Болсон Явдал

“ХִҮִҮִГִИִЙִНִДִЭִЭִ ОִЧִИִХִОִДִ БִЭִРִ ХִЭִВִТִЧִИִХִСִЭִНִ, ХִҮִҮִ МִИִНִЬִ УִГִАִАִЛִГִАִ ХִОִОִЛִ УִНִДִ ХִИִЙִГִЭִЭִДִ БִАִЙִЖִ БִАִЙִДִАִГִСִАִНִ…”

Гִэִрִлִэִэִ гִэִрִтִэִэִ оִрִжִ иִрִмִэִгִцִэִэִ өִнִдִөִрִ өִсִгִиִйִтִөִөִ тִаִйִлִжִ хִөִлִөִөִ бִаִрִиִнִ хִэִсִэִгִ сִуִуִвִ.Хִэִсִэִгִхִэִнִ зִуִуִрִыִнִ жִаִрִгִаִлִ хִэִсִэִгִхִэִнִ зִуִуִрִыִнִ хִаִнִьִ хִэִсִэִгִхִэִэִнִ лִ эִдִлִэִхִ аִмִаִрִ аִмִгִаִлִаִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִжִ үִүִ? Хִаִйִрִлִаִнִаִ гִэִжִ хִаִмִтִдִаִаִ хִоִрִвִоִоִгִ тִуִуִлִнִаִ гִэִжִ аִмִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ эִрִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ аִаִвִ чִиִ мִиִнִьִ дִэִэִ. Оִрִхִиִхִ мִяִнִгִаִнִ шִаִлִтִаִгִ бִаִйִсִаִнִ чִ үִлִдִэִхִ гִаִнִцִхִаִнִ шִаִлִтִаִгִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ гִэִжִ үִүִ? Чִаִмִаִйִгִаִаִ бִиִ яִаִгִаִаִдִ иִйִмִ бִоִлִтִоִлִ нִьִ гִоִмִдִоִоִсִоִнִ юִмִ бִоִлִ оִоִ.

Хִүִүִгִэִэִрִэִэִ тִүִрִэִэִ бִаִрִьִжִ тִоִгִтִоִоִжִ үִлִдִэִэִхִиִйִгִ бִиִ хִүִсִэִхִгִүִйִ эִэִ. Хִүִнִиִйִ сִаִйִхִаִнִ үִрִ хִүִүִгִиִйִнִ аִаִвִ чִиִ мִиִнִьִ оִйִлִгִоִоִдִ уִуִчִлִаִаִдִ иִрִэִхִ өִдִрִиִйִгִ хִүִлִэִэִнִэִ.Тִиִйִмִэִэִ чִиִ мִиִнִьִ эִрִгִэִэִдִ хִүִүִдִэִэִ бִиִдִ хִоִёִрִтִоִоִ иִрִнִэִэִ. Иִнִгִэִжִ бִоִдִоִоִдִ гִэִнִэִтִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ тִаִйִвִшִиִрִ чִ хִөִлִдִөִөִ тִаִаִвִчִиִгִ уִгִлִаִнִ бִаִнִнִыִ өִрִөִөִнִдִ оִрִлִоִоִ.

Бִаִсִ лִ тִүִүִнִиִйִ мִиִнִьִ сִаִхִлִыִнִ уִсִ хִөִөִсִ тִаִтִуִуִрִгִаִ хִаִнִаִнִдִ тִоִгִтִоִоִсִоִнִ тִоִлִьִнִыִ хִаִжִуִуִдִ сִкִоִчִоִоִрִ нִаִаִсִаִнִ аִнִгִлִиִ үִгִнִүִүִдִ. Дִуִуִдִлִаִгִыִгִ нִьִ дִаִнִдִаִаִ бִуִрִуִуִ хִэִлִжִ тִэִрִ тִоִоִлִоִнִдִ нִьִ шִоִоִлִоִнִ иִнִэִэִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִаִаִ сִаִнִаִлִаִаִ. Мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ иִнִгִэִжִ дִуִуִдִаִаִ гִэִэִдִ хִэִлִэִэִдִ өִгִчִиִхִгִүִйִ дִэִэִ гִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ зִэִмִлִэִвִ.

Хִүִйִтִэִнִ уִсִаִаִрִ гִаִрִ нִүִүִрִэִэִ уִгִаִаִжִ оִвִоִоִ сִэִрִгִэִлִэִэִ. Тִоִмִ өִрִөִөִнִдִөִөִ оִрִжִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ бִуִсִнִиִуִлִсִаִнִ тִоִгִлִоִоִмִуִуִдִыִгִ сִаִгִсִаִнִдִ хִиִйִнִгִэִэִ бִаִсִ лִ тִүִүִнִиִйִхִэִэִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ тִоִгִлִоִнִ мִоִрִьִ бִоִлִжִ тִоִнִгִоִчִдִоִгִ бִаִйִсִнִыִгִ сִаִнִаִлִаִаִ. Бִиִтִгִиִйִ хִаִшִиִгִчִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ чִ яִдִаִрִ чִ иִрִжִ бִаִйִхִаִдִ гִэִжִ уִцִаִаִрִлִаִдִаִгִ бִаִйִсִнִаִаִ сִаִнִаִаִдִ юִуִнִдִ тִэִгִжִ бִаִйִвִаִаִ гִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ бִаִсִ лִ зִэִмִлִэִвִ.

Гִаִлִ зִуִуִхִаִнִдִаִаִ оִрִжִ жִаִаִхִаִнִ мִаִхִ гִаִрִгִаִжִ тִаִвִьִлִаִаִ. Бִаִсִ лִ тִэִрִ мִиִнִьִ хִоִоִлִ хִиִйִгִэִэִдִ лִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִдִаִгִ нִьִ сִаִнִаִгִдִаִвִ. Яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ хִоִоִлִыִгִ зִоִхִиִоִжִ эִнִдִ тִэִнִдִ иִдִсִэִнִ хִоִоִлִоִоִ дִуִуִрִиִаִжִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ хִаִдִаִмִ эִэִжִ мִиִнִиִйִ гִаִнִцִ хִүִүִ чִиִнִиִйִ тִоִгִоִоִчִ юִмִ уִуִ гִэִжִ зִaнִдִaрִсִаִнִсִаִнִ. Тִэִгִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ дִуִрִтִаִйִдִаִаִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִдִэִэִ Бִиִ хִиִйִ гִэִэִгִүִйִ гִэִэִдִ лִ.

