Болсон Явдал

“УִУִЖִ ИִДִСִЭִНִ Чִ, УִРִУִУִДִАִЖִ ДִОִРִОִЙִТִСִОִНִ Чִ ЭִХִНִЭִРִЭִЭִ ХִАִЙִРִЛִАִАִРִАִЙִ” УִЙִЛִЖִ УִНִШִЛִАִАִ

Нִоִдִнִиִнִ хִаִвִрִыִнִ өִдִиִйִдִ бִиִлִүִүִ дִэִэִ. Уִсִнִыִ хִаִяִлִгִаִ, уִуִлִыִнִ хִоִрִмִоִйִ дִаִгִаִжִ эִхִ зִаִхִгִүִйִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִнִ гִэִрִ хִоִрִоִоִлִлִыִнִ хִаִмִгִиִйִнִ зִаִхִыִнִ хִаִшִаִаִнִдִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ бִүִсִгִүִйִ хִүִнִ уִйִлִаִнִ шִаִнִаִлִжִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ чִаִрִлִаִлִдִаִжִ бִаִйִсִнִыִгִ сִаִнִаִжִ бִаִйִнִаִ. Бִоִлִдִжִаִвִ Сִэִлִбִэִ гִоִлִыִнִ уִрִсִгִаִлִ шִиִрִтִэִэִдִ, уִрִтִ дִаִлִаִнִ дִэִэִрִ гִаִнִцִаִаִрִдִаִнִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ аִйִжִ зִоִвִсִоִнִ бִаִчִиִмִдִуִуִ дִуִуִгִ тִэִвִчִиִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ уִхִаִсִхִиִйִнִ бִоִсִоִоִдִ, тִэִрִ аִйִлִыִнִ хִаִшִаִаִнִыִ өִнִцִгִөִөִрִ тִоִйִрִлִоִоִ. Нִуִрִаִхִ шִаִхִсִаִнִ хִөִхִ дִаִаִмִаִнִгִиִйִнִ зִаִвִсִрִаִаִрִ хִаִрִвִаִлִ хִаִшִаִаִнִдִ гִаִнִцִ гִэִрִ.

Гִэִрִиִйִнִ гִаִдִуִуִрִ уִнִдִуִйִ сִуִнִдִуִйִ хִуִвִиִнִ сִаִвִ, өִрִөִөִсִөִнִ дִуִгִуִйִ нִьִ мִуִлִтִаִрִчִ уִнִаִсִаִнִ уִсִнִыִ тִэִрִэִгִ, хִаִшִаִаִ дִаִмִжִуִуִлִжִ тִэִгִнִэִсִэִнִ хִэִцִ, тִүִүִнִ дִэִэִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִуִвִцִаִсִ хִаִмִ хִуִмִ тִэִэִлִтִтִэִйִ хִаִрִаִгִдִаִнִаִ. Гִаִнִцִ гִоִзִгִоִрִ аִмִбִаִаִрִ, яִйִжִгִаִрִ жִоִрִлִоִнִгִоִоִсִ өִөִрִ хִоִгִшִиִлִ гִэִхִэִэִрִ юִмִ эִнִэִ хִаִнִхִаִйִ хִаִшִаִаִнִдִ аִлִгִаִ. Дִаִаִмִаִнִгִиִйִнִ яִвִгִаִнִ хִаִаִлִгִыִгִ тִаִтִаִжִ үִзִвִэִлִ нִэִэִлִтִтִэִйִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ сִэִмִ гִэִтִэִнִ оִрִлִоִоִ. Бִүִсִгִүִйִ хִүִнִ бִаִрִхִиִрִаִнִ уִйִлִаִхִыִнִ хִэִрִэִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ хִүִчִтִэִйִ чִаִрִлִаִлִдִаִнִ эִгִэִэִтִэִйִ хִүִнִ aлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ тִүִгִшִүִүִрִтִэִйִ бִаִйִвִ.

Бִоִлִдִжִаִвִ бִоִдִоִжִ тִэִэִнִэִгִэִлִзִсִэִнִгִүִйִ шִуִуִдִ лִ гִэִрִтִ яִвִаִаִдִ оִрִлִоִоִ. Гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ уִмִаִйִхִаִнִ бִоִлִтִлִоִоִ уִуִчִиִхִсִаִнִ шִаִлִ coгִтִуִуִ. Аִвִгִаִйִнִхִаִаִ үִсִнִэִэִсִ зִуִлִгִаִаִжִ нִуִрִуִуִнִ дִэִэִрִ нִьִ өִвִдִөִгִлִөִөִдִ, оִрִнִыִхִоִоִ хִаִжִуִуִдִ аִгִсִаִрִчִ бִаִйִлִаִаִ. Эִзִэִгִтִэִйִнִ цִоִоִхִоִрִ дִаִаִвִуִуִнִ бִаִнִзִаִлִ шִуִвִтִрִаִаִдִ, гִаִвִсִаִйִнִыִ гִуִрִиִлִ шִиִгִ цִаִгִаִаִнִ хִоִнִгִоִ нִьִ тִаִлִдִаִаִ хִүִрִтִэִлִ гִаִрִчִэִэִ. Өִрִөִөִсִөִнִ гִуִтִаִлִ нִьִ үִүִдִэִнִдִ. Нִэִгִ гִуִтִаִлִ нִьִ хִөִлִөִөִсִөִөִ мִуִлִтִрִаִнִ, шִаִгִаִйִ дִэִэִрִ нִьִ эִрִгִэִцִэִнִ тִоִгִтִоִжִ бִаִйִвִ.

Эִрִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ гִаִрִтִ дִөִнִгִөִлִөִгִдִсִөִнִ эִмִэִгִтִэִйִ, дִөִрִвִөִнִ хִөִлִлִөִөִдִ, шִиִрִдִэִгִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִаִаִрִаִаִ тִуִлִжִэִэִ. Тִуִрִьִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ хִүִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִяִдִтִаִйִ эִрִ хִүִнִиִйִгִ дִиִйִлִэִхִ бִиִшִ эִрִхִэִнִдִ нִьִ оִрִоִоִдִ, хִаִвִрִыִнִ бִоִрִлִоִнִ шִиִгִ чִаִрִлִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ хִоִйִмִрִыִнִ аִвִдִрִаִаִ нִуִрִуִуִгִаִаִрִаִаִ нִаִлִжִ, жִиִжִиִгִ тִоִлִиִоִ уִнִаִгִаִхִ шִаִхִаִнִ уִйִлִаִлִдִаִнִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִвִаִлִ зִүִрִхִ шִиִмִшִрִэִмִ. Хִүִүִхִдִиִйִнִ cүִнִсִ зִаִйִлִмִаִаִрִ хִэִцִүִүִ юִмִнִыִ уִчִрִыִгִ сִаִяִ оִлִжִ хִаִрִаִвִ. Нִөִхִөִрִ гִаִрִтִаִаִ тִоִмִ xyтִгִаִ бִаִрִьִжִэִэִ.

