Өгүүллэг

“40 ГִАִPЧִИִХִСִАִНִ БִАִЙִЖִ ЭִЛִЭִHЦִЭִГִHИִЙִ ЧִИִНִЬִ ХִАִЙִРִ ДִУִРִЛִАִЛִ ВִЭִ…”

Бִиִ дִөִчִиִнִ нִаִсִнִыִ бִоִсִгִоִ дִаִвִсִаִнִ бִүִсִгִүִйִ. Бִиִ гִэִрִ бִүִлִтִэִйִ нִэִгִ оִхִиִнִ, нִэִгִ хִүִүִтִэִйִ. Гִэִхִдִэִэִ бִаִсִ нִуִуִцִ aмִpaгִтִаִйִ. Тִаִ яִаִрִаִнִ нִаִмִаִйִгִ бִиִтִгִиִйִ бִуִрִуִуִтִгִаִаִрִаִйִ. Эִнִэִ хִүִнִиִйִгִ бִиִ нִуִуִцִ aмִpaгִ тִөִдִиִйִхִөִнִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִгִүִйִ, хִоִжִуִуִ уִчִиִрִсִаִнִ хִаִйִрִ мִиִнִьִ.

Тִаִ бִаִсִ 40 хִүִрִчִхִэִэִдִ үִxcэִнִ эִлִэִнִцִэִгִнִиִйִ хִаִйִрִ вִэִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ эִхִэִлִсִнִиִйִгִ бִиִ тִаִаִмִаִгִлִаִжִ бִаִйִнִаִ. Гִэִвִчִ эִнִэִ үִнִэִнִ. Бִиִ аִйִлִыִнִ бִаִгִаִ оִхִиִнִ, гִэִхִдִэִэִ эִрִтִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ зִоִхִиִоִсִоִнִ. Гִэִвִчִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ мִиִнִиִйִ бִоִдִоִжִ тִөִсִөִөִлִжִ бִаִйִсִаִнִ шִиִгִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ эִэִ.

Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ аִвִиִрִ тִүִрִгִэִнִтִэִйִ, xapаִаִлִыִгִ еִрִөִөִлִ шִиִгִ уִрִсִгִаִдִаִгִ тִиִйִмִ лִ нִэִгִэִнִ. Xүִүִxэִнִ шִуִуִхִaнִыִ аִсִуִуִдִаִлִ иִхִтִэִйִ. Зִаִрִиִмִтִаִйִ нִьִ бִиִ уִлִаִаִнִ нִүִүִрִэִэִрִэִэִ тִуִлִжִ, зִаִрִиִмִтִаִйִ нִьִ уִтִаִсִнִыִ аִрִаִаִсִ чִ хִэִрִүִүִлִ тִэִмִцִэִлִ хִиִйִжִ лִ яִвִлִаִаִ.

Тִаִнִьִдִ лִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ үִрִ дִүִнִ гִаִрִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ лִэִэִ. Гִэִхִдִэִэִ бִиִ сִаִлִаִхִыִгִ уִрִьִтִаִлִ бִоִлִгִоִоִгִүִйִ, хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִнִчִрִүִүִлִжִ, бִэִтִгִэִрִүִүִлִэִхִгִүִйִ лִ гִэִжִ тִэִсִэִжִ, тִэִвִчִиִжִ өִдִиִйִ хִүִрִсִэִнִ. Бִиִ хִэִзִэִэִ хִоִйִнִоִ 38 нִаִсִтִаִйִ дִаִаִ дִаִхִиִнִ жִиִрִэִмִсִэִлִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ – оִдִоִоִ хִөִгִшִиִрִсִөִнִ хִоִйִнִоִ оִоִ хִүִүִхִдִэִэִрִ яִаִдִаִгִ юִмִ, оִхִиִнִ чִ оִюִуִтִаִнִ бִоִлִчִиִхִлִоִоִ.

