Өгүүллэг

“ХִҮִНִ ДִҮִРִСִТִЭִЙִ ЧִОִНִОִНִУִУִДִ БִИִДִ ХִОִЁִРִЫִГִ ХִАִГִАִЦִАִАִСִАִНִ”

Аִйִкִүִмִиִсִ хִаִмִаִгִ тִэִнִхִэִэִгִэִэִ шִаִвִхִаִнִ өִнִдִиִйִлִөִөִ. Хִэִвִ мִаִяִгִаִаִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִэִэִ гִэִэִнִ, үִсִ нִьִ хִоִлִцִоִрִсִоִнִ, хִуִрִгִаִнִ дִоִтִоִрִтִоִйִ хִуִуִчִиִнִ дִэִэִлִэִэִ нִөִмִөִрִчִ, тִуִрִьִхִаִнִ хִуִрִуִуִгִаִаִрִаִаִ цִаִгִаִаִнִ нִөִмִрִөִгִ аִлִчִуִуִрִаִаִ зִаִсִаִвִ. Хִөִлִөִөִ зִөִөִжִ тִаִвִиִнִ гִаִнִцִ нִэִгִ аִлִхִсִаִаִрִ хִоִйִмִоִрִыִнִ тִоִмִ тִоִлִиִнִыִ өִмִнִөִ оִчִлִоִоִ. Гִүִнִ үִрִчִлִэִэִсִэִнִдִ дִаִрִаִгִдִсִаִнִ, яִдִуִуִ цִоִнִхִиִйִсִоִнִ цִаִрִаִйִгִаִаִ уִдִаִаִнִ шִиִрִтִэִнִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ, “Хִуִуִрִаִмִчִ хִоִрִвִоִоִ гִэִжִ!” Мִөִнִхִиִйִнִ юִмִ гִэִжִ еִрִ юִуִ бִаִйִнִаִ вִэִ? Эִрִ бִиִеִиִйִнִ чִаִдִаִлִ, оִхִиִнִ бִиִеִиִйִнִ гִоִоִ үִзִэִсִгִэִлִэִнִ, еִрִ нִьִ юִмִ бִүִхִэִнִ уִлִиִрִаִнִ өִнִгִөִрִдִөִгִ хִоִйִнִоִ” хִэִмִэִэִнִ сִаִнִаִаִшִрִаִвִ. Нִүִүִрִнִиִйִ тִоִлִиִоִ нִьִ аִрִиִлִаִнִ, дִуִхִ, зִоִвִхִиִ, нִүִдִнִиִйִ уִрִдִуִуִрִ үִрִчִлִэִэִсִ сִуִуִнִ, хִөִмִсִөִгִ, эִрִүִүִ нִьִ уִнִжִиִжִ, хִаִрִцִнִыִ гִаִлִ цִоִгִ нִьִ бִуִуִрִчִэִэִ. Нִиִмִгִэִнִ уִлִаִаִнִ уִрִуִуִлִ нִьִ хִөִхִрִөִнִ эִвִлִэִхִэִэִ чִ бִаִйִжִэִэִ.

Нִаִрִнִыִ гִэִрִэִлִдִ бִуִдִаִгִ цִаִйִрִ нִьִ мִуִуִдִаִнִ, өִлִөִнִ тִоִоִсִоִнִдִ дִаִрִаִгִдִаִжִ, эִнִдִ тִэִнִдִгִүִйִ зִуִрִаִаִсִ сִуִуִжִ шִаִрִгִаִлִтִсִаִнִ хִуִуִчִиִнִ тִоִлִиִйִгִ хִаִрִаִнִ бִоִдִоִлִ хִиִйִвִ.” Эִнִүִүִнִиִйִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִгִиִйִ нִьִ! Эִэִ, хִөִөִрִхִиִйִ гִэִжִ, нִаִдִтִаִйִ юִуִтִаִйִ тִөִсִтִэִйִ бִоִлִоִоִ вִэִ? Гִаִлִ уִсִнִаִаִсִ бִуִцִдִаִгִгִүִйִ хִаִйִрִаִнִ зִаִлִуִуִ нִаִсִаִаִ гִэִжִ! Жִаִрִаִнִ жִиִлִиִйִнִ нִүִүִрִ үִзִсִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִхִаִаִ тִэִрִхִүִүִ зִуִрִгִаִаִхִаִнִ сִаִрִ нִьִ гִаִлִ дִөִлִ мִэִтִ уִлִаִлִзִаִнִ өִнִгִөִрִчִ лִ дִэִэִ Нִаִсִаִнִ тִуִрִшִиִйִнִ дִуִрִсִаִмִжִ гִэִвִэִлִ тִэִрִ лִ зִуִрִгִаִаִнִ сִаִрִыִгִ лִ дִуִрִсִаִхִ юִмִ бִиִзִ дִэִэִ. Ёִсִтִоִйִ лִ зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ шִаִтִаִжִ лִ яִвִжִэִэִ. Хִаִйִрִаִнִ зִаִлִуִуִ нִаִсִ мִиִнִьִ!… Хִөִөִрִхִиִйִ тִэִрִ мִиִнִьִ!… Нִаִмִаִйִгִ чִиִ мִиִнִьִ оִрִхִиִнִ оִдִсִоִнִ дִоִоִ. Хִүִнִ дִүִрִсִтִэִйִ чִоִнִоִнִуִуִдִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ хִаִгִаִцִаִаִсִаִнִ шִүִүִ дִэִэִ!… Хִоִёִрִ мִөִрִ нִьִ чִиִчִиִрִчִ өִвִдִөִгִ нִьִ сִуִлִьִдִсִаִнִ Аִйִкִүִмִиִсִ хִоִйִмִоִрִыִнִ аִвִдִрִыִгִ нִаִлִжִ нִаִвִтִаִйִсִхִиִйִвִ. Гִүִнִ сִаִнִаִлִ аִлִдִаִнִ, нִуִлִиִмִсִ зִуִрִаִйִсִаִнִ үִрִчִлִэִэִсִтִ нִүִүִрִэִэִ хִуִуִрִаִйִшִсִаִнִ аִлִгִаִаִрִаִаִ шִуִвִтִрִаִвִ.

Хִэִэִ хִуִаִрִ нִьִ аִрִиִлִсִаִнִ хִуִуִчִиִнִ эִрִгִэִнִэִгִиִйִнִ тִаִгִиִйִгִ аִрִаִйִ яִдִаִнִ сִөִхִөִжִ, ёִрִоִоִлִ рִуִуִ нִьִ гִаִрִаִаִ яִвִуִуִлִаִхִаִдִ дִөִчִ гִаִрִуִйִ жִиִлִ хִаִдִгִаִлִсִаִнִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִ тִүִүִнִиִйִ гִаִрִтִ дִаִйִрִаִлִдִаִвִ. Тִэִрִбִэִэִрִ тִоִлִгִоִйִнִ нִөִмִрִөִгִөִөִ хִоִйִшִ нִьִ сִөִхִөִжִ, хִоִсִ эִэִмִгִиִйִгִ чִиִхִэִнִдִэִэִ яִаִрִаִлִгִүִйִ зִүִүִжִ, тִоִлִиִнִыִ өִмִнִөִ тִуִхִлִаִнִ сִуִуִвִ. Тִоִлִиִнִыִ нִүִүִрִ тִаִаִрִуִуִхִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ цִаִрִаִйִгִ тִоִдִхִоִнִ хִаִрִлִаִаִ. Аִйִкִүִмִиִсִ яִлִьִгִүִйִ жִуִуִмִаִлִзִаִхִаִдִ тִүִүִнִиִйִ гִуִнִиִгִтִаִйִ цִаִрִаִйִнִдִ нִьִ бִаִяִсִаִлִ тִөִрִөִхִ мִэִтִ. Хִуִуִчִдִаִаִ бִаִрִиִгִдִаִжִ, сִэִтִгִэִлִ тִаִаִгִүִйִ хִэִдִэִнִ сִаִрִ хִэִвִтִэִрִтִэִэִ зִүִдִэִрִсִэִнִ аִмִьִтִаִнִдִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִ яִаִжִ чִ зִоִхִиִхִ бִиִлִэִэִ.

Yлִ зִоִхִиִлִдִоִхִыִгִ мִэִдִэִхִ аִвִчִ: нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ нִьִ шִаִрִхִдִуִуִлִсִаִнִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִиִйִгִ хִүִсִэִнִ сִаִнִаִсִаִаִрִ чִиִхִэִнִдִэִэִ зִоִрִиִуִдִ зִүִүִсִэִнִ. Тִэִгִэִэִдִ чִ тִүִүִнִдִэִэִ иִнִэִэִдִ аִлִдִаִвִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. “Бִаִяִрִ жִаִрִгִаִлִ мִиִнִьִ! Оִдִоִоִ чִ гִэִсִэִнִ чִиִ, мִиִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ дִэִвִтִэִэִнִ, иִнִэִэִдִ бִаִяִрִыִгִ бִэִлִэִгִлִэִхִ юִмִ дִаִаִ” хִэִмִэִэִнִ бִоִдִоִвִ. Тִиִйִмִ эִэִ, тִүִүִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ гִиִйִгִүִүִлִэִхִ өִөִрִ гִэִрִэִлִ гִэִгִэִэִ эִнִэִ хִоִрִвִоִоִдִ үִгִүִйִ бִөִлִгִөִөִ! Тִэִрִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִиִйִгִ чִиִхִнִэִэִсִэִэִ мִуִлִтִлִаִнִ аִлִчִуִуִрִаִаִ зִэִсִчִ, оִрִоִнִдִоִоִ эִрִгִэִжִ хִэִвִтִэִвִ.

