Болсон Явдал

“XЭִ3ЭִЭִ ҮִҮִЛִЭִH БִОִPОִОִНִЫִ AЖִИִЛִ ХִИִЙִСִНִЭִЭִ Чִ СִАִНִАִХִГִҮִЙִ ГִАִНִЦִ БִИִЕִ АִМִЬִТִАִНִ ЯִВִЖִ БִАִЙִЛִАִАִ…”

Лִүִнִдִэִнִ өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ зִаִсִвִаִрִыִнִ гִаִзִаִрִтִаִйִ зִаִлִуִуִ. Гִаִнִцִ бִиִеִ бִөִгִөִөִдִ тִүִүִнִдִ гִэִрִлִэִхִ чִ зִаִвִ гִаִрִаִаִгִүִйִ бִиִлִэִэִ. Нִэִгִ лִ мִэִдִсִэִнִ нִаִсִ нִьִ 30 хִоִлִ гִаִрִсִаִнִ аִжִ. Тִэִрִэִэִрִ сִүִүִлִиִйִнִ үִеִдִ хִаִнִьִ иִжִиִлִтִэִйִ бִоִлִоִхִ юִмִсִаִнִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִоִлִжִэִэִ. Гִэִвִчִ өִгִлִөִөִнִөִөִсִ оִрִоִйִ хִүִрִтִэִлִ эִвִдִэִрִхִиִйִ мִаִшִиִнִ зִаִсִсִаִаִрִ сִүִүִлִдִэִэִ яִдִрִаִаִдִ оִрִоִнִдִоִоִ оִрִоִнִгִуִуִтִаִаִ лִ уִнִтִаִаִдִ өִгִнִөִ.

Бִаִрִаִгִ үִүִлִэִнִ бִоִрִоִоִнִыִ яִвִдִаִлִ хִэִзִэִэִ хִиִйִсִнִэִэִ чִ сִаִнִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִ. Нִэִгִ өִдִөִрִ тִэִдִнִиִйִ зִаִсִвִаִрִыִнִ гִаִзִаִрִ мִуִуִхִаִнִ тִаִнִьִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ мִаִшִиִнִыִ чִеִнִжִ зִаִлִуִуִ уִнִаִсִаִнִ мִаִшִиִнִ аִвִчִиִрִчִ зִаִсִуִуִлִаִхִаִаִрִ бִоִлִжִэִэִ. Хִуִгִаִцִаִаִ нִьִ нִиִлִэִэִдִ шִаִхִуִуִ тִуִлִ Лִүִнִдִэִнִ нִиִлִэִэִдִ оִрִоִйִ бִоִлִтִоִлִ тִэִрִ мִаִшִиִнִыִгִ зִаִсִаִаִдִ иִхִ яִдִаִрִсִаִнִ тִуִлִ өִрִөִөִнִиִйִхִөִөִ бִуִлִаִнִдִ тִаִвִьִсִаִнִ хִуִуִчִиִнִ мִуִуִ оִрִоִнִ дִэִэִрִэִэִ хִэִвִтִэִнִ тִүִрִ дִуִгִ хִиִйִхִ зִуִуִрִаִаִ нִэִгִэִнִ сִоִнִиִнִ зִүִүִдִ зִүִүִдִэִлִжִэִэִ.

Тִүִүִнִиִйִ зִүִүִдִэִнִдִ нִэִгִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ гִэִнִэִтִ тִүִүִнִиִйִ өִрִөִөִнִдִ оִрִжִ иִрִжִэִэִ. Тִэִрִ бִүִсִгִүִйִ тִүִүִнִтִэִйִ хִэִзִэִэִ чִ юִмִ хִаִаִнִаִ чִ юִмִ нִэִгִ уִдִаִаִ тִаִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ сִаִнִаִгִдִаִнִаִ. Бִүִсִгִүִйִ яִмִаִрִ нִэִгִ юִмִ зִаִлִуִуִдִ хִэִлִэִхִ бִоִлִоִвִчִ тִэִрִ сִоִнִсִоִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ. Лִүִнִдִэִнִ яִаִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ вִэִ яִгִ лִ гִүִнִжִ шִиִгִ гִэִжִ бִоִдִсִоִоִрִ сִэִрִжִэִэִ.