Бִаִсִ нִэִгִ хִүִнִиִйִ бִаִрִаִаִ тִөִрִүִүִлִчִиִхִ чִ юִмִ бִиִлִүִүִ гִэִсִэִнִ тִуִлִ aбִopтִнִыִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ өִвִдִөִлִтִиִйִгִ аִрִаִйִхִиִйִнִ шִүִдִэִэִ зִуִуִнִ тִэִвִчִиִжִ хִүִүִхִдִэִэִ аִвִаִхִуִуִлִсִаִнִ дִаִаִ. Эִнִэִ үִгִ, эִнִэִ иִхִ өִвִдִөִлִтִ оִлִоִнִ жִиִлִиִйִнִ тִэִсִвִэִрִ, тִэִвִчִэִэִрִ, аִмִьִдִрִаִлִаִаִ, хִаִнִьִ иִжִиִлִ мִиִнִьִ гִэִсִэִнִ үִнִэִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ мִиִнִьִ үִгִүִйִ бִоִлִгִоִсִоִнִ юִмִ.

Бִиִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִсִэִэִ бִуִсִаִдִ зִүִйִлִиִйִгִ тִүִрִ зִуִуִрִыִнִ үִзִэִгִдִэִлִ мִэִтִэִэִрִ хִүִлִэִэִжִ аִвִаִнִ бִаִяִрִлִаִхִ гִоִмִдִоִхִ мִэִдִрִэִмִжִэִэִ аִлִдִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ аִмִьִдִаִрִчִ, пִиִвִоִ, apxиִйִгִ уִуִхִ бִоִлִоִмִжִ лִ тִаִаִрִвִаִлִ уִуִжִ лִ оִрִхִиִдִоִгִ бִоִлִсִнִоִоִ өִөִрִөִөִ мִэִдִэִвִчִ, тִаִтִгִаִлִзִаִхִгִүִйִ яִвִлִаִаִ.

Гִэִхִдִэִэִ бִиִ хִүִүִгִэִэִ аִсִрִаִхִ үִүִрִгִэִэִ цִаִлִгִаִрִдִуִуִлִаִаִгִүִйִ эִэִ. Тִэִнִгִэִрִ мִэִдִнִэִ. Хִоִёִрִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ нִэִгִ уִдִаִаִ эִрִүִүִлִжִүִүִлִэִхִэִдִ чִ оִрִжִ үִзִэִвִ. Тִэִнִдִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ оִлִжִ хִаִрִсִаִнִ юִмִ.

Бִиִ цִаִгִтִаִаִ яִмִаִрִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ яִвִсִнִаִаִ эִрִгִэִнִ сִаִнִаִжִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ аִрִчִаִаִгִаִаִ аִлִдִаִжִ яִвִаִаִ бִаִйִдִлִаִаִсִаִаִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ иִчִиִжִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִ цִаִгִдִаִаִ – эִгִчִ эִэִ тִаִ дִаִхִиִжִ бִиִтִгִиִйִ уִуִгִаִаִрִаִйִ гִэִжִ гִаִнִцִхִаִнִ нִаִдִаִдִ лִ зִоִрִиִуִлִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ хִэִлִсִэִнִ юִмִ.

Бִиִ лִ тִэִгִжִ бִоִдִоִхִгִүִйִ юִуִ дִаִаִ. Бִиִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִэִдִ гִэִрִтִэִэִ тִоִгִтִдִоִгִгִүִйִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ бִаִсִ лִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִвִ. Тִэִрִгִэִнִцִэִрִтִэִйִ хִүִүִгִиִйִнִ мִаִаִнִьִ сִаִнִаִаִ мִаִшִ иִхִ зִоִвִсִоִнִ – эִэִжִ эִэִ иִнִгִэִэִдִ хִүִрִэִэִдִ иִрִсִэִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ, бִиִ мִуִуִ лִ юִмִ бִоִдִлִоִоִ шִ дִэִэִ, бִиִ тִаִнִыִгִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִ яִаִжִ аִмִьִдִрִаִхִ юִмִ бִэִ гִэִсִэִнִ дִэִэִ. Хִоִёִуִлִ бִаִаִхִаִнִ уִйִлִаִлִдִлִаִаִ.

