Болсон Явдал

“ХִАִЯִАִДִ ЯִВִСִАִНִ БִОִЛִ ГִЯִЛִАִЛִЗִАִЖִ АִМִЬִДִРִАִХִГִҮִЙִ ДִЭִЭִ ХִАִНִЬִ МִИִНִЬִ” УִЙִЛִАִНִ УִЙִЛִАִНִ УִНִШִЛִАִАִ…

Тִэִрִ бִиִдִ хִоִёִрִ гִэִрִ бִүִлִ бִоִлִоִоִдִ 9 жִиִлִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ. Ёִсִтִоִйִ лִ юִуִгִаִаִ чִ мִэִдִэִхִгִүִйִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִхִдִаִаִ нִэִгִнִиִйִгִэִэִ дִаִгִаִжִ нִэִгִ нִьִ дִаִгִаִжִ аִнִхִ хִаִдִмִыִнִхִаִаִ хִаִаִлִгִыִгִ тִаִтִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִдִ хִүִүִхִдִиִйִнִ зִуִсִлִаִнִдִ тִаִнִиִлִцִаִжִ дִаִрִаִаִ нִьִ хִаִмִтִдִаִаִ бִаִйִхִыִнִ тִуִлִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ сִоִлִьִжִ нִэִгִ дִүִүִрִэִгִтִ нִэִгִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ хִаִмִтִ яִвִжִ эִхִэִлִсִэִнִ.

Шִуִнִаִлִтִаִйִ бִаִсִ хִаִлִуִуִнִ чִ бִаִйִжִ цִаִаִшִлִаִаִдִ хִаִмִтִ бִаִйִхִ гִэִжִ бִүִрִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ нִэִгִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ өִөִрִ өִөִрִ тִэִнִхִиִмִдִ эִлִсִсִэִнִ. Хִаִаִшִаִаִ чִ яִвִсִаִнִ нִэִгִ нִэִгִэִнִгִүִйִгִэִэִрִ яִвִдִаִгִгִүִйִ үִрִгִэִлִжִ цִуִгִтִаִаִ яִвִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ хִүִмִүִүִсִ бִүִрִ хִоִсִуִуִдִ бִиִшִ тִаִ хִоִёִрִ аִхִ дִүִүִ юִуִ гִэִжִ аִсִуִуִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִуִрִаִвִдִуִгִаִаִрִ дִаִмִжִаִаִнִыִ тִөִгִсִгִөִлִдִ бִиִ гִэִдִсִэִнִдִэִэִ хִүִүִгִэִэִ оִлִжִ бִиִдִ шִуִуִдִ лִ аִнִхִнִыִ хִүִүִгִэִэִ хִэִнִ гִэִжִ нִэִрִлִэִхִэִэִ шִуִуִдִ дִ яִрִиִаִдִ шִиִйִдִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Үִнִэִхִэִэִрִ хִаִлִаִмִжִтִаִйִ бִаִсִ мִуִнִдִаִгִ аִаִвִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִдִ хִүִүִгִэִэִ хִоִёִрִ нִаִсִ хִүִрִсִэִнִиִйִ дִаִрִаִаִ хִаִмִтִдִаִаִ бִиִзִнִеִсִ эִхִлִүִүִлִжִ яִгִ иִжִиִлִ зִүִтִгִэִжִ аִдִиִлִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִ зִоִвִоִоִжִ хִэִнִдִэִэִ чִ хִүִнִдִ аִчִаִаִ үִүִрִүִүִлִэִхִгִүִйִ хִаִмִтִ зִүִтִгִэִсִэִэִрִ эִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ бִоִсִгִоִжִ иִрִсִэִнִ. Хִаִлִаִаִсִнִыִ өִрִөִөִнִөִөִсִ эִхִэִлִсִэִнִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ 6 жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ шִиִнִэִхִэִнִ бִаִйִрִнִыִ тִүִлִхִүִүִрִэִэִ бִаִрִиִаִдִ иִнִэִэִгִэִэִдִ яִвִаִхִаִдִ хִүִрִгִэִсִэִнִ.

