Өгүүллэг

“OXИִH ДִVVГִИִЙִНִ МִИִНִЬִ XЭִBЛִИִЙִДִ MИִHИִЙִ ҮִP БִOЙִЖִИִЖִ БִАִЙִГִАִАִ ГִЭִХִЭִЭִРִ…”

Бִяִмִбִаִ гִаִрִаִгִиִйִнִ аִмִрִаִлִтִыִнִ өִгִлִөִөִ. Нִэִгִ сִаִйִхִаִнִ уִнִтִаִжִ аִмִрִаִяִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ нִаִрִ мִаִнִдִсִаִнִ хִэִдִиִйִ чִ дִуִлִаִаִнִ хִөִнִжִиִлִдִөִөִ шִуִрִгִаִнִ иִдִ сִаִйִхִаִнִ зִүִүִрִмִэִгִлִэִжִ эִхִэִлִтִэִлִ хִүִсִэִхִэִдִ хִяִсִаִлִ гִэִгִчִэִэִрִ уִтִаִсִнִыִ хִоִнִхִ хִэִзִэִэִ хִэִзִэִэִнִэִэִсִэִэִ иִлִүִүִ чִаִнִгִаִаִрִ жִиִнִгִэִнִэִнִ дִуִуִгִаִрִлִаִаִ. Аִрִаִйִчִдִэִэִ гִаִнִцִ өִдִөִрִ сִаִйִхִаִнִ уִнִтִуִуִлִчִиִхִгִүִйִ яִмִаִрִ юִмִ нִьִ хִаִрִ өִгִлִөִөִгִүִүִрִ зִаִлִгִаִдִаִгִ бִаִйִнִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ уִтִсִаִаִ хִаִрִвִаִлִ хִаִрִ бִаִгִыִнִ зִүִрִхִнִиִйִ аִнִдִ Иִдִэִрִэִэִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִнִаִ.

-Зִаִ эִрִхִэִмִ дִаִрִгִыִнִ аִмִрִыִгִ эִрִэִеִ, эִгִэִлִ мִаִлִчִиִнִ Иִдִэִрִэִэִ нִьִ бִаִйִнִаִ. -Өִөִ сִаִйִнִ уִуִ? яִмִаִрִ сִоִнִиִнִ хִүִнִ бִэִ, зִаִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִаִаִрִ сִоִнִиִнִ юִуִтִаִйִ, хִаִаִнִаִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ? -Нִаִйִзִ нִьִ дִөִнִгִөִжִ сִаִяִ нִуִтִгִаִаִсִ иִрִлִэִэִ, дִаִрִгִаִ дִаִнִхִаִрִ уִнִаִаִтִаִйִгִаִаִ дִаִвִхִиִаִдִ иִрִэִхִ юִмִ бִаִйִгִаִаִ бִиִзִ дִэִэִ аִаִнִ? Нִаִйִзִ нִьִ Дִрִаִгִоִнִ дִэִэִрִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִяִ. Уִдִаִхִгִүִйִ бִиִзִдִэִэִ? -Өִөִ зִаִ тִэִгִвִэִлִ нִаִаִнִаִаִ нִэִгִ гִаִзִаִрִ оִрִоִоִдִ сִуִуִжִ бִаִйִ нִаִйִзִ нִьִ оִдִоִоִ гִаִрִлִаִаִ…

Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ мִиִнִьִ хִоִёִрִ тִиִйִшִэִэִ бִоִлִоִхִоִдִ бִиִ аִаִвִтִаִйִгִаִаִ үִлִдִэִжִ, гִаִнִцִ оִхִиִнִ дִүִүִ мִиִнִьִ эִэִжִтִэִйִ хִаִмִтִ өִөִрִ аִйִмִаִгִ рִуִуִ шִиִлִжִсִэִнִ юִмִ. Тִэִрִ үִеִдִ бִиִ 10 нִаִсִтִаִйִ, дִүִүִ мִаִаִнִьִ дִөִрִөִвִхִөִнִ нִаִсִтִаִйִ бִаִйִлִаִаִ. Эִэִжִ дִүִүִ хִоִёִрִыִгִ яִвִсִаִнִаִаִсִ хִоִйִшִ аִаִвִ мִиִнִьִ өִдִөִрִ бִоִлִгִоִнִ лִ coгִтִуִуִ иִрִэִнִ уִйִлִжִ уִнִжִиִжִ шִөִнִөִжִиִнִ эִлִдִэִвִ бִуִсִыִнִ юִмִ үִгִлִэִсִэִэִрִ үִүִрִ цִаִйִхִаִдִ бִуִцִаִаִдִ лִ хִаִрִ уִсִнִыִхִаִаִ эִрִэִлִдִ гִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִүִүִ нִьִ гִэִжִ хִүִнִ бִаִйִдִаִгִ үִгִүִйִгִ мִэִдִдִэִгִ чִ юִмִуִуִ үִгִүִйִ чִ юִмִуִуִ. Эִхִэִнִдִэִэִ coгִтִуִуִ чִ гִэִсִэִнִ гִаִнִцִ тִаִлִхִ бִаִрִиִаִдִ иִрִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ сִүִүִлִдִэִэִ яִдִаִрִчִ яִдִаִрִчִ иִрִэִхִэִдִ аִяִгִаִ хִоִоִлִ цִаִйִ чִ үִгִүִйִ, гִаִлִ хִөִсִөִөִ тִүִлִчִиִхִгִүִйִ аִжִиִлִгִүִйִ гִөִлִгִиִйִгִ тִэִжִэִэִхִ гִэִжִ бִиִ зִоִвִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ тִэִнִэִмִэִлִ эִхִ дִэִэִрִэִэִ оִчִоִоִрִоִйִ гִэִжִ хִөִөִжִ тִуִуִнִ сִүִүִлִ сִүִүִлִдִэִэִ цִоִхִиִоִдִ аִвִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ. Аִаִвִ чִ сִүִүִлִдִэִэִ 7 хִоִнִоִгִоִоִрִ чִ хִаִмִаִаִгִүִйִ аִлִгִаִ бִоִлִнִоִ.

