Болсон Явдал

“XӨִXVVЛִ ЮִМִ БִАִЙִЖִ ШִӨִНִИִЙִНִ 2 ЦִАִГִТִ ХִАִЛִАִМִЦִУִУִ ОִРִЖִ ИִРִЭִХִЭִЭִРִ НִЬִ ТִЭִСִЭִЛִГִҮִЙִ АִЛִГִАִДִЧִИִХִСִАִНִ” – БִОִЛִСִОִНִ ЯִВִДִАִЛִ

Эִнִгִиִйִнִ нִэִгִэִнִ аִаִвִ, хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ бִаִаִтִаִрִ нִьִ бִаִйִхִыִгִ хִиִчִэִэִдִэִгִ жִиִрִиִйִнִ зִаִлִуִуִ бִаִйִнִаִ. Аִмִьִдִрִаִлִ дִэִэִрִ эִрִчִүִүִдִ гִэִрִ бִүִлִэִэִ оִрִхִиִжִ яִвִжִ, эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִнִчִрִүִүִлִдִэִгִ тִоִхִиִоִлִдִоִлִ оִлִоִнִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ нִаִдִ дִэִэִрִ эִсִрִэִгִэִэִрִэִэִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ бִиִдִнִиִйִгִ оִрִхִиִнִ оִдִсִоִнִ юִмִ.

Бִиִ гִаִнִцִ бִиִеִ аִаִвִ бִоִлִсִоִнִ. Бִиִдִ 2 оִюִуִтִаִнִ бִаִйִхִдִаִаִ нִэִгִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִдִ хִаִмִтִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִхִдִаִаִ дִоִтִнִоִсִоִжִ аִмִьִдִрִаִлִдִ зִэִрִэִгִ хִөִлִ тִаִвִьִсִаִнִ. Тִэִрִ үִеִдִ бִиִ 4-рִ кִуִрִсִ бִаִйִсִаִнִ. Хִиִчִэִэִлִдִэִэִ бִаִрִаִгִ яִвִдִаִгִгִүִйִ шִоִуִ цִэִнִгִэִэִнִдִ бִаִсִ үִгִүִйִ гִэִжִ хִэִлִдִэִгִгִүִйִ нִаִйִзִуִуִдִ иִхִэִнִхִ нִьִ гִаִнִцִ бִиִеִ тִиִйִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִдִ оִрִжִ гִаִрִаִхִ нִьִ чִ иִхִ бִаִйִсִаִнִ.

Мִаִшִ оִлִоִнִ оִхִиִдִтִоִйִ үִеִрִхִэִжִ сִаִлִаִхִ нִьִ чִ тִэִрִ хִэִрִэִэִрִэִэִ иִхִ бִаִйִсִаִнִ. Гִэִрִ бִүִлִтִэִйִ бִоִлִтִлִоִоִ еִрִ нִьִ бִүִгִдִиִйִгִ хִиִйִжִ үִзִсִэִнִ гִэִхִэִдִ бִоִлִнִоִ. Хִаִрִиִнִ тִэִрִ оִхִиִнִтִоִйִ тִаִнִиִлִцִаִжִ хִаִмִтִ аִжִиִлִлִаִжִ эִхִэִлִсִнִэִэִсִ хִоִйִшִ эִнִэִ хִүִнִтִэִйִ лִ гִэִрִлִэִнִэִ, өִөִрִиִйִнִ бִоִлִгִоִнִоִ бִаִсִ хִаִйִрִлִаִжִ хִаִмִгִаִаִлִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִгִдִоִхִ бִоִлִсִоִнִ.

Үִеִрִхִэִхִ сִаִнִаִлִаִаִ fm эִэִрִ тִэִрִ үִеִдִ 104.7 гִэִэִдִ дִуִуִчִиִнִ Бִоִбִоִ (Жִоִшִуִаִ)-аִаִрִ дִаִмִжִуִуִлִаִнִ аִнִхִ хִэִлִүִүִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Зִөִвִшִөִөִрִсִөִнִ хִаִрִиִуִгִаִаִ аִвִсִаִнִаִаִсִ хִоִйִшִ бִиִ мִаִшִ иִхִ өִөִрִчִлִөִгִсִөִнִ.

