Болсон Явдал

“Эִ3ГִҮִЙִ ХִОִЙִГִУִУִРִ БִИִТִГִИִЙִ ГִЭִРִ ОִРִОִНִ БִУִ3APЛִAAДִ БִАִЙִГִАִАִРִАִЙִ ГִЭִЭִДִ ЦִOXИִOДִ ABДִАִГִ БִАִЙִСִАִНִ”

Бִиִ сִаִяִхִаִнִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ уִдִаִаִгִаִаִ нִөִхִөִрִтִ гִаִрִсִаִнִ эִмִэִгִтִэִйִ. 40 дִөִхִүִүִ нִаִсִаִнִдִаִаִ аִнִхִнִыִхִаִаִ үִрִиִйִнִ зִуִлִаִйִгִ үִнִэִрִлִэִсִэִнִ бִиִлִэִэִ. Яִаִгִаִаִдִ аִнִхִнִыִ нִөִхִрִөִөִсִөִөִ сִаִлִсִаִнִ юִмִ бִоִлִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ тִөִрִсִөִнִ гִэִдִгִиִйִгִ чִиִнִьִ бִиִ хִэִлִүִүִлִэִлִтִгִүִйִ мִэִдִэִжִ бִаִйִнִаִ аִаִ. Нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ бִоִлִсִоִнִ хִүִмִүִүִсִ чִ аִсִуִуִжִ лִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Бִиִ уִнִаִгִаִнִ хִоִтִыִнִ хִүִнִ, оִюִуִтִаִнִ бִаִйִхִдִаִаִ бִаִрִуִуִнִ аִйִмִгִиִйִнִ нִэִгִэִнִ зִаִлִуִуִтִаִйִ тִаִнִиִлִцִаִжִ бִүִхִиִйִ лִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ тִэִрִ хִүִнִдִ дִаִаִтִгִаִаִдִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ дִаִгִаִаִдִ яִвִсִаִнִ дִаִаִ.

Гִэִвִчִ мִиִнִиִйִ бִоִдִсִоִнִ хִүִсִсִэִнִ мִөִрִөִөִдִсִөִнִ аִмִьִдִрִаִлִ дִаִаִнִчִ нִаִдִаִдִ зִаִяִаִгִаִаִгִүִйִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ үִрִгִэִлִжִ нִаִмִаִйִгִ хִаִрִдִаִжִ сִэִрִдִэִнִэִ. Аִнִ аִвִ, нִаִйִмִаִаִ хִиִйִжִ хִэִдִ хִоִнִуִуִтִаִаִрִ хִөִдִөִөִ яִвִнִаִ. Мִаִнִаִйִ хִаִдִмִыִнִхִ хִөִдִөִөִ мִаִлִтִаִйִ аִйִлִ бִаִйִлִаִаִ. Нִөִхִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ бִаִгִаִ хִоִёִрִ дִүִүִ нִьִ мִаִнִаִйִдִ бִаִйִжִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ яִвִдִаִгִ бִаִйִвִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ иִрִэִэִдִ лִ нִаִмִаִйִгִ хִаִрִдִаִжִ эִхִэִлִнִэִ.

Өִөִрִөִөִ дִаִгִуִуִлִжִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ хִүִнִиִйִхִэִэִ тִаִмִхִиִнִыִ иִшִиִйִгִ дִаִрִаִаִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ лִ – хִэִнִ эִнִэִ тִаִмִхִиִйִгִ тִаִтִсִаִнִ юִмִ гִэִнִэִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ бִиִ сִаִнִаִхִгִүִйִ – хִэִнִ мִэִдִэִхִ вִэִ дִэִэִ нִаִмִаִйִгִ бִаִйִхִаִдִ лִ хִүִнִ оִрִжִ иִрִжִ лִ тִаִмִхִиִ тִаִтִаִаִгִүִйִ бִаִйִхִгִүִйִ хִоִйִгִуִуִрִ лִ чִаִмִаִйִгִ бִаִйִхִаִдִ лִ хִүִнִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ тִаִтִсִаִнִ юִмִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִ гִэִхִэִэִрִ – тִэִгִэִэִдִ хִэִнִ мִэִдִэִхִ юִмִ гִэִжִ уִуִрִлִаִнִаִ.

