Болсон Явдал

“НִАִСִНִЫִХִАִАִ ХִАִНִИִАִРִ ТִЭִРִГִЭִНִЦִЭִРִТִЭִЙִ БִҮִСִГִҮִЙִГִ СִОִНִГִОִСִОִНִ…” БִОִДִИִТִ АִМִЬִДִРִАִЛִАִАִСִ

Aрִиִуִнִ хִаִйִрִыִнִ тִүִүִхִ оִлִоִнִ яִнִзִ бִаִйִдִаִгִ. Гִэִхִдִэִэִ хִэִнִ нִэִгִ гִуִрִаִвִдִаִгִчִ хִүִнִэִэִсִ бִуִсִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ тִоִмִ сִоִрִиִлִтִыִнִ өִмִнִөִ сִөִхִрִөִлִгִүִйִ үִнִэִнִчִ бִаִйִхִ нִьִ жִиִнִхִэִнִэִ хִаִйִрִ юִмִ. Нִэִгִ нִаִсִнִыִ хִаִнִиִаִ тִэִрִгִэִнִцִэִрִтִэִйִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִрִ сִоִнִгִоִнִоִ гִэִдִэִгִ хִэִрִ бִаִрִгִиִйִнִ зִаִлִуִуִгִаִаִсִ гִаִрִаִхִгִүִйִ шִиִйִдִвִэִрִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ тִоִдִоִрִхִоִйִ.

Гִэִвִчִ хִүִнִ чִаִнִаִрִ, хִаִйִрִ сִэִтִгִэִлִ, иִтִгִэִлִ нִаִйִдִвִаִрִ дִүִүִрִэִнִ хִоִсִыִнִ аִмִьִдִрִаִлִдִ бִяִцִхִаִнִ үִрִ нִьִ жִаִрִгִаִлִ дִуִуִдִаִжִ иִрִсִэִнִ юִмִ. Дִ.Мִөִнִхִжִаִрִгִаִлִ, Бִ.Мִөִнִгִөִнִцִэִцִэִгִ хִоִёִрִыִнִ дִэִлִбִэִэִлִжִ бִуִйִ хִаִйִрִ аִмִьִдִрִаִлִ бִоִлִоִнִ цִэִцִэִгִлִэִжִ бִаִйִнִаִ.

2004 оִнִ. Зִаִгִвִаִрִ өִмִсִөִгִчִдִиִйִнִ уִлִсִыִнִ уִрִаִлִдִаִаִнִыִ тִэִрִгִүִүִнִ бִаִйִрִыִнִ шִаִгִнִаִлִтִаִйִ Бִ.Мִөִнִгִөִнִцִэִцִэִгִ өִсִөִхִ иִрִэִэִдִүִйִтִэִйִ гִэִжִ үִнִэִлִэִгִдִэִжִ бִаִйִсִаִнִ үִеִ. Үִеִиִйִнִ оִхִиִдִоִоִсִ яִлִгִаִрִчִ, зִаִгִвִаִрִыִнִ тִаִйִзִнִаִаִ аִлִхִаִжִ яִвִсִаִнִ тִэִрִэִэִрִ нִаִйִзִ оִхִиִдִыִнִ хִаִмִтִ сִаִгִсִ тִоִгִлִоִхִоִоִрִ зִаִаִлִаִнִдִ иִрִэִэִдִ аִнִхִ Дִ.Мִөִнִхִжִаִрִгִаִлִтִаִйִ тִаִнִиִлִцִжִэִэִ.

Аִнִхִнִыִ хִаִрִцִаִаִрִ дִуִрִлִаִдִаִгִ гִэִдִэִгִтִ иִтִгִэִдִэִгִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ чִ нִүִдִэִнִдִ дִуִлִаִаִхִаִнִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִхִ зִаִлִуִуִгִ хִаִрִаִаִдִ “Эִнִэִ лִ зִаִлִуִуִгִ нִөִхִрִөִөִ бִоִлִгִоִхִсִоִнִ” гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ.

