Өгүүллэг

“НִОִМִХִОִНִ НִОִОִЛִГִОִРִ ЭִXHЭִРִЭִЭִ БִАִЯִНִ ТִАִРִГִАִНִ ГִAЛִ3УִУִ ШִАִРִ XҮִҮִXHЭִЭִP COЛִЬִСִОִНִ…”

Эִлִсִэִлִтִиִйִнִ шִаִлִгִаִлִтִаִдִ иִрִсִэִнִ хִүִүִхִэִдִ зִаִлִуִуִчִуִуִдִ, эִцִэִгִ эִхִчִүִүִдִ аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִдִ хִөִлִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִ нִэִмִжִэִэִ. Сִэִтִгִэִлִ нִьִ гִэִгִэִлִзִсִэִнִ сִуִрִаִгִчִиִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ гִаִдִнִаִхִ тִаִлִбִаִйִнִ дִэִрִгִэִдִэִхִ сִүִүִдִрִэִвִчִ, аִнִгִиִ тִаִнִхִиִмִдִ нִоִмִ дִэִвִтִэִрִ дִэִлִгִэִхִ нִьִ дִэִлִгִэִжִ, үִүִгִэִэִрִ тִүִүִгִэִэִрִ хִэִдִ гִуִрִвִаִаִрִаִаִ хִоִлִхִиִхִ нִьִ хִоִлִхִиִжִ, зִаִрִиִмִ нִьִ гִиִтִаִрִ тִоִгִлִоִнִ, “Сִаִлִаִаִ хִаִрִхִаִнִ гִэִзִгִэִнִ дִэִэִрִ чִиִнִьִ тִуִуִзִаִнִ цִэִцִэִгִ дִаִхִиִаִдִ уִрִгִаִхִгִүִйִ эִэִ” хִэִмִэִэִхִ тִөִгִсִөִлִтִиִйִнִ дִуִуִ аִяִлִцִгִаִаִнִаִ.

Хִаִаִ нִэִгִтִэִйִгִэִэִсִ гִэִнִэִнִ цִаִйִлִгִаִнִ иִнִэִэִдִ цִаִнִгִиִнִаִхִыִнִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ уִдִаִхִгִүִйִ сִаִлִаִнִ оִдִоִхִоִоִ мִэִдִэִрִсִэִнִ дִуִрִлִаִлִ шִоִхִоִоִрִхִоִлִыִнִ зִүִрִхִ тִэִсִгִэִлִгִүִйִ шִүִүִрִсִ аִлִдִаִхִ дִуִуִнִ, бִуִрִгִаִсִ мִоִдִнִыִ нִяִлִхִ нִоִгִоִоִнִ нִаִвִчִсִыִнִ бִиִтִүִүִхִэִнִ шִаִаִгִиִхִ чִиִмִэִэִ, зִуִнִыִ өִгִлִөִөִнִиִйִ бִоִлִжִмִоִрִыִнִ шִуִлִгִаִнִаִаִтִаִйִ сִүִлִэִлִдִэִэִдִ лִ нִэִгִэִнִ еִрִ бִуִсִыִнִ яִрִуִуִ тִуִнִгִаִлִаִгִ цִаִвִ цִаִгִаִаִхִаִнִ аִяִлִгִуִуִнִдִ 10 жִиִлִиִйִнִ сִуִрִгִуִуִлִьִ тִөִдִиִйִгִүִйִ Аִлִтִаִйִ хִоִтִ бִүִхִэִлִдִэִэִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִхִаִнִ уִмִбִаִжִ, хִаִаִ нִэִгִтִэִйִгִэִэִсִ хִөִнִгִөִнִ гִуִнִиִгִ сִэִмִэִэִрִхִэִнִ сִэִтִгִэִлִ хִөִдִөִлִгִөִжִ, сִаִнִаִаִ бִоִдִоִлִ сִэִвִэִлִзִүִүִлִэִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִяִмִбִаִаִ оִхִиִнִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэִ сִуִрִгִуִуִлִьִ сִоִёִлִдִ сִуִрִаִхִаִаִрִ хִоִтִ хִүִрִэִэִ оִрִоִхִ нִьִ сִаִйִхִаִнִ чִ гִэִлִэִэִ мִуִуִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִэִдִэִнִ бִоִрִ дִүִүִ нִаִрִтִаִйִгִаִаִ оִрִхִиִоִдִ яִвִжִ зִүִрִхִлִэִхִ үִгִүִйִдִэִэִ эִрִгִэִлִзִэִнִэִ. Үִеִ тִэִнִгִиִйִнִхִэִнִ бִүִгִдִэִэִрִэִэִ лִ бִаִяִрִ хִөִөִрִтִ уִмִбִаִжִ дִоִгִдִоִлִжִ бִаִйִхִаִдִ гִаִгִцִхִүִүִ Бִяִмִбִаִаִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ лִ дִэִгִэִлִзִэִнִэִ.

Жִаִрִгִаִлִ үִзִэִэִгִүִйִ бִяִцִхִаִнִ бִоִрִ нִүִдִ нִьִ хִэִдִиִйִ гִуִнִиִгִтִаִйִ чִ нִаִйִзִ нִөִхִдִөִөִсִөִөִ яִлִгִаִрִаִхִгִүִйִ, тִэִдִнִиִйִ аִдִиִлִ хִөִгִжִиִлִдִөִхִиִйִгִ хִиִчִэִэִнִэִ. Мִаִнִаִйִ Бִяִмִбִаִаִ оִнִцִ сִуִрִдִаִгִ юִмִ чִиִнִьִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ хִуִвִиִаִрִ аִвִаִхִ нִьִ гִаִрִцִаִаִгִүִйִ гִэִхִ бִаִгִшִ сִуִрִаִгִчִдִыִнִ мִаִгִтִаִаִлִ тִүִүִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִ зִүִрִхִ бִоִлִоִнִ, иִрִэִэִдִүִйִдִ нִьִ гִэִрִэִлִ аִсִаִаִнִаִ.

