Болсон Явдал

“40 ШִАִХִСִАִНִ УִДִГִАִНִ XҮִҮִXЭִH ЭִГִЧִ НִЬִ, ЭִГִЧִ НִЬִ ГִЭִСִЭִЭִРִ БִАִЙִГִАִАִДִ HӨִXPИִЙִГִ МִИִНִЬִ БִУִЛִAAЖִ БִИִЛִЭִЭִ…”

Хִүִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ зִөִвִ яִвִбִаִлִ зִөִөִлִөִнִ зִаִмִбִуִуִлִиִнִ гִэִжִ үִнִэִнִ үִгִ шִүִүִ. 20 гִаִрִаִнִ нִаִсִаִнִдִаִаִ гִаִдִаִаִдִ уִлִсִаִдִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִтִэִйִгִэִэִ уִчִрִаִаִдִ тִэִнִдִэִэִ хִаִмִтִдִаִаִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִоִоִдִ бִиִ Мִоִнִгִоִлִдִоִоִ иִрִжִ хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִэִэִдִ, сִаִйִнִ хִаִдִмִуִуִдִыִнִхִаִаִ хִаִжִуִуִдִ сִаִйִхִаִнִ лִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ уִтִсִаִаִрִ бִаִйִнִгִаִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ, хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִэִхִэִдִ Мִоִнִгִоִлִдִ иִрִэִэִдִ хִаִмִтִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִуִцִсִаִнִ юִмִ. Эִнִэִ сִаִйִхִаִнִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִлִ дִуִнִдִуִуִрִ мִиִнִьִ 40 шִаִхִаִжִ бִаִйִгִаִаִ нִэִгִ уִдִгִаִнִ хִүִүִхִэִнִ оִрִжִ мִаִнִаִйִ нִөִхִрִиִйִгִ эִгִчִ нִьִ эִгִчִ нִьִ гִэִэִдִ гִүִйִгִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ.

Нִөִхִөִрִ уִтִсִаִаִрִ яִрִьִжִ бִаִйִнִаִ нִэִгִ сִаִйִнִ уִдִгִаִнִ бִаִйִгִаִаִ, тִэִрִэִнִдִэִэִ чִаִмִаִйִгִ үִзִүִүִлִсִэִнִ мִаִрִгִаִаִшִ чִаִмִдִ зִаִсִаִлִ хִиִйִжִ өִгִнִөִ гִэִсִэִнִ шִүִүִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ. Хִүִнִиִйִ нִуִтִаִгִтִ бִаִйִгִаִаִ хִүִнִ чִиִнִьִ бִаִсִ өִөִрִтִ нִьִ нִаִйִзִ эִгִчִ мִаִаִнִьִ нִаִдִаִдִ тִуִсִлִаִжִ бִаִйִнִаִ лִ гִэִжִ оִйִлִгִоִсִоִнִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ.

Тִэִгִэִэִдִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ уִтִсִаִаִрִ нִөִгִөִөִ уִдִгִаִнִ нִьִ -Чִиִ нִаִаִдִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִгִэִэִ сִуִуִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ (тִэִрִ нִьִ бִиִ, нִаִдִтִаִйִ сִуִуִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ юִмִ гִэִнִэִ) дִаִрִуִйִхִаִнִ сִаִлִ (уִдִгִаִнִ нִьִ мִиִнִиִйִ оִвִоִгִ нִэִрִиִйִгִ хִүִрִтִэִлִ мִэִдִдִэִгִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ).

Зִаִ тִэִгִэִэִдִ бִаִаִхִаִнִ зִаִнִ үִйִлִ зִаִсִаִлִ нִоִмִ хִиִйִсִэִнִ юִмִ бִаִйִхִаִаִ, мִаִнִаִйִ хִүִнִ бִаִсִ бִиִшִиִрִчִиִхִсִэִнִ, эִнִэִ бִоִлִгִоִнִоִоִ нִаִдִаִдִ тִуִхִаִйִ бִүִрִтִ нִьִ яִрִиִаִдִ лִ. Бִиִ чִ бִаִсִ гִаִдִаִаִдִаִдִ бִаִгִаִаִсִаִаִ оִлִоִнִ жִиִлִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִиִйִмִ зִүִйִлִиִйִнִ тִаִлִаִаִрִ оִйִлִгִоִлִтִ мִуִуִтִаִйִ.