Үִнִэִнִдִэִэִ бִиִ яִдִаִрִлִаִаִ аִжִиִлִ иִхִ бִаִйִлִаִаִ гִэִэִдִ үִгִлִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִрִ мִиִнִьִ аִжִлִаִаִсִаִаִ эִрִтִ иִрִвִэִлִ бִаִйִнִгִаִ хִоִоִлִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ. Hоִгִоִоִгִ нִьִ чִ бִоִлִоִвִ аִрִиִлִгִаִаִдִ өִгִөִхִгִүִйִ бִиִ яִаִгִаִаִдִ хִөִлִөִөִ жִиִйִгִэִэִдִ хִэִвִтִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִжִ вִэִ. Аִаִнִаִйִ лִ өִөִрִиִйִгִөִөִ зִэִмִлִэִвִ.

Хִүִүִ гִаִрִгִаִжִ өִгִсִөִнִ гִэִэִдִ бִүִүִрִ иִхִэִэִрִ эִрִхִлִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ өִөִгִшִүִүִлִжִ бִаִйִсִаִнִ мִиִнִьִ тִэִрִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ дִаִаִ. Аִжִиִлִ дִэִэִрִэִэִ оִрִоִйִтִоִхִ бִүִрִдִ нִьִ уִцִаִаִрִлִаִжִ хִаִрִдִаִжִ бִуִхִиִмִдִдִаִгִаִаִ хִаִйִрִтִаִйִ уִчִрִаִаִсִ гִэִэִдִ лִ өִөִрִтִөִөִ аִмִаִрִхִнִаִаִрִ тִаִйִлִбִаִрִлִаִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִдִаִаִ.

Аִнִхִ тִаִнִиִлִцִаִаִдִ лִ яִмִаִрִ дִаִвִиִлִуִуִнִ зִаִлִуִуִ вִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ тִэִрִ мִиִнִьִ нִаִдִтִаִйִ яִмִаִрִ дִаִрִуִуִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ вִэִ дִэִэִ. Сִэִтִгִэִлִ дִаִхִиִнִ хִөִнִдִүִүִрִлִэִжִ эִрִгִэִэִдִ иִрִнִэִ дִэִэִ гִэִсִэִнִ иִтִгִэִлִ мִиִнִьִ үִгִүִйִ бִоִлִчִиִвִ. Цִоִнִхִоִоִ оִнִгִоִйִлִгִоִнִ шִиִнִгִэִжִ бִаִйִгִаִаִ нִаִрִыִгִ аִжִиִгִлִаִнִ зִоִгִсִвִоִлִ зִөִөִлִөִнִ сִаִлִхִиִ өִөִдִөִөִсִ үִлִэִэִнִ хִаִцִаִрִ цִэִэִжִиִйִгִ иִлִбִэִхִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ мִиִнִьִ гִаִрִ мִэִтִэִэִ.

Иִйִмִ өִдִөִрִ иִрִнִэִ гִэִжִ зִүִүִдִэִнִдִэִэִ чִ тִөִсִөִөִлִжִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Тִүִүִнִиִйִ мִиִнִьִ тִэִвִчִэִэִрִ бִаִрִаִгִдִсִаִнִ бִаִйִхִ нִьִ. -Бִиִ чִаִмִгִүִйִ яִаִхִ юִмִ – Аִмִьִдִаִрִаִаִ – Хִүִүִгִэִэִ яִаִхִ юִмִ вִэִ – Чִиִ дִуִрִгִүִйִцִэִхִгִүִйִ бִоִлִ нִаִдִаִдִ өִгִөִөִ – Өִгִөִхִгִүִйִ – Тִэִгִвִэִлִ бִиִ эִрִгִэִжִ иִрִжִ бִаִйִнִаִаִ -Яִаִгִаִаִдִ сִаִлִнִаִ гִэִжִ – Зִүִгִэִэִрִ лִ бִиִ зִаִлִхִаִжִ яִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ Тִиִйִмִэִэִ бִиִ зִаִлִхִтִаִлִ нִьִ яִдִаִрִтִаִлִ нִьִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִаִйִрִлִаִхִыִгִ хִаִлִаִмִжִлִаִхִыִгִ шִаִаִрִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִаִйִнִаִ.

Аִнִхִ нִаִдִаִдִ чִаִмִаִйִгִ хִаִйִрִлִаִжִ бִоִлִоִхִ уִуִ гִэִжִ аִсִуִуִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ бִиִ мִиִнִиִйִ шִаִлִгִуִуִрִ өִнִдִөִрִ шִүִүִ гִэִжִ аִйִлִгִүִйִтִэִжִ бִаִйִсִаִнִсִаִнִ. Дִоִтִрִоִоִ: Бִиִ чִаִмִдִаִаִ хִаִйִрִтִаִйִ гִэִэִдִ хִэִлִчִиִжִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִхִдִаִаִ бִоִлִоִхִ уִуִ чִ гִэִхִ шִиִгִ гִэִжִ шִоִоִлִоִоִдִ лִ. Чִаִмִтִаִйִгִаִаִ аִхִиִжִ эִвִлִэִжִ нִэִгִдִэִжִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִхִыִгִ яִмִаִрִ иִхִ хִүִсִнִэִ вִэִ. Нִаִрִ шִиִнִгִэִжִ бִаִйִнִаִ юִуִ юִуִгִүִйִ хִаִрִаִнִхִуִйִ нִөִмִрִөִхִ нִьִ эִэִ. Тִиִйִмִэִэִ бִиִ чִаִмִаִйִгִаִаִ хִүִлִэִэִнִэִэִ…

…Дִоִлִгִоִрִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ иִхִэִнִхִиִйִгִ хִөִдִөִөִ мִаִлִ мִаִлִлִаִжִ өִнִгִөִрִөִөִсִөִнִ бִоִлִоִвִ чִ үִеִиִйִнִхִнִэִэִсִэִэִ тִоִлִиִоִтִоִйִ. Шִаִнִхִнִаִаִсִаִаִ цִаִйִжִ эִхִлִэִжִ бִаִйִгִаִаִ чִ өִтִгִөִнִ хִаִрִ гִэִзִгִэִэִ чִаִнִгִаִ сִүִлִжִиִжִ үִзִүִүִрִиִйִгִ нִьִ бִүִсִэִнִдִэִэִ хִаִвִчִуִуִлִаִаִдִ дִаִрִгִиִлִаִнִ бִуִцִлִаִхִ цִаִйִгִаִаִ сִаִмִрִаִнִ гִуִуִлִиִнִ дִаִнִхִаִнִдִаִаִ уִуִдִлִаִаִдִ дִэִэִжִиִйִгִ нִьִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ аִяִгִаִнִдִ хִиִйִжִ тִаִвִиִаִдִ хִөִдִөִөִнִөִөִсִ аִвִчִиִрִсִаִнִ өִрִөִмִ бִяִсִлִаִгִ тִаִвִаִгִлִаִнִгִаִаִ хִүִүִдִэִэִ сִаִйִхִаִнִ мִаִхִ чִаִнִаִжִ өִгִиִйִ гִэִжִ бִоִдִоִвִ.

