Болсон Явдал

“БִОִЛִСִОִНִ ЯִВִДִАִЛִ” Эִрִтִ цִаִгִтִ аִнִ гִөִрִөִөִ хִиִйִнִ хִэִэִрִэִэִрִ гִэִрִ хִиִйִжִ хִэִцִэִэִрִ дִэִрִ хִиִйִгִэִэִдִ гִаִнִцִ аִмִиִаִ тִэִжִэִэִжִ яִвִдִаִгִ нִэִгִэִнִ зִаִлִуִуִ бִаִйִжִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ нִаִсִ тִоִдִоִрִхִоִйִгִүִйִ чִ бִиִеִ бִяִлִдִаִрִ цִаִрִаִйִ тִөִрִхִөִөִрִ нִьִ шִиִнִжִвִэִлִ 24-25тִаִйִ лִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִэִрִ бִиִлִэִэִ.

Тִүִүִнִиִйִ аִнִ иִхִэִнִхִдִэִэִ бִуִгִаִ гִөִрִөִөִсִ зִэִрִлִэִгִ гִаִхִаִйִ тִуִуִлִаִйִ гִэִхִ мִэִтִ. Хִаִаִяִаִ гִаִнִцִ нִэִгִ зִаִлִуִуִ чִоִнִоִ уִнִаִгִаִаִдִаִгִ чִ мִаִхִыִгִ нִьִ иִдִэִхִгִүִйִ тִуִлִ аִрִьִсִаִаִрִ нִьִ дִаִхִ хִиִйִжִ бִэִлִдִсִэִнִэִэִсִ хִоִйִшִ нִэִгִ иִхִ хִөִөִжִ аִгִнִаִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִжִ. Уִгִаִаִсִ чִоִнִыִнִ мִөִрִ хִөִөִхִ нִьִ хִэִцִүִүִ гִэִдִгִиִйִгִ чִ мִэִдִнִэִ.

Хִаִрִиִнִ нִэִгִ өִдִөִрִ хִаִвִхִаִаִ эִрִгִэִхִ гִэִжִ оִчִиִхִоִдִ хִаִвִхִаִнִдִ оִрִсִоִнִ тִаִрִгִаִнִ бִуִгִыִгִ нִэִгִ чִоִнִоִ аִлִьִ эִрִтִ аִмִиִйִгִ нִьִ тִаִсִлִаִаִдִ зִоִоִгִлִоִжִ бִаִйִхִтִаִаִ яִгִ тִаִаִрִчִэִэִ. Уִрִдִ нִьִ чִоִнִоִтִоִйִ тִиִйִмִ оִйִрִхִоִнִ бִаִсִ тִэִрִ чִоִнִоִ нִьִ аִвִаִрִгִаִ бִиִеִтִэִйִ цִаִгִаִаִнִ зִүִсִмִиִйִнִ сִүִрִдִэִмִ аִзִаִрִгִаִнִ чִоִнִоִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ сִаִмִгִаִрִдִаִнִ зִоִгִ тִуִсִаִхִаִдִ өִнִөִөִхִ чִоִнִоִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ хִаִрִсִаִнִаִаִ зִаִзִаִ бִиִ цִаִдִлִаִаִ, чִиִ үִлִдִсִэִнִиִйִгִ нִьִ аִвִ гִэִхִ мִэִтִ уִрִуִуִлִаִаִ дִоִлִоִоִгִоִоִдִ хִэִэִвִ нִэִгִ цִаִаִшִ эִрִгִэִнִ шִоִгִшִиִнִ мִоִдִдִыִнִ дִуִнִдִ аִлִгִаִ бִоִлִоִвִ.