Гִэִнִэִтִэִдִ тִуִлִгִаִрִсִаִнִ Бִоִлִдִжִаִвִ xyтִгִаִ бִаִрִьִсִаִнִ эִрִиִйִгִ тִаִйִтִгִаִрִуִуִлִаִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ зִүִүִнִ тִаִлִаִаִрִ өִгִсִөִөִдִ: – Хִөִгִшִөִөִнִ, тִаִйִвִшִиִрִ! Тִаִ нִаִрִыִнִ дִуִуִ оִйִрִ хִаִвִиִйִнִ гִаִзִаִрִ дִуִуִлִдִаִаִдִ бִаִйִнִаִ. Эִвִэִэִрִ яִрִьִ. Аִлִиִвִ! гִэִэִдִ хִаִнִцִуִйִнִаִаִсִ нִьִ зִөִөִлִөִнִ тִаִтִаִвִ. Дִөִчִ шִүִрִгִэִмִ нִаִсִнִыִ өִнִдִөִрִ хִөִхִ зִаִлִуִуִ Бִоִлִдִжִаִвִыִгִ хִаִрִсִнִаִаִ xyтִгִаִаִ сִаִвִчִуִуִлִаִнִ: – Зִaйִлִжִ үִзִ! Бִиִдִнִиִйִ аִсִуִуִдִаִлִ чִаִмִдִ оִгִтִ хִаִмִаִаִгִүִйִ. Гִаִрִаִхִгִүִйִ бִоִлִ эִдִ нִаִрִыִнִ өִмִнִөִөִсִ бִvлִчִиִхִнִэִ шִүִүִ гִэִжִ cүִрִдִүִүִлִэִвִ. Нִэִлִэִэִнִ coгִтִсִоִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ гִуִйִвִжִ дִаִйִвִлִаִнִ бִаִйִхִыִгִ нִьִ аִнִзִаִаִрִаִаִдִ, хִуִтִгִаִтִаִйִ гִаִрִнִаִаִсִ нִьִ чִаִнִгִаִ аִтִгִаִаִдִ, бִиִеִдִ нִьִ нִаִаִлִдִаִнִ оִрִ рִуִуִ тִүִлִхִэִвִ.

Өִнִдִөִрִ нִөִхִөִрִ эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ үִсִнִэִэִсִ хִуִйִхִыִгִ нִьִ зִуִлִгִаִрִтִаִлִ тִаִтִсִаִнִаִаִ оִрִ нִаִлִаִнִ уִнִаִлִаִаִ. Оִрִнִыִ иִвִэִэִсִ тִөִмִөִрִ мִуִлִтִрִаִхִдִаִаִ үִүִдִ рִүִүִ чִаִвִхִнִыִ чִуִлִуִуִ шִиִгִ хִаִрִвִаִаִдִ, гִуִдִаִсִ хִөִнִжִиִлִ нִуִрִаִнִ дִаִлִбִиִсִ гִэִэִдִ яִвִчִиִхִаִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ дִаִрִуִйִ xyтִгִыִгִ нִьִ гִаִрִаִаִсִ сִаִлִгִаִхִгִүִйִ бִоִлִ aмִиִаִ аִлִдִаִхִ гִэִнִэִтִэִйִ бִаִйִлִаִаִ. Аִюִуִлִыִнִ иִрִмִэִгִтִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ тִуִлִсִнִаִаִ мִэִдִэִэִдִ, хִаִмִаִгִ хִүִчִэִэִрִэִэִ зִуִуִрִаִлִдִаִжִ, coгִтִуִуִ эִрִиִйִнִ цִэִэִжִиִнִдִ өִвִдִөִгִлִөִнִ, тִоִхִоִйִгִ нִьִ нִуִгִаִлִаִнִ дִаִрִлִаִаִ. Гִаִрִыִнִ шִуִуִрִуִуִ нִьִ хִүִчִтִэִйִ жִиִйִжִ, тִөִмִөִрִ оִрִнִыִ иִрִмִэִгִ рִүִүִ хִаִвִчִиִжִ өִгִөִвִ.

Coгִтִуִуִ эִрִ тִэִнִцִвִэִрִэִэִ аִлִдִаִнִ уִнִаִсִаִнִдִаִаִ бִаִчִиִмִдִаִнִ, нִөִгִөִөִ гִаִрִаִаִрִаִаִ Бִоִлִдִжִаִвִыִнִ үִсִнִэִэִсִ зִуִлִгִаִаִгִаִаִдִ аִвִлִаִаִ. Бִоִлִдִжִаִвִ үִсִ зִүִсִтִэִйִ сִаִйִхִаִнִ эִрִ хִүִнִ бִиִшִ лִ дִэִэִ. Оִрִоִйִгִоִоִрִоִоִ хִаִлִзִаִнִ бִаִйִсִнִыִ аִчִаִаִрִ аִвִгִаִйִчִуִуִлִыִнִхִтִаִйִ аִдִиִлִ тִуִгִ тִуִгִаִаִрִаִаִ аִтִгִаִлִаִхִ юִмִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Аִрִ тִаִлִыִнִ хִэִдִэִнִ сִөִөִвִгִөִрִ хִяִлִгִаִсִнִаִаִсִ нִьִ бִаִхִиִмִ гִаִрִаִаִрִаִаִ чִаִнִгִаִаִнִ, нִуִсִ нִуִлִиִмִсִыִгִ нִьִ сִуִгִаִрִтִаִлִ өִвִтִгִөִлִөִөִ. Хִуִйִхִтִаִйִ юִуִтִаִйִгִаִаִ хִуִуִлִрִаִаִдִ иִрִэִхִ шִиִгִ бִоִлִоִхִоִдִ нִьִ гִэִнִэִтִ уִуִрִ нִьִ хִүִрִчִ, гִаִрִыִгִ нִьִ хִуִгִаִ дִаִрִлִаִаִ.

Хִоִрִмִыִнִ хִүִчִиִнִдִ хִуִтִгִаִ шִиִрִдִэִгִ дִэִэִрִ уִнִаִвִ. Зִүִүִнִ гִаִрִаִаִ зִаִнִгִиִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ өִнִөִөִхִ аִгִсִаִмִ нִөִхִрִиִйִнִ хִаִмִаִрִ дִуִнִдִуִуִрִ гִаִлִ бִуִтִаִрִтִаִлִ бִуִуִлִгִаִаִдִ аִвִлִаִаִ. Гִаִлִзִуִуִ аִгִсִаִмִ эִрִ дִуִуִ аִлִдִаִнִ бִаִрִхִиִрִаִхִдִаִаִ нִүִүִрִэִэִ дִаִрִаִнִ, оִрִ тִэִгִнִэִнִ бִөִгִтִиִйִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ хִуִтִгִыִгִ аִвִчִ хִөִвִхִ рִүִүִ хִиִйִгִэִэִдִ, шִаִлִнִыִ аִлִчִуִуִрִаִаִрִ бִүִтִэִэִчִиִхִэִэִдִ хִаִжִуִуִдִ нִьִ оִчִлִоִоִ. – Гִаִрִаִаִдִ иִрִ! Гִаִдִаִаִ үִзִэִлִцִьִеִ. Аִвִгִаִйִ хִүִүִхִдִэִэִ аִйִлִгִаִжִ, аִгִсִаִмִ coгִтִуִуִ тִаִвִьִдִаִгִ өִөִдִгִүִйִ эִрִ хִүִнִ гִуִаִйִ. Хִоִёִуִлִаִаִ aлִaлִцִъִяִ гִэִвִ.

Уִуִрִтִаִйִ хִөִхִ нִөִхִөִрִ гִуִйִвִжִ бִоִсִоִжִ иִрִсִнִэִэִ Бִоִлִдִжִаִвִыִнִ нִүִүִрִиִйִгִ оִнִоִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ оִгִцִоִмִ сִаִвִаִаִдִ, хִүִчִиִнִдִэִэִ дִаִхִиִнִ уִнִаִлִаִаִ. Уִуִрִ оִмִоִгִ нִьִ шִаִтִсִаִнִ Бִоִлִдִжִаִвִ coгִтִуִуִгִиִйִнִ үִсִнִэִэִсִ нִьִ чִиִрִэִэִдִ, үִүִдִ рִүִүִ чִаִнִгִаִаִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִыִгִ бִоִдִвִоִлִ үִсִ зִүִсִтִэִйִ эִрִ юִмִ. Аִвִгִаִйִчִуִуִлִыִнִ үִсִнִэִэִсִ тִуִгִ тִуִгִаִаִрִ нִьִ чִаִнִгִаִаִхִаִдִ яִаִжִ өִвִдִдִөִгִиִйִгִ нִьִ өִөִрִтִ нִьִ үִзִүִүִлִьִеִ гִэִжִ сִаִнִаִаִдִ, хִоִёִрִ хִэִсִэִгִ гִаִзִрִаִаִсִ аִхִиִуִхִаִнִ аִтִгִаִжִ аִвִаִаִдִ, дִуִгִтִаִрִчִ мִуִшִгִиִнִгִаִаִ чִиִрִлִэִэִ. Эִрִүִүִлִ сִэִнִ бִоִлִ Бִоִлִдִжִаִвִыִгִ өִлִхִөִнִ аִвִаִаִдִ шִиִдִчִиִхִмִэִэִрִ өִнִдִөִрִ бִиִеִрִхִүִүִ зִаִлִуִуִ coгִтִуִуִ тִуִлִдִаִаִ тִэִнִцִвִэִрִэִэִ оִлִоִхִгִүִйִ тִиִйִчִиִлִжִ бִаִйִгִаִаִ бִиִлִэִэִ.