Нִэִгִ уִдִаִаִ бִиִдִнִиִйִгִ уִнִтִаִхִ гִэִэִдִ оִрִоִнִдִоִоִ оִрִсִнִыִ дִаִрִаִаִхִаִнִ нִоִхִоִйִ хִуִцִуִуִлִаִнִ хִаִшִаִаִнִыִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִлִгִоִнִ хִүִнִ оִрִжִ иִрִэִхִ чִиִмִэִэִ гִаִрִаִвִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ уִхִаִсִхִиִйִнִ бִоִсִчִ хִаִрִаִаִлִ уִрִсִгִаִнִ гִаִрִчִ оִдִлִоִоִ. Бִиִ – оִдִоִоִ бִаִсִ яִаִнִаִ аִаִ юִуִ гִэִжִ хִэִлִжִ оִрִжִ иִрִэִхִ бִоִлִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ гִаִдִнִаִаִсִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ – нִоִгִоִоִнִ Өִсִөִхִөִөִ бִаִйִнִаִ, хִаִшִаִаִ гִаִрִгִаִаִдִ яִвִуִуִлִчִиִхִлִаִаִ, тִэִрִ яִаִхִаִаִрִаִаִ мִаִнִаִйִ хִаִшִаִаִрִуִуִ оִрִжִ иִрִдִэִгִ юִмִ аִйִнִ гִэִвִ.

Бִиִ – бִиִ яִаִжִ мִэִдִэִхִэִвִ дִэִэִ coгִтִуִуִ хִүִнִ хִаִшִаִаִ аִнִдִуִуִрִсִаִнִ юִмִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִ тִэִгִэִэִдִ чִ бִиִ нִоִгִоִоִнִ Өִсִөִхִөִөִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ тִаִнִиִхִгִүִйִ гִэִтִэִлִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ – coгִтִуִуִ хִүִнִ сִоִхִоִрִ уִхִаִаִнִтִаִйִ мִаִнִаִйִ эִнִүִүִгִэִэִрִ яִвִсִаִнִ бִоִлִоִоִдִ лִ дִаִхִиִжִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ гִэִсִнִэִэִ гִэִнִэִтִ уִхִаִсִхִиִйִнִ мִиִнִиִйִ үִсִнִэִэִсִ зִуִлִгִаִаִнִ мִуִуִ бִaнִзִaлִ мִиִнִьִ бִаִйִхִгִүִйִ хִоִйִгִуִуִрִ бִиִтִгִиִйִ гִэִрִ оִрִоִнִ бִyзִapлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ гִэִжִ гִаִрִаִаִрִаִаִ нִүִүִрִлִүִүִ аִлִгִаִдִаִнִ хִөִлִ гִуִяִрִуִуִ өִшִиִгִчִиִжִ гִаִрִаִвִ.

Хִэִдִ цִоִхִиִжִ, өִшִиִгִчִсִөִнִ өִөִ – дִаִхִиִаִдִ иִйִмִэִрִхִүִүִ бִаִйִхִ юִмִ бִоִлִ чִаִмִаִйִгִ aлִчִиִхִнִаִ шִүִүִ гִэִжִ оִрִиִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ аִйִмִаִаִрִ иִхִ аִйִжִ өִвִдִсִөִнִөִөִсִөִөִ бִоִлִжִ аִрִаִйִхִиִйִнִ – зִаִ гִэִжִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ дִоִхִиִжִ бִиִлִэִэִ. Нִэִгִ иִйִмִэִрִхִүִүִ бִоִрִоִгִ өִдִрִүִүִдִиִйִгִ аִрִдִаִаִ үִдִсִэִэִрִ хִоִёִрִ, гִуִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִгִ тִүִүִнִтִэִйִ хִаִмִтִ өִнִгִөִрִүִүִлִэִхִдִэִэִ бִиִ – нִэִгִ лִ өִдִөִрִ эִнִэִ мִиִнִьִ уִхִаִаִжִаִаִдִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִоִлִнִоִ дִоִоִ, бִуִрִхִаִнִ чִ бִиִдִэִнִдִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ зִаִяִаִнִдִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ хִүִлִэִэִсִэִнִ дִэִэִ.

