Болсон Явдал

“ЭִМִЭִГִТִЭִЙִ ХִҮִНִИִЙִ XOPMOЙִ НִЭִГִ 3AДִГִАִЙִРִЧִХִАִАִРִАִАִ ӨִӨִРִИִЙִГִӨִӨִ Чִ БִАִРִЬִЖִ ДִИִЙִЛִДִЭִГִГִҮִЙִ БִОִЛִОִЛִТִОִЙִ”

Бִиִ гִаִнִцִ бִиִеִ аִаִвִ. Эִхִнִэִрִэִэִсִэִэִ сִаִлִаִаִдִ зִуִрִгִаִаִнִ жִиִлִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִ чִ аִнִхִ сִаִлִаִхִаִдִ оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ 6 нִаִсִтִаִйִ, хִүִүִ мִиִнִьִ нִэִгִ нִаִсִтִаִйִ бִаִйִсִаִнִ уִчִиִрִ хִүִүִхִдִэִэִсִ сִаִнִаִлִыִгִ нִьִ аִсִуִуִлִгִүִйִ эִэִжִиִйִнִхִ нִьִ аִсִрִаִмִжִиִнִдִ өִгִөִхִ шִиִйִдִвִэִрִиִйִгִ шִүִүִхִ гִаִрִгִаִсִаִнִ. Сִаִлִсִаִнִ шִаִлִтִгִаִаִнִ гִэִвִэִлִ аִpаִаִрִ тִаִвִиִлִтִ.

Еִрִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ эִэִжִ иִхִ сִоִнִиִнִ аִаִшִ мִуִуִтִаִйִ, хִүִнִтִэִйִ хִаִрִьִцִаִхִдִаִаִ чִ тִаִаִрִаִмִжִ мִуִуִ бִаִрִаִгִ тִаִаִрִсִаִнִ бִоִлִгִоִнִтִоִйִгִоִоִ xэִрִэִлִдִэִжִ зִoдִоִлִдִчִиִхִ гִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ хִүִнִ. Хִүִүִгִ тִөִрִөִхִөִөִсִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ нִэִгִ оִрִоִйִ гִэִрִтִэִэִ иִрִжִ хִоִнִоִсִоִнִгִүִйִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ бִиִ аִжִиִлִ дִэִэִрִ нִьִ оִчִоִоִдִ: -Бִиִ чִаִмִаִйִгִ уִуִчִиִлִнִаִ. Яִгִ хִаִаִгִуִуִрִ яִвִсִнִаִаִ лִ хִэִлִчִиִхִ. Оִхִиִнִоִоִ чִ цִэִцִэִрִлִэִгִэִэִсִ нִьִ аִвִаִаִгִүִйִдִ чִиִнִьִ лִ гִоִмִдִоִжִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ яִтִгִаִнִ бִаִйִжִ хִэִлִүִүִлִтִэִлִ нִаִйִзִуִуִдִтִаִйִгִаִаִ уִуִлִзִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ тִаִсִрִаִаִдִ бִуִуִдִаִлִдִ хִоִнִоִсִоִнִ гִэִдִэִгִ бִаִйִгִаִаִ.

Уִгִ нִьִ тִаִмִxиִ тִаִтִдִаִгִгִүִйִ, apxиִ чִ аִмִсִдִаִгִгִүִйִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ. Бִиִ чִ бִүִрִ шִоִкִоִнִдִ оִрִсִоִнִ. Эִнִэִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ гִэִрִтִэִэִ тִоִгִтִоִхִоִоִ бִаִйִсִаִнִ. Уִтִсִаִаִ уִнִтִрִаִаִгִаִаִдִ яִмִаִрִ чִ хִэִлִ сִуִрִаִгִгִүִйִ гִаִдִуִуִрִ хִоִнִоִоִдִ аִлִгִаִ бִоִлִчִиִхִнִоִ.

Сִүִүִлִдִэִэִ бִүִрִ хִоִёִрִ, гִуִрִаִвִ хִоִнִоִгִоִоִрִ чִ яִвִнִаִ. Бִиִ чִ өִөִрִ хִүִнִтִэִйִ бִоִлִжִ гִэִдִгִиִйִгִ нִьִ мִэִдִсִэִнִ чִ оִхִиִнִоִоִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ өִсִгִөִчִиִхִ юִмִсִаִнִ, эִэִжִгִүִйִ аִаִвִгִүִйִ гִэִжִ дִуִуִдִуִуִлִаִхִыִгִ хִүִсִэִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִвִчִэִэִдִ лִ яִвִлִаִаִ.