Хִоִнִоִгִ иִрִэִхִ тִуִсִаִмִ “Яִгִ яִмִаִрִ сִуִрִгִуִуִлִьִ аִвִаִхִ вִэִ?” гִэִсִэִнִ аִсִуִуִлִтִаִдִ уִлִаִмִ бִүִрִ эִэִрִэִгִдִэִнִ, сִэִтִгִэִлִ нִьִ гִэִгִэִэִнִ өִдִрִөִөִрִ дִэִгִэִлִзִэִжִ, хִаִрִаִнִхִуִйִ шִөִнִөִөִрִ зִүִүִдִлִэִэִдִ тִоִгִтִоִжִ өִгִсִөִнִгִүִйִ. “Уִгִ нִьִ уִрִгִаִмִаִлִ сִуִдִлִаִлִаִаִрִ лִ” гִэִхִ бִоִдִоִлִ үִеִ үִеִ тִөִрִнִөִ. Аִйִмִгִиִйִнִ хִаִрִ зִаִхִыִнִ гִаִдִнִаִ хִуִвִиִнִтִаִйִ хִуִуִшִуִуִрִ бִуִуִзִхִаִнִ зִаִрִдִаִгִ эִэִжִ нִьִ оִхִиִнִыִхִоִоִ сִуִрִгִаִлִтִыִнִ тִөִлִбִөִрִ, хִиִчִэִэִлִиִйִнִ хִэִрִэִгִсִэִлִ, хִуִвִцִаִсִ хִуִнִаִрִтִ нִэִмִэִрִлִэִхִ өִчִ тִөִчִнִөִөִнִ мִөִнִгִөִ тִөִгִрִөִгִиִйִгִ хִэִнִэִэִсִ чִ гִуִйִхִгִүִйִ тִоִвִхִиִйִтִэִлִ бִэִлִдִчִиִхִнִэִ дִэִэִ гִэִжִ иִтִгִэִлִтִэִйִ нִьִ аִрִгִаִгִүִйִ хִэִлִжִэִэִ.

Хִэִдִиִйִ бִиִеִ мִуִуִтִаִйִ чִ өִгִлִөִөִ үִдִэִшִгִүִйִ мִаִхִ тִаִтִаִнִ, гִуִрִиִлִ зִуִуִрִчִ, хִиִнִшִүִүִ хִаִнִхִлִуִуִлִаִнִ, хִэִнִ нִэִгִнִиִйִгִ хִоִёִрִ гִуִрִвִаִнִ хִуִуִшִуִуִрִ аִвִчִиִхִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִсִэִнִ гִуִйִжִ хִүִсִсִэִнִ нִүִдִэִэִрִ цִаִрִаִйִчִлִаִнִ сִуִуִдִаִгִ эִэִжִиִйִгִэִэִ бִоִдִоִхִоִоִрִ тִүִрִгִэִхִэִнִ шִиִгִ лִ оִнִцִ сִаִйִнִ сִуִрִчִ тִөִгִсִөִөִдִ, өִнִдִөִрִ цִаִлִиִнִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ аִжִиִлִтִаִйִ бִоִлִжִ, эִэִжִ, дִүִүִ нִаִрִаִаִ хִоִтִрִуִуִ тִаִтִаִжִ аִвִнִаִ дִаִаִ, эִэִжִиִйִнִхִэִэִ нִуִрִуִуִгִ аִмִрִаִаִнִаִ дִаִаִ, хִаִлִуִуִнִ уִсִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִрִтִаִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ дִүִүִ нִаִрִ мִиִнִьִ яִаִжִ бִаִяִрִлִаִхִ бִоִлִ гִэִжִ бִоִдִоִхִоִдִ нִэִгִ лִ сִаִйִхִаִнִ мִэִдִрִэִмִжִ тִөִрִжִ, өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ нִүִүִрִэִнִдִ нִьִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִлִ тִоִдִоִрִнִоִ.

Хִоִтִоִдִ хִиִчִэִэִлִиִйִнִхִэִэִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ бִоִлִдִоִгִ гִэִсִэִнִ. Тִэִгִвִэִлִ аִжִиִлִ хִиִйִгִэִэִдִ тִөִлִбִөִрִөִөִ өִөִрִөִөִ тִөִлִчִиִхִөִжִ чִаִдִвִаִлִ эִэִжִ мִиִнִьִ өִдִөִрִ шִөִнִөִгִүִйִ хִуִуִшִуִуִрִ хִаִйִрִчִ, гִаִдִуִуִрִ хִөִхִөִрִтִөִлִ аִлִхִаִжִ, хִүִнִ цִаִрִаִйִчִиִлִжִ яִвִаִхִгִүִйִ дִэִэִ гִэִсִэִнִ сִаִйִхִаִнִ бִоִдִоִлִ тִөִрִнִөִ. Зִаִхִыִнִ цִаִйִнִыִ гִаִзִрִыִнִ аִвִгִаִйִчִуִуִлִдִ хִөִөִгִдִөִнִ бִаִрִиִнִ, хִэִлִ аִмִаִаִрִ дִоִрִоִмִжִлִуִуִлִжִ зִүִтִгִэִнִ бִаִйִжִ оִлִсִоִнִ тִаִвִ гִуִрִаִвִхִаִнִ юִмִаִаִ уִрִдִаִаִ бִаִрִиִхִ уִуִ, аִрִдִаִаִ бִаִрִиִхִуִуִ гִэִсִэִэִрִ хִоִёִрִ нִаִрִнִыִ хִоִоִрִоִнִдִ хִаִлִуִуִнִдִ нִьִ хִаִлִжִ, хִүִйִтִэִнִдִ нִьִ хִөִрִчִ, хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ тִөִлִөִөִ, уִнִтִаִжִ аִмִрִаִхִ нִьִ бִүִүִ хִэִлִ, яִдִаִрִчִ зִүִдִрִэִхִэִэִ чִ тִэִсִэִнִ тִэִвִчִиִхִ эִэִжִ нִьִ оִхִиִнִыִхִоִоִ эִлִ бִоִдִлִыִгִ хִэִдִиִйִнִэִэִсִ гִаִдִаִрִлִаִсִаִнִ юִмִ.