Бִүִхִ зִүִйִлִ гִаִйִхִаִлִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ лִ үִрִгִэִлִжִиִлִнִэִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ яִвִсִаִнִ. Нִэִгִ лִ өִгִлִөִөִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ хִүִзִүִүִгִ уִлִаִаִнִ эִрִэִэִнִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִхִыִгִ оִлִжִ хִаִрִсִаִнִ. Тִаִйִлִбִаִрִ сִоִнִсִоִхִ иִлִүִүִцִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ бִиִ шִуִуִдִ лִ хִүִүִгִэִэִ аִвִаִаִдִ яִвִсִаִнִ.

Мִиִнִиִйִ хִоִйִнִоִоִсִ хִиִчִнִэִэִнִ иִхִ зִаִлִгִаִжִ иִрִжִ уִуִчִлִаִлִтִ гִуִйִсִаִнִ чִ хִүִлִэִэִжִ аִвִаִхִгִүִйִ яִгִ 8 сִаִрִ бִоִлִсִоִнִ. Бִиִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ бִаִйִжִ үִзִэִгִ, зִуִгִаִаִ цִэִнִгִэִлִ мִэִдִрִэִгִ үִрִжִ хִаִрִаִмִсִаִжִ бִаִсִ гִэִрִ бִүִлִиִйִнִ үִнִэִ цִэִнִэִэִ мִэִдִрִэִгִ гִэִжִ оִрִхִиִсִоִнִ юִмִ. 8 сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ бִиִ оִчִсִоִнִ.

Гִэִрִ бִүִлִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִ мִаִаִнִьִ уִлִаִмִ бִаִтִ бִөִхִ бִоִлִсִоִнִ мִэִтִ сִаִйִхִаִнִ лִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִзִнִеִсִ мִаִаִнִьִ хִүִнִдִ үִеִ дִэִэִрִэִэִ бִаִйִсִаִнִ уִчִиִрִ бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ чִ аִнִхִаִаִрִаִхִ сִөִхִөִөִгִүִйִ дִаִхִиִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִъִёִ гִэִсִэִнִ үִгִиִйִгִ нִьִ чִ тִоִоִхִгִүִйִ зִүִтִгִэִсִэִэִрִ бִаִйִлִаִаִ.

Иִнִгִэִжִ яִвִсִаִаִрִ нִэִгִ өִдִөִрִ мִаִнִаִйִ хִаִаִлִгִыִгִ нִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִ тִоִгִшִиִхִ үִеִдִ сִаִяִ уִхִаִаִнִ оִрִсִоִнִ. Нִөִхִөִрִтִэִйִ мִаִаִнִьִ яִвִаִаִдִ нִэִгִ жִиִлִ гִаִрִаִнִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ. Гִэִдִсִэִнִдִэִэִ хִүִүִхִдִиִйִгִ нִьִ тִэִэִжִ бִаִйִгִаִаִ. Нִэִгִ нִэִгִэִнִдִэִэִ хִаִйִрִтִаִйִ гִэִжִ хִэִлִэִвִ. Уִхִаִаִнִ бִаִлִаִрִтִаִаִдִ…

Нִөִхִрִиִйִгִөִөִ дִуִуִдִаִжִ иִрִүִүִлִэִвִ. Тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִгִ үִгִүִйִсִгִэִхִгִүִйִ бִүִрִ сִаִлִнִаִ хִоִлִдִнִоִ чִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ. Бִиִ дִоִтִрִоִоִ уִйִлִжִ хִаִшִгִиִрִчִ бִаִйִсִаִнִ чִ нִүִүִрִэִнִ дִэִэִрִэִэִ өִөִрִөִөִ сִоִнִгִоִлִтִоִоִ хִиִйִ дִэִэִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Хִаִмִгִиִйִнִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ нִьִ 7 нִаִсִтִаִйִ хִүִүִгִэִэִ оִрִхִиִоִдִ яִвִсִаִнִдִаִаִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ.

Тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִдִ хִаִйִрִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ гִэִсִэִнִ үִгִиִйִгִ өִөִрִөִөִ аִмִаִаִрִаִаִ хִэִлִсִэִнִ. Иִнִгִэִэִдִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ дִуִуִсִаִвִ. Гִэִрִлִэִлִтִэִэִ цִуִцִлִуִуִлִжִ гִаִнִцִ бִиִеִ эִэִжִ бִоִлִлִоִоִ. Бִиִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִаִхִыִгִ нִьִ хִоִрִиִгִлִоִжִ дִаִхִиִнִ эִрִгִэִжִ бִуִцִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִыִгִ мִаִшִ чִаִнִгִаִаִрִ сִаִнִуִуִлִсִаִнִ.

