Өгүүллэг

“ЭִXHЭִPЭִЭִ XAЯִСִАִНִ ЭִP, ҮִРִЭִЭִ ГִOЛִCOH ЭִЦִЭִГִ ӨִӨִДִӨִЛִДִӨִГִГִҮִЙִ ЮִМִ ШִҮִҮִ” БִОִДִИִТִ АִМִЬִДִРִАִЛִАִАִСִ

Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ, тִаִ бִүִхִнִэִэִсִ нִэִгִ чִуִхִаִлִ зִүִйִлִ дִэִэִрִ зִөִвִлִөִгִөִөִ аִвִаִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Бִиִ оִдִоִоִ гִаִдִаִаִдִыִнִ нִэִгִэִнִ уִлִсִаִдִ бִиִеִэִ эִмִчִлִүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִ нִэִгִэִнִ бִүִсִгִүִйִ бִаִйִнִаִ. Мִоִнִгִоִлִоִоִсִ гִаִрִаִаִдִ тִаִвִаִнִ жִиִлִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ, оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ чִ уִуִлִзִаִаִгִүִйִ тִаִвִаִнִ жִиִлִ бִоִлִсִоִоִнִ.

Оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ оִдִоִоִ 80 дִөִхִөִжִ бִаִйִгִаִаִ эִэִжִ дִэִэִрִ мִаִаִнִьִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Оִхִиִнִыִ мִаִаִнִьִ эִцִэִгִ уִхִаִаִнִтִаִйִ юִмִ уִгִ нִьִ Мִоִнִгִоִлִдִ лִ бִаִйִдִаִгִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ оִхִиִнִоִоִ нִэִгִ нִаִсִ чִ хִүִрִэִэִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ сִаִлִаִаִдִ хִоִёִрִ тִиִйִшִ бִоִлִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Оִдִоִоִ тִэִрִ гִэִрִ бִүִлִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ. Бִиִ тִөִдִиִйִгִөִөִсִ өִдִиִйִ хִүִрִтִэִлִ аִрִвִаִаִдִ жִиִлִ гִаִнִцִ бִиִеִэִэִрִэִэִ эִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ тִуִуִлִжִ яִвִнִаִ. Бִиִдִнִиִйִ сִаִлִсִаִнִ шִаִлִтִгִаִаִнִ өִнִөִөִхִ лִ гִэִрִ бִүִлִэִэִсִ гִаִдִуִуִрִхִ хִаִрִиִлִцִаִаִ, хִуִуִрִаִлִтִ.

Гִэִхִдִэִэִ бִүִрִ аִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ мִаִаִнִьִ аִнִгִиִйִнִ оִхִиִнִтִоִйִ мִиִнִьִ нִиִйִлִжִ нִаִмִаִйִгִ хִуִуִрִчִ оִхִиִдִ бִиִдִ хִоִёִрִоִоִсִ сִаִлִмִаִгִцִаִаִ тִэִрִэִнִтִэִйִгִэִэִ сִуִуִсִаִнִ аִдִгִиִйִнִ шִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Бִиִ уִгִ нִьִ аִнִхִ эִнִэִ уִлִсִаִдִ иִрִэִхִдִэִэִ аִжִиִлִлִаִжִ хִөִдִөִлִмִөִрִлִөִжִ бִаִйִгִаִаִдִ гִаִнִцִ оִхִиִнִоִоִ лִ хִүִнִиִйִ дִаִйִтִаִйִ аִмִьִдִрִуִуִлִчִиִхִ юִмִсִаִнִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ хִүִсִэִлִтִэִйִ иִрִжִ бִаִйִсִаִнִ.

Гִэִвִчִ тִүִрִүִүִ жִиִлִэִэִсִ эִхִлִэִэִдִ бִиִеִ мִиִнִьִ нִэִгִ лִ бִиִшִ бִоִлִоִоִдִ эִмִнִэִлִэִгִтִ хִаִнִдִаִжִ шִиִнִжִиִлִгִэִэִ өִгִтִөִлִ эִлִэִгִнִиִйִ xopтִ xaвִдִapтִаִйִ гִэִсִэִнִ оִнִоִшִ гִаִрִсִаִнִ. Оִдִоִоִ тִэִгִэִэִдִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ хִуִрִаִаִжִ хִуִрִиִмִтִлִуִуִлִсִаִнִ мִөִнִгִөִнִиִйִхִэִэִ тִаִлִ хִэִсִгִэִэִрִ нִьִ иִтִгִэִлִ нִаִйִдִвִаִрִ тִэִэִгִэִэִдִ эִмִчִлִүִүִлִэִэִдִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִ мִиִнִьִ эִнִэִ.