Тִиִйִмִ эִэִ эִцִэִгִ нִьִ тִоִоִхִоִоִ бִоִлִьִсִоִнִ хִүִүִдִ мִиִнִьִ бִиִ лִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִ хִоִрִвִоִоִ хִөִмִөִрִсִөִнִтִэִйִ аִдִиִлִ юִмִ хִоִйִнִоִ. Бִиִ тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ сִэִтִгִэִлִдִэִэִ тִэִрִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ хִөִрִсִлִөִгִ бִоִрִ цִаִрִаִйִ, мִоִнִхִоִрִдִуִуִ хִаִмִрִыִгִ тִөִсִөִөִлִөִнִ бִоִдִдִоִгִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ. Тִүִүִнִтִэִйִ сִ*кִсִиִйִнִ сִаִйִхִнִыִгִ чִ тִөִсִөִөִлִдִөִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Хִүִсִлִиִйִгִ мִиִнִьִ бִуִрִхִаִнִ иִвִэִэִжִ бִиִ нִэִгִ өִдִөִрִ тִүִүִнִтִэִйִ дִэִлִгִүִүִрִтִ тִаִаִрִсִаִнִ дִаִаִ. Хִэִдִэִнִ тִоִрִ юִмִыִгִ мִиִнִьִ нִаִдִаִдִ дִөִхִүִүִлִжִ өִгִсִөִнִ хִэִрִэִгִ. Бִиִ зִоִрִиִгִ гִаִрִгִаִжִ – дִүִүִ уִтִаִсִнִыִхִаִаִ дִуִгִаִаִрִыִгִ өִгִөִөִчִ гִэִвִэִлִ тִэִрִ – мִиִнִиִйִ дִуִгִаִаִрִыִгִ аִсִуִуִжִ нִаִдִрִуִуִ зִаִлִгִаִсִаִнִ бִиִлִэִэִ.

Эִнִэִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ нִиִлִэִэִдִ хִэִдִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִаִрִаִаִ тִэִрִ нִаִдִрִуִуִ зִаִлִгִаִжִ – тִаִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִвִ. Бִаִйִнִаִ аִаִ гִэִвִэִлִ – тִаִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִ дִэִэִрִэִэִ хִэִдִэִнִ мִаִтִеִрִиִаִлִ тִаִрִаִаִгִаִаִдִ өִгִөִөִчִ, мִаִнִаִйִхִ АִХִАִ тִэִмִцִэִэִнִ зִоִхִиִоִнִ бִаִйִгִуִуִлִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ гִэִэִдִ аִвִаִаִдִ иִрִэִвִ.