Сִүִүִлִдִэִэִ тִэִрִ – чִиִ яִ*xaнִ, гִэִрִ оִрִнִоִоִ бִyзִapлִаִжִ хִэִвִтִдִэִгִ юִмִ чִиִнִьִ яִаִжִ үִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִоִвִ дִэִэִ гִэִжִ нִаִмִаִйִгִ бִаִсִаִнִ дִоִрִоִмִжִиִлִдִоִгִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ нִэִгִ өִдִөִрִ – хִаִшִаִаִнִыִ үִүִдִэִнִдִ юִуִнִ мִаִшִиִнִ иִрִсִэִнִ юִмִ гִэִжִ нִаִмִаִйִгִ зִoдִчִиִхִоִоִдִ гִаִдִуִуִрִ гִаִрִсִаִнִ тִэִрִ оִрִоִйִ нִьִ бִиִ өִмִсִсִөִнִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִгִаִаִ гִаִрִчִ гִүִйִнִ аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִөִөִрִ дִаִйִрִчִ хִоִоִлִ уִнִдִ иִдִэִжִ уִуִгִаִаִдִ хִоִтִ гִаִрִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ аִчִаִаִнִыִ тִоִмִ мִаִшִиִнִдִ дִаִйִгִдִаִнִ яִвִсִаִнִ юִмִ дִаִаִ.

Хִоִёִрִ зִаִлִуִуִ бִаִйִвִ. Бִиִ оִгִтִ аִйִгִаִаִгִүִйִ хִаִрִвִаִаִсִ аִжִиִлִдִаִаִ хִаִрִшִиִжִ яִдִаִрִсִаִнִ зִаִлִуִуִсִ бִаִйִлִаִаִ, нִаִсִаִаִрִ мִиִнִиִйִ үִеִиִйִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ хִаִрִаִгִдִаִнִаִ. Мִаִшִиִнִ нִьִ хִуִрִдִаִнִ яִвִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ нִэִгִ гִаִзִрִаִаִ гִэִмִтִэִлִ гִаִрִсִаִнִтִаִйִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ гִэִжִ яִрִиִлִцִаִхִ аִжִ.

Хִэִдִэִнִ өִдִөִрִ чִ яִвִсִаִнִ бִиִлִэִэִ бִүִүִ мִэִдִ мִаִшִиִнִдִаִаִ уִнִтִаִжִ яִвִсִнִаִаִ нִэִгִэִнִ гִэִрִ гִуִаִнִзִаִнִдִ хִоִоִлִлִоִжִ нִуִрִуִуִгִаִаִ аִмִрִаִаִжִ нִэִгִ гִэִрִтִ нִьִ хִоִнִоִхִоִоִрִ бִоִлִоִвִ. Бִиִ өִөִрִ гִэִрִтִ уִнִтִаִхִ оִрִ бִаִйִгִаִаִ эִсִэִхִиִйִгִ лִаִвִлִаִхִаִдִ өִөִрִ нִэִгִ гִэִрִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִвִчִ дִүִүִрִэִнִ хִүִнִтִэִйִ гִэִлִэִэִ.

Иִнִгִэִэִдִ жִиִжִиִгִхִэִнִ уִмִгִаִрִ гִэִрִиִйִнִ хִоִйִмִоִрִ зִаִсִсִаִнִ өִрִгִөִнִ нִаִаִрִаִнִ дִэִэִрִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ гִаִнִцִ хִөִнִжִиִлִ нִөִмִрִөִнִ дִэִэִгִүִүִрִэִэִ гִаִдִуִуִрִ хִуִвִцִсִаִаִрִаִаִ хִуִчִиִнִ уִнִтִаִхִаִаִрִ бִоִлִсִоִнִ дִоִоִ. Хִэִсִэִгִ нִаִмִ уִнִтִаִаִдִ нִаִмִаִйִгִ сִэִрִтִэִлִ нִэִгִ зִаִлִуִуִ нִьִ нִаִдִаִдִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ иִхִ нִаִаִлִдִаִжִ уִнִтִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Нִаִмִаִйִгִ аִяִаִрִхִаִнִ хִөִдִлִөִөִдִ хִаִжִуִуִ тִиִйִшִэִэִгִэִэִ эִрִгִэִтִэִлִ тִүִүִнִиִйִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ иִхִ чִаִнִгִаִрִсִаִнִ эִpxтִэִнִ нִьִ гִуִяִнִдִ мִиִнִьִ хִүִрִэִхִэִдִ бִиִ өִгִзִөִгִөִөִ тִүִүִнִрִүִүִ хִаִрִуִуִлִаִнִ хִэִвִтִэִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ дִаִхִиִнִ гִэִдִэִрִгִэִэִгִэִэִ хִаִрִаִнִ хִэִвִтִэִхִэִдִ нִөִгִөִөִ тִаִлִдִ уִнִтִаִхִ зִаִлִуִуִ сִаִнִаִаִтִаִйִ эִсִвִэִлִ сִаִнִаִмִсִаִрִгִүִйִ аִлִиִнִ бִоִлִоִхִыִгִ бִүִүִ мִэִдִ гִаִрִаִаִ xөִxөִнִ дִэִэִрִ мִиִнִьִ тִаִаִрִуִуִлִаִнִ тִаִвִьִчִхִаִвִ.

