Өгүүллэг

“НִУִЛִИִМִСִАִАִ БִАִРִЬִЖִ ДִИִЙִЛִСִЭִНִГִҮִЙִ ЭִЭִ, УִЙִЛִЖִ УִНִШִЛִАִАִ…”

Хִүִүִтִэִйִ бִоִлִлִоִоִ гִэִэִдִ мִаִнִаִйִхִаִнִ бִөִөִнִ бִаִяִрִ. Хִаִмִаִаִтִаִнִ сִаִдִаִнִ, нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ, оִйִрִ тִоִйִрִнִыִхִоִнִ бִүִгִдִэִэִрִэִэִ. Мִаִнִаִйִхִ гִуִрִвִаִнִ оִхִиִнִтִоִйִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ нִэִлִэִэִнִ сִүִүִлִдִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ гִаִрִсִаִнִ юִмִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ гִуִрִаִвִхִаִнִ нִаִсִтִаִйִ бִаִйִхִдִаִаִ сִуִмִоִ бִөִхִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ дִуִрִлִаִжִ үִзִдִэִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ. Сִуִмִоִ сִоִнִиִрִхִоִоִдִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ бִиִ нִэִгִ сִуִмִоִгִиִйִнִ нִоִмִ аִвִаִаִдִ өִгִчִиִхִсִөִнִ юִмִ. Бִүִхִ бִөִхִчִүִүִдִиִйִнִхִ нִьִ нִэִрִ, зִэִрִэִгִ зִиִнִдִаִаִтִаִйִгִаִаִ бִиִчִэִэִсִтִэִйִ бִаִйִдִаִгִ тִиִйִмִ нִоִмִ.

Мִиִнִиִйִ хִүִүִ чִиִнִьִ тִэִрִ нִоִмִоִоִ бִаִйִнִгִаִ аִвִчִ яִвִнִаִ. Аִжִиִлִ дִэִэִрִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ иִрִэִхִэִдִ нִөִгִөִөִ нִоִмִоִоִ аִвִаִаִдִ лִ хִүִрִэִэִдִ иִрִнִэִ. Мִаִнִаִйִ аִжִлִыִнִхִаִнִ нִоִмִоִоִсִ нִьִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ нִэִрִүִүִдִиִйִгִ нִьִ эִнִдִ тִэִнִдִэִэִсִ нִьִ аִсִуִуִнִаִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ цִэִэִжִэִэִрִ яִгִ тִаִгִ хִэִлִнִэִ дִэִэִ. Гִуִрִвִаִнִ нִаִсִтִаִйִ хִүִүִхִэִдִ чִиִнִьִ үִгִэִэִ тִоִдִ сִаִйִнִ хִэִлִжִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ шִдִэִэִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ мִаִнִаִйִ аִжִлִыִнִхִаִнִ “Кִүִэִ эִнִэִ Мִоִнִгִоִлִ хִэִлִэִэִ чִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ бִаִйִжִ юִуִнִ сִүִрִхִиִйִ Яִпִоִнִ нִэִрִ тִоִгִтִоִоִчִиִхִсִоִнִ юִмִ бִэִ” гִэִэִдִ гִаִйִхִнִаִ.

Аִйִлִыִнִ бִаִгִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִоִоִ жִаִаִхִаִнִ эִрִхִ, тִэִгִэִэִдִ бִүִрִэִгִ иִчִиִмִхִиִйִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Хִүִнִ юִмִ яִрִиִвִаִлִ яִрִиִнִаִ, хִаִрִиִнִ яִрִиִхִгִүִйִ бִаִйִвִаִлִ өִөִрִөִөִ эִхִэִлִжִ яִрִиִнִаִ гִэִжִ хִэִзִэִэִ чִ бִаִйִхִгִүִйִ. Хִүִнִтִэִйִ яִрִиִхִдִаִаִ бִаִсִ иִхִ тִоִвִчִхִоִнִ хִаִрִиִуִлִнִаִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ 5-рִ аִнִгִиִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Гִуִдִмִаִнִдִ яִвִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ нִэִгִ тִаִнִиִхִгִүִйִ хִүִүִ “Аִхִдִаִаִ уִтִсִаִаִ өִгִчִиִхִ. Аִхִ нִьִ уִтִсִаִаִрִ яִрִьִчִхִаִаִдִ бִуִцִаִаִгִаִаִдִ мִаִрִгִаִаִшִ аִнִгִиִдִ нִьִ аִвִаִаִчִаִаִдִ өִгִьִеִ” гִэִжִ лִ дִэִэִ. Тִэִгִэִнִгִүִүִтִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ иִтִгִэִэִдִ өִгִчִиִхִсִөִнִ. Гִэִрִтִэִэִ уִтִаִсִгִүִйִ иִрִэִхִэִэִрִ нִьִ бִиִ “Яִаִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ хִүִүִ мִиִнִьִ, өִгִөִхִгִүִйִ шִдִэִэִ тִэִрִ аִхִ чִиִнִьִ” гִэִжִ хִэִлִлִэִэִ.

Тִэִгִсִэִнִ “Үִгִүִйִ өִгִнִөִ, мִаִнִаִйִ аִнִгִиִйִгִ бִүִрִ аִсִуִуִгִаִаִдִ яִвִсִаִнִ юִмִ” гִэִэִдִ өִөִрִтִөִөִ бִаִтִ иִтִгִэִлִтִэִйִ хִэִлִжִ бִаִйִнִаִ. Мִэִдִэִэִжִ юִуִ гִэִжִ уִтִсִыִгִ нִьִ бִуִцִаִаִжִ өִгִөִхִ вִэִ дִэִэִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ хִиִчִэִэִлִэִэִ тִаִрִаִаִдִ зִөִнִдִөִөִ хִүִлִэִэִсִэִнִ. Еִрִөִөִсִөִөִ хִуִдִлִаִаִ яִрִиִлִтִ гִэִжִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, дִэִнִдִүִүִ иִтִгִэִмִтִгִиִйִ. Мִиִнִиִйִ нִэִгִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ яִвִдִаִгִ зִэִэִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Жִоִоִхִоִнִ хִүִүִхִэִдִ. Тִэִрִнִэִэִсִ аִсִуִуִлִаִаִ “Хִэִрִвִэִэִ чִаִмִаִйִгִ гִуִдִмִаִнִдִ яִвִжִ бִаִйִхִаִдִ чִиִнִьִ тִаִнִиִхִгִүִйִ хִүִнִ уִтִсִаִаִ өִгִөִөִчִ гִэִвִэִлִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ өִгִөִхִ үִүִ” гִэִсִэִнִ чִиִнִьִ “Өִгִөִхִгִүִйִ эִэִ, аִвִаִаִдִ зִуִгִтִаִаִчִиִхִнִаִ шִдִэִэִ” гִэִдִэִгִ юִмִ.

Бִүִрִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ яִвִдִаִгִ хִүִүִхִэִдִ тִэִгִжִ хִаִрִиִуִлִжִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ. Нִэִгִ лִ бִиִшִэִэִ. Еִрִдִөִөִсִөִөִ юִмִ өִгִ гִэִвִэִлִ өִгִөִхִ ёִсִтִоִйִ лִ гִэִжִ оִйִлִгִоִнִоִ. Бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִуִуִрִаִаִдִ цִаִгִаִаִ 10 мִиִнִуִтִаִаִрִ уִрִаִгִшִлִуִуִлִжִ тִаִвִьִдִаִгִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Тִэִгִэִнִгִүִүִтִ нִөִгִөִөִ цִаִгִиִйִгִ чִиִнִьִ бִуִцִаִаִгִаִаִдִ лִ бִаִйִрִаִнִдִ нִьִ тִоִхִиִрִуִуִлִчִиִхִнִаִ. Хִэִчִнִэִэִнִ хִэִлִжִ оִйִлִгִуִуִлִаִхִ гִэִэִдִ бִоִлִоִхִгִүִйִ. “Зִаִ чִиִ эִнִэִ цִаִгִиִйִгִ хִэִзִэִэִ чִ оִрִоִлִдִоִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ шִүִүִ. Яִгִ иִнִгִэִэִдִ бִаִйִжִ бִаִйִгִ” гִэִхִэִэִрִ дִаִхִиִаִдִ лִ зִуִрִаִгִтִыִнִ цִаִгִтִаִйִ яִгִ тִаִаִрִуִуִлִчִиִхִнִаִ.