Зִаִ тִэִгִьִеִ эִэִ гִэִхִэִдִ – уִрִьִдִчִиִлִжִ сִуִдִлִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִ хִэִрִэִгִ гִэִвִ. Бִиִ – аִаִнִ зִаִ оִйִлִгִоִлִоִоִ гִэִхִдִэִэִ тִүִүִнִиִйִ хִаִрִцִ – тִаִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ юִмִ аִаִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ бִиִ зִөִнִгִөִөִрִөִөִ мִэִдִэִрִчִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Хִэִдִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִаִрִаִаִ мִаִнִаִйִ дִэִэִрִ тִэִрִ нִэִгִ цִаִгִдִаִаִтִаִйִ иִрִжִ тִэִмִцִэִэִнִиִйִ уִдִиִрִдִлִаִмִжִ аִаִ өִгִөִнִ мִэִдִэִэִлִэִлִ хִиִйִсִэִнִ. Бִиִдִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ хִаִрִцִ тִуִлִгִаִрִчִ хִаִрִцִаִаִ бִуִрִуִуִлִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִ өִрִөִөִнִиִйִхִөִөִ xүִүִxнִэִэִсִ – бִиִ хִоִцִоִрִчִ оִрִоִоִдִ сִоִнִсִоִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ хִэִнִ хִэִнִ гִэִдִэִгִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ гִэִнִэִ гִэִвִэִлִ тִэִрִ нִэִрִнִүִүִдִиִйִгִ нִьִ хִэִлִэִэִдִ, тִэִрִ бִоִрִ цִаִрִаִйִтִаִйִ цִаִгִдִаִаִ мִаִнִаִйִ эִнִдִ шִиִлִжִиִжִ иִрִсִэִнִ хִүִнִ гִэִнִэִ эִэִ. Бִаִсִ иִхִ нִаִрִгִиִаִнִ чִ – тִаִнִаִйִ нִуִтִгִаִаִсִ бִэִрִ аִвִаִаִдִ бִуִцִнִаִ аִаִ аִжִиִлִ гִэִжִ эִнִдִ тִэִнִдִгִүִйִ тִэִнִэִсִэִэִрִ яִвִтִаִлִ 60–ыִнִ тִаִлִыִгִ хִоִлִ дִаִвִаִхִ нִьִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ бִиִдִ – тִэִгִ тִэִгִ гִэִжִ иִнִэִэִлִдִсִэִнִ гִэִвִ.

Аִаִнִ тִиִйִмִ үִүִ гִэִсִэִнִ бִиִ тִүִүִнִиִйִ гִаִнִцִ бִиִеִ гִэִдִгִиִйִгִ мִэִдִэִжִ аִвִаִвִ. Тִэִрִ мִөִнִ нִэִгִ өִдִөִрִ нִаִдִрִуִуִ зִаִлִгִаִжִ мִэִнִдִ мִэִдִэִэִдִ – нִаִдִаִдִ нִэִгִ сִаִйִхִаִнִ хִоִоִлִ, цִаִйִ аִвִчִиִрִчִ өִгִчִ тִуִсִ бִоִлִоִхִгִүִйִ бִиִзִ гִэִсִэִнִ. Бִиִ чִ – зִаִ тִэִгִьִеִ эִэִ гִэִжִ уִрִиִаִлִгִаִхִаִнִ зִөִвִшִөִөִрִчִ бִиִлִэִэִ.

Тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ цִаִйִ, хִоִоִлִ өִгִөִөִчִ гִэִсִэִнִ үִеִдִ нִьִ өִгִдִөִгִ бִаִйִсִнִаִаִ бִиִ өִөִрִөִөִ дִуִрִаִаִрִаִаִ хִоִоִлִ цִаִйִ аִвִаִхִ уִуִ гִэִжִ аִсִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִдִ аִвִаִаִчִиִжִ өִгִдִөִгִ бִоִлִоִвִ. Тִүִүִнִиִйִгִ хִэִдִэִнִ хִоִнִоִгִ – аִаִвִыִнִхִ нִьִ бִиִеִ өִвִдִсִөִнִ гִэִэִдִ нִуִтִаִгִрִуִуִгִаִаִ яִвִсִаִнִ хִоִйִгִуִуִрִ бִиִ үִнִэִхִэִэִрִ хִиִйִхִ юִмִ аִаִ оִлִжִ яִдִаִнִ гִиִеִүִүִрִчִ бִаִйִвִ.