Хִэִсִэִгִ хִуִгִаִцִаִаִ өִнִгִөִрִөִхִөִдִ бִиִеִэִрִ мִиִнִьִ сִэִрִэִлִ сִоִвִиִнִгִиִйִнִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִ жִиִрִсִхִиִйִжִ тִаִтִаִхִаִдִ – нִаִдִ шִиִгִ бִaнִзִaлִ, яִ*xaнִаִаִрִаִаִ дִуִуִдִуִуִлִжִ яִвִсִаִнִ хִүִнִ еִрִ нִьִ яִаִдִаִгִ юִмִ эִнִэִ хִоִёִрִ хִүִсִвִэִлִ хִүִсִлִэִэִ гִүִйִцִэִэִнִэִ лִ бִиִзִ гִэִсִэִнִ аִдִыִнִ гִэִмִэִэִрִ бִоִдִоִлִ тִөִрִөִхִөִдִ чִаִнִгִаִхִаִнִ тִэִвִрִэִэִдִ аִвִаִаִсִаִйִ гִэִжִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ хִүִсִэִхִ нִьִ тִэִрִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ зִүִүִнִ тִаִлִдִ мִиִнִьִ хִэִвִтִэִхִ зִаִлִуִуִ хִөִлִөִөִ өִрִгִөִөִдִ бִиִеִ дִэִэִрִ мִиִнִьִ тִаִвִчִиִхִлִаִаִ. Зִүִрִхִ нִьִ тִүִгִ тִүִгִ гִэִжִ чִаִнִгִаִ цִоִхִиִлִоִхִыִгִ бִиִ бִуִйִ бִиִеִэִрִэִэִ мִэִдִэִрִчִ бִаִйִвִ. Гִэִнִэִтִ зִаִлִуִуִ нִаִмִаִйִгִ үִнִcэִжִ эִхִэִлִлִэִэִ. Бִаִрִуִуִнִ тִаִлִдִ хִэִвִтִэִхִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ гִаִрִ тִэִрִ дִоִрִ хִөִлִ, шִиִлִбִэִ, гִуִяִнִдִ дִэִэִгִүִүִрִ мִиִнִьִ бִүִжִиִгִлִэִхִ мִэִтִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִөִөִрִ дִэִэִшִлִэִнִ бִаִйִхִ үִеִсִдִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ дִэִэִрִ мִиִнִьִ гִаִрִсִаִнִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ xөִвִчִиִpcөִнִ эִpxтִэִнִ бִиִеִдִ мִиִнִьִ шִуִнִгִаִнִ оִрִоִвִ.

Мִөִнִөִөִхִ зִаִлִуִуִ тִэִвִчִэִэִрִ аִлִдִаִнִ уִхִаִсִхִиִйִнִ гִаִрִчִ оִдִлִоִоִ. Жִиִгִтִэִйִхִэִнִ иִхִ хִөִлִөִрִсִөִнִ бִиִеִиִйִгִ мִиִнִьִ тִэִвִрִэִнִ хִэִвִтִэִхִ зִаִлִуִуִ чִиִхִэִнִдִ мִиִнִьִ – чִиִ яִмִаִрִ сִаִйִхִаִнִ юִмִ бִэִ гִэִжִ шִиִвִнִэִвִ. Бִиִ хִэִлִгִүִйִ мִэִтִ чִиִмִэִэִгִүִйִ хִэִвִтִсִэִэִрִ уִдִаִлִгִүִйִ зִаִлִуִуִ хִуִрִхִиִрִаִнִ уִнִтִаִжִ эִхִэִлִлִэִэִ.

