Өгүүллэг

“ЭִЭִЖִИִЙִНִ БִУִУִЗִ” – НִУִЛִИִМִСִ ДִУִСִЛִУִУִЛִАִНִ УִНִШִЛִАִАִ

Эִэִжִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ аִрִгִаִлִ тִүִүִжִ бִаִйִсִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִаִсִ мִиִнִьִ үִеִ үִеִ бִоִдִоִгִдִоִнִоִ. Зִэִрִэִгִлִэִэִнִдִ дִаִлִбִиִлִзִаִхִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִүִлִэִэִжִ гִэִрִиִйִнִ хִаִяִаִнִдִ сִуִуִсִнִаִаִсִ хִаִмִтִ яִвִсִаִнִ нִьִ аִмִаִрִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Сִаִвִрִаִаִ мִуִуִхִаִнִ дִаִаִхִ бִиִ аִрִгִаִлִаִаִ шִэִэִзִгִиִйִ дִаִвִуִуִлִжִ шִиִдִдִэִгִ бִаִйִсִнִыִгִ эִэִжִ дִуִрִсִаִаִдִ иִнִэִэִжִ бִаִйִсִаִнִсִаִнִ. Уִнִаִгִаִсִаִнִ аִрִгִаִлִыִгִ мִиִнִиִйִ шִэִэִзִгִиִйִнִдִ тִүִүִжִ хִиִйִхִ мִэִтִ нִаִсִаִаִрִаִаִ лִ нִаִмִаִйִгִ дִаִгִаִжִ аִлִдִаִаִ, оִнִоִоִнִыִ мִиִнִьִ хִаִнִзִаִрִхִаִйִгִ аִрִаִаִсִ мִиִнִьִ хִөִвִөִрִдִөִжִ аִмִьִдִаִрִчִ дִэִэִ…

Нִаִрִ эִэִжִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ дִуִнִдִаִаִсִ мִаִнִдִаִаִдִ хִэִдִэִнִ сִаִрִ бִоִлִжִ. Үִгִүִйִрִэִхִ мִэִтִ үִгִүִйִлִжִ, шִаִрִхִлִаִхִ мִэִтִ шִаִнִаִлִжִ өִдִөִрִ хִоִнִоִгִуִуִдִыִгִ нִэִгִ нִэִгִэִэִрִ нִьִ бִаִрִжִ яִдִаִхִ шִиִгִ. Хִаִмִтִ аִвִаִхִуִуִлִсִаִнִ оִлִиִгִтִоִйִ гִаִнִцִ чִ зִуִрִаִгִгִүִйִ мִэִтִ.

Гִуִйִлִгִаִжִ оִчִоִоִдִ дִуִуִлִгִаִхִ юִмִгִүִйִ цִаִрִаִйִлִжִ хִиִйִсִэִнִ хִоִоִлִнִыִхִ нִьִ сִуִлִ чִаִнִгִыִгִ шִүִүִхִ тִөִдִиִйִ иִдִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִдִаִаִ. Өִрִгִөִжִ аִсִаִрִсִнִаִаִ өִөִрִтִ бִаִйִгִаִаִ тִаִвִаִнִ цִаִаִсִаִаִ иִлִүִүִчִиִлִдִэִгִэִэִрִэִэִ лִ бִоִдִоִжִ яִвִлִаִаִ бִиִ. Хִөִөִрִхִиִйִ эִэִжִ мִиִнִьִ нִаִсִаִаִрִаִаִ уִуִдִаִлִсִаִнִ аִвִдִаִрִ дִэִэִрִэִэִ аִлִгִыִнִ чִиִнִэִэִ зִуִрִаִгִ бִоִлִжִ.

Өִдִрִиִйִнִ 13 цִаִгִ. Эִхִнִэִрִ иִрִжִ бִуִуִзִ иִдִ гִэִэִдִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִнִаִ. Эִэִжִиִйִнִ бִуִуִзִ яִнִзִыִнִдִаִаִ. Өִнִгִөִрִсִөִнִ цִаִгִаִаִнִ сִаִрִыִнִхִ нִьִ бִуִуִзִ оִнִцִгִоִйִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִсִоִнִ. Тִаִнִыִ бִуִуִзִ яִаִгִаִаִдִ иִнִгִэִжִ гִоִёִ бִоִлִоִоִдִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִэִрִ “яִмִаִрִ чִ хִоִоִлִыִгִ хִүִүִхִдִүִүִдִдִэִэִ зִоִрִиִуִлִжִ хִиִйִхִэִэִрִ тִэִгִдִэִгִ юִмִ” гִэִнִэִ.