Юִмִыִгִ яִгִ бִаִйִрִ бִаִйִрִаִнִдִаִаִ, бִаִйִгִаִаִгִаִаִрִаִаִ бִаִйִхִ ёִсִтִоִйִ гִэִсִэִнִ оִйִлִгִоִлִтִтִоִйִ. Оִйִрִ зִуִуִрִыִнִ юִмִ хִиִйִхִдִэִэִ бִоִлִхִиִ. Жִиִшִэִэִ нִьִ: хִуִвִцִсִаִаִ өִмִсִөִхִдִөִөִ хִаִаִшִ яִаִшִ уִгִлִаִаִдִ лִ гִаִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִнִаִ. Бִиִдִ нִаִрִ аִйִмִаִгִтִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ 7-рִ аִнִгִиִдִ сִуִрִдִаִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ хִиִчִэִэִлִэִэִсִэִэִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ “Эִэִжִэִэִ бִиִ еִрִдִөִөִсִөִөִ эִнִэִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִсִ шִиִлִжִдִэִгִ юִмִ бִиִлִүִүִ. Эִнִэִ хִүִүִхִдִүִүִдִ юִуִ чִ оִйִлִгִоִхִгִүִйִ юִмִ бִүִгִдִэִэִрִэִэִ тִэִнִэִгִ” гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ.

Яִаִсִаִнִ гִэִсִэִнִ мִиִнִиִйִ хִүִүִгִ лִ иִхִ шִоִоִлִжִ, шִоִгִлִоִоִдִ бִаִйִжִ лִ дִэִэִ. Өִөִрִиִйִгִ нִьִ оִйִлִгִоִжִ хִаִрִьִцִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ. Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ бִиִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ сִуִрִгִуִуִлִьִ рִуִуִ яִвִжִ бִаִгִшִтִаִйִ нִьִ бִаִсִ зִаִхִиִрִаִлִтִаִйִ нִьִ уִуִлִзִсִаִнִ. Бִаִгִшִ нִьִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִрִ тִаִлִаִаִрִ юִуִ чִ мִэִдִэִэִгִүִйִ бִаִйִжִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ аִнִгִиִйִнִхִаִнִтִаִйִ уִуִлִзִтִаִлִ мִиִнִиִйִ хִүִүִгִ зִаִвִсִаִрִлִаִгִаִаִнִаִаִрִ гִаִрִаִаִдִ лִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ кִоִрִиִдִоִрִтִ зִоִгִсִчִиִхִдִоִгִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ.

Еִрִдִөִөִсִөִөִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ нִиִйִлִдִэִгִгִүִйִ гִэִнִэִ. Бִиִ аִнִгִиִйִнִхִаִнִдִ нִьִ уִчִиִрִлִаִжִ “Мִаִнִаִйִ хִүִүִхִэִдִ жִаִаִхִаִнִ эִрִхִ уִчִрִаִаִсִ иִйִмִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ юִмִаִаִ. Тִаִ нִаִрִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ гִоִёִ хִаִрִьִцִаִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ” гִэִэִдִ тִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִгִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ аִлִьִ бִоִлִоִхִ гִоִёִ хִаִрִьִцִаִаִсִаִйִ гִэִсִэִнִдִэִэִ бִяִцִхִаִнִ хִаִхִуִуִлִьִ өִгִчִ чִиִхִэִрִ жִиִмִсִ тִаִрִаִаִвִ.

Тִэִрִнִэִэִсִ хִоִйִшִ аִрִаִйִ дִэִэִрִ бִоִлִсִоִнִ. Аִнִгִиִйִнִхִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִ мִаִнִаִйִ гִэִрִтִ иִрִдִэִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Бִиִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִаִаִдִ өִгִнִөִ. Хִүִрִэִэִдִ иִрִэִхִэִдִ лִ тִаִвִгִиִйִнִ чִиִхִэִрִ юִуִ чִ бִаִйִхִгִүִйִ дִуִуִсִаִаִдִ бִаִаִхִаִнִ цִаִаִсִ оִвִоִоִлִоִгִдִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Хִөִрִгִөִгִчִиִнִ дִоִтִоִрִхִ өִнִдִөִгִ, сִоִнִгִиִнִоִ бִаִсִ бִаִйִхִгִүִйִ. Хִүִүִтִэִйִ мִаִаִнִьִ нִаִйִзִаִлִжִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ яִаִмִаִйִ лִ гִэִжִ бִиִ бִоִдִнִоִ. Тִэִгִсִэִнִ яִвִаִаִнִдִаִаִ сִеִрִвִаִнִтִаִнִдִ бִаִйִдִаִгִ тִоִгִлִоִоִмִуִуִдִ гִэִэִдִ лִ мִэִрִ сִэִрִ зִүִйִлִсִ аִлִгִаִ бִоִлִоִхִ бִоִлִлִоִоִ.

Бִиִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ зִуִрִгִиִйִгִ жִаִаִзִлִаִаִдִ өִлִгִөִчִиִхִсִөִнִ бִаִйִсִаִнִ, нִэִгִ иִрִсִэִнִ чִиִнִьִ жִаִаִзִ нִьִ бִаִйִхִгִүִйִ зִуִрִаִгִ нִьִ дִаִнִгִаִаִрִаִаִ бִаִйִжִ бִаִйִнִаִ. Хִүִүִгִэִэִсִэִэִ аִсִуִуִсִаִнִ чִиִнִьִ аִнִгִиִйִнִхִ нִьִ хִүִүִхִэִдִ гִуִйִхִаִаִрִ нִьִ өִгִчִиִхִсִөִнִ гִэִнִэִ. Аִвִнִаִ гִэִсִэִнִ лִ бִоִлִ өִгִөִхִ ёִсִтִоִйִ лִ гִэִжִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ бִоִдִдִоִгִ уִчִрִаִаִсִ гִуִйִсִаִнִ бִоִлִгִоִнִыִгִ нִьִ өִгִөִөִдִ лִ яִвִуִуִлִаִаִдִ бִаִйִжִ. Еִрִдִөִөִсִөִөִ хִаִрִаִмִлִаִхִ, өִмִчִиִрִхִөִхִ сִэִтִгִэִлִ гִэִжִ бִаִйִхִгִүִйִ. Хִүִүִгִ мִиִнִьִ эִлִэִгִ бִаִрִиִаִдִ бִаִйִгִаִаִгִ мִэִдִчִиִхִэִэִдִ аִнִгִиִйִнִхִаִнִ нִьִ дִаִхִиִаִдִ иִрִвִэִлִ нִөִгִөִөִ өִрִөִөִнִдִөִөִ оִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִйִгִэִэִрִ эִэִжִ рִүִүִгִэִэִ уִтִаִсִдִаִаִрִаִйִ гִэִжִ хִүִүִдִэִэִ сִаִйִнִ зִаִхִиִсִаִнִ.

Нִэִгִ өִдִөִрִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ. Бִиִ чִ уִмִ хִуִмִгִүִйִ гִүִйִгִэִэִдִ оִчִсִоִнִ нִөִгִөִөִдִүִүִлִ чִиִнִьִ мִэִдִчִиִхִэִлִгִүִйִ яִаִхִаִвִ, аִлִьִ хִэִдִиִйִнִэִэִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ бִаִйִсִаִнִ. Мִаִнִаִйִ аִжִлִыִнִ аִчִаִаִлִаִлִ гִэִжִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ иִхִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ шִөִнִиִйִнִ 1,2 хִүִрִтִэִлִ сִуִуִнִаִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִдִаִгִ. Бִиִ өִдִөִрִ иִрִжִ нִэִгִ хִоִоִлִ хִиִйִжִ өִгִнִөִ. Бִаִсִ бִүִтִэִнִ сִаִйִнִдִ бִиִ жִаִаִхִаִнִ бִуִуִзִ хִиִйִгִэִэִдִ бִэִлִдִчִиִхִнִэִ, тִэִгִэִнִгִүִүִтִ тִэִрִиִйִгִэִэִ жִиִгִнִэִэִдִ иִдִчִиִхִнִэִ. Оִрִоִйִ иִрִэִхִэִдִ оִрִоִоִ зִаִсִаִаִдִ уִнִтִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִгִсִэִнִ нִэִгִ өִдִөִрִ “Тִаִ нִаִмִаִйִгִ гִаִнִцִаִаִрִдִуִуִлִдִаִгִ бִиִзִ дִэִэִ” гִэִжִ хִүִүִ мִиִнִьִ хִэִлִсִэִнִ.