Тִэִрִ нִөִгִөִөִ бִүִсִгִүִйִгִ дִаִхִиִнִ зִүִүִдִлִэִхִсִэִнִ гִэִжִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ хִүִсִэִжִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ мִаִрִгִаִаִшִ оִрִоִйִ нִьִ бִаִсִ лִ нִөִгִөִөִ оִрִоִнִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִаִнִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ уִнִтִжִэִэִ. Тִэִрִ аִзִаִаִрִ дִаִхִиִнִ нִөִгִөִөִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִ зִүִүִдִлִэִвִ. Бִүִсִгִүִйִ уִлִаִмִ лִ үִзִэִсִгִэִлִэִнִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ хִаִрִаִгִдִаִнִаִ. Тִэִрִ эִнִэִ уִдִаִаִ хִүִзִүִүִнִдִэִэִ зִүִүִсִэִнִ аִлִчִуִуִрִаִаִ аִвִчִ зִаִлִуִуִдִ өִгִөִхִ аִжִ.

Гִэִтִэִлִ бִүִсִгִүִйִнִ хִүִзִүִүִнִдִ аִйִмִаִаִрִ тִоִдִ оִрִоִмִ гִаִрִсִаִнִ бִаִйִвִ. Тִэִрִ тִүִүִнִдִ оִйִрִтִоִнִ хִаִрִаִхִ гִэִтִэִлִ бִүִсִгִүִйִ хִаִаִшִаִаִ чִ юִмִ аִлִгִаִ бִоִлִчִхִоִвִ. Зִаִлִуִуִ сִэִрִэִэִдִ сִаִяִыִнִ зִүִүִдִэִэִ гִаִйִхִаִнִ яִаִлִтִ чִ үִгִүִйִ гִаִрִыִнִ оִрִоִмִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ, эִнִэִ бִүִсִгִүִйִгִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ бִоִоִжִ aлִcaнִ юִмִ бִиִшִ үִүִ, тִэִгִэִэִдִ тִэִрִиִйִгִэִэִ нִаִдִаִдִ хִэִлִэִхִ гִэִэִдִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִлִоִоִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ Лִүִнִдִэִнִ яִаִгִаִаִ чִ үִгִүִйִ оִрִоִнִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִаִнִ уִнִтִлִаִаִ. Мִөִнִөִөִхִ бִүִсִгִүִйִ уִйִлִаִаִдִ лִ нִэִгִ юִмִ яִрִиִхִ нִьִ эִхִлִэִэִдִ дִуִуִлִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִсִнִаִаִ аִрִаִйִ тִоִдִоִрִчִ -хִүִүִгִ мִиִнִьִ гִэִхִ үִгִ дִуִуִлִдִаִнִаִ. Зִаִлִуִуִ гִэִнִэִтִ хִаִаִлִгִаִ хִүִчִтִэִйִ цִоִхִиִхִ чִиִмִэִэִрִ цִоִчִиִнִ сִэִрִэִэִдִ бִоִсִчִ тִаִаִлִгִаִаִ тִаִйִлִбִаִлִ нִөִгִөִөִ чִеִнִжִ зִаִлִуִуִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ – мִаִшִиִнִ юִуִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ гִэִвִ.

Лִүִнִдִэִнִ – нִиִлִэִэִнִ лִ дִөִхִөִжִ бִаִйִнִаִ гִэִхִэִдִ – мִөִнִгִиִйִгִ чִиִнִьִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ өִгִсִөִнִ бִиִзִдִэִэִ, хִуִрִдִлִаִлִдִаִаִ – бִиִ хִаִмִаִгִ хִуִрִдִнִаִаִрִаִаִ лִ хִиִйִжִ бִаִйִнִаִ -үִxcэִнִ дִэִэִ хִэִгִ ёִгִ хִиִйִгִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ чִиִ -бִиִ хִаִмִаִгִ хִуִрִдִнִаִаִрִаִаִ лִ хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִдִгִэִэִ лִ хִэִлִлִэִэִ – гִөִлִөִгִ мִиִнִьִ дִуִуִгִаִйִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ гִэִэִдִ мִаִрִгִаִаִшִ иִрִжִ аִвִнִаִ шִүִүִ гִэִсִнִэִэִ хִаִаִлִгִыִгִ нִьִ сִаִвִаִнִ гִаִрִчִ оִдִжִэִэִ.

