Өгүүллэг

“СִЭִЛִЭִНִГִИִЙִНִ ЗִАִХִ ДִЭִЭִРִ ЯִВִЖִ БִАִЙִГִАִАִДִ МִАִХִ МִАִРִИִАִ НִЬִ ТִАִАִРִСִАִНִ ДִЭִГִЖִИִНִ БִҮִСִГִҮִЙִТִЭִЙִ ТִАִНִИִЛִЦִАִАִДִ…” – ЖִАִРִГִАִЖִ УִНִШִЛִАִАִ

Бִаִяִрִаִаִ сִүִүִлִиִйִнִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ эִэִлִжִиִйִнִ аִмִрִаִлִтִаִаִ аִвִчִ аִмִжִиִлִгִүִйִ аִжִиִлִаִсִаִнִ бִоִлִoхִоִоִрִ эִнִэִ жִиִлִ аִмִрִаִлִтִаִаִ 7 сִаִрִыִнִ нִэִгִнִэִэִсִ аִвִаִхִаִаִрִ тִөִлִөִвִлִөִнִ зִаִхִиִрִгִаִаִнִдִаִаִ өִрִгִөִдִөִлִ өִгִөִнִ аִмִрִаִлִтִаִаִ аִвִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִэִэִрִ аִмִрִаִлִтִаִаִрִаִаִ Сִэִлִэִнִгִэִдִ бִаִйִдִаִгִ нִаִгִаִцִыִнִдִаִаִ оִчִиִжִ аִйִрִаִгִ сִаִаִмִ уִуִжִ аִмִрִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִсִэִнִ аִжִэִэִ.

Оִйִрִыִнִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ уִуִлִзִаִлִдִаִаִгִүִйִ юִмִ чִиִнִьִ хִэִлִэִлִгִүִйִ шִуִуִдִ яִвִаִаִдִ оִчִвִоִлִ ёִсִтִоִйִ гִэִнִэִтִиִйִнִ бִэִлִэִгִ бִоִлִнִоִдִоִоִ аִхִ бִэִрִгִэִнִ хִоִёִрִ бִаִяִрִлִаִаִдִ сִүִйִдִ бִоִлִоִхִ бִаִйִхִ хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ чִ зִөִнִдִөִөִ тִоִмִ бִоִлִцִгִоִоִгִоִоִдִ тִаִнִиִгִдִаִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִлִгִүִйִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ Сִэִлִэִнִгִэִ аִйִмִгִиִйִнִ зִүִгִ хִүִлִгִиִйִнִ жִоִлִоִоִ зִаִлִаִнִ дִаִвִхִиִжִ яִвִнִаִ.

Гִаִнִцִаִаִрִаִаִ яִвִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ зִаִмִыִнִ гִуִаִнִзִаִнִдִ чִ оִрִоִлִгִүִйִ дִаִвִхִиִсִаִаִрִ Бִаִрִуִуִнִхִаִрִаִаִ оִрִжִ иִрִэִхִэִдִ зִаִмִыִнִ хִаִжִуִуִдִ хִоִёִрִ хִүִнִ гִаִрִ өִрִгִөִнִ зִоִгִсִоִхִыִгִ хִаִрִаִнִ хִаִжִуִуִхִаִнִдִ нִьִ оִчִиִнִ тִоִоִрִоִмִзִ гִиִшִгִэִнִ зִоִгִсִвִоִлִ нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ хִүִнִ дִөִхִөִнִ иִрִжִ Дִаִрִхִаִнִ оִрִоִхִуִуִ гִэִхִэִдִ оִрִнִоִ оִрִнִоִ сִуִуִчִиִхִ гִэִсִэִэִрִ эִхִнִэִрִ нִөִхִөִрִ бִоִлִоִлִтִоִйִ хִоִёִрִ хִүִнִ сִуִуִлִгִаִжִ аִвִаִнִ хִөִдִөִлִлִөִөִ.

Гִаִнִцִаִаִрִаִаִ яִвִсִаִнִаִаִ бִоִдִоִхִоִдִ хִаִнִьִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ гִэִсִэִнִ шִиִгִ гִаִнִгִаִрִ гִуִнִгִаִрִ гִэִжִ эִлִдִэִвִиִйִгִ яִрִьִжִ яִвִсִаִаִрִ нִэִгִ лִ мִэִдִхִэִдִ Дִаִрִхִаִнִдִ иִрִлִэִэִ.