Гִэִхִдִэִэִ оִдִоִоִ бִоִлִсִоִоִнִ, үִүִнִэִэִсִ цִаִаִшִ хִэִдִ гִуִрִвִаִнִ тִөִгִрִөִгִ мִаִаִнִьִ оִхִиִнִдִ мִаִаִнִьִ үִлִдִэִгִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ эִмִчִиִлִгִэִэִгִэִэִ зִоִгִсִоִоִхִ бִоִдִоִлִтִоִйִ лִ бִаִйִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ.

Эִнִэִ хִүִрִтִэִлִ хִиִйִлִгִэִсִэִнִ эִмִчִиִлִгִэִэִ мִаִаִнִьִ үִрִ дִүִнִдִ хִүִрִэִэִдִ дִаִхִиִаִдִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ аִмִьִдִаִрִвִаִлִ сִаִйִнִ лִ бִаִйִнִаִ. Бִоִлִоִхִгִүִйִ бִоִлִ хִаִрִиִнִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ хִуִвִьִ тִаִвִиִлִаִнִтִаִйִгִаִаִ эִвִлִэִрִэִэִдִ бִуִрִхִаִнִ аִвִчִ яִвִнִаִ гִэִвִэִлִ яִвִаִхִаִаִсִ яִаִхִаִвִ. Үִлִдִсִэִнִ цִөִөִхִөִнִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ мִиִнִьִ оִхִиִнִдִ мִиִнִьִ хִоִоִлִ бִоִлִсִоִнִ нִьִ дִэִэִрִ бִаִйִхִ…

Мִиִнִиִйִ оִхִиִнִ 80 нִаִсִ дִөִхִөִжִ бִаִйִгִаִаִ эִмִэִэִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ. Эִмִэִэִ нִьִ чִ гִэִсִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ эִрִхִэִэִрִ хִэִзִэִэִ нִэִгִ өִдִөִрִ оִхִиִнִыִгִ мִаִаִнִьִ оִрִхִиִоִдִ оִдִоִхִ бִаִйִхִ. Тִиִйִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִ оִхִиִнִыִгִоִоִ аִаִвִтִаִйִ нִьִ оִйִрִтִуִуִлִчִиִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ аִаִвִтִаִйִ нִьִ хִоִлִбִоִоִ бִаִрִиִуִлִсִаִнִ юִмִ.

Гִэִвִчִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ тִиִйִмִ хִүִнִ чִаִнִаִрִгִүִйִ нִэִгִэִнִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ яִвִсִаִнִгִүִйִ, тִөִрִсִөִнִ оִхִиִнִ нִьִ зִаִлִгִаִаִдִ уִуִлִзִъִяִ гִэִжִ бִаִйִхִаִдִ -Юִуִ хִэִрִэִгִтִэִйִ юִмִ, эִэִжִ чִиִнִьִ нִаִдִаִаִ мִөִнִгִөִ аִвִаִаִдִ иִрִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ.

Бִиִ чִ иִнִгִэִсִнִиִйִгִ нִьִ сִоִнִсִоִоִдִ тִэִсִэִлִгִүִйִ уִтִаִсִрִуִуִ нִьִ зִаִлִгִаִсִаִнִ. Тִэִгִэִэִдִ өִвִчִиִнִ зִоִвִлִоִнִтִоִйִгִоִоִ чִ хִэִлִсִэִнִ. Уִгִ нִьִ оִлִоִнִ жִиִлִ оִгִтִ хִоִлִбִоִоִгִүִйִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ хִоִлִбִоִгִдִоִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ лִ дִаִаִ.

Тִэִгִсִэִнִ бִиִтִгִиִйִ үִлִгִэִрִ зִоִхִиִоִжִ яִрִиִаִдִ бִаִйִ, тִаִ нִаִрִтִ иִлִүִүִчִлִэִэִдִ бִаִйִхִ юִмִ бִаִйִхִгִүִйִ. Чִаִдִдִаִгִ юִмִ бִоִлִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ шִүִүִхִдִэִлִцִэִэִдִ юִмִ оִлִжִ аִвִаִаִрִаִйִ гִэִэִдִ жִиִшִиִмִчִгִүִйִ хִэִлִэִэִдִ уִтִсִаִаִ тִаִсִлִаִнִаִ лִэִэִ. Бִиִ уִгִ нִьִ мִөִнִгִөִ тִөִгִрִөִгִ, юִмִ хִуִмִ нִэִхִэִеִ гִэִсִэִнִ яִмִаִрִ чִ сִаִнִаִаִ бִоִдִоִлִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ.