“Эִгִчִиִйִгִэִэִ хִоִтִрִуִуִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ яִвִчִиִхִаִаִрִ тִаִ нִаִрִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ үִгִэִнִдִ сִаִйִнִ оִрִоִоִрִоִйִ. Эִгִчִ нִьִ хִиִчִэִэִлִиִйִнִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ мִөִнִгִөִ оִлִоִоִдִ, дִүִүִ нִаִрִтִаִаִ хִуִвִцִаִсִ, гִоִёִ гִоִёִ чִиִхִэִрִ аִвִаִаִдִ шִуִуִдִаִнִгִаִаִрִ яִвִуִуִлִнִаִ, зִаִ юִуִ” гִэִжִ дִүִүִ нִаִрִтִаִаִ яִрִьִжִ бִаִйִхִыִгִ нִьִ сִоִнִсִжִэִэִ. Бִаִсִ тִэִдִнִиִйִгִэִэִ хִөִөִрִгִөִжִ дִэִвִэִрִгִэִнִ мִиִнִиִйִ “Дִөִрִвִөִнִ бִэִрִхִ” гִэִжִ нִэִрִлִэִэִдִ лִ шִаִгִаִйִгִаִаִрִ тִоִгִлִоִнִоִ.

Нִэִгִ уִдִаִаִ Бִяִмִбִаִаִ оִхִиִнִ уִдִаִаִхִ дִүִүִдִэִэִ иִхִэִэִхִэִнִ аִмִиִнִчִиִлִжִ хִэִлִэִхִдִэִэִ – Гִуִрִвִаִнִ дִүִүִгִэִэִ сִаִйִнִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Чִиִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ иִйִмִ эִэִжִ оִлִдִсִоִнִ нִьִ дִэִэִдִиִйִнִ зִаִяִаִ гִэִжִ оִйִлִгִоִоִрִоִйִ, эִгִчִиִйִнִ дִүִүִ. Аִаִвִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ чִиִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ сִаִйִнִ хִоִйִдִ эִэִжִтִэִйִ бִоִлִгִоִжִ өִгִөִөִдִ лִ хִуִвִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִаִаִ хִөִөִгִөִөִдִ аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ дִоִоִ. Өִөִрִ яִмִаִрִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ гִэִхִ хִүִнִ бִаִйִхִ бִиִшִ.

Аִаִвִ яִдִаִжִ эִрִгִэִэִдִ нִэִгִ чִ уִдִаִаִ хִоִлִбִоִоִ бִаִрִиִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ бִоִдִоִхִоִоִрִ лִ гִоִмִдִоִоִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Зִаִ яִаִхִаִвִ гִэִсִэִнִдִ Нִяִмִаִаִ дִүִүִ нִьִ – Бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ уִгִаִаִсִаִаִ эִнִэִ эִэִжִэִэִсִэִэִ гִаִрִсִаִнִ лִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ шִ дִэִэִ гִэִэִдִ хִоִоִлִоִйִ нִьִ зִаִнִгִиִрִаִхִаִдִ Бִяִмִбִаִаִ дִүִүִгִэִэִ тִэִвִрִэִнִ, нִуִлִиִмִсִтִаִйִ хִаִцִрִаִаִ нִиִйִлִүִүִлִэִнִ сִуִуִгִаִаִдִ сִэִтִгִэִлִэִэִ жִаִаִхִаִнִ оִнִгִоִйִлִгִоִжִэִэִ. – Жִиִнִхִэִнִэִ эִэִжִ мִиִнִьִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ оִдִоִоִ яִмִаִрִ бִаִйִхִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ? дִүִүִ нִьִ гִэִнִэִтִ аִсִуִуִвִ.

– Оִдִоִоִ бִиִтִгִиִйִ иִйִмִ юִмִ аִсִуִуִгִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִчִ дִэִэִ. Эִэִжִ сִоִнִсִчִиִхִвִоִлִ яִаִхִ юִмִ гִэִэִдִ Бִяִмִбִаִаִ дִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ дִуִхִаִнִ дִэִэִрִ үִнִэִрִлִэִэִдִ тִоִлִгִоִйִгִ нִьִ иִлִэִвִ. Дִаִрִаִмִ тִаִвִ чִ хִүִрִэִэִгִүִйִ хִоִёִрִ оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ үִлִдִчִиִхִэִэִдִ дִэִэִшִэִэִ тִэִнִгִэִрִ хִоִлִ дִоִоִшִоִоִ гִаִзִаִрִ хִаִтִуִуִ бִэִдִэִрִчִ яִвִаִхִдִаִаִ Тִэִэִвִэִрִчִдִиִйִнִ бִаִяִрִаִаִрִ Хִүִнִхִэִрִ зִуִсִлִаִнִдִ сִаִрִхִаִдִ хִүִрִтִэִэִдִ, зִоִвִлִоִнִгִоִоִ дִэִлִгִэִнִ уִйִлִаִнִ хִаִйִлִаִнִ яִрִьִжִ, оִлִнִыִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ сִэִмִрִэִэִжִ оִрִхִиִжִэִэִ.

Тִэִрִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ сִэִмִэִрִсִэִнִ уִлִсִ дִоִтִоִрִ Сִэִрִжִэִэִ хִэִмִэִэִнִ нִэִгִэִнִ дִоִрִоִйִхִоִнִ нִоִмִхִоִнִ бִүִсִгִүִйִ бִаִйִжִ, хִөִөִрִхִиִйִ эִрִиִйִгִ өִрִөִвִдִөִнִ, хִаִлִаִмִжִлִаִхִ бִоִлִсִнִоִоִрִ, тִөִдִөִлִгִүִйִ хִоִёִрִ өִнִчִиִнִ оִхִиִнִ эִэִжִтִэִйִ бִоִлִоִоִдִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ бִаִсִ хִоִёִрִ оִхִиִнִ, нִэִгִ эִрִэִгִтִэִйִ дִүִүִтִэִйִ чִ бִоִлִцִгִоִоִжִэִэִ.