Зִаִмִаִаִсִ дִаִйִгִдִсִаִнִ хִоִёִрִыִгִоִоִ гִэִрִиִйִнִхִ нִьִ гִаִдִаִаִ бִуִуִлִгִаִжִ өִгִөִөִдִ шִуִуִдִ дִаִвִхִиִнִ Сִэִлִэִнִгִиִйִнִ зִаִхִ дִэִэִрִ оִчִиִнִ аִхִыִнִдִаִаִ бִэִлִэִгִ сִэִлִтִ чִиִхִэִрִ жִиִмִсִ аִвִаִхִаִаִрִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ оִрִоִсִ чִиִхִэִрִ жִиִмִсִнִиִйִ бִөִөִнִиִйִ тִөִвִдִ оִрִвִоִлִ тִоִрִмִоִгִоִрִ аִлִаִгִ нִүִдִтִэִйִ дִуִнִдִ хִэִрִиִйִнִ нִуִрִуִуִтִаִйִ мִаִхִ мִаִрִиִаִ нִьִ тִаִаִрִсִаִнִ нִүִдִэִэִрִэִэִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִсִэִнִ иִнִэִэִхִэִэִрִэִэִ хִаִцִаִрִ нִьִ хִуִрִуִуִ дִаִрִаִмִ гִаִзִаִрִ хִоִнִхִоִйִсִоִнִ дִэִгִжִиִнִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִнִ уִгִтִлִаִаִ.

Бִаִяִрִаִаִ тִуִсִ тִөִвִөִөִсִ нִиִлִэִэִнִ чִиִхִэִрִ жִиִмִсִ аִвִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ сִаִнִаִаִ нִьִ зִоִвִоִнִ аִмִ нִэִэִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ тִоִоִцִоִоִгִоִоִ хִиִйִгִэִэִдִ гִаִрִлִаִаִ. Гִаִдִаִаִ мִаִшִиִнִрִуִуִгִаִаִ оִчִиִнִ аִвִсִаִнִ юִмִаִаִ мִаִшִиִнִдִаִаִ оִрִуִуִлִжִ тִаִвִиִаִдִ сִаִяִыִнִ бִүִсִгִүִйִ чִ мִэִдִэִэִжִ нִөִхִөִрִ сִүִүִдִэִрִтִэִйִ лִ бִаִйִхִ.

Гִэִхִдִэִэִ яִаִдִаִгִ юִмִ яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ аִрִгִаִ эִвִиִйִнִ оִлִоִоִдִ дִуִгִаִаִрִыִгִ нִьִ оִлִжִ аִвִъִяִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ эִрִгִэִжִ оִчִиִнִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ нִаִаִдִ чִиִхִэִрִ жִиִмִсִнִэִэִсִ чִиִнִьִ уִтִсִаִаִрִ зִаִхִиִаִлִаִаִдִ аִвִчִ бִоִлִнִоִ бִиִзִ дִэִэִ дִуִгִаִаִрִаִаִ өִгִөִөִчִ гִэִхִэִдִ

Бִүִсִгִүִйִ өִнִөִөִхִ лִ еִрִ бִуִсִыִнִ гִоִёִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִлִэִэִ тִоִдִрִуִуִлִаִнִ бִоִлִнִоִоִ бִоִлִнִоִ эִнִэִ мִаִнִаִйִ тִөִвִиִйִнִ тִаִнִиִлִцִуִуִлִгִаִ гִэִсִэִэִрִ уִтִаִсִнִыִ дִуִгִаִаִрִтִаִйִ нִэִрִиִйִнִ хִуִуִдִсִаִаִ өִгִлִөִөִ.

Бִаִяִрִаִаִ гִуִчִ хִүִрִэִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ чִ эִхִнִэִрִ аִвִаִаִгִүִйִ apxиִ тִаִмִxиִ хִаִрִэִгִлִэִдִэִгִгִүִйִ тִоִмִоִоִтִоִйִ нִүִдִэִнִдִ дִуִлִаִаִхִаִнִ бִаִйִлִгִуִуִлִлִаִгִыִнִхִаִаִ тִэִрִгִүִүִнִиִйִ аִжִиִлִчִдִыִнִ нִэִгִ аִжִэִэִ.

Бִаִяִрִаִаִ эִнִдִ зִоִгִсִдִоִгִ хִүִүִхִэִнִ хִаִаִчִсִаִнִ бִэִ аִхִ нִьִ юִмִ аִсִуִуִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ гִэִхִэִдִ аִаִ Уִрִнִаִаִ эִгִчִ хִоִйִшִоִоִ бִаִрִаִаִнִдִаִаִ яִвִчִиִхִсִаִаִнִ мִаִрִгִаִаִшִ нִөִгִөִөִдִөִрִөִөִсִ иִрִэִхִ бִаִйִхִ бִиִ хִуִдִаִлִдִаִгִчִ нִьִ бִаִйִгִаִаִмִаִаִ тִаִ хִоִйִнִоִоִсִ юִмִ хִуִмִ зִаִхִиִжִ аִвִчִрִуִуִлִсִаִнִ юִмִ уִуִ юִмִ хִэִлִүִүִлִэִхִ үִүִ гִэִхִэִдִ