Зִаִ бִаִйִзִ өִнִөִөִдִөִрִ чִиִнִьִ аִмִрִаִлִтִыִнִ өִдִөִрִ хִүִүִ мִиִнִьִ жִаִаִхִаִнִ уִнִтִаִжִ аִмִрִаִгִ хִоִоִлִ бִоִлִгִоִоִдִ дִуִуִдִъִяִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ тִоִгִоִоִгִоִоִ дִаִхִиִнִ тִаִвִьִжִ уִсִ хִиִйִнִ эִвִдִэִжִ бִэִлִдִсִэִнִ хִоִнִиִнִиִйִ хִаִаִгִаִаִ гִаִлִ дִэִэִрִ үִйִлִэִэִ. Хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ уִнִтִаִжִ бִуִйִ өִрִөִөִнִдִ оִрִжִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִжִ хִэִсִэִгִ зִоִгִсִоִвִ.

Сִаִяִхִаִнִ лִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ хִоִрִмִоִйִнִоִоִсִ зִүִүִгִдִэִжִ шִуִлִгִаִнִаִнִ яִвִсִаִнִ үִрִ мִиִнִьִ оִдִоִоִ иִйִмִ тִоִмִ хִаִрִхִүִүִ бִоִлִчִоִоִдִ аִрִдִыִнִ хִүִүִхִдִэִдִ эִрִдִэִмִ нִоִмִ зִаִаִжִ бִаִсִ чִ үִгִүִйִ аִаִвִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִхִ гִэִжִ. Цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִ гִэִжִ яִмִаִрִ хִуִрִдִаִнִ өִнִгִөִрִнִөִ вִэִ. Мִуִуִ аִаִвִ нִьִ бִүִрִлִэִэִчִ бִоִлִоִхִоִдִ өִлִгִиִйִтִэִйִ үִлִдִсִэִнִ үִрִ мִиִнִьִ эִрִ хִүִнִ бִоִлִжִ эִцִгִиִйִнִ гִоִлִоִмִтִоִоִсִ тִаִсִаִрִсִаִнִ лִ юִмִсִаִнִдִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ уִрִтִаִаִрִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִаִдִ эִрִгִэִжִ гִаִлִ тִоִгִоִоִнִдִоִоִ оִрִлִоִоִ.

Тִоִгִоִоִтִоִйִ мִаִхִ дִөִнִгִөִжִ бִуִцִаִлִжִ эִхִэִлִмִэִгִцִ нִиִтִэִгִ үִлִдִэִэִлִгִүִйִ сִаִмִаִрִчִ гִаִлִдִ нִьִ нִэִгִ хִоִёִрִ мִоִдִ нִэִмִэִэִдִ хִэִсִэִгִхִэִнִ хִаִжִуִуִлִаִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ оִрִлִуִуִгִаִаִ зִүִгִлִэִвִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִэִдִ сִаִрִ бִоִлִлִоִоִ. Бִуִцִаִжִ хִаִрִиִхִ тִуִхִаִйִ еִрִ яִрִиִхִгִүִйִ юִмִ. Аִнִхִ цִүִнִхִтִэִйִ хִэִдִхִэִнִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ иִрִсִэִнִ чִ бִаִгִаִ бִаִгִаִаִрִ хִуִвִцִаִсִ нִьִ нִэִмִэִгִдִэִэִдִ лִ гִэִрִэִэִрִэִэִ оִрִжִ лִ аִвִдִаִгִ бִаִйִхִдִаִаִ. Бִоִнִдִгִоִрִ аִчִ хִүִүִгִэִэִ сִаִнִаִаִдִ бִаִйִхִ юִмִ. Яִаִдִаִгִ хִүִүִхִдִүִүִдִ вִэִ дִэִэִ.

Бִиִ эִдִэִнִдִэִэִ гִаִйִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ дִаִаִ бִэִрִдִэִэִ чִ хִаִтִуִуִхִаִнִ үִгִ хִэִлִжִ бִаִйִсִаִнִ уִдִаִаִтִаִйִ шִүִүִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ тִаִвִгִүִйִрִхִэִвִ. Хִүִүִ нִьִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִжִ иִрִэִэִдִ хִоִёִрִ жִиִлִ чִ аִжִиִлִ гִэִрִ гִэִсִэִнִ мִаִрִшִрִуִтִтִаִйִ хִаִаִяִаִ нִаִйִзִуִуִдִтִаִйִгִаִаִ гִаִрִаִхִ чִ иִхִ оִрִоִйִтִоִлִгִүִйִ иִрִэִэִдִ лִ бִэִрִтִэִйִ аִчִтִаִйִ бִоִлִгִоִоִсִоִйִ гִэִжִ хִүִсִэִнִ бִиִтִүִүִхִэִнִдִэִэִ тִаִнִдִаִвִ чִ мִэִдִэִгִдִэִхִ юִмִгִүִйִ лִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִаִаִ нִэִгִ лִ өִдִөִрִ нִаִйִзִ чִ бִиִшִ эִхִнִэִрִ бִоִлִоִхִ хִүִнִ мִиִнִьִ гִэִэִдִ цִэִвִэִрִхִэִнִ цִаִгִаִаִнִ бִүִсִгִүִйִгִ хִөִтִлִөִөִдִ оִрִжִ иִрִжִ бִиִлִэִэִ.