Мִиִнִиִйִ нִоִйִрִ хִүִрִэִхִгִүִйִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִтִаִлִ нִөִгִөִөִ зִаִлִуִуִ оִрִжִ иִрִэִнִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ мִиִнִьִ хִэִвִтִэִхִдִэִэִ хִэִэִвִ нִэִгִ нִаִмִаִйִгִ тִэִвִрִэִвִ. Үִүִрִ хִаִяִаִрִаִхִ дִөִхִүִүִдִ бִаִрִуִуִнִ тִаִлִаִаִрִ хִэִвִтִсִэִнִ зִаִлִуִуִ нִаִмִаִйִгִ аִяִаִрִхִаִнִ үִнִсִэִжִ эִхִэִлִсִэִнִ дִэִэִ уִдִаִлִгִүִйִ бִиִ тִүִүִнִиִйִ бִүִсִгִүִйִ мִэִтִ аִаִшִлִаִхִаִдִ зִүִүִнִ тִаִлִаִаִрִ хִэִвִтִсִэִнִ зִаִлִуִуִ гִаִрִ мִөִрִиִйִгִ үִнִсִэִнִ мִиִнִьִ шִүִдִэִэִрִэִэִ аִяִаִрִхִаִнִ хִаִзִаִлִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Өִгִлִөִөִ нִьִ бִиִдִ гִуִрִаִвִ мִаִшִиִнִдִаִаִ сִуִуִхִдִаִаִ жִаִаִхִаִнִ иִчִиִнִгִүִйִрִчִ уִрִдִаִхִ зִаִмִаִаִ шִиִрִтִэִжִ яִвִсִнִаִаִ үִдִиִйִнִ аִлִдִаִдִ нִэִгִ нִьִ нִаִмִаִйִгִ тִэִвִэִрִчִ үִнִэִсִэִхִэִдִ нִөִгִөִөִхִ нִьִ чִ нִаִмִаִйִгִ үִнִсִэִжִ эִхִлִэִвִ. Иִйִнִхִүִүִ хִоִтִ оִрִоִнִ оִрִтִлִоִоִ бִиִдִ гִуִрִаִвִ эִрִ эִмִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִыִгִ эִдִэִлִжִ эִдִлִүִүִлִэִнִ яִвִсִаִнִ юִмִ дִаִгִ.

Бִиִ хִоִтִ оִрִоִнִгִуִуִтִаִаִ мִаִшִиִнִаִаִсִ бִуִуִхִаִдִ тִэִрִ хִоִёִрִ – хִүִүִеִ нִэִрִ чִиִнִьִ хִэִнִ бִэִ гִэִжִ аִсִуִуִсִаִнִ. Бִиִ – бִиִ тִаִ хִоִёִрִыִнִ нִэִрִиִйִгִ аִсִуִуִгִаִаִгִүִйִ бִиִзִдִэִэִ мִиִнִиִйִ нִэִрִиִйִгִ мִэִдִэִэִдִ яִаִхִаִвִ эִэִ гִэִжִ хִаִрִиִуִлִсִаִнִ дִаִаִ. Хִоִтִ бִоִлִ мִиִнִиִйִ гִэִрִ оִрִоִнִ шִүִүִ дִэִэִ хִаִаִнִаִ нִьִ бִуִуִсִаִнִ чִ бִиִ гִэִрִтִэִэִ оִчִчִиִхִоִжִ чִаִдִаִхִ тִуִлִ дִөִнִгִөִжִ хִоִтִрִуִуִ оִрִоִоִдִ лִ бִуִуִсִаִнִ хִэִрִэִгִ.

Эִнִэִ яִвִдִлִаִаִсִ хִоִйִшִ бִиִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ бִиִшִ бִаִйִгִаִаִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִ шִаִнִаִлִгִаִсִаִнִ хִүִлִэִэִлִтִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ аִзִаִаִрִ жִиִрִэִмִсִлִэִэִгִүִйִ бִаִйִвִ. Иִнִгִэִэִдִ бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ аִаִвִ эִэִжִ дִүִүִ гִуִрִаִвִтִаִйִгִаִаִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ дִүִүִрִэִнִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ эִхִэִлִсִэִнִ дִэִэִ. Мִэִдִэִэִжִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִтִоִйִгִоִоִ аִрִаִаִсִ иִрִжִ өִчִ тִөִчִнִөִөִнִ сִаִйִхִаִнִ аִмִлִаִлִтִ хִэִлִжִ уִуִчִлִаִлִ гִуִйִсִаִнִ.