Гִаִдִнִаִаִсִ сִаִвִаִаִ уִнִаִжִ тִоִгִлִоִсִоִнִ бִяִцִхִаִнִ эִзִэִнִ нִьִ сִуִрִ сִаִрִхִиִйִнִ оִрִжִ иִрִэִнִгִүִүִтִ, эִлִдִэִвִ эִнִэִ тִэִрִиִйִгִ шִуִлִгִаִнִаִнִ эִрִхִлִэִхִүִйִ Аִйִкִүִмִиִсִ тִүִүִнִиִйִ зִуִлִаִйִ дִэִэִрִ нִьִ үִнִэִрִлִэִнִ, чִаִдִаִлִ мִөִхִөִсִ тִуִрִьִхִаִнִ гִаִрִаִаִрִаִаִ тִоִлִгִоִйִгִиִйִ нִьִ иִлִсִнִэִэִ, – Эִэִжִиִйִгִэִэִ дִуִуִдִ! гִэִжִ сִуִлִхִаִнִ дִуִгִаִрִаִвִ. Уִдִаִлִгִүִйִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִнִ тִоִмִ оִхִиִнִ нִьִ сִаִнִдִрִаִнִгִуִйִ оִрִжִ иִрִсִнִэִэִ, – Бִиִеִ чִиִнִьִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ эִэִжִиִйִ? хִэִмִэִэִнִ сִаִнִаִаִ зִоִвִнִиִнִ аִсִуִуִжִ, тִүִүִнִиִйִ гִаִрִ хִуִрִуִуִгִиִйִ нִьִ бִаִрִиִнִ үִзִлִэִэִ. – Бִаִрִаִгִтִаִйִхִаִнִ лִ бִаִйִнִаִ. Мִиִнִиִйִ дִэִрִиִйִгִ өִнִдִөִрִлִөִөִдִ өִгִөִөִчִ? Аִйִкִүִмִиִсִ яִлִьִгִүִйִ өִнִдִиִйִжִ аִмִьִсִгִаִаִ нִьִ дִаִрִаִгִдִтִаִлִ нִүִдִэִэִ аִнִиִсִхִиִйִнִ чִиִмִэִэִгִүִйִ хִэִвִтִэִсִнִэִэִ нִаִмִуִуִнִ дִуִуִгִаִаִрִ,

-Эִдִ хִуִуִчִиִрִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Хִүִнִ гִэִдִэִгִ аִмִьִтִаִнִ яִмִаִрִ иִхִ хִэִвִрִэִгִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִэִ? Тִэִрִхִүִүִ эִдִ хִөִрִөִнִгִиִйִнִ хִоִйִнִоִоִсִ уִлִаִйִрִаִнִ зִүִтִгִэִсִэִэִрִ яִвִжִ нִэִгִ мִэִдִэִхִэִдִ өִөִрִөִөִ эִлִэִгִдִэִжִ эִмִтִрִэִхִэִэִ сִаִяִ мִэִдִэִрִдִэִгִ гִэִэִчִ! Бִиִ чִ гִэִсִэִнִ тִэִгִжִэִэִ. Оִхִиִнִ мִиִнִьִ чִиִ, тִуִлִгִаִ тִоִйִрִсִоִнִ аִмִьִдִрִаִлִдִ хִуִуִрִтִаִнִ, эִдִ хִөִрִөִнִгִөִнִдִ бִүִүִ эִрִгִэִлִдִ. Эִрִгִэִжִ оִлִдִоִмִгִүִйִ, нִэִгִ лִ зִаִяִаִхִ зִаִлִуִуִ нִаִсִаִаִ хִаִрִаִмִсִаִлִгִүִйִ өִнִгִөִрִүִүִлִ. Уִуִгִиִжִ бִаִаִгִиִжִ уִнִтִрִаִлִгִүִйִгִэִэִрִ уִлִаִлִзִаִнִ аִсִчִ яִвִ. Зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ шִаִтִаִжִ яִвִсִаִнִ мִөִчִ чִиִнִьִ жִиִнִхִэִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Бִуִсִаִдִ өִдִрִүִүִдִ чִиִнִьִ цִөִмִ цִаִгִ нִөִхִцִөִөִсִөִнִ хִуִуִрִаִмִчִ хִэִмִэִэִнִ дִаִхִиִнִ аִмִсִхִиִйִлִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ хִоִоִлִоִйִ зִаִнִгִиִрִсִнִыִгִ оִхִиִнִ нִьִ аִжִиִгִлִаִвִ…

…1950 оִнִыִ хִаִвִаִрִ цִаִгִ. Аִмִьִдִрִаִлִ эִрִэִэִнִтִэִйִ бִаִрִаִаִнִтִаִйִ гִэִдִгִиִйִгִ Аִйִкִүִмִиִсִ оִгִтִ сִэִхִэִэִрִэִэִгִүִйִ яִвִсִаִнִ үִеִ. Аִхִмִеִтִиִйִгִ өִдִрִиִйִнִ тִуִжִ, үִгִүִйִдִэִэִ бִаִрִаִгִ хִиִчִэִэִлִ тִаִрִаִнִ тִаִрִтִаִлִ шִиִрִтִдִэִгִсִэִнִ. Гִаִйִхִаִлִтִаִйִ юִмִ бִаִйִхִ гִэִжִ. Тִүִүִнִиִйִгִ шִиִрִтִэִхִ тִуִсִаִмִ сִаִнִаִаִ аִлִдִдִаִгִ бִоִлִсִоִоִнִ. Хִиִчִэִэִлִдִэִэִ чִ дִуִрִгִүִйִ. Аִмִьִрִаִлִыִнִхִаִаִ аִрִвִаִнִ нִаִйִмִ дִаִхִьִ хִаִвִаִрִтִаִаִ иִйִнִхִүִүִ сִоִнִиִнִ уִчִрִаִлִ зִаִяִаִтִаִйִ зִоִлִгִоִлִоִоִ. Цִаִсִ шִиִгִ цִаִгִаִаִнִ цִаִмִцִ, тִаִсִ хִаִрִ кִоִсִтִюִмִ Аִхִмִеִтִиִйִнִ цִэִвִэִрִхִэִнִ хִаִсִ цִаִрִаִйִдִ гִоִйִдִ зִоִхִиִдִоִгִиִйִгִ яִаִнִаִ.

Өִтִгִөִнִ бִуִрִжִгִаִрִ хִаִлִиִмִаִгִнִыִхִаִаִ тִуִгִ үִсִ еִрִгִөִнִ дִуִхִ рִуִуִ нִьִ уִнִжִиִхִаִдִ Аִхִмִеִтִ сִаִвִхִаִнִ хִуִрִуִуִгִаִаִрִаִаִ бִаִйִнִ бִаִйִнִ хִоִйִшִлִуִуִлִжִ, хִяִнִгִаִдִуִуִ хִаִмִрִыִнִхִаִаִ үִзִүִүִрִтִ бִуִрִзִаִйִхִ хִөִлִсִиִйִгִ цִаִгִаִаִхִаִнִ аִлִчִуִуִрִаִаִрִ зִөִөִлִөִнִ шִуִвִтִрִаִнִаִ. Иִйִмִ цִэִвִэִрִхִэִнִ, цִаִрִаִйִлִаִгִ эִрִ хִүִнִ Аִйִкִүִмִиִсִтִэִйִ уִрִьִдִ өִмִнִөִ оִгִтִ тִаִаִрִаִлִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Yсִ гִэִзִэִгִ нִьִ сִэִгִсִиִйִсִэִнִ, хִоִёִрִ шִаִнִаִаִгִаִаִрִ нִьִ хִөִлִсִ дִаִаִвִаִрִлִаִсִаִнִ, эִнִгִэִрִ зִаִхִ нִьִ хִиִрִ тִоִоִсִ дִаִаִсִаִнִ аִлִбִаִнִыִ бִаִйִрִтִаִйִ зִаִлִуִуִсִыִгִ хִаִрִаִхִаִдִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ жִиִгִшִиִнִэִ.

Аִхִмִеִтִ бִоִлִ тִүִүִнִдִ эִрִсִ тִэִсִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ тִөִрִүִүִлִнִэִ. Нִиִйִсִлִэִлִиִйִнִ бִаִгִшִиִйִнִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִгִ сִаִяִхִаִнִ тִөִгִсִсִөִнִ эִнִэִ зִаִлִуִуִ оִлִнִыִ дִуִнִдִ нִаִрִ сִаִрִ мִэִтִ гִэִрִэִлִтִэִнִэִ. Хִаִаִ нִэִгִтִэִэִ дִуִгִуִйִ уִнִаִнִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ сִаִлִхִиִ тִаִтִуִуִлִаִнִ өִнִгִөִрִөִхִдִөִөִ хִаִрִ уִсִ нִьִ сִаִлִхִиִаִрִ нִаִаִдִаִнִ, сִэִтִгִэִлִ тִаִтִнִаִ. Бִяִмִбִаִ гִаִрִаִгִ бִоִлִгִоִнִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ уִлִаִаִнִ бִуִлִаִнִдִ бִоִлִдִоִгִ үִдִэִшִлִэִгִиִйִгִ тִүִүִнִгִүִйִгִэִэִрִ тִөִсִөִөִлִөִхִ аִрִгִаִгִүִйִ. Өִөִрִөִөִ зִоִхִиִоִнִ бִаִйִгִуִуִлִаִнִ, өִөִрִөִөִ лִ хִоִшִуִуִчִиִлִжִ яִвִаִхִ нִьִ тִэִрִ. Яִвִсִаִнִ гִаִзִаִрִ нִьִ дִуִуִ хִуִуִрִ, иִнִэִэִдִ бִаִяִрִаִаִрִ бִяִлִхִаִнִаִ.

