Захидал

“ХִЭִЗִЭִЭִ Чִ ХִАִРִЖִ БִАִЙִГִАִАִГִҮִЙִ ЗִАִЛִУִУִТִАִЙִГִАִАִ УִУִЛִЗִАִХִАִАִРִ ХִӨִДִӨִӨִ СִУִМִРִУִУִ НִЬִ ОִЧִИִЖִ БִИִЛִЭִЭִ” БִОִЛִСִОִНִ ЯִВִДִАִЛִ

Бִиִ цִаִрִаִйִгִ нִьִ хִаִрִаִаִгִүִйִ зִаִлִуִуִдִ дִуִрִлִаִсִаִнִ юִмִ. Бִиִдִ яִгִ 8 сִаִрִ уִтִсִаִаִрִ яִрִьִжִ, мִеִсִсִеִжִ бִиִчִиִжִ хִаִмִгִиִйִнִ аִнִхִнִыִ бִоִлִзִоִоִгִоִоִ бִоִлִтִоִлִ нִэִгִнִэִэִ тִаִнִьִжִ мִэִдִэִхִэִдִ зִаִрִцִуִуִлִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִсִэִнִ бִаִйִвִ. Бִиִ жִиִлִ бִүִрִиִйִнִ шִиִнִэִ жִиִлִэִэִрִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ бִуִуִдִуִуִлִсִаִнִ шִаִмִпִаִнִсִкִнִыִ шִиִлִнִиִйִ дִоִтִоִрִ тִаִлִдִ иִрִэִхִ жִиִлִдִ хִүִсִчִ бִаִйִгִаִаִ зִүִйִлִэִэִ бִиִчִиִжִ хִиִйִгִэִэִдִ шִаִмִпִаִнִсִкִнִыִ шִиִлִэִэִ аִмִсִрִыִгִ нִьִ гִоִёִ тִуִуִзִаִаִрִ бִоִоִгִоִоִдִ өִрִөִөִнִдִөִөִ хִаִдִгִаִлִдִаִгִ юִмִ лִ дִаִаִ.

2016 оִнִыִ шִиִнִэִ жִиִлִэִэִрִ -Гִоִёִ хִаִйִрִтִаִйִ уִчִрִаִхִ -Эִэִжִиִйִгִэִэִ аִяִлִуִуִлִаִхִ мִөִнִгִөִ цִуִгִлִуִуִлִаִхִ -30 нִоִмִ уִнִшִсִаִнִ бִаִйִхִ -Хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ нִаִйִзִыִгִаִаִ тִуִлִтִаִлִ бִаִяִрִлִуִуִлִаִхִ гִэִжִ бִиִчִиִжִ бִаִйִвִ. Бִүִгִдִ бִиִеִлִсִэִэִнִ кִкִкִ. Оִгִтִ уִуִлִзִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ зִаִлִуִуִ мִаִаִнִьִ хִөִдִөִөִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ тִэִнִдִэִэִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ зִаִлִуִуִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Бִиִдִ хִоִёִрִ 14 хִоִнִоִгִтִ нִэִгִ уִдִаִаִ өִөִрִсִдִиִйִнִхִөִөִ хִаִмִгִиִйִнִ нִуִуִцִ бִаִсִ зִаִаִвִаִлִ мִэִдִэִхִ ёִсִтִоִйִ нִэִгִ нִэִгִ зִүִйִлִсִэִэִ нִэִгִ нִэִгִэִнִдִэִэִ хִэִлִдִэִгִ бִаִйִвִ. Тִэִрִ хִоִтִоִдִ нִэִгִ хִэִсִэִгִтִэִэִ лִ иִрִэִхִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ бִиִ өִдִөִрִ бִүִрִ тִүִүִнִтִэִйִ хִоִлִбִоִгִдִоִхִ гִэִжִ хִүִлִэִэִдִэִгִ бִаִйִвִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ хִэִцִүִүִ нִэִгִ зִүִйִлִ нִьִ тִэִрִ оִрִоִйִ лִ нִаִдִрִуִуִ хִоִлִбִоִгִдִоִнִоִ. Өִдִрִиִйִнִ тִуִрִшִ уִтִаִсִ нִьִ хִоִлִбִоִгִдִоִхִгִүִйִ. Оִрִоִйִ лִ гִэִнִэִтִ сִаִйִнִ уִуִ гִэִэִдִ зִаִлִгִаִаִдִ оִрִоִоִдִ иִрִнִэִ. Эִнִэִ бִаִйִдִаִлִ нִьִ сִүִүִлִдִэִэִ нִаִмִаִйִгִ тִаִвִгִүִйִтִүִүִлִжִ бִиִ эִнִэִ зִаִлִуִуִ эִсִвִэִлִ тִэִнִдִэִэִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִтִэִйִ мִаִгִаִдִгִүִйִ гִэִрִ бִүִлִтִэִйִ бִаִйִхִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Чִиִ яִаִгִаִаִдִ хִоִтִоִдִ хִүִрִэִэִдִ иִрִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ юִмִ бִэִ гִэִхִэִэִрִ бִиִ уִдִаִхִгִүִйִ оִчִнִоִоִ эִнִдִ тִоִмִ зִүִйִлִ аִмִжִуִуִлִаִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ бִаִйִнִаִаִ гִэִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Нִэִгִ нִаִйִзִыִнִхִаִаִ зִөִвִлִөִсִнִөִөִрִ хִэִлִэִхִгִүִйִгִэִэִрִ тִүִүִнִиִйִ бִаִйִгִаִаִ аִйִмִаִгִ уִрִуִуִ оִчִиִхִоִоִрִ шִиִйִдִэִэִдִ бִиִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ дִрִаִгִоִнִ дִэִэִрִэִэִсִ хִэִзִэִэִ чִ уִуִлִзִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ зִаִлִуִуִрִуִуִгִаִаִ оִчִиִхִоִоִрִ хִөִдִлִөִвִ.