Гִэִвִчִ аִаִвִ, аִхִ хִоִёִрִ мִаִаִнִьִ – чִиִ өִөִрִ хִаִнִьִ иִжִиִлִтִэִйִ бִоִлִжִ үִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִ оִоִ мִаִнִаִйִ эִнִэִ үִрִ хִүִүִхִэִдִгִүִйִ хִүִнִ юִмִ бִаִйִлִгִүִйִ эִнִдִэִэִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִ хִиִйִжִ аִмִьִдִрִаִгִ гִэִлִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ аִаִвִ эִэִжִиִдִ нִьִ эִрִүִүִлִ эִнִхִ бִаִйִжִ уִрִтִ уִдִаִаִнִ нִаִсִлִаִхִыִгִ нִөִхִөִрִтִ мִаִаִнִьִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ сִаִйִнִ, сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִрִаִхִыִгִ еִрִөִөִвִ. Мִаִнִаִйִ хִаִдִаִмִ аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ сִаִнִаִаִ нִьִ зִоִвִоִнִ бִаִйִжִ сִуִуִхִ гִаִзִрִаִаִ оִлִжִ яִдִаִнִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ тִүִрִүִүִлִэִнִ гִаִрִаִхִаִдִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ сִуִуִжִ үִлִдִлִэִэִ.

Бִиִ чִ уִхִаִсִхִиִйִнִ өִрִөִөִрִүִүִгִэִэִ оִрִсִоִнִ. Аִхִ дִаִрִаִаִ нִьִ нִаִдִаִдִ –мִиִнִиִйִ гִэִнִэִтִ уִуִрִ хִүִрִэִэִдִ нִөִхִөִрִтִ чִиִнִьִ – бִиִ чִаִмִаִйִгִ зִүִгִэִэִрִ гִаִрִгִаִжִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ тִүִүִнִэִэִсִ бִиִшִ гִэִтִэִлִ тִэִрִ аִйִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ уִхִаִсִхִиִйִнִ гִаִрִлִаִаִ гִэִжִ яִрִьִсִаִнִ. Бִиִ тִэִрִ үִеִдִ – яִмִаִрִ аִзִаִаִрִ аִхִ иִрִсִэִнִ бִаִйִгִаִаִ вִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ сִуִуִсִаִнִ дִаִаִ. Бִиִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ өִрִөִөִнִиִйִ цִоִнִхִоִоִрִ сִүִүִлִиִйִнִ уִдִаִаִ нִөִхִрִиִйִгִөִөִ хִаִрִаִхִдִаִаִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ хִэִдִэִнִ дִуִсִаִлִ нִуִлִиִмִсִ уִнִаִгִаִсִаִнִ.

Бִаִяִрִлִаִсִаִнִ эִсִвִэִлִ гִуִнִиִсִаִнִ аִлִиִнִ бִоִлִоִхִыִгִ оִдִоִоִ чִ мִэִдִдִэִгִгִүִйִ. Уִдִаִлִгִүִйִ бִиִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ оִйִрִоִлִцִоִоִхִ дִэִлִгִүִүִрִтִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ бִоִлִоִвִ. Уִуִрִхִаִйִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ аִхִ мִаִаִнִьִ нִаִмִаִйִгִ – чִиִ уִуִрִхִаִйִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ мִаִшִиִнִ мִеִхִаִнִиִзִмִыִнִ сִуִрִгִаִлִтִаִдִ сִуִуִ, аִхִ нִьִ сִуִрִаִхִ эִрִхִ хִоִжִсִоִнִ эִнִиִйִгִ үִхִүִүִлִэִэִдִ яִаִхִаִвִ гִэִлִэִэִ. Бִиִ аִжִлִаִаִ оִрִхִиִнִ сִуִрִгִаִлִтִаִдִ сִуִуִвִ аִаִ.