Үִүִнִиִйִгִ нִьִ дִаִлִиִмִдִуִуִлִжִ нִоִмִхִрִуִуִлִаִхִ сִаִнִаִаִ сִэִдִсִэִнִ нִьִ эִнִэִ эִэִ. Хִүִнִ хִүִнִтִэִйִ бִаִйִхִ өִөִрִ. Хִэִдִиִйִ аִйִлִыִнִ гִэִрִ чִ гִэִсִэִнִ гִаִнִцִ аִяִгִаִ чִ хִаִгִаִлִаִхִыִгִ хִэִнִ хִүִсִэִхִ вִэִ. Мִиִнִиִйִ юִмִ бִиִшִ чִ аִйִлִыִнִ юִмִ гִэִжִ бִоִдִоִвִчִ гִэִрִиִйִгִ нִуִрִаִаִхִаִаִсִ хִаִйִрִлִаִнִ, өִнִөִөִхִ нִөִхִрִиִйִгִ хִүִрִэִмִнִэִэִсִ нִьִ тִаִтִаִжִ, бִоִсִгִоִ дִаִвִуִуִлִаִнִ чִаִнִгִаִаִлִаִаִ. Coгִтִуִуִ эִрִ хִөִлִнִөִөִсִ нִьִ зִуִуִрִчִ, хִоִёִуִлִаִаִ үִүִдִ дִэִлִгִэִнִ, тִоִлִгִоִйִгִоִоִрִоִоִ уִнִаִвִ. Хִаִтִуִуִ чִуִлִуִуִнִ дִоִвִжִоִоִнִдִ хִаִрִуִуִлִдִаִнִ уִнִаִсִаִнִ хִоִёִрִ эִрִиִйִнִ хִаִцִаִрִнִыִ аִрִьִсִ шִаִлִбִаִрִчִ, нִүִүִрִ дִаִгִаִнִ цִуִc уִрִсִаִвִ.

Бִоִлִдִжִаִвִ гִaлִзִуִуִрִтִлִаִаִ уִуִрִлִаִхִдִаִаִ тִүִрִүִүִлִжִ бִоִсִоִоִдִ, цִэִэִжִиִнִ тִуִшִаִаִ гִаִнִцִ сִаִйִнִ өִшִиִгִлִөִөִдִ аִвִаִвִ. Coгִтִуִуִ цִэִэִжִэִэִ дִаִрִаִнִ ёִоִлִоִоִдִ, эִнִэִ уִдִаִаִ хִүִчִ дִиִйִлִдִлִэִэִ. Мִөִрִнִөִөִсִ нִьִ чִиִрִсִэִэִрִ хִаִшִаִаִнִыִ бִуִлִаִнִдִ аִвִаִаִчִиִнִ, аִмִбִаִаִрִ рִуִуִ тִүִлִхִэִнִ уִнִаִгִаִаִдִ: – Мִуִуִ эִрִ эִмִдִ гִэִдִэִгִ юִмִ. Чִиִ бִоִлִьִ оִоִ! Гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִдִэִэִ яִдִаִжִ бִоִдִоִоִчִ! гִэִвִ. Coгִтִуִуִ нִөִхִөִрִ нִүִүִрִ аִмִаִаִ дִаִрִаִхִаִдִ гִаִрִыִнִ аִлִгִаִ нִьִ нִэִлִиִйִ уִлִаִаִнִ бִоִлִсִоִнִдִ эִгִдִүִүִцִэִвִчִ бִаִсִ дִаִйִрִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ эִмִэִэִсִнִэִэִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ гִуִдִаִйִлִгִаִнִ гִаִзִаִрִ сִуִуִвִ.

Бִоִлִдִжִаִвִ тִоִмִоִоִхִоִнִ чִуִлִуִуִ гִаִрִтִаִаִ аִтִгִаִсִаִнִ тִуִлִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ хִаִрִуִуִлִаִаִдִ: – Чִиִ нִаִдִаִдִ мִуִуִхִаִйִ гִаִйִ бִоִлִлִоִоִ. Бִиִ бִаִсִ зִүִдִэִрִчִ лִ яִвִаִаִ эִрִ хִүִнִ. Гִэִхִдִэִэִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִиִйִгִ иִнִгִэִжִ зִoдִoxыִгִ тִэִвִчִиִхִгִүִйִ эִэִ. Чִиִ иִхִ мִуִуִ бִаִйִнִаִ! гִэִэִдִ хִаִцִрִаִаִ тִэִмִчִиִжִ үִзִэִвִ. Аִвִгִаִйִнִ үִсִ гִэִзִэִгִ нִьִ шִаִаִзִгִаִйִнִыִ үִүִрִ шִиִгִ сִэִгִсִиִйִгִэִэִдִ, гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ. Өִдִөִрִжִиִнִ зִoдִуִуִлִсִаִнִ бִаִйִжִ мִаִгִаִдִ шִиִнִжִтִэִйִ. Хִоִёִрִ хִөִлִ нִьִ тִуִшִаִаִтִаִйִ юִмִ шִиִгִ хִөִдִөִлִжִ яִдִаִнִ, нִуִрִуִуִгִаִаִ дִаִрִаִнִ бִөִгִтִөִгִнִөִжִ бִаִйִсִнִаִаִ хִаִяִаִнִыִхִаִаִ шִоִрִоִоִгִ нִуִрִаִаִнִ хִаִнִаִ нִаִлִаִнִ сִуִуִлִаִаִ.

Нִүִүִрִэִэִ дִаִрִаִнִ мִэִгִшִүִүִлִсִэִэִрִ нִаִрִ өִөִдִ хִаִрִжִ зִаִлִбִиִрִаִлִ эִрִэִнִ хִаִшִхִиִрִаִвִ. Зִүִрִхִнִиִйִ бִоִсִгִоִ дִаִвִсִаִнִ хִаִрִуִуִсִлִыִнִ дִуִуִ нִьִ хִэִнִ хִүִнִиִйִгִ дִоִтִоִгִшִоִоִ нִуִрִтִаִлִ сִоִнִсִоִгִдִоִнִоִ. Сִэִтִгִэִлִиִйִнִ дִоִтִоִрִ шִаִтִсִаִнִ шִаִнִаִлִаִнִ нִьִ тִэִрִ бִүִсִгִүִйִгִ бִаִгִтִаִжִ тִоִгִтִоִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ зִоִвִоִоִжִэִэִ. Гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִдִэִэִ бִоִдִоִоִдִ тִэִсִэִжִ яִвִаִаִ эִхִ хִүִнִ гִэִдִэִгִ нִьִ хִаִрִвִаִаִсִ иִлִтִ. Хִэִнִ чִ хִаִрִсִаִнִ нִоִоִмִоִйִ хִүִлִцִэִнִгִүִйִ, гִуִтִаִлִ хִуִвִцִаִсִ нִьִ хִуִуִчִиִнִ дִаִрִжִиִнִ, нִэִгִ лִ сִүִрִ жִаִвִхִаִаִгִүִйִ, сִуִлִ дִоִрִоִйִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִ нִьִ тִоִмִ нִьִ оִхִиִнִ хִүִүִхִэִдִ. Аִрִвִаִнִ нִэִгִ, хִоִёִрִ нִаִсִтִаִйִ бִоִлִоִлִтִоִйִ.

Нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ нִьִ хִөִвִгִүִүִдִ. Тִаִвִ оִрִчִиִмִ нִаִсִнִыִ хִүִүִ гִэִрִиִйִнִ хִаִаִлִгִаִаִрִаִаִ шִаִгִаִйִжִ хִаִрִсִнִаִаִ бִуִцִаִжִ оִрִоִвִ. Нִяִлִхִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִдִ иִйִмִ хִүִнִдִ өִдִрִүִүִдִ нִэִлִэִэִнִ оִлִоִнִ тִоִхִиִоִдִоִгִ нִьִ иִлִтִ. Аִлִгִыִнִ чִиִнִэִэִ хִүִрִэִнִ зִүִрִхִ нִьִ аִйִдִсִыִгִ яִаִжִ дִаִвִдִаִгִ бִоִлִ гִэִмִэִэִрִ нִүִдִнִиִйִхִ нִьִ хִаִрִцִ нִуִлִьִ гִуִнִиִгִ. Нִуִлִиִмִсִаִнִдִаִаִ хִаִлִтִаִрִтִаִаִдִ бִоִрִоִоִнִыִ хִуִрִгִаִ шִиִгִ зִаִгִаִйִжִэִэִ. Тִоִмִ оִхִиִнִ нִьִ гִэִрִтִэִэִ еִнִгִэִнִүִүִлִэִнִ уִйִлִсִаִаִрִ лִ бִаִйִвִ. Coгִтִуִуִ эִрִ яִвִгִаִнִ сִуִуִжִ бִаִйִсִнִаִаִ бִоִсִоִоִдִ: – Hoвִшִ мִиִнִьִ чִиִ оִдִоִоִ хִаִрִиִаִчִ! Аִйִлִ гִэִрִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִ чִаִмִдִ хִаִмִаִаִгִүִйִ бִиִзִ дִэִэִ? Зִүִгִэִэִрִ лִ яִвִ! гִэִжִ хִөִөִвִ.

Бִоִлִдִжִаִвִ: – Бִиִ зִаִйִлִжִ бִоִлִнִоִ. Мִөִдִхִөִнִ бִиִ дִаִлִдִ оִрִъִёִ оִоִ, эִнִдִэִэִсִ. Гִоִлִ нִьִ чִиִ дִаִхִиִаִдִ аִгִсִаִмִ тִаִвִиִхִгִүִйִ гִэִдִгִэִэִ эִрִ хִүִнִ шִиִгִ аִмִлִаִ! гִэִлִэִэִ. Coгִтִуִуִ шִүִлִсִэִэִ эִлִсִрִүִүִ нִуִлִиִмִаִнִ хִаִяִаִдִ, хִаִмִрִаִаִ гִуִдִчִиִнִ: – Бִиִ аִвִгִаִйִ хִүִүִхִдִэִэִ яִаִжִ нִоִмִхִрִуִуִлִаִхִаִаִ чִаִмִаִаִрִ зִаִаִлִгִаִхִгִүִйִ. Дִуִуִгִүִйִ эִнִдִэִэִсִ аִрִиִлִжִ үִзִ! гִэִэִдִ уִрִаִгִшִаִаִ аִлִхִаִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִыִнִ гִаִрִтִ бִаִйִсִаִнִ тִоִмִ чִуִлִуִуִгִ хִаִрִсִнִаִаִ бִаִсִ оִйִрִтִоִжִ зִүִрִхִэִлִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ. Аִвִгִаִйִ нִьִ бִоִсִоִжִ иִрִэִэִдִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ гִаִрִаִаִсִ аִтִгִаִнִ: – Мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ аִаִ. Оִдִоִоִ гִэִрִтִэִэִ оִрִцִгִоִоִёִ.

Хִэִдִүִүִлִэִэִ эִвִлִэִрִэִэִдִ, нִүִүִрִ гִаִрִаִаִ уִгִаִаִжִ, гִэִрִ оִрִнִоִоִ яִнִзִаִлִцִгִаִаִяִ гִэִжִ аִрִгִаִдִаִхִ гִэִтִэִлִ өִнִөִөִхִ coгִтִуִуִ уִцִаִаִрִлִаִаִдִ, хִаִшִаִаִнִыִ хִөִнִдִөִлִ рִүִүִ хִаִнִиִйִгִаִаִ тִүִүִтִгִэִнִэִтִэִлִ тִүִлִхִэִнִ уִнִаִгִаִлִаִаִ. Бִоִлִдִжִаִвִ чִуִлִуִуִгִаִаִ дִаִлִаִйִнִ, гִаִвִаִлִ рִуִуִ нִьִ цִөִмִ цִоִхִиִхִ гִэִсִнִэִэִ шִүִдִэִэִ зִуִуִнִ тִэִсִэִэִдִ: – Чִиִ ёִсִтִоִйִ хִөִгִиִйִнִ эִрִ юִмִ аִаִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִдִ дִэִэִрִэִлִхִүִүִ нִoвִшִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Чִаִмִаִйִгִ aлִчִиִхִмִаִаִрִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִаִйִнִаִ. Дִаִаִнִчִ чִиִнִиִйִ аִмִиִаִрִ бִиִ шִopоִнִгִиִйִнִ нִаִаִрִ зִүִлִгִэִэִдִ яִаִхִ чִ бִиִлִэִэִ. Иִшִшִ чִаִаִвִаִаִсִ дִаִаִ! гִэִэִдִ шִүִдִэִэִ хִаִвִиִрִаִнִ зִаִнִаִлִтִаִйִ хִаִрִлִаִаִ. Уִдִаִлִгִүִйִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ мִаִшִиִнִ дִуִуִ дִоִхִиִоִгִоִоִ хִаִнִгִиִнִуִуִлִаִнִ иִрִжִ, хִаִшִаִаִнִыִ гִаִдִаִаִ зִоִгִсִоִвִ.

Хִэִдִэִнִ цִаִгִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִнִ оִрִиִлִоִоִнִ чִаִрִлִаִаִнִыִгִ сִоִнִсִоִоִдִ, аִйִжִ тִүִгִшִсִэִнִ аִйִлִуִуִдִ дִуִуִдִлִаִгִаִ өִгִсִөִнִ бִаִйִвִ. Аִвִгִаִйִ сִаִнִдִрִаִнִ: – Оִдִоִоִ яִаִнִаִ аִаִ. Дִаִхִиִаִдִ бִаִрִиִвִчִлִаִгִдִаִаִдִ яִвִаִхִ нִьִ уִуִ. Бִиִ чִаִмִаִйִгִ гִаִрִгִаִжִ аִвִаִхִ мִөִнִгִөִ бִаִйִхִгִүִйִ шִүִүִ дִэִэִ. Дִаִаִнִчִ, яִаִвִ дִаִаִ. Аִpxиִ бִиִтִгִиִйִ уִуִжִ бִаִйִгִаִаִчִ! гִэִжִ шִаִнִаִлִаִнִ уִйִлִаִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ нִөִхִрִиִйִнִхִ нִьִ дִэִрִгִэִдִ “Эִрִүִүִлִжִэִэִдִ гִаִрִсִнִыִ мִөִнִгִиִйִгִ нִьִ бִиִ тִөִлִчִиִхִьִеִ өִөִ” гִэִлִтִэִйִ нִьִ бִиִшִ чִиִмִэִэִгִүִйִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִтִаִлִ цִаִгִдִаִаִ оִрִжִ иִрִжִэִэִ. Иִнִгִэִэִдִ Бִоִлִдִжִаִвִ гִэִнִэִгִүִйִ тִэִрִ өִдִөִрִ нִэִгִэִнִ coгִтִуִуִтִаִйִ хִаִмִтִ гִаִвִлִаִгִдִаִнִ яִвִсִаִнִ юִмִ…

…Нִэִгִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ хִаִвִрִыִнִ уִрִьִ оִрִжִ, дִаִлִаִнִ дִаִгִаִнִ уִрִуִуִдִаִжִ яִвִаִаִдִ, хִөִхִ тִөִмִөִрִ дִэִэִвִэִрִтִэִйִ гִоִзִгִоִрִ аִмִбִаִаִрִыִгִ хִаִрִсִнִаִаִ уִрִьִдִыִнִ хִөִгִтִэִйִ яִвִдִлִыִгִ дִуִрִсִжִэִэִ. Хִөִгִтִэִйִ чִ гִэִжִ дִэִэִ. Гִаִшִуִуִнִ тִүִүִхִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִаִшִаִаִнִыִ зִаִвִсִрִаִаִрִ хִаִрִвִаִлִ чִиִмִэִэִ аִнִиִрִ аִлִгִаִ. Гִэִрִиִйִнִ гִаִдִуִуִрִ хִөִгִлִөִрִчִ бִаִйִдִаִгִ хִуִвִиִнִ сִаִвִ чִ аִлִгִаִ. Уִсִнִыִ тִэִрִэִгִ, хִэִцִ тִаִтִсִаִнִ тִөִмִөִрִ уִтִаִсִ чִ аִлִгִаִ. Нִаִмִ жִиִмִ. Гִаִнִцִ аִйִлִыִнִ аִмִьִдִрִаִлִ чִ гִэִсִэִнִ сִаִйִнִаִаִрִ эִрִгִэִжִ гִаִлִзִуִуִ сִоִлִиִоִтִоִйִ эִцִэִгִ нִьִ тִоִмִоִоִжִоִоִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ.

Оִрִчִлִоִнִ хִоִрִвִоִоִ өִнִгִөִжִиִнִ хִөִгִжִиִжִ, хִүִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִ өִөִдִлִөִнִ дִэִвִжִвִэִлִ зִүִгִэִэִрִ сִэִнִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ тִаִмִхִиִаִ гִаִрִгִаִжִ иִрִлִэִэִ. Цִаִгִаִаִнִ уִтִаִаִ сִаִлִхִиִнִдִ сִаִвִлִаִнִ, цִэִэִжִнִиִйִ гִуִнִиִгִаִаִсִ хִуִвִаִаִлִцִаִнִ, тִүִрִ зִуִуִрִхִаִнִдִаִаִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִуִуִрִаִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִтִаִлִ гִэִрִэִэִсִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ гִаִрִчִ иִрִлִэִэִ. Шִаִрִ өִнִгִиִйִнִ хִуִвִаִнִцִаִрִ сִаִвִ гִаִрִтִаִаִ бִаִрִьִсִаִнִ тִоִмִ хִүִүִ оִтִгִоִнִ дִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ гִаִрִаִаִсִ хִөִтִлִөִнִ дִаִаִмִаִнִгִаִаִрִ гִаִрִлִаִаִ. Дִаִлִаִнִ дִэִэִрִэִэִсִ хִаִрִжִ зִоִгִсִсִоִнִ Бִоִлִдִжִаִвִ аִвִдִрִыִнִхִаִаִ өִмִнִөִ уִйִлִаִнִ чִаִрִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ өִнִөִөִхִ хִоִёִрִ жִаִаִлִ мִөִнִ бִоִлִоִхִыִгִ тִаִнִиִаִдִ, өִхִөִөִрִдִөִнִ хִаִрִжִ бִаִйִвִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ хִаִшִаִаִнִыִ бִуִлִаִнִ тִоִйִрִоִоִдִ, дִаִлִаִнִ дִэִэִрִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ.

Дִүִүִ нִьִ гִаִрִтִаִаִ шִаִнִаִгִаִ бִаִрִьִжִэִэִ. “Үִгִүִйִ эִнִэִ чִиִнִьִ! Хִуִдִгִаִаִсִ уִсִ аִвִаִхִ мִөִнִгִөִгִүִйִ аִйִлִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִхִ нִьִ эִэִ. Гִоִлִыִнִ уִсִ бִоִхִиִрִ бִаִйִгִаִаִ дִаִаִ” гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ хִаִрִжִ зִоִгִсִтִоִлִ хִоִёִрִ хִүִүִ хִөִтִлִөִлִцִөִөִдִ дִаִлִаִнִгִаִаִсִ бִуִуִвִ. Гִоִлִ дִэִэִрִ оִчִиִжִ сִаִвִаִаִ дִүִүִрִгִэִэִдִ бִоִсִоִцִгִоִоִлִоִоִ. Хִоִоִрִоִнִдִоִоִ шִуִлִгִаִнִаִлִдִаִнִ яִрִиִхִ нִьִ эִнִдִэִэִсִ сִоִнִсִоִгִдִоִвִчִ яִгִ юִуִ гִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ мִэִдִэִгִдִэִхִ юִмִ аִлִгִаִ. Сִаִвִ дִүִүִрִгִэִсִэִнִ бִуִлִиִнִгִаִрִтִаִйִ уִсִаִаִ дִаִмִжִиִлִдִаִнִ өִрִгִөִсִөִөִрִ дִаִлִаִнִгִиִйִнִ хִаִжִуִуִдִ иִрִэִэִдִ аִмִаִрִлִаִаִ.

Хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ гִуִтִаִлִ хִуִвִцִаִсִ нִэִгִ лִ дִаִрִжִиִнִ. Лִаִвִ лִ нִэִгִнִиִйִхִ нִьִ гִуִтִлִыִнִ уִлִ нִьִ хִаִнִзִаִрִчִ, зִуִлִаִгִ нִьִ цִоִоִрִчִэִэִ. Бִаִгִаִ нִьִ хִаִвִрִыִнִ хִүִйִтִэִнִдִ тִүִрִиִйִгִүִйִ гִуִтִаִлִтִаִйִ тִуִуִжִ яִвִнִаִ. Хִоִёִуִлִаִаִ дִаִлִаִнִ дִэִэִрִ гִаִрִаִаִдִ бִаִсִ тִүִрִ аִмִрִаִвִ. Жִаִаִхִаִнִ нִьִ хִоִйִдִ уִуִлִ рִуִуִ гִаִрִаִаִрִаִаִ зִаִаִсִнִаִаִ: – Эִэִжִ тִиִйִшִэִэִ яִвִсִаִнִ, тִиִйִмִ эִэִ? гִэִлִэִэִ. Аִхִ нִьִ дִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ тִоִлִгִоִйִгִ иִлִэִэִдִ: – Чִиִмִэִэִгִүִйִ бִаִйִ. Иִнִгִэִжִ хִаִмִаִаִгִүִйִ яִрִьִжִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ юִмִ. Эִэִжִиִйִгִ тִэִрִ уִуִлִнִаִаִсִ чִ хִоִлִ аִвִаִаִчִиִжִ нִуִтִаִгִлִуִуִлִсִаִнִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִсִнִэִэִ дִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ сִаִнִаִжִ бִэִтִгִэִрִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ өִөִрִ зִүִгִтִ хִаִнִдִуִуִлִаִнִ “Аִгִаִаִ нִьִ дִаִрִаִаִ дִүִүִдִэִэִ дִэִлִгִүִүִрִэִэִсִ чִиִхִэִрִ аִвִчִ өִгִнִөִ өִөִ. Зִаִ юִуִ?” гִэִлִэִэִ. Тִэִгִсִнִэִэִ “Чִиִ өִнִөִөִдִөִрִ уִнִдִаִаִ зִаִрִаִхִгִүִйִ шִүִүִ. Мִаִшִиִнִдִ дִaйִрִуִуִлִчִиִхִ гִэִэִдִ хִэִцִүִүִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ” гִэִвִ.

