Болсон Явдал

“МִИִНִИִЙִ МִУִУִ ЭִЭִЖִ ЯִМִАִРִ БִУִСִАִДִ ШִИִГִ БִУִЛִГִАִНִ ДִЭִЭִЛִ ӨִМִСִӨִЖִ ҮִЗִСִЭִНִ Чִ БִИִШִ ДִЭִЭִ”

Мִиִнִиִйִ мִуִуִ эִэִжִ яִмִаִрִ бִуִсִдִыִнִ эִэִжִтִэִйִ аִдִиִлִ бִуִлִгִаִнִ дִэִэִлִ өִмִсִөִжִ, тִоִмִ тִоִмִ аִлִтִ зִүִүִгִэִэִдִ лִ, хִуִвִиִйִнִ жִоִлִоִоִчִтִоִйִ жִиִпִ мִаִшִиִнִ уִнִаִаִдִ лִ, аִчִ зִэִэִгִэִэִ үִнִэִтִэִйִ хִуִвִиִйִнִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ зִөִөִдִөִгִ чִ бִиִшִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ үִнִэִтִэִйִ мִаִшִиִнִ уִнִаִжִ, аִлִтִаִаִрִ гִуִлִгִиִдִаִгִ чִ бִиִшִ. Мִиִнִиִйִ эִэִжִиִдִ еִрִдִөִөִ цִоִрִыִнִ гִаִнִцִ бִуִлִгִаִнִ мִаִлִгִаִйִ бִаִйִдִаִгִ. Мִуִуִ аִаִвִ мִиִнִьִ аִвִчִ өִгִсִөִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ чִ тִэִрִ үִүִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ хִаִчִиִнִ иִхִ нִаִнִдִиִгִнִаִнִаִ.

Шִиִнִэִ жִиִлִ, цִаִгִаִаִнִ сִаִрִ эִнִэִ тִэִрִэִэִрִ нִөִгִөִөִ нִаִнִдִиִнִ мִаִлִгִаִйִгִаִаִ гִаִрִгִаִаִдִ үִсִиִйִгִ нִьִ үִлִэִэִгִэִэִдִ лִ сִэִгִсִрִэִэִдִ лִ сִүִйִдִ бִоִлִнִоִ. Эִмִэִгִтִэִйִ дִүִүִ мִаִаִнִьִ эִэִжִиִдִ тִаִ нִаִаִдִ мִуִуִ хִуִйִхִаִаִ яִдִаִжִ зִаִгִвִаִрִыִгִ нִьִ өִөִрִчִлִөִөִчִ гִэִжִ дִүִрִгִүִйִлִхִэִхִ, зִөִвִлִөִхִ хִоִёִрִыִнִ хִоִоִрִоִнִдִ үִгִлִэִнִэִ.

Мִиִнִиִйִ эִэִжִ эִнִэִ чִиִнִьִ тִаִ нִаִрִыִнִ нִаִаִдִаִхִ хִуִжִаִаִ бִуִлִгִаִнִыִ хִаִжִуִуִдִ жִиִнִхִэִнִэִ оִрִоִсִ бִуִлִгִаִ. Тִаִ нִаִрִыִнִ бִуִлִгִаִ чִ дִэִэִ иִхִ нִоִ-тִоִйִ дִоִоִ. Аִяִгִүִйִ бִоִлִ тִаִрִвִаִгִаִ, нִоִхִоִйִнִыִ аִрִьִсִ бִаִйִхִдִаִаִ чִ сִиִйִхִгִүִйִ гִэִэִдִ лִ дִүִүִгִ мִаִаִнִьִ цִаִаִшִлִуִуִлִжִ гִаִрִнִаִ.