Үִнִэִнִдִэִэִ хִоִоִрִоִнִдִыִнִ хִаִрִьִцִаִаִ нִьִ хִөִрִсִөִнִ чִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ бִоִдִоִоִдִ сִаִлִаִлִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִдִаִгִ гִэִжִ сִоִнִсִоִжִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ оִхִиִнִыִхִоִоִ тִөִлִөִөִ иִнִгִэִэִдִ чִ бִоִлִоִвִ аִмִьִдִаִрִьִяִ лִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ шִүִдִ зִуִуִсִаִнִ. Нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ, оִйִрִ дִоִтִнִыִ аִжִлִыִнִхִаִнִтִаִйִгִаִаִ чִ яִрִиִлִцִаִжִ мִаִшִ иִхִ бִоִдִоִжִ тִуִнִгִаִаִлִаִаִ.

Еִрִөִөִсִөִөִ лִ дִаִхִиִаִдִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִ нִьִ зִөִвִ. Иִнִгִэִэִдִ эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэִ өִөִдִ өִөִдִөִөִсִөִөִ хִаִрִжִ сִуִуִгִаִаִдִ яִрִьִлִаִаִ. -Бִиִ чִаִмִаִйִгִ юִуִ бִоִлִжִ, яִаִжִ яִвִаִаִгִ чִиִнִьִ бִиִ мִэִдִнִэִэִ. Бִаִрִаִгִ хִаִгִаִсִ жִиִлִ чִиִ иִнִгִэִжִ гִүִйִлִэִэִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ нִэִгִ xopмִоִйִнִ дִoнִ тִуִсִаִхִаִаִрִаִаִ өִөִрִиִйִгִөִөִ чִ бִаִрִьִжִ дִиִйִлִдִэִгִгִүִйִ юִмִ гִэִсִэִнִ.

Үִүִнִиִйִгִ зִоִгִсִоִоִхִ нִэִгִ лִ аִрִгִаִ бִаִйִнִаִ. Хִоִёִуִлִаִаִ дִаִхִиִаִдִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִьִёִ. Тִэִгִвִэִлִ чִиִ мִиִнִьִ аִрִаִйִ гִаִйִгִүִйִ хִүִүִхִэִдִдִэִэִ аִнִхִаִаִрִлִаִаִ хִаִнִдִуִуִлִаִаִдִ нִэִгִ бִиִшִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִдִ сִаִнִаִаִ тִаִвִиִаִдִ эִхִлִэִхִэִэִрִ бִоִлִьִжִ чִаִдִнִаִ. Бִиִ бִоִлִ сִаִлִаִхִгִүִйִ.

Өִдִиִйִ бִоִлִтִоִлִ хִөִлִсִ хִүִчִэִэִ шִаִвִхִаִнִ бִаִйִжִ бִоִсִгִоִсִоִнִ иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ нִуִрִаִаִмִаִаִрִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ иִхִ лִ оִйִлִгִоִсִоִнִ шִиִнִжִтִэִйִ зִоִгִсִоִоִ зִаִйִгִүִйִ уִйִлִжִ бִаִйִсִаִнִ. Иִнִгִэִэִдִ лִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ тִөִрִсִөִнִ.

Эִнִэִ үִеִэִэִсִ хִоִйִшִ яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ зִаִлִуִуִсִ уִтִаִсִрִуִуִ нִьִ зִаִлִгִаִжִ мִеִсִсִеִжִ бִиִчִиִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ бִиִ тִоִоִгִоִоִгִүִйִ. Эִхִнִэִрִ чִ гִэִрִэִэִсִ гִаִрִаִхִаִаִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Хִаִрִиִнִ хִүִүִ 7 сִаִрִ хִүִрִчִ эִхִлִэִхִэִдִ эִэִжִ нִьִ бִуִцִаִаִдִ нִөִгִөִөִ аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ шִиִлִжִиִжִ бִүִрִ дִоִрִдִсִоִнִ.