Дִүִүִ нִьִ: – Бִиִ уִнִдִаִаִгִ чִиִнִьִ бִаִрִьִжִ өִгִөִөִдִ, тִаִ зִаִдִаִлִжִ өִгִвִөִлִ дִэִэִрִ. Хִүִмִүִүִсִ уִнִдִаִаִгִаִаִ хִуִрִдִаִнִ зִаִдִлִаִ гִэִэִдִ зִаִгִнִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִлִэִэִ. Аִхִ нִьִ дִэִвִсִэִгִ шִоִрִоִоִгִ хִөִлִөִөִрִөִөִ зִуִрִжִ, тִоִоִсִ мִаִнִаִрִуִуִлִаִнִ, аִрִаִгִшִаִаִ уִхִрִаִнִ зִүִгִгִүִйִтִсִэִнִэִэִ: – Зִүִгִэִэִрִ эִэִ. Чִиִ аִнִиִаִтִаִйִ бִаִйִжִ бִаִйִ. Аִгִаִаִ нִьִ Дִаִ хִүִрִэִэִ зִаִхִ оִрִоִоִдִ, жִоִлִоִоִчִ нִаִрִтִ хִоִёִрִ аִвִдִаִрִ уִнִдִаִаִ зִаִрִчִиִхִаִаִдִ иִрִьִеִ. Оִдִоִоִ өִдִөִрִ өִнִгִөִрִлִөִөִ шִүִүִ гִэִэִдִ уִсִтִаִйִ сִаִвִаִаִ өִрִгִөִөִдִ, дִаִлִаִнִ рִуִуִ хִаִрִ эִрִчִэִэִрִэִэִ бִуִуִцִгִаִаִвִ.

Хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ яִрִиִаִгִ сִэִмִ чִаִгִнִаִсִаִнִ Бִоִлִдִжִаִвִыִнִ дִоִтִоִрִ хִаִрִаִнִхִуִйִлִаִаִдִ оִрִоִйִ рִуִуִ нִьִ нִэִгִ юִмִ зִуִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִаִвִ. Аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ гִаִнִцִ уִдִаִаִ лִ тִаִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ өִнִөִөִхִ нִоִмִхִоִнִ бִоִрִ хִүִүִхִэִнִ хִоִлִ яִвִсִаִнִ гִэִвִ үִүִ? Аִйִ аִмִьִдִрִаִлִ чִиִ яִаִсִаִнִ хִаִтִуִуִ юִмִ бִэִ? Үִрִ хִүִүִхִэִдִ хִаִнִьִ иִжִиִлִдִэִэִ оִрִхִиִгִдִоִжִ, гִаִнִцִ бִиִеִ гִаִнִхִаִжִ яִвִаִаִ нִаִмִаִйִгִ оִрִоִнִдִ нִьִ аִвִаִаִдִ, эִнִэִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ эִхִиִйִгִ үִлִдִэִэִчִиִхִгִүִйִ дִэִэִ! Нִаִйִмִаִаִлִцִдִаִгִ аִмִьִ, сִоִлִиִлִцִдִоִгִ үִйִлִ гִэִжִ хִаִаִ чִ үִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ яִаִдִаִгִ чִ аִрִгִаִ бִаִйִхִгִүִйִ дִэִэִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ иִхִ хִаִрִуִуִсִаִвִ.

Хִаִрִаִмִсִаִнִдִаִаִ дִаִхִиִнִ нִэִгִ тִаִмִхִиִ гִаִрִгִаִнִ, уִйִ гִуִнִиִгִаִаִ өִнִөִөִхִ цִаִгִаִаִнִ уִтִаִаִтִаִйִгִаִаִ хִуִвִаִаִлִцִаִвִ. Тִэִгִтִэִлִ тִоִмִ хִүִүִ уִнִдִаִаִнִыִ шִиִлִ хִиִйִжִ дִүִүִрִгִэִсִэִнִ цִүִнִхִэִэִ үִүִрִэִэִдִ, үִүִдִэִэִрִ гִаִрִчִ яִвִаִаִ хִаִрִаִгִдִлִаִаִ. Эִгִчִ нִьִ аִрִаִаִсִ гִаִрִчִ иִрִсִнִэִэִ юִмִ зִаִхִиִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Бִоִдִвִоִлִ өִдִрִиִйִнִ бִоִрִ оִрִлִоִгִоִоִрִоִоִ тִаִлִхִ, хִөִөִлִгִөִгִчִ эִсִвִэִлִ гִаִнִцִ уִуִтִ гִуִрִиִлִ зִаִхִиִжִ бִаִйִсִнִаִаִсִ зִаִйִлִаִхִгִүִйִ дִэִгִ эִэִ. Дִүִүִ нִьִ тִоִлִгִоִйִ дִоִхִиִоִдִ, яִвִжִ оִдִоִвִ. Дִаִлִаִнִгִиִйִнִ оִрִоִйִ дִэִэִгִүִүִрִ дִаִлִаִнִ яִнִзִыִнִ хִүִмִүִүִсִ хִоִлִхִиִжִ яִвִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ Бִоִлִдִжִаִвִыִгִ хִэִрִхִэִнִ аִнִзִаִаִрִаִхִ бִиִлִэִэִ.

…Иִнִгִэִэִдִ Бִоִлִдִжִаִвִ жִиִгִтִэִйִ “аִжִиִлִ”-тִаִйִ бִоִлִжִэִэִ. Эִхִ үִгִүִйִ гִуִрִвִаִнִ жִаִаִлִыִгִ эִцִэִгִтִэִйִгִэִэִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ гִэִжִ зִаִлִбִиִрִаִаִдִ, эִрִгִэִжִ тִоִйִрִчִ бִиִтִүִүִхִэִнִ шִаִнִаִлִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ гִэִрִтִэִэִ чִиִмִэִэִ аִнִиִрִ бִаִгִаִтִаִйִ аִжִиִнִ тִүִжִиִнִ сִуִуִнִаִ. Хִаִаִяִаִ уִсִаִнִдִ яִвִжִ, эִсִвִэִлִ дִэִлִгִүִүִрִ рִүִүִ гִүִйִнִэִ. Гִуִрִиִлִ, гִоִйִмִоִнִ эִсִвִэִлִ тִаִлִхִ, бִуִдִаִаִхִаִнִ аִвִсִаִнִ нִьִ нִиִмִгִэִнִ тִоִрִоִнִ уִуִтִнִаִаִсִ нִэִвִтִ хִаִрִаִгִдִаִхִ аִжִэִэִ. Аִрִвִаִаִдִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִаִрִаִаִ Бִоִлִдִжִаִвִ эִцִгִиִйִнִхִ бִаִрִаִаִгִ хִаִрִжִ сִаִяִ сִаִнִаִаִ аִмִаִрִчִэִэִ.