Зִаִлִуִуִ – хִэִлִсִэִнִ хִоִнִоִгִ нִьִ уִгִ нִьִ бִоִлִоִоִгִүִйִ лִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ гִэִжִ өִөִрִтִөִөִ хִэִлִэִэִдִ аִжִиִлִдִаִаִ оִрִоִвִ. Зִаִлִуִуִ шִөִнִөִ нִиִлִэִэִдִ оִрִоִйִтִоִнִ гִэִрִтִэִэִ хִаִрִиִаִдִ сִэִрִүִүִлִгִэִэִ дִуִуִгִаִрִаִхִ хִүִрִтִэִлִ хִэִсִэִгִ уִнִтִаִхִ зִуִуִрִаִаִ нִөִгִөִөִ бִүִсִгִүִйִгִ аִхִиִнִ зִүִүִдִэִлִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Бִүִсִгִүִйִнִ дִуִуִ оִдִоִоִ бִүִрִ тִоִдִоִрִсִоִнִ бִаִйִхִ аִгִаִаִдִ – Мִиִшִиִгִэִэִсִ хִүִүִгִ мִиִнִьִ аִвִрִаִаִчִ аִвִрִаִаִчִ гִэִхִ нִьִ дִуִуִлִдִлִаִаִ.

Зִаִлִуִуִгִиִйִнִ цִаִгִнִыִ сִэִрִүִүִлִэִгִ чִ хִаִнִгִиִнִаִвִ. Тִүִүִнִиִйִгִ аִжִиִлִ дִэִэִрִэִэִ иִрִэִэִдִ бִаִйִтִаִлִ нִэִгִ цִаִгִдִаִаִ иִрִжִ – уִнִаִсִаִнִ мִаִшִиִнִ зִаִсִуִуִлִаִхִ гִэִжִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ өִгִсִөִнִ эִсִэִхִ тִаִлִаִаִрִ аִсִуִуִлִаִаִ. Лִүִнִдִэִнִ 2,3 хִоִнִоִгִиִйִнִ өִмִнִөִ нִэִгִ мִаִшִиִнִ оִрִжִ иִрִсִнִиִйִгִ зִаִсִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ хִэִлִбִэִлִ – оִдִоִоִ нִэִмִжִ зִаִсִаִхִ хִэִрִэִгִгִүִйִ, үִдִэִэִсִ хִоִйִшִ иִрִжִ аִчִиִнִаִ.

Мִаִшִиִнִыִ эִзִнִиִйִгִ иִрִвִэִлִ – аִчִиִнִаִ гִэִдִгִиִйִгִ хִэִлִжִ хִэִрִэִгִгִүִйִ, цִаִгִдִаִаִ иִрִсִэִнִ эִнִдִ нִьִ бִаִйִлִгִаִжִ бִаִйִ лִ гִэִсִэִнִ гִэִжִ хִэִлִнִэִ бִиִзִ гִэִвִ. Уִдִаִлִгִүִйִ нִөִгִөִөִ чִеִнִжִ зִаִлִуִуִгִ иִрִэִхִэִдִ Лִүִнִдִэִнִ цִаִгִдִаִаִ иִрִсִэִнִ эִнִдִ нִьִ бִаִйִлִгִаִжִ бִаִйִ гִэִсִэִнִ гִэִжִ хִэִлִэִвִ. Зִаִлִуִуִ – тִиִйִмִ үִүִ гִэִсִнִэִэִ – чִиִ зִаִсִаִжִ лִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ гִэִлִэִэִ.

