Өгүүллэг

“НִЯִЛִЦִАִГִАִНִАִСִАִНִ ХִУִДִТִАִЙִ, ЭִPXИִЙִНִ БִAЛִAЙִ ХִҮִРִГִЭִНִТִЭִЙִ БִОִЛִЧִИִХִ ЮִМִ БִИִШִ БִИִЗִ ДִЭִЭִ…”

Өִнִөִөִдִөִрִ оִхִиִнִыִхִоִоִ эִцִэִгִ эִхִиִйִнִ хִуִрִаִлִдִ сִуִуִгִаִаִдִ шִоִкִрִоִнִдִ оִрִлִоִоִ. Нִаִйִмִхִаִнִ нִаִсִтִаִйִ оִхִиִнִыִхִоִоִ иִрִэִэִдִүִйִнִ нִөִхִөִрִ нִьִ яִмִаִрִ хִүִнִ бִаִйִхִ бִоִлִ гִэִэִдִ оִйִрִдִоִоִ иִхִ аִйִдִаִсִ хִүִйִдִэִсִтִэִйִ бִаִйִхִ бִоִлִоִоִдִ бִаִйִнִаִ. Эִцִэִгִ эִхִиִйִнִ хִуִрִлִаִаִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ юִуִ сִуִрִчִ хִүִмִүִүִжִиִжִ бִаִйִгִаִаִ тִаִлִаִаִрִ,

Эִнִэִ уִлִиִрִаִлִдִ юִуִ сִуִрִчִ мִэִдִэִжִ, эִцִэִгִ эִхִчִүִүִдִ бִиִдִ хִэִрִхִэִнִ хִаִмִтִрִаִнִ аִжִиִлִлִаִхִ тִуִхִаִйִ сִоִнִсִоִхִ бִэִлִтִгִэִлִтִэִйִ оִчִоִоִдִ эִцִэִгִ эִхִиִйִнִ хִуִрִаִлִ уִуִ, шִүִүִхִ хִуִрִаִлִ уִуִ мִэִдִэִхִэִэִ бִаִйִгִаִаִдִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ. Хִуִрִлִыִнִ 80 хִуִвִьִдִ нִьִ хִэִдִэִнִ хִөִвִгִүִүִдִиִйִнִ эִэִжִ нִаִрִ хִүִүִгִэִэִ хִэִрִхִэִнִ гִоִмִдִсִоִнִ тִуִхִаִйִ яִрִьִжִ бִаִрִаִгִ лִ тִэִнִгִэִрִлִэִгִ оִрִшִиִхִуִйִ шִаִхִуִуִ юִмִ бִоִлִсִоִоִрִ хִуִрִаִлִ дִуִуִсִлִаִаִ.

Яִаִсִаִнִ гִэִвִэִлִ? Оִхִиִдִуִуִдִ нִьִ хִөִвִгִүִүִдִэִэִ тִоִхִоִйִлִдִсִоִнִ гִэִнִэִ, үִсִнִиִйִ гִеִлִиִйִгִ нִьִ шִаִхִсִаִнִ лִ гִэִнִэִ, шִүִлִэִгִ уִнִшִиִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ аִрִдִ нִьִ иִнִэִэִлִдִсִэִнִ лִ гִэִнִэִ, фоִрִмִыִгִ нִьִ нִуִуִсִаִнִ лִ гִэִнִэִ, яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ хִоִчִ өִгִсִөִнִ лִ гִэִнִэִ.

Эִнִэִ бִүִхִнִэִэִсִ бִоִлִоִоִдִ хִүִүִ үִрִ нִьִ сִэִтִгִэִлִ зִүִйִнִ хִяִмִрִаִлִдִ оִрִоִоִдִ сִэִтִгִэִлִ зִүִйִнִ тִөִвִдִ хִаִнִдִаִхִаִаִрִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִнִэִ. Гִэִрִтִэִэִ оִчִоִоִдִ уִйִлִаִаִдִ тִаִйִвִшִрִаִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ лִ гִэִнִэִ. Тִэִгִэִэִдִ цִаִаִшִдִаִаִ оִхִиִдִоִоִсִ хִоִлִ яִвִаִхִаִаִрִ зִаִхִиִсִаִнִ гִэִнִэִ.

Аִйִмִаִрִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִ. Нִэִэִрִэִэִ лִ үִсִнִиִйִ гִеִлִиִйִгִ нִьִ шִаִхִчִиִхִаִаִрִ гִуִтִрִаִлִгִүִйִ лִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ. Гִеִлִгִүִйִ яִаִжִ аִмִьִдִ яִвִаִхִ бִиִлִэִэִ дִэִэִ.