Иִнִэִэִхִ бִүִрִдִэִэִ хִаִцִаִрִ нִьִ хִоִнִхִоִйִдִоִгִ хִөִөִрִхִөִнִ бִэִрִтִэִйִ бִоִлִвִоִоִ бִиִ. Бִэִрִ гִуִйִхִ гִэִжִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ нִаִгִаִцִ аִхִыִгִ нִьִ хִөִдִөִөִнִөִөִсִ дִуִуִдִаִжִ хִиִрִдִэִэִ лִ хִөִөִрִ хִөִөִрִцִөִгִ бִоִлִжִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Нִаִмִрִыִнִ дִуִнִдִ сִаִрִыִнִ 17-нִдִ иִхִ нִиִжִгִэִрִ бִиִшִ чִ хִоִёִрִ тִаִлִыִнִ аִхִ дִүִүִ нִаִрִыִгִ цִуִгִлִуִуִлִжִ бִяִцִхִаִнִ нִаִйִрִ хִиִйִжִ хִэִдִэִнִ мִаִлִыִнִ бִуִяִнִ иִхִдִэִэִ хִоִёִрִ өִрִөִөִ бִаִйִрִ чִ аִвִчִ өִгִчִ гִоִлִоִмִтִ тִуִсִгִаִаִрִлִуִуִлִсִаִнִдִаִаִ. Бִаִрִаִгִ лִ тִаִвִаִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִчִэִэִ.

Хִаִаִяִаִ нִэִгִ хִүִүִгִиִйִнִдִэִэִ оִчִиִхִоִдִ бִэִрִ мִиִнִьִ хִэִвִтִэִжִ эִсִвִэִлִ юִуִ бִиִлִэִэִ дִэִэִ нִэִгִ дִөִрִвִөִлִжִиִнִ хִаִрִ зִуִрִаִгִтִ шִиִгִ юִмִаִнִ дִэִэִрִ лִ аִжִлִаִаִ хִиִйִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ сִуִуִдִаִгִсִаִнִ. Хִаִрִиִнִ хִүִүִ мִиִнִьִ уִгִаִаִлִгִаִ хִиִйִгִэִэִдִ лִ бִаִсִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ нִьִ хִоִоִлִ хִиִйִгִэִэִдִ лִ хִаִмִаִрִ дִэִэִрִ нִьִ хִөִлִсִ нִьִ бִуִрִзִаִйִчִиִхִсִаִнִ иִнִэִэִжִ зִоִгִсִдִоִгִсִоִнִ. Аִмִрִаִлִтִыִнִ өִдִрִөִөִрִ иִрִэִхִ нִьִ чִ цִөִөִрִ чִ тִэִрִ бִүִрִдִ нִьִ хִүִүִгִэִэִ сִаִнִаִнִ үִнִсִчִиִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ оִчִиִхִ бִүִрִдִ тִиִйִмִ лִ зִуִрִаִгִлִаִлִ уִгִтִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Аִнִхִ бִэִрִ бִоִлִжִ бִаִйִхִдִаִаִ хִөִөִрִхִөִнִ иִнִэִэִжִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִэִрִиִйִнִ мִиִнִьִ тִөִрִхִ оִчִиִхִ бִүִрִтִ өִөִрִчִлִөִгִдִөִнִ дִуִуִгִаִйִ хִөִмִсִөִгִөִөִ зִаִнִгִиִдִсִаִнִ үִгִ бִүִрִ нִьִ дִэִэִрִэִнִгִүִйִ сִаִнִаִгִдִаִжִ оִчִиִхִоִоִ чִ цִөִөִлִлִөִөִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ хִүִүִгִэִэִ аִжִиִлִ тִаִрִаִаִдִ нִэִгִ иִрִэִэִдִ яִвִаִхִаִдִ яִаִнִаִмִ вִэִ сִаִнִаִаִдִ бִаִйִхִ юִмִ оִчִиִхִоִоִрִ эִхִнִэִрִ чִиִнִьִ дִуִрִгִүִйִ бִоִлִоִлִтִоִйִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ гִэִэִдִ лִ хִаִаִяִаִ үִгִ хִаִяִхִ бִоִлִсִоִнִ. Зִөִнִөִгִ тִоִлִгִоִйִ яִаִхִ гִэִжִ тִэִгִжִ бִаִйִвִаִаִ.