Үִнִэִнִ зִоִрִиִгִтִоִйִ хִэִнִхִэִгִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִ. Оִчִлִоִоִ бִуִуִлִаִаִ жִиִжִиִгִхִэִнִ сִуִмִыִнִ тִөִвִөִөִсִ тִүִүִнִиִйִ нִэִрִиִйִгִ хִэִлִэִнִгִүִүִтִ лִ эִхִнִиִйִ тִаִаִрִаִлִдִсִаִнִ хִүִнִ мִаִаִнִьִ зִаִаִгִаִаִдִ өִгִөִвִ. Зִүִрִхִ тִүִгִ тִүִгִ цִоִхִиִлִоִоִдִ лִ яִвִаִаִдִ оִрִсִоִнִ чִиִнִьִ эִхִнִэִрִтִэִйִ зִаִлִуִуִ бִоִлִжִ тִаִаִрִвִаִлִ яִаִнִаִаִ гִэִэִдִ лִ аִйִжִ эִхִлִэִвִ.

Гִэִрִлִүִүִ нִьִ аִлִхִаִаִдִ оִрִоִвִ. Тִэִрִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ хִоִйִнִоִ сִуִуִжִ бִаִйִвִ. Эִэִжִ нִьִ бִаִсִ бִаִйִлִаִаִ. Нִаִмִаִйִгִ хִаִрִаִаִдִ шִоִкִоִнִдִ оִрִсִоִнִ тִэִрִ сִуִуִ чִ гִэִжִ хִэִлִэִлִгִүִйִ нִэִэִрִэִэִ иִрִчִиִхִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ уִуִ гִэִэִдִ нִаִмִаִйִгִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִаִвִ. Бִиִ аִлִдִаִаִгִүִйִ бִаִйִжִ эִэִ.

Тִэִрִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ хִоִёִуִлִаִаִ лִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ. Хִаִрִиִнִ нִаִдִрִуִуִ гִаִнִцִхִаִнִ оִрִоִйִ лִ зִаִлִгִаִдִаִгִ уִчִиִрִ нִьִ тִэִдִнִиִйִдִ сִүִлִжִэִэִ бִаִрִьִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִжִ. Нִаִдִтִаִйִ яִрִиִхִ гִэִжִ өִнִдִөִрִ уִуִлִрִуִуִ аִлִхִаִжִ хִаִрִ хִүִйִтִэִнִдִ уִуִлִыִнִ оִрִоִйִ дִэִэִрִ оִчִиִжִ зִаִлִгִаִдִаִгִ бִаִйִжִэִэִ.

Тִэִгִэִхִэִдִ бִиִ нִаִмִаִйִгִ уִнִтִтִаִлִ үִлִгִэִрִ яִрִьִ, дִаִхִиִаִдִ жִаִаִхִаִнִ яִрִьִ гִэִэִдִ уִяִаִдִ лִ хִөִөִрִхִиִйִ мִиִнִьִ хִүִйִтִэִнִдִ уִуִлִаִнִ дִэִэִрִ гִаִрִ нִьִ зִөִнִдִөִөִ дִаִаִрִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִлִоִоִ. Тִүִүִнִиִйִ хִоִтִ оִрִоִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ шִаִлִтִгִаִаִнִ бִаִсִ мִэִдִэִгִдִэִвִ.