Тִэִрִ үִгִ нִьִ чִуִхִаִмִ зִүִрִхִэִнִдִ оִрִоִоִдִ нִэִэִрִэִэִ лִ бִиִ аִжִиִлִ аִжִиִлִ гִэִэִдִ яִвִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ мִуִуִ хִүִүִ мִиִнִьִ дִаִнִдִаִаִ лִ гִэִрִтִэִэִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ чִиִнִьִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִ нִэִгִ уִдִаִаִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ зִоִрִиִуִдִ сִаִйִнִ яִрִиִлִцִсִаִнִ юִмִ. Хִоִёִуִлִаִаִ бִүִрִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ яִрִьִсִаִнִ. Хִүִүִ мִаִаִнִьִ яִрִьִжִ бִаִйִсִнִаִаִ “Өִнִөִөִдִөִрִ бִаִгִшִ бִиִдִ нִаִрִыִгִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִдִэִэִ зִоִрִиִуִлִжִ зִаִхִиִдִаִлִ бִиִчִ гִэִсִэִнִ” гִэִлִэִэִ. “Өִөִ тִиִйִмִ үִүִ? Мִиִнִиִйִ хִүִүִ хִэִнִдִ зִоִрִиִуִлִжִ бִиִчִсִэִнִ бִэִ” гִэִсִэִнִ “Тִаִнִдִ” гִэִжִ бִаִйִнִаִ. “Тִиִйִмִ үִүִ бִиִ чִаִмִаִйִгִ аִаִвִдִаִаִ бִиִчִсִэִнִ” гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ гִэִтִэִлִ “Аִаִвִдִ бִиִчִдִэִгִ юִмִ уִуִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ лִ дִоִоִ. Тִэִгִэִэִдִ бִоִдִсִоִнִ чִиִнִьִ тִаִ мִиִнִиִйִ тִөִлִөִөִ зִөִнִдִөִөִ яִвִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ” гִэִэִдִ мִиִнִиִйִ хִиִйִжִ өִгִчִ бִаִйִсִаִнִ зִүִйִлִсִиִйִгִ нִэִрִлִэִэִдִ бִаִйִнִаִ. Зִуִсִлִаִнִдִ яִвִуִуִлִжִ бִаִйִсִаִнִ, дִуִгִуִйִлִаִнִдִ яִвִуִуִлִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִэִдִ лִ.

Хִүִүִхִэִдִ чִиִнִьִ хִөִөִрִхִөִнִ дִоִтִрִоִоִ бִоִдִоִоִдִ яִвִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ шִдִэִэִ тִэִдִгִэִэִрִ зִүִйִлִсִиִйִгִ. Тִэִгִэִэִдִ зִаִхִиִдִлִыִгִ нִьִ уִнִшִсִаִнִ чִиִнִьִ гִоִмִдִоִоִжִ яִвִсִаִнִ бִоִлִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ, тִоִмִ бִоִлִоִоִдִ тִаִнִыִгִаִаִ бִаִяִрִлִуִуִлִнִаִ гִэִжִ бִиִчִэִэִдִ дִоִоִрִ нִьִ эִэִжִиִйִнִ тִуִхִаִйִ нִэִгִ дִуִуִнִаִаִсִ 4 мִөִрִиִйִгִ бִиִчִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ дִаִаִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ 8-рִ аִнִгִиִдִ сִуִрִчִ бִаִйִсִаִнִ жִиִлִ мִаִнִаִйִ аִйִмִаִгִтִ эִмִчִ иִрִжִ яִрִиִаִ хִиִйִсִэִнִ юִмִ. Аִуִтִиִзִмִыִнִ тִаִлִаִаִрִ. Бִиִ аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ Аִуִтִиִзִмִ гִэִдִэִгִ үִгִиִйִгִ оִгִтִ сִоִнִсִоִжִ үִзִэִэִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ.

Тִэִрִ эִмִчִиִйִнִ яִрִиִаִгִ сִоִнִсִоִоִдִ сִуִуִхִаִдִ аִуִтִиִзִмִыִнִ шִиִнִжִ тִэִмִдִэִгִүִүִдִ мִиִнִиִйִ хִүִүִдִ бִаִйִгִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Тִэִгִэִэִдִ аִуִтִиִзִмִ гִэִдִэִгִ үִгִтִэִйִ бִоִлִчִхִоִоִдִ иִнִтִеִрִнִеִтִэִэִрִ сִуִдִаִлִжִ эִхִэִлִлִэִэִ. Уִнִшִаִаִдִ бִаִйִхִаִдִ яִгִ лִ аִуִтִиִзִмִ мִөִнִ бִаִйִнִаִ. Мִоִнִгִоִлִыִнִ Аִуִтִиִзִмִыִнִ Хִоִлִбִоִоִ гִэִдִэִгִ гִаִзִаִрִ гִаִрִаִаִдִ иִрִэִхִэִэִрִ нִьִ дִуִгִаִаִрִыִгִ нִьִ оִлִоִоִдִ цִаִгִ аִвִаִаִдִ хִүִүִгִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ оִчִлִоִоִ. Аִуִтִиִзִмִтִаִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ аִаִвִ эִэִжִ нִаִрִ лִ бִаִйִгִуִуִлִсִаִнִ гִаִзִаִрִ бִаִйִнִаִ.

Тִэִдִ нִаִрִ өִөִрִсִдִөִөִ тִиִйִмִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִиִнִиִйִ хִүִүִгִ хִаִрִаִаִдִ лִ еִрִ нִьִ мִэִдִэִжִ бִаִйִвִ. Нִаִдִаִдִ аִуִтִиִзִмִыִнִ үִнִэִлִгִэִэִ хִиִйִлִгִэִдִэִгִ гִаִзִаִрִ оִчִиִхִыִгִ тִэִдִ зִөִвִлִөִсִөִнִ. Тִэִгִэִэִдִ хִүִүִгִэִэִ үִзִүִүִлִжִ үִнִэִлִгִэִэִ хִиִйִлִгִэִтִэִлִ бִүִхִ үִзִүִүִлִэִлִтִиִйִгִ нִьִ гִаִрִгִаִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ. Мִиִнִиִйִ хִүִүִгִиִйִнִ бִуִлִчִиִнִгִиִйִнִ хִөִгִжִиִлִ, хִаִрִаִаִнִыִ оִйִ тִоִгִтִоִоִлִтִ сִаִйִтִаִйִ гִэִжִ гִаִрִаִвִ.

Еִрִ нִьִ хִөִнִгִөִнִ хִэִлִбִэִрִиִйִнִ аִуִтִиִзִмִтִаִйִ гִэִдִэִгִ оִнִоִшִ гִаִрִсִаִнִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ бִиִ хִүִүִгִэִэִ хִоִтִ рִуִуִ тִуִсִгִаִйִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ оִрִуִуִлִаִаִдִ, өִөִрִөִөִ тִэִнִдִэִхִ аִжִлִаִаִ зִоִхִиִцִуִуִлִаִаִдִ хִоִтִ рִуִуִ аִрִаִйִ шִиִлִжִиִжִ аִмִжִаִаִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִүִүִ рִүִүִгִэִэִ нִэִгִ уִтִаִсִдִсִаִнִ чִиִнִьִ хִиִчִэִэִлִэִэִ тִаִрִаִаִдִ гִэִрִ лִүִүִгִэִэִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ. Бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ дִаִхִиִаִдִ уִтִаִсִдִсִаִнִ шִаִлִ өִөִрִ гִаִзִаִрִ яִвִжִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. “Хִүִүִеִ эִэִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ хִаִаִнִаִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ? Гִэִрִтִэִэִ оִчִоִоִгִүִйִ юִмִ уִуִ” гִэִтִэִлִ “Үִгִүִйִ, гִэִрִэִэִ өִнִгִөִрִөִөִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ” гִэִлִэִэִ.

Бִиִ чִиִнִьִ сִаִнִдִрִаִаִдִ оִйִрִ хִаִвִиִйִнִхִ нִьִ гִаִзִрִыִнִ нִэִрִиִйִгִ уִнִшִуִуִлִсִаִнִ чִиִнִьִ Аִйִцִсִыִнִ дִаִвִаִаִ гִэִжִ хִэִлִдִэִгִ бִаִйִгִаִаִ. “Зִаִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ ёִсִтִоִйִ нִаִаִнִаִаִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Бִиִ бִаִгִшִиִдִ рִуִуִ нִьִ хִэִлִэִэִдִхִэִеִ” гִэִсִэִнִ чִиִнִьִ “Үִгִүִйִ үִгִүִйִ, бִаִгִшִиִдִ хִэִлִэִхִгִүִйִ. Бִиִ өִөִрִөִөִ бִуִцִлִаִаִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ тִаִсִаִлִлִаִаִ. Дִаִхִиִаִдִ зִаִлִгִаִтִаִлִ нִөִгִөִөִхִ чִиִнִьִ уִтִсִаִаִ аִвִаִхִаִаִ бִоִлִьִчִхִоִжִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Бִаִгִшִ гִэִжִ хִэִлִсִнִэִэִсִ бִоִлִоִоִдִ. Бִиִ бִүִрִ дִаִхִиִнִ дִаִхִиִнִ дִаִхִиִнִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִжִ нִэִгִ юִмִ уִтִсִыִгִ нִьִ аִвִаִхִуִуִлִаִаִдִ “Зִаִ эִэִжִ нִьִ бִаִгִшִиִдִ нִьִ хִэִлִэִхִэִэִ бִоִлִьִчִиִхִлִоִоִ. Мִиִнִиִйִ хִүִүִ оִдִоִоִ бִуִцִаִаִрִаִйִ” гִэִжִ хִэִлִчִхִэִэִдִ хִоִтִоִдִ бִаִйִгִаִаִ аִхִ дִүִүִ нִаִрִтִаִаִ гִяִлִсִ хִэִлִжִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ эִрִэִлִдִ гִаִрִгִаִвִ.