Тִэִгִэִэִдִ иִнִгִэִхִ лִ ёִсִтִоִйִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִаִйִлִгִүִйִ гִэִэִдִ еִрִөִөִсִөִөִ юִмִаִнִ чִиִнִэִэִ бִоִдִоִоִгִүִйִ хִоִёִуִлִаִаִ иִнִэִэִлִдִэִэִдִ лִ өִнִгִөִрִчִ бִаִйִсִаִнִ. Гִэִтִэִлִ нִэִгִ жִиִлִ хִүִрִэִхִгִүִйִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ Мִоִнִгִоִлִдִ хִаִдִмִуִуִдִтִаִйִгִаִаִ аִмִьִдִрִаִаִдִ, хִүִүִхִдִэִэִ xөִxнִөִөִсִ гִаִрִгִаִаִдִ хִөִлִдִ оִрִуִуִлִаִаִдִ, нִөִхִөִрִлִүִүִгִэִэִ бִуִцִаִаִдִ яִвִаִхִ гִэִжִ бִаִйִсִаִнִ үִеִдִ мִаִнִаִйִ хִүִнִиִйִ аִаִшִ хִуִвִиִрִаִаִдִ эִхִэִлִсִэִнִ.

Яִрִиִхִаִаִрִаִаִ хִэִгִ юִгִ гִэִэִдִ лִ юִмִ лִ бִоִлִ өִөִ хִаִйִгִаִаִдִ лִ, хִэִрִэִлִдִэִэִдִ лִ сִүִүִлִдִэִэִ чִ бִүִрִ яִрִиִхִаִаִ бִоִлִиִвִ. Бִиִ чִ гִоִмִдִоִоִдִ өִөִрִ уִлִсִрִуִуִ мִаִгִиִсִтִрִаִнִтִаִдִ сִуִрִаִхִаִаִрִ яִвִсִаִнִ.

Тִэִгִэִэִдִ иִрִэִэִдִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִдִмִуִуִдִдִаִаִ үִлִдִэִэִгִэִэִдִ жִуִуִлִчִдִаִдִ оִрִчִуִуִлִаִгִчִ хִиִйִгִэִэִдִ хִаִвִрִаִаִсִ нִаִмִаִрִ хִүִрִтִэִлִ хִэִдִэִнִ сִаִрִ хִөִдִөִөִгִүִүִрִ яִвִаִаִдִ иִрִсִэִнִ чִиִнִьִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ Мִоִнִгִоִлִдִ иִрִчִиִхִсִэִнִ нִөִгִөִөִ уִдִгִаִнִ нִаִйִзִ эִгִчִтִэִйִгִэִэִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ нִэִгִ гִэִрִтִ оִрִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Хִаִдִмִуִуִдִ мִаִаִнִьִ тִөִрִсִөִнִ хִүִүִгִэִэִ гִэִрִтִэִэִ оִрִуִуִлִаִхִгִүִйִ гִэִэִдִ хִөִөִчִиִхִсִөִнִ иִйִмִ зִүִйִлִтִэִйִ нִүִүִрִ тִуִлִсִаִнִ. Бִиִ нִэִгִ лִ юִмִыִгִ оִйִлִгִоִсִоִнִ. Зִаִ эִнִэִ хִүִнִ мִиִнִиִйִ хִүִнִ бִиִшִ бִоִлִжִэִэִ гִэִдִгִиִйִгִ зִүִрִхִ сִэִтִгִэִлִ, зִөִнִ зִоִвִиִнִгִоִоִрִоִоִ мִэִдִрִэִэִдִ зִаִ бִиִ оִдִоִоִ хִаִдִмִыִнִхִаִаִсִаִаִ хִүִүִхִдִэִэִ аִвִаִаִдִ яִвִаִхִ цִаִгִ нִьִ бִоִлִжִ гִэִэִдִ яִвִсִаִнִ дִаִаִ.