Тִэִрִ мִаִаִнִьִ аִвִтִоִ мִаִшִиִнִыִ ocлִоִоִсִ бִоִлִоִоִдִ нִуִрִуִуִнִдִаִаִ гִэִмִтִэִлִ аִвִаִаִдִ фиִзִиִкִ эִмִчִиִлִгִэִэִ хִиִйִлִгִэִжִ бִаִйִжִэִэִ. Бִиִ бִүִгִдִиִйִгִ мִэִдִэִэִдִ бִаִсִ нִаִмִаִйִгִ оִгִтִ хִуִуִрִаִаִгִүִйִгִ мִэִдִэִэִдִ гִэִнִэִтִхִэִнִ дִаִвִхִиִаִдִ иִрִжִ эִэִжִиִйִгִ нִьִ сִаִнִдִаִрִгִаִжִ аִвִаִаִдִ хִоִёִрִ хִоִнִоִоִдִ бִуִцִлִаִаִ.

Хִоִтִоִдִ хִаִмִаִаִтִаִнִ сִаִдִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ уִчִрִаִаִсִ сִуִмִыִнִхִаִаִ эִмִнִэִлִэִгִтִ эִмִчִиִлִгִэִэִ хִиִйִлִгִэִжִ нִуִрִуִуִгִаִаִ эִдִгִэִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ мִэִдִсִэִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִ иִрִсִэִнִ дִаִрִуִйִдִаִаִ тִүִүִнִиִйִгִ аִвִчִрִаִхִ аִрִгִаִ хִаִйִлִаִаִ. Гִаִрִ уִтִаִсִ, зִөִөִвִрִиִйִнִ кִоִмִпִьִюִтִеִрִ хִоִёִрִоִоִ зִаִрִчִиִхִлִаִаִ.

Мִөִнִгִөִөִрִөִөִ хִаִжִуִуִ өִрִөִөִ тִүִрִэִэִсִлִэִэִдִ тִүִүִнִиִйִгִ дִуִуִдִаִнִ хִоִтִоִдִ нִуִрִуִуִгִ нִьִ үִзִүִүִлִэִэִдִ эִмִчִиִлִгִэִэִнִдִэִэִ чִ оִрִоִвִ. Хִаִмִтִ бִаִйִхִ ёִсִтִоִйִ хִүִнִ мִаִаִнִьִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ бִэִ мִөִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִиִ тִүִрִүִүִлִжִ аִлִхִаִмִ хִиִйִсִэִэִрִ лִ бִаִйִвִ. Хִүִнִдִ юִмִ өִрִгִөִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ гִаִмִтִаִйִ уִчִрִаִаִсִ хִөִдִөִөִ гִэִрִэִэִсִ нִьִ мִаִхִ иִрִэִхִэִдִ бִиִ үִүִрִэִэִдִ тִэִрִ аִрִдִ тִүִшִэִэִдִ гִуִрִвִаִнִ дִаִвִхִаִрִлִуִуִ гִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ кִкִ.