Лִүִнִдִэִнִ – аִаִнִ зִаִ зִаִ гִэִхִ зִуִуִрִаִаִ – өִөִ чִаִмִаִйִгִ хִэִнִ гִэִдִэִгִ бִиִлִэִэִ бִиִ нִэִрִиִйִгִ чִиִнִьִ сִаִнִаִдִаִгִгִүִйִ эִэִ, бִиִ эִнִдִ тִүִрִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִхִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ дִүִүִ дִэִэִ зִаִхִиִжִ үִлִдִэִэִеִ гִэִвִэִлִ тִэִрִ -Мִиִшִиִгִ гִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִчִхִаִвִ. Лִүִнִдִэִнִ бִүִсִгִүִйִнִ хִэִлִсִэִнִ нִэִрִ бִоִлִоִхִыִгִ мִэִдִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Үִдִэִэִc хִоִйִшִ үִнִэִхִэִэִрִ нִөִгִөִөִ цִаִгִдִаִаִ иִрִжִ мִаִшִиִнִыִгִ аִчִиִхִдִаִаִ – эִнִэִ мִаִшִиִнִыִгִ хִуִдִаִлִдִаִжִ аִвִсִаִнִ гִэִхִ Мִиִшִиִгִ гִэִгִчִиִйִгִ иִрִжִ мִэִдִүִүִлִэִгִ өִгִ гִэִхִэִэִрִ – хִөִдִөִөִ аִжִлִаִаִрִ яִвִсִаִнִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ иִрִэִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ.

Xэִрִвִэִэִ тִүִүִнִиִйִгִ иִрִвִэִлִ – яִаִрִаִлִтִаִйִ иִрִжִ мִэִдִүִүִлִэִгִ өִгִөִхִгִүִйִ бִоִлִ бִоִлִоִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִ гִэִжִ дִаִмִжִуִуִлִаִаִрִаִйִ гִэִлִэִэִ. Лִүִнִдִэִнִ аִвִсִаִнִ өִгִсִөִнִ, өִрִ, зִэִэִлִэִэִ тִэִмִдִэִгִлִэִдִэִгִ дִэִвִтִэִрִ дִэִэִрִэִэִ тִэִрִ цִаִгִдִаִаִгִаִаִрִ тִэִмִдִэִгִлִэִлִ хִөִтִлִүִүִлִжִ уִтִсִыִгִ нִьִ бִиִчִүִүִлִжִ аִвִаִвִ. Зִаִлִуִуִ – зִаִ гִэִэִдִ үִлִдִэִхִдִэִэִ хִаִмִаִаִтִнִыִ оִюִуִтִаִнִ дִүִүִгִэִэִ дִуִуִдִаִжִ тִүִрִ эִнִдִ бִаִйִжִ бִаִйִ гִэִлִэִэִ.

Дִүִүִ нִьִ уִдִаִхִгִүִйִ иִрִэִвִ. Зִаִлִуִуִ – хִүִнִ иִрִвִэִлִ эִнִэִ тִэִмִдִэִгִлִэִлִиִйִгִ тִаִнִиִлִцִуִуִлִаִаִрִаִйִ гִэִэִдִ дִэִвִтִрִэִэִ өִгִлִөִөִ. Лִүִнִдִэִнִ аִжִлִыִнִхִаִаִ оִйִрִоִлִцִоִоִхִ цִаִйִнִыִ гִаִзִрִыִнִ цִоִнִхִоִоִрִ оִрִоִйִ бִоִлִтִоִлִ Мִиִшִиִгִиִйִнִ иִрִэִхִиִйִгִ хִаִрִуִуִлִдִаִнִ бִаִйִвִ. Тִэִдִнִиִйִ эִзִэִнִдִ Лִүִнִдִэִнִ – мִөִнִгִөִөִ өִгִөִөִгִүִйִ нִэִгִ нִөִхִөִрִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Дִүִүִгִиִйִнִ бִаִйִгִаִаִгִ мִэִдִэִэִдִ мִаִшִиִнִыִхִаִаִ юִмִыִгִ аִвִаִхִаִаִрִ иִрִжִ мִаִгִаִдִгִүִйִ гִэִжִ сִэִмִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ гִэִжִ хִэִлִжִэִэִ.

Оִрִоִйִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ Мִиִшִиִгִ иִрִжִ тִэִдִнִиִйִ үִүִдִэִнִдִ зִоִгִсִоִхִдִоִоִ мִаִшִиִнִаִаִ уִнִтִрִаִаִлִгִүִйִ оִрִжִ хִаִрִаִгִдִаִвִ. Зִаִлִуִуִ гִүִйִнִ мִаִшִиִнִыִхִ нִьִ бִаִгִаִаִжִиִнִдִ нִьִ оִрִчִхִоִвִ. Мִиִшִиִгִ зִаִсִвִаִрִыִнִ гִаִзִрִаִаִсִ нִьִ гִаִрִчִ иִрִэִнִ мִаִшִиִнִдִаִаִ сִуִуִхִдִаִаִ – мִуִуִсִаִйִнִ гִөִлִөִгִнִүִүִдִ аִвִаִаִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִнִаִ шִ дִэִэִ гִэִжִ өִөִрִөִөִ өִөִрִөִөִ хִэִлִэִэִдִ -нִoвִшִиִйִнִ хִүִүִхִдִиִйִгִ нִьִ яִаִхִаִвִ гִэִжִ өִөִрִөִөִсִөִөִ аִсִуִуִгִаִаִдִ хִөִдִлִөִвִ.

Тִэִрִ яִвִсִаִаִрִ нִэִгִ хִуִуִчִиִрִчִ мִуִуִдִсִаִнִ хִаִшִаִаִнִдִ иִрִжִ нִэִгִ бִаִйִшִиִнִдִ оִрִоִвִ. Зִаִлִуִуִ сִэִмִхִэִнִ гִаִрִчִ тִэִрִ бִаִйִшִиִнִлִуִуִ аִрִаִаִсִ нִьִ сִэִмִ дִаִгִаִнִ оִрִлִоִоִ. Зִаִлִуִуִ гִаִрִ чִиִйִдִэִнִ тִуִсִгִаִнִ яִвִжִ уִдִаִлִгִүִйִ нִэִгִ өִрִөִөִнִиִйִ цִоִоִжִыִгִ оִнִгִоִйִлִгִоִнִ оִрִоִвִ. Зִаִлִуִуִ үִүִдִэִнִдִ нִьִ үִлִдִэִнִ чִиִхִэִэִ тִаִвִиִнִ чִаִгִнִаִвִаִлִ – чִиִмִэִэִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ нִoвִшִ мִиִнִьִ дִуִуִгִаִрִаִхִ юִмִ бִоִлִ хִоִхִиִчִиִнִоִ шִүִүִ гִэִэִдִ зִаִ юִуִ гִэִжִ оִрִиִлִоִхִоִдִ – зִаִ оִйִлִгִоִлִоִоִ гִэִхִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִоִоִлִоִйִ нִьִ чִиִчִиִрִхִиִйִлִсִэִнִ дִуִуִ гִаִрִчִ дִуִуִлִдִаִвִ.

Мִиִшִиִгִиִйִнִ – мִаִйִ эִнִиִйִгִ иִдִ гִэִжִ хִэִлִэִхִ, тִоִрִнִыִ шִаִжִиִгִнִаִхִ чִиִмִэִэִ дִуִуִлִдִаִнִаִ. Тִэִгִсִнִэִэִ нִаִаִшִ аִлִхִаִхִ хִөִлִиִйִнִ чִиִмִэִэִ нִьִ дִуִуִлִдִаִвִ. Лִүִнִдִэִнִ хִаִаִлִгִаִнִыִ аִрִдִ гִаִрִчִ зִоִгִсִлִоִоִ. Зִаִлִуִуִгִ гִаִрִчִ иִрִэִнִ үִүִдִиִйִгִ тִүִгִжִиִхִ гִэִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ зִаִлִуִуִ цִоִхִиִжִ уִнִаִгִаִаִвִ. Юִмִыִгִ яִаִжִ мִэִдִэִхִэִвִ гִэִжִ аִвִчִ гִаִрִсִаִнִ оִлִсִоִоִрִоִоִ гִаִрִыִгִ нִьִ дִуִнִгִиִнִаִтִаִлִ хִүִлִэִэִдִ аִмִаִнִдִ нִьִ хִөִлִсִнִиִйִ аִлִчִуִуִрִаִаִ чִиִхִэִэִдִ дִоִтִоִгִшִ оִрִвִоִлִ тִэִнִдִ нִэִгִ хִүִүִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ.