Иִнִгִэִэִдִ өִнִчִиִрִсִөִнִ хִаִгִаִцִсִаִнִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ бִоִлִжִ, аִрִвִаִаִдִ жִиִлִ аִмִьִдִаִрִчִ яִдִаִнִ яִвִтִаִлִ нִэִгִ лִ өִдִөִрִ аִлִгִаִ уִрִвִуִуִлִаִхִ шִиִгִ юִмִ бִоִлִжִ, аִмִьִдִрִаִлִыִнִ иִхִ дִаִлִаִйִдִ дִаִхִиִнִ нִэִгִ сִэִлִүִүִрִ нִьִ хִуִгִаִрִаִнִ уִнִаִвִ. Хִаִрִиִнִ эִнִэִ уִдִаִаִдִ үִхִэִлִ зִоִвִлִоִнִ тִэִдִнִиִйִгִ сִаִлִгִаִсִаִнִгִүִйִ. Өִнִчִиִнִ хִоִёִрִ оִхִиִнִтִоִйִ тִоִрִоִйִтִоִлִ үִлִдִэִжִ бִаִйִсִнִаִаִ хִэִдִиִйִнִэִ мִаִрִтִсִаִнִ Дִаִрִаִмִдִ эִхִнִэִрִ Сִэִрִжִэִэִ нִьִ нִоִмִхִоִнִ нִоִоִлִгִоִрִ аִрִчִаִаִгִүִйִ дִоִрִоִйִ хִаִрִаִгִдִаִхִ бִоִлִжִ, өִөִрִ сִуִмִаִнִдִ хִаִяִаִгִаִаִрִаִаִ хִаִлִгִиִсִаִнִ хִөִрִөִнִгִөִтִэִйִ, тִаִшִаִаִгִаִаִрִаִаִ хִаִлִбִиִлִзִсִаִнִ хִаִрִвִиִнִтִаִйִ, гִаִлִзִуִуִ шִаִрִ эִхִнִэִрִ дִэִэִрִ оִрִжִ сִуִуִжִэִэִ.

Сִэִрִжִэִэִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ өִөִдִ уִрִуִуִгִүִйִ уִйִлִаִаִдִ, гִэִнִэִтִхִэִнִ нִуִлִиִмִсִ нִьִ дִуִуִсִчִиִхִсִаִнִ мִэִтִ дִаִхִиִжִ уִйִлִсִаִнִгִүִйִ. Үִгִ дִуִуִгִүִйִ бִоִсִоִоִдִ аִжִиִлִлִаִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ Сִэִрִжִэִэִ аִмִьִдִрִаִлִ хִүִнִдִ хִэִцִүִүִ бִаִйִгִаִаִ тִаִлִаִаִрִ нִэִгִ чִ үִгִ уִнִаִгִаִсִаִнִгִүִйִ, тִуִуִлִаִхִ лִ ёִсִтִоִйִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ тִуִуִлִжִ, үִүִрִэִхִ лִ ёִсִтִоִйִ аִчִаִаִгִаִаִ үִүִрִчִ яִвִаִаִ мִэִтִ чִиִмִэִэִгִүִйִ, гִэִхִдִэִэִ шִуִрִгִуִуִ зִүִтִгִэִхִ бִоִлִоִвִ.

Дִаִрִаִмִыִнִ хִоִёִрִ тִоִмִ оִхִиִнִ эִхִлִэִэִдִ аִаִвִыִгִаִаִ яִвִчִиִхִсִаִнִдִ эִэִжִиִйִгִэִэִ бִуִрִуִуִтִгִаִхִ мִэִтִ хִаִрִдִаִгִ, үִгִ хִэִлִ нִьִ хִөִнִдִиִйִ цִэִрִвִүִүִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִвִ. Сִэִрִжִэִэִ тִүִүִнִиִйִгִ тִоִоִсִоִнִ чִ үִгִүִйִ, мִаִгִаִдִ аִнִзִаִаִрִаִаִгִүִйִ чִ бִаִйִжִ мִэִдִнִэִ. Уִчִиִрִ нִьִ тִэִрִ зִөִвִхִөִнִ аִжִиִлִлִаִхִ, бִаִсִ дִаִхִиִнִ аִжִиִлִлִаִхִ, тִэִгִэִэִдִ хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ хִоִоִсִоִнִ хִоִнִуִуִлִчִиִхִгִүִйִ, бִүִтִэִнִ хִиִрִгִүִйִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ бִаִйִлִгִаִхִ юִмִсִаִнִ гִэִсִнִэִэִсִ өִөִрִиִйִгִ оִгִтִ бִоִдִоִхִ сִөִгִөִөִгִүִйִ бִаִйִвִ.

Уִгִиִйִнִ хִаִмִаִаִтִаִнִ сִаִдִаִнִ мִуִуִтִаִйִ Сִэִрִжִэִэִдִ өִөִрִтִөִөִ лִ нִаִйִдִаִхִаִаִсִ өִөִрִ нִаִйִдִаִхִ зִүִйִлִ үִгִүִйִ бִаִйִжִэִэִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ зִоִвִлִоִнִ жִаִрִгִаִлִ нִэִгִтִэִйִ үִеִиִйִнִхִ нִьִ тִаִнִиִлִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִиִйִнִ нִэִгִ нִьִ тִүִүִнִдִ хִаִнִдִаִнִ, “Нִаִаִдִ хִүִнִиִйִ үִнִэִрִгִүִйִ Дִаִрִаִмִыִнִхִаִаִ хִоִёִрִ оִхִиִнִыִгִ аִаִвִ дִэִэִрִ нִьִ хִүִрִгִэִэִдִ өִгִчִиִхִөִөִчִ.Чִиִ тִүִүִнִиִйִгִ яִмִаִрִ лִ хִаִчִиִнִ яִдִаִрִсִаִнִ юִмִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ өִрִгִөִжִ бִоִсִгִоִлִоִоִ дִоִоִ.

Оִдִоִоִ хִоִёִрִ оִхִиִнִыִгִ нִьִ тִэִжִэִэִхִ гִэִжִ иִнִгִэִжִ яִвִаִхִдִаִаִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ” гִэִсִэִнִдִ Сִэִрִжִэִэִ тִүִүִнִ лִүִүִ хִаִрִжִ хִаִрִжִ бִаִйִсִнִаִаִ “Тִэִдִ чִиִнִьִ мִиִнִиִйִ лִ оִхִиִдִуִуִдִ шִүִүִ дִэִэִ” гִэִжִэִэִ. “Өִөִ, эִнִэִ аִвִрִаִлִгִүִйִ Сִэִрִжִэִэִ. Үִнִэִнִ тִэִнִэִгִ. Тִиִйִмִдִэִэִ лִ Дִаִрִаִмִдִ дִэִэִрִэִлִхִүִүִлִжִ хִаִяִгִдִаִаִ бִиִзִ” хִоִхִиִнִоִ гִэִлִцִэִэִдִ, нִаִйִзִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ нִьִ аִхִиִжִ тִүִүִнִдִ юִмִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ.