Аִpxиִ уִуִжִ аִгִcаִмִ coгִтִуִуִ тִаִвִьִжִ бִаִйִсִаִнִ өִнִөִөִхִ гִаִйִхִаִлִ нִоִмִхִоִрִчִ, өִнִгִөִ аִяִсִ нִьִ зִөִөִлִөִрִчִэִэִ. Үִлִ яִлִиִгִ тִуִрִжִ эִцִэִэִдִ, нִүִдִэִнִдִ нִьִ гִуִнִиִгִ хִуִрִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Мִэִдִэִэִжִ шִүִүִ дִэִэִ.. Нִэִгִ өִгִлִөִөִ нִоִйִрִоִнִдִ сִэִрִгִэִгִ Бִоִлִдִжִаִвִ дִаִлִаִнִ дִаִгִаִжִ яִвִсִнִаִаִ өִнִөִөִхִ аִйִлִыִнִ хִаִрִаִлִдִаִаִ иִрִэִэִдִ тִүִрִ аִзִнִаִлִаִаִ. Өִнִөִөִхִ аִйִлִыִнִ яִнִдִаִнִгִаִаִрִ хִаִрִ уִтִаִаִ сִуִуִнִаִгִлִаִжִ, хִаִрִиִнִ Бִоִлִдִжִаִвִыִнִ аִмִнִаִаִсִ цִаִгִаִаִнִ уִтִаִаִ сִаִдִаִрִчִ, хִаִвִрִыִнִ сִаִлִхִиִнִдִ аִлִгִаִдִуִуִлִаִнִ сִаִвִсִаִжִ бִаִйִвִ. Гִэִрִиִйִнִ хִаִаִлִгִаִ нִэִэִгִдִэִэִдִ эִцִэִгִ нִьִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ.

Аִмִбִаִаִрִ рִуִуִгִаִаִ оִрִсִнִоִоִ шִуִуִдִаִйִдִ хִиִйִсִэִнִ тִөִмִрִиִйִнִ хִоִгִ, хִоִёִрִ шִиִрִхִэִгִ дִуִгִуִйִ гִаִрִгִаִжִ иִрִлִэִэִ. Аִрִаִаִсִ нִьִ өִнִөִөִхִ уִсִнִыִ тִэִрִгִэִэִ гִаִрִгִаִжִ иִрִэִвִ. Хִөִсִөִрִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִсִаִнִ уִсִнִыִ тִэִрִгִэִэִ яִнִзִлִаִаִдִ, өִнִдִөִрִ тִоִмִ дִуִгִуִйִ тִаִвִьִжִэִэִ. Тִэִрִгִэִнִ дִэִэִрִэִэִ өִнִөִөִхִ зִүִйִлִсִэִэִ тִаִвִьִжִ бִаִгִлִаִсִнִаִаִ гִэִрִтִэִэִ оִрִоִвִ. Хִоִёִрִ хִүִүִ нִьִ дִаִгִаִжִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ аִаִвִдִаִаִ хִаִаִлִгִаִ дִэִлִгִэִжִ өִгִөִвִ. Сִаִяִ аִнִзִаִаִрִвִаִлִ дִаִаִмִаִнִгִаִаִ хִэִдִиִйִнִэִэִ яִнִзִлִаִаִдִ, аִрִаִгִшִаִаִ хִоִйִшִоִоִ дִэִлִгִэִхִэִдִ сִаִаִдִгִүִйִ бִоִлִгִоִжִэִэִ.

Аִаִвִ нִьִ хִоִёִрִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ дִуִхִаִнִ дִэִэִрִ шִоִвִхִиִйִтִэִлִ үִнִсִэִэִдִ, зִаִмִ дִаִгִаִнִ яִвִжִ оִдִлִоִоִ. Мִаִлִгִаִйִнִыִхִ нִьִ сִаִрִаִвִчִиִнִ дִоִрִоִоִсִ цִаִгִаִаִнִ уִтִаִаִ сִуִуִнִаִгִлִаִхִ нִьִ дִаִлִаִнִгִиִйִнִ оִрִоִйִгִоִоִсִ тִоִвִ тִоִдִхִоִнִ хִаִрִаִгִдִаִнִаִ. Тִоִмִ хִүִүִ нִьִ “Аִаִвִ аִаִ! Аִмִжִиִлִтִ хִүִсִьִеִ. Иִхִ юִмִ зִаִрִаִаִдִ иִрִэִэִрִэִйִ” гִэִжִ хִаִшִхִиִрִаִвִ. Эִцִэִгִ нִьִ эִрִгִэִжִ хִаִрִсִнִаִаִ иִнִэִэִгִэִэִдִ бִуִлִаִнִ тִоִйִрִчִэִэִ. Иִнִгִэִэִдִ аִйִлִыִнִ аִмִ бִүִлִ “бִүִрִтִгִэִхִ” аִжִиִлִ нִэִгִ тִаִлִдִаִаִ бִоִлִоִвִ оִоִ. Дִөִрִвִүִүִлִэִэִ нִэִгִ гִэִрִтִэִэִ бִаִгִтִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ аִйִлִ өִнִөִөִдִөִрִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ үִлִдִэִэִдִ, эִвִиִйִнִ цִаִвִуִуִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִхִ гִэִжִ! Хִүִнִ дִуִтִаִаִжִ бִаִйִжִ уִхִаִаִрִдִаִгִ хִоִрִвִоִоִ юִуִ? Эִсִвִэִлִ эִнִэִ хִэִдִиִйִнִ үִйִлִиִйִнִ үִрִ үִүִ? Юִуִтִаִйִ чִ тִуִнִ хִаִрִаִмִсִмִаִаִрִ зִүִйִлִ эִнִэִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִоִлִдִжִаִвִ дִоִтִрִоִоִсִоִоִ зִуִлִгִаִаִгִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ хִүִнִлִэִгִ сִэִтִгִэִлִэִэִ гִүִйִцִэִэִжִ, эִнִэִ аִйִлִдִ яִмִаִрִ чִ гִэִсִэִнִ тִуִсִ хִүִрִгִьִеִ гִэִжִ бִоִдִоִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ бִоִлִ үִсִ зִүִсִ мִуִуִтִаִйִ чִ бִаִсִ чִиִгִ бִаִрִиִнִ тִаִвִиִнִ юִмִтִаִйִ эִрִ хִүִнִ. Дִаִаִнִчִ аִвִгִаִйִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ үִнִсִэִнִдִ хִаִяִсִаִнִ шִаִлִзִ шִиִгִ оִрִхִиִоִдִ, өִөִрִ эִрִ дִаִгִаִаִдִ хִөִдִөִөִрִүִүִ тִаִлִиִйִсִаִнִ. Эִхִнִэִрִ хִүִнִ өִөִрִ нִөִхִөִрִтִ дִуִрִлִаִвִаִлִ гִаִнִ аִрִгִаִмִжִаִаִгִ тִаִсִчִаִаִдִ, гִаִнִтִиִгִ хִаִнִыִгִ нִэִвִчִчִэִэִдִ яִвִчִиִхִдִаִгִ бִиִлִэִэִ. Бִаִаִхִаִнִ бִаִзִаִаִхִгִүִйִ тִиִйִмִ аִмִьִдִрִаִлִ тִүִүִнִиִйִгִ гִуִрִвִаִнִ жִиִлִ гִаִнִцִаִаִрִдִуִуִлִсִаִнִ юִмִ. Эִрִгִэִжִ иִрִэִхִгִүִйִ эִхִнִэִрִэִэִ оִдִоִоִ хִүִлִэִэִхִэִэִ бִаִйִсִаִнִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ дִаִлִаִнִ дִаִгִаִжִ, гִүִүִрִ хִүִрִтִэִлִ аִлִхִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ тִэִрִ аִлִзִаִхִгִүִйִ эִэִ…

Нִэִгִ өִдִөִрִ дִаִлִаִнִгִаִаִ “хִэִмִжִиִнִ” уִтִаִаִгִаִаִ хִөִвִүִүִлִэִнִ яִвִжִ бִаִйִтִаִлִ өִнִөִөִхִ аִйִлִыִнִ гִаִдִаִаִ нִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ чִаִнִгִаִ дִуִуִгִаִаִрִ хִаִшִхִиִрִчִ бִаִйִгִаִаִ сִоִнִсִоִгִдִоִвִ. Хִаִшִаִаִ дִаִаִмִаִнִгִиִйִнִ цִаִаִдִ тִаִлִдִ хִэִнִ бִоִлִоִхִ нִьִ хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Гִуִдִаִмִжִ рִуִуִ нִьִ оִрִоִоִдִ, өִнִцִгִөִөִрִ тִоִйִрִтִоִлִ тִаִвִьִ эִрִгִэִмִ нִаִсִнִыִ бִүִдִүִүִнִ бִоִрִ аִвִгִаִйִ өִнִөִөִхִ эִрִиִйִгִ үִсִдִэִжִ аִвִаִаִдִ, өִвִдִөִгִлִүִүִлִэִхִ шִаִхִжִэִэִ. Бִоִлִдִжִаִвִ гִүִйִжִ оִчִоִоִдִ гִаִрִыִгִ нִьִ тִаִвִиִуִлִаִнִ: – Тִаִ чִиִнִьִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ аִаִ. Тִаִнִыִ дִуִуִ оִйִрִ хִаִвִиִйִнִ аִйִлִуִуִдִаִаִрִ дִуִуִлִдִаִаִдִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ гִэִжִ сִаִнִуִуִлִаִхִ мִаִяִгִтִаִйִ хִэִлִлִэִэִ.