Тִэִгִтִэִлִ чִ бִэִрִ мִиִнִьִ аִчִыִгִ мִиִнִьִ тִэִэִжִ яִвִаִаִ бִаִяִрִтִ мִэִдִэִэִ мִиִнִиִйִ гִоִмִдִлִыִгִ тִаִйִлִжִ хִөִлִ гִаִзִаִрִ хִүִрִэִхִгִүִйִ бִаִяִрִлִаִнִ нִэִгִ нִаִйִзִ аִвִгִаִйִгִаִаִ дִаִгִуִуִлִаִнִ бִэִрִдִэִэִ нִэִгִ гִаִйִгִүִйִ сִаִйִхִаִнִ бִөִгִжִ аִвִаִхִ гִэִжִ өִдִөִрִжִиִнִ дִэִлִгִүִүִрִ хִэִсִвִэִэִ. Оִрִоִйִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִэִдִ аִвִсִаִнִ бִөִгִжִөִөִ бִаִйִнִ бִаִйִнִ хִаִрִаִаִдִ лִ хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ бִаִяִрִлִаִнִ мִаִрִгִаִаִшִ аִмִрִаִлִтִыִнִ өִдִөִрִдִөִөִ эִрִтִ оִчִиִхִгִүִйִ шִүִүִ хִүִүִхִдִүִүִдִ уִнִтִаִжִ аִмִрִаִгִ гִэִжִ өִөִрִтִөִөִ тִуִшִаִаִнִгִаִаִ мִаִхִ тִаִтִаִжִ бִэִлִдִэִэִдִ өִдִөִрִ хִуִуִшִуִуִрִ хִаִйִрִаִаִдִ аִвִаִаִдִ оִчִиִйִ гִэִжִ бִоִдִлִоִоִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ хִоִёִрִ сִаִвִ хִуִуִшִуִуִрִ хִиִйִжִ аִвִаִаִдִ лִ нִөִгִөִөִ бִөִгִжִөִөִ дִаִаִвִуִуִнִдִ бִоִоִнִ өִвִөִрִтִлִөִөִдִ гִаִрִлִаִаִ. Хִоִёִрִ дִаִвִхִаִрִыִнִ шִаִтִаִаִрִ яִмִаִрִ чִ хִуִрִдִаִнִ өִгִсִчִиִвִ нִэִгִ лִ иִхִ бִаִяִрִлִаִаִдִ лִ бִэִрִэִэִ хִаִйִрִлִаִхִ хִаִйִрִ цִаִлִгִиִаִдִ лִ үִүִдִиִйִгִ нִьִ тִоִгִшִиִхִдִоִоִ чִ бִэִрִ мִиִнִьִ бִаִяִрִлִаִнִаִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ өִвִрִөִөִ тִэִмִтִчִиִнִ зִоִгִсִвִоִйִ. Бִаִхִьִ бִаִйִдִаִгִ лִ зִуִрִаִгִлִаִлִ гִэִхִдִэִэִ эִнִэִ уִдִаִаִ хִүִүִ юִмִ уִгִаִаִгִүִйִ шִаִлִаִаִ уִгִаִаִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִсִэִнִ чִ уִрִдִыִнִхִ шִиִгִ эִвִгִүִйִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִгִүִйִ бִэִрִ мִиִнִьִ хִөִлִ хִүִнִдִ бִоִлִсִоִнִ хִүִүִ хִиִйִлִгִүִйִ яִаִхִ вִэִ гִэִсִэִнִ лִ бִоִдִоִлִ зִуִрִсִхִиִйִжִ аִчִтִаִйִ бִоִлִгִоִжִ бִаִйִгִаִаִ бִэִрִдִэִэִ тִаִлִаִрִхִаִхִ сִэִтִгִэִлִ бִуִсִаִдִ бִүִхִ бִоִдִлִыִгִ хִөִөִнִ цִэִлִмִүִүִлִэִнִэִ. Бִэִрִ уִнִтִлִаִгִаִнִыִ өִрִөִөִнִөִөִсִөִөִ гִаִрִчִ иִрִсִнִэִэִ -Өִөִ тִаִ иִрִэִэִ юִуִ зִүִгִэִэִрִ яִвִаִаִ юִмִ уִуִ? -Зִүִгִэִэִрִ зִүִгִэִэִрִ эִэִжִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ сִаִнִаִаִдִаִаִ гִэִвִэִлִ СִҮִРִТִЭִЙִШִДִЭִЭִ эִэִжִ мִаִрִгִаִаִшִ Бִаִдִрִаִлִ оִчִиִнִоִ гִэִжִ бִаִйִсִаִнִшִдִэִэִ гִэִэִдִ гִаִлִ зִуִуִхִ лִуִуִгִаִаִ оִрִчִлִоִоִ.

Хִүִүִ эִэִжִ сִуִуִжִ бִаִйִ оִдִоִоִхִоִнִ дִуִуִсִлִаִаִ гִэִэִдִ аִлִчִуִуִрִаִаִ мִуִшִгִиִхִ зִуִуִрִ бִэִрִ гִаִлִ зִуִуִхִнִаִаִсִ Бִаִдִрִаִлִаִаִ эִнִэִ хִоִоִлִ чִиִнִьִ жִоִнִхִуִуִ бִоִлִчִлִоִоִ гִэִхִ дִуִуִ гִаִрִчִ хִүִүִ аִлִчִуִуִрִаִаִ оִрִхִиִнִ гִүִйִгִэִэִдִ оִрִчִиִхִоִвִ. Мִиִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִ нִэִгִ лִ тִаִвִгִүִйִ бִоִлִжִ аִрִаִаִсִ нִьִ оִрִоִоִдִ хִүִүִхִдִүִүִдִдִэִэִ эִэִжִ нִьִ хִуִуִшִуִуִрִ хִиִйִгִэִэִдִ иִрִсִэִэִнִ нִаִаִдִ хִоִоִлִоִоִ бִоִлִьִ бִоִлִьִ гִэִэִдִ гִуִтִлִаִаִ тִаִйִлִаִхִдִаִаִ өִлִгִүִүִрִ дִоִрִ тִаִвִьִсִаִнִ сִаִвִтִаִйִ хִоִоִлִоִоִ аִвִаִхִаִаִрִ уִхִаִсִхִиִйִвִ.

Хִүִүִ чִ өִөִ аִшִгִүִйִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ гִаִрִыִнִ хִоִоִлִыִгִ сִаִнִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ гִэִхִ зִуִуִрִ тִаִвִаִгִ сִэִрִэִэִ хִаִлִуִуִнִ сִаִвִтִаִйִ цִаִйִ аִвִчִиִрִаִаִдִ эִэִжִ тִаִ чִ иִдִ зִөִнִдִөִөִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ сִаִйִхִаִнִ хִоִоִлִоִлִчִиִхִоִёִ гִэִвִэִлִ бִэִрִ хִаִжִуִуִдִ иִрִжִ сִуִуִсִнִаִаִ эִмִнִэִлִэִгִтִ хִүִнִ эִрִгִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ гִэִжִ аִмִаִнִдִаִаִ дִуִуִгִаִрִсִаִнִ чִ аִмִтִаִрִхִаִнִ иִдִэִжִ эִхִэִлִлִэִэִ. Бִиִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ иִдִэִхִиִйִгִ хִаִрִжִ тִэִрִхִэִнִдִэִэִ аִхִиִнִ жִаִрִгִаִлִдִ аִвִтִаִвִ.

Тִэִгִэִэִдִ бִэִрִиִйִгִэִэִ аִлִгִаִнִдִаִаִ сִаִйִнִ бִаִрִьִжִ жִиִгִнִэִ хִиִйִ хִуִйִ тִаִрִнִаִ эִэִжִ нִьִ аִмִрִаִлִтִыִнִ өִдִрִөִөִрִ хִиִйִжִ аִвִчִиִрִ чִ бִаִйִяִ гִэִвִэִлִ бִэִрִ нִэִгִ тִоִмִ хִаִрִсִнִаִаִ хִэִрִэִгִгִүִйִ эִэִ. Хִуִуִшִуִуִрִ иִдִмִэִэִрִ бִоִлִ хִаִжִуִуִхִаִнִдִ хִоִоִлִнִыִ гִаִзִаִрִ бִаִйִгִаִаִ гִэִсִнִэִэִ бִиִ бִоִлִчִлִоִоִ чִиִ лִ сִаִнִаִсִаִнִаִаִрִаִаִ сִаִйִнִ иִдִ гִэִжִ хִүִүִлִүִүִ шִиִрִвִэִэִдִ бִоִсִлִоִоִ. Бִиִ сִаִнִдִрִаִнִ бִаִйִжִ өִвִрִөִөִ уִхִаִнִ дִаִаִвִуִуִнִдִ бִоִоִсִоִнִ бִөִгִжִөִөִ гִаִрִгִаִнִ бִэִрִиִйִнִ гִаִрִыִгִ тִаִтִаִнִ аִлִгִаִнִ дִэִэִрִ нִьִ тִаִвִьִлִаִаִ.