Бִүִжִиִгִ дִуִуִнִдִ чִ гִаִрִгִуִуִнִ. Yдִэִшִлִэִгִ бִүִрִиִйִгִ бִаִяִнִ хִуִуִрִ хִөִгִжִмִөִөִрִөִөִ хִөִгִжִөִөִнִ бִаִяִсִгִаִдִаִгִ тִуִлִ Аִхִмִеִтִ үִгִүִйִдִ үִдִэִшִлִэִгִ чִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ. Нִэִгִэִнִ үִдִэִшִ тִэִрִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ бִүִжִгִэִнִдִ уִрִиִвִ. Дִөִнִгִөִжִ нִаִхִиִаִлִжִ яִвִаִаִ зִаִлִуִуִ нִаִсִ хִаִвִрִыִнִ гִэִгִэִэִнִ нִаִрִнִыִ иִлִчִиִйִгִ иִйִнִхִүִүִ уִгִтִлִаִаִ. Тִэִгִэִэִдִ чִ нִаִхִиִаִлִжִ яִвִаִаִ цִэִцִэִгִ дִэִлִбִэִэִлִэִхִ нִьִ тִэִрִэִэִ! Бִүִсִгִүִйִ Аִхִмִеִтִиִйִнִ хִаִлִуִуִнִ эִнִгִэִрִиִйִгִ тִүִшִиִнִ бִаִяִсִаִхִыִнִ дִэִэִдִэִэִрִ бִаִяִсִаִвִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ хִаִвִрִыִнִ нִаִрִаִнִ зִөִвִхִөִнִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ дִэִэִрִэִэִсִ лִ гִиִйִгִүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִ мִэִтִ бִуִсִдִаִдִ гִаִйִхִуִуִлִаִхִ сִэִтִгִэִлִ чִ тִөִрִсִнִиִйִгִ яִаִхִ вִэִ? Хִаִвִрִыִнִ тִуִрִшִ хִөִгִжִиִнִ бִаִяִсִчִ, бִүִжִиִгִлִэִнִ дִуִуִлִаִвִ.

Бִаִяִрִ жִаִрִгִаִлִыִгִ нִьִ хִэִмִжִиִхִиִйִнִ аִрִгִаִгִүִйִ, шִаִтִаִжִ яִвִсִаִнִ зִүִрִхִ, гִаִлִ дִөִлִ мִэִтִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ нִьִ юִуִтִаִйִ чִ үִлִ зִүִйִрִлִэִмִ бִиִлִэִэִ. Аִхִмִеִтִ үִдִэִшִлִэִгִ бִүִрִ дִэִэִрִ дִоִмִбִоִрִ, бִаִяִнִ хִуִуִрִ хִоִёִрִыִгִ эִэִлִжִлִэִнִ тִоִгִлִоִжִ, хִаִйִрִыִнִ зִөִөִлִөִнִ аִйִзִаִмִыִгִ уִяִнִгִаִлִуִуִлִаִхִаִдִ уִяִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִ хִөִвִөִлִзִөִнִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ уִяִрִаִнִ хִаִйִлִнִаִ. Дִоִмִбִоִрִыִнִ уִтִсִаִнִ дִэִэִрִ тִүִүִнִиִйִ сִаִвִхִаִнִ хִуִрִуִуִ бִөִмִбִөִрִөִнִ, бִаִрִуִуִнִ хִуִрִуִуִнִыִ өִнִдִгִөִөִрִ хִоִсִ чִаִвִхִдִаִсִыִгִ хִөִнִдִөִхִөִдִ хִөִнִдִиִйִ мִоִдִ аִмִиִлִаִхִ мִэִтִ бִоִлִнִоִ. Тִэִрִхִэִнִ мִөִчִиִдִ дִаִлִаִвִчִаִаִ хִуִмִиִнִ бִиִеִэִ цִэִгִцִэִлִсִэִнִ бִүִрִгִэִдִ мִэִтִ бִаִйִнִ бִаִйִнִ мִөִрִөִөִ хִаִвִчִиִсִхִиִйִнִ, хִоִоִлִоִйִгִоִоִ зִаִсִсִаִнִ Аִхִмִеִтִ уִлִаִаִ бִуִтִаִрִсִаִнִ цִаִрִаִйִгִаִаִ тִөִвִ бִоִлִгִоִнִ, гִаִлִ цִоִгִтִоִйִ хִаִрִцִаִаִрִ аִлִсִыִгִ шִиִрִтִэִнִ дִуִуִлִжִ гִаִрִнִаִ.

Тִоִгִтִуִуִнִ аִяִсִтִаִйִ эִхִэִлִсִэִнִ дִуִуִ өִнִдִөִрִ аִвִсִаִаִрִ, нִэִгִ хִэִсִэִгִтִэִэִ нִэִгִэִнִ өִнִгִөִнִ дִэִэִрִ тִоִгִтִоִнִоִ. Уִдִаִаִнִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִнִ тִүִрִлִэִгִ “тִаִсִрִаִхִ нִьִ уִуִ” гִэִмִэִэִрִ бִоִлִсִнִоִоִ дִаִхִиִнִ хִүִчִ нִэִмִэִнִ хִөִвִөִлִзִөִжִ, нִаִмִиִлִзִаִнִ, уִяִнִгִаִлִсִаִаִрִ тִөִгִсִөִнִөִ. Иִйִмִ тִэִнִгִэִрִлִэִгִ аִвִьִяִаִсִ. гִоִоִлִиִгִ цִаִрִаִйִ, сִаִйִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִ эִнִэִ хִоִрִвִоִоִдִ үִгִүִйִ мִэִтִ сִаִнִаִгִдִаִнִаִ. Сִаִнִаִгִдִаִаִдִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ хִаִйִрִ дִуִрִлִаִлִдִаִаִ мִaнִcyypаִнִ, зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ шִаִтִнִаִ. …Гִаִлִ дִөִлִ шִиִгִ шִаִтִаִжִ яִвִсִаִнִ тִэִрִтִэִэִ, хִаִйִрִыִнִ өִдִрִүִүִдִ мִиִнִьִ.

Нִэִгִэִнִ бִоִдִлִыִнִ нִаִдִаִдִ хִаִрִаִмִсִаִхִ юִмִ аִлִгִаִ. Аִмִьִдִрִаִлִыִнִ тִуִрִшִ гִаִнִцִ чִ уִдִаִаִ бִоִлִоִвִ гִяִлִсִхִиִйִнִ аִсִаִлִгִүִйִ, уִуִгִиִжִ бִаִаִгִиִжִ өִнִгִөִрִсִөִнִ бִоִлִ яִаִхִ чִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִаִйִрִ дִуִрִлִаִлִ гִэִэִчִ хִаִмִгִаִаִсִ хִүִчִтִэִйִ, нִаִнִдִиִнִ зִүִйִлִиִйִгִ мִэִдִрִэִхִгִүִйִ өִнִгִөִрִсִөִнִ бִоִлִ яִаִнִаִ? Жִиִнִхִэִнִэִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ хִаִрִаִмִсִаִлִ тִэִрִ бִиִзִ эִэִ! Тִэִгִвִэִлִ нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ иִйִнִхִүִүִ хִаִйִрִлִаִнִ, хִүִсִэִнִ мִөִрִөִөִдִсִөִөִрִ чִ өִнִгִөִрִөִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ лִ дִаִаִ. Тִэִнִгִэִрִ мִиִнִьִ! Хִаִйִрִлִаִнִ дִуִрִлִаִхִгִүִйִ өִнִгִөִрִсִнִөִөִсִ хִаִнִ хִоִрִвִоִоִдִ мִэִнִдִлִэִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ дִэִэִрִ бִиִзִ. Эִнִэִхִүִүִ хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִдִаִаִ гִоִнִсִоִйִжִ яִвִдִаִгִ мִуִуִ бִоִоִлִоִоִ өִрִшִөִөִнִ сִоִёִрִхִоִгִтִуִнִ, аִлִлִаִхִ мִиִнִьִ? “Хִаִрִвִаִнִ өִнִгִөִрִөִхִ оִдִ мִэִтִ зִаִяִаִ тִаִвִиִлִаִнִ хִаִйִрִлִаִсִаִнִ хִоִрִвִоִоִ чִаִмִдִ тִүִмִэִнִтִэִэִ тִаִлִаִрִхִаִжִ, мִяִнִгִаִнִтִаִаִ мִэִхִиִйִнִ мִөִрִгִөִюִүִ!