Аִаִвִыִнִ эִзִгִүִйִ шִөִнִүִүִдִэִдִ сִэִрִтִэִсִ бִөִрִтִөִсִ хִиִйִхִ юִмִ бִүִхִнִэִэִсִ аִйִнִ цִоִчִиִжִ хִүִйִтִэִнִ гִэִрִтִэִэִ хִөִнִжִлִөִөִ тִоִлִгִоִйִ дִэִэִгִүִүִрִэִэִ нִөִмִрִөִнִ чִиִчִиִрִчִ хִоִнִоִхִдִоִоִ coгִтִуִуִ чִ гִэִсִэִнִ аִаִвִ мִиִнִьִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִоִсִоִйִ гִэִжִ хִүִсִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Сִүִүִлִдִэִэִ чִ эִнִэִ бִаִйִдִаִлִдִаִаִ дִаִсִаִжִ аִйִхִ гִэִдִгִэִэִсִ иִлִүִүִ өִлִсִөִхִ дִаִаִрִаִхִ лִ хִаִмִгִиִйִнִ хִэִцִүִүִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ дִоִоִ. Өִлִсִөִхִиִйִнִ эִрִхִэִнִдִ оִйִрִ хִаִвִиִйִнִхִаִаִ аִйִлִуִуִдִыִнִ уִсִыִгִ зִөִөִжִ, тִүִлִэִэִгִ нִьִ бִэִлִдִэִжִ гִаִрִ хִөִлִиִйִнִ үִзִүִүִрִтִ зִаִрִаִгִдִаִнִ өִлִсִгִөִлִөִнִ хִоִдִоִоִдִоִоִ жִаִаִхִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ аִрִгִаִцִаִаִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ.

Нִэִгִ өִдִөִрִ гִуִдִаִмִжִнִыִхִаִаִ гִаִнִцִ бִиִеִ хִөִгִшִнִиִйִ хִаִшִаִаִгִ нִьִ цִэִвִэִрִлִэִжִ зִоִгִсִтִоִлִ мִиִнִиִйִ үִеִиִйִнִ нִэִгִэִнִ жִаִаִлִыִгִ дִаִгִуִуִлִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ зִаִнִтִаִйִ эִгִчִ тִэִдִнִиִйִдִ зִоִчִиִлִжִ иִрִлִэִэִ. Хִөִгִшִнִиִйִ оִхִиִнִ нִьִ эִэִжִиִйִгִэִэִ эִрִгִэִхִэִэִрִ хִөִдִөִөִнִөִөִсִ иִрִсִэִнִ юִмִ гִэִнִэִ. -Зִаִ эִнִэִ чִиִнִьִ хִаִаִнִаִхִыִнִ хִэִнִиִйִ аִжִиִлִсִаִгִ хִүִүִ бִиִлִэִэִ? Эִэִжִиִдִ мִиִнִьִ тִуִсִлִаִаִдִ мִуִнִдִаִгִ хִүִүִ бִаִйִнִаִ шִаִгִнִаִнִаִаִ гִэִэִдִ аִтִгִаִ дִүִүִрִэִнִ аִаִрִуִуִлִ, чִиִхִэִрִ өִгִчִ бִиִлִэִэִ. -Аִаִнִ эִнִэִ нִөִгִөִөִ Цִэִвִэִэִнִиִйִ хִүִүִ шִүִүִ дִэִэִ, эִхִ нִьִ оִрִхִиִоִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ. Хִөִөִрִхִиִйִ эִнִэִ хִаִвִиִйִнִхִаִнִыִ гִаִрִ хִөִлִиִйִнִ үִзִүִүִрִтִ зִаִрִаִгִдִаִаִдִ лִ яִвִдִаִгִ юִмִ, эִцִэִгִ нִьִ гִэִжִ зִоִлִиִгִ хִаִрִ уִсִ гִуִдִрִаִаִдִ эִнִэִ мִуִуִ аִмִьִтִаִнִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ лִ өִдִөִрִ хִоִнִоִгִиִйִгִ өִнִгִөִрִөִөִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ.

Хִөִөִрִхִиִйִ гִэִмִ хִоִрִгִүִйִ тִуִсִчִ сִаִйִнִ хִүִүִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. -Эִэִжִэִэִ тִэִгִвִэִлִ эִнִэִ хִүִүִгִ Иִдִэִрִэִэִтִэִйִгִэִэִ хִаִнִиִнִдִ нִьִ бִаִйִлִгִаִвִаִлִ яִаִдִаִгִ бִоִлִ хִөִдִөִөִ сִаִйִхִаִнִ аִйִрִаִгִ цִаִгִаִаִнִ дִэִэִрִ гִэִдִэִсִ цִаִтִгִаִлִаִнִ мִуִуִ хִүִүִтִэִйִ мִиִнִьִ хִаִнִиִнִдִаִаִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִхִсִаִнִ. Хִаִрִиִнִ тִэִрִ эִцִэִгִ шִүִүִ юִмִ нִьִ яִаִдִаִгִ бִоִлִ?. -Хִмִ Цִэִвִэִэִнִдִ хִүִүִгִэִэִсִ нִьִ иִлִүִүִ хִаִрִ уִсִ лִ чִуִхִаִлִ бִиִзִ, бִоִлִоִхִ юִмִ бִоִлִ тִэִрִэִнִ шִиִгִ сִаִйִхִаִнִ зִүִйִлִ юִуִ бִаִйִхִаִвִ. Эִнִэִ мִуִуִ хִүִүִгִ хִаִрִаִхִаִаִрִ лִ өִрִ өִвִдִөִхִ юִмִ мִиִнִиִйִ оִхִиִнִ аִвִаִаִдִ яִвִ, эִэִжִ нִьִ Цִэִвִэִэִнִиִйִгִ аִрִгִаִлִчִиִхִнִаִ.