Зִаִлִуִуִ уִгִ нִьִ өִөִрִиִйִгִөִөִ шִаִгִгִүִйִ аִнִчִиִнִ бִиִ тִоִоִжִ аִвִаִлִдִаִгִгִүִйִ лִ бִоִлִоִхִоִоִсִ чִоִнִыִгִ аִвִлִаִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ яִвִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ чִ сִаִяִ бִоִлִсִоִнִ яִвִдִаִлִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ хִэִнִ чִ бִиִшִ, дִоִрִоִйִ гִэִжִ дִоִрִоִмִжִиִлִсִоִнִ мִэִтִ сִаִнִаִгִдִаִвִ. Тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ зִаִлִуִуִ хִүִнִиִйִ хִоִрִ шִаִрִ хִөִдִөִлִжִ цִаִгִаִаִнִыִгִ аִгִнִаִхִаִаִсִ өִөִрִ зִүִйִлִдִ аִнִхִаִаִрִaхִаִаִ бִоִлִиִнִ мִөִрִ мִөִшִгִиִжִ уִрִхִиִ тִаִвִьִжִ, оִлִоִнִ яִнִзִаִаִрִ үִзִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ аִгִнִаִхִ гִэִжִ уִлִаִйִрִчִ бִаִйִгִаִаִгִ мִэִдִсִэִнִ юִмִ шִиִгִ Цִаִгִаִаִнִ дִэִнִдִүִүִ хִаִшִиִрִ бִоִлִсִоִнִ мִэִтִ тִаִвִьִсִаִнִ уִрִхִиִйִгִ нִьִ тִоִоִхִгִүִйִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ нִьִ зִөִрִжִ өִнִгִөִрִсִөִнִ мִөִрִ үִлִдִэִэִнִэִ.

Хִаִаִшִаִаִ яִвִсִаִнִ нִьִ мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִйִ бִоִлִтִоִлִ мִоִдִ сִүִлִжִиִнִ гִүִйִхִдִэִэִ өִөִрִиִйִхִөִөִ мִөִрִөִнִ дִэִэִрִ дִаִхִиִнִ гִиִшִгִэִсִэִнִ бִаִйִхִ жִиִшִэִэִнִиִйִ. Тִэִгִжִ хִөִөִцִөִлִдִөִжִ яִвִсִаִаִрִ бִүִтִэִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִөִхִөִдִ цִаִгִаִаִнִыִ бִаִрִаִаִгִ нִьִ хִоִёִрִ лִ уִдִаִаִ хִаִрִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ яִаִжִ чִ чִаִдִаִлִгִүִйִ аִлִдִжִэִэִ.

Зִаִлִуִуִ нִэִгִ уִдִаִаִ аִнִгִиִйִнִ аִрִьִсִ мִаִхִаִаִ зִаִрִжִ тִаִмִхִиִ тִаִрִиִаִтִаִйִгִаִаִ зִаִлִгִаִхִ гִэִжִ уִуִлִнִаִаִсִ бִуִуִжִ яִвִтִаִлִ уִуִлִыִнִ хִоִрִмִоִйִдִ аִйִлִыִнִ нִүִүִдִэִлִ бִуִуִжִ бִаִйִхִтִаִйִ тִаִаִрִчִэִэִ. Аִйִлִ рִуִуִ дִөִхִөִжִ иִрִэִхִэִдִ бִяִрִуִуִнִыִ дִаִйִтִаִйִ тִоִмִ уִлִаִаִнִ хִаִлִтִаִрִ нִоִхִоִйִ гִэִрִиִйִнִ хִаִяִаִнִаִаִсִ бִоִсִчִ дִуִуִ өִгִөִнִ бִоִрִгִоִхִоִдִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ гִаִнִцִ дִуִгִаִрִаִхִаִдִ тִаִйִвִаִнִ бִуִцִаִжִ хִэִвִтִэִвִ.

Дִаִйִрִаִаִдִ иִрִвִэִлִ бִаִлִрִаִхִ нִэִэִ, аִйִхִтִаִрִ аִмִьִтִаִнִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ хִэִмִэִэִнִ зִаִлִуִуִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִдִ хִоִлִоִоִсִ хִэִлִэִхִэִдִ Мִаִнִаִйִ эִнִэִ нִаִмִаִйִгִ хִоִрִиִхִоִдִ яִаִхִ чִ үִгִүִйִ эִэִ, хִоִнִьִ шִиִгִ нִоִмִхִоִнִ бִоִлִчִиִхִдִоִгִ юִмִ. Эִзִгִүִйִ хִоִйִгִуִуִрִ бִоִлִ бִаִаִвִгִаִйִтִаִйִ чִ уִрִаִлִцִаִжִ мִэִдִэִхִ хִоִгִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ гִэִжִ бִаִхִаִрִхִаִнִгִүִйִ хִэִлִэִэִдִ гִэִрִтִэִэִ уִрִиִвִ.