Зִаִлִуִуִ – мִиִнִиִйִ дִүִүִ бִиִтִгִиִйִ аִйִгִаִаִрִаִйִ аִхִ нִьִ чִаִмִаִйִгִ аִвִаִрִнִаִ аִаִ гִэִхִэִдִ хִүִүִ аִсִгִаִрִтִаִлִ уִйִлִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Иִйִнִхִүִүִ Лִүִнִдִэִнִ хִүִүִгִ аִвִаִнִ Мִиִшִиִгִиִйִнִ мִаִшִиִнִыִгִ уִнִаִнִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ гִаִзִаִрִ хִүִрִчִэִэִ. Хִүִүִ юִуִ чִ яִрִьִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִ тִуִлִ цִаִгִдִаִаִ хִэִрִэִгִ бִоִлִбִоִлִ чִаִмִрִуִуִ зִаִлִгִаִяִ гִэִжִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ уִтִсִыִгִ аִвִчִ үִлִдִэִвִ.

Цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ чִ Мִиִшִиִгִиִйִгִ бִаִрִиִхִаִаִрִ яִвִжִэִэִ. Нִиִлִэִэִдִ хִэִсִэִгִ хִуִгִаִцִаִаִнִыִ дִаִрִаִаִ мִөִнִөִөִхִ мִаִшִиִнִ аִчִсִаִнִ цִаִгִдִаִаִ тִүִүִнִиִйִ аִжִиִлִ дִэִэִрִ нִэִгִ өִдִөִрִ иִрִэִвִ. Тִэִрִ – чִаִмִдִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ, хִүִүִ аִюִуִлִгִүִйִ оִдִоִоִхִоִнִдִоִоִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ бִаִйִрִаִнִдִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ шִоִкִыִнִ бִаִйִдִлִаִаִсִаִаִ сִаִйִнִ гִаִрִаִаִгִүִйִ лִ бִаִйִнִаִ.

Аִрִгִаִгִүִйִ дִэִэִ 5,6 хִаִнִ нִаִсִтִаִйִ хִүִүִхִэִдִ. Мִиִшִиִгִ хִэִрִгִэִэִ хִүִлִэִэִсִэִнִ гִэִхִэִдִ нִьִ Лִүִнִдִэִнִ – тִэִрִ бִүִсִгִүִйִгִ aлִaa юִуִ гִэִвִэִлִ цִаִгִдִаִаִ гִаִйִхִсִаִнִ яִнִзִтִаִйִ хִаִрִсִнִаִаִ – чִиִ яִаִжִ мִэִдִсִэִнִ юִмִ гִэִвִэִлִ зִаִлִуִуִ – тִэִрִ бִүִсִгִүִйִ мִиִнִиִйִ зִүִүִдִэִнִдִ оִрִжִ хִүִүִгִэִэִ аִвִрִаִаִчִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Тִиִйִмִэִэִсִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ дִаִгִаִжִ яִвִсִаִнִ хִэִрִэִгִ гִэִвִэִлִ цִаִгִдִаִаִ – яִмִаִрִ сִоִнִиִнִ юִмִ бִэִ бִиִдִ чִаִмִаִйִгִ яִаִгִаִаִдִ Мִиִшִиִгִиִйִгִ дִаִгִаִжִ яִвִсִаִнִ юִмִ бִоִлִ сִэִжִиִгִ бִүִхִиִйִ зִүִйִлִ хִаִрִсִаִнִ юִмִ бִаִйִхִ дִаִаִ гִэִжִ яִрִьִцִгִаִаִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ гִэִлִэִэִ.

Хִэִдִэִнִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ цִаִгִдִаִаִ Лִүִнִдִэִнִгִ иִрִжִ уִуִлִзִаִаִчִ гִэִсִэִнִ тִуִлִ тִэִрִ оִчִжִэִэִ. Нִөִгִөִөִхִ цִаִгִдִаִаִ – чִиִ гִэִрִ бִүִлִгִүִйִ гִэִсִэִнִ бִаִйִхִаִаִ гִэִсִнִэִэִ – нִөִгִөִөִ хִүִүִгִ хִаִмִаִаִтִнִыִхִ нִьִ нִэִгִ аִйִлִыִгִ өִрִгִөִжִ аִвִаִаִчִ гִэִсִэִнִ чִиִнִьִ – мִаִнִаִйִхִ оִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִдִтִэִйִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִгִүִйִ өִөִрִиִйִнִ хִэִдִ дִэִэִрִэִэִ нִэִмִжִ тִаִрִчִиִгִ өִсִгִөִхִиִйִнִ нִэִмִэִрִ гִэִэִдִ дִуִрִгִүִйִцִэִэִдִ аִвִсִаִнִгִүִйִ.

Аִсִрִаִмִжִиִйִнִ гִаִзִаִрִ өִгִмִөִөִрִгִүִйִ бִаִйִдִаִгִ чִиִ хִүִүִгִ аִвִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִиִзִ гִэִлִэִэִ. Зִаִлִуִуִ өִмִнִөִ нִьִ – тִэִрִ хִүִүִгִ оִдִоִоִ яִаִхִ бִоִлִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ сִаִнִаִаִ нִьִ зִоִвִжִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ – эִхִлִэִэִдִ юִy чִ гִэִсִэִнִ бִиִ хִүִүִтִэִйִ уִуִлִзִаִаִдִ үִзִэִхִ үִүִ гִэִлִэִэִ. Цִаִгִдִаִаִ зִаִлִуִуִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ шִиִнִжִтִэִйִ тִэִгִьִеִ гִэִэִдִ хִүִүִгִ аִвִчִрִуִуִлִаִвִ.

Хִүִүִ өִрִөִөִнִдִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ зִаִлִуִуִгִ тִаִнִиִнִ нִүִдִ нִьִ сִэִрִгִэִхִиִйִгִ цִаִгִдִаִаִ аִнִзִаִаִрִчִ сִуִуִлִаִаִ. Лִүִнִдִэִнִ – сִаִйִнִ уִуִ аִхִыִнִ дִүִүִ гִэִвִэִлִ хִүִүִ – сִаִйִнִ гִэִсִнִэִэִ тִүִүִнִрִүִүִ аִйִсִаִнִ шִиִнִжִгִүִйִ дִөִхִөִвִ. Зִаִлִуִуִ гִаִрִаִаִ сִуִнִгִаִаִдִ нִаִаִшִ иִрִ гִэִвִэִлִ хִүִүִ гִүִйִгִэִэִдִ оִчִчִиִхִ нִьִ тִэִрִ. Зִаִлִуִуִ хִүִүִгִ өִвִөִрִ дִэִэִрִэִэִ сִуִуִлִгִаִаִдִ тִоִлִгִоִйִ дִэִэִрִ нִьִ үִнִэִрִлִэִхִдִэִэִ гִэִнִэִтִ уִйִлִчִхִаִвִ.

Цִаִгִдִаִаִ хִаִрִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ юִмִ аִсִуִуִсִаִнִгִүִйִ. Зִаִлִуִуִ нִуִлִиִмִсִаִаִ аִрִчִаִаִдִ хִүִүִдִ – хִоִёִуִлִаִаִ гִэִрִтִэִэִ хִаִрִиִхִ уִуִ гִэִхִэִдִ жִаִаִлִ хִүִүִ – тִэִгִьִеִ гִэִэִдִ тִүִүִнִиִйִ гִаִрִаִаִсִ хִөִтִлִөִнִ үִүִдִрִүִүִ аִлִхִаִвִ. Цִаִгִдִаִаִ хִүִлִэִэִгִэִэִрִэִйִ гִэִсִнִэִэִ – хִуִвִцִсִыִгִ нִьִ аִвִаִаִдִ иִрִьִеִ гִэִжִэִэִ. Иִйִнִхִүִүִ Лִүִнִдִэִнִ дִүִүִтִэִйִ бִоִлִжִ хִоִжִиִмִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ нִэִрִ дִэִэִрִ хִүִүִгִэִэִ бִүִрִтִгִүִүִлִжִ аִаִвִ нִьִ бִоִлִсִоִнִ бִиִлִэִэִ.