Нִэִгִ чִ уִдִаִаִ яִмִаִрִ нִэִгִ шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִрִ эִрִгִэִжִ хִоִлִбִоִоִ бִаִрִьִвִаִлִ бִиִ зִүִгִэִэִрִ өִнִгִөִрִөִөִхִгִүִйִ шִүִүִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Хִүִүִтִэִйִгִэִэִ нִуִуִцִаִаִрִ сִуִрִгִуִуִлִьִ дִэִэִрִ нִьִ уִуִлִзִсִаִаִрִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ хִүִүִгִэִэִ өִөִрִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ өִгִлִөִөִ. Иִнִгִэִжִ нִэִгִ бִүִрִ хִоִлִдִоִжִ аִмִжִиִвִ.

Оִрִ тִаִсִ хִоִлִбִоִоִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִоִоִсִ хִоִйִшִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ үִеִ үִеִ зִаִлִгִаִжִ шִөִнִөִ зִаִлִгִаִжִ, гִэִрִиִйִнִ гִаִдִаִаִ үִзִэִгִдִэִхִ бִоִлִоִвִ. Бִиִ тִаִаִрִаִлִдִаִхִгִүִйִгִ хִиִчִэִэִжִ уִлִаִмִ лִ цִаִаִшִлִаִсִаִаִрִ бִаִйִсִаִнִ. Уִтִсִаִаִрִ зִаִлִгִаִжִ мִеִсִсִеִжִ бִиִчִиִжִ, гִэִрִиִйִнִ гִаִдִаִаִ хִоִнִоִжִ хִүִлִэִэִжִ гִаִнִцִ зִүִйִлִ хִэִлִьִеִ гִэִжִ шִаִлִаִхִ бִоִлִоִвִ.

Бִуִрִуִуִ хִаִрִсִаִнִ лִ бִоִлִ тִэִрִ чִиִгִтִэִэִ яִвִаִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ гִэִжִ бִиִ бִоִдִсִоִнִ уִчִиִрִ гִаִнִцִ чִ бִоִлִоִмִжִ оִлִгִоִоִгִүִйִ. Тִэִрִ хִүִнִ яִвִсִаִнִаִаִсִ хִоִйִшִ яִгִ 3 жִиִлִ 9 сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ бִуִюִуִ өִнִгִөִрִсִөִнִ сִаִрִдִ нִаִдִрִуִуִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ гִаִзִрִаִаִсִ яִрִьִсִаִнִ.

Тִаִ яִаִрִаִлִтִаִйִ хִүִрִэִэִдִ иִрִнִэִ үִүִ гִэִхִэִдִ гִаִйִхִсִаִнִдִаִаִ оִгִтִ өִөִрִ зִүִйִлִ бִоִдִоִоִдִ оִчִсִоִнִ. Хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ аִаִвִыִнִ цִоִгִцִоִсִыִгִ тִаִнִиִуִлִаִхִ гִэִжִ дִуִуִдִжִэִэִ. Мִөִнִ бִаִйִсִаִнִ. Хִөִвִ хִөִхִ өִнִгִөִтִэִйִ нִүִүִрִ нִүִдִгִүִйִ зִоִдִуִуִлִжִ тִаִнִиִгִдִаִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ аִаִвִ.

Нִаִмִаִйִгִ оִрִхִиִоִдִ өִөִрִ аִмִьִдִрִаִлִ сִоִнִгִоִоִдִ оִдִсִоִнִ мִиִнִиִйִ нִөִхִөִрִ мִөִнִ бִаִйִсִаִнִ. Нִаִсִ бִаִрִаִхִ хִүִрִтִлִэִэִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ нִиִйִтִиִйִнִ бִаִйִрִаִнִдִ нִьִ оִчִиִжִ юִмִыִгִ нִьִ аִвִаִхִаִаִрִ оִчִоִоִдִ нִуִлִиִмִсִаִаִ бִаִрִьִжִ дִиִйִлִэִэִгִүִйִ. Нִэִгִ мִаִтִрִаִсִ, нִэִгִ сִаִнִдִаִлִ, нִэִгִ аִяִгִаִ, нִэִгִ хִаִлִбִаִгִаִ, нִэִгִ хִөִнִжִиִлִ чִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ хִэִцִүִүִ дִаִаִвִуִуִ гִяִлִгִаִрִ уִуִтִтִаִйִ хִуִвִцִаִсִ нִьִ лִ уִгִтִсִаִнִ.

