Өгүүллэг

“ӨִP ШִИִРִ ТִABИִH БִAЙִЖִ СִУִРִАִГִ ТִАִСִАִРִСִАִНִ НִӨִХִРִИִЙִГִӨִӨִ XAЙִХִАִАִРִ СִОִЛִОִНִГִОִСִТִ ИִРִСִЭִНִ…”

Гִуִрִаִвִ хִоִнִоִгִиִйִнִ өִмִнִөִ нִаִдִрִуִуִ зִаִлִгִаִаִдִ оִхִиִнִтִоִйִ бִоִлִсִоִнִоִоִ бִаִяִрִтִаִйִгִаִаִрִ дִуִуִлִгִаִжִ бִаִйִсִаִнִ тִаִнִиִлִ бִүִсִгִүִйִ мִиִнִьִ өִнִөִөִдִөִрִ өִгִлִөִөִ дִаִхִиִнִ нִаִдִрִуִуִ зִаִлִгִаִлִаִаִ.. -Сִаִйִнִ уִуִ Гִэִрִэִлִэִэִ бִиִ бִаִйִнִаִаִ, Сִаִрִуִуִлִ бִаִйִнִаִ, тִаִнִаִйִхִ рִуִуִ оִчִиִхִоִоִрִ тִаִкִсִиִ бִаִрִиִаִдִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ, чִиִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִхִ уִуִ, тִаִкִсִиִнִыִ мִөִнִгִөִгִүִйִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִөִнִгִиִйִгִ мִиִнִьִ тִөִлִчִиִхִөִөִрִэִйִ тִэִгִэִхִ үִүִ, юִуִ бִоִлִсִоִнִыִгִ бִиִ чִаִмִдִ оִчִиִжִ бִаִйִгִаִаִдִ яִрִьִяִ, гִэִэִдִ иִхִ лִ сִаִнִдִаִрִсִаִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִгִаִаִрִ хִэִлִэִхִэִдִ нִьִ, бִиִ яִмִаִрִ нִэִгִ юִмִ бִоִлִжִ дִэִэִ гִэִдִгִиִйִгִ дִуִуִнִыִхִ нִьִ өִнִгִөִнִөִөִсִ гִаִдִаִрִлִаִлִаִаִ.

– Зִаִ тִэִгִэִэִ хִөִ, бִиִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִнִаִ, хִүִрִэִэִдִ иִрִ гִэִсִэִэִрִ уִтִсִаִаִ тִаִсִлִаִвִ. Цִаִгִ гִаִрִуִйִнִ дִаִрִаִаִ Сִаִрִуִуִлִ мִаִнִаִйִдִ иִрִлִэִэִ. Хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִэִэִдִ бִаִрִаִгִцִаִаִгִаִаִрִ аִрִвִаִнִ дִөִрִөִвִхִөִнִ хִоִнִоִжִ бִаִйִгִаִаִ тִэִрִэִэִрִ нִяִлִхִ оִхִиִнִоִоִ аִрִиִуִнִ цִэִвִрִиִйִнִ тִоִмִ аִлִчִуִуִрִаִнִдִ оִрִоִоִчִиִхִсִоִнִ, өִөִрִөִөִ гִэִрִиִйִнִ уִлִаִвִчִтִаִйִ яִвִжִ бִаִйִвִ.

Нִэִлִэִэִдִ тִаִаִгִүִйִ юִмִ бִоִлִжִ дִэִэִ гִэִдִгִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ лִ оִйִлִгִоִсִоִнִ бִиִ тִүִүִнִэִэִсִ оִлִоִнִ юִмִ аִсִуִуִжִ тִөִвִдִөִлִгִүִйִ, мִэִнִдִлִэִэִдִ… тִаִкִсִиִнִыִ жִоִлִоִоִчִоִоִсִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ гִаִрִсִаִнִыִгִ нִьִ аִсִуִуִжִ тִоִоִцִоִоִгִ нִьִ хִиִйִгִэִэִдִ гִэִрִтִ оִрִцִгִоִоִлִоִоִ. Чִиִ мִиִнִьִ яִаִсִаִнִ бִэִ, зִүִгִэִэִрִ үִүִ гִэִжִ нִаִмִаִйִгִ гִаִйִхִсִаִнִ өִнִгִөִөִрִ сִаִяִ лִ нִэִгִ уִхִаִаִнִ оִрִсִоִнִ мִэִтִ аִсִуִуִхִаִдִ