Хִаִрִиִнִ Дִ.Мִөִнִхִжִаִрִгִаִлִ “Бִиִдִнִиִйִгִ тִоִгִлִоִжִ бִаִйִтִаִлִ өִнִдִөִрִ өִсִгִиִйִтִэִйִ гִуִтִаִлִ өִмִсִсִөִнִ, тִуִрִаִнִхִаִйִ, нִуִрִуִуִлִаִгִ, үִcнִиִйִхִ нִьִ тִаִйִрִаִлִтִ өִвִөִрִмִөִцִ, яִпִоִнִ сִтִиִлִьִтִэִйִ, хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִ оִрִоִоִдִ иִрִсִэִнִ. Тִэִрִ үִеִдִ хִаִрִцִыִгִ мִиִнִьִ үִнִэִхִэִэִрִ бִуִлִаִаִсִаִнִ” гִэִжִ бִаִйִвִ.

Эִнִэִ бִоִлִ тִэִдִнִиִйִ аִнִхִнִыִ уִуִлִзִаִлִтִ бִаִйִвִ. Хִоִёִрִ бִиִеִдִэִэִ тִаִаִлִаִгִдִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִдִ уִтִаִсִнִыִ дִуִгִаִаִрִаִаִ сִоִлִиִлִцִоִоִдִ сִаִлִжִэִэִ. Хִаִрִиִнִ тִэִдִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ уִуִлִзִаִлִтִаִаִрִаִаִ нִаִйִзִуִуִдִтִаִйִгִаִаִ хִаִмִтִ кִиִнִоִ үִзִжִэִэִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ бִөִөִнִөִөִрִөִөִ Тִэִрִэִлִжִиִйִнִ аִмִрִаִлִтִаִдִ аִмִрִаִхִаִаִрִ яִрִиִлִцִаִхִаִдִ “Нִаִаִдִмִаִаִрִ гִэִрִиִйִнִхִэִнִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ бִаִйִнִаִ” гִэִэִдִ тִэִрִ хִоִёִрִ тִаִтִгִаִлִзִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Гִэִвִчִ нִаִйִзִуִуִдִыִнִхִаִаִ яִтִгִаִлִгִаִаִрִ яִвִаִхִаִаִсִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִоִвִ.

Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ нִьִ тִэִдִнִиִйִ яִвִаִхִ дִуִрִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ тִэִрִ аִмִрִаִлִтִ нִаִсִаִнִ тִуִрִшִиִйִнִхִ нִьִ зִоִвִлִоִнִ шִаִнִаִлִaлִыִгִ аִвִчִрִаִхִ юִмִ гִэִжִ хִэִнִ нִьִ чִ мִэִдִсִэִнִгִүִйִ. Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ сִоִёִоִлִоִнִгִиִйִнִ тִоִоִсִоִнִдִ оִрִоִхִ гִэִжִ хִоִтִ рִуִуִ яִаִрִчִ яִвִаִаִдִ аִвִаִаִрִтִ оִрִсִоִнִ тִэִрִ аִйִмִшִиִгִтִ өִдִрִиִйִгִ мִаִрִтִаִжִ үִлִ чִаִдִнִаִ.

Оִсִоִлִдִ оִрִсִоִнִ зִаִлִуִуִсִыִгִ Гִэִмִтִлִиִйִнִ эִмִнִэִлִэִгִтִ аִвִчִрִаִхִаִдִ Мִөִнִхִцִэִцִэִгִ хִөִлִөִөִ чִ хִөִдִөִлִгִөִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִвִ. Эִмִчִ нִаִрִ тִүִүִнִиִйִгִ нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ тִэִрִгִэִнִцִэִрִтִ сִуִуִхִаִаִрִ бִоִлִжִэִэִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ чִ хִяִтִаִдִ эִмִчִ нִаִрִыִнִ хִиִйִхִ хִаִгִаִлִгִаִаִнִдִ нִаִйִдִлִаִгִаִ тִаִвִьִжִ, бִоִсִчִиִхִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִнִ зִаִлִбִиִрִчִ бִаִйִжִэִэִ.

Гִэִвִчִ хִаִгִаִлִгִаִаִнִыִ дִаִрִаִаִ хִуִрִуִуִ нִьִ чִ хִөִдִөִлִсִөִнִгִүִйִ. “Үִйִрִсִэִнִ яִсִыִгִ нִьִ сִуִлִлִаִжִ аִвִлִаִаִ, оִдִоִоִ аִмִьִ нִаִсִнִаִаִсִ чִиִнִьִ аִюִуִлִ хִоִлִдִсִоִнִ. Гִэִхִдִэִэִ нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ мִэִдִэִэִгִүִйִ бִоִлִлִоִоִ.