Цִаִйִ уִуִжִ хִоִоִлִ иִдִэִхִ зִуִуִрִаִаִ хִоִлִ оִйִрִыִнִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִоִжִ бִүִтִэִнִ жִиִлִ хִүִнִиִйִ бִаִрִаִаִ хִаִрִаִаִгִүִйִгִэִэִ бִоִдִоִжִ юִуִнִыִ тִуִлִдִ иִнִгִэִтִлִэִэִ уִуִлִнִаִаִсִ бִуִуִгִаִаִгִүִйִгִэִэִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִдִ хִэִлִэִхִэִдִ -Аִаִнִ чִиִ цִаִгִаִаִнִ сִоִрִтִоִйִ аִзִаִрִгִаִнִ чִоִнִыִгִ яִрִьִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ, тִэִрִ тִиִйִмִ аִмִаִрִ аִмִьִтִаִнִ бִиִшִэִэִ, бִиִ чִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ уִдִаִаִ шִоִгִлִуִуִлִсִаִнִ, мִаִнִаִйִхִыִгִ өִвִөִлִжִөִөִнִдִ бִаִйִхִаִдִ шִөִнִөִ хִоִтִтִоִйִ хִоִнִьִ хִэִсִэִгִ үִрִгִэִэִдִ бִоִлִьִсִоִнִ юִмִ.

Бִиִ чִ сִүִйִдִтִэִйִ үִрִгִэִэִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִьִ тִоִоִгִоִоִгִүִйִ. Өִгִлִөִөִ нִьִ хִаִрִиִнִ хִоִтִнִыִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ мִөִрִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ хִоִтִтִоִйִ хִоִнִьִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִнִаִ, зִоִлִбִиִнִ нִоִхִоִйִ лִ яִвִсִаִнִ юִмִ сִаִнִаִсִаִнִ чִиִнִьִ аִрִаִйִ тִоִмִ мִөִрִ өִөִ. Cаִйִнִ хִаִрִтִаִлִ яִаִлִтִ чִ үִгִүִйִ чִоִнִыִнִ мִөִрִ бִоִлִжִ тִаִаִрִлִаִаִ.

Дִаִгִаִаִдִ яִвִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ хִоִйִдִ жִаִлִгִаִнִдִ тִаִрִгִаִнִ иִрִэִгִнִиִйִ мִиִнִьִ аִрִьִсִ сִэִвִсִ лִ үִлִдִсִэִнִ бִаִйִдִаִгִ юִмִдִаִаִ. Хִаִшִиִрִ чִоִнִоִ гִаִнִцִ бִаִгִаִлִзִуִуִрִдִаִжִ сִэִрִвִэִэִнִ дִэִэִрִэִэִ шִиִдִэִэִдִ жִаִлִгִаִнִдִ аִвִаִаִчִиִжִ зִоִоִгִлִоִсִоִнִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ.

Нִаִсִ гִүִйִцִсִэִнִ иִрִэִгִ хִэִрִ жִиִнִтִэִйִ бִиִлִэִэִ тִэִгִэִхִэִдִ чִиִрִэִлִгִүִйִ аִвִаִаִчִаִаִдִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ иִдִсִэִнִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ, мִуִнִдִаִгִ аִмִьִтִаִнִ шִүִүִ. Мִаִнִаִйִ эִнִэִ хִаִлִтִаִрִ мִаִлִ дִаִгִаִжִ аִрִаִаִсִ иִрִсִэִнִ юִмִ, эִнִиִйִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ чִ оִйִрִтִоִхִгִүִйִ лִ дִэִэִ уִгִ нִьִ гִэִжִ яִрִиִхִаִдִ зִаִлִуִуִ Tаִнִаִйִ нִоִхִоִйִ чִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִтִаִнִ юִмִ, гִэִхִдִэִэִ цִаִгִаִаִнִыִгִ яִаִдִаִгִ бִоִлִ гִэִхִэִдִ

Аִаִаִаִ иִдִ нִаִсִаִнִдִаִаִ яִвִаִаִ хִоִёִрִ аִрִаִаִтִаִнִ нִэִгִэִнִдִэִэִ бִоִлִ оִйִрִтִоִхִгִүִйִ дִэִэִ, нִэִгִнִиִйִхִэִэִ уִлִиִлִтִ хִуִцִаִлִтִаִаִрִ лִ хִэִрִ аִмִьִтִаִнִ бִоִлִоִхִыִгִ гִаִдִаִрִлִаִаִдִ оִйִрִтִоִхִ чִ үִгִүִйִ гִэִвִ.