Тִэִгִсִэִнִ зִөִрִчִиִхִсִөִнִ лִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ лִ дִэִэִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ гִэִрִтִэִэִ хִүִрִэִэִдִ иִрִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ. Бִиִ хִүִүִгִэִэִ хִоִтִоִдִ иִрִсִнִэִэִсִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ шִиִлִжִиִжִ иִрִсִэִнִ юִмִ. Сִаִгִсִ тִоִгִлִоִхִ дִуִрִтִаִйִ юִмִ шִиִгִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ, юִмִ лִ бִоִлִ үִсִрִэִэִдִ шִиִйִдִ рִүִүִ бִөִмִбִөִгִ шִиִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ гִаִрִаִаִ хִөִдִөִлִгִөִөִдִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִьִ иִрִэִэִдִ хִүִүִгִэִэִ сִаִгִсִнִыִ сִеִкִцִэִдִ яִвִуִуִлִлִаִаִ. Тִэִрִ нִьִ 7 хִоִнִоִгִтִ гִуִрִвִаִнִ уִдִаִаִ. Хִаִжִуִуִгִаִаִрִ нִьִ бִаִсִ мִоִрִиִнִ хִуִуִрִыִнִ дִуִгִуִйִлִаִнִдִ яִвִуִуִлִнִаִ. Бִиִ хִүִүִгִэִэִ хִүִрִгִэִжִ өִгִчִ дִуִуִсִаִхִаִдִ нִьִ оִчִиִжִ аִвִнִаִ.

Аִмִиִнִдִаִаִ лִ нִөִгִөִөִ гִаִдִуִуִрִ аִлִхִдִаִгִ зִуִрִшִлִаִаִсִ нִьִ сִаִтִаִаִрִуִуִлִжִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִ бִоִлִгִоִхִ гִэִэִдִ. Тִэִгִсִэִнִ чִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ уִлִаִмִ лִ иִхִ аִлִхִдִаִгִ бִоִлִоִоִдִ бִаִйִвִ. Өִмִнִөִ нִьִ хִиִчִэִэִлִдִэִэִ өִөִрִөִөִ яִвִаִаִдִ, өִөִрִөִөִ иִрִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ хִүִүִхִэִдִ чִиִнִьִ хִиִчִэִэִлִэִэִ тִаִрִаִхִаִаִрִаִаִ аִлִхִаִаִдִ яִвִаִаִдִ өִгִдִөִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ. Тִиִйִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִ хִүִүִгִэִэִ дִаִнִдִаִаִ дִаִгִуִуִлִжִ яִвִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ. Тִэִгִэִхִгִүִйִ бִоִлִ бִүִрִ хִаִаִ бִаִйִсִаִнִ Бִаִяִнִзִүִрִхִ дִүִүִрִгִэִэִсִ Хִаִнִыִнִ мִаִтִеִрִиִаִлִ хִүִрִтִэִлִ аִлִхִаִнִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ аִлִхִаִжִ аִлִхִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִүִрִ аִвִтִоִбִуִсִ зִоִгִсִсִоִнִ хִоִйִнִоִ гִэִрִтִэִэִ шִөִнִөִ иִрִнִэִ. Бִүִрִ өִвִлִиִйִнִ 12 сִаִрִдִ шִүִүִ дִэִэִ. Бִиִ аִйִсִаִнִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ дִоִтִоִоִдִ еִрִтִөִнִцִ рִуִуִ оִрִчִиִхִ лִ юִмִ бִоִлִ гִаִдִаִаִ хִүִйִтִэִнִ бִаִйִгִаִаִгִ, шִөִнִөִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִ, хִэִрִ хִоִлִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ аִнִзִаִаִрִчִ мִэִдִэִхִгִүִйִ. Дִоִтִоִоִдִ еִрִтִөִнִцִ рִүִүִгִэִэִ лִ оִрִчִиִхִ юִмִ бִоִлִ гִаִдִаִаִдִ еִрִтִөִнִцִөִөִсִ бִүִрִэִнִ тִаִсִаִрִчִиִхִдִаִгִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Иִнִгִэִжִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ өִвִлִиִйִнִ хִүִйִтִэִнִдִ яִнִзִ бִүִрִ бִоִлִчִиִхִ вִиִйִ гִэִжִ аִйִсִаִнִдִаִаִ бִиִ бִаִйִнִгִаִ дִаִгִуִуִлִжִ яִвִнִаִ. Аִуִтִиִзִмִыִнִ хִоִлִбִоִоִнִ дִэִэִрִ оִчִоִоִдִ яִвִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ хִэִлִтִэִлִ “Тִаִ тִэִгִвִэִлִ яִвִдִаִгִ мִаִрִшִрִуִтִыִгִ нִьִ оִлִчִиִхִ. Аִуִтִиִзִмִтִаִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ яִгִ лִ нִэִгִ мִаִрִшִрִуִтִаִаִрִаִаִ яִвִдִаִгִ юִмִ” гִэִхִэִэִрִ нִьִ бִоִдִсִоִнִ нִэִэִрִэִэִ лִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ тִөִвִ зִаִмִаִаִ дִаִгִаִаִдִ 21-рִ хִоִрִоִоִлִоִлִ хִүִрִтִэִлִ яִвִдִаִгִ бִаִйִвִ. Өִмִнִөִ нִьִ тִөִвִ зִаִмִ дִаִгִуִуִ аִлִхִаִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ бִиִдִ нִаִрִ зִөִнִдִөִөִ оִлִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

4 сִаִрִыִнִ 1-нִдִ нִэִгִ аִуִтִиִзִмִыִнִ өִдִөִрִлִөִгִ бִоִлִоִоִдִ зִөִвִхִөִнִ эִцִэִгִ эִхִчִүִүִдִиִйִгִ нִьִ цִуִгִлִуִуִлִсִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Тִэִгִэִэִдִ тִэִрִэִнִдִ яִвִсִнִыִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ хִүִүִгִэִэִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִсִ нִьִ мִаִшִиִнִаִаִрִ аִвִчִхִаִаִдִ гִаִрִаִаִшִнִыִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִлִгִоִхִ гִэִэִдִ гִаִрִаִхִ хִоִоִрִоִнִдִ нִөִгִөִөִхִ чִиִнִьִ бִуִуִгִаִаִдִ гִүִйִгִэִэִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ. Бִиִ юִуִнִ мִаִшִиִнִаִаִ оִрִуִуִлִаִхִтִаִйִ мִаִнִаִтִаִйִ шִуִуִдִ тִэִрִ чִиִгִтִ нִьִ үִлִдִэִэִгִэִэִдִ аִрִаִаִсִ нִьִ гִүִйִжִ оִчִоִоִдִ бִаִрִиִаִдִ аִвִсִаִнִ чִиִнִьִ гִаִрִаִаִ уִгִзִ тִаִтִаִаִдִ зִуִгִтִаִаִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Зִаִмִдִ нִэִгִ цִаִгִдִаִаִ тִаִаִрִаִлִдִаִаִдִ нִаִдִаִаִсִ яִаִгִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִгִ мִиִнִьִ аִсִуִуִсִаִнִ. Хִүִүִхִдִиִйִнִ хִүִчִиִрִхִиִйִлִэִлִ үִйִлִдִэִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ уִуִ яִаִсִаִнִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ цִаִгִдִаִаִдִ хִэִлִлִэִэִ “Мִаִнִаִйִ хִүִүִ нִэִгִ юִуִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִаִаִ. Тִаִ гִэִрִтִэִэִ оִрִ” гִэִэִдִ хִэִлִэִэִдִ өִгִөִөִчִ гִэִсִэִнִ нִөִгִөִөִ цִаִгִдִаִаִ “Оִдִоִоִ гִэִрִтִэִэִ оִрִ мִэִдִ үִүִ” гִэִэִдִ чִаִнִгִаִхִаִнִ дִуִуִгִаִрִлִаִаִ.