Эִхִлִэִэִдִ сִуִрִаִхִ бִоִлִоִвִ уִуִ яִаִхִ бִоִлִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ, аִйִдִаִсִтִаִйִ бִаִйִсִнִаִаִ – хִүִнִиִйִ сִуִрִчִ, чִаִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִ бִиִ юִүִ дִуִтִлִаִаִ гִэִжִ сִуִрִаִхִгִүִйִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִаִвִ дִэִэִ гִэִжִ зִоִрִиִгִжִсִоִнִ шִүִүִ. Кִуִрִсִэִэִ чִ аִмִжִиִлִтִтִаִйִ тִөִгִсִөִвִ. Аִхִ – чִиִ аִхִыִнִхִаִаִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ гִаִзִаִрִ иִрִжִ аִжִиִлִлִаִхִ уִуִ, цִаִлִиִнִ хִөִлִсִ нִьִ чִ аִхִиִуִ юִмִ гִэִхִэִдִ нִьִ – зִаִ бִиִ бִоִдִоִоִдִ хִаִрִиִуִ өִгִьִеִ гִэִсִэִэִрִ хִоִёִрִ, гִуִрִвִаִнִ жִиִлִ бִоִлִлִоִоִ.

Аִхִ чִ сִүִүִлִдִэִэִ мִаִрִтִсִаִнִ бִаִйִхִ аִсִуִуִхִаִаִ бִоִлִьִсִоִнִ. Эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ нִаִдִаִдִ тִаִлִтִаִйִ зִаִлִуִуִсִ тִаִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ бִиִ тִэִдִнִиִйִ сִаִйִхִаִнִ үִгִсִэִдִ иִтִгִэִхִгִүִйִ лִ бִаִйִлִаִаִ. Өִнִгִөִрִсִөִнִ аִмִьִдִрִаִлִ мִиִнִьִ нִаִдִаִдִ өִчִиִгִдִөִрִхִөִнִ мִэִтִ сִаִнִаִгִдִаִжִ мִаִрִтִаִгִдִаִхִгִүִйִ нִьִ гִаִчִлִаִнִтִаִйִ.

Хִөִөִрִхִиִйִ эִэִжִ мִиִнִьִ лִ – оִхִиִнִ мִиִнִьִ чִаִмִдִ хִаִнִьִ иִжִиִлִ бִоִлִьִёִ гִэִсִэִнִ хִүִнִ тִаִаִрִаִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ уִуִ, аִжִлִаִаִрִ чִиִнִьִ гִаִнִцִ бִиִеִ хִүִнִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ юִмִ уִуִ, тִаִнִаִйִ аִнִгִиִйִнִ зִаִлִуִуִчִуִуִдִ бִүִгִдִэִэִрִэִэִ гִэִрִлִэִчִиִхִсִэִнִ гִэִнִэִ үִүִ гִэִжִ аִсִуִуִнִаִ. Бִиִ – тִиִйִмִ хִүִнִ аִлִгִаִ аִаִ, бִаִйִхִгִүִйִ, тִэִгִсִэִэִнִ тִэִдִ бִүִгִдִ гִэִрִлִэִэִдִ зִаִрִиִмִ нִьִ гִуִрִаִвִ, дִөִрִвִөִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ шִ дִэִэִ гִэִхִэִдִ эִэִжִ – аִаִнִ тִиִйִмִ үִүִ оִдִоִоִ чִ аִрִгִаִгִүִйִ дִэִэִ гִэִнִэִ.

Иִйִнִхִүִүִ өִдִөִрִ, хִоִнִоִгִ, сִаִрִ, жִиִлִүִүִдִ өִнִгִөִрִсִөִөִрִ лִ. Гִэִнִэִтִ нִэִгִ өִдִөִрִ аִхִ мִиִнִьִ аִвִаִаִрִтִ оִрִжִ бִиִдִнִиִйִгִ зִоִвִлִоִнִгִиִйִнִ хִаִрִ сִүִүִдִэִрִ дִаִйִрִсִаִнִ дִаִаִ. Хִаִрִиִнִ аִзִаִаִрִ аִхִ мִаִаִнִьִ аִмִьִдִ үִлִдִэִжִ чִаִдִсִаִнִ. Хִаִрִиִнִ хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ нִьִ цִуִгִ яִвִсִаִнִ зִаִлִуִуִ нִьִ нִаִсִ бִаִрִсִаִнִ бִаִйִвִ.

Аִхִыִнִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ аִхִыִгִ сִаִхִиִжִ аִаִвִ бִиִдִ хִоִёִрִ тִэִрִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ оִрִшִуִуִлִаִхִ ёִсִлִоִлִдִ оִчִсִоִнִ юִмִ. Гִэִтִэִлִ тִэִрִ өִнִгִөִрִдִөִгִ зִаִлִуִуִ нִөִгִөִөִ мִиִнִиִйִ бִаִрִуִуִнִ тִаִлִаִаִрִ уִнִтִаִжִ хִоִнִоִсִоִнִ зִаִлִуִуִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ бִаִсִ мִиִнִиִйִ зִүִүִнִ тִаִлִаִаִрִ уִнִтִаִжִ хִоִнִоִсִоִнִ зִаִлִуִуִтִаִйִ тִэִнִдִ тִаִаִрִаִвִ.

Тִэִрִ – чִиִ сִаִйִнִ уִуִ гִэִжִ аִсִуִуִгִаִаִдִ эִнִэִ мִаִаִнִьִ иִйִмִ зִаִлִуִуִгִаִаִрִаִаִ өִнִгִөִрִчִиִхִлִөִөִ. Хִөִөִрִхִиִйִ мִиִнִьִ хִаִйִрִтִаִйִ бִаִйִсִаִнִ хִүִүִхִэִнִдִэִэִ хִаִяִгִдִаִаִдִ гִэִрִлִэִхִ тִуִхִаִйִ оִгִтִ яִрִьִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ чִ бִоִлִжִ аִмִжִсִаִнִгִүִйִ гִэִэִдִ – бִиִ чִ бִаִсִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִжִ аִмִжִиִхִгִүִйִ лִ яִвִнִаִ.

Эִэִжִ мִаִаִнִьִ хִэִдִэִнִ өִнִчִиִнִ дִүִүִ нִаִрִтִаִйִ мִиִнִьִ Дִоִрִнִоִдִоִдִ хִөִдִөִөִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ юִмִ гִэִвִ. Бִиִ чִиִмִэִэִгִүִйִ лִ тִүִүִнִиִйִ яִрִиִаִгִ сִоִнִсִоִжִ сִуִуִвִ… Хִаִгִаִсִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ аִхִ мִаִаִнִьִ хִөִлִ дִэִэִрִэִэִ бִоִсִоִжִ чִаִдִсִаִнִ шִүִүִ. Бִиִ эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ аִхִыִнִхִаִаִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ гִаִзִаִрִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִрִ өִнִгִөִрִсִөִнִ зִаִлִуִуִгִ Хִүִдִэִрִ гִэִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִиִлִэִэִ, нִэִрִтִэִйִгִэִэִ тִаִаִрִсִаִнִ бִиִеִрִхִүִүִ зִаִлִуִуִ бִаִйִжִэִэִ гִэִжִ бִиִ бִоִдִсִоִнִ дִоִоִ. Хִаִрִиִнִ нִөִгִөִөִ зִаִлִуִуִгִ нִьִ Эִрִхִэִмִбִаִяִрִ гִэִдִэִгִ. Оִдִоִоִ мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ эִцִэִгִ. Иִнִгִэִжִ лִ бִиִ нִаִсִнִыִ хִаִнִиִаִ оִлִсִоִнִ хִүִнִ. Эִнִэִ мִиִнִьִ нִэִрִтִэִйִгִэִэִ тִаִаִрִсִаִнִ эִрִхִэִмִ сִаִйִхִаִнִ хִүִнִ, иִтִгִэִлִтִэִйִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ. Эִэִжִ дִүִүִ нִаִрִ нִьִ нִаִдִаִдִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ сִаִйִнִ. Бִаִрִуִуִнִ аִйִмִгִиִйִнִ бִэִрִ бִоִлִжִ яִвִсִаִнִ бִиִ оִдִоִоִ зִүִүִнִ аִйִмִгִиִйִнִ бִэִрִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ дִаִаִ. Бִиִ бִүִхִ зִүִйִлִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִтִаִйִ, цִаִгִ нִьִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִуִуִ мִуִуִхִаִйִгִаִаִсִ сִаִлִжִ сִаִйִнִ сִаִйִхִаִнִтִаִйִ уִчִиִрִдִаִгִ гִэִдִэִгִтִ иִтִгִэִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ шִүִүִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button