Тִэִрִ хִүִрִтִэִлִ мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ уִхִаִаִнִтִаִйִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִлִаִаִ. Сִэִтִгִэִлִ нִьִ цִаִаִшִаִаִ бִоִлִсִоִнִ хִүִнִтִэִйִ зִуִуִрִаִлִдִаִаִдִ хִэִрִүִүִлִ хִиִйִгִэִэִдִ уִрִаִлִцִаִхִ хִаִмִгִиִйִнִ хִэִрִэִгִгִүִйִ зִүִйִлִ. Тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ оִлִоִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִчִэִэִ.

Оִдִоִоִ бִиִ сִаִйִхִаִнִ хִаִнִьִтִаִйִ, хִүִүִ мִаִаִнִьִ чִ тִоִмִ зִаִлִуִуִ бִоִлִсִоִнִ. Мִуִнִдִаִгִ бִоִлִоִвִсִрִоִлִтִоִйִ гִаִдִаִаִдִаִдִ сִуִрִчִ эִэִжִ аִаִвִ хִоִёִрִыִгִоִоִ аִмִжִиִлִтִтִаִйִ яִвִаִаִгִаִаִрִаִаִ бִаִяִрִлִуִуִлִаִаִдִ лִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ. Эִмִэִэִ өִвִөִөִтִэִйִгִөִөִ бִаִйִнִгִаִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ бִаִйִдִаִгִ.

Хִаִдִмִуִуִдִ мִаִаִнִьִ яִмִаִрִ нִаִдִаִдִ гִэִмִ хִиִйִсִэִнִ бִиִшִ, бִиִ сִаִлִсִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ хִүִүִгִэִэִ бִаִгִаִаִсִ нִьִ эִмִэִэִ өִвִөִөִтִэִйִ нִьִ уִуִлִзִуִуִлִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ. Дִэִэִрִ нִьִ хִүִнִиִйִ хִаִйִлִаִнִ сִаִйִхִаִнִ бִоִдִьִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִдִаִгִ юִмִаִаִ. Оִдִоִоִ хִүִрִтִэִлִ нִаִмִаִйִгִ мִиִнִиִйִ тִоִмִ оִхִиִнִ гִэִдִэִгִ.

Мִоִнִгִоִлִдִоִоִ иִрִсִэִнִ үִеִдִэִэִ хִаִдִмִыִнִдִаִаִ оִчִиִжִ сִаִйִхִаִнִ яִрִьִжִ хִөִөִрִчִ сִуִуִдִаִгִ. Мִоִнִгִоִлִ дִаִхִьִ гִэִрִтִэִэִ хִаִдִмִуִуִдִаִаִ уִрִиִаִдִ хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ тִаִнִиִлִцִуִуִлִсִаִнִ. Сִаִйִхִаִнִ хִаִдִмִуִуִдִтִаִйִ аִзִтִаִйִ хִүִнִ дִэִэִ бִиִ. Аִаִнִ хִүִүִгִиִйִнִ мִаִаִнִьִ аִаִвִыִнִ хִуִвִьִдִ уִдִаִаִгִүִйִ нִөִгִөִөִ эִгִчִ хִүִүִхִнִэִэִсִэִэִ сִаִлִсִаִнִ.

Тִэִрִнִэִэִсִэִэִ хִоִйִшִ хִэִдִэִнִ чִ хִүִүִхִнִүִүִдִтִэִйִ аִмִьִдִрִаִаִдִ сִаִлִжִ нִиִйִлִэִэִдִ хִуִвִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִ нִьִ тִоִгִтִвִоִрִгִүִйִ хִиִйִсִэִжִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ оִдִоִоִ лִ аִмִьִдִрִаִлִ нִьִ жִиִгִдִрִэִхִ мִаִяִгִтִаִйִ бִоִлִоִхִ гִэִэִдִ эִхִнִэִрִ үִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ. Гִэִхִдִэִэִ өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ оִрִоִхִ оִрִоִнִ бִаִйִхִгִүִйִ хִаִдִмִыִнִ хִаִяִаִ тִүִшִэִэִдִ яִвִаִаִ сִуִрִаִгִтִаִйִ.