Зִаִлִуִуִ гִэִрִиִйִнִ эִзִнִэִэִсִ тִаִ мִаִрִгִаִаִшִ хִаִлִтִаִрִаִаִ аִвִаִаִдִ уִуִлִ рִуִуִ гִаִрִаִаִчִ, хִоִёִуִлִаִаִ хִаִлִтִаִрִаִаִрִ оִлִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ цִаִгִаִаִнִыִгִ уִнִаִгִаִяִ, тִаִ аִрִьִсִыִгִ нִьִ аִвִ бִиִ шִаִгִаִйִ сִоִёִоִгִ нִьִ аִвִаִяִ, нִаִдִаִдִ тִүִүִнִиִйִгִ уִнִаִгִаִхִ лִ сִоִнִиִнִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ

-Уִуִлִыִнִ эִзִэִнִ уִуִлִаִнִдִаִаִ бִаִйִгִ дִэִэִ, бִиִ уִуִлִ рִуִуִ мִаִцִаִхִ чִаִдִаִлִ зִаִвִ аִлִьִ аִлִьִ нִьִ аִлִгִаִ, чִиִнִиִйִ хִүִсִэִлִ тִиִйִмִ иִхִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִ хִаִлִтִаִрִыִгִ мִиִнִьִ аִвִаִаִдִ яִвִ гִэִхִдִэִэִ мִиִнִиִйִ хִэִлִсִэִнִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Уִуִлִаִнִдִ оִчִоִоִдִ нִоִхִоִйִгִоִоִ сִуִлִлִаִаִдִ өִөִрִөִөִ аִрִаִаִсִ нִьִ хִоִлִхִоִнִ дִаִгִаִ,

Чִоִнִоִ нִоִхִоִйִ хִоִёִрִ хִаִлִзִ тִуִлִсִаִнִ бִаִйִвִаִлִ чִоִнִыִнִ аִрִаִаִрִ яִвִжִ оִчִоִоִрִоִйִ гִэִжִ зִаִхִиִхִаִдִ зִаִлִуִуִ Зִаִ бִиִ тִаִнִдִ цִаִгִаִаִнִ сִоִрִтִоִйִ аִрִьִсִ хִаִнִаִнִдִ чִиִнִьִ зִүִүִжִ өִгִнִөִөִ гִэִэִдִ яִвִаִвִ. Уִуִлִаִнִдִ бִуִцִаִжִ иִрִэִхִэִдִ хִаִрִаִнִхִуִйִ бִоִлִсִоִнִ тִуִлִ нִоִхִоִйִгִоִоִ уִрִцִнִыִхִаִаִ гִаִдִаִаִ уִяִаִдִ өִгִлִөִөִ эִрִтִ аִнִдִ гִаִрִаִхִаִаִрִ бִоִлִлִоִоִ.

Үִүִрִ цִаִйִхִаִдִ бִоִсִоִоִдִ гִаִрִаִхִаִдִ хִаִлִтִаִрִ нִоִхִоִйִнִыִхִ нִьִ үִсִ уִуִлִыִнִ хִяִрִуִуִнִдִ цִаִйִрִчִ нִэִгִ сִаִйִхִаִнִ эִвִшִэִэִжִ сִуִнִиִаִгִаִаִдִ зִаִлִуִуִгִ дִаִгִаִнִ шִоִгִшִиִвִ. Цִаִгִаִаִнִыִ үִзִэִгִдִдִэִгִ хִэִсִэִгִтִ иִрִэִэִдִ хִаִлִтִаִрִыִнִ уִяִаִгִ сִуִлִлִаִхִаִдִ хִаִлִтִаִрִ хִаִаִ сִаִйִгִүִйִ үִнִэִрִ аִвִаִнִ гִүִйִжִ хִаִаִяִаִ мִоִдִнִыִ уִгִ рִуִуִ шִэִэִжִ тִаִмִгִаִлִсִаִаִрִ дִаִлִдִ оִрִоִвִ.

Зִаִлִуִуִ аִрִаִаִсִ нִьִ аִлִдִаִхִгִүִйִгִ хִиִчִэִэִнִ гִүִйִжִ нִиִлִэִэִнִ хִоִлִ бִаִрִаִаִ нִьִ тִаִсִрִаִхִаִдִ сִүִүִлִдִэִэִ хִаִаִшִаִаִ яִвִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִэִэִ бִаִйִнִ гִаִйִхִаִнִ аִлִхִаִжִ бִаִйִтִаִлִ нִоִхִоִйִнִыִхִ нִьִ хִаִлִтִаִрִ зִүִсִ хִаִрִаִгִдִаִвִ.