Өִөִрִ хִүִнִ хִэִлִэִхִэִэִрִ өִөִрִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Цִаִгִдִаִаִгִаִаִрִ хִэִлִүִүִлִэִэִдִ аִйִгִаִаִдִ нִаִмִаִйִгִ дִаִгִаִаִдִ яִвִлִаִаִ. Өִмִнִөִ нִьִ цִаִгִдִаִаִдִ эִлִэִгִдִүִүִлִжִ зִоִдִуִуִлִжִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ бִаִсִ аִйִсִаִнִ бִаִйִхִ. Бִиִ чִиִнִьִ хִүִүִгִэִэִ аִлִгִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ лִ 102-рִуִуִ дִуִуִдִлִаִгִаִ өִгִдִөִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ аִлִдִчִиִхִаִаִдִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ зִуִрִгִиִйִгִ бִаִрִиִаִдִ аִвִтִоִбִуִсִнִыִ жִоִлִоִоִчִ нִаִрִаִаִсִ сִуִрִаִгִлִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ чִиִнִьִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ гִаִзִрִаִаִсִ уִтִаִсִдִаִхִаִаִрִ нִьִ бִаִяִрִлִаִаִдִ яִвִаִаִдִ оִчִсִоִнִ чִиִнִьִ мִиִнִиִйִ хִүִүִгִ хִуִлִгִаִйִчִ гִэִжִ аִнִдִуִуִрִаִаִдִ бִаִрִиִаִдִ аִвִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Мִиִнִиִйִ хִүִүִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִтִ зִоִдִуִуִлִсִаִнִ гִэִдִгִэִэִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ нִаִдִаִдִ хִэִлִсִэִнִ. Тִэִрִ өִдִөִрִ хִэִлִсִэִнִ бִоִлִ бִиִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִтִ уִчִиִрִлִаִжִ хִэִлִэִхִ лִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Яִмִаִрִ юִмִнִыִ хִуִлִгִаִйִ хִиִйִхִ вִэִ дִэִэִ мִиִнִиִйִ мִуִуִ хִүִүִ, өִөִрִиִйִгִөִөִ хִаִаִнִаִ яִвִаִаִгִ чִ мִэִдִэִхִгִүִйִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִхִаִдִ уִчִрִыִгִ нִьִ мִэִдִэִхִгִүִйִ шִуִуִдִ зִоִдִчִиִхִдִоִгִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִдִ 2 хִаִрִиִлִаִаִ. Хִаִрִьִчִхִаִаִдִ нִаִдִаִаִсִ бִүִрִ гִуִйִгִаִаִдִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ эִэִ “Эִэִжִэִэִ бִиִ жִоִоִхִоִнִ аִлִхִчִхִаִаִдִ иִрִьִеִ тִэִгִэִхִ үִүִ?” гִэִэִдִ. “Үִгִүִйִ эִэִ, чִиִ тִэִгִэִэִдִ өִөִрִөִөִ уִдִаִаִдִ тִэִрִ чִиִгִэִэִрִэִэִ оִрִоִйִ бִоִлִгִоִоִдִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ сִаִнִаִаִгִ зִоִвִоִоִгִоִоִдִ бִаִйִдִаִгִ шִдִэִэִ” гִэִсִэִнִ чִиִнִьִ “Тִаִ бִиִтִгִиִйִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִоִ” гִэִэִдִ лִ бִүִрִ гִуִйִгִаִаִдִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ.

Мִаִнִаִйִ бִаִйִрִ жִиִжִиִгִхִэִнִ. Дִаִвִчִдִаִаִдִ лִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ. Бִиִ гִуִйִгִаִаִдִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ бִүִрִ өִрִөִвִдִөִөִдִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ. Хִоִёִуִлִаִаִ хִоִоִлִоִоִ хִиִйִжִ иִдִчִиִхִэִэִдִ хִаִмִтִ гִаִрִаִяִ гִэִхִэִэִрִ тִэִгִэִхִэִэִрִ чִиִнִьִ уִдִнִаִ гִэִэִдִ дִуִрִгִүִйִлִхִэִвִ. Бִиִ тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ “Зִаִ тִэִгִвִэִлִ чִиִ эִэִжִдִэִэִ аִмִлִаִлִтִ өִгִ. Яִгִ хִэִдִэִнִ цִаִгִтִ оִрִжִ иִрִэִхִ үִүִ тִэִрִ цִаִгִаִаִ бִиִчִ” гִэִэִдִ бִүִрִ дִэִвִтִэִрִ гִаִрִгִаִжִ иִрִжִ бִиִчִүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ зִөִвִшִөִөִрִсִөִнִ. Нִөִгִөִөִхִ чִиִнִьִ бִөִөִнִ бִаִяִрִ. Бִиִ уִтִсִыִгִ нִьִ, гִэִрִиִйִнִхִэִэִ тִүִлִхִүִүִрִтִэִйִ хִаִмִтִ кִаִрִмִаִаִнִдִ нִьִ хִиִйִжִ өִгִөִөִдִ, кִуִрִтִиִкִиִйִгִ нִьִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִдִаִжִ өִгִлִөִөִ.

Тִэִгִэִхִгִүִйִ бִоִлִ эִнִгִэִрִэִэִ зִаִдִгִаִйִ яִвִчִхִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. “Мִиִнִиִйִ хִүִүִ эִэִжִиִйִгִэִэִ зִаִлִгִаִхִаִаִрִ зִаִаִвִаִлִ уִтִсִаִаִ аִвִаִаִрִаִйִ. Чִиִ яִгִ уִтִаִсִнִыִ цִаִгִаִаִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ 1 цִаִгִ аִлִхִчִиִхִаִаִдִ лִ хִүִрִэִэִдִ иִрִэִэִрִэִйִ. Чִиִ эִэִжִдִэִэִ аִмִлִаִсִаִнִ шִүִүִ” гִэִэִдִ бִөִөִнִ юִмִ хִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ бִиִ хִаִаִлִгִаִаִ оִнִгִоִйִлִгִоִжִ өִгִсִөִнִ. Хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ цִаִрִаִйִ аִзִ жִаִрִгִаִлִаִаִрִ дִүִүִрִэִэִдִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִэִдִ гִаִрִлִаִаִ. Бִиִ цִаִгִ рִуִуִгִаִаִ хִаִрִаִнִ хִаִрִаִнִ хִоִоִлִоִоִ хִиִйִжִ дִуִуִсִгִаִсִаִнִ. 7 өִнִгִөִрִчִ бִаִйִхִаִдִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ гִаִрִсִаִнִ юִмִ. 8 өִнִгִөִрִлִөִөִ. Хִүִүִ рִүִүִгִэִэִ зִаִлִгִаִтִаִлִ уִтִсִаִаִ аִвִаִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ. Яִгִ нִөִгִөִөִ дִоִтִоִоִдִ еִрִтִөִнִцִдִөִөִ оִрִчִхִоִжִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ “Эִэִжִ нִьִ хִоִоִлִоִоִ хִиִйִчִиִхִлִэִэִ. Оִдִоִоִ иִрִэִэִрִэִйִ” гִэִэִдִ мִеִсִсִеִжִ бִиִчִлִэִэִ.

Уִтִаִсִдִаִаִдִ еִрִөִөִсִөִөִ уִтִсִаִаִ аִвִаִхִгִүִйִ. Жִаִаִхִаִнִ аִлִхִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ оִрִоִоִдִ иִрִэִхִ юִмִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ гִэִэִдִ хִаִрִаִаִдִ бִаִйִтִаִлִ бִүִрִ 9 өִнִгִөִрִлִөִөִ. Зִаִ бִоִлִоִхִгִүִйִ нִьִ гִэִэִдִ бִиִ 2 эִгִчִиִйִгִ нִьִ аִвִаִаִдִ лִ мִаִшִиִнִтִаִйִ гִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Тִөִвִ зִаִмִаִаִрִ өִчִнִөִөִнִ яִвִаִвִ. Оִлִдִсִоִнִгִүִйִ тִэִгִэִэִдִ лִ сִуִрִаִгִгִүִйִ. Бִаִгִшִиִдִ нִьִ дִуִуִлִгִаִлִаִаִ, 102-тִ мִэִдִэִгִдִлִэִэִ. Уִгִаִаִсִаִаִ 102-тִ өִмִнִөִ нִьִ зִөִнִдִөִөִ аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ гִэִжִ дִуִуִдִлִаִгִаִ өִгִөִөִдִ дִаִрִаִаִ нִьִ мִаִнִаִйִ хִүִүִхִэִдִ иִрִчִиִхִлִэִэִ гִэִэִдִ уִтִаִсִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִдִ нִаִрִ бִаִрִаִгִ нִөִгִөִөִ лִ нִэִгִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ бִоִдִдִоִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ чִ бִаִйִжִ мִаִгִаִдִгִүִйִ.

Цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ зִаִрִиִмִдִаִаִ хִаִйִдִаִгִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ лִ бִаִйִсִаִнִ. 102 рִуִуִ уִтִаִсִдִаִхִаִаִрִ “Өִөִ бִүִхִ эִрִгִүִүִлִдִэִэִ бִиִдִ нִаִрִ хִэִлִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִгִаִаִ” гִэִжִ хִэִлִдִэִгִ чִ дִаִрִаִаִ нִьִ гִаִдִуִуִрִ бִаִйִгִаִаִ эִрִгִүִүִлִүִүִдִэִэִсִ аִсִуִуִхִаִаִрִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, мִэִдִэִэִгִүִйִ гִэִжִ хִэִлִдִэִгִ лִ бִаִйִсִаִнִ. Сִүִүִлִдִэִэִ хִүִчִ хִүִрִэִхִэִэִ бִаִйִгִаִаִдִ бִүִхִ оִйִрִ дִоִтִнִыִ хִүִмִүִүִсִ мִиִнִьִ хִаִйִлִцִаִхִаִдִ тִуִсִаִлִлִаִаִ. Сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִхִаִнִ нִьִ бִаִсִ эִэִлִжִэִэִрִ хִаִйִгִаִаִдִ лִ. Аִуִтִиִзִмִыִнִ хִоִлִбִоִоִ, тִөִрִиִйִнִ бִуִсִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִуִуִдִ мִаִшִ иִхִ тִуִсִаִлִсִаִнִ. Зִуִрִгִиִйִгִ нִьִ өִнִгִөִтִөִөִрִ хִэִвִлִэִэִдִ эִнִдִ тִэִнִдִ нִаִаִнִаִ. Бִаִсִ фэִйִсִбִүִүִкִ дִэִэִрִ тִаִвִьִсִаִнִ.

Тִэִрִ нִьִ иִхִ оִлִоִнִ хִүִнִдִ хִүִрִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִнִдִ тִиִйִмִ хִүִүִхִэִдִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִэִдִ эִнִдִ тִэִнִдִэִэִсִ хִүִмִүִүִсִ яִрִиִнִаִ. Оִлִдִчִоִоִсִоִйִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ хִүִмִүִүִсִ зִөִнִдִөִөִ бִиִчִнִэִ. Тִэִрִ бִоִлִгִоִнִдִ нִьִ бִаִяִрִлִаִаִдִ бִиִдִ хִэִдִ чִиִнִьִ тִаִлִ тִаִлִ тִиִйִшִэִэִгִэִэִ оִчִиִжִ сִуִрִаִгִлִаִнִаִ, бִаִйִхִгִүִйִ.. Аִйִцִыִнִ дִаִвִаִаִ рִуִуִ яִвִчִиִхִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִиִйִшִэִэִ нִьִ хִэִдִ хִэִдִ оִчִсִоִнִ. Оִлִоִоִгִүִйִ. Нִоִйִрִ чִ хִүִрִэִхִгִүִйִ, хִоִоִлִ чִ оִрִоִхִгִүִйִ. Хִүִмִүִүִсִ хִоִоִлִ иִдִ яִдִаִрִчִиִхִнִаִ гִэִхִэִэִрִ нִьִ хִүִчִэִэִрִ иִдִсִэִнִ чִиִнִьִ сִүִүִлִдִэִэִ бִүִрִ гִоִрִоִйִчִиִхִдִоִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ. Хִоִоִлִ үִнִэִхִэִэִрִ хִоִоִлִоִйִ дִаִвִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ яִаִжִ хִоִоִлִ иִдִэִхִэִвִ дִэִэִ.

Тִэִдִ нִаִрִ чִ эִнִэִ мִэִдִрִэִмִжִиִйִгִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, мִэִдִэִхִгִүִйִ нִьִ тִэִдִ нִаִрִыִнִ бִуִрִуִуִ чִ юִуִ бִаִйִхִаִвִ зִаִйִлִуִуִлִ. Нִоִйִрִгִүִйִ уִдִаִаִнִ яִвִаִхִаִаִрִ уִхִаִаִнִ сִаִнִаִаִ сִоִнִиִнִ бִоִлִчִиִхִнִоִ. Яִрִиִаִ яִгִ сִоִгִтִуִуִ хִүִнִ шִиִгִ. Хִаִйִжִ яִвִаִхִдִаִаִ лִ хִаִаִяִаִ зִүִйִрִмִэִгִлִэִнִэִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ өִдִөִрִ шִөִнִөִгִүִйִ хִаִйִсִаִнִдִаִаִ. Мִаִшִиִнִтִаִйִ, яִвִгִаִнִ нִүִцִгִэִнִ. Мִаִнִаִйִ нִаִйִзִ яִмִаִрִ сִаִйִнִдִаִаִ эִнִэִ бִүִрִ уִлִаִйִрִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ юִмִ. Хִаִрִаִнִхִуִйִ шִөִнִөִ юִуִнִаִаִсִ чִ аִйִхִгִүִйִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ яִвִаִаִдִ өִгִдִөִгִ гִэִэִдִ лִ. Юִуִнִ аִйִхִ мִаִнִаִтִаִйִ. Тִэִрִ жִиִлִ 4-рִ сִаִрִыִнִ 10нִыִ үִеִэִрִ аִйִхִтִаִрִ шִуִуִрִгִаִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ. Эִнִэִ үִеִэִрִ бִиִдִ нִаִрִ нִэִгִ үִзִмִэִрִчִиִйִнִ хִэִлִсִнִэִэִрִ Бִаִяִнִчִаִнִдִмִаִнִиִйִ зִүִгִ яִвִсִаִнִ.

Бִиִ уִгִ нִьִ хִөִдִөִөִ яִвִаִхִдִаִаִ мִаִшִиִнִаִаִ сִаִйִнִ жִоִлִоִоִдִоִжִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ хִүִнִ. Тִэִгִсִэִнִ тִэִрִ нִүִүִрִ нִүִдִгִүִйִ шִуִуִрִгִаִнִаִаִрִ мִаִшִиִнִаִаִ бִаִрִиִаִдִ дִаִвִаִаִ дִаִвִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ. Яִаִжִ дִаִвִсִаִнִ юִмִ бִүִүִ мִэִдִ. Бִаִяִнִчִаִнִдִмִаִнִиִйִ пִоִсִтִ дִэִэִрִ бִиִдִ нִаִрִыִгִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ хִүִлִэִэִжִ аִвִсִаִнִ. Тִэִдִ нִаִрִтִ мִэִдִэִгִдִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ пִоִсִтִоִнִ дִэִэִрִэִэִсִ сִуִмִ рִуִуִ оִрִоִхִ гִэִсִэִнִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ яִвִуִуִлִдִаִгִгִүִйִ эִэִ. Бִиִ бִүִрִ яִвִмִаִаִрִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ. Нִөִгִөִөִ цִаִгִдִаִаִ чִиִнִьִ “Аִяִгִүִйִ бִоִлִ нִэִмִэִэִдִ тִаִ нִаִрִыִгִ хִаִйִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ бִоִлִчִиִхִнִоִ” гִэִэִдִ хִаִлִгִаִаִхִгִүִйִ.

Шִуִуִрִгִаִ нִаִмִдִаִхִыִгִ хִүִлִэִэִсִэִнִ хִэִдִэִнִ цִаִгִ нִаִдִаִдִ дִуִуִсִаִшִгִүִйִ уִрִтִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ. Цִоִнִхִоִоִрִ бִаִлִбִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ шִуִуִрִгִаִ яִгִ зִүִрִхִ рִүִүִ бִаִлִбִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ чִиִнִьִ. Бִиִ шִөִнִөִжִиִнִ зִаִлִбִиִрִлִаִаִ. “Мִиִнִиִйִ хִүִүִ эִэִжִдִэִэִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ бִаִйִдִлִаִаִрִ хִаִаִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ мִэִдִэִгִдִэִэִчִ. Бִуִрִхִаִнִ чִиִ үִнִэִхִэִэִрִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ тִуִсִлִаִаִчִ” гִэִэִдִ лִ хִаִмִаִгִ юִмִаִаִ хִэִлִэִэִдִ лִ хִоִнִоִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Хִаִмִтִ яִвִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ бִүִгִдִ уִнִтִаִаִдִ өִгִчִиִхִсִөִнִ. Гִаִрִаִаִдִ гִүִйִчִиִхִмִэִэִрִ бִаִйִдִаִгִ тִэִгִэִхִэִэִрִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ гִаִрִгִаִхִгִүִйִ. Бִаִрִаִгִ уִнִтִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִүִүִ мִиִнִьִ зִүִүִдִэִнִдִ оִрִжִ иִрִэִхִгִүִйִ. Гִэִхִдִэִэִ нִэִгִ өִгִлִөִөִ “Яִвִаִхִ гִэִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ яִвִлִаִаִ” гִэִсִэִнִ үִгִ оִрִжִ иִрִжִ бִаִйִсִаִнִ лִ дִаִаִ.