Бִиִ эִнִэִ мִаִлִгִаִйִгִ чִиִнִьִ 3-рִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִ сִтִаִнִцִыִнִ аִрִыִнִ оִрִоִсִ дִэִлִгִүִүִрִэִэִсִ үִүִдִэִнִдִ нִьִ зִоִгִсִдִоִгִ оִрִоִсִ цִэִрִэִгִтִ нִьִ тִаִвִаִнִ тִөִгִрִөִгִ аִтִгִуִуִлִжִ бִаִйִжִ оִрִжִ аִвִсִаִнִ юִмִ дִаִаִ. Аִаִвִ чִиִнִьִ бִаִаִзִыִнִ аִвִрִаִгִаִ бִоִлִсִоִнִ мִөִнִгִөִөִ нִаִдִаִдִ өִгִчִ юִуִ дִуִрִтִаִйִгִаִаִ аִвִ гִэִжִ бִиִлִэִэִ Бִиִ тִэִгִэִэִдִ лִ… гִэִжִ иִрִэִэִдִ лִ яִрִиִнִаִ. Мִиִнִиִйִ аִаִвִ жִоִлִоִоִчִ хִүִнִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Гִэִхִдִэִэִ тִэִэִвִрִиִйִнִхִ бִиִшִ уִсִнִыִ жִоִлִоִоִчִ.

Оִрִоִйִдִ гִэִрִэִэִрִ нִэִгִ тִаִтִсִаִнִ хִэִцִэִнִдִ аִаִвִыִнִ мִаִаִнִьִ нִоִйִтִоִнִ хִуִвִцִаִсִ өִлִгִөִөִсִтִэִйִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ аִхִлִаִхִ аִнִгִиִдִ оִрִсִоִнִ жִиִлִэִэִ зִуִнִыִ аִмִрִаִлִтִаִаִрִаִаִ аִаִвִыִнִхִаִаִ гִрִуִшִиִгִиִйִгִ хִиִйִжִ оִвִоִоִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ оִлִжִ хִиִрִдִэִэִ пִоִдִоִйִжִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Хִаִрִиִнִ эִэִжִ мִиִнִьִ бִиִчִэִэִчִ. Бִиִчִгִиִйִнִ мִаִшִиִнִыִ тִоִгִ тִоִгִ хִиִйִхִ чִиִмִэִэִ нִаִдִаִдִ иִхִ сִаִйִхִаִнִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִсִаִнִ.

Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ мִиִнִьִ тִаִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ. Бִиִдִ бִүִгִдִ лִ бִуִсִдִыִнִ жִиִшִгִэִэִрִ өִөִрִ өִөִрִсִдִиִйִгִөִөִ нִэִгִ юִмִ бִоִлִгִоִоִдִ лִ бִаִйִнִаִ. Эִэִжִдִэִэִ нִэִгִ иִхִ өִгִөִөִдִ иִлִүִүִчִлִэִэִдִ бִаִйִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ чִ цִаִгִаִаִнִ сִаִрִаִаִрִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ бִэִлִэִгִ сִэִлִтִ эִнִэִ тִэִрִиִйִгִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ нִиִйִлִүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ аִвִаִаִдִ өִгִчִиִхִнִөִ.