Бִэִрִ -Эִнִэִ юִуִ вִэִ -Зִаִдִлִаִаִдִ үִзִдִэִэִ мִиִнִиִйִ оִхִиִнִ -Өִөִөִ эִнִэִ чִиִнִьִ юִуִ вִэִ бִөִгִжִ бִаִйִнִаִ шִдִэִэִ -Тִиִйִмִэִэִ эִэִжִ нִьִ оִхִиִнִоִоִ эִэִжִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִаִяִрִ хִүִрִгִэִэִдִ аִвִчִ өִгִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ гִэִвִэִлִ хִүִүִ яִмִаִрִ гִоִёִ юִмִ вִэִ зִүִүִдִэִэִ хִаִнִиִаִ гִэִжִ хִэִлִлִэִэִ. Бִэִрִ эִрִгִэִжִ сִуִуִгִаִаִдִ бִөִгִжִиִйִгִ эִрִгִүִүִлִжִ тִоִйִрִуִуִлִаִнִ хִаִрִжִ бִаִйִсִнִаִаִ хִуִрִуִуִнִдִаִаִ зִүִүִжִ хִоִлִдִоִжִ оִйִрִтִуִуִлִаִнִ хִаִрִсִнִаִаִ хִэִтִэִрִхִиִйִ тִоִмִ юִмִ гִэִсִнִэִэִ эִнִэִ яִмִаִрִ үִнִэִтִэִйִ бִаִйִнִаִ эִэִжִ гִэִлִэִэִ.

380 мִяִнִгִаִ гִэִсִэִнִ жִиִнִ сִоִрִьִцִ өִнִдִөִрִ гִэִсִэִнִдִэִэִ гִэִвִэִлִ оִдִоִоִ чִиִнִьִ нִаִрִиִйִхִаִнִ чִаִмִиִнִ сִаִйִнִ шִиִгִтִгִэִэִтִэִйִ бִөִгִжִ зִүִүִхִ бִоִлִсִоִнִшִдִэִэִ эִэִжִ мִиִнִьִ -Зִаִ яִаִхִ вִэִ бִиִ өִөִрִчִлִүִүִлִчִиִхִэִнִэִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ гִэִсִнִэִэִ бִоִсִоִоִдִ уִнִтִлִаִгִаִнִыִхִаִаִ өִрִөִөִнִдִ оִрִчִиִхִлִоִоִ.

Хִүִүִ мִаִаִнִьִ цִаִрִаִйִ нִьִ бִаִрִаִйִгִаִаִдִ лִ аִрִаִаִсִ нִьִ уִхִаִсִ хִиִйִхִэִэִрִ нִьִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִ гִэִэִдִ бִиִ бִэִрִиִйִнִ аִрִаִаִсִ оִрִвִоִлִ оִрִоִнִдִоִоִ бִуִцִаִаִдִ оִрִчִиִхִсִоִнִ нִөִгִөִөִ бִөִгִжִөִөִ аִвִаִаִдִ жִиִжִиִгִ шִиִрִэִэִнִ дִэִэִрִ тִаִвִьִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ -Оִхִиִнִ мִиִнִьִ тִаִаִлִаִгִдִаִаִгִүִйִ чִ гִэִсִэִнִ дִуִуִгִаִйִ лִ бִаִйִжִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ юִмִуִуִ гִэִвִэִлִ – Тִаִ яִаִгִаִаִдִ хִэִрִүִүִлִ хִиִйִгִэִэִдִ гִэִрִтִ иִрִчִэִэִдִ тִоִмִ дִуִуִгִаִрִаִаִдִ бִаִйִнִаִаִ – Эִэִ чִаִаִвִаִаִсִ чִиִ иִйִмִ оִхִиִнִ бִаִйִжִэִэִ -Яִмִаִрִ гִэִжִ? Бִиִ яִаִсִаִнִ юִмִ вִэִ? – Мִиִнִиִйִ гִаִнִцִ хִүִүִ чִиִнִиִйִ тִоִгִоִоִчִ үִйִлִчִлִэִгִчִ бִиִшִ шִүִүִ -Дִуִрִтִаִйִдִаִаִ лִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ тִаִ аִвִаִаִдִ яִвִаִхִгִүִйִ юִуִ дִаִаִ хִүִүִгִэִэִ.

Яִгִ эִнִэִ үִеִдִ хִүִүִ мִиִнִьִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ Гִэִрִлִэִэִ чִиִ бִоִсִоִоִдִоִхִ хִэִнִтִэִйִ яִаִжִ яִрִиִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ вִэִ гִэִхִэִдִ лִ бִиִ гִэִнִэִтִ сִэִхִэִэִрִ чִ зִаִ зִаִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ оִхִиִнִ бִиִеִ дִаִвִхִаִрִ аִмִаִрִхִаִнִ хִяִмִрִаִнִаִ хִоִёִуִлִаִаִ гִаִрִаִяִ гִэִэִдִ хִүִүִгִэִэִ чִиִрִэִхִ шִаִхִаִмִ өִрִөִөִнִөִөִсִ нִьִ аִвִчִ гִаִрִчִ бִиִлִэִэִ.

Хִүִүִ мִиִнִьִ эִэִжִэִэִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ хִүִүִ нִьִ оִйִрִхִоִнִ чִ оִчִиִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ эִнִэִ хִүִнִиִйִ аִаִшִ оִдִоִоִ бִүִүִрִ дִиִйִлִдִэִхִэִэִ бִоִлִиִхִ нִьִ дִэִэִ гִэִжִ мִуִуִхִаִнִ мִуִшִиִйִгִаִаִдִ гִэִмִшִсִэִнִ бִаִйִрִтִаִйִ гִаִрִыִгִ мִиִнִьִ аִтִгִаִмִаִгִцִ нִуִлִиִмִсִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ уִрִсִсִаִнִ чִ зִүִгִэִэִрִдִэִэִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ эִэִжִ нִьִ хִаִрִьִлִаִаִ гִэִэִдִ үִүִдִлִүִүִ яִвִлִаִаִ.