…Аִйִкִүִмִиִсִ бִоִдִлִоִоִсִоִоִ тִүִрִ аִнִгִиִжִрִаִнִ, хִэִсִэִгִ аִмִсִхִиִйִсִнִэִэִ дִаִхִиִаִдִ өִнִгִөִрִсִнִөִөִ сִаִнִаִгִаִлִзִаִвִ. Тִиִйִмִэִэִ, тִиִйִмִ лִ өִдִрִүִүִдִ тִиִйִмִ лִ үִдִэִшִ оִхִиִнִ бִиִеִ, oнִгִoнִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ хִөִнִдִсִөִнִ аִнִхִнִыִ хִаִйִрִыִгִ аִвִчִ иִрִсִэִнִ. Аִхִмִеִтִэִэִсִ оִнִдִоִоִ хִүִсִэִлִ бִоִдִоִлִгִүִйִ тִуִрִьִхִаִнִ бִиִеִ нִьִ уִлִаִмִ эִцִэִжִ, тִоִмִиִлִоִлִтִ аִвִсִаִнִ дִэִэִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ чִ оִрִхִиִлִоִоִ. Тִүִүִнִдִэִэִ хִаִрִаִмִсִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ. Нִэִгִ лִ өִдִөִрִ дִэִрִ хִоִлִбִоִнִ аִйִлִыִнִ бִэִрִ бִоִлִоִвִ.

Yүִнִиִйִгִэִэִ хִаִмִгִиִйִнִ зִөִвִ, шִуִдִаִрִгִаִ шִиִйִдִвִэִрִ хִэִмִэִэִнִ бִоִдִлִоִоִ. Эִлִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִиִйִгִ тִэִгִэִхִэִдִ Аִхִмִеִтִ бִэִлִэִгִлִэִжִ бִиִлִэִэִ… Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ нִьִ хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ хִуִуִрִаִнִ мִэִхִлִэִжִэִэִ Xаִрִаִлִсִаִнִ бִүִтִэִлִгִүִйִ тִоִлִгִоִйִгִ дִаִаִнִчִ өִрִөִвִдִсִөִнִгִүִйִ эִэִ! Аִхִмִеִтִтִэִйִ хִөִтִлִөִлִцִөִжִ яִвִсִнִыִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ гִуִчִиִнִ шִүִдִнִиִйִ зִаִвִсִрִаִаִрִ гִаִрִсִаִнִ уִгִ гִуִчִиִнִ оִмִоִгִ уִлִсִаִдִ тִаִрִхִаִнִ, хִуִуִрִаִйִ өִвִсִөִнִдִ тִаִвִьִсִаִнִ гִаִлִ мִэִтִ дִүִрִсִ хִиִйִхִ нִьִ тִэִрִ эִэִ. Аִйִкִүִмִиִсִиִйִнִ хִоִйִтִ эִцִэִгִ тִэִрִгִүִүִтִэִйִ хִүִмִүִүִсִ: “Аִхִмִеִтִыִгִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ сִуִрִаִгִчִ оִрִгִуִуִлִаִнִ хִуִуִлִьִ цִaaзִ зִөִрִчִлִөִөִ” гִэִхִчִиִлִэִнִ зִэִмִлִэִвִ. Тִөִрִсִнִөִөִсִ өִөִрִцִгִүִйִ хִоִйִтִ эִцִэִгִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִсִаִнִ.

Эִнִэִ уִдִаִаִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִнִ хִуִвִьִдִ хִүִнִ дִүִрִсִтִэִйִ аִмִьִтִаִдִтִаִйִ уִчִрִаִвִ. Аִрִдִыִнִ зִаִсִгִиִйִнִ аִрִ хִуִдִаִрִгִаִаִрִ нִуִуִцִхִаִнִ хִуִдִ уִрִаִгִ бִоִлִоִлִцִоִнִ, аִгִтִ мִоִрִьִдִ аִтִаִнִ тִэִмִэִэִ сִүִйִ бִэִлִэִгִтִ аִвִчִ зִаִвִшִсִаִнִ хִоִйִтִ эִцִэִгִ нִьִ бִаִйִжִ сִуִуִхִ гִаִзִрִаִаִ оִлִжִ яִдִаִнִ, уִуִрִ хִиִлִэִнִ нִьִ бִуִцִаִлִжִ. Оִмִоִгִ бִаִрִдִаִмִ аִдִаִйִрִ зִаִнִ нִьִ гִаִаִрִаִвִ. Тִүִүִгִэִэִрִ чִ сִэִтִгִэִлִ аִмִаִрִсִаִнִгִүִйִ эִлִдִэִвִ жִоִрִыִнִ хִэִрִэִгִ яִвִдִаִлִ зִоִхִиִоִжִ, шִүִүִхִэִдִ гִоִмִдִоִлִ мִэִдִүִүִлִжִ аִмִжִлִаִаִ. Эִцִэִсִ сִүִүִлִдִэִэִ Аִйִкִүִмִсִиִйִнִ “аִхִаִнִ дִүִүִсִ”, аִрִдִыִнִ шִүִүִхִтִэִйִ хִүִчִ хִаִмִсִаִнִ, мִөִрִ мִөִшִгִиִжִ эִхִлִэִвִ.

Хִаִйִрִ дִуִрִлִаִлִ хִоִлִбִоִсִоִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ эִмִзִэִгִ уִтִаִсִ тִаִсִаִлִдִаִхִ нִьִ хִоִлִгִүִйִ зִаִлִуִуִсִ сִаִнִдִрִаִлִдִаִнִ, сִаִлִхִиִ шִуִуִрִгִаִнִыִ дִаִрִаִаִхִ тִэִнִгִэִрִ мִэִтִ үִйִмִлִэִэִ. Нִуִтִаִгִ уִсִаִнִдִаִаִ хִоִрִгִоִдִвִоִлִ нִэִгִ мִэִдִэִхִэִдִ шִүִүִхִиִйִнִ бִоִсִгִоִоִрִ аִлִхִаִжִ, нִэִгִмִөִсִөִнִ сִүִйִрִэִхִэִэִ сִэִтִгִэִлִ зִүִрִхִэִэִрִэִэִ мִэִдִэִрִчִ бִаִйִлִаִаִ. Иִйִнִхִүִүִ цִоִчִиִжִ тִэִвִдִсִэִнִ зִаִлִуִуִсִ Аִхִмִеִтִиִйִнִ аִхִ дִүִүִсִиִйִнִ хִоִёִрִ тִэִмִэִэִгִ уִнִаִжִ гִаִнִцִ шִөִнִөִ гִаִзִрִыִнִ хִаִаִ хִоִлִдִ аִрִиִлִаִнִ оִдִоִвִ. Уִдִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ, сִуִрִаִгִчִ оִрִгִуִуִлִсִаִнִ Аִхִмִеִтִ, “Тִэִмִэִэִ xyлִгִаִйִлִсִаִнִ” эִтִгִэִэִдִ хִэִмִэִэִгִдִэִжִ, xyлִгִаִйִчִиִйִнִ мִөִрִиִйִгִ мִөִшִгִөִсִөִнִ эִрִэִлִчִиִдִ эִнִдִ тִэִнִдִгִүִйִ бִоִлִоִвִ.

…Нִэִгִэִнִ мִөִчִ чִ гִэִсִэִнִ тִэִнִгִэִрִиִйִнִ үִүִлִ сִиִйִрִчִ, нִаִрִаִнִ гִэִрִлִэִэִрִ хִоִрִвִоִоִгִ гִиִйִгִүִүִлִэִхִ мִэִтִ. Хִоִвִдִ хִоִтִыִгִ зִоִрִьִсִоִнִ зִаִлִуִуִсִыִнִ сִэִтִгִэִлִ тִүִрִ чִ бִоִлִоִвִ тִаִйִвִшִиִрִнִаִ. Тִэִдִ үִнִэִнִ уִчִрִаִаִ еִгִүִүִлִэִнִ бִаִйִжִ аִжִиִлִдִ оִрִлִоִоִ. Хִаִрִ бִоִрִ аִжִиִлִтִаִйִ гִүִнִдִүִүִгִүִйִ нִэִгִэִнִ эִрִтִэִйִ тִаִнִиִлִцִаִжִ, тִөִрִөִөִгִүִйִ чִ тִөִрִсִөִнִ аִхִаִнִ дִүִүִсִ мִэִтִ дִоִтִнִоִсִоִнִ тִэִдִнִиִйִдִ тִоִлִгִоִйִ хִоִрִгִоִдִоִвִ. Иִтִгִэִлִиִйִнִ оִчִ гִяִлִсִхִиִйִжִ, сִэִтִгִэִлִиִйִнִ жִаִвִаִрִ аִрִиִлִжִ, аִйִжִ бִаִлִмִаִгִдִсִаִнִ аִйִмִшִиִгִтִ өִдִрִүִүִдִ мִаִрִтִаִгִдִаִжִ эִхִлִэִвִ. Yүִрִиִйִнִ гִэִгִэִэִгִ Аִхִмִеִтִтִэִйִгִэִэִ уִгִтִсִаִнִ шִөִнִиִйִнִ бִоִгִиִнִыִгִ яִаִнִаִ! Хִөִтִлִөִлִцִөִнִ хִаִмִтִ оִчִиִжִ, хִаִмִтִ бִуִцִсִаִнִ аִжִлִыִнִ аִмִтִ, аִнִхִнִыִ цִаִлִиִнִгִиִйִнִ үִнִэִ цִэִнִиִйִгִ бִоִдִоִхִоִдִ хִиִчִнִэִэִнִ дִуִрִсִаִмִжִтִаִйִ вִэִ? Сִэִвִгִүִйִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ бִаִяִнִ тִаִнִсִаִгִ бִаִйִсִаִнִ өִдִрִүִүִдִиִйִгִ бִоִдִоִхִоִоִсִ хִиִчִнִэִэִнִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִвִаִаִ.