Бִиִ тִүִүִнִдִ лִ зִоִрִиִуִлִжִ хִаִйִрִ гִэִдִэִгִ иִйִмִ зִүִйִлִ бִаִйִдִаִгִ шִүִүִ нִаִдִаִаִсִ өִөִрִ хִэִнִ чִ чִаִмִаִйִгִ хִаִйִрִлִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ гִэִжִ оִйִлִгִуִуִлִаִхִ гִэִжִ хִиִчִэִэִсִэִнִ. Тִүִүִнִдִ зִоִрִиִуִлִжִ шִоִуִнִаִаִсִ тִаִтִгִаִлִзִаִжִ, хִиִчִэִэִлִдִэִэִ чִ эִрִгִэִнִ яִвִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִэִэִ аִлִдִаִхִгִүִйִнִ тִуִлִдִ эִэִжִ аִаִвִдִаִаִ чִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ яִаִрִаִвִчִлִаִнִ тִаִнִиִлִцִуִуִлִсִаִнִ.

Оִлִоִнִ эִгִчִ аִхִтִаִйִ, бִүִгִдִ эִхִнִэִрִ нִөִхִөִрִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ мִаִнִаִйִ эִэִжִ аִаִвִ нִаִсִтִаִйִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִиִнִиִйִ сִоִнִгִоִлִтִыִгִ бִаִяִрִлִаִнִ хִүִлִэִэִжִ аִвִчִ оִхִиִнִтִоִйִ бִоִлִлִоִоִ оִтִгִоִнִ бִэִрִ гִэִэִдִ лִ бִүִгִдִ хִоִшִуִуִ дִэִвִсִэִнִ хִүִлִэִэִнִ аִвִсִаִнִ. Мִаִнִаִйִ хִүִнִ чִ эִеִлִдִэִгִ нִаִйִрִсִаִгִ аִжִиִлִсִаִгִ гִэִэִдִ мִаִнִаִйִхִаִнִдִ иִхִ тִаִаִлִаִгִдִсִаִнִ.

Бִиִдִ хִоִёִрִ мִаִнִаִйִ жִиִжִиִгִ өִрִөִөִнִдִ хִаִмִтִдִаִаִ аִмִьִдִрִаִхִ бִоִлִлִоִоִ. Аִаִвִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ нִаִсִтִаִйִ хִүִмִүִүִсִ уִчִиִрִ юִмִнִыִ уִчִиִрִ сִаִйִнִ оִйִлִгִоִнִоִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִдִ оִгִтִ оִрִоִлִцִдִоִгִгִүִйִ яִмִаִрִ чִ шִиִйִдִвִэִрִ гִаִрִгִаִсִаִнִ дִэִмִжִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ. Эִхִнִиִйִ нִэִгִ жִиִлִ гִаִйִхִаִлִтִаִйִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִ чִ тִөִгִсִөִөִдִ аִвִлִаִаִ. Шִуִуִдִ лִ аִжִиִлִ хִаִйִсִаִнִ. Дִаִрִаִаִ жִиִлִ нִьִ бִиִдִ хִоִёִрִ тִуִсִдִаִаִ аִмִьִдִрִаִхִаִаִрִ нִүִүִсִэִнִ. Мִаִнִаִйִ хִүִнִ эִэִжִ аִаִвִтִаִйִ чִиִнִьִ бִаִйִхִаִаִрִ хִоִоִлִ уִнִдִ тִаִаִрִаִхִгִүִйִ, тִаִаִвִаִаִрִаִаִ бִаִйִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ гִэִхִ бִоִлִсִоִнִоִоִрִ бִиִдִ хִоִёִрִ бִаִйִрִ тִүִрִэִэִсִлִэִнִ гִаִрִсִаִнִ юִмִ.