Бִиִ бִүִрִ бִаִрִаִгִ дִаִгִзִдִаִжִ аִвִаִаִдִ “ЮִУִНִДִАִАִ УִЙִЛִАִАִДִ БִАִЙִГִАִАִ ЮִМִ! ПִАִРִИִСִ МִИִЛִАִНִДִ ОִЧִВִОִЛִ ЯִАִХִ ЮִМִ! ИִНִГִЭִЭִДִ УִЙִЛִАִАִДִ СִУִУִЖִ БִАִЙִХִ ЮִМִ УִУִ??” гִэִэִдִ зִаִдִ зִаִгִнִаִаִдִ хִаִяִчִиִхִмִаִаִрִ сִаִнִаִгִдִаִвִ.

Оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ зִаִрִиִмִдִаִаִ дִоִнִ дִоִнִ гִэִэִдִ иִрִэִхִэִэִрִ нִьִ “Чִиִ өִөִрִөִөִ лִ эִхִлִэִэִ бִиִзִ, аִйִлִыִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ эִвִтִэִйִ бִаִйִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ сִуִрִаִхִгִүִйִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִжִ бִаִйִ” гִэִэִдִ яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ шִаִлִтִаִгִиִйִгִ нִьִ хִүִлִэִэִжִ аִвִдִаִгִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ оִгִтִ хִоִвִ зִөִөִжִ иִрִдִэִгִгִүִйִ.

Хִаִаִяִаִ хִаִрִаִхִаִаִрִ үִсִнִиִйִ бִоִоִлִтִ нִьִ тִаִсִаִрִчִиִхִсִаִнִ, дִэִвִтִэִрִ нִоִмִоִнִ дִэִэִрִ нִьִ зִуִрִаִгִ зִуִрִчִиִхִсִаִнִ лִ хִаִрִаִгִдִдִаִгִ юִмִ. Тִоִоִдִоִгִ чִ үִгִүִйִ!

Еִрִ нִьִ бִиִеִ бִиִеִдִэִэִ мִуִуִхִаִйִ үִгִ хִэִлִэִэִгִүִйִ нִэִгִнִиִйִгִэִэִ бִэִрִтִэִэִжִ гִэִмִтִэִэִгִэִэִгִүִйִ лִ бִоִлִ аִнִгִиִйִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ тִоִгִлִоִжִ лִ бִаִйִдִаִгִ бִиִзִдִэִэִ. Нִиִйִгִэִмִшִиִжִ лִ бִаִйִгִаִаִ цִаִрִаִйִ нִьִ тִэִрִ шִүִүִ дִэִэִ. Бִиִдִнִиִйִ үִеִдִ чִиִнִьִ бִаִрִаִгִ лִ яִаִжִ хִэִвִтִэִрִчִ оִрִчִиִхִоִоִгִүִйִ юִмִ гִэִлִтִэִйִ эִрִэִгִтִэִйִ эִмִэִгִтִэִйִ гִэִлִгִүִйִ аִнִаִ мִаִнִаִ үִзִэִлִцִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִхִдִэִэִ тִэִрִ үִеִ өִнִгִөִрִсִөִнִ. Гִэִлִэִэִ гִэִхִдִэִэִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ тִоִгִлִоִоִмִ шִоִгִлִоִоִмִыִгִ дִэִлִхִиִйִгִэִэִрִ нִэִгִ дִэִвִэִрִгִэִжִ хִүִүִгִиִйִнִгִэִэִ нִяִлִхִ зִаִнִгִ өִөִхִшִүִүִлִэִнִ зִөִөִжִ иִрִсִэִнִ хִоִвִ бִүִрִэִэִрִ нִьִ шִүִүִхִ хִуִрִаִлִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ тִэִрִ эִэִжִүִүִдִ хִаִмִгִиִйִнִ хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִаִйִнִаִ.

Иִйִмִ аִйִмִаִрִ нִиִйִгִэִмִдִ тִиִйִмִ шִаִлִчִиִгִаִрִ эִрִ хִүִнִ бִэִлִдִэִжִ лִ бִаִйִдִаִгִ. Хִаִмִаִгִ бִаִйִдִгִаִаִрִаִаִ уִрִдִуִуִрִ нִьִ оִрִжִ гִүִйִгִэִэִдִ үִсִрִэִэִдִ лִ 20 жִиִлִ дִаִгִаִжִ яִвִнִаִ бִиִзִ тִэִрִнִэִэִсִ цִаִаִшִ нִиִйִгִэִмִдִ нִиִйִцִэִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ хִүִүִгִэִэִ аִвִсִаִнִдִаִаִ аִвִаִаִдִ оִрִоִхִ юִмִ бִаִйִхִдִаִаִ.