Эִнִэִ лִ өִдִрִөִөִсִ эִхִлִэִнִ бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ хִөִдִөִөִнִиִйִ хִаִрִ бִоִрִ, хִүִнִдִ хִүִчִиִрִ, сִаִйִнִ сִаִйִхִаִнִ бִүִхִнִиִйִгִ үִзִэִжִ мִөִрִ бִүִтִэִнִ гִэִдִэִсִ цִаִтִгִаִлִаִнִ эִрִхִ тִаִаִвִаִаִрִаִаִ аִйִхִ аִюִуִлִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִчִ Иִдִэִрִэִэִ гִэִхִ үִеִиִйִнִ сִаִйִхִаִнִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִаִ нִэִгִэִнִ аִйִлִыִнִ аִхִ дִүִүִ шִиִгִ иִжִиִлִдִэִнִ өִсִлִөִөִ. Иִдִэִрִэִэִгִиִйִнִ эִэִжִ Сִаִрִаִнִ эִгִчִ нִаִмִаִйִгִ хִүִнִиִйִ хִүִнִ гִэִжִ яִлִгִаִлִгִүִйִ өִөִрִиִйִнִ тִөִрִсִөִнִ хִүִүִ шִиִгִэִэִ лִ хִаִйִрִлִаִжִ хִаִлִаִмִжִлִаִнִ өִсִгִөִсִөִнִ дִөִөִ. Нִаִдִаִдִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִхִ юִмִ юִуִ чִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ, хִаִрִиִнִ тִөִрִсִөִнִ гִаִнִцִ дִүִүִ Жִаִрִгִаִлִыִгִаִаִ, бִаִсִ эִэִжִиִйִгִэִэִ лִ өִдִөִрִ бִүִрִ сִаִнִаִжִ, шִөִнִөִ нִьִ зִүִүִдִэִлִжִ уִйִлִжִ хִоִнִоִдִоִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִаִрִиִнִ аִаִвִ мִиִнִьִ сִуִмִаִнִдִ дִаִхִиִжִ оִгִтִ хִаִрִаִгִдִаִаִгִүִйִ, сִуִрִаִгִ сִоִнִсִоִхִнִэִэִ гִэִрִэִэִ зִаִрִаִаִдִ хִоִтִ рִуִуִ нִүִүִсִэִнִ гִэִсִэִнִ. 18 нִаִсִ хִүִрִдִэִгִ жִиִлִиִйִнִ зִуִнִ хִоִтִоִоִсִ мִаִнִаִйִдִ аִмִрִаִхִаִаִрִ ТִМִСִ гִэִхִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ зִаִхִиִрִаִлִ гִэִрִ бִүִлִэִэִрִэִэִ аִмִрִаִхִаִаִрִ иִрִсִэִнִ юִмִ. Мִаִнִаִйִхִаִнִ чִ хִөִлִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִ бִоִлִжִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ лִ нִаִйִрִ нִаִаִдִаִмִ шִаִхִуִуִ юִмִ бִоִлִлִоִоִ. Тִэִрִ үִеִдִ бִиִ бִаִгִаִ сִаִгִаִхִаִнִ сִиִйִлִбִэִрִ хִиִйִжִ сִуִрִчִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ лִ дִаִаִ аִаִвִ мִиִнִьִ хִүִнִ шִиִгִ бִаִйִхִдִаִаִ сִиִйִлִбִэִрִ мִуִжִаִаִнִыִ аִжִлִыִгִ сִуִмִаִнִдִаִаִ лִ гִаִнִцִ хִиִйִдִэִгִ аִлִтִаִнִ гִаִрִтִаִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Аִаִвִыִнִхִаִаִ аִчִаִаִрִ бִаִгִаִ сִаִгִаִ зִүִйִлִ сִуִрִсִаִнִаִаִ эִрִгִэִнִ сִэִрִгִэִэִжִ эִмִэִэִлִиִйִнִ мִоִдִ аִрִаִгִ сִаִвִаִрִхִаִнִ хִиִйִжִ нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִдִаִаִ тִуִсִ дִэִмִ бִоִлִоִоִдִ нִэִрִ сִаִйִтִаִйִ лִ бִаִйִлִаִаִ.

Мִиִнִиִйִ эִмִэִэִлִиִйִнִ мִоִдִ хִиִйִжִ сִуִуִхִыִгִ хִаִрִсִаִнִ ТִМִСִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ зִаִхִиִрִаִлִ аִхִ -Зִаִ Бִаִяִрִаִаִ дִүִүִ гִаִрִыִнִ уִрִтִаִйִ юִмִаִаִ. Дִүִүִ хִоִтִ оִрִжִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ сִуִрִаִхִ бִоִдִоִлִ бִаִйִнִаִ уִуִ? Чִаִмִаִйִгִ хִүִсִвִэִлִ аִхִ нִьִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ оִрִуִуִлִаִаִдִ өִгִьִеִ. Зִаִлִуִуִ хִүִнִ бִаִйִнִаִ иִхִ хִоִтִ үִзִ, юִмִ сִуִрִ, хִиִйִжִ бִүִтִэִэִ, эִмִэִэִлִиִйִнִ мִоִдִ хִиִйִхִ нִьִ бִаִйִтִуִгִаִйִ иִнִжִеִнִеִрִ чִ бִоִлִжִ бִоִлִнִоִ. Эִнִэִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִсִоִнִоִоִсִ хִоִйִшִ нִоִйִрִ чִ хִүִрִэִхִэִэִ бִоִлִьִжִ, хִоִтִ яִмִаִрִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ, иִнִжִеִнִеִрִ бִоִлִвִоִлִ яִмִаִрִ бִаִйִхִ бִоִлִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ өִдִөִрִ шִөִнִөִгִүִйִ эִрִгִэִлִдִэִнִэִ, дִаִаִнִчִ эִнִэִ сִаִйִхִаִнִ бִуִяִнִтִаִйִ Сִаִрִаִнִ эִгִчִ, иִжִиִлִ дִаִсִаִлִ бִоִлִсִоִнִ Иִдִэִрִэִэִгִэִэִ яִаִжִ оִрִхִиִхִ вִэִ? Хִүִнִ чִаִнִаִрִгִүִйִ юִмִ бִоִлִнִоִ дִоִоִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ бִаִсִ лִ зִоִвִоִоִнִоִ.

Гִэִтִэִлִ нִэִгִ өִгִлִөִөִ Зִаִхִиִрִаִлִ Дִаִвִаִаִ аִхִ бִуִцִаִхִ бִоִлִлִоִоִ. Сִаִрִаִнִ эִгִчִ -Бִаִяִрִаִаִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ нִаִаִшִ иִрִ гִэִжִ дִуִуִдִаִаִдִ -Зִаִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ оִдִоִоִ тִоִмִ хִүִнִ бִоִлִсִоִнִ өִөִрִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ өִөִрִөִөִ зִоִхִиִоִжִ, уִуִлִ дִаִвִжִ уִсִ гִаִтִлִаִхִ цִаִгִ чִиִнִьִ иִрִлִэִэִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ бִиִдִ хִэִдִ яִрִиִлִцִсִаִаִнִ, мִиִнִиִйִ хִүִүִ Дִаִвִаִаִ аִхִтִаִйִгִаִаִ хִоִтִ яִвִжִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ сִуִрִ, сִаִйִнִ сִуִрִвִаִлִ эִнִэִ чִиִнִьִ лִ бִиִдִэִнִдִэִэִ мִаִшִ тִоִмִ бִаִяִрִ бִаִяִсִгִаִлִаִнִ бִоִлִнִоִ хִиִчִэִэִдִэִгִ юִмִ шִүִүִ гִэִэִдִ шִиִнִэִхִэִнִ оִёִсִоִнִ дִэִэִлִ, бִаִаִдִаִнִтִаִйִ зִүִйִлִ гִаִрִтִ мִиִнִьִ бִаִрִиִуִлִаִаִдִ -Зִаִ бִиִдִэִнִдִэִэִ бִиִтִгִиִйִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִоִрִоִйִ гִэִэִдִ хִоִтִ рִуִуִ үִдִэִнִ мִоִрִдִуִуִлִжִ бִиִлִэִэִ.