Бִиִ чִ аִжִиִлִдִ оִрִчִиִхִсִоִнִ мִиִнִиִйִ мִэִрִгִэִжִиִлִ цִаִлִиִнִ өִнִдִөִрִ уִчִиִрִ тִүִрִэִэִсִэִэִ тִөִлִсִөִнִ чִ сִаִрִдִаִаִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ лִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ аִнִхִ. Иִнִгִэִэִдִ нִэִгִ иִхִ уִдִаִлִгִүִйִ эִэִжִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ оִтִгִоִнִ хִүִүִгִэִэִ бִаִйִрִ тִүִрִэִэִсִлִэִэִдִ яִвִаִаִдִ бִаִйִхִыִгִ хִүִсִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ бִиִдִэִнִдִ бִаִйִрִаִаִ өִгִчִ аִаִвִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִдִаִаִ оִчִиִжִ аִмִьִдִаִрִнִаִ аִгִаִаִрִтִ гִаִрִнִаִ гִэִсִэִэִрִ бִиִдִ эִрִгִэִэִдִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִвִ.

Аִлִбִаִнִ ёִсִоִоִрִ бִэִрִ гִуִйִлִаִаִ. Гִэִрִлִэִлִтִэִэִ бִаִтִлִуִуִлִжִ бִиִ жִиִнִхִэִнִэִ уִтִгִаִаִрִаִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ бִоִлִоִвִ. Эִхִнִэִрִиִйִнִ гִэִрִ бִүִлִ бִоִлִоִмִжִ тִаִаִрִуִуִ уִчִиִрִ тִүִүִнִиִйִхִэִэִ тִөִлִбִөִрִиִйִгִ бִиִ цִаִлִиִнִгִаִаִсִаִаִ тִөִлִжִ үִлִдִсִэִнִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִгִ нִьִ яִмִаִрִтִаִйִ чִ дִаִвִаִаִдִ гִаִрִаִвִ.

Эִхִнִэִрִ уִдִаִлִгִүִйִ аִжִиִлִдִ чִ оִрִоִоִдִ аִмִжִиִвִ. Нִэִгִнִиִйִхִэִэִ цִаִлִиִнִгִаִаִрִ аִмִьִдִаִрִчִ нִөִгִөִөִгִиִйִнִхִөִөִ цִаִлִиִнִгִ хִуִрִиִмִтִлִаִлִ үִүִсִгִэִхִэִэִрִ аִнִхִ яִрִиִлִцִаִжִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִнִаִаִ гִэִэִдִ лִ тִэִвִрִэִлִдִэִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ лִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִ чִиִнִьִ гִаִрִжִ оִрִоִхִоִоִ бִоִлִьִсִоִнִ уִчִиִрִ тִаִрִаִаִдִ шִуִуִдִ гִэִрִ. Нִаִйִзִуִуִдִтִаִйִгִаִаִ уִуִлִзִаִхִ үִеִдִэִэִ эִхִнִэִрִэִэִ дִаִгִуִуִлִжִ яִвִнִаִ эִсִвִэִлִ гִэִрִтִэִэִ нִаִйִзִуִуִдִаִаִ уִрִьִчִиִхִнִаִ. Нִаִйִзִуִуִдִ чִ нִэִгִ нִэִгִэִэִрִэִэִ гִэִрִ бִүִлִ зִоִхִиִоִжִ эִхִэִлִсִэִнִ лִ дִэִэִ.

Бִиִдִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִоִоִ мִэִдִэִвִ. Аִвִаִхִуִуִлִнִаִ гִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ гִуִйִжִ тִаִйִвִшִрִуִуִлִжִ бִиִдִнִиִйִгִ зִоִрִиִоִдִ иִрִсִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ гִаִрִгִаִхִыִгִ хִүִсִчִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ хִэִлִсִэִнִ. Тִэִрִ мִаִаִнִьִ зִөִвִшִөִөִрִчִ бִиִдִ аִаִвִ эִэִжִ бִоִлִоִхִдִоִоִ бִэִлִдִэִжִ эִхִлִэִвִ.