Зִүִгִэִэִрִ лִ нִаִдִаִаִсִ хִоִйִшִ, эִмִэִэִгִэִэִсִ нִьִ хִоִйִшִ оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ оִйִрִ бִаִйִгִаִаִдִ хִаִрִжִ хִаִнִдִаִаִдִ өִгִөִөִчִ лִ гִэִхִ гִэִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִтִэִлִ бִүִрִ бִоִдִоִоִгִүִйִ юִмִ бִоִдִоִгִдִуִуִлִжִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִсִаִнִ нִаִмִаִйִгִ шִаִрִыִгִ мִиִнִьִ мִаִлִтִаִаִдִ уִтִсִаִаִ тִаִсִаִлִсִаִнִ дִаִаִ.

Бִиִ тִэִгִэִэִдִ бִаִсִ зִүִгִэִэִрִчִгִүִйִ аִнִгִиִйִнִ мִаִаִнִьִ оִхִиִнִтִоִйִ сִуִуִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִаִйִзִ нִөִхִдִөִөִрִөִөִ чִиִхִ тִаִвִиִуִлִжִ яִмִаִрִшִуִуִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ аִсִуִуִлִгִаִтִаִлִ нִиִлִэִэִнִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ гִэִнִэִ.

Бִүִрִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִоִоִрִ чִ бִаִрִаִхִ уִуִ хִоִёִрִ, гִуִрִвִаִнִ чִ бִаִйִрִ оִрִоִнִтִоִйִ тִэִдִ нִаִрִыִгִаִаִ хִүִмִүִүִсִтִ тִүִрִэִэִсִлִүִүִлִэִэִдִ тִэִгִэִэִдִ өִөִрִөִөִ бִаִсִ хִуִвִиִйִнִ гִаִйִгִүִйִ бִиִзִнִеִсִтִэִйִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ нִэִгִ лִ иִхִ тִоִмִ жִиִйִпִ уִнִаִсִаִнִ яִрִвִаִйִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ лִ яִвִдִаִгִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ.

Гִэִхִдִэִэִ бִаִсִ хִуִуִчִнִыִ яִвִдִаִлִ нִьִ зִаִсִрִаִаִгִүִйִ эִхִнִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִдִуִуִрִ хִүִнִ аִмִьִтִаִнִтִаִйִ яִвִдִаִгִ нִьִ хִэִвִэִнִдִэִэִ, нִөִгִөִөִхִ нִьִ чִ мִэִдִсִэִнִ чִ мִэִдִэִэִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ лִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ гִэִжִ оִйִрִ бִаִйִдִаִгִ хִүִмִүִүִсִэִэִсִ нִьִ сִоִнִсִсִоִнִ.

Бִиִ эִнִэִ хִүִнִэִэִсִ сִаִлִсִаִнִаִаִсִаִаִ хִоִйִшִ хִүִнִиִйִ уִрִмִаִнִдִ тִэִтִгִэִвִэִрִ тִэִтִгִэִмִжִ тִоִгִтִоִоִлִгִоִжִ аִвִаִхִ нִьִ бִаִйִтִуִгִаִйִ өִдִиִйִ оִлִоִнִ жִиִлִ бִоִлִоִхִоִдִ гִаִнִцִ чִ уִдִаִаִ мִөִнִгִөִ аִсִуִуִжִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ юִмִ.

Оִдִоִоִ нִаִдִаִдִ яִмִаִрִ бִоִлִоִмִжִ бִоִлִоִлִцִоִоִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִ оִхִиִнִдִ мִиִнִьִ хִаִнִьִ бִоִлִоִхִгִүִйִ иִйִмִ мִуִуִхִаִйִ хִүִнִ чִаִнִаִрִгִүִйִ хִүִнִэִэִрִ чִ яִаִхִаִвִ. Оִйִрִтִуִуִлִаִхִ нִьִ бִаִйִтִуִгִаִйִ хִаִрִиִнִ чִ аִлִьִ бִоִлִоִхִ лִ хִоִлִ хִоִлִбִоִоִгִүִйִ бִаִйִлִгִаִсִаִнִ нִьִ дִэִэִрִ юִмִ шִиִгִ бִаִйִнִаִ.