Мִуִуִ сִаִйִнִ чִ мִиִнִиִйִ аִнִхִнִыִ хִаִйִрִ, хִүִүִгִиִйִнִ мִаִаִнִьִ аִаִвִ уִчִрִаִаִсִ хִэִзִэִэִ чִ мִуִуִ сִаִнִаִжִ, мִуִуִ зִүִйִлִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ эִэִ. Эִэִжִ аִаִвִтִаִйִгִаִаִ бִаִйִ гִэִхִэִэִрִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ өִөִрִиִйִнִ аִаִвִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ бִаִйִнִаִаִ гִэִэִдִ эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ аִяִсִаִаִрִ лִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִлִтִоִйִ.

Эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ бִиִ яִаִгִаִаִдִ бִиִчִсִэִнִ бִэִ гִэִхִэִэִрִ зִаִлִуִуִсִдִаִаִ сִуִрִгִаִмִжִ бִоִлִоִхִ үִүִдִнִэִэִсִ лִ бִиִчִлִэִэִ. Зִаִлִуִуִсִ мִиִнִьִ бִиִтִгִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִдִ яִаִрִаִаִрִаִйִ, хִоִёִрִ бִиִеִнִэִэִ мִаִшִ сִаִйִнִ мִэִдִэִжִ, сִуִдִаִлִжִ бִаִйִжִ үִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ.

Иִрִэִэִдִүִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ хִөִлִ аִлִдִаִхִгִүִйִ бִаִтִ, эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ нִаִсִнִыִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ бִүִтִэִэִхִиִйִнִ тִуִлִдִ эִхִлִэִэִдִ мִаִшִ сִаִйִнִ сִуִрִ, нִоִмִ сִаִйִнִ уִнִшִ, үִзִ хִаִрִ, аִяִлִ, оִлִоִнִ яִнִзִыִнִ хִүִмִүִүִсִтִэִйִ уִуִлִзִ, хִоִбִбִиִгִоִоִ хִөִгִжִүִүִлִ, хִүִнִиִйִ зִоִвִлִоִнִ жִаִрִгִаִлִыִгִ сִоִнִсִоִжִ сִуִрִ. Хִүִнִ гִэִдִэִгִ гִаִдִаִаִдִ дִоִтִоִоִдִ сִуִрִгִуִуִлִьִ, эִрִдִэִмִ нִоִмִ гִэִхִэִэִсִэִэִ иִлִүִүִ эִнִгִиִйִнִ зִүִйִлִсִэִэִсִ мִаִшִ иִхִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ уִхִаִаִнִ сִуִрִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִлִэִэִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ гִоִлִ нִьִ зִөִөִлִөִнִ нִьִ хִаִтִуִуִгִаִаִ гִэִдִэִгִ юִмִ шִүִүִ. Яִмִаִрִ чִ зִүִйִлִ дִэִэִрִ хִэִрִүִүִлִ зִoдִоִоִнִ, мִуִуִ мִуִуִхִаִйִ үִгִ бִиִтִгִиִйִ хִэִрִэִгִлִэִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Тִэִрִнִиִйִ оִрִоִнִдִ эִхִлִэִэִдִ бִоִдִ. Мִуִуִ хִүִнִ гִэִжִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ, мִуִуִ бִоִдִоִлִ лִ хִүִнִиִйִгִ эִвִдִдִэִгִ юִмִ гִэִжִ ёִсִтִоִйִ үִнִэִнִ үִгִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ. Эִнִэִ хִүִрִтִэִлִ уִнִшִсִаִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button