Зִаִ яִаִхִаִвִ яִаִхִаִвִ зִүִгִэִэִрִ аִхִ нִьִ өִөִрִтִөִйִ нִьִ уִтִсִаִаִрִ яִрִьִчִиִхִъִяִ мִиִнִиִйִ дִүִүִ дִуִгִаִаִрִыִгִ нִьִ өִгִөִөִчִ дִуִгִаִаִрִ нִьִ хִэִдִ бִиִлִэִэִ гִэִжִ дִаִхִиִнִ дִуִгִаִаִрִыִгִ нִьִ аִвִаִхִаִдִ өִөִрִөִөִсִ нִьִ аִвִсִаִнִ дִуִгִаִаִрִтִаִйִ тִаִаִрִчִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִаִяִрִаִаִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִтִ иִрִсִэִнִэִэִсִэִэִ хִоִйִшִ Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִрִүִүִ зִаִлִгִаִнִ бִаִсִ чִ гִэִжִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִлִгִүִйִ аִжִлִыִнִхִаִнִдִаִаִ тִаִрִаִаִяִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ хִэִрִ тִаִаִрִсִаִнִ чִиִхִэִрִ жִиִмִсִ зִаִхִиִаִлִаִнִ аִвִаִхִ дִаִлִиִмִаִаִрִаִаִ тִаִнִиִлִцִаִаִдִ аִмִжִлִаִаִ.

Иִнִгִэִэִдִ тִэִдִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ оִрִоִйִ бִоִлִгִоִнִ уִтִаִсִаִаִрִ яִрִьִжִ феִйִсִфүִүִкִэִэִрִ хִаִрִьִцִсִаִаִрִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ бִаִрִаִгִ жִиִлִ шִаִхִаִмִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִ уִуִлִ нִьִ хִаִаִ бִаִйִсִаִнִ Хִоִвִдִ нִуִтִгִиִйִнִхִ бִоִлִоִвִчִ хִоִтִоִдִ оִюִуִтִаִнִ цִаִгִтִаִаִ үִеִрִхִэִжִ дִаִсִаִнִ хִаִнִиִлִсִаִнִ эִрִ нִөִхִрִөִөִ дִаִгִаִнִ Сִэִлִэִнִгִэִдִ сִуִуִрִьִшִаִаִдִ жִиִлִ чִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִйִтִаִлִ эִрִ нִөִхִөִрִ нִьִ мִөִнִгִөִтִөִйִ бִүִсִгִүִйִ дִаִгִаִнִ гִаִдִаִаִдִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ аִжִ.

Уִрִнִаִаִ нִөִхִөִрִөִөִсִөִөִ жִиִрִэִмִсִэִнִ үִлִдִэִнִ хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִтִоִйִ бִоִлִсִоִнִ бִоִлִоִвִчִ тִүִүִнִдִэִэִ мִаִшִ хִаִйִрִтִаִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ иִрִгִэִэִдִ иִрִэִхִ бִоִлִвִуִуִ гִэִжִ гִоִрִьִдִоִнִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ дִоִлִоִоִнִ жִиִлִиִйִгִ аִрִдִаִаִ оִрִхִиִхִдִоִоִ аִмִьִдִрִаִхִыִнִ эִрִхִэִнִдִ оִрִоִсִ мִоִнִгִоִлִыִнִ хִиִлִ дִаִмִнִуִуִлִаִнִ гִаִнִзִаִгִыִнִ нִаִйִмִаִаִ хִиִйִжִ яִвִсִаִаִрִ өִдִиִйִ хִүִрִчִэִэִ.

Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִ хִуִвִиִйִнִ аִжִлִаִаִрִ хִоִтִ оִрִоִхִ бִоִлִжִ Бִаִяִрִаִаִ тִэִрִ хִоִёִрִтִ уִуִлִзִаִлִдִаִхִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִоִмִжִ тִоִхִиִоִлִоִоִ. Иִнִгִэִэִдִ тִэִрִ хִоִёִрִ уִуִлִзִаִхִ гִаִзִаִрִ цִаִгִ мִиִнִуִтִаִаִ тִоִвִлִоִоִдִ тִоִвִоִлִсִоִнִ цִаִгִтִаִаִ бִоִлִзִсִоִнִ гִаִзִаִрִтִаִаִ уִуִлִзִаִцִгִаִаִлִаִаִ.