Гִэִхִдִэִэִ хִүִүִхִэִдִгִүִйִ хִүִнִ шִиִгִ иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ сִаִнִаִаִ аִмִаִрִ яִвִжִ бִаִйִхִыִгִ нִьִ хִаִрִмִаִаִрִгִүִйִ бִаִйִнִаִ. Тִиִйִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִуִуִхִаִйִгִаִаִрִ хִэִлִэִхִэִдִ эִнִэִ хִүִнִэִэִсִ яִмִаִрִтִаִйִ чִ нִэִгִ юִмִ сִаִлִгִаִжִ аִвִаִаִдִ оִхִиִнִыִхִоִоִ нִэִрִ дִэִэִрִ чִ юִмִ уִуִ шִиִлִжִүִүִлִмִэִэִрִ бִаִйִхִ юִмִ.

Оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ чִ оִдִоִоִ уִдִаִхִгִүִйִ 16 нִаִсִ хִүִрִнִэִ, нִаִсִ бִиִеִдִ хִүִрִэִэִдִ аִмִьִдִрִаִлִ дִэִэִрִ гִаִрִаִхִ нִьִ оִйִрִтִоִжִ бִаִйִнִаִ. Оִчִиִжִ бִаִйִгִаִаִдִ шִүִүִхִ цִаִгִдִаִаִдִ хִаִнִдִаִаִдִ яִвִбִаִлִ нִаִдִаִдִ бִоִлִоִмִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִвִ уִуִ, тִэִрִнִиִйִ хִэִлִсִэִнִэִэִрִ бִиִ юִуִ чִ оִлִжִ дִоִлִоִоִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ дִэִмִиִйִ лִ яִвִдִаִлִ сִуִуִдִлִыִнִ нִэִмִэִрִ бִоִлִоִхִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ.

Тִаִ бִүִхִэִнִ нִаִдִаִдִ зִөִвִлִөִгִөִөִ өִгִөִөִчִ. Мִиִнִиִйִ хִуִвִьִдִ оִйִрִыִнִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ эִхִ оִрִоִнִдִоִоִ, эִэִжִ оִхִиִнִ хִоִёִрִ дִэִэִрִэִэִ лִ оִчִиִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ бִаִйִнִаִ. Мִөִнִ тִаִ нִаִрִ мִаִаִнִьִ бִаִсִ эִлִэִгִнִиִйִ xopтִоִйִ xaвִдִapтִ юִуִ хִэִрִэִгִлִэִвִэִлִ үִрִ дִүִнִтִэִйִ сִаִйִнִ гִэִдִгִиִйִгִ мִэִдִдִэִгִ бִоִлִ нִаִдִаִдִ хִэִлִжִ тִуִсִ бִоִлִоִоִрִоִйִ. Уִлִаִмִжִлִаִлִтִаִаִрִ чִ юִмִ уִуִ яִвִаִаִдִ үִзִвִэִлִ яִаִдִаִгִ бִоִлִ гִэִэִдִ лִ.

Иִлִүִүִ хִэִдִ нִаִсִаִлִчִиִхִмִаִаִрִ лִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ хִэִхִэִ. Зִаִзִаִ эִнִэִ хִүִрִгִэִэִдִ зִаִхִиִаִгִаִаִ дִуִуִсִгִаִяִ дִаִаִ. Аִмִьִдִрִаִлִдִ нִьִ үִхִэִлִ хִаִгִаִцִаִлִ лִ бִиִшִ бִоִлִ өִөִрִ юִуִ чִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ цִоִгִлִоִгִ лִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ мִаִнִаִйִхִаִаִнִ.

Эִцִэִсִтִ нִьִ хִэִлִэִхִэִдִ иִйִмִэִрִхִүִүִ тִөִрִсִөִнִ үִрִэִэִ гִөִлִөִгִ тִөִөִрִүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ оִрִхִиִоִдִ яִвִдִаִгִ мִуִуִхִаִйִ эִрִчִүִүִдִэִдִ хִаִнִдִаִжִ хִэִлִэִхִэִдִ үִйִлִиִйִнִ үִрִ хִэִзִэִэִдִ эִрִгִэִэִдִ иִрִдִэִгִ юִмִ шִүִүִ, бִэִлִтִгִэִлִтִэִйִхִэִнִ лִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Үִрִэִэִ гִоִлִсִоִнִ эִцִэִгִ, эִхִнִэִрִэִэִ хִаִяִсִаִнִ эִрִ өִөִдִөִлִдִөִгִгִүִйִ юִмִ шִүִүִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button