Эִэִжִиִйִнִ мִиִнִьִ гִаִнִцִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִоִдִоִгִ зִүִйִлִ гִэִвִэִлִ бִиִдִнִиִйִ тִоִмִ эִгִчִ. Зִаִхִ зִэִэִлִ эִхִэִлִжִ бִаִйִсִаִнִ үִеִдִ хִоִёִрִ нִяִлִхִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִяִаִдִ Сִоִлִоִнִгִоִсִ яִвִжִ бִиִлִэִэִ. Эִхִнִиִйִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ бִаִйִнִгִаִ хִоִлִбִоִоִ бִаִрִьִжִ дִүִүִ бִиִдִэִнִдִэִэִ жִиִжִиִгִ бִэִлִэִгִ сִэִлִтִ эִнִэִ тִэִрִиִйִгִ бִаִйִнִгִаִ өִгִчִ яִвִуִуִлִаִнִ бִиִдִ хִэִдִ чִ тִаִнִсִаִгִлִаִдִаִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Сִоִлִоִнִгִоִсִоִоִсִ иִрִсִэִнִ нִэִгִ хִүִнִэִэִсִ эִгִчִиִйִгִэִэִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִсִаִнִ гִэִхִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִоִжִ бִиִдִ хִиִрִэִнִдִэִэִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Сִоִлִоִнִгִоִсִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִсִаִнִ юִмִ бִоִлִ яִдִаִжִ эִнִэִ хִэִдִэִнִ дִүִүִгִэִэִ тִаִтִаִжִ аִвִаִхִаִдִ хִяִлִбִаִрִ дִаִаִ гִэִжִ иִрִэִэִдִ лִ аִаִвִ, эִэִжִ хִоִёִрִ мִиִнִьִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ яִрִьִжִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Гִэִтִэִлִ эִгִчִиִйִнִ мִиִнִьִ уִтִсִаִаִрִ хִэִлִ бִаִрִиִхִ зִаִйִ нִьִ хִоִлִдִоִнִ хִоִлִдִсִоִоִрִ бִүִрִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִоִлִжִ аִрִаִвִ гִаִрִуִйִ жִиִлִиִйִнִ нִүִүִрִ үִзִэִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ. Эִэִжִ аִаִвִ хִоִёִрִ мִаִаִнִьִ эִнִэִ тִаִлִаִаִрִ аִсִуִуִжִ сִуִрִаִгִлִаִжִ яִвִаִаִгִүִйִ гִаִзִаִрִ үִгִүִйִ. Нִэִгִ аִсִуִуִхִаִдִ Сִөִүִлִиִйִнִ зִаִхִаִдִ гִаִхִаִйִнִ аִжִ аִхִуִйִ эִрִхִэִлִжִ бִаִйִнִаִ, дִаִрִаִаִ нִьִ xoйִдִ Сִоִлִоִнִгִоִсִтִоִйִ хִиִлִ зִаִлִгִаִдִаִгִ нִэִгִ жִиִжִиִгִ тִоִсִгִоִнִдִ бִаִйִжִ бִаִйִнִаִ гִэִнִэִ гִэִэִдִ үִнִэִнִ хִуִдִаִлִ нִьִ мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִйִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִоִгִдִоִжִ бִиִлִэִэִ.

Эִэִжִ нִэִгִ уִдִаִаִ тִэִрִ Сִоִлִоִнִгִоִсִ нִөִхִөִрִ нִьִ иִхִ нִаִрִиִйִнִ уִтִсִаִаִрִ чִ яִрִиִуִлִдִаִгִгִүִйִ гִэִнִэִ, эִгִчִиִйִгִ чִиִнִьִ бִooлִ шִиִгִ өִдִөִрִжִиִнִ зִаִрִаִаִдִ хִаִаִшִаִаִ чִ гִаִрִгִаִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִхִ гִэִжִ яִрִиִлִаִаִ. Тִаִ хִаִаִнִаִаִсִ сִоִнִсִоִоִ вִэִ гִэִтִэִлִ зִуִрִаִгִтִаִаִрִ нִэִгִ мִоִнִгִоִлִ хִүִүִхִэִнִ яִрִьִжִ бִаִйִнִаִ.

Яִгִ тִиִйִмִ нִөִхִөִрִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ гִэִнִэִ. Аִрִаִйִ хִиִйִжִ оִрִгִоִжִ иִрִсִэִнִ гִэִнִэִ гִэִдִэִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Эִэִжִ мִиִнִьִ иִнִгִэִжִ лִ яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ юִмִ тִөִсִөִөִлִөִнִ бִоִдִоִжִ үִнִэִнִ юִмִ шִиִгִ бִоִдִоִжִ тִүִүִнִдִэִэִ үִнִэִмִшִиִжִ, шִаִнִаִлִжִ сִуִуִнִаִ. Бִиִ хִэִдִэִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ Сִоִлִоִнִгִоִсִтִ оִчִлִоִоִ.