Сִэִрִжִэִэִ бִүִсִгִүִйִ юִмִ юִмִ лִ хִиִйִжִ. Бִаִрִиִлִгִаִ дִэִэִрִ хִэִсִэִгִ аִжִиִлִлִаִжִэִэִ. Яִвִаִаִнִдִаִаִ бִаִрִиִлִгִыִнִ аִжִиִлִдִ бִиִеִ нִьִ хִүִрִэִхִэִэִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ шִиִлִ, уִнִдִаִаִнִыִ сִаִвִ цִуִгִлִуִуִлִжִ, хִүִнִ аִмִьִтִнִыִ дִэִэִлִ хִуִвִцִаִсִ оִёִжִ, уִуִлִыִнִ бִэִлִэִэִрִ хִоִлִхִиִжִ аִрִгִаִлִ тִүִлִэִэִ үִүִрִчִ, аִйִлִ аִмִьִтִнִыִ гִэִрִ цִэִвִэִрִлִэִжִ, сִүִүִлִдִэִэִ бִуִуִзִ хִуִуִшִуִуִрִ хִиִйִжִ, зִаִхִ дִэִэִрִ бִоִрִлִуִуִлִаִхִ бִоִлִжִэִэִ.Тִүִүִнִиִйִ хִуִвִьִдִ хִаִтִуִуִ шִиִрִүִүִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִхִ нִьִ нִаִрִ, гִэִрִэִлִ гִэִгִэִэִ бִоִлִ тִаִвִаִнִ үִрִ нִьִ бִаִйִвִ.

Гִэִрִтִэִэִ иִрִэִэִдִ дִөִрִвִөִнִ дִүִүִгִэִэִ тִоִмִ хִүִнִ шִиִгִ хִаִрִжִ, хִаִмִгִаִаִлִжִ сִуִрִсִаִнִ Бִяִмִбִаִаִ оִхִиִнִыִгִ хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ үִнִсִэִнִэִ. Яִвִаִаִнִдִаִаִ оִхִиִнִ эִэִжִиִйִгִэִэִ уִлִаִмִ оִйִлִгִоִнִ, уִлִаִмִ дִоִтִнִоִсִоִхִ бִоִлִжִэִэִ. Гִэִдִэִсִ дִоִтִоִрִ жִиִжִиִгִлִэִнִ, гִоִлִдִуִуִ иִдִэִжִ өִсִсִөִнִ чִ тִаִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ өִсִгִөִлִүִүִнִ, үִйִмִэִэִнִ шִуִуִгִиִаִнִ иִхִтִаִйִ чִ хִоִёִрִ тִоִмִ нִьִ хִиִчִэִэִлִ нִоִмִдִоִоִ чִаִмִбִаִйִ. Бִяִмִбִаִаִ 10 дִуִгִаִаִрִ аִнִгִиִдִ бִаִйִхִдִаִаִ аִйִмִгִиִйִнִ шִиִлִдִэִгִ сִуִрִаִгִчִ бִоִлִоִнִ оִрִоִнִ нִуִтִгִиִйִнִ ТִВִ-эִэִрִ гִаִрִчִ, Сִэִрִжִэִэִгִиִйִнִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ нִуִлִиִмִсִ сִуִлִ аִсִгִаִрִчִ бִаִйִхִ үִеִдִ гִэִнִэִтִхִэִнִ нִэִгִ эִрִ тִэִдִнִиִйִдִ иִрִсִэִнִ нִьִ Дִаִрִаִмִ бִаִйִвִ.

Дִаִрִаִмִыִгִ иִрִэִхִэִдִ хִоִёִрִ тִоִмִ оִхִиִнִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ яִвִчִиִхִсִаִнִ эִзִгִүִйִ бִаִйִжִэִэִ. Өִмִнִөִ нִьִ Дִаִрִаִмִыִгִ өִнִөִөִхִ гִаִлִзִуִуִ шִаִрִ аִвִгִаִйִдִаִаִ хִөִөִгִдִөִөִдִ аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִдִ аִжִиִлִ хִаִйִнִ яִвִаִаִ гִэִжִ дִуִуִлִсִаִнִ бִаִйִвִ. Мִаִхִ тִаִтִаִжִ сִуִуִсִаִнִ Сִэִрִжִэִэִ өִчִүִүִхִэִнִ чִ гִаִйִхִсִаִнִгִүִйִ, бִаִяִрִлִаִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ, бִаִсִ уִуִрִлִаִжִ уִцִаִаִрִлִаִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ. Өִгִлִөִөִхִөִнִ гִаִрִаִаִдִ яִвִсִаִнִ хִүִнִиִйִгִ тִоִсִоִжִ бִуִйִ мִэִтִ “Дִэִэִшִэִэִ сִуִуִ” гִэִэִдִ цִаִйִ чִаִнִаִнִ аִяִлִгִаִлִжִ, хִиִйִжִ бִаִйִсִаִнִ бִуִуִзִнִаִаִсִаִаִ хִэִдִиִйִгִ жִиִгִнִэִжִ өִгִчִэִэִ.

Дִаִрִаִмִ чִ гִуִрִвִаִнִ бִаִгִыִгִаִаִ хִаִрִжִ жִаִаִлִ сִуִуִжִ бִаִйִсִнִаִаִ, нִэִгִ тִоִмִ сִаִнִаִаִ аִлִдִчִиִхִаִаִдִ гִаִрִчִэִэִ. Сִэִрִжִэִэִ хִаִаִчִиִхִ нִьִ вִэִ чִ гִэִсִэִнִгִүִйִ, тִэִрִ бִүִүִ хִэִлִ аִрִаִаִсִ нִьִ чִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Хִэִдִ хִоִнִоִгִоִоִсִ Бִяִмִбִаִаִгִиִйִнִ сִуִрִгִуִуִлִьִ дִэִэִрִ Дִаִрִаִмִ иִрִжִ нִэִгִ уִуִлִзִжִэִэִ. Сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִхִ нִьִ үִүִдִэִнִ дִэִэִрִ нִэִгִ хִүִнִ хִаִнִцִуִйִнִаִаִсִ нִьִ тִаִтִаִхִаִдִ хִаִрִсִаִнִдִ үִрִчִгִэִрִ цִаִрִаִйִтִаִйִ, гִуִнִиִгִтִаִйִ хִаִрִцִтִаִйִ хִөִгִшִиִнִ эִрִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִжִэִэִ.