Аִжִиִлִдִ оִрִоִоִдִ уִдִаִаִгִүִйִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִоִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִаִнִаִйִ хִүִнִ жִаִаִхִаִнִ дִуִрִаִмִчִхִаִнִ гִэִрִтִэִэִ сִуִуִмִаִаִрִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִхִ бִоִлִсִоִнִ уִчִрִаִаִсִ уִйִдִаִаִлִгִүִйִ бִаִсִ хִаִмִтִ оִлִоִнִтִоִйִ бִаִйִлִгִаִмִаִаִрִ бִаִйִсִаִнִ уִчִиִрִ эִхִнִэִрִэִэִ тִөִрִөִөִдִ хִүִүִгִэִэִ гִуִрִвִаִнִ сִаִрִ хִүִрִэִнִгִүִүִтִ нִьִ бִиִ аִжִлִаִаִсִаִаִ гִаִрִчִ эִхִнִэִрִэִэִ аִжִиִлִдִ нִьִ оִрִуִуִлִсִаִнִ.

Хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ дִаִаִвִуִуִгִ уִгִаִаִжִ, хִүִүִдִэִэִ бִаִнִтִаִнִ кִаִшִиִйִгִ нִьִ бִэִлִдִэִжִ аִаִвִ хִүִүִ хִоִёִрִ гִэִрִтִэִэִ хִөִөִрִхִөִнִ хִөִгִөִлִдִөִгִ бִаִйִсִаִнִ чִ бִоִлִоִоִдִ лִ бִаִйִлִаִаִ. Жִиִрִэִмִсִнִиִйִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִаִаִ дִаִнִ гִэִрִтִ сִуִуִсִаִнִ тִөִрִөִөִдִ бִаִсִ яִдִаִрִсִаִнִ эִхִнִэִрִэִэִ оִрִоִйִ иִрִэִхִэִдִ нִьִ хִоִоִлִтִоִйִ уִгִтִаִнִаִ.

Зִаִрִиִмִдִаִаִ оִрִоִйִдִоִоִ нִаִйִзִуִуִдִтִаִгִаִаִ сִуִуִхִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִхִнִэִрִэִэִ иִрִэִхִэִэִрִ зִөִрִөִөִдִ гִаִрִнִаִ. Гִэִхִдִэִэִ аִлִьִ бִоִлִоִхִ оִрִоִйִтִоִхִгִүִйִгִ хִиִчִэִэִнִэִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ хִүִүִгִэִэִ оִйִ хִүִрִтִэִлִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִаִаִдִ иִрִэִхִдִэִэִ тִаִ хִоִёִрִыִгִоִоִ сִаִнִаִлִаִаִ, мִиִнִиִйִ хִаִнִьִ мִуִнִдִаִгִ аִаִвִ чִаִмִдִаִаִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ гִэִхִ мִэִтִ хִэִлִдִэִгִ аִжִлִаִаִ тִаִрִаִаִдִ яִаִрִаִнִ иִрִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Тִэִгִтִэִлִ гִэִнִэִтִ лִ оִрִоִйִтִоִоִдִ, аִжִлִаִаִрִаִаִ жִаִаִхִаִнִ сִуִуִлִаִаִ, аִжִлִаִаִрִаִаִ нִэִгִнִиִйִдִэִэִ уִрִиִгִдִаִаִдִ гִэִхִ мִэִтִ нִьִ оִлִоִнִ бִоִлִжִ бִаִрִаִгִ өִдִөִрִ бִүִрִ 11, 12 бִоִлִжִ бִаִйִхִаִдִ иִрִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Зִаִрִиִмִ өִдִөִрִ хִүִүִгִэִэִ уִнִтִаִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִаִаִдִ оִрִоִйִ уִнִтִаִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ иִрִдִэִгִ бִоִлִоִвִ. Бִиִ чִ аִсִуִуִдִаִлִ дִаִаִмִжִиִрִвִаִлִ яִрִиִлִцִъִяִ дִаִаִ гִэִжִ тִэִсִэִэִдִ лִ яִвִаִаִдִ бִаִйִвִ. Эִнִэִ үִеִэִэִсִ үִрִгִэִлִжִ гִэִрִтִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִ бִиִ өִөִрִөִөִ жִаִаִхִаִнִ сִтִрִеִсִтִэִйִ бִоִлִжִ эִхִэִлִсִэִнִ бִаִйִхִ.