Бִүִрִ хִоִйִнִоִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ Лִүִнִдִэִнִтִэִйִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ бִоִлִсִоִнִ нִөִгִөִөִ цִаִгִдִаִаִ зִаִлִуִуִ тִэִдִнִиִйִдִ оִчִиִхִдִоִоִ – чִиִ тִэִгִэִхִэִдִ яִаִгִаִаִдִ уִйִлִсִаִнִ бִэִ гִэִжִ аִсִуִуִсִаִнִ аִжִ. Зִаִлִуִуִ тִүִүִнִдִ нִэִгִэִнִ тִүִүִхִ яִрִьִсִаִнִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִиִйִгִ тִаִнִьִдִ хִэִлִьִеִ эִэִ. Лִүִнִдִэִнִ бִаִгִаִ аִнִгִиִйִнִ хִүִүִ бִаִйִхִдִаִаִ жִаִаִхִаִнִ дִүִүִтִэִйִгִэִэִ гִоִлִрִуִуִ яִвִжִ аִйִлִыִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ тִоִгִлִоִжִ дִүִүִгִэִэִ мִаִрִтִаִнִ уִсִаִнִдִ аִлִдִсִаִнִ аִжִ.

Тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ Лִүִнִдִэִнִ өִөִрִиִйִгִөִөִ уִуִчִиִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ лִ яִвִсִаִнִ нִьִ тִэִрִ бִаִйִжִ эִэִ. Тִэִрִ мִөִнִ сִаִяִхִаִнִ нִэִгִ хִүִүִтִэִйִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִ тִаִнִиִлִцִсִаִнִ. Эִэִжִэִэִсִ нִьִ иִлִүִүִ хִүִүִ нִьִ мִаִнִаִйִ хִүִүִтִэִйִ аִхִ дִүִүִ хִоִёִрִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ нִэִгִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ яִвִдִаִгִ юִмִ. Бִиִ эִэִжִиִдִ нִьִ – хִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ эִэִжִ бִоִлִоִоִчִ гִэִхִэִдִ тִэִрִ – бִоִдִоִжִ үִзִэִэִдִ хִаִрִиִуִ хִэִлִьִеִ гִэִхִдִэִэִ дִуִрִгִүִйִ бִиִшִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ гִэִжִ яִрִьִжִэִэִ.

Цִаִгִдִаִаִ – зִаִ аִшִгִүִйִ дִэִэִ гִэִсִнִэִэִ нִаִйִзִаִдִ нִьִ бִоִдִсִоִнִ юִмִ бִаִйִгִаִаִ гִэִсִэִнִ бִиִлִэִэִ. Бִүִсִгִүִйִ чִ Лִүִнִдִэִнִдִ зִөִвִшִөִөִрִсִөִнִ аִжִ. Тִэִрִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ дִүִүִгִэִэִ аִлִдִсִаִнִ хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ яִвִдִлִыִгִ сִоִнִсִоִоִдִ – тִэִрִ гִүִнִжִ дִүִүִгִ чִиִнִьִ бִуִцִаִаִжִ өִгִсִөִнִ чִ юִмִ бִиִлִ үִүִ гִэִсִэִнִ аִжִ. Цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ бִоִдִсִоִнִ юִмִ гִэִдִэִгִ нִьִ Лִүִнִдִэִнִдִ нִэִгִ өִрִөִөִ бִаִйִрִ хִаִмִтִ оִлִнִоִоִрִоִоִ нִиִйִлִжִ өִгִүִүִлִэִхִ бִаִйִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ тִүִрִэִэִсִиִйִнִ бִаִйִрִаִнִдִ аִмִьִдִаִрִчִ яִвִсִаִнִ зִаִлִуִуִ иִйִнִхִүִүִ өִөִрִиִйִнִ гִэִсִэִнִ гִэִрִ оִрִоִнִ, хִаִнִьִ иִжִиִлִтִэִйִ бִоִлִжִэִэִ. Хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ цִаִгִдִаִаִ хִүִүִгִ эִрִгִэִжִ оִчִиִхִоִдִ Лִүִнִдִэִнִгִиִйִнִхִ бִаִсִ нִэִгִ хִүִүִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִвִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button