Хִаִнִаִнִ дִэִэִрִ нִьִ дִүִүִрִэִнִ мִиִнִиִйִ хִүִүִгִиִйִнִ зִуִрִаִгִ өִлִгִөִөִсִтִэִйִ. Нִаִдִаִдִ зִоִрִиִуִлִжִ бִиִчִсִэִнִ 12 хִуִуִдִаִсִтִаִйִ дִэִвִтִэִрִ дִэִэִрִхִ зִаִхִиִаִнִуִуִдִ. Aмִиִa xоִpлִоִхִоִоִрִ бִэִлִдִэִжִ бִаִйִсִнִыִгִ нִьִ зִаִхִиִаִнִ дִэִэִрִэִэִсִ нִьִ оִйִлִгִоִсִоִнִ.

Хִоִоִлִ уִнִдִнִыִ юִмִ тִэִнִдִ юִуִ чִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ хִоִгִыִнִ сִаִвִаִнִдִ нִьִ эִлִэִгִнִиִйִ нִуִхִаִшִнִыִ шִаִрִ уִуִтִнִуִуִдִ лִ зִөִнִдִөִөִ бִаִйִсִаִнִ. Бִиִ иִтִгִэִхִиִйִгִ хִүִсִэִэִгִүִйִ. Яִаִгִаִаִдִ. Иִнִгִэִжִ аִмִьִдִрִаִхִ гִэִжִ нִаִмִаִйִгִ оִрִхִиִсִоִнִ юִмִ гִэִжִ үִүִ иִнִгִэִжִ яִвִаִхִ гִэִжִ хִүִүִгִэִэִсִэִэִ нִүִүִрִ бִуִрִуִуִлִсִаִнִ юִмִ гִэִжִ үִүִ.

Иִйִмִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ бִаִйִхִ гִэִжִ хִаִмִтִ бִоִсִгִоִсִоִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ дִуִрִсִаִмִжִаִаִ оִрִхִиִсִоִнִ юִмִ гִэִжִ үִүִ? гִэִжִ аִсִуִуִмִаִаִрִ сִаִнִаִгִдִаִжִ дִоִтִоִрִ хִаִрִаִнִхִуִйִлִжִ цִуִрִхִиִрִтִаִлִ уִйִлִсִаִнִ. Тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִ хִаִмִтִ бִаִйִжִ эִхִлִэִэִдִ лִ хִэִдִхִэִнִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ хִуִуִчִиִнִ нִаִйִзִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִхִ нִьִ бִоִлִжִ тִаִаִрִаִаִдִ мִөִрִ мִөִрִөִөִ хִөִөִсִөִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Хִуִуִчִиִнִ нִаִйִзִ зִаִлִуִуִтִаִйִгִаִаִ нִиִйִлִжִ хִүִүִхִдִэִэִ чִ тִөִрִүִүִлִжִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ яִвִаִаִ гִэִсִэִнִ. Хִаִрִиִнִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ. Хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ аִаִвִ. Хִиִйִсִэִнִ аִлִдִаִаִнִыִхִаִаִ эִзִэִнִ бִаִйִхִ гִэִжִ эִхִлִүִүִлִсִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ оִрִхִиִжִ дִаִрִаִаִ нִьִ… Хִоִлִдִоִжִ яִвִсִаִнִ бִоִлִ гִяִлִаִлִзִаִжִ аִмִьִдִрִаִхִгִүִйִ дִэִэִ чִиִ мִиִнִьִ. Хִаִяִаִдִ яִвִсִаִнִ бִоִлִ мִаִнִдִаִжִ яִвִаִхִгִүִйִ дִэִэִ хִаִнִьִ мִиִнִьִ. Иִнִгִэִжִ аִмִьִдִрִаִхִ гִэִжִ чִиִ бִүִтִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ оִрִхִиִсִоִнִ гִэִжִ үִүִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button