Бִаִйִсִхִиִйִгִэִэִдִ лִ сִаִвִтִаִйִ хִоִоִлִ цִүִнִхִлִэִэִдִ зִөִөִхִ бִоִлִсִоִнִ оִхִиִнִоִоִ хִаִрִаִаִдִ аִаִвִ гִаִйִхִаִжִ сִүִүִлִдִэִэִ уִчִрִыִгִ нִьִ мִэִдִэִэִдִ тִэִрִ хִүִүִгִэִэִ гִэִрִтִэִэִ аִвִаִаִдִ иִрִэִэִчִ мִиִнִиִйִ оִхִиִнִ гִэִсִнִэִэִрִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ бִиִ аִнִхִ уִдִаִаִ аִаִвִ эִэִжִдִэִэִ тִаִнִиִлִцִуִуִлִлִаִаִ. Бִиִ бִаִрִаִгִ нִөִхִрִөִөִ өִөִрִөִөִ сִоִнִгִоִоִдִ өִөִрִөִөִ оִчִиִжִ гִуִйִгִаִаִдִ өִөִрִөִөִ гִэִрִтִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ иִрִсִэִнִ дִэִэִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ эִмִчִиִлִгִэִэִ дִуִуִсִчִ тִэִрִ мִаִаִнִьִ аִжִиִлִдִаִаִ оִрִлִоִоִ. Хִуִуִчִиִнִ аִжִиִлִ нִьִ дִуִуִдִаִжִ аִшִгִүִйִ нִаִаִшִтִаִйִ хִаִнִдִаִжִ зִаִхִиִрִаִлִ нִьִ хִуִуִчִиִнִ аִжִиִлִдִ нִьִ тִоִмִиִлִоִвִ. Мִиִнִиִйִ мִөִрִөִөִдִөִлִ тִүִүִнִдִэִэִ өִрִгִүִүִлִэִэִдִ бִаִсִ үִүִрִүִүִлִэִхִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ мִэִдִчִиִхִэִэִдִ уִдִаִхִгִүִйִ өִрִгִөִнִөִөִ чִаִмִаִйִгִаִаִ чִиִ лִ нִаִмִаִйִгִ өִрִгִөִчִиִхִ гִэִдִ бִаִйִдִаִгִ шִүִүִ тִүִрִ тִэִсִэִэִрִэִйִ гִэִдִэִгִ бִаִйִвִ.

Бִиִдִ хִоִйִтִоִнִ жִиִлִ нִьִ нִуִтִаִгִтִ нִьִ хִуִрִиִмִаִаִ хִиִйִсִэִнִ. Сִуִмִыִнִ тִөִвִиִйִнִ хִуִрִиִмִ чִиִнִьִ ёִсִтִоִйִ нִүִсִэִрִ тִоִмִ нִаִйִрִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Аִаִвִ мִаִаִнִьִ хִүִрִгִэִнִэִэִ өִрִгִөִчִиִхִсִөִнִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ уִдִаִхִгִүִйִ уִуִлִ өִрִгִөִөִдִ иִрִэִхִ сִаִйִхִаִнִ хִүִүִ юִмִ бִаִйִгִаִаִнִ гִэִэִдִ лִ хִаִлִчִиִхִсִаִнִ.

Хִуִрִиִмִыִнִ дִаִрִаִаִ мִиִнִиִйִ мִөִрִөִөִдִөִлִ бִиִеִлִэִжִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִдִэִэִ өִрִгִүִүִлִэִэִдִ гִэִрִлִүִүִгִэִэִ шִаִтִаִаִрִ оִрִлִоִоִ. Мִэִдִэִхִгִүִйִ тִэִрִ үִеִдִ бִиִ зִоִрִьִжִ оִчִоִоִгִүִйִ бִоִлִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ хִүִлִэִэִгִэִэִдִ иִрִэִхִиִйִгִ нִьִ хִүִлִэִэִжִ уִчִрִыִгִ нִьִ мִэִдִэִэִгִүִйִ хִоִтִоִдִ сִуִуִсִаִаִрִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ хִаִйִрִ нִаִмִаִйִгִ оִлִоִоִдִ иִрִэִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ.

Мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ хִүִрִтִэִлִ хִэִлִжִ бִаִйִсִаִнִ. Чִиִ иִрִэִэִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ бִиִ хִуִрִдִаִнִ эִдִгִэִхִ гִэִжִ яִаִрִаִхִ шִаִлִтִгִаִаִнִгִүִйִ бִаִйִхִ бִаִйִсִаִнִ. Бִаִсִ чִаִмִтִаִйִ уִчִрִаִаִгִүִйִ бִоִлִ оִдִоִоִ чִаִмִтִаִйִгִаִаִ хִаִаִнִаִ хִэִзִэִэִ хִэִдִэִнִ чִ уִдִаִаִ зִөִрִжִ өִнִгִөִрִөִхִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִиִлִэִэִ гִэִжִ бִиִлִэִэִ гִэִжִ. Аִмִьִдִрִаִлִдִ хִаִйִрִыִгִ оִлִжִ оִчִиִжִ бִаִсִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ шִүִүִ. Зִаִаִвִаִлִ хִэִзִэִэִ нִэִгִ өִдִөִрִ нִаִдִ дִэִэִрִ хִаִйִрִ өִөִрִөִөִ иִрִнִэִэִ гִэִжִ хִүִлִэִэִсִнִэִэִсִ иִлִүִүִ зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִэִэִ дִаִгִаִаִрִаִйִ гִэִжִ хִэִлִьִеִ. Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button