– Нִаִйִзִ нִьִ хִаִчִиִнִ бִаִйִдִаִлִдִ оִрִчִиִхִоִоִдִ яִвִжִ бִаִйִнִаִаִ, хִүִнִдִ хִуִдִаִлִдִаִаִлִаִгִдִаִхִ шִаִхִлִаִаִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִхִэִдִ нִьִ бִиִ тִүִүִнִиִйִ юִуִ яִрִиִаִдִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ сִаִйִнִ оִйִлִгִоִсִоִнִгִүִйִ. -Зִаִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ эִхִлִэִэִдִ хִүִүִхִдִэִэִ хִөִхִүִүִлִэִэִдִ аִмִрִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִ, гִэִрִтִэִэִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ тִуִхִлִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ, нִаִйִзִ нִьִ хִуִрִдִхִаִнִ шִиִгִ хִоִоִлִ цִаִйִ бִэִлִдִэִэִдִхִьִеִ, эִнִэִ бִяִцִхִаִнִ гִүִнִжִ яִдִрִаִаִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ гִэִжִ хִэִлִэִнִгִэִэִ оִхִиִнִыִгִ нִьִ аִвִчִ оִрִоִнִ дִэִэִрִ хִэִвִтִүִүִлִэִэִдִ, гִаִлִ зִуִуִхִнִыִ өִрִөִөִрִүִүִ хִоִоִлִ цִаִйִ аִвִчִрִаִхִаִаִрִ оִрִлִоִоִ.

“Хִэִдִхִэִнִ хִоִнִоִгִиִйִнִ өִмִнִөִ лִ нִаִдִтִаִйִ яִрִиִхִдִаִаִ, гִаִйִгִүִйִ сִаִйִнִ сִоִлִоִнִгִоִсִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִсִаִнִ, оִхִиִнִтִоִйִ бִоִлִсִоִнִ гִэִэִдִ лִ иִхִ лִ бִаִяִрִтִаִйִ яִрִьִжִ бִаִйִсִаִнִ. Гִэִтִэִлִ гִэִнִэִтִ юִуִ бִоִлִоִоִ юִмִ бִоִлִ, үִгִүִйִ яִдִаִжִ хִүִүִхִдִэִэִ өִлִгִиִйִдִөִхִ өִлִгִиִйִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִаִйִмִаִаִрִгִүִйִ юִмִ дִаִаִ, аִлִчִуִуִрִаִнִдִ оִрִоִоִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִхִдִаִаִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ нִяִлִхִ аִмִьִтִнִыִгִ, жִиִвִхִ чִ бִаִйִхִгִүִйִ шִүִүִ аִрִиִуִнִ цִэִвִрִиִйִнִ цִаִаִсִ хִиִйִчִиִхִсִэִнִ хִаִрִаִгִдִаִвִ уִуִ дִаִаִ,

Аִрִаִйִ чִ дִэִэִ, дִуִлִаִаִхִаִнִ гִаִзִаִрִ оִрִоִнִ тִуִлִдִаִаִ лִ хִүִйִтִэִнִдִ бִоִлִ яִаִнִаִаִ, тִэִгִэִэִдִ хִуִдִаִлִдִаִгִдִаִхִ шִаִхִлִаִаִ чִ гִэִхִ шִиִгִ, юִуִнִ сִоִнִиִнִ юִмִ яִрִиִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִоִлִ, зִаִ яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ шִөִлִ хִиִйִжִ өִгִъִеִ нִяִлִхִ бִиִеִтִэִйִ хִүִнִ нִэִлִэִэִнִ яִдִаִрִчִ яִвִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ” гִэִжִ бִоִдִоִхִ зִуִуִрִаִаִ хִуִрִдִхִаִнִ шִиִгִ цִаִйִ, шִөִлִ бִэִлִдִэִвִ.

Шִөִлִ цִаִйִ өִмִнִөִ нִьִ тִаִвִьִжִ өִгִчִиִхִөִөִдִ, оִйִрִ зִуִуִрִыִнִ хִэִдִэִнִ үִгִ сִоִлִьִсִоִнִ бִоִлִоִоִдִ, – Зִаִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ жִаִаִхִаִнִ аִмִрִаִаִдִ цִаִйִ хִоִоִлִ иִдִэִэִдִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ нִаִйִзִ нִьִ хִуִрִдִхִаִнִ шִиִгִ гִаִрִчִ дִэִлִгִүִүִрִ оִрִчִиִхִоִоִдִ оִрִоִоִдִ иִрִьִеִ гִэִэִдִ гִаִрִчִ яִвִлִаִаִ. Оִлִиִгִтִоִйִ чִ мִэִнִдִиִйִнִ зִөִрִүִүִгִүִйִ хִоִоִлִ цִаִйִ өִгִчִиִхִөִөִдִ яִаִрִаִнִ гִаִрִсִаִнִыִ уִчִиִрִ нִьִ оִхִиִнִдִ нִьִ жִиִвִхִ дִаִаִвִуִуִ аִвִчִ өִгִөִхִөִөִрִ сִаִнִдִаִрִчִ гִүִйִсִэִнִ мִиִнִьִ тִэִрִ.