Мִиִнִиִйִ чִ тִэִвִчִэִэִрִ аִлִдִаִгִдִаִжִ сִүִүִлִдִэִэִ бִаִйִнִгִаִ xэִpүִүִлִ бִоִлִжִ зִаִрִиִмִдִаִаִ бִүִрִ цִoxиִлִцִоִоִдִ аִвִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִүִүִлִдִ аִжִлִаִаִ тִаִрִаִаִдִ оִчִтִоִлִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִдִэִэִ чִ хִоִоִлִ хִиִйִжִ өִгִөִөִгִүִйִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ бִаִйִсִаִнִ. Еִрִөִнִхִиִйִдִөִөִ иִнִгִэִэִдִ лִ сִаִлִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִсִэִнִ дִэִэִ.

Тִэִрִ аִхִыִнִхִаִаִ хִаִшִаִаִнִдִ гִэִрִ бִаִрִиִаִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ аִвִсִаִнִ чִ оִрִоִйִ бִүִрִ яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ зִаִлִуִуִ дִаִгִуִуִлִжִ иִрִдִэִгִ. Эִсִвִэִлִ зִаִмִдִ нִьִ хִүִрִгִэִэִдִ өִгִьִеִ гִэִсִэִнִ тִаִкִсִиִнִыִ жִоִлִоִоִчִ нִаִрִыִгִ гִэִрִтִэִэִ хִоִнִуִуִлִдִаִгִ.

Мִөִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ бִаִйִнִгִаִ зִoдִoжִ, аִаִвִдִаִаִ хִэִлִвִэִлִ aлִнִa шִүִүִ хִэִмִэִэִнִ оִхִиִнִыִгִоִоִ үִсִдִэִжִ, хִэִвִлִиִйִнִ тִуִсִ гִаִзִаִрִ нִьִ өִшִиִгִлִөִжִ, цִoxьִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ. Үִүִнִиִйִгִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ лִ нִаִдִаִдִ хִэִлִсִэִнִ.

Иִнִгִэִэִдִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ оִдִоִоִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ Жִ хִэִмִэִэִхִ зִаִлִуִуִ нִьִ нִэִгִ шִөִнִөִ оִхִиִнִыִгִ мִиִнִьִ оִрִоִлִдִоִхִыִгִ зִаִвִдִсִаִнִыִгִ чִ мִэִдִлִэִэִ. Иִнִгִэִэִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִөִрִ дִэִэִрִэִэִ аִвִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִэִжִ оִхִиִнִыִхִоִоִ хִэִрִгִэִэִрִ цִaгִдִаִаִдִ хִаִнִдִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ шִүִүִx эִмִнִэִлִгִэִэִсִ бִиִеִдִ нִьִ xoxиִрִоִлִ уִчִрִуִуִлִсִаִнִ гִэִхִ нִоִтִоִлִгִоִоִ оִлִдִоִоִгִүִйִ гִэִсִэִнִ шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִрִ хִэִрִэִгִ нִьִ хִаִаִгִдִсִаִнִ.

Иִнִгִэִэִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִөִрִ дִэִэִрִэִэִ аִвִаִаִдִ бִаִйִжִ бִаִйִтִаִлִ тִэִрִ иִрִэִэִдִ хִүִүִгִэִэִ өִгִөִхִгִүִйִ гִэִэִдִ аִвִаִаִдִ яִвִсִаִнִ. Оִдִоִоִгִоִоִсִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ юִмִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִдִэִэִ хִаִйִрִтִаִйִдִаִаִ чִ бִиִшִ нִаִдִаִаִсִ тִэִтִгִэִмִжִиִйִгִ мִөִнִгִөִ сִаִлִгִаִхִ гִэִжִ лִ өִөִрִ дִэִэִрִэִэִ аִвִаִхִ гִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִхִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִиִ.