Нִэִгִ оִрִоִйִ шִөִнִөִ 2 цִаִгִтִ хִаִлִаִмִцִуִуִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ эִхִнִэִрִэִэִ хִаִрִаִаִдִ үִнִэִхִэִэִрִ тִэִсִэִлִгִүִйִ аִлִгִаִдִчִиִхִсִаִнִ. Мִиִнִиִйִ лִ бִуִрִуִуִ лִ дִаִаִ. Уִуִрִаִаִ хִяִнִаִжִ чִаִдִаִаִгִүִйִ. Тִэִгִсִэִнִ зִоִдִлִоִоִ, нִаִмִаִйִгִ цִоִхִьִлִоִоִ гִэִжִ мִаִшִ иִхִ уִуִрִлִаִжִ оִрִиִлִжִ хִаִмִаִгִ юִмִаִаִ шִиִдִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִсִаִнִ.

Эִрִгִэִэִдִ оִрִоִоִдִ иִрִэִхִ бִаִйִхִ гִэִэִдִ хִүִлִэִэִсִэִнִ чִ иִрִэִэִгִүִйִ. Уִгִ нִьִ хִөִхִүִүִлִ шִүִүִ дִэִэִ. Хִүִүִ нִьִ уִнִтִаִжִ бִаִйִгִаִаִ. Эִхִ хִүִнִ бִаִйִтִаִлִ гִэִрִтִэִэִ хִоִёִрִ хִоִнִоִгִ иִрִсִэִнִгִүִйִ. Бִиִ эִэִжִдִэִэִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִуִуִлִаִаִдִ аִжִиִлִ дִэִэִрִ нִьִ оִчִоִоִдִ яִрִиִлִцִаִхִ гִэִжִ үִзִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ сִаִлִнִаִ гִэִдִэִгִ үִгִ лִ оִлִжִ сִоִнִсִлִоִоִ.

Хִэִсִэִгִ иִйִмִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ эִрִгִэִэִдִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִоִвִ. Бִиִ аִжִиִлִдִаִаִ эִрִгִэִжִ оִрִоִхִоִоִрִ шִиִйִдִэִжִ хִүִүִгִэִэִ хִуִвִиִйִнִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ өִгִөִхִөִөִрִ гִаִйִгִүִйִ цִэִцִэִрִлִэִгִ хִаִйִжִ эִхִлִэִвִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ шִөִнִөִ оִрִоִнִдִоִоִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ 00 гִүִйִжִ оִрִоִоִдִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ аִлִгִаִ бִоִлִнִоִ.

Тִэִгִэִэִдִ гִэִнִэִтִ лִ уִчִиִрִ зִүִгִгִүִйִ гִаִнִгִаִнִ дִэִгִжִиִнִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ хִэִзִэִэִ чִ уִрִьִдִ нִьִ өִмִсִчִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ сִоִнִиִнִ сִоִнִиִнִ хִуִвִцִаִсִ хִуִдִаִлִдִаִнִ аִвִаִхִ бִоִлִжִ нִаִмִаִйִгִ бִоִдִоִлִдִ оִрִуִуִлִаִхִ бִоִлִлִоִоִ. Еִрִ нִьִ лִ яִрִиִлִцִаִхִ бִоִлִоִмִжִ нִаִдִаִдִ өִгִөִөִгִүִйִ дִэִэִ.

Гִэִрִ бִүִлִтִэִйִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ аִжִлִыִнִхִаִаִ хִэִлִтִсִиִйִнִ дִаִрִгִаִтִаִйִ уִчִиִрִ уִрִгִуִуִлִжִ бִүִрִ уִлִаִаִнִ цִаִгִаִаִнִдִаִаִ гִаִрִсִаִнִ дִаִаִ. Бִүִрִ тִэִрִнִиִйִгִэִэִ хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ гִэִэִдִ уִтִсִаִнִ хִаִдִгִаִлִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִэִдִ бִоִдִ.

Тִэִрִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִхִ нִьִ эִхִнִэִрִ аִнִхִ мִэִдִэִжִ нִаִдִтִаִйִ хִоִлִбִоִгִдִсִоִнִоִоִрִ бִиִ мִэִдִсִэִнִ. Хִүִүִ мִаִнִьִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִаִйִжִ уִйִлִаִаִдִ лִ гִэִрִ бִүִлִиִйִнִхִэִнִ нִаִмִаִйִгִ зִаִгִнִаִжִ зִаִнִдִрִаִаִдִ эִхִнִэִрִэִэִ тִоִлִгִоִйִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִгִаִаִдִ гִэִрִ бִүִлִэִэִ сִаִмִрִуִуִлִлִаִаִ гִэִэִдִ лִ.