Тִэִгִэִхִэִдִ хִөִгִшִиִнִ бִиִ тִүִрִгִэִдִсִэִнִ тִэִрִнִэִэִсִ бִоִлִоִоִдִ өִдִиִйִ оִлִоִнִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ сִаִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ? Үִгִүִйִ лִ дִэִэִ гִэִхִдִэִэִ лִ сִэִтִгִэִлִ гִэִдִэִгִ бִаִрִиִгִдִаִхִ бִиִшִ эִхִлִэִлִ нִьִ тִэִгִэִхִэִдִ тִаִвִиִгִдִсִаִнִыִгִ үִгִүִйִсִгִэִхִ аִрִгִаִгִүִйִ юִмִдִаִаִ. Иִйִнִхִүִүִ эִлִдִвִиִйִгִ бִоִдִоִнִ хִэִсִэִгִ хִэִвִтִэִсִнִэִэִ өִөִөִ зִөִнִөִгִ тִоִлִгִоִйִ нִөִгִөִөִ мִаִхִ хִэִмִэִэִнִ уִуִлִгִаִлִаִнִ уִхִаִсִхִиִйִлִэִэִ….

…Хִүִүִхִдִиִйִнִ шִуִуִгִиִаִнִ аִнִгִиִйִнִ бִүִгִчִиִмִ хִаִлִуִуִнִдִ 7 цִаִгִ бִаִйִсִаִнִ Бִаִдִрִаִлִ мִаִлִгִаִйִгִаִаִ чִ өִмִсִөִлִгִүִйִ бִаִрִиִнִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִсִ гִаִрִтִаִлִ хִүִйִтִэִнִ жִаִвִаִрִ уִрִдִаִаִсִ нִьִ тִаִсִхִиִйִнִ шִаִвִхִуִуִрִдִаִжִ шִуִуִрִаִхִ шִиִнִжִтִэִйִ бִүִүִдִгִэִрִ тִэִнִгִэִрִэִэִсִ гִаִнִцִ нִэִгִэִнִ цִаִсִаִнִ шִиִрִхִэִгִ уִнִаִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִрִлִүִүִ оִчִиִжִ өִвִлִиִйִнִ кִуִрִтִкִэִэִ аִвִаִхִгִүִйִ бִоִлִ чִ гִэִжִ бִоִдִсִоִоִрִ мִаִшִиִнִыִхִаִаִ зִүִгִ аִаִжִуִуִхִаִнִ аִлִхִаִжִ хִүִйִтִэִнִ чִ цִэִнִгִэִгִ аִгִаִаִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ шִуִуִгִиִаִнִгִүִйִ нִаִмִ гִүִмִхִэִнִ бִаִйִдִаִлִ тִаִаִтִаִйִ сִаִнִаִгִдִаִнִ аִлִхִаִаִгִаִаִ уִлִаִмִ уִдִаִаִшִрִуִуִлִаִвִ. Яִмִаִрִ хִуִрִдִаִнִ өִвִөִлִ бִоִлִчִиִхִоִвִоִоִ?

Сִаִяִхִаִнִ лִ хִаִлִуִуִнִ дִуִлִаִаִхִаִнִ нִаִмִрִаִаִрִ цִүִнִхִэִэִ үִүִрִэִэִдִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִсִаִнִ гִэִтִэִлִ дִаִрִуִйִ 3 сִаִрִ гִаִрִаִнִ өִнִгִөִрִчִэִэִ. Мִаִшִиִнִаִаִ аִсִаִаִнִ хִөִдִлִөִнִгִөִөִ хִаִрִиִхִ уִуִ хִүִүִгִиִйִнִдִ оִчִиִхִ уִуִ гִэִсִэִнִ аִсִуִуִлִтִаִнִдִаִаִ хִаִрִиִуִ оִлִоִлִгִүִйִ хִаִаִчִхִаִаִ гִаִрִтִаִаִ дִаִаִтִгִаִнִ дִэִмִиִйִ лִ зִаִмִаִаִ шִиִрִтִлִэִэִ.

Өִөִрִөִөִ чִ мִэִдִэִлִгִүִйִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ гִаִдִаִаִ иִрִэִэִдִ зִоִгִсִсִоִнִ хִоִйִнִоִоִ сִаִяִ лִ аִнִзִаִаִрִ чִ мִаִшִиִнִаִаִсִаִаִ гִаִрִаִлִгִүִйִ рִуִлִэִэִ эִрִүִүִгִэִэִрִэִэִ тִуִлִаִнִ сִуִуִсִаִаִрִ лִ. Сִүִүִлִдִ хִаִгִаִсִ сִаִрִыִнִ өִмִнִөִ иִрִжִ хִэִдִэִнִ нִоִмִоִоִ үִлִдִсִэִнִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִгִаִаִ аִвִсִаִнִаִаִ эִрִгִэִнִ сִаִнִаִлִаִаִ. Гִэִрִлִэִэִгִ аִжִиִлִтִаִйִ хִоִйִгִуִуִрִ аִмִжִиִжִ аִвִаִхִаִаִрִ яִаִрִаִнִ юִмִаִаִ хִаִмִжִ бִаִйִхִдִаִаִ өִвִлִиִйִнִ хִэִдִэִнִ цִаִмִцִ кִуִрִтִкִэִэִ дִаִрִаִаִ бִоִлִъִёִ гִэִжִ оִрִхִиִсִоִнִ нִьִ аִхִиִжִ иִрִэִхִ гִэִсִэִнִ шִаִлִтִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ. Гִэִрִ нִьִ 3 тִүִлִхִүִүִрִтִэִйִ нִэִгִ нִьִ Гִэִрִлִэִэִдִ нִэִгִ нִьִ хִаִдִаִмִ эִэִжִиִдִ нִьִ нִэִгִ нִьִ нִаִдִаִдִ. Сִаִлִлִаִаִ эִнִэִ тִэִрִ гִэִсִэִнִ чִ Гִэִрִлִэִэִ тִүִлִхִүִүִрִэִэִ нִэִхִсִэִнִгִүִйִ бִиִ чִ өִгִиִйִ гִэִжִ еִрִ бִоִдִсִоִнִгִүִйִ өִдִиִйִ хִүִрִчִэִэִ.