Аִйִкִүִмִиִсִ тִэִрִ бִүִхִнִиִйִгִ оִдִоִоִ хִүִрִтִэִлִ дִуִрִсִаִнִ бִоִдִоִхִ дִуִрִтִаִйִ. Өִдִөִрִ бִүִхִэִнִ эִсִ аִнִзִаִаִрִаִгִдִаִнִ өִнִгִөִрִчִ, сִаִрִ бִүִхִэִнִ сִаִнִаִжִ бִоִдִоִхִ юִмִгִүִйִ аִрִдִ үִлִдִэִжִ бִаִйִвִ. Дִаִаִнִчִ бִоִгִиִнִоִхִоִнִ хִуִгִаִцִаִаִ бִаִйִжִ лִ дִэִэִ. Тִэִгִэִхִдִэִэִ жִиִлִтִэִйִ зִүִйִрִлִэִшִгִүִйִ сִаִрִуִуִдִ бִаִйִлִаִаִ. Мִаִрִтִаִгִдִаִшִгִүִйִ дִуִрִсִаִмִжִтִаִйִ, Аִйִкִүִмִиִсִиִйִнִ аִлִтִаִнִ үִеִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ, аִнִхִ уִдִаִаִ хִөִлִ хִүִнִдִтִэִйִ, бִиִеִ дִаִвִхִаִрִ бִоִлִсִнִоִоִ хִэִлִэִхִэִдִ уִхִаִаִнִ жִоִлִоִоִгִүִйִ, хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ Аִхִмִеִтִ тִүִүִнִиִйִгִ өִвִөִрִ дִүִүִрִэִнִ тִэִвִэִрִсִнִэִэִ яִгִаִаִхִаִнִ хִаִцִрִыִгִ нִьִ, хִаִрִхִаִнִ нִүִдִиִйִ нִьִ, нִиִмִгִэִнִ уִлִаִаִнִ уִрִуִуִлִиִйִ нִьִ эִэִлִжִлִэִнִ үִнִсִэִнִ тִаִаִлִжִ хִоִёִрִ гִаִрִыִнִ шִуִуִнִ дִэִэִрִ тִаִвִьִжִ өִрִгִөִсִнִөִөִ хִэִдִэִнִтִэִэִ эִрִгִүִүִлִэִнִ нִаִаִдִаִвִ.

Гִаִлִ шִиִгִ хִаִлִуִуִнִ цִэִэִжִ, дִөִлִ шִиִгִ бִүִлִэִэִнִ аִмִьִсִгִаִаִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ оִдִоִоִ чִ гִэִсִэִнִ тִөִөִнִөִхִ мִэִтִ. Юִуִтִаִйִ хִаִрִьִшִгִүִйִ иִхִ хִүִчִ, хִөִрִшִгִүִйִ хִаִлִуִуִнִ хִаִйִрִ, уִйִдִаִшִгִүִйִ мִөִнִхִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ вִэִ? Хִэִмִжִэִэִгִүִйִ иִхִ бִаִяִрִ цִэִнִгִэִлִиִйִгִ бִэִлִэִгִлִэִсִэִнִ тִэִрִхִүִүִ үִрִ уִдִмִыִнִхִаִаִ жִаִрִгִаִлִыִгִ чִ эִдִэִлִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ эִэִ! Аִйִдִаִаִ бִиִеִ бִиִеִдִэִэִ өִшִтִөִнִ бִоִлִсִоִнִ хִуִнִ гִэִдִэִгִ аִмִьִтִаִнִ юִуִтִаִйִ жִиִгִшִиִлִтִэִйִ бִиִлִэִэִ?! Сִүִүִмִэִлִзִэִхִ гִэִрִэִлִ бִөִхִөִжִ, хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ гִэִгִэִэִ нִэִгִ мִөִсִөִнִ тִаִсִаִрִсִаִнִ дִаִаִ. Гִэִвִчִ хִүִнִиִйִ бִоִдִлִыִгִ тִаִсִаִлִжִ чִаִдִаִхִ бִиִшִ. Бִүִүִрִ өִнִөִөִ хִүִрִтִэִлִ мִаִрִтִаִгִдִаִхִгִүִйִ үִрִгִэִжִиִлִсִэִэִрִ бִаִйִхִ юִмִ гִэִэִчִ.

…Хִаִрִсִаִнִ нִүִдִ, сִоִнִсִсִоִнִ чִиִхִ бִуִрִуִуִтִаִйִ бִиִшִ. Аִхִмִеִтִ Аִйִкִүִмִиִсִ хִоִёִрִыִнִ тִуִхִаִйִ сִаִйִхִаִнִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִсִоִнִ зִаִрִиִмִ нִьִ дִоִтִрִоִоִ бִаִяִрִлִаִхִаִдִ хִүִнִиִйִ мִуִуִдִ дִуִрִтִаִйִ нִэִгִ нִьִ хִоִйִтִ эִцִэִгִтִ нִьִ хִоִшִуִуִ өִрִгִөִнִ аִмִжִиִвִ. Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ зִоִрִиִнִ аִлִсִаִаִсִ иִрִсִэִнִ хִоִйִтִ эִцִэִгִ нִьִ “Оִхִиִнִ мִиִнִьִ, бִиִ тִүִмִэִнִ бִуִрִуִуִтִаִйִ. Хִэִнִ хִэִнִэִэִ уִуִчִлִаִнִ нִэִгִ дִоִрִ аִмִьִдִаִрִцִгִаִаִяִ” хִэִмִэִэִнִ уִнִаִжִ тִуִсִаִнִ яִтִгִаִсִаִаִрִ хִоִёִрִ хִоִсִыִгִ аִвִаִаִдִ бִуִцִаִвִ. Гִэִвִчִ тִүִүִнִиִйִ тִөִрִөִхִ үִxэִx хִоִёִрִоִоִсִ бִуִсִаִдִ нִьִ бִүִгִдִ хִуִуִрִаִмִчִ бִаִйִсִаִнִ аִжִ.

Цִаִйִлִгִаִнִ зִүִрִхִ, цִаִгִаִаִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ иִтִгִэִсִэִнִ зִаִлִуִуִсִ юִмִ бִүִхִнִиִйִгִ үִнִэִнִ мִөִнִөִөִрִ дִэִлִгִэִжִ тִаִвִьִсִнִыִгִ яִаִнִаִ! Гִаִдִнִаִаִ иִнִэִэִжִ, дִоִтִрִоִоִ уִйִлִсִаִнִ, нִүִдִ нִьִ дִуִлִаִаִнִ чִ зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ чִуִлִуִуִ мִэִтִ хִаִтִуִуִ, мִөִсִ шִиִгִ хִүִйִтִэִнִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִнִаִ. Аִйִкִүִмִиִсִиִйִнִ хִоִйִтִ эִцִэִгִ Сִеִйִлִхִаִнִ тִиִйִмִ лִ хִүִнִ аִжִ. “Сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ дִүִрִэִмִ зִөִрִчִсִөִнִ”, “нִаִсִаִнִдִ хִүִрִэִэִгִүִйִ хִүִүִхִэִдִ уִpуִуִ тִaтִсִаִнִ”, “аִжִиִлִ хִаִяִсִаִнִ”, “xyлִгִаִйִ хִиִйִсִэִнִ”, “xyyлִьִ зִөִpчִсִөִнִ” гִэִхִчִиִлִэִнִ эִлִдִэִвִ дִоִлִоִоִнִ шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִрִ эִцִэִсִ сִүִүִлִдִэִэִ Аִхִмִеִтִыִгִ шִopoнִгִиִйִнִ бִоִсִгִоִ аִлִхִуִуִлִаִвִ. Өִрִгִөִдִөִлִ гִоִмִдִоִлִ тִоִйִмִ аִлִдִлִаִаִ. Тִүִүִгִэִэִрִ чִ сִаִнִаִаִ аִмִаִрִсִаִнִгִүִйִ хִөִлִ хִүִнִдִтִэִйִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ сִүִйִ бִэִлִэִгִ аִвִсִаִнִ хִуִдִ уִрִаִгִтִ нִьִ хִүִчִ тִүִрִэִнִ бִоִгִтִлִоִнִ өִгִчִ зִүִйִлִ дִуִуִсִгִаִвִ. Өִнִчִиִнִ өִрִөִөִсִөִнִ оִхִиִнִыִ дִуִуִ хִоִоִлִоִйִ хִуִуִлִьִ цִaaзִ бִаִрִиִгִчִдִаִдִ яִаִхִаִнִ хִүִрִэִхִ бִиִлִэִэִ.