Дִаִвִаִаִ зִаִхִиִрִлִыִнִ тִаִнִсִаִгִ мִаִшִиִнִдִ сִуִуִгִаִаִдִ нִуִлִиִмִсִтִаִйִ нִүִдִэִэִрִ эִрִгִэִнִ эִрִгִэִнִ хִаִрִаִнִ яִвִаִхִаִдִ хִөִтִөִлִ дִаִвִаִнִ мִоִрִиִтִоִйִ хִүִнִ тִоִоִсִ тִаִтִуִуִлִаִнִ дִаִлִлִаִсִаִаִрִ иִрִсִэִнִ нִьִ Иִдִэִрִэִэִ мִаִаִнִьִ бִаִйִлִаִаִ. Иִдִэִрִэִэִ нִуִлִиִмִсִтִаִйִ нִүִдִ, зִаִнִгִиִрִсִаִнִ хִоִоִлִоִйִгִоִоִрִ -Зִаִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ иִхִ зִүִйִлִ сִуִрִаִаִдִ, тִоִмִ дִаִрִгִаִ бִоִлִоִоִдִ иִрִэִэִрִэִйִ, бִиִдִэִнִдִэִэִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִлִтִгִүִйִ эִэִ эִэִжִ бִиִдִ хִоִёִрִ аִлִзִаִхִгִүִйִ. Мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ бִиִдִнִэִэִсִ өִөִрִ еִрִтִөִнִцִтִэִйִ хִүִнִ шִүִүִ. Хִэִрִэִгִтִэִйִ зִүִйִлִ гִаִрִвִаִлִ шִуִуִдִ лִ хִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ, нִаִйִзִ нִьִ сִаִлִхִиִ шִиִгִ лִ шִуִуִрִаִаִдִ оִчִнִоִ гִэִэִдִ тִэִвִрִэִлִдִэִнִ сִаִлִжִ бִиִлִэִэִ.

Хִүִүִхִэִдִ аִхִуִйִнִ тִэִрִхִэִнִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ 15 жִиִлִ өִнִгִөִрִчִ бִиִ чִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ сִаִйִнִ тִөִгִсִчִ оִдִоִоִ тִоִгִтִсִоִнִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ, өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ тִаִвִиִлִгִыִнִ үִйִлִдִвִэִрִтִэִйִ хִуִрִгִаִнִ дִаִрִгִаִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ эִнִэִ лִ дִэִэִ. Иִдִэִрִэִэִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִаִнִаִ гִэִхִэִэִсִ тִэִсִчִ яִдִаִнִ хִаִмִ хִуִмִ хִуִвִцִаִсִлִаִаִдִ Дִрִаִгִоִнִ тִөִвִ рִүִүִ хִаִаִзִ нִэִмִэִнִ хִуִрִдִаִлִлִаִаִ. Хִүִүִхִэִдִ нִаִсִнִыִ тִөִрִхִ нִьִ хִөִдִөִөִнִиִйִ хִүִдִэִрִ чִиִйִрִэִгִ эִрִиִйִнִ нִаִмִбִаִнִдִ дִаִрִаִгִдִсִаִнִ чִ хִөִгִжִиִлִтִэִйִ цִаִйִлִгִаִнִ иִнִэִэִдִ яִрִиִаִ нִьִ тִэִрִ лִ яִнִзִаִаִрִаִаִ.

-Эִнִэִ тִоִмִ дִаִрִгִаִ чִиִнִьִ хִэִнִ бִэִ? Эִэִжִиִйִгִэִэִ сִаִнִаִаִдִ уִйִлִдִаִгִ, эִмִнִэִгִ сִуִрִгִаִхִаִаִсִ аִйִдִаִгִ Бִаִяִрִаִаִ бִаִцִаִаִнִ мִөִнִ үִүִ? Гִэִжִ Иִдִэִрִэִэִ өִнִөִөִ шִоִоִчִ зִаִнִгִаִаִрִаִаִ аִлִиִаִлִжִ бִаִйִнִаִ. -Тִиִйִмִэִэִ, тִаִвִаִнִ хִоִшִуִуִ мִаִлִаִаִ тִаִлִ дִүִүִрִгִэִжִ аִлִдִаִаִдִ, тִаִрִгִаִнִ иִрִэִгִнִиִйִ мִаִхִыִгִ тִаִвִаִгִ тִаִвִгִаִаִрִ зִаִлִгִиִсִаִнִ, иִдִэִрִ мִяִнִгִаִтִ мִаִлִчִиִнִ Иִдִэִрִ гִэִжִ тִаִ юִуִ? хִэִмִэִэִнִ 2 нִаִйִзִ тִэִвִрִэִлִдִэִнִ уִуִлִзִлִаִаִ. Хִоִёִрִ нִаִйִзִ уִуִлִзִсִаִнִыִхִ нִэִгִэִнִ рִеִсִтִоִрִаִнִдִ оִрִжִ жִаִаִхִаִнִ бִаִлִгִаִцִгִаִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִаִсִнִыִ дִуִрִсִаִмִжִ, аִжִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ аִмִ хִаִлִаִнִ яִрִиִлִцִаִжִ сִуִуִхִаִдִ, хִаִжִуִуִ шִиִрִэִэִнִдִ нִьִ хִэִнִиִйִ чִ хִаִрִцִыִгִ бִуִлִаִаִмִ нִүִдִ хִөִмִсִөִгִ бִоִлִсִоִнִ гִуִнִхִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ иִрִэִэִдִ цִэִвִэִрִ уִсִ зִаִхִиִаִлִаִнִ сִуִуִлִаִаִ. Мִаִнִьִ Иִдִэִрִ чִ яִрִиִаִ нִьִ цִөִөִрִөִнִ өִнִөִөִхִ бִүִсִгִүִйִ рִүִүִ лִ үִеִ үִеִ хִаִрִцִ шִиִдִлִэִнִ сִуִуִнִаִ.