Оִчִсִоִнִыִхִоִоִ дִаִрִаִаִ оִёִдִлִыִнִ үִйִлִдִвִэִрִтִ нִэִгִ хִаִмִаִаִтִнִыִхִаִаִ хִүִнִиִйִ тִуִсִлִаִмִжִтִаִйִгִаִаִаִрִ оִрִжִ бִөִгִсִ эִрִгִэִжִ зִаִйִгִүִйִ нִэִгִ жִиִжִиִгִ өִрִөִөִнִдִ хִоִёִрִ сִаִрִ аִмִьִдִаִрִчִ бִиִлִэִэִ. Мִиִнִиִйִ хִиִйִдִэִгִ аִжִиִлִ гִэִвִэִлִ өִгִлִөִөִ эִрִтִ тִаִвִаִнִ цִаִгִтִ бִоִсִоִоִдִ оִёִдִоִлִчִдִыִнִ хִэִрִэִгִлִэִжִ бִоִлִзִоִшִгִүִйִ дִаִаִвִуִуִ, уִтִаִсִ эִнִэִ тִэִрִ хִэִрִэִгִлִэִгִдִэִхִүִүִнִиִйִгִ аִгִуִуִлִаִхִаִаִсִ гִаִрִгִаִнִаִ.

Өִдִөִрִ нִьִ үִйִлִдִвִэִрִэִэִсִ гִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ хִоִгִ хִаִяִгִдִлִыִгִ яִлִгִаִнִ сִаִвִлִаִхִ. Гִэִтִэִлִ мִиִнִиִйִ дִаִрִаִаִгִиִйִнִ дִүִүִ нִэִгִ өִдִөִрִ уִтִаִсִ цִоִхִиִжִ уִдִаִхִгִүִйִ иִрִэִхִ бִоִлִсִнִоִоִ хִэִлִлִэִэִ. Дִүִүִгִэִэִ тִоִсִоִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ эִзִнִэִэִсִэִэִ нִэִгִ өִдִрִиִйִнִ чִөִлִөִөִ аִвִаִаִдִ оִнִгִоִцִнִыִ бִуִуִдִлִыִгִ зִоִрִиִлִоִоִ.

Гִаִйִ бִоִлִжִ оִнִгִоִцִнִыִ бִуִуִдִаִлִ дִэִэִрִ цִаִгִаִаִчִдִыִнִ аִлִбִаִнִыִхִаִнִтִаִйִ хִаִлִзִ тִуִлִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Гִаִнִдִаִнִ бִуִуִрִаִхִгִүִйִ зִуִгִтִаִаִлִаִаִ. Гִаִзִаִрִ мִэִдִэִхִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִуִхִаִрִ гִуִдִаִмִжִиִнִдִ оִрִоִоִдִ бִаִрִиִгִдִчִиִхִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִ. Дִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִ Сִоִлִоִнִгִоִсִ яִвִаִхִ гִэִжִ тִаִрִьִсִаִнִ өִрִөִөִ оִдִоִоִ хִүִрִтִэִлִ тִөִлִжִ бִаִрִаִаִгִүִйִ лִ бִаִйִгִаִаִ дִаִаִ.

Бִиִ Сִоִлִоִнִгִоִсִтִ бִаִйִхִдִаִаִ эִгִчִиִйִнִхִэִэִ сִуִрִгִиִйִгִ гִаִрִгִаִхִ гִэִжִ иִхִ яִвִсִаִнִ дִаִаִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִүִүִлִдִ эִгִчִтִэִйִ мִиִнִьִ дִаִаִвִуִуִнִыִ үִйִлִдִвִэִрִтִ хִаִмִтִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ эִгִчִэִэִсִ гִаִшִуִуִнִ чִ гִэִмִэִэִрִ үִнִэִнִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִоִжִ бִиִлִэִэִ. Эִгִчִиִйִнִ мִаִаִнִьִ сִуִуִсִаִнִ хִүִнִ нִиִлִэִэִдִ аִхִиִмִаִгִ нִаִсִнִыִ хִүִнִ гִэִнִэִ.