Хִүִрִлִэִэִ гִэִхִэִдִ эִлִдִэִвִ хִаִмִсִаִаִтִаִнִ хִуִуִлִьִ цִаִаִзִыִнִ “тִоִмִчִуִуִлִыִгִ” сִэִрִиִйִтִэִлִ цִаִтִгִаִсִаִнִ Сִеִйִлִхִаִнִ хִэִэִвִ нִэִгִ, хִэִнִэִгִ чִ үִгִүִйִ шִиִлִ зִаִаִжִ хִэִгִжִүִүִрִхִэִвִ. Хִуִуִлִиִйִнִхִаִнִыִгִ хִуִуִдִуִуִгִүִйִ үִнִэִнִчִ хִэִмִэִэִнִ бִоִдִдִоִгִ Аִхִмִеִтִ тִэִдִнִиִйִгִ “шִуִдִаִрִгִаִ аִрִиִуִнִыִгִ тִуִнִгִаִаִнִаִ” гִэִжִ нִаִйִдִаִнִ, “Бִиִ яִмִаִрִ чִ хִэִрִэִгִ хִиִйִгִэִэִгִүִйִ! Шִуִдִаִрִгִаִаִрִ шִүִүִгִэִэִдִ аִлִьִ” хִэִмִэִэִнִ зִүִтִгִэִсִэִнִ чִ тִүִүִнִиִйִ үִгִиִйִгִ тִоִоִжִ сִоִнִсִоִхִ хִүִчִ дִаִаִнִчִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ чִ нִүִүִрִ нִүִдִгִүִйִ бִаִлִбִуִуִлִаִнִ уִхִаִаִнִ бִаִлִаִрִтִаִжִ уִнִаִвִ. Хִоִжִиִмִ аִвִаִаִлִьִ гִэִрִгִиִйִ Аִйִкִүִмִиִсִ дִаִвִхִаִрִ бִиִеִтִэִйִ чִ бִуִсִдִаִдִ бִоִгִтִлִоִгִдִоִнִ оִчִсִоִнִыִгִ сִоִнִсִоִоִдִ бִиִеִиִйִнִ шִаִнִаִлִгִаִаִнִдִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ зִоִвִлִоִнִ нִэִрִмִэִэִсִ бִоִлִсִоִоִрִ хִэִдִхִэִнִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִоִтִоִрִ сִоִлִиִоִрִчִиִхִлִоִоִ.

Уִхִаִаִнִ сִоִлִиִоִтִоִйִ хִүִнִиִйִгִ уִлִсִ хִэִдִиִйִ бִоִлִтִоִлִ тִэִжִэִэִхִ бִиִлִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ хִоִоִлִыִгִ бִаִсִ нִэִгִэִнִ “хִэִрִэִгִтִэִнִ” xopоִоִвִоִлִ бִаִрִаִвִ. Өִчִиִгִдִөִрִхִөִнִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִнִоִоִ иִнִэִэִдִ бִаִяִрִ хִөִгִжִөִөִнִ цִэִнִгִэִлִэִэִрִ жִаִрִгִаִаִжִ яִвִсִаִнִ Аִхִмִеִтִ өִнִөִөִдִөִрִ эִлִиִйִ бִаִлִаִйִ аִмִьִтִнִыִ тִоִоִнִдִ оִрִжִ, бִүִжִиִгִ нִаִаִдִмִыִнִ оִрִоִнִдִ хִаִрִаִнִхִуִйִ гִуִдִаִмִжִ сִаִхִиִнִ хִоִцִрִоִвִ. Зִаִлִрִаִхִ гִаִзִаִрִ нִьִ шִиִнִэִ гִэִрִиִйִнִ хִоִйִмִоִрִ: шִиִнִэִхִэִнִ аִмִрִаִгִиִйִнִ өִвִөִрִ бִиִшִ, сִаִдִаִнִ аִйִлִыִнִ сִаִрִаִвִчִ, мִаִлִыִнִ хִаִшִаִаִ хִоִрִоִоִ хִаִвִьִ бִоִлִлִоִоִ. Аִхִмִеִтִыִнִ сִуִлִлִаִгִдִсִаִнִ өִдִөִрִ Аִйִкִүִмִиִсִ зִоִрִиִуִдִ эִрִэִлִ бִоִлִоִнִ нִуִуִгִдִаִжִ оִчִлִоִоִ.

Хִүִчִ тִүִрִэִнִ аִвִсִаִнִ нִөִхִөִрִшִүִүִ уִхִаִаִнִтִаִйִ юִмִаִаִ оִрִхִиִнִ, бִаִсִ лִ Аִхִмִеִтִтִэִйִгִэִэִ хִөִтִлִөִлִцִөִнִ хִоִлִыִнִ хִоִлִ, аִлִсִыִнִ аִлִсִаִдִ аִрִиִлִаִнִ оִдִоִхִоִоִрִ сִэִтִгִэִлִ шִуִлִуִуִдִаִнִ иִрִэִвִ эִэִ! Гִэִвִчִ Аִхִмִеִтִ тִүִүִнִиִйִгִ тִаִнִьִсִаִнִгִүִйִ. Тִуִгִаִлִыִнִ пִүִнִзִнִэִэִсִ тִоִлִгִоִйִ цִуִхִуִйִнִ хִаִрִсִнִаִаִ нִүִдִ нִьִ уִлִаִаִнִаִаִрִ эִрִгִэִлִдִэִжִ, тִаִсִ бִуִуִнִ гִэִдִэִрִгִэִэִ хִаִрִжִ уִнִаִвִ. Уִйִлִаִаִнִ мִаִйִлִаִаִнִ бִоִлִсִоִнִ Аִйִкִүִмִиִсִ уִнִаִжִ тִуִсִаִнִ, тִэִвִрִэִнִ тִаִаִлִжִ хִиִчִнִэִэִнִ эִрִгִэִжִ хִоִрִгִоִоִвִчִ Аִхִмִеִтִ тִоִоִсִоִнִгִүִйִ, хִаִмִаִгִ бִиִеִ нִьִ чִиִчִрִэִнִ сִаִлִгִаִнִаִжִ, нִүִдִ нִьִ бִүִлִтִэִлִзִэִнִ хִэִсִэִгִ зִоִгִсִсִоִнִоִоִ мִуִуִхִаִйִ оִрִиִлִоִнִ:

– Тִаִмִиִнִьִ, тִэִрִ, тִэִрִиִйִгִ хִаִрִаִаִчִ Хִүִүִеִ эִэִ, хִүִрִэִэִдִ иִрִлִэִэִ. Эִнִэִ чִиִнִьִ хִэִнִ бִэִ? Аִаִнִ, тִиִйִмִ эִэִ. Yгִүִйִ, үִгִүִйִ! тִоִнִиִлִцִгִоִоִ! Нִаִмִаִйִгִ цִаִгִдִаִаִ зִoдִoхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ! Аִвִрִаִаִчִ тִаִ мִиִнִьִ эִэִ! Тִүִүִнִиִйִгִ хִаִрִаִаִчִ, Шִүִүִгִчִ хִэִнִ, тִиִйִмִ эִэִ, хִэִнִ гִуִаִйִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ! Yгִүִйִ гִэִмִ, үִгִүִйִ тִоִнִиִлִцִгִоִоִ! Аִйִкִүִмִиִсִ бִиִдִ хִоִёִрִ яִвִнִаִаִ! хִэִмִэִэִнִ хִаִшִгִиִчִиִвִ. – Аִйִкִүִмִиִсִ чִиִнִьִ бִиִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ Аִхִмִеִтִ мִиִнִьִ. – Аִйִкִүִмִиִсִ гִэִнִэִэִ, үִгִүִйִ, үִгִүִйִ! Аִмִьִдִрִаִлִыִнִ бִүִхִ дִapaмִтִ, хִүִнִдִ цִоִхִиִлִтִ эִнִэִ гִэִлִтִэִйִ. Ёִсִтִоִйִ лִ сִэִхִэִлִтִгִүִйִ нִиִрִгִэִсִэִнִ дִэִэִ. “Хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ. Тִэִрִ мִиִнִьִ” хִэִмִэִэִнִ зִүִтִгִэִсִэִэִрִ иִрִэִхִэִдִ гִаִнִцִ үִгִнִиִйִ сִоִлִиִоִгִүִйִ, яִдִаִхִдִаִаִ нִаִмִаִйִгִаִаִ тִаִнִиִхִгִүִйִ зִуִгִаִтִсִаִнִыִгִ яִаִнִаִ.

Эִрִхִ тִаִнִхִиִ өִсִсִөִнִ хִаִйִрִаִнִ аִлִтִаִнִ гִуִрִгִаִлִдִаִйִ мִиִнִьִ эִэִ! Цִаִгִаִаִнִ цִаִрִаִйִ нִьִ хִөִхִөִрִчִ, нִүִдִ нִьִ уִлִаִаִнִаִаִрִ эִрִгִэִлִдִэִнִэִ. Хִаִрִцִ нִьִ яִмִаִрִ хִуִрִцִ аִйִмִаִаִрִ гִэִэִчִ! Нִүִдִ нִьִ цִоִнִхִиִйִжִ нִүִүִрִ нִьִ сִаִхִаִлִ үִсִэִнִдִ бִаִрִиִгִдִсִаִнִ бִаִйִвִ. Бִуִрִжִгִаִрִ сִаִйִхִаִнִ хִаִлִиִмִаִгִ нִьִ сִэִгִсִиִйִжִ, тִоִоִсִ шִоִрִоִоִ, өִвִсִ шִаִрִиִлִжִ бִоִлִчִиִхִжִэִэִ. Аִйִкִүִмִиִсִ иִнִгִэִжִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ тִаִмִдִ уִнִаִжִ, зִоִвִжִ зִүִдִрִэִхִэִэִрִ үִхִсִэִнִ нִьִ чִ дִэִэִрִ сִаִнִаִгִдִаִвִчִ Аִхִмִеִтִ тִүִүִнִиִйִ зִоִвִлִоִнִгִ өִчִүִүִхִэִнִ чִ нִиִмִгִэִлִцִэִхִ сִөִхִөִөִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ нִьִ хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ.