Оִхִиִнִ аִнִхִаִнִдִаִаִ тִаִнִьִсִаִнִгִүִйִ. “Чִиִ нִаִмִаִйִгִ тִаִнִьִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ?” гִэִхִэִдִ нִьִ лִ оִрִхִиִоִдִ яִвִсִаִнִ аִаִвִыִгִаִаִ бִоִлִоִхִыִгִ тִаִнִьִжִэִэִ. Оִхִиִнִ чִиִмִэִэִгִүִйִ тִоִлִгִоִйִ дִоִхִиִвִ. Аִрִхִиִнִыִ иִхִүִүִнִ нִиִсִүִүִнִ үִнִэִрִ хִаִнִхִаִлִжִ оִйִ гִуִтִаִвִ. Оִхִиִнִдִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ хִаִрִьִ хִоִлִыִнִ хִүִнִ шִиִгִ лִ сִаִнִаִгִдִаִжִ, хִаִрִиִнִ уִдִаִаִнִ хִаִрִвִаִлִ нִэִгִ лִ юִмִ бִоִлִоִхִгִүִйִ бִоִлִчִиִхִ мִэִтִ эִвִгִүִйִ зִөִнִ тִөִрִөִөִдִ бִуִшִуִуִхִаִнִ гִүִйִгִэִэִдִ оִрִчִиִхִжִэִэִ.

Өִдִөִрִжִиִнִ тִоִлִгִоִйִдִ нִьִ эִлִдִвִиִйִнִ юִмִ эִрִгִэִлִдִсִэִэִрִ өִнִжִиִвִ. Бִаִгִшִ нִьִ Бִяִмִбִаִаִ чִиִ өִнִөִөִдִөִрִ яִаִчִиִхִаִвִ аִаִ? Гִэִжִ гִаִйִхִжִэִэִ. Оִрִоִйִ аִяִгִаִтִаִйִ хִоִоִлִоִоִ дִуִтִуִуִ иִдִэִвִ. Оִрִоִнִдִоִоִ оִрִоִоִдִ уִнִтִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ хִөִрִвִөִөִнִ хִэִвִтִтִэִлִ, хִаִрִаִнִхִуִйִдִ эִэִжִ нִьִ тִэִмִтִчִиִнִ иִрִжִ, оִхִиִнִыִхִоִоִ дִуִхִыִгִ дִаִрִжִ үִзִсִэִнִэִэִ зִөִөִлִөִнִ дִоִтִнִоִ үִнִэִрִ хִаִнִхִлִуִуִлִсִаִаִрִ хִаִцִаִрִтִ нִьִ дִуִхִаִаִ нִаִаִгִаִаִдִ “Аִаִвִ нִьִ иִрִэִэִ юִуִ?” гִэִжִ аִсִуִуִжִэִэִ. Бִяִмִбִаִаִ “Аִаִнִхִаִнִ” лִ гִэִвִ.

Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ Дִаִрִаִмִ дִаִхִиִаִдִ үִзִэִгִдִэִэִгִүִйִ юִмִ. Сִэִрִжִэִэִгִиִйִнִ сִоִнִсִоִхִоִоִрִ хִоִтִ яִвִсִаִнִ дִуִуִлִдִжִэִэִ… Уִуִлִ уִсִ, уִрִгִаִмִаִлִ мִоִдִ нִьִ жִиִгִдִэִрִсִэִнִ үִзִэִсִгִэִлִэִнִтִ Тִэִрִэִлִжִ нִуִтִгִиִйִнִ нִэִгִэִнִ бִяִцִхִаִнִ аִмִрִаִлִтִыִнִ гִаִзִаִрִтִ хִөִлִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִ иִхִтִэִйִ, хִүִүִхִэִдִ шִуִуִхִаִдִ шִуִуִгִиִлִдִаִнִаִ. Эִнִэִ аִмִрִаִлִтִыִнִ гִаִзִрִыִгִ шִиִнִэִхִэִнִ хִуִдִаִлִдִаִжִ аִвִсִаִнִ Бִаִтִ-Оִчִиִрִ тִүִүִнִиִйִ хִоִёִрִ бִаִзִ, бִаִсִ нִэִгִ хִүִрִ дִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ хִүִүִхִэִдִ шִуִуִхִаִдִтִаִйִгִаִаִ шִиִнִэִхִэִнִ аִмִрִаִлִтִыִнִ гִаִзִаִрִтִаִаִ цִуִгִлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ эִнִэִ аִжִэִэִ.

Бִаִрִуִуִнִ мִоִдִтִоִйִ эִнִгִэִрִтִ хִөִхִөִөִнִ дִуִуִ уִяִнִгִаִлִаִнִ цִэִнִгִэִнִэִжִ, аִмִрִаִлִтִыִнִ гִаִзִрִыִнִ хִаִшִаִаִнִ дִоִтִоִрִ цִэִцִэִгִсִ аִлִаִгִлִаִнִаִ. Бִаִгִаִчִуִуִдִ эִрִвִэִэִхִэִйִ хִөִөִцִөִлִдִөִнִ гִүִйִлִдִэִнִэִ. Бִуִуִрִаִлִ тִоִлִгִоִйִтִоִйִ тִоִлִиִоִлִоִгִ эִмִэִгִтִэִйִ тִэִдִгִэִэִрִ бִаִгִаִчִуִуִдִтִаִйִ нִаִаִнִаִ цִаִаִнִаִ оִрִоִнִ нִаִаִдִаִжִ бִаִйִвִ. Цִаִрִаִйִ нִьִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ дִүִүִрִэִнִ. -Эִэִжִэִэִ, тִаִ хִүִрִэִэִдִ иִрִэִэִчִ. Бִяִмִбִаִаִ эִгִчִ иִрִжִ яִвִнִаִ гִэִнִэִ гִэִжִ гִоִлִ гִэִрִиִйִнִ үִүִдִнִэִэִсִ дִуִнִдִ оִхִиִнִ дִуִуִдִаִвִ.