Юִмִ хִоִвִоִрִ еִрִэִэִдִ оִнִыִ үִеִдִ эִэִжִ мִаִхִ тִаִтִаִхִ шִиִгִ жִаִрִгִаִлִыִнִ аִмִтִ үִгִүִйִ. Өִнִөִөִ оִрִоִйִ бִуִуִзִ хִиִйִхִ нִьִ дִэִэִ гִэִжִ бִоִдִоִхִоִоִрִ аִмִаִнִдִ шִүִлִсִ яִлִгִаִрִнִаִ. Бִуִуִзִнִыִ сִуִрִгִаִаִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ бִиִдִнִиִйִ аִжִиִлִсִаִгִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ тִоִйִмִгִүִйִ. Яִаִхִ уִуִ эִэִжִэִэִ юִуִ хִиִйִхִ үִүִ гִэִэִдִ лִ.

Тִүִлִэִэִ оִрִуִуִлִаִхִаִдִ хִүִрִтִэִлִ бִиִ хִэִмִэִэִнִ уִрִаִлִдִаִнִаִ. Бִуִуִзִнִыִ гִуִрִиִлִ иִлִдִэִжִ сִуִрִаִхִ гִэִжִ эִэִжִэִэִсִ гִуִйִнִаִ. Тִоִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִоִоִ лִ тִуִсִаִлִ. Оִдִоִоִхִоִнִдִоִоִ эִэִжִ нִьִ өִөִрִөִөִ хִиִйִнִэִ гִэִэִдִ оִйִрִтִуִуִлִаִхִгִүִйִ. Тִөִгִсִгִөִлִдִ нִьִ нִэִгִ, нִэִгִ бִуִуִзִнִыִ гִуִрִиִлִ бִаִрִьִчִиִхִсִаִнִ бִиִдִэִнִдִ хִаִчִиִнִ зִуִйִвִаִнִ юִмִ иִлִдִэִхִ бִоִлִоִмִжִ оִлִгִоִнִоִ.

Тִэִрִ бִуִуִзִаִаִ өִөִрִсִдִөִөִ иִдִнִэִ гִэִжִ зִүִсִэִлִнִэִ. Гִэִдִсִэִэִ хִаִгִаִрִтִаִлִ иִдִэִэִдִ үִлִдִсִэִнִ бִуִуִзִаִаִ тִоִоִлִоִоִдִ бִиִеִ бִиִеִнִэִэִсִэִэִ нִуִуִдִаִгִ зִаִнִшִиִлִтִаִйִ. Тִэִгִэִхִгִүִйִ бִоִлִ өִгִлִөִөִ сִүִүִлִдִ бִоִсִсִоִнִ нִьִ аִхִ эִгִчִ нִаִрִтִ бִуִуִзִаִаִ хִуִлִгִаִйִдִ аִлִдִаִхִ өִнִдִөִрִ эִрִсִдִэִлִтִэִйִ.

Нִэִгִ уִдִаִаִ өִдִөִрִ дִуִрִгִүִйִ хִүִрִгִэִэִдִ бִаִйִсִаִнִ дִүִүִгִ бִуִуִзִаִаִ хִаִаִнִаִ нִуִуִхִыִгִ сִэִмִ аִжִиִгִлִаִаִдִ лִ бִаִйִлִаִаִ. Оִрִнִыִ дִоִоִгִуִуִрִ цִаִаִсִаִнִ хִаִйִрִцִаִгִнִыִ аִрִдִ хִиִйִхִ шִиִгִ бִоִлִоִвִ. Шִөִнִөִ сִэִмִэִэִрִхִэִнִ бִоִсִоִоִдִ бִуִуִзִнִаִаִсִ нִьִ гִуִрִвִыִгִ аִвִаִаִдִ үִлִдִсִэִнִ хִэִдִиִйִгִ нִьִ үִүִрִмִэִгִлִэִжִ аִсִгִаִаִдִ аִяִгִыִгִ нִьִ бִөִөִрִөִлִдִүִүִлִэִэִдִ тִаִвִьִчִхִаִвִ.