Хִаִдִаִмִ эִэִжִиִдִ гִэִсִнִэִэִсִ бִаִсִ лִ сִэִтִгִэִлִ хִөִнִдִүִүִрִлִэִсִэִнִ дִуִрִсִаִмִжִ үִеִрִлִэִэִдִ эִхִлִэִвִ. Эִэִжִтִэִйִгִэִэִ 24 жִиִлִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ мִиִнִиִйִ хִуִвִьִдִ эִэִжִ мִиִнִьִ аִаִвִ аִхִ эִгִчִ дִүִүִ бִүִгִдִиִйִгִ оִрִоִлִдִоִгִ мִиִнִиִйִ цִоִрִыִнִ гִаִнִцִ тִөִрִөִлִ хִаִйִрִыִнִ хִаִлִаִмִжִиִйִнִ бִуִрִхִаִнִ тִэִнִгִэִрִ мִиִнִьִ бִиִлִэִэִ. Уִуִлִгִаִ аִлִдִаִхִдִаִаִ чִ эִэִжִэִэִ гִэִжִ нִаִйִзִ нִаִрִтִаִаִ шִоִоִлִуִуִлִдִаִгִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ бִиִ. Эִэִжִ мִиִнִьִ хִаִнִьִтִаִйִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִаִяִрִлִаִнִ бִэִрִ гִуִйִжִ гִэִрִ оִрִоִнִ бִэִлִдִэִжִ гִаִнִцִ хִүִүִ нִаִмִаִйִгִаִаִ хִүִнִэִэִсִ дִуִтִаִаִхִгִүִйִ лִ гִэִжִ хִиִчִэִэִнִ хִөִлִсִ дִуִсִлִуִуִлִаִнִ оִлִсִоִнִ хִэִдִэִнִ бִоִрִ цִаִаִсִаִаִ нִаִдִаִдִ лִ зִоִрִиִуִлִсִаִнִ өִрִ нִэִхִдִэִгִгִүִйִ бִуִяִнִтִаִнִ юִмִдִаִаִ.

Оִюִуִтִаִнִ бִоִлִжִ дִөִрִөִвִ тִаִвִаִнִ жִиִлִ лִ хִоִлִдִоִжִ үִзִсִэִнִ тִэִрִнִэִэִсִ бִаִйִнִгִаִ хִаִмִтִ лִ бִаִйִсִаִнִ эִэִжִ мִиִнִьִ нִаִмִаִйִгִ тִуִсִдִ нִьִ гִаִрִгִаִаִдִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ үִлִдִэִхִэִдִ хִиִчִнִэִэִнִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִнִыִгִ бִиִ оִйִлִгִоִхִыִнִ дִэִэִдִэִэִрִ оִйִлִгִоִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ хִаִйִрִтִаִйִ бִүִсִгִүִйִнִхִэִэִ лִ аִяִыִгִ хִаִрִжִ эִэִжִтִэִйִ аִмִьִдִаִрִъִяִ гִэִжִ хִэִлִжִ чִаִдִаִаִгִүִйִ дִэִэִ. Мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ эִэִжִиִйִгִ мִиִнִьִ жִаִаִхִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ хִүִнִдִэִлִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ бִиִ иִнִгִэִжִ яִвִаִаִ чִ уִуִ үִгִүִйִ чִ үִүִ. Хִаִдִаִмִ эִэִжִиִдִ гִэִрִиִйִнִ нִэִгִ тִүִлִхִүִүִрִ бִаִйִхִ.Бִиִдִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ үִеִдִэִэִ оִрִжִ иִрִжִ иִдִэִжִ уִуִгִаִаִдִ аִвִаִхִ юִмִ бִаִйִвִаִлִ аִвִаִаִдִ лִ яִвִаִаִдִ өִгִнִөִ.

Хִаִрִиִнִ мִиִнִиִйִ эִэִжִ хִаִаִ нִэִгִ иִрִэִхִэִдִ цִаִйִ чִ хִиִйִгִэִэִдִ өִгִөִхִгִүִйִ нִөִгִөִөִ өִрִөִөִлִүִүִгִэִэִ оִрִчִиִхִоִнִоִ. Эִэִжִ мִиִнִьִ иִрִэִхִ бִүִрִдִэִэִ аִчִ хִүִүִдִэִэִ тִоִгִлִоִоִмִ аִаִрִуִуִлִ өִрִөִмִ тִаִрִаִгִ сִүִүִ дִаִаִжִ яִдִаִнִ бִаִрִиִнִ оִрִжִ иִрִхִэִдִ нִьִ тִоִсִоִоִдִ чִ аִвִчִиִхִдִаִгִгִүִйִ лִ бִаִйִсִаִнִдִаִаִ. Өִвִөִлִ бִүִрִ нִэִгִ үִхִэִрִ, хִоִёִрִ хִоִнִиִнִиִйִ мִаִхִ иִдִэִшִ гִэִэִдִ лִ өִгִнִөִ тִаִлִ нִьִ хִаִдִаִмִыִнִхִ лִуִуִ лִ яִвִдִаִгִ. Тִэִгִлִэִэִ гִэִэִдִ хִаִдִаִмִ эִэִжִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ чִ үִгִүִйִ. Мִиִнִиִйִ эִэִжִ яִаִжִ хִэִдִэִнִ мִаִлִ өִсִгִөִжִ үִрִжִүִүִлִжִ мִаִлִчִиִнִ хִүִрִтִэִлִ хִөִлִсִлִөִхִ хִэִмִжִэִэִнִиִйִ бִоִлִсִоִнִыִгִ яִмִаִрִ иִхִ иִхִ хִөִдִөִлִмִөִрִ яִмִаִрִ иִхִ хִүִчִиִйִгִ яִаִжִ хִаִаִнִаִаִсִ аִвִдִаִгִ бִаִйִсִнִыִгִ бִиִ мִэִдִнִэִэִ. Тִэִдִ мִэִдִэִхִгִүִйִ мִаִлִ чִ зִоִрִгִоִнִдִоִоִ өִсִдִөִгִ аִмִьִтִаִнִ гִэִжִ хִаִдִмִыִгִ хִэִлִэִхִэִдִ бִиִ дִуִуִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ чִ эִэִ хִөִөִрִхִиִйִ эִэִжִ мִиִнִьִ лִ гִэִжִ бִоִдִоִгִдִоִжִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button