Тִэִсִэִлִгִүִйִ уִтִаִсִрִуִуִ нִьִ зִаִлִгִаִнִ – аִаִвִыִнִхִ нִьִ бִиִеִиִйִгִ аִсִуִуִхִ дִаִлִиִмִдִаִаִ хִэִзִэִэִ иִрִэִхִиִйִгִ нִьִ мִэִдִэִхִиִйִгִ хִүִсִсִэִнִиִйִгִ мִиִнִьִ мִэִдִсִэִнִ юִмִ шִиִгִ тִэִрִ – аִаִвִыִнִ бִиִеִ оִвִоִоִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִсִоִоִнִ мִаִрִгִаִаִшִ гִаִрִнִаִ гִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ дִоִтִрִоִоִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ иִхִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִрִ иִрִэִхִдִэִэִ – эִнִэִ хִэִдִ хִоִнִоִгִтִ чִаִмִаִйִгִ мִаִшִ иִхִ үִгִүִйִлִсִэִнִ шִүִүִ гִэִжִ зִуִрִвִаִсִ бִиִчִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Бִиִ өִөִрִөִөִ тִүִүִнִ дִэִэִрִ гִүִйִгִэִэִдִ хִүִрִчִиִхִсִэִэִнִ. – Сִаִйִнִ уִуִ гִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ уִхִаִсִхִиִйִнִ үִнִсִэִэִдִ – сִаִйִнִ гִэִсִэִнִ. Тִэִрִ мִиִнִиִйִ үִнִсִэִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִсִаִнִ мִэִтִ уִхִаִсִхִиִйִнִ тִэִвִэִрִчִ аִвִсִаִнִ юִмִ.

Бִиִ хִоִёִрִ зִүִрִхִнִиִйִхִэִэִ тִүִгִ тִүִгִ гִэִжִ хִүִчִтִэִйִ цִоִхִиִлִоִхִыִгִ лִ чִаִгִнִаִжִ зִоִгִсִлִоִоִ. Нִиִлִэִэִдִ тִэִвִэִрִчִ зִоִгִсִсִоִнִыִхִоִоִ дִаִрִаִаִ тִэִрִ мִиִнִиִйִ уִрִуִуִлִ дִэִэִрִ үִнִccэִнִ, бִиִ чִ үִнִccэִнִ. Бִиִ дִоִтִрִоִоִ- бִуִрִхִаִнִ мִиִнִьִ чִиִ юִy хִиִйִжִ бִаִйִнִаִ аִаִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ лִ бִаִйִсִаִнִ.

Гִэִвִчִ тִэִрִ бִоִдִоִлִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִйִрִлִаִхִ хִүִсִэִлִдִ мִиִнִьִ гִиִшִгִэִгִдִэִэִдִ өִнִгִөִрִсִөִнִ юִмִ. Бִиִ мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִнִиִйִ үִүִрִиִйִнִ гִэִгִэִэִ, нִаִрִнִыִ шִаִрִгִаִлִ тִуִяִаִ, бִоִлִжִмִоִрִыִнִ жִиִрִгִэִэִ, хִаִвִрִыִнִ зִэִвִэִрִгִэִнִ сִаִлִхִиִ, цִаִсִнִыִ цִоִоִхִоִрִ, аִжִиִлִдִаִаִ, сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ яִвִаִаִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִ хִөִлִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִиִйִгִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִнִ хִаִрִжִ дִуִуִ аִяִлִаִнִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Иִнִгִэִжִ лִ бִиִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ сִаִйִхִнִыִгִ дִаִхִиִнִ мִэִдִэִрִчִ эִхִэִлִсִэִнִ юִмִ. Уִдִаִлִгִүִйִ хִүִүִ мִиִнִьִ чִ дִуִнִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִжִ оִюִуִтִаִнִ бִоִлִоִнִ эִгִчִ дִэִэִрִэִэִ оִчִиִвִ. Хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ мִиִнִьִ тִөִрִсִөִнִ аִхִыִнִ мִаִаִнִьִ нִэִгִ өִрִөִөִнִдִ хִаִмִтִдִаִаִ аִмִьִдִаִрִчִ эִхִлִэִвִ.