Гִаִдִаִаִдִаִдִ эִмִчִлִүִүִлִэִхִ, фиִзִиִкִ эִмִчִиִлִгִэִэִ сִаִйִнִ хִиִйִвִэִлִ үִрִ дִүִнִ гִаִрִчִ мִаִгִаִдִ” гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ эִмִчִиִйִнִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ эִцִсִиִйִнִ нִаִйִдִвִаִрִ нִьִ тִаִсִаִрִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ гִэִдִэִгִ.

Сִэִтִгִэִлִэִэִрִ уִнִаִсִаִнִ, уִйִлִаִхִаִаִсִ өִөִрִиִйִгִ хִиִйִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ тִүִүִнִиִйִгִ чִиִхִэִрִ, жִиִмִсִ бִаִрִьִсִаִаִрִ үִрִгִэִлִжִ эִрִгִэִжִ тִоִйִрִоִхִ зִаִлִуִуִ лִ хִөִгִжִөִөִнִөִ. Сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִгִ нִьִ дִэִмִжִиִжִ, яִрִиִлִцִаִжִ сִуִуִсִаִаִрִ шִөִнִөִ хִаִгִаִсִаִлִжִ хִаִрִиִхִ, үִүִрִ цִаִйִлִгִаִсִаִнִ өִдִрִүִүִдִ оִлִоִнִ.

Өִгִлִөִөִ нִьִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִжִ, оִрִоִйִ нִьִ иִрִжִ сִаִхִиִхִ тִүִүִнִиִйִ хִаִлִуִуִнִ сִэִтִгִэִлִ, хִаִйִрִаִнִдִ Бִ.Мִөִнִгִөִнִцִэִцִэִгִ сִэִрִгִэִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. “Өִнִөִөִдִөִрִ нִаִмִаִйִгִ өִдִиִйִ зִэִрִэִгִтִэִйִ, сִэִтִгִэִлִиִйִнִ тִэִнִхִэִэִтִэִйִ бִаִйִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִ хִүִмִүִүִсִ гִэִвִэִлִ мִиִнִиִйִ эִэִжִ, нִөִхִөִрִ хִоִёִрִ юִмִ.

Эִэִжִ мִиִнִьִ оִдִоִоִ бִуִрִхִаִнִ бִоִлִсִоִнִ. Хִэִрִвִэִэִ бִиִ Мִөִнִхִөִөִтִэִйִгִөִөִ сִуִуִгִаִаִгִүִйִ бִоִлִ өִнִөִөִдִөִрִ иִнִгִэִэִдִ бִаִйִжִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ. Хִаִнִьִдִаִаִ бִиִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ бִаִяִрִлִаִдִаִгִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ тִөִрִөִөִдִ нִаִмִаִйִгִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִуִуִлִсִаִнִ.

Бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִэִзִэִэִ чִ эִэִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ, аִаִвִ эִэִжִиִйִгִэִэִ өִвִөִөִ эִмִэִэִ бִоִлִгִоִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ нִьִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ. Бִоִлִоִхִгִүִйִ зִүִйִлִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ гִэִдִгִиִйִгִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִрִаִаִ мִэִдִлִэִэִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ гִоִлִ зִоִрִиִлִгִоִ мִаִаִнִьִ хִөִлִ дִэִэִрִэִэִ бִоִсִоִоִдִ тִаִяִгִ чִ бִоִлִоִвִ тִуִлִаִаִдִ яִвִдִаִгִ бִоִлִчִиִхִвִоִлִ хִүִүִгִэִэִ хִөִтִлִөִөִдִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ нִьִ хִүִрִгִэִжִ өִгִөִхִиִйִгִ хִүִсִдִэִгִ. Хִэִзִэִэִ нִэִгִэִнִ цִаִгִтִ мִиִнִиִйִ эִнִэִ хִүִсִэִлִ бִиִеִлִэִхִ бִаִйִхִ” гִэִжִ Бִ.Мִөִнִгִөִнִцִэִцִэִгִ чִиִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэִ хִүִсִсִэִнִ юִмִ.