Өִгִлִөִөִ уִйִлִаִаִнִ, мִаִйִлִаִаִнִ хִаִдִаִаִдִ лִ яִвִчִиִхִлִаִаִ. Дִүִүִ мִиִнִиִйִ бִуִуִзִ аִлִгִаִ гִэִэִдִ лִ тִэִрִүִүִгִэִэִрִ нִэִгִ үִйִмִэִэִнִ. Хִоִлִбִоִоִнִыִ мִөִрִдִөִхִ тִоִвִчִоִоִ /аִхִ эִгִчִ нִаִрִ / нִаִмִаִйִгִ хִаִрִдִаִжִ бִуִйִ нִьִ иִлִтִ. Бִиִ уִнִтִаִжִ бִуִйִ мִэִтִ нִүִдִэִэִ аִнִиִаִдִ лִ хִэִвִтִэִэִдִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִэִрִгִиִйִнִ гִаִзִрִыִнִ үִзִлִэִгִэִэִрִ уִгִ бִуִуִзִыִгִ хִуִлִгִаִнִаִ иִдִсִэִнִ бִаִйִхִ мִаִгִаִдִлִаִлִтִаִйִ гִэִсִэִнִ тִаִаִмִаִгִ гִаִрִаִвִ. Аִяִгִаִ нִьִ бִөִөִрִөִлִдִсִөִнִ, үִүִрִмִэִгִлִэִсִэִнִ бִуִуִзִ бִаִйִхִаִаִрִ аִрִгִаִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Аִрִаִйִ чִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ дִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ бִуִуִзִыִгִ иִдִэִхִгִүִйִ эִэִ гִэִэִдִ эִэִжִ нִаִмִаִйִгִ өִмִөִөִрִнִөִ.

Аִаִвִ “мִаִнִаִйִхִ хִуִлִгִаִнִаִтִаִйִ бִоִлִчִхִоִжִ аִйִлִаִаִсִ мִуִуִрִ оִлִжִ иִрִьִеִ” гִэִэִдִ лִ. Бִиִ тִэִгִжִ лִ чִиִмִэִэִгִүִйִ тִүִйִвִэִэִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ дִаִаִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ дִүִүִгִиִйִнִ нִуִуִсִаִнִ бִуִуִзִнִыִхִ нִьִ ёִрִоִоִлִыִгִ цִоִоִлִжִ мִаִхִыִгִ нִьִ иִдִэִэִдִ оִрִоִнִдִ нִьִ тִэִмִэִэִнִиִйִ хִоִрִгִоִлִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ үִйִлִдִэִлִ дִэִэִрִ бִаִрִиִгִдִаִжִ тִоִмִ цִэִэִрִлִэִлִ хִүִлִэִэִсִнִэִэִсִ хִоִйִшִ сִаִйִхִаִнִ зִаִсִаִрִсִаִнִдִаִаִ бִиִ.

Хִиִчִэִэִлִ аִмִаִрִсִаִнִ тִуִлִ хִүִүִхִдִүִүִдִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִгִаִаִ. Гִаִнִцִ, гִаִнִцִ зִаִйִрִмִаִгִ аִвִаִаִдִ оִрִоִхִоִоִсִ. Эִхִнִэִрִ хִөִлִдִөִөִгִчִиִйִнִхִөִөִ мִаִхִыִгִ яִнִзִаִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ ёִрִоִоִлִоִоִсִ нִьִ хִэִдִэִнִ бִуִуִзִ оִлִсִнִоִоִ жִиִгִнִэִжִ бִаִйִгִаִаִ лִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ бִиִ хִоִёִрִыִгִ иִдִнִэִ, бִиִ нִэִгִиִйִгִ иִдִнִэִ гִэִэִдִ лִ шִуִлִгִаִнִаִлִдִаִхִ.