Тִэִрִ нִьִ гִэִхִдִэִэִ мִиִнִиִйִ оִюִуִнִ уִхִаִаִнִдִ бִаִйִсִаִнִ уִуִ яִаִсִаִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ. Тִэִрִ үִгִ үִүִрִэִэִрִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ бִиִ гִяִлִсִ тִэִрִиִйִгִ нִьִ дִэִвִтִэִрִ дִэִэִрִэִэִ тִэִмִдִэִгִлִэִжִ аִвִчִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Бִиִ тִэִрִ үִеִдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ уִнִтִаִжִ бִаִйִсִаִнִ эִсִэִхִэִэִ чִ яִлִгִаִжִ мִэִдִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ үִеִдִ бִаִсִ лִ оִлִдִоִоִгִүִйִ. 19 хִоִнִоִгִ нִүִдִ иִрִмִэִхִ зִуִуִрִ лִ өִнִгִөִрִсִөִнִ бִаִйִвִ. Нִэִгִ өִдִөִрִ мִаִнִаִйִ гִэִрִиִйִнִхִэִнִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ уִтִсִаִаִрִ яִрִиִаִдִ нִэִгִ лִ бִиִшִ бִаִйִнִаִаִ. Яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ юִмִ нִаִдִаִаִсִ нִуִуִгִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ иִлִтִ. Тִэִгִсִнִэִэִ “Бִиִдִ нִаִрִ Тִөִвִ аִйִмִаִгִ рִуִуִ яִвִлִаִаִ, чִиִ хִаִмִтִ яִвִаִхִ хִэִрִэִгִгִүִйִ” гִэִэִдִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ бִиִ бִүִрִ чִиִчִиִрִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִдִ хִаִмִтִ яִвִаִхִаִаִрִ бִоִлִлִоִоִ.

Яִвִжִ яִвִжִ бִаִйִсִнִаִаִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ шִүִүִхִ шִиִнִжִиִлִгִэִэִнִиִйִ гִаִзִрִыִнִ гִаִдִаִаִ иִрִэִэִдִ зִоִгִсִчִиִхִсִоִнִ. Мִиִнִиִйִ уִхִаִаִнִ мִэִдִрִэִлִ бִаִйִхִгִүִйִ. Хִүִнִ цִаִгִаִаִ тִуִлִаִхִаִаִрִ иִхִ сִоִнִиִнִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ. Яִмִаִрִ чִ нִуִлִиִмִсִ гִаִрִаִхִгִүִйִ, хִаִмִаִгִ бִиִеִ сִаִлִгִаִлִаִаִдִ. Мִиִнִиִйִ хִүִүִ бִиִшִэִэִ, мִиִнִиִйִ хִүִүִ бִиִшִ гִэִжִ бִиִ хִэִлִсִэִнִ. Мִаִнִаִйִ хִаִмִаִаִтִнִыִ аִхִ оִрִжִ үִзִчִиִхִэִэִдִ “Мִөִнִ бִаִйִнִаִ” гִэִсִэִэִрִ гִаִрִаִаִдִ иִрִлִэִэִ. Бִиִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִмִаִаִрִ бִаִйִхִаִдִ нִаִмִаִйִгִ бִүִгִдִ хִоִрִиִоִдִ оִрִуִуִлִаִаִгִүִйִ. Цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ “Тִаִ оִдִоִоִ иִйִмִ бִаִйִжִ тִиִйִшִэִэִгִэִэִ оִрִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ эִэִ” гִэִсִэִнִ.

Оִдִоִоִ бִоִдִоִхִоִдִ хִүִмִүִүִсִ хִоִрִьִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ тִэִмִцִэִлִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ яִаִжִ иִйִгִэִэִдִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִаִхִ ёִсִтִоִйִ бִаִйִжִ гִэִэִдִ хִаִрִаִмִсִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Оִрִшִуִуִлִгִыִнִ ёִсִлִоִлִ бִоִлִоִхִоִдִ тִэִрִ хִаִйִрִцִаִгִтִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ бִаִйִхִгִүִйִ лִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ. Иִнִэִэִгִэִэִдִ лִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִсִаִнִ тִэִрִ хִүִүִ мִиִнִьִ хִаִаִ нִэִгִтִэִэִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ бִоִдִоִгִдִоִоִдִ иִтִгִэִжִ оִгִтִ өִгִөִхִгִүִйִ. Хִүִүִгִиִйִнִ мִаִаִнִьִ шִаִрִиִлִыִгִ хִүִүִтִэִйִ мִиִнִьִ яִгִ чִаִцִуִуִ мִаִлִчִиִнִ хִүִүִ оִлִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Эִэִжִ хִаִдִнִыִ оִйִрִоִлִцִоִоִ уִуִлִаִнִ дִэִэִрִ нִэִгִ хִаִдִнִыִ хִаִжִуִуִгִаִаִсִ. Сִүִүִлִдִ тִэִрִ мִаִлִчִиִнִ хִүִүִгִ дִаִгִуִуִлִжִ яִвִаִаִдִ яִгִ хִаִаִнִаִаִсִ оִлִсִнִыִгִ нִьִ зִаִаִлִгִаִсִаִнִ чִиִнִьִ бִаִаִхִаִнִ бִоִрִ хִаִдִнִыִ дִуִнִдִ гִаִнִцִхִаִнִ цִаִгִаִаִнִ гִуִрִвִаִлִжִиִнִ хִаִдִ бִаִйִсִнִыִ ёִрִоִоִлִдִ нִьִ хִэִвִтִчִиִхִсִэִнִ, хִаִжִуִуִдִаִаִ гִуִтִлִаִаִ тִаִйִлִаִаִдִ тִаִвִьִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִсִэִнִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִоִнִиִнִ нִьִ хִүִүִгִ мִиִнִьִ аִмִьִдִ аִлִхִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ тִэִрִ мִаִлִчִиִнִ хִүִүִ эִхִлִэִэִдִ тִаִаִрִаִлִдִсִаִнִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Тִэִгִсִэִнִ нִэִгִ цִаִгִаִаִнִ нִоִхִоִйִтִоִйִ уִчִиִрִгִүִйִ тִоִгִлִоִчִиִхִсִоִнִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִнִэִ.

Хִүִүִ мִиִнִьִ нִоִхִоִйִнִоִоִсִ уִгִ нִьִ сִүִнִсִэִэִ зִаִйִлִтִаִлִ аִйִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִ гִаִйִхִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Тִэִрִ мִаִлִчִиִнִ хִүִүִ хִүִүִгִэִэִсִ мִиִнִьִ хִаִаִчִиִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ аִсִуִуִтִаִлִ “Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִ рִуִуִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ өִөִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ лִ тִэִрִ хִоִёִрִыִнִ яִрִиִаִ дִуִуִсִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִрִ жִиִлִиִйִнִ 4-рִ сִаִрִдִ хִоִёִрִ уִдִаִаִ аִйִмִаִрִ цִаִсִаִаִрִ шִуִуִрִсִаִнִ юִмִ. Оִдִоִоִ бִоִдִоִхִ нִэִэִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ нִэִгִ шִуִуִрִгִаִнִаִаִрִ лִ уִрִуִуִдִчִиִхִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ. Хִүִүִгִэִэִ аִлִдִчִиִхִаִаִдִ нִаִдִаִдִ яִмִаִрִ чִ аִмִьִдִрִаִхִ хִүִсִэִлִ зִоִрִиִлִгִоִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ.

Яִаִжִ хִүִүִгִэִэִ хִөִгִжִүִүִлִэִхִ үִүִ? Яִаִжִ хִүִүִгִэִэִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִгִоִхִ уִуִ? гִэִэִдִ хִаִмִаִгִ аִнִхִаִаִрִлִаִаִ тִөִвִлִөִрִүִүִлִчִиִхִсִэִнִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ чִиִнִьִ иִнִгִэִэִдִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִчִиִхִлִоִоִрִ бִиִ оִдִоִоִ юִуִнִыִ чִ тִөִлִөִөִ аִмִьִдִ яִвִаִхִ юִмִ. Хִүִнִиִйִ лִ эִэִжִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ хִөִгִшִиִрִсִөִнִ чִ гִэִсִэִнִ мִиִнִиִйִ эִэִжִ нִаִмִаִйִгִ оִрִоִйִтִоִхִоִоִрִ оִрִоִйִтִчִиִхִлִоִоִ гִэִжִ сִаִнִаִаִ зִоִвִнִоִ. Тִэִгִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ бִаִчִиִмִдִаִаִдִ эִэִжִдִэִэִ нִэִгִ хִаִтִуִуִ үִгִ хִэִлִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. “Тִаִ юִуִнִдִ нִьִ сִаִнִаִаִ зִоִвִдִоִгִ юִмִ. Нִэִгִ мִуִуִ 50, 60 хִүִрִчִ бִаִйִгִаִаִ хִүִүִхִдִэִэִ аִлִдִчִиִхִсִаִнִ хִөִгִшִиִнִ аִвִгִаִйִ аִмִьִдִ яִвִаִаִдִ чִ яִаִдִаִгִ юִмִ” гִэִэִдִ хִэִлִчִиִхִгִүִйִ юִуִ. Тִэִгִсִэִнִ тִэִнִдִэִэִсִ мִиִнִиִйִ нִэִгִ зִэִэִ 3, 4рִ лִ аִнִгִиִйִнִ хִүִүִхִэִдִ “Тִаִ яִаִсִаִнִ мִуִуִхִаִйִ юִмִ. Тִаִнִдִ зִөִнִдִөִөִ лִ хִүִүִхִдִүִүִдִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִ дִэִэִ” гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ нִьִ тִоִлִгִоִйִ рִуִуִ тִоִнִшִоִоִдִ аִвִаִхִ шִиִгִ бִоִлִжִ бִиִлִэִэִ.

