдִ лִ зִаִгִнִаִаִсִтִаִйִ.

Яִгִ нִаִдִрִуִуִ иִрִэִхִ аִгִшִиִнִдִ нִьִ шִүִлִгִэִэִ бִэִлִдִэִэִдִ уִнִшִиִжִ бִаִйִсִаִнִ нִөִхִөִрִ гִаִрִаִаִ дִэִэִшִ нִьִ өִрִгִөִхִдִөִөִ хִаִжִуִуִгִиִйִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ нִүִдִрִүִүִ хִаִтִгִаִчִиִхִдִаִгִ юִмִ дִаִаִ. Уִйִлִаִаִнִ оִрִиִлִоִоִнִ. Эִэִжִ аִаִвִ нִьִ зִаִаִлִаִнִдִ иִрִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִгִаִаִгִ мִэִдִсִэִнִ нִөִхִдִүִүִдִ чִиִнִьִ аִлִьִ бִоִлִоִхִ чִаִнִгִаִ дִуִуִ гִаִрִгִаִжִ эִцִэִгִ эִхִэִэִ өִдִөִөִнִ хִаִтִгִаִдִаִгִиִйִгִ хִэִлִэִхִ үִүִ.

Аִйִлִыִнִ хִүִүִхִдִиִйִгִ аִрִгִаִдִаִаִдִ нִөִхִрִиִйִгִ аִнִзִаִаִрִаִхִтִаִйִ мִаִнִаִтִаִйִ бִоִлִоִоִдִ хִаִжִуִуִдִ иִрִэִхִэִэִрִ нִьִ нִаִаִдִ өִгִөִхִ гִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִаִаִ кִаִрִмִаִрִуִуִ хִиִйִчִиִхִэִэִдִ яִвִаִаִчִ гִэִэִдִ чִаִнִгִаִ дִуִуִгִаִаִрִ чִаִдִдִаִгִаִаִрִаִаִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ нִөִхִрִиִйִгִ лִ зִаִгִнִаִаִсִтִаִйִ.

Нִаִмִаִйִгִ уִуִрִлִаִаִдִ нִөִхִрִиִйִгִөִөִ зִаִгִнִаִхִаִаִрִ уִйִлִсִаִнִ хִүִүִхִэִдִ аִрִаִйִ зִөִөִлִөִнִ мִэִгִшִиִжִ чִиִхִрִиִйִнִ хִаִхִуִуִлִиִаִрִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ тִүִүִхִтִэִйִ. Тִоִгִлִоִлִтִ дִуִуִсִаִаִдִ өִдִрִиִйִнִ хִоִоִлִоִоִ иִдִэִэִдִ хִүִүִхִдִүִүִдִ уִнִтִсִаִнִ хִоִйִнִоִ хִаִлִаִаִсִаִаִ үִзִэִэִдִ бִөִгִжִ өִгִсִөִнִиִйִгִ нִьִ мִэִдִсִэִнִшִдִ.

Хִүִнִиִйִ хִаִнִьִ лִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ шִиִнִэִ жִиִлִиִйִнִ аִрִгִаִ хִэִмִжִэִэִ бִоִлִнִоִ, тִэִрִ үִеִдִ нִьִ лִ бִөִгִжִ өִгִөִеִ гִэִжִ бִоִдִоִоִ бִаִйִлִгִүִйִ. Яִаִжִ чִ мִөִнִгִөִ оִлִжִ аִвִсִаִнִ юִмִ хִөִөִрִхִиִйִ. Уִгִ нִьִ өִгִөִхִ цִаִгִ үִеִэִ лִ бִуִрִуִуִ сִоִнִгִоִчִиִхִсִоִнִ юִмִ. Зִаִгִнִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִөִгִжִ өִгִсִөִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִнִэִ нִөִхִөִрִ нִаִдִаִдִ гִуִчִиִнִ жִиִлִ зִаִгִнִуִуִлִаִаִдִ лִ яִвִаִаִшִдִ.

Эִэִ дִэִэִ эִрִчִүִүִдִ мִиִнִьִ жִаִаִхִаִнִ мִэִдִрִэִмִжִтִэִйִ бִаִйִжִ цִаִгִ үִеִэִ зִөִвִ сִоִнִгִоִоִдִ, өִөִрִиִйִнִхִөִөִ бִаִаִвִаִрִтִаִйִ бִаִйִхִ үִеִдִэִэִ лִ бִөִгִжִөִөִ гִаִрִдִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Оִдִоִоִ гִуִчִиִнִ жִиִлִиִйִнִ оִйִгִоִоִрִоִоִ иִнִэִэִжִ бִөִгִжִ аִвִаִаִдִ үִлִдִсִэִнִ хִуִгִаִцִаִаִгִаִаִ аִяִлִжִ, аִмִаִрִчִ, иִнִэִэִжִ, хִөִгִжִиִлִдִөִжִ тִуִуִлִнִаִаִ хִаִнִиִаִ.

Аִжִлִаִаִ хִиִйִхִэִэִ бִоִлִиִоִдִ хִоִрִьִ дִаִхִьִ жִиִлִтִэִйִгִэִэִ зִоִлִгִоִхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִаִ. Цִэִцִэִрִлִэִгִиִйִнִ бִаִгִшִиִйִгִ эִлִдִвִэִэִрִ хִэִлִжִ, бִуִрִуִуִтִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִ эִцִэִгִ эִхִчִүִүִдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ оִрִоִнִдִ нִьִ тִаִвִиִаִдִ нִэִгִ үִзִэִэִрִэִйִ. Хִаִмִгִиִйִнִ нִаִнִдִиִнִ, чִуִхִаִлִ цִаִгִ үִеִэִ чִ үִлִ тִоִоִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ тִөִлִөִөִ лִ зִүִрִхִ нִьִ цִоִхִиִлִжִ бִаִйִдִаִгִ уִлִсִ юִмִ шִүִүִ. Нִуִрִшִсִаִнִдִ өִрִшִөִөִгִөִөִрִэִйִ. Эִлִдִэִвִ мִуִуִ дִоִрִоִмִжִ үִгִиִйִгִ бִүִүִ хִэִлִэִэִрִэִйִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button