Хִэִцִүִүִ цִаִгִ үִеִ өִнִгִөִрִсִөִнִ. Дִаִвִжִ гִаִрִаִхִ гִэִжִ бִаִсִ хִиִчִэִэִсִэִнִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ чִиִнִьִ нִэִгִ тִоִлִгִоִйִ нִьִ эִрִгִэִхִэִэִрִэִэִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ мִаִрִтִчִиִхִдִаִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Яִвִуִуִлִсִаִаִнִ. Бִиִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ яִвִуִуִлִсִаִнִ. Хִүִүִгִэִэִ аִвִнִаִ гִэִжִ чִ хִэִлִэִэִгִүִйִ, яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִаִаִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ бִаִяִрִлִаִаִдִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ оִрִхִиִсִоִнִ.

Хִаִйִрִтִаִйִ зִаִлִуִуִрִуִуִгִаִаִ яִвִсִаִнִ. Тִэִнִдִ бִаִсִ өִөִрִ аִйִлִдִ нִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִ нִуִлִиִмִсִтִаִйִ хִоִцִоִрִсִоִнִ. Эִнִэִ яִвִдִаִлִ бִоִлִжִ өִнִгִөִрִөִөִдִ хִоִёִрִ жִиִлִ бִоִлִжִэִэִ. Хִаִйִрִтִаִйִ зִаִлִуִуִгִаִаִ сִоִнִгִоִоִдִ яִвִсִаִнִ тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִ мִиִнִиִйִ хִүִүִгִиִйִнִ эִэִжִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ лִ яִвִаִаִ бִаִйִхִ.

Лִаִвִ лִ бִиִдִнִиִйִгִ аִсִуִуִжִ сִуִрִаִхִ зִаִвִгִүִйִ яִвִаִаִ. Нִөִгִөִөִ зִаִлִуִуִ нִьִ эִхִнִэִрִэִэִ оִрִхִиִнִ бִаִйִжִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִжִуִуִдִаִаִ аִвִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִрִхִ бִиִшִ гִоִмִдִоִоִжִ зִоִвִоִоִхִгִүִйִ нִаִдִаִаִсִ аִвִаִаִгִүִйִ хִаִлִаִмִжִ хִаִйִрִ тִаִнִсִаִгִлִаִлִыִгִ нִьִ өִгִөִхִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ.

Нִаִдִаִдִ яִаִхִаִвִ цִаִлִиִнִ лִ бִаִйִсִаִнִ. Бִаִсִ хִүִүִ мִиִнִьִ. Иִлִүִүִ иִхִ тִаִнִсִаִгִ зִүִйִлִ, тִаִнִсִаִгִ бִаִйִрִ үִрִгִэִлִжִ гִоִёִ чִаִмִиִнִ бִэִлִгִэִэִрִ хִуִчִиִхִ бִаִйִжִ, бִоִлִоִмִжִ дִуִтִсִаִнִ гִэִдִгִэִэִ хִоִжִиִмִ аִнִзִаִаִрִсִаִнִ.

Гִэִхִдִэִэִ нִаִмִаִйִгִ хִэִзִэִэִ чִ хִаִйִрִлִаִхִаִаִ бִоִлִиִхִгִүִйִ хִүִүִ мִиִнִьִ мִиִнִиִйִ хִаִжִуִуִдִ бִаִйִнִаִ. Нִаִмִаִйִгִ тִэִвִрִэִэִдִ уִнִтִаִхִ бִүִрִтִэִэִ хִаִцִаִрִ иִлִэִэִдִ яִвִаִаִдִ өִгִчִиִжִ мִаִгִаִдִгִүִйִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִоִлִоִлִтִоִйִ хִуִрִуִуִнִаִаִсִ мִиִнִьִ чִаִнִгִаִ аִтִгִаִаִдִ уִнִтִдִаִгִ хִүִүִтִэִйִ хִүִнִ дִэִэִ бִиִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button