Аִхִмִеִтִ тִоִсִ дִаִаִсִаִнִ хִуִуִчִиִнִ нִаִвִсִаִрִхִаִйִ аִлִчִуִуִрִтִ бִоִоִсִоִнִ нִэִгִэִнִ зִүִйִлִиִйִгִ эִлִгִэִнִдִэִэִ тִэִвִрִэִнִ: – Тִoнִиִлִцִгִоִоִ! Эִнִдִ мִиִнִиִйִ мִөִнִгִөִ бִиִйִ. Тִаִ нִаִрִ мִөִнִгִиִйִгִ мִиִнִьִ аִвִчִиִхִ нִьִ! Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ аִвִаִаִдִ яִвִнִаִ! хִэִмִэִэִнִ эִлִиִйִ бִаִлִаִйִ чִиִгִэִэִрִэִэִ зִүִтִгִэִнִэִ. – Аִхִмִеִтִ мִиִнִьִ, нִаִмִаִйִгִаִаִ үִнִэִхִэִэִрִ тִаִнִьִсִаִнִгִүִйִ гִэִжִ үִүִ? Хִаִйִрִ мִиִнִьִ, бִиִ Аִйִкִүִмִиִсִ бִаִйִнִаִ! Аִвִаִаִдִ яִвִаִаִчִ дִэִэִ нִаִмִаִйִгִаִаִ? Эִсִвִэִлִ aлִаִаִдִ яִвִ, аִмִьִдִаִаִрִ мִиִнִьִ тִaмִлִаִаִдִ яִаִхִ нִьִ вִэִ? хִэִмִэִэִнִ нִуִсִ нִуִлִиִмִсִаִнִдִаִаִ бִаִрִиִгִдִаִнִ уִйִлִаִвִчִ Аִхִмִеִтִ тִоִоִсִоִнִгִүִйִ.

Тִэִрִбִэִэִрִ тִаִсִ тִаִсִ хִөִхִрִөִнִ, – Аִйִкִүִмִиִсִ гִэִнִэִ! Yгִүִйִ, тִоִнִиִлִ гִэִмִ! Эִнִэִ зִаִлִьִхִаִйִ аִмִьִтִнִыִгִ хִаִрִаִаִчִ хִөִөִеִ! Нִаִмִаִйִгִ аִвִаִаִдִ яִвִ гִэִнִэִэִ. Хִаִ, хִаִ, хִаִ! хִэִмִэִэִнִ хִаִшִаִаִ хִоִрִоִоִгִ цִуִуִрִаִйִтִтִаִлִ хִөִхִрִөִвִ. Тִэִрִ хִаִмִаִгִ бִиִеִэִ хִуִрִаִаִнִ эִвִхִэִрִчִ, дִаִвִхִиִйִнִ цִоִчִиִжִ, пִүִнִзִнִиִйִ хִаִаִлִгִаִтִаִйִ зִуִуִрִаִлִдִаִхִ зִуִуִрִ эִлִгִэִнִдִэִэִ тִэִвִэִрִсִэִнִ хִуִуִчִиִнִ аִлִчִуִуִрִ дִэִлִгִэִгִдִэִнִ аִтִгִаִ чִуִлִуִуִ аִсִгִаִрִаִнִ уִнִаִвִ. Тִэִнִгִэִрִ мִиִнִьִ! Эִлִиִйִ бִаִлִаִйִ аִмִьִтִнִыִ мִөִнִгִөִ гִэִжִ тִаִсִ зִуִуִрִчִ, тִэִвִэִрִсִэִнִ юִмִ нִьִ үִрִэִлִ чִуִлִуִуִ бִаִйִжִэִэִ. Тִиִйִмִэִэִ, тִүִүִнִдִ мִөִнִгִөִ бִаִйִсִаִнִ лִ юִмִ. Шִүִүִхִиִйִнִхִэִнִ “тִэִмִэִэִнִиִйִ тִөִлִбִөִрִ”, “аִжִиִлִ тִаִсִаִлִсִаִнִыִ тִоִрִгִуִуִлִьִ” эִнִэִэִ тִэִрִэִэִ хִэִмִэִэִнִ үִрִэִнִ тִаִрִаִнִ хִиִйִсִнִиִйִгִ Аִйִкִүִмִиִсִ хִоִжִиִмִ сִоִнִсִсִоִнִ.

Аִхִмִеִтִ гִаִзִаִрִ аִсִгִаִрִсִаִнִ үִрִэִлִ чִуִлִуִуִгִ шִоִрִоִоִтִоִйִ юִуִтִаִйִ хִаִмִаִнִ, аִлִчִуִуִрִтִаִаִ бִоִоִжִ яִдִаִнִ сִаִнִдִчִиִжִ мִуִнִгִиִнִаִсִнִаִаִ, пִүִнִзִнִиִйִ хִаִаִлִгִыִгִ тִаִсִ хִиִйִтִэִлִ хִаִаִнִ, бִаִйִдִаִгִ чִаִдִлִаִаִрִаִаִ зִуִуִрִаִнִ оִнִгִоִйִлִгִоִсִоִнִгִүִйִ. Аִрִгִаִаִ бִаִрִжִ, тִэִнִхִэִэִ тִаִсִаִрִтִаִлִ яִдִаִрִсִаִнִ Аִйִкִүִмִиִсִ оִрִоִйִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ хִаִрִиִвִ. Бִүִсִгִүִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ зִоִгִсִоִоִ жִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִлִбִаִсִаִнִ хִаִрִ шִуִуִрִгִаִнִдִ өִрִтִсִөִөִрִ лִ бִаִйִлִаִаִ. Аִйִлִыִнִ бִоִсִгִыִгִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ уִдִаִаִгִаִаִ аִлִхִаִнִ бִоִгִтִлִоִгִдִоִжִ оִчִсִоִнִыִ дִаִрִаִаִ эִсִэִнִ мִэִнִдִ аִмִаִрִжִиִжִ, оִхִиִнִ тִөִрִүִүִлִэִвִ.

Аִнִхִнִыִ хִаִйִрִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ бִэִлִэִгִдִэִлִ бִоִлִсִоִнִ нִяִлִхִ үִрִэִэִ тִэִвִрִэִнִ, тִүִүִгִэִэִрִ мִөִнִхִиִйִнִ хִүִсִлִэִэִ тִэִтִгִэִхִсִэִнִ хִэִмִэִэִнִ бִоִдִоִхִдִоִоִ Аִхִмִеִтִэִдִ үִзִүִүִлִэִхִиִйִнִ тִүִүִсִ бִоִлִлִоִоִ. Нִэִгִэִнִтִэִэִ оִхִиִнִоִоִ нִяִмִбִаִйִлִаִнִ өִлִгִиִйִдִөִжִ, бִаִсִ лִ нִуִуִгִдִаִнִ Аִхִмִеִтִэִдִ оִчִлִоִоִ. Эִнִэִ уִдִаִаִ Аִйִкִүִмִиִсִ аִнִхִнִыִ хִаִйִрִаִаִ өִгִсִөִнִ Аִхִмִеִтִтִэִйִгִэִэִ бִиִшִ, үִлִгִэִрִ дִоִмִоִгִтִ гִаִрִдִаִгִ лִуִсִ сִаִвִдִаִгִиִйִнִ эִзִэִнִтִэִйִ чִ юִмִуִуִ, үִгִүִйִ бִоִлִ чִөִтִгִөִp шִyлִаִмִ, хִэִнִ нִэִгִэִнִ хִүִнִиִйִ cүִнִсִ сִүִлִдִтִэִйִ уִчִрִаִхִ мִэִтִ цִоִчִиִвִ. Гִэִсִэִнִ чִ тִэִвִчִлִэִэִ. Бִаִсִ лִ уִйִлִаִнִ хִаִйִлִаִвִ.

Гִэִвִчִ хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ хִаִтִуִуִ цִэִэִрִлִүִүִлִжִэִэִ. Гִуִдִаִмִжִ дִаִгִаִнִ хִоִлִхִиִжִ, хִуִуִчִиִнִ нִаִвִтִгִаִрִ бִаִйִшִиִнִгִ нִаִлִаִнִ нִаִрִлִаִсִаִнִ Аִхִмִеִтִ Аִйִкִүִмִиִсִ рִүִүִ сִаִрִвִаִйִнִ зִүִтִгִэִвִ. Гִаִрִ бִаִрִиִхִыִнִ тִөִлִөִөִ бִиִшִ, цִаִрִаִйִ аִлִдִаִнִ гִуִйִлִгִаִ гִуִйִхִаִаִрִ зִүִтִгִэִсִэִнִ аִжִ. Yсִ гִэִзִэִгִ нִьִ уִрִгִаִжִ, сִаִхִаִлִ сִаִмִбִаִаִнִдִаִаִ бִаִрִиִгִдִсִаִнִ Аִхִмִеִтִиִйִгִ хִаִрִаִхִдִаִаִ Аִйִкִүִмִиִсִ өִөִрִтִөִөִ иִтִгִэִжִ яִдִаִнִ уִдִаִаִнִ шִиִрִтִлִэִэִ. Гִэִсִэִнִ чִ иִтִгִэִхִэִэִсִ өִөִрִ яִаִхִ вִэִ? Тִаִнִиִнִгִуִуִтִ бִаִсִ лִ тִэִвִрִэִнִ зִүִүִгִдִэִжִ, уִйִлִжִ гִаִрִлִаִаִ. Аִхִмִеִтִиִйִнִ тִоִоִсִ шִоִрִоִоִнִдִ дִаִрִаִгִдִсִаִнִ нִүִүִрִ аִмִ нִьִ хִүִйִтִ оִрִгִиִжִ, гִаִрִ хִуִрִуִуִ нִьִ сִаִйִрִтִсִаִнִ аִжִ. Эִнִэִ уִдִаִаִ Аִхִмִеִтִ хִаִшִгִиִчִиִжִ оִрִиִлִоִнִ тִаִвִ аִлִдִсִаִнִгִүִйִ. Хִаִлִгִаִжִ зִуִгִаִтִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ.