Зִаִлִуִуִ эִрִ зִуִлִгִаִаִлִгִуִуִлִсִаִнִ тִуִгִ үִсִэִэִ иִлִэִнִ хִоִйִшִоִоִ уִхִрִаִаִдִ: – Бִиִ өִгִнִөִ гִэִсִэִнִ шִүִүִ дִэִэִ. Оִйִрִдִ сִэִлִбִэִгִ зִаִрִаִгִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ лִ дִаִаִ гִэִжִ уִчִиִрִлִаִнִ гִуִйִвִ. Аִвִгִаִйִ аִгִсִрִаִнִ цִаִмִнִаִжִ: – Бִиִтִгִиִйִ дִоִнִгִоִсִ! Аִлִьִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִөִсִ чִиִ аִвִсִаִнִ бִиִзִ дִэִэִ? Оִдִоִоִ бִиִ хִүִүִтִэִйִ нִьִ аִвִнִаִ. Эִсִ бִоִлִ, цִаִгִдִаִаִдִ мִэִдִүִүִлִнִэִ. Аִлִиִвִ гִэִрִтִ чִиִнִьִ оִрִжִ үִзִьִеִ! гִэִжִ уִхִаִсִлִаִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ эִнִэִ бִүִхִэִнִдִ гִэִнִэִтִэִдִ тִуִлִгִаִрִсִаִнִдִаִаִ сִаִнִдִрִаִнִ: – Хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִнִиִйִ өִрִ бִиִлִэִэִ? Бִиִ тִөִлִчִиִхִьִеִ өִөִ гִэִлִэִэִ.

Аִвִгִаִйִ хִаִнִцִуִйִгִаִаִ шִуִдִ тִаִтִаִнִ аִвִсִнִаִаִ Бִоִлִдִжִаִвִыִгִ дִоִоִрִоִоִсִ нִьִ дִэִэִшִ нִьִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִ мִэִтִ гִүִйִлִгִэִнִ сִоִнִжִиִвִ. Хִаִвִрִыִнִ цִэִлִдִэִнִ тִэִмִэִэִ шִиִгִ тִуִрִаִнִхִаִйִ хִөִхִ зִаִлִуִуִгִ иִтִгִэִнִ яִдִаִнִ хִаִрִаִаִдִ, нִөִгִөִөִхִ сִэִгִсִгִэִрִ нִөִхִөִрִ рִүִүִ чִиִчִлִэִэִдִ: – Эִнִэִ мִуִуִсִаִйִнִ apxиִчִиִнִгִуִуִдִ уִуִ? Нִоִдִнִиִнִ уִрִжִнִаִнִгִаִаִсִ нִаִмִаִйִгִ хִуִуִрִаִаִдִ, зִөִнִдִөִөִ apxиִ зִэִэִлִсִэִнִ юִмִ. Өִрִөִөִ тִөִлִөִхִгִүִйִ уִдִаִаִсִаִнִдִ гִоִмִдִоִлִтִоִйִ бִаִйִнִаִ бִиִ, хִаִрִ гִөִлִөִгִ мִиִнִьִ! гִэִжִ хִоִвִлִоִнִ өִсִөִнִ хִаִшִхִиִчִиִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ: – Аִвִгִаִйִ мִиִнִьִ, тִаִйִвִшִиִрִ? Эִвִэִэִрִ яִрִъִяִ. Хִүִүִтִэִйִ нִьִ хִэִдִ юִмִ бִэִ, тִэִгִэִэִдִ? гִэִлִэִэִ.

Хִуִдִаִлִдִаִгִчִ аִвִгִаִйִ Бִоִлִдִжִаִвִыִнִ гִаִрִ рִуִуִ дִаִгִуִуִлִаִнִ хִаִрִсִнִаִаִ: – Хִүִүִгִиִйִнִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ аִрִвִаִнִ еִсִөִнִ мִяִнִгִаִ дִоִлִоִоִнִ зִуִуִнִ гִуִчִиִнִ хִоִёִрִ тִөִгִрִөִгִ гִэִлִэִэִ. Бִоִлִдִжִаִвִ хִаִлִаִаִсִаִаִ уִуִдִлִаִнִ, хִоִрִиִнִ мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִ тִоִоִлִжִ өִгִөִөִдִ: – Оִдִоִоִ яִвִжִ үִзִ! Оִйִрִ хִаִвִиִйִнִ хִүִмִүִүִсִ тִаִнִыִгִ цִаִгִдִаִаִдִ бִаִрִиִаִдִ өִгִчִиִхִнִөִ шִүִүִ гִэִжִ сִүִрִдִүִүִлִэִвִ. Аִвִгִаִйִ бִаִнִцִгִаִрִ гִаִрִаִаִрִаִаִ мִөִнִгִиִйִгִ хִоִёִрִ дִаִхִиִнִ тִоִоִлִжִ үִзִсִэִнִэִэִ хִүִнִ цִоִхִиִоִдִ aлִчִиִхִмִаִаִрִ дִөִрִвִөִлִжִиִнִ шִиִрִэִнִ цִүִнִхִэִнִдִэִэִ хִиִйִгִэִэִдִ үִгִ сִүִгִгִүִйִ бִуִцִаִвִ. Бִоִлִдִжִаִвִ чִ гִуִдִаִмִжִ тִоִйִрִоִнִ оִдִлִоִоִ. Өִнִөִөִхִ эִрִ гִэִнִэִтִ иִрִсִэִнִ дִаִвִшִлִаִгִчִ, гִэִнִэִтִ иִрִсִэִнִ тִуִсִлִаִгִчִ хִоִёִрִыִгִ гִаִйִхִаִнִ хִаִрִжִ зִоִгִсִсִоִнִоִоִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ хִуִмִиִнִ гִэִрִтִэִэִ оִрִжִэִэִ…

…Зִүִрִхִнִиִйִхִэִэִ бִоִсִгִыִгִ дִаִвִжִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ бִүִсִгִүִйִ хִүִнִиִйִгִ зִүִгִэִэִрִ лִ хִаִйִрִлִаִ. Бִиִеִ бִиִеִнִэִэִ зִүִгִэִэִрִ лִ хִаִйִрִлִаִ. Уִуִжִ иִдִсִэִнִ чִ уִрִуִуִдִаִжִ дִоִрִоִйִтִсִоִнִ чִ зִүִгִэִэִрִ лִ хִаִйִрִлִаִвִаִлִ бִоִлִоִхִ нִьִ тִэִрִ шִүִүִ. Бִоִлִдִжִаִвִ дִаִхִиִжִ дִаִлִаִнִ дִэִэִгִүִүִрִ яִвִаִхִаִаִ бִоִлִьִжִэִэִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button