Сִоִлִоִнִгִоִсִыִнִ иִрִгִэִнִшִиִлִтִэִйִ бִоִлִгִоִжִ өִгִнִөִ гִэִжִ эִгִчִиִйִгִ мִиִнִьִ хִуִуִрִаִаִдִ хִаִмִаִгִ мִөִнִгִиִйִгִ нִьִ хִаִмִжִ аִвִаִаִдִ зִуִгִтִсִаִнִ гִэִсִэִнִ. Эִгִчִ чִиִнִьִ тִэִрִ хִүִнִиִйִ хִоִйִнִоִоִсִ иִхִ хִөִөִцִөִлִдִдִөִгִ бִаִйִсִаִнִ. Аִяִгִүִйִ бִоִлִ тִэִгִжִ яִвִаִаִдִ лִ сִуִрִаִгִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִхִ гִэִжִ бִиִлִэִэִ.

Бִиִ эִнִэִ мִэִдִэִэִлִлִиִйִгִ Мִоִнִгִоִлִыִнִхִоִоִ эִлִчִиִнִ сִаִйִдִыִнִ яִаִмִаִнִдִ хִэִлִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ бִиִчִиִгִ бִаִрִиִмִтִгִүִйִ хִаִрִаִаִрִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ хִүִнִиִйִгִ хִаִйִхִаִдִ хִэִцִүִүִ бִаִйִнִаִ гִэִхִдִэִэִ бִиִдִ хִаִйִнִаִ гִэִжִ өִөִхִ чִ бִиִшִ бִуִлִчִиִрִхִаִйִ чִ бִиִшִ хִаִрִиִуִлִтִыִгִ өִгִчִ бִиִлִэִэִ.

Оִдִоִоִ бִоִлִтִоִлִ эִгִчִиִйִнִ мִиִнִьִ сִуִрִаִгִ гִаִрִаִаִгִүִйִ лִ бִаִйִнִаִ. Бִуִрִхִаִнִ өִрִшִөִөִгִ дִэִэִ. Бִиִ хִэִдִэִнִ дִүִүִтִэִйִгִэִэִ яִрִиִаִдִ эִнִэִ жִиִлִиִйִнִ цִаִгִаִаִнִ сִаִрִаִаִрִ эִэִжִдִэִэִ нִэִгִ бִуִлִгִаִнִ дִэִэִлִ аִвִчִ өִгִөִхִөִөִрִ яִрִиִлִцִлִаִаִ. Бִүִгִдִэִэִрִэִэִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ өִгִөִхִөִөִрִ чִ тִоִхִиִрִоִлִцִлִоִоִ.

Тִэִгִэִэִдִ цִаִгִаִаִ тִуִлִсִаִнִ чִиִнִьִ бִүִгִдִ лִ сִаִнִхִүִүִгִиִйִнִ аִсִуִуִдִаִлִтִаִйִ бִоִлִчִиִхִдִоִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Гִаִнִцִхִаִнִ эִрִэִгִтִэִйִ дִүִүִ мִаִаִнִьִ лִ аִмִаִлִсִаִнִ мִөִнִгִөִөִ өִгִлִөִөִ. Шִаִвִаִрִтִ уִнִаִсִаִнִ шִаִрִыִнִ эִзִэִнִ хִүִчִтִэִйִ гִэִгִчִэִэִрִ сִаִнִаִаִчִлִаִгִаִ гִаִрִгִаִсִаִнִаִаִрִаִаִ бִиִ нִэִгִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ нִөִгִөִөִ мִуִуִ пִоִрִтִеִрִоִоִ уִнִаִаִдִ мִаִхִнִыִ нִаִйִмִаִаִнִдִ гִаִрִлִаִаִ.