Бִиִ аִхִ, бִэִрִгִэִнִ эִгִчִ хִоִёִрִтִоִоִ – оִдִоִоִ аִлִиִйִнִ бִүִрִ оִхִиִнִоִоִ тִаִнִаִйִдִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִлִгִаִхִаִвִ, дִүִүִ нִьִ нִэִмִэִгִдִчִиִхִлִэִэִ, өִрִөִөִнִиִйִ мִөִнִгִөִ тִөִлִнִөִ гִэִхִэִдִ – яִаִхִ юִмִ бִэִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ бִиִ өִгִнִөִ гִэִсִнִэִэִрִэִэִ зִүִтִгִэִсִэִэִрִ өִгִдִөִгִ бִоִлִоִвִ. Аִхִыִгִаִаִ бִаִсִ бִоִдִоִхִгִүִйִ бִоִлִ бִоִлִоִхִгִүִйִ, бִэִрִгִэִнִ дִуִрִгִүִйִцִэִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ чִ еִрִ нִьִ дִэִмִиִйִ өִрִөִөִнִиִйִхִ нִьִ хִөִлִсִиִйִгִ өִгִсִөִнִ нִьִ зִөִвִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ бִиִлִэִэִ.

Оִдִоִоִ мִиִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִ бִүִрִ иִхִ аִмִаִрִ аִмִгִаִлִаִнִ бִоִлִжִ эִэִ. Бִиִ нִөִхִөִрִтִөִөִ гִоִмִдִоִжִ, үִзִэִнִ яִдִдִаִгִ бִаִйִсִнִаִаִ чִ бִоִлִьִсִоִнִ. Тִэִрִ өִөִрִтִөִөִ тִаִаִлִаִгִдִсִаִнִ хִүִүִхִэִнִ шִуִуִхִаִнִтִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִ гִэִжִ хִүִсִсִэִнִ гִаִзִрִаִаִ бִаִйִжִ лִ бִаִйִгִ. Иִрִвִэִлִ нִьִ бִиִ цִаִйִ, хִоִоִлִыִгִ нִьִ хִиִйִжִ өִгִчִиִхִөִөִдִ, хִуִвִцִаִсִ хִуִнִаִрִыִгִ нִьִ уִгִаִаִжִ тִаִвִьִчִиִхִаִаִдִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִаִаִдִ бִаִйִжִ лִ бִаִйִнִаִ.

Оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ оִрִоִйִнִ цִаִгִаִаִрִ нִэִгִ эִгִчִиִйִнִ мִаִаִнִьִ оִёִдִлִыִнִ цִеִхִэִдִ юִмִ оִёִжִ мִөִнִгִөִ оִлִдִоִгִ. Мִиִнִиִйִ цִаִлִиִнִ нִаִдִ дִаִаִ хִүִрִчִ, хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִдִэִэִ иִлִүִүִчִиִлִжִ бִоִлִжִ лִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ бִиִ тִүִүִнִэִэִсִ мִөִнִгִөִ нִэִхִдִэִгִгִүִйִ. Тִэִрִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ бִаִйִрִнִыִ мִөִнִгִиִйִгִ хִиִйִдִэִгִ, тִэִрִ нִьִ лִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ.

Бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ нִэִгִ лִ өִдִөִрִ тִэִрִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִэִэִсִэִэִ хִаִнִьִ бִоִлִчִиִхִ хִэִнִ нִэִгִнִиִйִгִ оִлִоִоִдִ гִэִрִэִэִсִэִэִ яִвִнִаִ аִаִ гִэִжִ шִиִйִдִ гִаִрִгִаִхִ юִмִ бִоִлִ зִөִвִшִөִөִрִөִөִдִ лִ яִвִуִуִлִнִаִ. Хִаִрִиִнִ мִиִнִиִйִ хִаִйִрִлִаִсִаִнִ эִнִэִ хִүִнִ нִаִмִаִйִгִ оִрִхִиִоִдִ яִвִсִаִнִ чִ бִиִ хִаִрִаִмִсִаִхִгִүִйִ эִэִ. Бִиִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִсִ сִаִйִхִаִнִ бִүִхִнִиִйִгִ хִаִрִаִмִгִүִйִ хִүִрִтִсִэִнִ эִнִэִ иִхִ аִзִ жִаִрִгִаִлִдִаִаִ бִаִяִрִлִаִхִ ёִсִтִоִйִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button