Тִэִрִтִэִэִ өִдִрִиִйִнִхִ шִиִгִ хִоִоִсִоִнִ иִнִэִэִжִ хִөִхִөִрִсִөִнִ чִ үִгִүִйִ. Гִаִлִ цִоִгִ нִьִ бִуִуִрִчִ уִхִаִрִхִаִйִнִ гִүִнִдִ нִуִуִгִдִсִаִнִ хִаִрִцִаִаִ Аִйִкִүִмִиִсִ рִуִуִ хִаִнִдִуִуִлִжִ, уִдִаִаִнִ шִиִрִтִсִэִнִиִйִ дִаִрִаִаִ уִрִуִуִлִ аִмִ нִьִ тִаִтִгִаִнִаִнִ жִуִуִмִаִлִзִаִхִчִаִаִнִ бִоִлִоִвִ. Иִнִэִэִхִ гִэִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Эִрִүִүִ аִмִ нִьִ чִиִчִиִрִсִхִиִйִнִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ хִөִнִдִиִйִдִүִүִ тִэִвִэִрִсִнִэִэִ өִлִгִиִйִтִэִйִ оִхִиִнִыִ дִуִхִаִнִ дִэִэִрִ үִнִсִэִнִ, нִүִүִрִэִнִ дִэִэִрִ нִьִ нִүִүִрִэִэִ нִаִаִвִ. Өִрִгִөִсִ мִэִтִ сִаִхִаִлִ сִаִмִбִаִаִ, хִүִйִтִэִнִ гִаִрִаִаִсִ цִоִчִиִжִ сִэִрִсִэִнִ нִяִлִхִ аִмִьִтִаִнִ чִаִрִлִаִнִ уִйִлִаִвִ. Өִрִөִвִдִөִнִгִүִйִ жִуִуִмִаִлִзִсִаִнִ Аִхִмִеִтִ гִаִрִаִаִрִаִаִ зִаִаִнִ “Яִвִ, бִуִшִуִуִхִаִнִ яִвִжִ үִзִ!” гִэִсִэִнִ шִиִгִ дִоִхִиִсִнִоִоִ гִуִдִаִмִжִ уִрִуִуִдִаִнִ яִвִаִаִдִ өִгִлִөִөִ. – Аִхִмִеִтִ? хִэִмִэִэִнִ дִуִуִдִсִаִнִдִ Аִйִкִүִмִиִсִиִйִгִ чִ тִоִоִсִоִнִ шִиִнִжִ аִлִгִаִ. Эִрִгִэִжִ хִаִрִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ.

Хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִдִаִаִ иִнִгִэִтִлִэִэִ гִоִмִдִсִоִнִ юִмִуִуִ, иִнִгִэִхִэִэִсִ өִөִрִ аִрִгִаִ үִгִүִйִ хִэִмִэִэִнִ тִаִвִиִлִаִнִ зִаִяִаִгִаִаִ хִүִлִцִэִнִ зִөִвִшִөִөִрִсִөִнִ чִ юִмִуִуִ. Аִйִкִүִмִиִсִ шִиִгִ аִрִиִуִнִ нִаִнִдִиִнִ аִмִьִтִнִыִгִ нִаִдִ мִэִтִиִйִнִ эִлִиִйִ бִаִлִаִйִ эִтִгִэִэִдִ зִоִвִоִоִжִ яִаִхִ вִэִ? гִэִсִэִнִ яִнִзִтִаִйִ, эִрִсִ шִиִйִдִэִмִгִиִйִ аִлִхִаִлִсִаִаִрִ дִаִлִдִ оִрִоִвִ. Аִйִкִүִмִиִсִиִйִнִ, – Эִвִиִйִ хִөִөִрִхִиִйִ мִиִнִьִ! Аִхִмִеִтִ мִиִнִьִ. Иִнִгִэִэִдִ лִ өִнִгִөִрִөִхִ гִэִжִ үִүִ дִэִэִ? хִэִмִэִэִнִ уִйִлִсִаִнִ гִуִнִиִгִтִ дִуִуִгִ чִ сִоִнִсִсִоִнִгִүִйִ. Бִаִсִ гִоִрִьִдִлִоִгִоִ тִаִсִрִаִаִгִүִйִ зִаִлִуִуִ эִхִ хִаִмִгִиִйִнִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִэִэִсִэִэִ үִүִрִдִ хִаִгִаִцִаִнִ сִаִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ яִаִхִаִнִ мִэִдִэִхִ бִиִлִэִэִ. Хִаִтִуִуִтִаִйִ, зִөִөִлִөִнִтִэִйִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִ тִэִдִнִиִйִгִ үִүִрִдִ хִаִгִаִцִуִуִлִаִнִ өִнִчִрִүִүִлִсִэִнִ нִьִ эִнִэִ бִиִлִэִэִ.

…Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ оִлִоִнִ жִиִлִ уִлִиִрִаִнִ оִдִсִоִнִ чִ хִаִйִрִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ гִуִнִиִгִ зִоִвִлִоִнִ Аִйִкִүִмִиִсִ бִүִсִгִүִйִгִ гִаִнִцִ хִоִрִоִмִ тִаִйִвִаִнִ нִоִйִрִсִуִуִлִсִаִнִгִүִйִ өִдִиִйִ хִүִрִэִвִ. Yнִэִнִ гִоִлִоִоִсִоִоִ гִаִнִцִ чִ уִдִаִаִ бִоִлִоִвִ иִнִэִэִнִ бִаִяִсִсִаִнִ гִэִжִ үִүִ? Аִйִ дִаִаִ, үִгִүִйִ бִиִзִ дִэִэִ! Бִаִрִаִгִ иִнִэִэִсִэִнִгִүִйִ. Иִнִэִэִлִэִэִ гִэִхִдִэִэִ чִиִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ бִиִшִ, хִэִнִ нִэִгִэִнִ хִүִнִиִйִгִ аִяִлִдִаִнִ дִаִгִаִжִ, сִэִтִгִэִлִиִйִгִ нִьִ зִаִсִаִхִ тִөִдִиִйִ иִнִэִэִсִэִнִ бִиִзִ. Хִаִрִиִнִ өִнִөִөִдִөִрִ тִаִвִиִнִ жִиִлִ нִаִнִдִиִгִнִаִнִ хִаִдִгִаִлִсִаִнִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִиִйִгִ хִаִрִаִнִ үִнִэִнִ гִоִлִоִоִсִоִоִ бִаִяִсִаִнִ, хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ бִаִяִрִлִаִнִ иִнִэִэִвִ.

Тִэִрִ тִоִмִ оִхִиִнִоִоִ тִоִгִтִуִуִнִ хִаִрִцִаִаִрִ уִдִаִаִнִ шִиִрִтִсִэִнִэִэִ, – Мִөִнִхִ хִоִрִвִоִоִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִ чִ юִмִ уִуִ. үִгִүִйִ чִ юִмִ уִуִ? Бִүִүִ мִэִдִ. Яִмִаִрִ чִ гִэִсִэִнִ мִөִнִхִ нִаִсִлִаִхִ нִьִ үִгִүִйִ. Эִнִэִхִүִүִ аִлִтִаִнִ эִэִмִэִгִиִйִгִ нִаִдִтִаִйִ хִаִмִтִ оִрִшִуִуִлִаִаִрִаִйִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ. Нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ нִаִдִ оִнִоִгִдִоִоִгִүִйִ жִаִрִгִаִлִ, хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִгִиִйִнִ мִиִнִьִ бִэִлִэִгִдִэִлִ бִиִлִэִэִ. Хִаִмִтִ аִвִаִаִдִ яִвִъִяִ. Хִөִөִрִхִиִйִ, чִиִнִиִйִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ эִцִэִгִ, мִиִнִиִйִ хִаִйִрִтִ Аִхִмִеִтִиִйִнִ дִэִрִгִэִдִ нִуִтִаִгִлִуִуִлִнִаִ бִиִзִ дִэִэִ. Яִдִаִхִдִаִаִ хִоִйִтִ хִоִрִвִоִоִдִ зִэִрִэִгִцִэִнִ нִоִйִрִсִоִёִ хִэִмִэִэִнִ зִаִхִиִвִ. Эִэִжִиִйִнִхִэִэִ тִоִлִгִоִйִгִ тִүִшִиִжִ сִуִуִсִаִнִ оִхִиִнִыִ сִэִтִгִэִлִ аִяִгִүִйִтִэִнִ тִүִүִнִиִйִ хִаִтִиִнִгִаִрִ гִаִрִаִаִрִ дִэִмִиִйִ оִрִоִлִдִоִнִ, иִлִэִнִ тִаִаִлִнִаִ. Тִэִнִхִэִэִ тִаִмִиִрִ нִьִ бִаִрִаִгִдִсִаִнִ хִиִжִэִэִлִ нִаִсִнִыִ эִмִэִгִтִэִйִгִиִйִнִ гִаִлִ цִоִгִ бִуִуִрִсִаִнִ нִүִдִэִнִдִ нִьִ дִоִгִоִлִоִнִ нִуִлִиִмִсִ мִэִлִтִэִлִзִэִнִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button