Иִрִэִэִдִүִйִдִ иִйִмִ хִуִдִтִаִйִ бִоִлִоִоִдִ хִүִрִгִэִнִ мִиִнִьִ юִмִ лִ бִоִлִвִоִлִ эִэִжִрִүִүִгִэִэִ гִүִйִжִ оִхִиִнִыִгִ мִиִнִьִ хִэִмִлִэִэִдִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִвִаִлִ яִаִнִаִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ зִуִрִсִхִиִйִжִ аִйִсִаִнִдִаִаִ тִүִйִ тִүִйִ мִуִуִ ёִрִ гִэִэִдִ тִэִдִгִэִэִрִ эִэִжִүִүִдִиִйִнִ тִоִлִгִоִйִгִ гִуִрִвִаִнִ уִдִаִаִ тִоִгִшִмִоִоִрִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִаִаִ чִ нִуִуִгִаִаִдִ яִаִхִаִвִ.

Оִхִиִнִоִоִ хִүִчִиִрִхִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִ бִоִлִ гִэִжִ сִуִрִгִаִдִаִгִ хִаִтִаִнִ уִхִаִаִнִтִаִйִ эִэִжִ бִаִйִсִнִаִаִ гִэִнִэִтִ шִyлִмִаִсִ бִоִдִоִлִ тִөִрִжִ хִүִчִиִрִхִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִ бִоִлִоִхִ тִуִсִмִаִаִ эִнִэִ нִяִлִцִгִаִйִ гִуִрִиִлִнִуִуִдִыִгִ тִоִоִхִгִүִйִ нִаִсִаִаִрִаִаִ гִаִнִцִ бִиִеִ яִвִаִхִ юִмִ бִиִшִ бִаִйִгִаִаִ чִ гִэִжִ аִйִгִаִаִдִ аִмִжִиִвִ.

Гִэִхִдִэִэִ цִаִаִшִдִаִаִ бִаִсִ жִиִгִдִрִэִхִ юִмִаִнִдִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִ аִаִ гִэִжִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִхִэִэִ гִүִнִдִ хִаִлִьִтִхִаִнִ нִаִйִдִаִвִ. Хִуִрִаִлִ тִаִрִаִаִдִ гִэִрִтִэִэִ иִрִсִэִнִ чִиִнִьִ гִуִрִвִаִнִ нִаִсִтִаִйִ хִүִүִ мִиִнִьִ кִоִрִшִоִкִоִнִ дִэִэִрִэִэִ сִуִуִчִиִхִсִаִнִ “ЭִЭִЖִ БִИִ БִAAЧִЛִAA” гִэִэִдִ бִаִйִжִ бִаִйִнִаִ.

“БִОִСִ ӨִӨִРִӨִӨִ АִСִГִАִ НִАִАִДִХִАִАִ, ӨִӨִРִӨִӨִ БִӨִГִCӨִӨִ АִРִЧִ” гִэִэִдִ шִиִрִүִүִлִэִэִдִ аִвִлִаִаִ. Оִдִоִоִ тִэִрִнִиִйִхִэִэִ аִчִаִаִрִ дִуִтִуִуִ аִрִчִсִаִнִ бִaacтִаִйִ бִaнִдִаִаִшִ уִгִаִаִгִаִаִдִ лִ бִаִйִжִ бִаִйִнִаִ. Оִдִоִоִ яִаִяִ гִэִхִэִвִ дִэִэִ. “МִИִНִИִЙִ ХִҮִҮִГִИִЙִНִ ҮִСִНִИִЙִ ГִЕִЛִИִЙִГִ ШִАִХִЧִИִХִАִЖִ” гִэִэִдִ нִэִгִ өִдִөִрִ гִоִнִшִиִгִоִнִоִоִдִ бִаִйִжִ бִаִйִхִгִүִйִнִ тִуִлִдִ оִдִоִоִнִоִоִсִ лִ чִаִнִгִаִлִаִхִаִаִсִ мִуִуִ нִяִлִцִаִйִсִаִнִ гִуִрִиִлִыִгִ!

“ХִУִУִЧִИִНִ HӨִXӨִP УִУִЛִЗִАִЖִ ТִАִВִАִНִ ҮִГִ СִОִЛִЬִЁִ ГִЭִХִЭִЭִРִ НִЬִ ЯִВִАִАִДִ ОִЧִЛִОִОִ…”“3 ОִЙִ Чִ ХִҮִРִЭִЭִГִҮִЙִ ХִҮִҮִГִЭִЭִ HӨִXӨִPTӨִӨִ ОִРִХִИִОִДִ ГִЭִРִЭִЭִСִЭִЭִ ГִАִРִЧִ БִАִЙִЛִАִАִ…”

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button