Сִаִгִсִ тִоִгִлִоִжִ тִаִнִиִлִцִсִаִнִаִаִсִ хִоִйִшִ дִөִрִвִөִнִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ эִмִнִэִлִгִиִйִнִ кִоִрִиִдִоִрִтִ аִнִхִ уִдִаִаִ хִаִйִрִтִаִйִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִ үִнִсִэִжִ бִаִйִсִаִнִ тִэִдִнִиִйִ хִаִйִрִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ сִоִрִиִлִтִ үִүִгִэִэִрִ дִуִуִсִсִаִнִгִүִйִ. Дִ.Мִөִнִхִжִаִрִгִаִлִыִгִ аִаִвִ, эִэִжִ нִьִ Бִеִлִгִиִ уִлִсִаִдִ сִуִрִаִлִцִуִуִлִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִжִэִэִ.

Бִиִчִиִгִ бִаִрִиִмִтִ нִьִ бִүִтִэִжִ, яִвִаִхִаִаִрִ бִоִлִсִнִыִгִ сִоִнִсִоִоִдִ “Бִиִ хִөִлִгִүִйִ хִүִнִ яִаִхִ бִиִлִэִэִ, уִйִлִаִаִдִ хִоִцִоִрִдִоִгִ лִ юִмִ бִаִйִнִаִ” гִэִжִ Мִөִнִгִөִөִнִөִөִ эִэִжִдִэִэִ хִэִлִэִэִдִ уִйִлִжִ сִуִуִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Бִеִлִгִиִдִ оִчִоִоִдִ Дִ.Мִөִнִхִжִаִрִгִаִлִыִгִ “Хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ яִаִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִ” гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ лִ хִаִмִгִиִйִнִ иִхִ зִоִвִоִоִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ.

Уִйִлִаִаִдִ хִоִцִоִрִсִоִнִ хִаִйִрִтִаִйִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִ сִаִнִаִхִгִүִйִ хִоִрִоִмִ мִөִчִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Хִаִйִрִтִаִаִсִаִаִ хִоִлִ өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִнִ дִоִлִоִоִнִ сִаִрִыִнִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ сִаִнִаִсִаִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִ аִрִгִаִдִаִжִ шִүִлִэִгִ, зִаִхִиִаִ бִиִчִнִэִ. Хִаִйִрִыִнִхִаִаִ тִуִхִаִйִ, иִрִэִэִдִүִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ зִөִгִнִөִсִөִнִ зִаִхִиִдִлִаִаִ хִаִйִрִтִ рִуִуִгִаִаִ яִвִуִуִлִнִаִ.

Тִэִрִгִэִнִцִэִрִтִэִйִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ хִаִрִаִхִаִаִрִаִаִ хִаִйִрִтִыִгִаִаִ бִоִдִоִжִ, бִүִрִэִнִ аִвִтִоִмִаִтִ иִйִмִ гִоִёִ тִэִрִэִгִ аִвִаִаִдִ оִчִиִхִсִоִнִ гִэִэִдִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִжִэִэִ. Хִаִрִиִнִ Мִөִнִгִөִөִнִөִөִ эִнִдִ хִаִйִрִтִыִгִаִаִ хִүִлִэִэִнִэִ. “Чִаִмִдִаִаִ зִаִхִиִаִ яִвִуִуִлִсִаִнִ шִүִүִ” гִэִдִгִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ лִ хִүִлִэִэִгִэִэִдִ, дִоִгִдִоִлִчִиִхִнִоִ.

Бִаִрִаִгִ сִаִрִ бִоִлִжִ иִрִэִхִ тִэִрִ зִаִхִиִаִгִ зִаִдִлִаִаִдִ “Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ, хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ” гִэִэִдִ уִнִшִиִжִ эִхִлִэִнִгִүִүִтִ лִ нִуִлִиִмִсִ нִьִ уִрִсִаִнִаִ. Оִлִоִнִ сִаִйִхִаִнִ шִүִлִэִгִ, сִэִтִгִэִлִиִйִнִ тִэִнִхִэִэִ өִгִөִхִ үִгִсִ, цִаִаִсִнִыִхִаִаִ бִуִлִаִнִ тִоִхִоִйִ, зִаִйִ зִаִвִсִаִрִыִгִ үִлִдִэִэִхִгִүִйִ бִиִчִиִжִ яִвִуִуִлִдִаִгִ уִчִиִрִ зִаִхִиִаִгִаִаִ эִрִгִүִүִлִжִ тִоִйִрִуִуִлִжִ уִнִшִсִаִаִрִ өִдִрִиִйִгִ аִмִаִрִхִаִнִ өִнִгִөִрִөִөִнִөִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ аִхִиִаִдִ лִ нִөִгִөִөִ зִаִхִиִаִгִаִаִ гִаִрִгִаִаִдִ уִнִшִиִнִаִ. Хִэִдִиִйִ бִиִеִ хִоִлִ чִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ үִрִгִэִлִжִ хִаִмִтִ бִаִйִгִаִаִгִ мִэִдִэִрִчִ Мִөִнִхִөִөִгִ өִөִрִтִ нִьִ хִяִзִгִаִаִрִгִүִйִ хִаִйִрִтִаִйִ, хִэִзִэִэִ чִ оִрִхִиִхִгִүִйִ гִэִдִэִгִтִ иִтִгִэִжִ, жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִхִ бִоִлִжִэִэִ.