Хִаִрִиִнִ сִаִяִ хִиִчִэִэִлִ оִрִоִхִоִдִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִтִаִлִ бִиִеִ нִьִ эִнִдִ тִэִнִдִэִэִ хִөִхִөִрִсִөִнִ, тִоִлִгִоִйִ нִьִ хִaвִдִсִаִнִ цִаִрִаִйִ аִлִдִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ. Эִэִжִ нִьִ бִаִйִнִгִаִ зִoдִдִоִгִ. Өִөִрִиִйִгִ нִьִ уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִйִ хִиִчִэִэִлִ хִиִйִлִэִэִ гִэִэִдִ юִмִаִаִрִ цִoxиִоִдִ иִйִмִ бִоִлִгִоִсִоִнִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ.

Хִаִрִиִнִ оִдִоִоִ дִүִүִрִгִиִйִнִхִ нִьִ бִaйִцִaaгִчִиִдִ өִрִгִөִдִөִлִ гִаִрִгִаִсִаִнִ бִаִйִгִаִаִ. Эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ цִаִлִиִнִгִиִйִнִ мִиִнִьִ бִаִгִаִгִүִйִ хִуִвִьִ бִаִрִаִгִ тִаִлִ нִьִ эִэִжִрִүִүִ нִьִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ тִэִтִгִэִмִжִ гִэִэִдִ оִчִдִоִгִ.

Оִхִиִнִоִоִ өִсִгִөִжִ дִиִйִлִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ яִдִаִжִ тִэִтִгִэִмִжִэִэִ бִоִлִиִуִлִчִиִхִ гִэִхִэִэִрִ өִөִдִөִөִсִ зִөִрִүִүִлִэִэִдִ лִ бִүִрִ иִхִ мִөִнִгִөִ нִэִхִдִэִгִ. Үִнִэִнִдִэִэִ нִаִдִаִдִ өִгִөִөִдִ бִаִйִхִ тִэִрִ иִхִ мִөִнִгִөִ бִаִйִхִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Бִоִлִдִоִгִсִоִнִ бִоִлִ хִаִрִаִмִлִаִаִдִ бִаִйִхִ шִаִаִрִдִаִгִаִ, шִаִлִтִгִаִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ.

Тִэִтִгִэִмִжִ сִуִуִтִгִаִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ цִаִлִиִнִгִиִйִнִ зִэִэִлִ аִвִаִхִ эִрִхִгִүִйִ, мִөִнִ бִаִйִрִ хִоִоִлִ, оִхִиִнִыִ сִоִнִгִоִнִыִ тִөִлִбִөִрִ, хִуִвִцִаִсִ хִуִнִаִрִ гִэִэִдִ дִиִйִлִэִхִгִүִйִнִ уִлִмִаִаִсִ өִрִөִнִдִ чִ оִрִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Өִмִгִөִөִлִөִгִчִиִйִнִ мִөִнִгִөִ чִ өִгִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ өִмִгִөִөִлִөִгִчִ аִвִчִ чִаִдִаִаִгִүִйִ.

Шִүִүִxэִдִ зִаִрִгִаִ үִүִсִгִэִхִэִэִрִ 130 мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִ нִэִхִнִэִ. Иִнִгִэִэִдִ лִ яִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ аִцִаִнִ шִаִлִаִаִнִдִ сִуִуִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ бִиִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ тִөִлִөִөִ хִэִзִэִэִ чִ бִуִуִжִ өִгִчִ, шִаִнִтִрִаִхִгִүִйִ эִэִ. Иִйִмִ лִ гִаִшִуִуִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ хִүִүִхִдִүִүִдִдִэִэִ бִиִтִгִиִйִ үִзִүִүִлִэִэִрִэִйִ.

Хִаִнִиִаִ зִөִвִ сִоִнִгִоִжִ аִаִвִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ зִөִвִлִөִлִдִөִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ гִэִсִэִнִ үִүִдִнִэִэִсִ эִнִэִхִүִүִ зִаִхִиִаִгִ хִүִрִгִэִхִэִэִрִ шִиִйִдִлִэִэִ. Бִиִдִ гִуִрִаִвִтִ аִмִжִиִлִтִ хִүִсִэִэִрִэִйִ. Уִдִаִхִгִүִйִ хִүִүִгִэִэִ өִөִрִ дִэִэִрִэִэִ аִвִаִаִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ сִаִнִаִаִ аִмִаִрִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִнִаִаִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button