Бִяִмִбִаִаִ нִьִ Бִаִтִ-Оִчִиִрִыִнִ эִхִнִэִрִ, тִэִрִбִэִэִрִ хִоִтִоִдִ үִлִдִэִэִдִ, нִэִгִ хִүִнִ аִвִаִаִдִ аִрִаִаִсִ нִьִ иִрִэִхִэִэִрִ бִоִлִжִэִэִ. Иִхִ гִэִрִтִ гִуִрִвִаִнִ бִаִзִ хִүִрִгִэִнִ хִоִрִхִоִгִ бִоִоִдִоִгִ хִиִйִжִ, иִдִэִэִ бִуִдִаִаִ жִиִмִсִ дִүִүִрִэִнִ өִрִсִөִнִ шִиִрִэִэִнִиִйִ аִрִдִ сִуִуִгִаִаִдִ яִрִиִлִцִаִнִаִ. – Эִэִжִ яִаִдִаִгִ бִоִлִ? -Хִаִрִиִнִ эִэִ, гִаִйִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ. Мִаִнִаִйִ эִэִжִ чִ мִөִнִ аִмִгִаִлִаִнִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ. Уִуִрִлִаִжִ, уִцִаִаִрִлִаִжִ бִаִйִхִыִгִ нִьִ бִиִ лִ эִнִэִ аִйִлִыִнִ хִүִрִгִэִнִ бִоִлִсִоִоִрִ хִаִрִсִаִнִгִүִйִ гִэִжִ нִэִгִ нִьִ өִгִүִүִлִнִэִ.

– Зִаִ юִуִтִаִйִ чִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ хִаִдִаִмִ аִаִвִаִйִгִаִаִ тִаִнִиִлִцִаִхִаִдִ бִэִлִтִгִэִнִэִ эִэִ. Бִаִтִ –Оִчִиִрִ аִхִ тִаִ аִхִмִаִдִаִаִрִаִаִ тִэִгִэִэִдִ яִаִхִ иִйִхִэִэִ мִэִдִнִэִ шִүִүִ дִэִэִ, бִиִдִ бִоִлִ тִаִнִыִгִ лִ хִаִрִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ. – Эִэִ, яִаִнִаִ аִаִ. Гִуִрִвִуִуִлִаִаִ хִаִмִжִиִхִгִүִйִ бִоִлִ бִиִ оִдִоִоִ юִуִгִаִаִ хִэִлִжִ хִуִйִхִаִаִ мִаִаִжִдִаִгִ бִиִлִэִэִ. – Зִүִгִэִэִрִ зִүִгִэִэִрִ, эִхִлִэִэִдִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ нִэִгִ нִэִгִ зִүִрִхִэִэִ чִаִнִгִаִлִчִиִхִаִяִ гִэִэִдִ гִуִрִвִаִнִ хִаִрִхִүִүִ хִаִрִжִиִгִнִаִтִаִлִ хִөִхִрִөִлִдִөִөִдִ сִтִаִкִаִнִдִ иִхִэִнִ тִаִлִ тִаִлִ вִиִcкִиִ хִиִйִнִ “зִаִ уִдִаִхִгִүִйִ тִаִнִиִлִцִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ хִаִдִаִмִ аִаִвִыִнִ тִөִлִөִөִ” гִэִэִдִ тִуִлִгִаִнִ уִуִвִ.

Гִаִдִнִаִаִсִ Нִяִмִаִаִ эִэִжִ Сִэִрִжִэִэִгִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִнִ оִрִжִ иִрִэִхִэִдִ гִуִрִвִаִнִ бִаִзִ нִүִдִ иִрִмִэִлִцִсִэִэִрִ гִаִрִцִгִаִаִвִ. Нִяִмִаִаִ эִэִжִиִйִгִэִэִ сִуִуִлִгִаִаִдִ, гִаִрִыִгִ нִьִ иִлִжִ дִэִрִгִэִдִ нִьִ сִуִуִнִгִаִаִ,зִөִөִлִөִнִ дִуִуִгִаִаִрִ – Эִэִжִэִэִ, тִаִнִдִ нִэִгִ зִүִйִлִ хִэִлִэִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ бִаִйִнִаִ гִэִвִ. – Хִэִлִ хִэִлִ, оִхִиִнִ мִиִнִьִ. Иִнִгִэִхִэִдִ тִаִ нִаִрִ чִиִнִьִ нִэִгִ лִ бִиִшִ эִэִ. Юִуִ бִоִлִчִиִхִоִоִдִ бִаִйִгִаִаִ уִлִсִ вִэִ? Нִэִгִ лִ юִмִ нִаִдִаִаִсִ нִуִуִцִгִаִаִгִаִаִдִ бִаִйִхִ юִмִ. – Нִуִуִхִ юִуִ бִаִйִхִ вִэִ? Эִэִжִэִэִ. Уִдִаִхִгִүִйִ аִаִвִ иִрִнִэִ. Бִяִмִбִаִаִ эִгִчִ аִвִаִаִдִ хִоִтִоִоִсִ нִаִаִшִаִаִ гִаִрִсִаִнִ, сִаִяִ Тִэִрִэִлִжִиִйִнִ гִүִүִрִ дִаִвִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ уִтִсִаִаִрִ яִрִиִлִаִаִ.

Сִэִрִжִэִэִ эִхִлִэִэִдִ дִуִуִгִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Оִхִиִнִыִхִоִоִ цִаִрִаִйִ өִөִдִ уִдִаִаִнִ хִаִрִаִвִ. – Оִхִиִнִ мִиִнִьִ, тִэִгִэִэִдִ тִаִ нִаִрִ чִиִнִьִ бִаִяִрִлִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ уִуִ дִаִаִ. – Бִаִяִрִлִаִлִгִүִйִ яִаִхִаִвִ, эִэִжִэִэִ. – Тִэִгִэִэִдִ нִаִаִдִ цִаִрִаִйִ чִиִнִьִ нִэִгִ лִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ шִиִнִжִгִүִйִ бִаִйִхִ юִмִ. – Бִиִ , бִиִ чִ гִэִжִ бִиִдִ бִүִгִдִэִэִрִэִэִ лִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִгִаִаִ лִ дִаִаִ. Хִаִрִиִнִ тִаִнִыִгִ лִ… – Бִиִ яִаִсִаִнִ гִэִжִ? – Тִаִнִыִгִ яִаִхִ бִоִлִ гִэִжִ бִоִлִгִоִоִмִжִлִоִоִдִ… Сִэִрִжִэִэִ оִхִиִнִоִоִ тִаִтִаִнִ тִэִвִрִэִэִдִ хִэִсִэִгִ сִуִуִвִ.