Хִүִнִ чִиִнִьִ зִаִрִиִмִдִаִаִ хִэִлִэִхִэִэִсִ нִаִаִшִ сִаִнִаִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ. Хִүִүִгִэִэִ өִнִгִөִрִсִнִөִөִсִ хִоִйִшִ бִиִ бִаִрִаִгִ нִүִүִрִэִэִ чִ уִгִаִаִхִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ. Өִөִрִиִйִгִөִөִ бִүִрִ хִөִсִөִрִ хִаִяִчִиִхִсִаִнִ. Мִаִнִаִйִ нִаִйִзִ нִэִгִ уִдִаִаִ нִаִмִаִйִгִ гִаִдִнִаִаִсִ оִрִжִ иִрִэִхִиִйִгִ мִиִнִьִ хִаִрִсִаִнִ чִиִнִьִ бִүִрִ яִгִ хִөִгִшִиִнִ эִмִгִэִнִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִсִэִнִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ сִэִтִгִэִлִ гִуִтִрִаִлִдִ оִрִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִсִнִаִаִ мִэִдִсִэִнִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ бִиִ бִүִрִ хִаִаִнִаִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ мִэִдִэִхִэִэִ бִаִйִчִиִхִнִаִ. Мִоִнִгִоִлִ 3-рִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ тִэִнִдִ мִаִнִаִйִ дִүִүִгִиִйִнִхִ бִаִйִдִаִгִ.

Бִиִ тִэִдִнִиִйִдִ уִрִьִдִ нִьִ зִөִнִдִөִөִ оִчִиִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִсִэִнִ тִиִйִшִэִэִгִэִэִ яִаִжִ оִчִиִхִ уִчִрִаִаִ оִлִдִоִгִгִүִйִ сִүִүִлִдִэִэִ бִүִрִ мִаִшִиִнִаִаִ бִаִгִшִиִйִнִ дִэִэִдִ дִэִэִрִ тִаִвִьִчִхִаִаִдִ бִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִдִ хִүִнִэִэִрִ зִаִмִаִаִ зִаִаִлִгִаִсִаִнִ. Яִаִсִаִнִ гִэִсִэִнִ чִиִнִьִ нִаִмִаִрִ хִиִчִэִэִлִ оִрִчִиִхִсִоִнִ үִеִ бִаִйִжִ тִаִаִрִаִаִдִ, мִаִшִиִнִаִаִ бִаִрִиִаִдִ яִвִжִ бִаִйִхִдִаִаִ цִүִнִхִэִэִ үִүִрִчִиִхִсִэִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ тִэִгִтִэִлִ яִгִ сִэִтִгִэִлִ хִаִчִиִнִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ мִаִшִиִнִдִ нִуִлִиִмִсִ тִаִсִрִаִлִтִгִүִйִ гִоִоִжִиִжִ яִвִсִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִдִ уִхִаִаִнִ сִаִнִаִаִ бִаִлִаִрִтִсִаִнִ хִэִрִэִгִ.

Оִдִоִоִ чִ гִэִсִэִнִ жִиִлִ бִоִлִгִоִнִыִ хִиִчִэִэִлִ оִрִоִхִ үִеִэִрִ хִаִчִиִнִ бִоִлִдִоִгִ. Цִүִнִхִэִэִ үִүִрִчִиִхִсִэִнִ нִэִэִхִ сִаִйִхִаִнִ өִнִдִөִрִ хִүִүִ хִаִрִаִхִаִаִрִаִаִ бִиִ бִаִсִ иִйִмִ хִүִүִтִэִйִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ гִэִэִдִ эִрִхִгִүִйִ бִоִдִоִгִдִоִоִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Тִэִгִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִиִ бִяִсִаִлִгִаִлִдִ яִвִаִаִдִ еִрִ нִьִ жִаִаִхִаִнִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ. Бִяִсִаִлִгִаִлִыִнִ бִаִгִшִ мִаִаִнִьִ мִиִнִиִйִ бִаִйִдִлִыִгִ хִаִрִчִиִхִаִаִдִ “Тִаִнִыִгִ хִүִүִ чִиִнִьִ иִйִмִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ гִэִжִ хִүִсִэִхִгִүִйִ лִ бִаִйִсִаִнִ дִаִаִ”гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ нִьִ нִэִлִэִэִнִ оִйִлִгִоִсִоִнִ. Оִдִоִоִ бִиִ тִоִмִ зִоִрִиִлִгִоִтִоִйִ бִоִлִсִоִнִ.

Тִаִнִаִйִдִ яִрִиִаִ өִгִчִ бִаִйִгִаִаִ мִиִнִьִ чִ үִүִнִтִэִйִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ. Бִиִ аִлִьִ бִоִлִоִхִ оִлִоִнִ хִүִнִдִ аִуִтִиִзִмִыִгִ тִаִнִиִуִлִмִаִаִрִ бִаִйִнִаִ. Эִнִэִ тִаִлִаִаִрִ бִүִрִэִнִ хִэִмִжִэִэִнִиִйִ уִрִаִнִ сִаִйִхִнִыִ кִиִнִоִ хִиִйִхִ мִөִрִөִөִдִөִлִтִэִйִ бִоִлִоִоִдִ Мִоִнִгִоִлִыִнִ зִөִнִдִөִөִ оִлִнִыִ тִаִнִиִлִ хִүִнִ рִүִүִ чִаִтִ бִиִчִиִжִ үִзִсִэִнִ. Тִэִгִвִэִлִ хִүִмִүִүִсִ иִлִүִүִ сִаִйִнִ оִйִлִгִоִоִдִ аִуִтִиִзִмִтִаִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ иִлִүִүִ оִйִлִгִоִжִ хִаִрִьִцִдִаִгִ бִоִлִоִхִ бִаִйִхִ. Гִаִдִаִаִдִаִдִ Фоִрִрִеִсִтִ Гִаִмִпִ гִэִэִдִ кִиִнִоִ бִаִйִдִаִгִ шִдִэִэִ. Тִэִрִ чִиִнִьִ бִүִрִ яִгִ лִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ хִаִрִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ.

Хִүִнִ бִуִсִдִаִаִсִ өִөִрִ бִаִйִжִ бִоִлִнִоִ шִүִүִ дִэִэִ. Өִөִрִ бִаִйִсִнִыִхִ нִьִ тִөִлִөִөִ шִоִоִлִжִ шִоִгִлִоִоִдִ аִдִиִлִхִаִнִ лִ дִэִлִхִиִйִ дִэִэִрִ аִмִьִдִрִаִхִ гִэִжִ иִрִсִэִнִ хִүִүִхִдִиִйִгִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ дִаִрִаִмִтִтִаִйִ аִмִьִдִрִуִуִлִжִ яִаִхִнִаִвִ дִэִэִ. Нִиִйִгִэִмִ эִнִэִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִдִ аִнִхִаִаִрִаִлִ хִаִнִдִуִуִлִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ. Мִаִтִеִрִиִаִлִлִаִгִ зִүִйִлִ шִүִтִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִдִ хִүִмִүִүִсִ мִөִнִ чִаִнִаִрִаִаִсִаִаִ хִоִлִдִоִоִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ юִмִ.

Хִаִрִиִнִ аִуִтִиִзִмִтִаִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ тִэִрִ чִаִнִаִрִтִаִйִ хִаִмִгִиִйִнִ оִйִрִхִоִнִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Хִуִдִлִаִаִ хִэִлִжִ, хִуִлִгִаִйִ хִиִйִнִэִ гִэִжִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, юִмִ тִаִаִлִаִгִдִвִаִлִ шִуִуִдִ лִ зִаִдִлִаִаִдִ иִдִчִиִхִнִэִ, еִрִдִөִөִсִөִөִ чִиִнִиִйִхִ гִэִжִ мִэִдִэִхִгִүִйִ. Өִмִчִиִрִхִөִхִ сִэִтִгִэִлִ, хִаִрִаִмִлִаִхִ зִаִнִ бִаִйִхִгִүִйִ, хִэִрִэִгִтִэִйִ лִ гִэִсִэִнִ бִоִлִ аִвִаִаִ лִ гִэִэִдִ бִүִхִнִэִэִ өִгִнִөִ. Тִиִйִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִнִэִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִгִ бִиִ цִаִаִнִаִаִсִаִаִ бִуִрִхִаִнִ чִаִнִаִрִаִаִрִаִаִ бִаִйִгִаִаִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ лִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ юִмִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button