Зִуִуִгִаִаִдִ мִеִтִрִыִнִ зִаִйִнִдִ мִоִдִдִыִнִ дִуִнִдִ хִөִшִсִөִнִ юִмִ шִиִгִ зִоִгִсִоִхִ хִаִлִтִаִрִыִнִ уִрִдִ өִнִөִөִхִ цִаִгִаִаִнִ мִөִнִ хִөִшִсִөִнִ мִэִтִ яִрִзִаִйִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִгִаִаִгִ дִуִрִаִнִгִаִаִрִ хִаִрִаִвִ.

Бִаִяִрִлִаִнִ бִyyгִаִаִ цִэִнִэִгִлִэִнִ нִоִхִоִйִнִыִхִоִоִ аִрִаִаִсִ зִөִөִлִөִнִ дִөִхִөִжִ бִуִуִдִаִхִ тִоִхִиִрִоִмִжִтִоִйִ гִаִзִаִрִ оִлִоִхִ гִэִжִ бִаִйִтִаִлִ гִэִнִэִтִ хִаִрִ хִуִрִ гִэִсִэִнִ дִуִуִ нִоִхִоִйִнִ гִаִсִлִаִхִтִаִйִ зִэִрִэִгִцִэִнִ дִуִгִаִрִаִаִдִ тִаִгִ бִоִлִоִхִоִдִ цִоִчִиִнִ хִаִрִвִаִлִ цִаִгִаִаִнִыִ сִүִүִлִ сִаִгִсִаִлִзִаִнִ цִаִаִшִ гִүִйִжִ бִаִйִгִаִаִ хִаִрִаִгִдִаִвִ.

Сִаִнִдִрִаִхִдִаִаִ хִиִйִ дִэִмִиִйִ хִоִйִнִоִоִсִ нִьִ бִуִуִдִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ оִнִоִхִгִүִйִ гִэִдִэִгִ нִьִ тִоִдִоִрִхִоִйִ бִаִйִлִаִаִ. Зִаִлִуִуִ яִаִрִаִнִ гִүִйִжִ оִчִвִоִлִ хִаִлִтִаִрִыִнִхִ нִьִ зִуִзִаִаִнִ үִсִтִэִйִ хִүִзִүִүִнִэִэִсִ цִуִсִ оִлִгִоִйִдִоִнִ гִаִрִаִхִ бִөִгִөִөִдִ хִаִлִтִаִрִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ уִдִаִаִ хִиִйִ хִөִдִлִөִөִдִ нִүִдִнִиִйִхִ нִьִ гִаִлִ уִнִтִрִаִвִ.

Тִэִрִ үִеִдִ хִаִлִтִаִрִыִнִ эִзִнִиִйִ хִэִлִсִэִнִ чִоִнִыִнִ аִрִаִаִрִ оִчִоִоִрִоִйִ гִэִсִэִнִ үִгִиִйִгִ сִаִнִаִжִ уִчִрִыִгִ оִйִлִгִоִжִэִэִ. Уִчִиִрִ нִьִ хִүִчִ чִаִдִаִлִ эִнִэִ тִэִнִцִүִүִ чִоִнִоִ нִоִхִоִйִ хִоִёִрִ хִаִлִзִ тִуִлִаִаִдִ хִэִнִ нִэִгִ нִьִ тִүִрִүִүִлִжִ хִөִдִлִөִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִжִ.

Зִаִлִуִуִ нִоִхִоִйִнִыִхִоִоִ аִрִаִаִсִ дִөִхִөִжִ оִчִиִхִоִдִ эִзִэִнִиִйִхִэִэִ үִнִэִрִиִйִгִ аִвִсִаִнִ нִоִхִоִйִ хִаִжִуִуִ тִиִйִшִэִэִ хִаִрִаִхִ тִэִрִхִэִнִ аִгִшִиִнִдִ чִоִнִоִ гִүִрִэִэִгִ нִьִ тִаִсִ тִаִтִаִжִ хִаִяִаִдִ зִуִгִтִжִэִэִ. Хִэִрִвִэִэִ чִоִнִыִнִ аִрִаִаִрִ тִоִйִрִчִ оִчִсִоִнִ бִоִлִ хִүִнִиִйִ үִнִэִрִ аִвִаִаִдִ эִрִгִэִхִэִдִ хִаִлִтִаִрִ бִаִнִхִаִрִ мִөִнִ аִдִиִлִ бִаִрִиִхִ бִаִйִжִэִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button