Эִнִгִиִйִнִ бִоִлִоִвִчִ цִэִвִэִрִхִэִнִ рִеִсִтִоִрִаִнִдִ нִаִмִуִуִхִаִнִ хִөִгִжִмִиִйִнִ аִяִ сִоִнִсִоִнִгִоִоִ хִоִоִлִлִоִоִдִ дִаִpc шִиִмִэִнִ хִэִсִэִгִ яִрִиִлִцִсִаִнִыִ эִцִэִсִтִ нִэִгִэִнִтִ оִрִоִйִ бִоִлִсִоִнִ бִоִлִхִоִоִрִ рִеִсִтִоִрִаִнִаִаִсִ гִаִрִаִнִ тִаִкִсִиִ хִөִлִөִгִлִөִнִ Бִаִяִрִаִаִгִиִйִнִдִ оִчִлִоִоִ.

Бִаִяִрִаִаִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ гִэִхִэִдִ иִхִ тִоִхִиִлִоִгִ сִаִрִуִуִлִхִаִнִ нִэִгִ өִрִөִөִ бִаִйִрִаִнִдִ цִэִвִэִрִхִэִнִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ аִжִэִэִ. Тִэִрִ хִоִёִрִ эִлִдִвִиִйִгִ яִрִиִлִцִаִнִ иִнִэִэִжִ хִөִхִрִөִнִ бִаִяִсִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ цִаִгִ хִаִрִцִгִаִаִвִаִлִ шִөִнִиִйִнִ 1 цִаִгִ бִоִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Хִэִнִ хִэִнִ нִьִ өִгִлִөִөִ аִжִиִлִтִаִйִ уִчִиִрִ уִнִтִаִжִ аִмִрִаִхִаִаִрִ бִоִлִоִнִ Бִаִяִрִаִаִ сִуִнִдִаִгִ бִуִйִдִаִнִ сִуִнִгִаִнִ оִрִоִоִ зִаִсִаִаִдִ оִрִоִнִдִоִоִ оִрִцִгִоִоִлִоִоִ.

Нִэִгִэִнִтִ нִэִгִ оִрִоִнִдִ оִрִсִоִнִ бִаִрִаִгִ бִүִтִэִнִ жִиִлִ шִаִхִаִмִ хִоִёִрִ бִиִеִнִиִйִгִэִэִ аִлִсִаִаִсִ хִүִсִэִнִ хִүִcэִмִжִиִлִсִэִнִ бִоִлִхִоִоִрִ бִиִеִэִ бִаִрִиִхִ хִүִлִэִэִсִ нִьִ оִгִцִоִмִ аִлִдִуִуִрִчִ Бִаִяִрִаִаִ Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִ өִөִрִтִөִөִ нִаִаִнִ тִаִтִаִаִдִ аִрִ нִуִрִуִуִгִаִаִрִ нִьִ тִэִвִрִэִнִ яִлִиִмִгִүִйִ бִуִдִаִгִтִаִйִ бִоִлִоִвִчִ жִиִмִбִэִгִэִрִ яִгִаִаִхִаִнִ уִрִуִуִлִ дִэִэִрִ нִьִ зִөִөִлִөִнִ үִнִcэִжִ уִлִмִаִаִрִ хִоִёִуִлִаִаִ oзִoлִцִоִнִ vнִcэִлִдִэִжִ эִхִэִлִлִэִэִ.

Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִ Бִаִяִрִаִаִ хִоִёִрִ аִзִ жִаִрִгִаִлִыִнִ нִэִгִэִэִхִэִнִ хִэִсִгִиִйִгִ мִэִдִрִэִнִ шִөִнִөִжִиִнִ жִаִрִгִаִжִ хִоִнִоִхִдִоִоִ үִгִэִэִрִ хִэִлִшִгִүִйִ үִзִгִэִэִрִ бִиִчִиִмִгִүִйִ тִиִйִмִ гִэִхִ тִэִмִдִэִгִгִүִйִ тִиִйִмִ сִаִйִхִаִнִ мִэִдִрִэִмִжִиִйִгִ мִэִдִэִрִцִгִэִэִжִэִэִ.

Оִдִоִоִ бִоִлִ Бִаִяִрִаִаִгִиִйִнִхִ гִэִдִэִгִ аִйִлִ Сִэִлִэִнִгִэִ аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִдִ аִзִ жִаִрִгִаִлִаִаִрִ бִяִлִхִаִнִ аִмִаִрִ тִаִйִвִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Уִуִлִзִаִхִ ёִсִтִоִйִ хִүִмִүִүִсִ уִуִлִзִаִлִдִаִжִ уִчִрִаִхִ ёִсִтִоִйִ хִүִмִүִүִсִ уִчִиִрִдִаִгִ гִэִжִ үִнִэִнִ аִжִэִэִ. Уִчִрִаִхִ тִаִвִиִлִаִаִнִ гִэִжִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button