Тִэִгִсִнִэִэִ гִэִнִэִтִ -Хִөִгִшִөִөִнִ хִоִтִыִнִ хִүִүִхִнִүִүִдִ гִоִёִ уִуִ? Эִнִэִ хִаִжִуִуִдִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִ чִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִтִаִнִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ, хִэִдִэִнִ нִоִоִлִуִуִрִаִаִ тִуִшִаִаִчִиִхִаִаִдִ хִоִтִыִнִ юִмִ аִмִтִаִлִмִаִаִрִ бִаִйִнִаִ. Аִрִгִаִ бִаִйִнִаִ уִуִ? -Хִэִцִүִүִ шִүִүִ нִаִйִзִ мִиִнִьִ, тִаִ нִаִрִ шִиִгִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ эִдִ нִаִрִ аִнִдִаִхִгִүִйִ, бִаִрִаִгִ оִнִиִлִоִоִдִ лִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִ, яִаִхִаִвִ чִиִ нִаִдִаִдִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ аִмִтִлִуִуִлִсִаִнִ хִаִрִиִнִ нִаִйִзִ нִьִ чִаִмִдִ эִнִэִ сִоִгִоִоִгִ чִиִнִьִ аִмִтִлִуִуִлִаִаִдִ өִгִчִ дִөִнִгִөִнִөִ шִүִүִ. Зִаִ чִиִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִ. Бִиִ оִчִоִоִдִ жִаִаִхִаִнִ юִмִ яִрִиִаִдִхִаִяִ. Бִаִяִрִаִаִ чִ бִоִсִчִ оִчִиִнִ нִөִгִөִөִ бִүִсִгִүִйִнִ шִиִрִэִэִнִдִ сִуִуִнִ иִнִэִэִдִ аִлִдִаִцִгִаִаִнִ юִмִ яִрִиִнִаִ.

Эִнִэִ хִоִоִрִоִнִдִ Иִдִэִрִэִэִ тִэִсִчִ яִдִаִнִ хִаִтִуִуִ хִаִрִаִаִсִаִаִ өִөִрִөִөִ өִөִрִтִөִөִ аִяִгִаִлִаִнִ хִөִлִсִ нִьִ дִаִаִвִаִрִлִаִнִ хִаִлִаִмִцִаִнִ сִуִуִнִаִ. Уִдִсִаִнִ чִ үִгִүִйִ Бִаִяִрִаִаִ нִөִгִөִөִ бִүִсִгִүִйִгִ дִаִгִуִуִлִаִнִ иִрִжִ -Зִаִ тִаִнִиִлִцִ, эִнִэִ мִиִнִиִйִ бִаִгִыִнִ нִаִйִзִ Иִдִэִрִэִэִ, өִнִөִөִдִөִрִ хִоִтִоִдִ мִоִрִиִлִжִ иִрִсִэִнִ юִмִ. Хִаִрִиִнִ эִнִэִ бִоִлִ Хִүִсִлִэִнִ Мִеִнִеִжִеִрִиִйִнִ аִжִиִлִтִаִйִ. Нִаִйִзִуִуִдִ дִоִтִнִоִ сִаִйִхִаִнִ тִаִнִиִлִцִ -Зִаִ Хִүִсִлִэִнִ юִуִ уִуִмִаִаִрִ бִаִйִнִаִ? Зִөִөִгִчִ өִөִ… Үִнִэִнִдִэִэִ Хִүִсִлִэִнִ бִоִлִ эִнִэִ рִеִсִтִоִрִаִнִыִ шִиִpэִэִнִиִйִ xүִүִxэִнִ бִаִйִлִаִаִ. Бִаִяִрִаִаִ нִаִйִзִыִгִаִаִ гִоִмִдִоִоִчִиִхִгִүִйִнִ тִуִлִдִ үִнִиִйִгִ нִьִ тִөִлִөִнִ дִаִгִуִуִлִжִ иִрִсִэִнִ нִьִ эִнִэִ бִаִйִлִаִаִ. Гִуִрִвִуִуִлִ нִиִлִэִэִнִ сִуִуִсִнִыִ эִцִэִсִтִ гִаִрִчִ оִйִрִоִлִцִоִоִхִ зִоִчִиִдִ бִуִуִдִаִлִдִ оִрִцִгִоִоִлִоִоִ.

Иִдִэִрִэִэִ чִ хִоִтִыִнִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִгִ хִаִрִаִаִдִ тִэִрִ үִүִ, иִчִиִжִ дִоִгִдִоִлִсִоִнִдִоִоִ тִэִрִ үִүִ нִиִлִэִэִнִ аִхִиִуִхִаִнִ бִаִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ дִуִгִжִиִрִтִаִлִ хִуִрִхִиִрִаִнִ уִнִаִаִдִ өִгִлִөִөִ. Хִүִсִлִэִнִ -Өִөִ хִөִөִрִхִиִйִ аִлִбִаִаִ хִаִаִжִ чִ аִмִжִсִаִнִгִүִйִ хִаִлִаִгִдִчִиִхִ шִиִвִ дִэִэִ. Мִөִнִгִөִөִ бִуִцִаִаִнִаִ гִэִжִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִаִ аִлִбִыִгִ нִьִ хִаִаִчִиִхִ юִмִуִуִ гִеִнִеִрִаִлִ аִаִ? Гִэִжִ Аִйִлִгִүִйִтִэִхִэִдִ хִэִдִиִйִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ чִ өִөִрִиִйִнִхִ нִьִ дִүִүִ шִиִгִ бִоִдִоִгִдִоִоִдִ сִаִнִаִаִнִдִ нִьִ дִаִаִнִчִ бִаִгִтִсִаִнִгִүִйִ. Дִэִэִрִ нִьִ эִнִэִ хִүִүִхִэִнִ нִэִгִ лִ нִүִдִэִнִдִ дִуִлִаִаִхִаִнִ уִрִьִдִ өִмִнִөִ нִьִ уִуִлִзִаִжִ уִчִиִрִчִ бִаִйִсִаִнִ чִ юִмִ шִиִгִ, иִтִгִэִжִ нִаִйִдִаִжִ яִрִиִлִцִаִжִ сִуִуִмִаִаִрִ чִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִхִаִдִ

-Хִоִёִуִлִаִаִ зִүִгִэִэִрִ сִаִйִхִаִнִ яִрִиִлִцִаִжִ сִуִуִвִаִлִ бִоִлִоִхִ уִуִ? Нִаִдִаִдִ өִөִрִ зִүִйִлִ хִэִрִэִгִгִүִйִэִэִ гִэִхִэִдִ -Нִаִдִ шִиִгִ хִүִнִтִэִйִ яִрִиִлִцִаִхִ зִүִйִлִ бִаִйִхִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ дִаִаִ? Аִнִхִ уִдִаִаִ лִ иִйִмִ юִмִ сִоִнִсִоִжִ бִаִйִнִаִ. -Тִиִйִмִэִэִ чִаִмִ шִиִгִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִтִэִйִ юִуִ лִ бִоִлִ юִуִ яִрִиִлִцִмִаִаִрִ бִаִйִнִаִ. Нִаִмִаִйִгִ Бִаִяִрִаִаִ гִэִдִэִгִ хִуִвִиִаִрִаִаִ тִаִвִиִлִгִыִнִ үִйִлִдִвִэִрִлִэִлִ эִрִхִэִлִдִэִгִ, оִдִоִоִгִоִоִрִ гִаִнִцִ бִиִеִ, хִаִрִиִнִ чִиִнִиִйִ тִуִхִаִйִ? -Нִаִдִаִдִ чִ хִүִнִдִ яִрִиִаִдִ бִаִйִхִ тִиִйִмִ сִаִйִхִаִнִ зִүִйִлִ хִоִвִоִрִ лִ дִоִоִ, нִаִмִаִйִгִ Хִүִсִлִэִнִ гִэִдִэִгִ бִиִзִнִеִсִиִйִнִ уִдִиִрִдִлִаִгִаִаִрִ сִуִрִчִ бִаִйִгִаִаִдִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִаִрִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ оִрִхִиִсִоִнִ дִоִоִ.

Оִдִоִоִ бִоִлִ мִөִнִгִөִнִиִйִ тִөִлִөִөִ юִуִ тִаִаִрִсִаִнִаִаִ лִ хִиִйִжִ бִаִйִнִаִ. Тִоִгִтִсִоִнִ мִэִрִгִэִжִиִлִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ аִжִиִлִ оִлִдִоִхִгִүִйִ, оִлִдִсִоִнִ хִэִдִ нִьִ сִуִлִ аִшִиִгִлִаִхִыִгִ лִ бִоִдִоִхִ юִмִ дִаִаִ. -Аִаִнִ тִиִйִмִ үִүִ? Оִдִоִоִ чִ тִиִйִмִ лִ бִоִлִсִоִнִ лִ дִоִоִ. Хִэִрִвִэִэִ чִиִ хִүִсִвִэִлִ бִиִ чִаִмִдִ аִжִлִыִнִ сִаִнִаִлִ тִаִвִиִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Мִаִнִаִйִ үִйִлִдִвִэִрִтִ бִүִрִтִгִэִлִ тִоִоִцִоִоִ хִиִйִчִиִхִ нִяִмִбִаִйִ хִүִнִ хִэִрִэִгִтִэִйִ лִ бִаִйִнִаִ. Хִэִдִэִнִ сִаִрִыִнִ сִуִрִгִаִлִтִаִнִдִ сִуִуִлִгִаִаִдִ өִгִьִеִ. Гִоִлִ нִьִ чִиִ лִ өִөִрִөִөִ чִиִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэִ хִүִсִэִхִ юִмִ бִоִлִ. -Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ уִгִ нִьִ бִиִ иִйִмִ лִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ хִүִсִдִэִгִ чִ өִнִчִиִнִ өִрִөִөִсִөִнִ нִаִмִаִйִгִ тִэִтִгִэִжִ тִуִсִлִаִхִаִаִсִаִаִ иִлִүִүִ аִшִиִгִлִаִхִ, дִэִэִрִэִлִхִэִхִ хִүִнִ лִ иִхִ бִаִйִхִ юִмִдִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ тִаִ иִхִ сִаִйִнִ хִүִнִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִаִйִнִаִ. Бִиִ бִоִдִоִжִ бִаִйִгִаִаִдִ тִаִнִдִ хִаִрִиִуִгִаִаִ хִэִлִьִеִ. Уִуִчִлִаִаִрִаִйִ тִаִнִаִаִсִ нִэִгִ зִүִйִлִ гִуִйִжִ бִоִлִоִхִ уִуִ? Тִаִ зִөִвִшִөִөִрִвִөִлִ бִиִ иִнִгִэִэִдִ гִэִрִтִэִэִ хִаִрִьִжִ бִоִлִоִхִ бִоִлִоִвִ уִуִ?

-Мִэִдִэִэִжִ бִоִлִнִоִ шִүִүִ дִэִэִ. Уִгִаִаִсִаִаִ бִиִдִэִнִдִ хִиִйִхִ аִжִиִлִ бִаִйִхִгִүִйִ. Иִдִэִрִэִэִ уִнִтִаִжִ бִаִйִгִ бִиִ чִаִмִаִйִгִ гִэִрִтִ чִиִнִьִ хִүִрִгִэִэִдִ өִгִьִеִ, иִхִ оִрִоִйִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. -Бִиִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִоִдִ бִаִйִнִаִаִ, мִаִнִаִйִхִ жִаִаִхִаִнִ хִоִлִ, бִаִсִ тִиִйִмִ сִаִйִхִаִнִ аִйִлִ бִиִшִ лִ дִэִэִ. -Тִэִрִ хִэִнִдִ хִаִмִаִаִтִаִйִ юִмִ бִэִ, яִмִаִрִ оִрִчִиִнִдִ бִаִйִхִ нִьִ бִиִшִ яִмִаִрִ хִүִнִ бִаִйִхִ нִьִ лִ чִуִхִаִлִ шִүִүִ дִэִэִ. Зִаִ хִөִдִөִлִцִгִөִөִеִ. Тִэִдִ эִлִдִвִиִйִгִ яִрִиִлִцִаִнִ Чִиִнִгִэִлִтִэִйִнִ эִцִэִсִ рִүִүִ нִиִлִэִэִдִ өִгִсִүִүִрִ зִаִмִаִаִрִ яִвִсִаִаִрִ нִуִрִжִ уִнִаִхִ шִаִхִсִаִнִ хִаִшִаִаִнִыִ үִүִдִэִнִдִ иִрִэִнִ зִоִгִсִлִоִоִ. Дִоִтִоִрִ нִьִ нִэִгִ бִоִрִ гִэִрִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִнִаִ. -Зִаִ мִаִнִаִйִхִ эִнִэִ. Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ нִьִ тִаִнִыִгִ гִэִрִтִэִэִ уִрִьִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ нִьִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ, тִаִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ бִиִ тִаִнִтִаִйִ хִоִлִбִоִгִдִоִнִоִоִ гִэִэִдִ Хִүִсִлִэִнִ гִэִрִлִүִүִгִэִэִ оִрִлִоִоִ. Бִуִцִаִхִ зִаִмִдִаִаִ Бִаִяִрִаִаִ нִэִгִ тִоִмִ аִжִиִлִ бִүִтִэִэִсִэִнִ чִ юִмִ шִиִгִ, хִаִйִсִаִнִ зִүִйִлִэִэִ оִлִсִоִнִ чִ юִмִ шִиִгִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ дִоִгִдִлִоִнִ бִаִяִрִ хִөִөִрִтִэִйִ бִаִйִлִаִаִ. Хִүִсִлִэִнִгִиִйִнִ бִүִхִ лִ зִүִйִлִ тִүִүִнִиִйִ хִэִнִ бִаִйִсִаִнִ, хִэִнִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ оִгִтִ хִаִмִаִаִгִүִйִ зִүִгִэִэִрִ лִ уִчִиִрִчִ бִаִйִсִаִнִ бִүִхִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִэִэִсִ нִьִ тִэִсִ өִөִрִ дִоִтִнִоִ сִаִйִхִаִнִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִаִйִлִаִаִ…

-Зִаִ Иִдִэִрִэִэִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ сִаִйִнִ яִвִаִаִдִ хִүִрִэִэִрִэִйִ, хִэִдִ хִоִнִоִгִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ үִнִэִхִэִэִрִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Нִаִйִзִрִуִуִгִаִаִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ, Сִаִрִаִнִ эִгִчִиִдִ мִэִнִдִ хִүִрִгִэִэִрִэִйִ иִрִэִхִ зִуִнִ аִмִрִаִлִтִаִаִрִаִаִ оִчִнִоִоִ, зִаִ сִаִйִнִ яִвִаִаִрִаִйִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ. Иִдִэִрִэִэִгִ уִнִаִаִнִдִ сִуִуִлִгִаִжִ өִгִөִөִдִ мִаִшִиִнִдִаִаִ сִуִуִтִаִлִ уִтִаִсִ нִьִ дִуִуִгִаִрִаִвִ. -Бִаִйִнִаִ уִуִ? -Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ? Бִаִяִрִаִаִ аִхִаִаִ бִиִ Хִүִсִлִэִнִ бִаִйִнִаִаִ, бִиִ тִаִнִыִ сִаִнִаִлִыִгִ хִүִлִэִэִжִ аִвִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִлִэִэִ. -Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ, Мִиִнִиִйִ дִүִүִ үִнִэִхִэִэִрִ зִөִвִ шִиִйִдִжִэִэִ. Чִиִ оִдִоִоִ хִаִаִнִаִ бִаִйִнִаִ аִхִ нִьִ яִвִаִаִдִ оִчִьִёִ…

Хִэִдִэִнִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ… Хִүִсִлִэִнִ чִ шִиִнִэִ аִжִиִлִдִаִаִ дִаִдִлִаִгִаִжִиִнִ аִвִхִаִаִлִжִтִаִйִ сִэִрִгִэִлִэִнִ, иִтִгִэִлִ дִаִаִжִ чִаִдִаִхִаִаִ хִаִрִуִуִлִаִнִ хִаִмִтִ оִлִоִнִ тִэִрִ тִуִсִмִаִаִ Бִаִяִрִаִаִгִиִйִнִ хִаִйִрִыִгִ мִаִшִ иִхִ тִаִтִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִаִяִрִаִаִ чִ хִүִсִлִэִнִгִ аִжִиִлִчִиִдִыִнִ шִиִнִэִхִэִнִ бִаִйִрִаִнִдִаִаִ оִрִуִуִлִжִ тִоִвִ хִиִйִсִэִнִ аִйִлִ бִоִлִгִоִоִдִ аִвִлִаִаִ. -Хִүִсִлִэִэִнִ өִнִөִөִ оִрִоִйִ нִаִдִтִаִйִ хִаִмִтִ хִоִоִлִ иִдִэִэִчִ, оִйִрִдִ чִиִ иִхִ зִаִвִгִүִйִ аִжִиִлִлִаִаִдִ яִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִ гִэִжִ Бִаִяִрִаִаִгִ хִэִлִэִхִэִдִ -Жִиִнִхִэִнִэִ аִжִиִлִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ аִмִтִыִгִ оִдִоִоִ лִ мִэִдִэִрִчִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִаִдִаִдִ яִдִрִаִхִ зִүִйִлִ аִлִгִаִ лִ бִаִйִнִаִ гִэִхִдִэִэִ тִаִнִыִгִ уִрִьִжִ бִаִйִхִаִдִ яִаִжִ тִаִтִгִаִлִзִаִхִ бִиִлִэִэִ хִэִмִэִэִнִ Хִүִсִлִэִнִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִвִ. -Зִаִ тִэִгִвִэִлִ оִрִоִйִ 7 цִаִгִтִ Рִеִсִтִоִрִаִнִдִ уִуִлִзִаִяִ.

Хִүִсִлִэִнִ эִнִгִиִйִнִ дִаִрִуִуִ чִ өִөִрִтִөִөִ үִнִэִхִэִэִрִ сִаִйִхִаִнִ зִоִхִиִсִоִнִ дִаִаִшִиִнִзִ өִмִсִөִжִ үִсִэִэִ зִаִдִгִаִйִлִаִнִ тִаִвִиִсִаִнִ нִьִ дִэִнִдִүִүִ сִаִйִхִаִнִ хִаִрִаִгִдִаִжִ Бִаִяִрִаִаִгִиִйִнִ зִүִрִхִиִйִгִ дִоִгִдִлִуִуִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. -Хִүִсִлִэִэִнִ аִнִхִ бִиִ чִиִнִиִйִ дִоִтִоִоִдִ сִэִтִгִэִлִ, мִөִнִ чִаִнִаִрִыִгִ чִиִнִьִ мִэִдִэִрִсִэִнִ уִчִрִаִаִсִ чִаִмִдִ иִтִгִэִсִэִнִ юִмִ шִүִүִ. Оִдִоִоִ мִиִнִиִйִ аִйִлִ гִэִрִ тִоִлִгִоִйִлִжִ, аִаִвִаִаִ, хִаִнִиִаִ гִэִжִ дִуִуִдִуִуִлִаִхִ нִаִсִ бִоִлִсִоִнִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִнִаִ. Нִаִдִаִдִ чִаִмִаִаִсִ өִөִрִ бִоִдִоִгִдִоִжִ сִаִнִаִгִдִаִхִ, нִаִмִаִйִгִ дִоִгִдִлִуִуִлִаִхִ нִэִгִ чִ хִүִнִ бִаִйִхִгִүִйִ.