Тִэִрִ мִөִчִүִүִдִиִйִгִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ хִаִйִрִыִнִ сִоִрִиִлִтִ бִаִйִсִаִнִ гִэִжִ тִэִдִ тִоִмִъִёִоִлִсִоִнִ юִмִ. Нִиִсִэִхִ оִнִгִоִцִнִыִ бִуִуִдִаִлִ дִэִэִрִэִэִсִ нִэִгִ нִэִгִэִнִ рִүִүִгִэִэִ яִаִрִсִаִнִ хִоִсִуִуִдִ уִдִаִлִгִүִйִ нִэִгִ гִэִрִтִэִэִ оִрִжִ, бִяִцִхִаִнִ хִүִүִтִэִйִ бִоִлִжִэִэִ.

Хִүִүִгִэִэִ оִлִдִсִоִнִ цִаִгִаִаִсִ мִэִдִэִэִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִиִеִ нִьִ мִэִдִэִрִдִэִгִ бִоִлִжִ, эִхִ хִүִнִ бִоִлִоִхִыִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִыִгִ аִмִсִсִаִнִ юִмִ. Дִөִрִвִөִнִ нִаִсִ хִүִрִчִ бִуִйִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִ эִэִжִдִэִэִ тִуִсִаִлִжִ, гִаִрִ хִөִлִ бִоִлִжִ гִүִйִнִэִ.

Сִаִйִхִаִнִ хִүִсִэִлִ мִөִрִөִөִдִөִлִ дִэִэִрִ хִүִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ оִрִшִиִнִ тִоִгִтִнִоִдִоִгִ. Тִиִйִмִэִэִсִ чִ тִэִдִ сִаִйִнִ сִаִйִхִнִыִгִ мִөִрִөִөִдִөִнִ аִмִьִдִаִрִчִ яִвִнִаִ. Гִэִхִдִэִэִ тִэִдִ иִлִүִүִдִ шִуִнִаִжִ дִуִрִлִаִсִаִнִгִүִйִ. Тִэִдִнִиִйִ хִүִсִэִлִ еִрִдִөִөִ лִ эִрִүִүִлִ бִоִлִжִ, хִөִлִ дִэִэִрִэִэִ бִоִсִоִхִ. Тִэִрִ цִаִгִтִ цִаִгִаִаִнִ дִаִаִшִиִнִзִ өִмִсִчִ хִуִрִиִмִыִнִ оִрִдִоִнִдִ гִэִрִлִэִлִтִэִэִ бִаִтִлִуִуִлִнִаִ гִэִсִэִнִ.

Хִаִйִрִ бִүִхִнִиִйִгִ яִлִжִ, хִаִмִтִдִаִаִ бִаִйִвִаִлִ жִаִрִгִаִлִ иִрִдִгִиִйִгִ өִөִрִсִдִиִйִнִ бִиִеִэִрִ үִлִгִэִрִлִэִсִэִнִ тִэִдִнִэִэִсִ сִуִрִаִлִцִаִхִ зִүִйִлִ оִлִоִнִ бִаִйִнִаִ. Аִрִиִуִнִ хִаִйִрִаִаִрִ жִиִгִүִүִрִ хִиִйִжִ, аִмִьִдִрִаִлִыִнִ хִаִтִуִуִ бִүִхִнִиִйִгִ хִаִмִтִдִаִаִ сִөִрִжִ яִвִаִаִ зִаִлִуִуִ хִоִсִдִоִоִ эִрִүִүִлִ эִнִхִ, аִзִ жִаִрִгִаִлִ бִүִхִнִиִйִгִ хִүִсִьִеִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button