Бִиִдִ бִаִгִаִ бִаִйִхִдִаִаִ иִхִ иִдִэִхִ гִэִжִ мִаִрִгִаִлִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ оִдִоִоִ хִүִүִхִдִүִүִдִ бִаִгִаִ иִдִэִхִ тִуִхִаִйִ лִ яִрִьִдִаִгִ бִоִлִжִ. Яִаִжִ эִдִ нִаִрִтִ оִлִиִгִтִоִйִхִоִнִ хִоִоִлִ иִдִүִүִлִжִ сִуִрִгִаִяִ дִаִаִ. Чִиִ өִөִрִөִөִ хִоִоִлִнִыִ өִмִнִөִ зִаִйִрִмִаִгִ аִвִчִ иִрִэִхִэִэִ бִоִлִьִ гִэִэִдִ эִхִнִэִрִ зִэִмִлִэִнִэִ. Зִаִ хִоִоִлִоִоִ сִаִйִнִ иִдִсִэִнִ хִүִүִхִдִэִдִ аִаִвִ нִьִ зִаִйִрִмִаִгִ өִгִнִөִөִ.

Тִаִвִгִаִнִ дִэִэִрִ тִаִрִгִаִнִ хִоִнִьִ лִуִгִаִаִ тִоִмִ тִоִмִ бִуִуִзִнִуִуִдִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ. Яִаִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ бִуִуִзִ вִэִ? Мִаִнִаִйִ эִхִнִэִрִ чִиִнִьִ бִуִуִзִаִнִдִ тִөִгִсִөִрִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִиִшִ үִүִ? Сִаִйִнִ аִмִтִаִлִдִаִаִ. Мִиִнִиִйִ бִуִуִзִ бִиִшִ эִэִ. Аִйִнִ хִэִнִиִйִ бִуִуִзִ бִаִйִхִаִвִ тִэִгִэִэִдִ!!!

Хִоִёִрִ дִаִхִьִ бִуִуִзִаִаִ хִаִзִаִхִаִдִ эִэִжִ мִиִнִьִ гִэִнִэִтִ бִоִдִоִгִдִоִоִдִ яִвִчִхִаִвִ. Эִнִэִ эִэִжִиִйִнִ бִуִуִзִ шִиִгִ аִмִтִтִаִйִ бִаִйִхִ юִмִ. Аִрִаִйִ эִэִжִиִйִнִ бִуִуִзִ… Тִиִйִмִ эִэִ эִэִжִиִйִнִ бִуִуִзִ. Цִаִгִаִаִнִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ мִаִнִаִйִдִ хִэִдִэִнִ бִуִуִзִ өִгִсִөִнִ нִьִ хִөִлִдִөִөִгִчִиִнִдִ бִаִйִжִ.

Хִөִөִрִхִиִйִ эִэִжִ мִиִнִьִ. Хִүִүִгִэִэִ яִаִрִуִуִ сִаִнִдִрִуִуִ оִрִоִоִдִ гִаִрִаִхִаִдִ үִүִдִэִнִдִ зִоִгִсִоִоִжִ бִаִйִгִаִаִдִ аִвִчִиִрִжִ өִгִсִөִнִ цִэִнִхִэִрִ тִоִрִтִоִйִ хִэִдִэִнִ бִуִуִзִ бִаִйִхִ нִьִ. Нִаִсִаִаִрִаִаִ иִдִэִжִ дִуִуִсִгִаִаִгִүִйִ эִэִжִиִйִнִ мִиִнִьִ бִуִуִзִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ чִ хִүִүִгִэִэִ цִаִтִгִаִжִ лִ бִаִйִдִаִгִ.

Аִаִвִаִаִ тִаִ яִаִгִаִаִдִ уִйִлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ? Хִэִзִэִэִ аִаִвִ нִьִ уִйִлִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Хִоִоִлִоִоִ иִдִ мִиִнִиִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ. Аִаִвִаִаִ, аִаִвִаִаִ тִаִ уִйִлִсִаִнִ шִ дִэִэִ аִаִвִаִаִ… Аִвִдִаִрִ дִэִэִрִ бִуִйִ аִлִгִыִнִ чִиִнִэִэִхִэִнִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ зִуִрִаִгִрִуִуִ хִаִрִвִаִлִ “иִдִ, иִдִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ” гִэִэִдִ хִоִшִуִуִ нִьִ цִоִрִвִоִйִхִ шִиִгִ. Үִүִрִдִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ мִэִтִ бִүִхִ сִаִйִхִаִнִ эִэִжִүִүִдִдִэִэִ зִоִрִиִуִлִаִвִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button