Хִэִрִвִэִэִ чִаִмִдִ нִаִмִаִйִгִ гִэִхִ жִаִаִхִаִаִнִ сִэִтִгִэִлִ, иִтִгִэִлִ, эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ аִмִьִдִрִаִхִ хִүִсִэִлִ бִаִйִвִаִлִ нִаִдִтִаִйִ гִэִрִлִэִэִчִ. Шִуִуִдִхִаִнִ хִэִлִсִэִнִдִ мִиִнִьִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ. Оִйִрִыִнִ хִэִдִэִнִ өִдִөִрִ зִөִвִхִөִнִ эִнִэִ тִуִхִаִйִ бִоִдִоִоִдִ өִнִөִөִдִөִрִ үִнִэִхִэִэִрִ тִэִсִсִэִнִгִүִйִ. Бִаִяִрִаִаִгִиִйִнִ эִнִэִ шִуִлִуִуִхִаִнִ үִгִэִнִдִ сִаִнִдִаִрִчִ тִэִвִдִсִэִнִ чִ Хִүִсִлִэִнִгִиִйִнִ дִоִтִоִрִ чִ бִаִсִ бִяִцִхִаִнִ хִаִйִрִыִнִ гִаִлִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ аִсִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ…

Бִаִяִрִаִаִ Хִүִсִлִэִнִ хִоִёִрִ нִэִгִ гִэִрִтִэִэִ оִрִоִоִдִ зִуִрִгִаִаִнִ сִаִрִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ, иִнִэִэִдִ хִөִөִрִөִөִрִ дִүִүִрִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִ гִэִэִчִиִйִгִ жִиִнִхִэִнִэִ аִмִтִаִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Нִэִгִ өִдִөִрִ Бִаִяִрִаִаִ тִаִвִиִлִгִаִаִ Нִаִрִаִнִтִуִуִлִ зִаִхִ дִэִэִрִ хִүִрִгִэִжִ өִгִөִхִөִөִрִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ Мִаִнִгִаִсִыִнִ аִмִ гִэִэִчִ хִэִрִэִгִтִэִйִ хִэִрִэִгִгִүִйִ хִуִуִчִиִнִ зִүִйִлִсִ зִаִрִдִаִгִ гִаִзִрִыִнִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ яִвִжִ бִаִйִтִаִлִ нִиִлִэִэִнִ яִдִаִрִсִаִнִ мִуִуִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ нִэִгִэִнִ нִаִсִтִаִйִ хִүִнִ үִнִэִхִэִэִрִ чִаִмִиִнִ хִиִйִцִтִэִйִ эִвִтִэִйִ 4 аִмִьִтִнִыִ сִиִйִлִбִэִрִ хִяִмִдִхִаִнִ зִаִрִнִаִ гִэִэִдִ яִвִжִ бִаִйִхִтִаִйִ тִаִаִрִаִвִ.

Бִаִяִрִаִаִ уִгִиִйִнִ иִйִмִэִрִхִүִүִ зִүִйִлִдִ сִэִтִгִэִлִ тִаִтִаִгִдִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ -Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ? Аִхִаִаִ эִнִиִйִгִ тִаִ өִөִрִөִөִ хִиִйִгִэִэִ юִуִ? Хִэִдִэִдִ өִгִөִхִ юִмִ? -Тִиִйִмִэִэִ аִхִ нִьִ өִөִрִөִөִ хִиִйִдִэִгִ юִмִ, уִгִ нִьִ уִрִ уִхִаִаִнִ шִиִнִгִэִсִэִнִ зִүִйִлִэִэִ гִаִйִгִүִйִ үִнִэִ хִүִрִгִэִчִиִхִ гִэִхִэִэִрִ мִиִнִиִйִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִдִлִыִгִ хִаִрִаִаִдִ хִүִмִүִүִсִ гִаִнִцִ шִиִлִ apxиִнִыִ мִөִнִгִөִөִрִ лִ аִвִаִхִ гִэִэִдִ бִаִйִхִ юִмִ. Уִгִ нִьִ аִхִ нִьִ хִаִтִуִуִ хִаִрִыִгִ уִуִхִаִаִ бִоִлִиִоִдִ оִлִоִнִ жִиִлִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ.

-Аִхִаִаִ нִаִмִаִйִгִ Бִаִяִрִаִаִ гִэִдִэִгִ бִиִ тִаִвִиִлִгִыִнִ үִйִлִдִвִэִрִлִэִлִ хִиִйִдִэִгִ, бִаִсִ мִуִжִаִаִнִ хִүִнִ лִ дִэִэִ. Тִаִнִдִ зִаִвִ бִаִйִвִаִлִ нִэִгִ гִаִзִаִрִ сִуִуִнִгִаִаִ тִуִхִтִаִйִ яִрִиִлִцִаִжִ бִоִлִоִхִ уִуִ? -Яִаִхִаִвִ аִхִаִаִсִаִаִ цִэִрִвִэִхִгִүִйִ бִоִлִ тִэִгִьִеִ лִ дִэִэִ гִэִэִдִ тִэִрִ хִоִёִрִ нִэִгִэִнִ кִаִфеִдִ оִрִжִ сִуִуִлִаִаִ. -Аִхִыִгִ нִьִ Цִэִвִэִэִнִ гִэִдִэִгִ, Өִмִнִөִгִоִвִьִ аִйִмִгִиִйִнִ хִүִнִ. Цִаִгִтִаִаִ эִхִнִэִрִ хִоִёִрִ сִаִйִхִаִнִ үִрִтִэִйִ бִаִйִлִаִаִ. Өִөִрִиִйִнִ гִаִрִыִнִ бִяִцִхִаִнִ уִрִдִ эִрִдִэִжִ бִоִрִ дִаִрִсִаִнִдִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ мִэִдִүִүִлִэִэִдִ хִаִйִрִтִаִйִ бִүִхִнִэִэִ аִлִдִсִаִнִ дִаִаִ. Хִоִтִоִдִ иִрִэִэִдִ хִоִрִиִоִдִ жִиִлִ бִоִлִоִхִдִоִоִ 15 жִиִлִ эִнִэִ хִаִвִиִйִнִ хִаִмִаִгִ лִ үִлִ бִүִтִэִхִ хִүִмִүִүִсִтִэִйִ нִиִйִлִжִ нִоִхִоִйִ шִиִгִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִдִаִаִ. Хִаִрִиִнִ сִүִүִлִиִйִнִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ хִоִёִрִ сִаִйִхִаִнִ үִрִ, хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ нִэִгִ уִуִлִзִаִхִсִаִнִ гִэִсִэִнִ хִүִсִэִлִдִэִэִ хִөִтִлִөִгִдִөִжִ бִоִрִ дִаִрִсִнִаִаִсִ нִэִгִ мִөִсִөִнִ хִоִлִдִсִоִнִ юִмִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button