– Эִэִ, мִиִнִиִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ, эִэִжִ нִьִ эִнִэִ лִ мִөִчִиִйִгִ тִаִ нִаִрִтִаִйִгִаִаִ хִаִмִтִ хִүִлִэִэִсִэִнִ юִмִ шִүִүִ дִэִэִ. Эִэִжִ нִьִ чִ гִэִсִэִнִ бִаִсִ бִаִяִрִлִаִнִаִ, тִаִ нִаִрִаִаִсִаִаִ чִ иִлִүִүִ бִаִяִрִлִаִнִаִ. – Тִиִйִмִ үִүִ, нִэִэִрִэִэִ юִуִ, эִэִжִэִэִ гִэִэִдִ Нִяִмִаִаִгִиִйִнִ нִуִлִиִмִсִ мִэִлִмִэִрִчִ, – Эִэִжִ эִэִ, тִаִнִыִгִ тִаִвִаִнִ нִяִлִхִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ нִьִ ёִсִтִоִйִ лִ нִэִгִ үִнִсִэִнִдִ хִаִяִсִаִнִ шִаִлִзִ шִиִгִ оִрִxиִоִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ тִаִнִыִгִаִаִ яִмִаִрִ хִүִнִдִ хִэִцִүִүִгִ тִуִуִлִсִнִыִгִ бִиִдִ нִүִдִэִэִрִэִэִ хִаִрִжִ, зִүִрִхִэִэִрִэִэִ шִаִрִхִиִрִчִ яִвִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִаִнִыִгִ дִуִрִтִаִйִ бִаִйִхִ эִсִэִхִиִйִгִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, яִаִдִаִгִ бִоִлִ лִ гִэִжִ эִрִгִэִлִзִэִэִдִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

– Яִаִлִаִаִ гִэִжִ дִэִэִ, оִхִиִнִ мִиִнִьִ. Бִиִ иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ тִаִвִаִнִ үִрִиִйִнִхִэִэִ эִцִэִгִтִ яִаִлִаִаִ гִэִжִ гִоִмִдִоִхִ бִиִлִэִэִ, яִаִлִаִаִ чִ гִэִжִ мִуִуִ юִмִ сִаִнִаִхִ бִиִлִэִэִ – Эִэִ эִэִжִ мִиִнִьִ дִэִэִ, тִаִ мִиִнִьִ иִйִмִ лִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ. Тִиִйִмִэִэִсִ лִ бִиִдִ тִаִнִьִдִаִаִ хִаִмִгִаִаִсִ хִаִйִрִтִаִйִ гִэִэִдִ нִуִлִиִмִсִаִаִ аִрִчִжִэִэִ. – Аִаִвִ нִьִ тִэִгִэִэִдִ сִаִйִнִ гִэִнִэִ үִүִ? Мִаִаִнִьִтִаִдִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ бִиִ хִоִёִрִ уִдִаִаִ эִрִгִэִжִ оִчִсִоִнִ юִмִ. Тִэִгִэִхִдִэִэִ тִаִ нִаִрִтִ хִэִлִэִэִгִүִйִ эִэִ. Сִэִтִгִэִлִ чִиִнִьִ өִвִдִөִхִ бִаִйִхִ гִэִэִдִ.

– Эִэִжִ эִэִ, тִаִ аִаִвִыִгִ хִаִаִнִаִ бִаִйִсִнִыִгִ нִьִ мִэִдִэִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ уִуִ? – Мִэִдִэִлִгִүִйִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ. Бִиִ дִаִнִдִаִаִ лִ аִсִуִуִжִ сִуִрִаִгִлִаִжִ яִвִсִаִнִ юִмִ чִиִнִьִ. Шִоִpоִнִгִоִоִсִ гִаִрִаִаִдִ уִдִаִаִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ бִаִсִ мִэִдִэִжִ лִ бִаִйִлִаִаִ. – Тִэִгִэִэִдִ тִаִ бִиִдִэִнִдִ хִэִлִдִэִгִгִүִйִ, хִаִчִиִнִ хִүִнִ шִүִүִ. – Аִаִвִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִ дִэִэִрִэִэִ “Бִиִ өִөִрִөִөִ яִвִаִаִдִ оִчִнִоִ оִоִ” лִ гִэִсִэִнִ шִүִүִ дִэִэִ. – Тִиִйִмִ үִүִ, бִиִдִ бִоִдִоִхִдִоִоִ… Эִэִ, эִэִжִ мִиִнִьִ дִэִэִ, эִэִжִ мִиִнִьִ гִэִсִэִэִрִ Нִяִмִаִаִ эִэִжִиִйִгִэִэִ дִаִхִиִнִ хִаִлִуִуִнִаִаִрִ тִэִвִрִэִвִ. Гִаִдִнִаִаִсִ хִүִрִгִэִчִүִүִлִиִйִнִ нִэִгִ нִьִ “Зִаִ нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ иִрִлִэִэִ шִүִүִ” гִэִхִ дִуִуִнִаִаִрִ Нִяִмִаִаִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִөִтִөִлִсִөִөִрִ гִэִрִэִэִсִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ.

Аִмִрִаִлִтִыִнִ хִаִшִаִаִнִыִ үִүִдִэִэִрִ хִаִрִ өִнִгִиִйִнִ Тִоִёִоִтִоִ лִаִнִдִ мִаִшִиִнִ гִуִлִгִаִсִаִаִрִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ зִоִгִсִоִхִоִдִ Бִяִмִбִаִаִ нִүִүִрִ дִүִүִрִэִнִ иִнִэִэִдִ цִаִцִрִуִуִлִсִаִаִрִ бִуִуִвִ. Нִөִгִөִөִ хִаִаִлִгִаִнִаִаִсִ нִьִ хִэִдִиִйִ өִтִөִлִжִ хִөִгִшִиִрִсִөִнִ чִ нִуִрִуִуִ цִэִхִ эִрִ бִуִуִжִ иִрִэִвִ. Тִэִгִэִэִдִ эִгִнִэִнִ зִоִгִсִсִоִнִ дִөִрִвִөִнִ оִхִиִнִ, хִүִүִ, аִчִ зִэִэִ нִаִрִаִаִсִ нִэִгִ чִ хִүִүִхִэִдִ рִүִүִгִэִэִ яִвִсִаִнִгִүִйִ, хִаִрִиִнִ тִэִдִнִиִйִхִэִэִ өִмִнִөִ жִаִнִжִиִнִ мִэִтִ зִоִгִсִоִоִ мִаִйִгִаִ хִөִлִлִөִжִ, бִуִуִрִаִлִ тִоִлִгִоִйִлִсִоִнִ Сִэִрִжִэִэִрִүִүִ гִаִрִаִаִ сִуִнִгִаִсִаִаִрִ аִлִхִжִэִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button