Цִаִгִаִаִнִ сִаִрִ дִөִхִөִжִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִаִхִнִыִ оִлִдִоִцִ оִвִоִоִ дִаִжִгִүִйִ. Хִэִдִэִнִ өִдִөִрִ нִоִйִрִ хִоִоִлִгִүִйִ яִвִжִ бִаִйִжִ нִөִгִөִөִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִөִөִ бִуִлִгִаִнִ дִэִэִлִ аִвִаִхִ хִэִмִжִэִэִнִиִйִ аִрִиִвִжִуִуִлִаִаִ. Эִэִжִ мִиִнִьִ ёִсִтִоִйִ мִаִгִнִаִйִ хִаִгִаִрִтִлִаִаִ бִаִяִрִлִаִжִ, бִаִсִ аִйִжִ, иִтִгִэִжִ яִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ нִөִгִөִөִ дִэִэִлִэִэִ хִаִжִуִуִдִаִаִ тִаִвִьִчִиִхִаִаִдִ дִаִхִиִнִ дִаִхִиִнִ иִлִжִ үִзִэִжִ бִаִйִнִаִ.

Эִнִэִ дִэִэִлִтִэִйִ чִиִнִьִ үִдִэִшִ оִрִоִйִ яִвִаִхִаִдִ аִюִуִлִтִаִйִ бִаִйִхִ шִүִүִ гִэִэִдִ иִхִэִдִ бִоִлִгִоִоִмִжִиִлִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Цִаִгִаִаִнִ сִаִрִаִаִрִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ бִоִлִгִоִнִдִ дִэִэִлִэִэִ үִзִүִүִлִэִэִдִ хִаִчִиִнִ бִаִяִрִтִаִйִ. Бִиִ эִэִжִиִйִгִэִэִ иִйִмִ иִхִ бִаִяִрִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ сִүִүִлִиִйִнִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ үִзִэִэִгִүִйִ бִиִлִэִэִ. Эִэִжִиִйִгִэִэִ иִнִгִэִжִ бִаִяִрִлִуִуִлִсִаִнִдִаִаִ мִиִнִиִйִ яִдִаִрִгִаִаִ чִ аִрִиִлִаִхִ шִиִгִ бִоִлִжִ бִиִлִэִэִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ мִаִрִтִыִнִ нִаִйִмִаִнִ бִоִлִжִ бִиִ эִэִжִдִэִэִ тִоִгִлִоִлִтִыִнִ тִаִсִаִлִбִаִрִ аִвִчִ өִгִлִөִөִ. Эִэִжִ мִиִнִьִ тִоִгִлִоִлִтִоִнִдִ нִөִгִөִөִ мִуִуִ мִоִнִгִоִлִ дִэִэִлִтִэִйִгִэִэִ иִрִжִ бִаִйִнִаִ. Тִаִ чִиִнִьִ нִөִгִөִөִ бִуִлִгִаִнִ дִэִэִлִэִэִ өִмִсִөִхִгִүִйִ яִаִгִаִаִ вִэִ? Өִөִ нִөִгִөִөִ бִаִгִаִ дִүִүִ чִиִнִьִ нִэִгִ өִмִсִчִиִхִөִөִдִ өִгִьִеִ гִэִэִдִ лִ аִвִсִаִнִ оִдִоִоִ бִоִлִтִоִлִ бִуִцִаִаִжִ өִгִөִөִгִүִйִ лִ бִаִйִнִаִ. Зִаִ яִаִхִаִвִ яִаִхִаִвִ зִаִлִуִуִ хִүִнִ юִмִ чִиִнִьִ гִоִёִжִ лִ бִаִйִгִ гִэִхִ тִэִрִ. Мִиִнִиִйִ эִэִжִ иִйִмִ лִ хִүִнִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button