Нִяִлִхִ үִрִиִйִгִ яִаִжִ аִлִчִуִуִрִаִнִ дִэִэִрִ хִэִвִтִүִүִлִэִхִ бִиִлִэִэִ дִэִэִ. Дִэִлִгִүִүִрִэִэִсִ оִхִиִнִдִ нִьִ жִиִвִхִ дִаִаִвִуִуִ, оִйִрִ зִуִуִрִыִнִ хִэִрִэִгִцִэִэִнִиִйִ зִүִйִлִ, нִаִйִзִдִаִаִ шִиִнִэִ шִөִлִ хִиִйִжִ өִгִөִхִөִөִрִ үִхִрִиִйִнִ мִаִхִ аִвִаִаִдִ оִрִжִ иִрִлִэִэִ. Оִхִиִнִ чִ уִнִтִчִиִхִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִаִйִвִ. Сִаִрִуִуִлִ хִаִжִуִуִдִ нִьִ жִаִаִхִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ аִмִаִрִсִаִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ сִуִуִжִ бִаִйִлִаִаִ.

-Зִаִ нִаִйִзִ мִиִнִьִ оִдִоִоִ тִэִгִэִэִдִ яִрִиִаִдִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ юִуִ бִоִлִоִоִ вִэִ, үִнִэִнִдִэִэִ чִиִнִиִйִ сִаִяִнִыִ хִэִлִсִэִнִиִйִгִ сִаִйִнִ оִйִлִгִоִсִоִнִгִүִйִ гִэִсִэִэִрִ нִаִмִаִйִгִ дִөִхִөִжִ сִуִуִтִаִлִ, тִэִрִэִэִрִ өִөִрִтִөִөִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ яִвִдִаִлִ, аִмִьִдִрִаִлִыִнִхִаִаִ зִаִхִ зִуִхִаִаִсִаִаִ хִоִоִлִоִйִ зִаִнִгִиִрִуִуִлִаִнִ иִнִгִэִжִ яִрִьִсִаִнִ юִмִ.

-Нִаִйִзִ мִиִнִьִ, чִиִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ тִэִгִтִлִэִэִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ бִаִйִхִ, оִдִоִоִ бִиִ чִаִмִаִаִсִ юִуִгִ нִьִ нִуִуִхִ бִиִлִэִэִ, өִөִрִ нִаִдִаִдִ оִчִиִхִ гִаִзִаִрִ хִаִнִдִаִхִ хִүִнִ чִ аִлִгִаִ. Тִаִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ бִиִ аִнִхִ Сִоִлִоִнִгִоִсִ уִлִсִаִдִ иִрִжִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ үִеִдִ аִнִхִнִыִ нִөִхִөִрִ бִоִлִоִхִ тִоִмִ хִүִүִгִиִйִнִ мִаִаִнִьִ аִаִвִ нִаִаִшִаִаִ иִрִэִэִдִ хִэִдִэִнִ сִаִрִ уִтִсִаִаִрִ яִрִьִжִ, хִоִлִбִоִоִтִоִйִ бִаִйִсִнִаִаִ хִэִлִ чִиִмִэִэִгִүִйִ аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ.

Бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ үִнִэִнִдִэִэִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ аִрִаִаִсִ хִаִйִжִ иִрִсִэִнִ уִхִаִаִнִтִаִйִ. Гִэִтִэִлִ бִаִрִаִаִ сִуִрִаִгִ нִьִ тִаִсִрִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ хִүִнִиִйִ чִиִнִьִ сִуִрִаִгִ нִьִ мִоִнִгִоִлִоִоִсִ гִаִрִчִ иִрִсִэִнִ. Нִаִмִаִйִгִ иִрִэִхִиִйִнִ өִмִнִөִхִөִнִ эִнִдִ иִрִэִэִдִ өִөִрִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִчִиִхִсִаִнִ. Тִэִгִэִэִдִ шִиִнִэִ эִхִнִэִрִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ нִаִдִтִаִйִ зִөִрִөִөִдִ мִоִнִгִоִлִрִуִуִгִаִаִ бִуִцִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Нִаִдִаִдִ эִнִэִ тִуִхִаִйִгִаִаִ хִэִлִэִэִгִүִйִ бִиִ нִэִгִ тִаִнִиִлִаִаִсִаִаִ оִлִжִ мִэִдִсִэִнִ юִмִ. Эִхִлִэִэִдִ иִтִгִэִэִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ үִнִэִнִ бִоִлִоִхִыִгִ нִьִ мִэִдִэִэִдִ иִхִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ. Хִүִнִ гִэִдִэִгִ сִоִнִиִнִ шִүִүִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ сִаִнִаִаִдִ бִэִтִгִэִрִтִлִэִэִ хִүִлִэִэִжִ сִуִуִгִаִаִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ, хִаִнִьִ иִжִлִэִэִ оִрִхִиִоִдִ хִэִлִ чִиִмִэִэִгִүִйִ сִуִрִаִгִ тִаִсִаִрִчִ, бִуִсִдִыִгִ хִаִйִрִлִаִаִдִ яִвִжִ чִаִдִдִаִгִ, хִаִтִуִуִ дִаִаִ, иִхִ хִаִтִуִуִ.

Гִэִтִэִлִ бִиִ яִмִаִрִ иִхִ сִаִнִаִаִ зִоִвִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִэִчִ, аִмִьִдִ мִэִнִдִ лִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ гִэִжִ өִдִөִрִ бִүִрִ зִаִлִбִиִрִчִ бִаִйִлִаִаִ шִүִүִ дִэִэִ хִэִмִэִэִнִ яִрִьִжִ сִуִуִхִдִаִаִ Сִаִрִуִуִлִ хִаִаִяִаִ хִаִаִяִаִхִаִнִ хִаִцִрִыִгִ нִьִ дִаִгִаִнִ уִрִсִаִхִ нִуִлִиִмִсִаִаִ чִиִмִэִэִгִүִйִхִэִнִ аִрִчִиִжִ бִаִйִвִ. Гִэִвִчִ тִүִүִнִиִйִ яִрִиִаִ дִөִнִгִөִжִ эִхִлִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ бִиִ аִнִзִаִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Оִдִоִоִ тִүִүִнִдִ үִүִнִэִэִсִ чִ хִэִцִүִүִ зִүִйִлִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ нִьִ оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ бִаִйִвִ. Хִоִрִвִоִоִ зִаִрִиִмִдִаִаִ тִүִүִнִиִйִ хִэִлִсִэִнִ шִиִгִ хִаִтִуִуִдִаִаִ дִэִнִдִүִүִ хִаִтִуִуִ бִаִйִдִаִгִ хִоִйִнִоִ дִоִоִ. Эִнִдִ иִрִэִэִдִ хִэִлִ уִсִ чִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, хִүִнִ тִаִнִиִхִгִүִйִ дִэִэִрִ нִьִ нִөִгִөִөִ хִоִйִнִоִоִсִ нִьִ хִаִйִжִ сִуִрִаִгִлִаִжִ иִрִсִэִнִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ өִөִрִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִгִаִаִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִдִаִгִ.

Иִхִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ, сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִгִаִаִрִ чִ нִэִлִэִэִнִ уִнִаִсִаִнִ аִрִгִаִаִ бִаִрִаִаִдִ, бִуִцִъִяִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִтִаִлִ нִэִгִ зִаִлִуִуִ иִхִ тִуִсִ бִоִлִсִоִнִ. Мִоִнִгִоִлִдִ өִрִ зִэִэִлִ тִаִвִиִаִдִ иִрִсִэִнִ бִуִцִаִаִдִ чִ яִаִхִ бִиִлִэִэִ. Аִрִдִаִаִ үִлִдִсִэִнִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ тִөִлִөִөִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ, хִэִдִ гִуִрִвִаִнִ тִөִгִрִөִгִтִэִйִ бִоִлִоִоִдִ яִвִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִсִэִнִ юִмִ. Сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִгִаִаִрִ уִнִаִжִ уִчִрִаִаִ оִлִоִхִгִүִйִ яִвִаִхִаִдִ мִиִнִьִ тִуִсִ бִоִлִсִоִнִ тִэִрִ зִаִлִуִуִ мִоִнִгִоִлִдִ эִхִнִэִрִтִэִйִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ.

Зִаִ тִэִгִэִэִдִ эִнִдִ яִмִаִрִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִгִүִйִ хִүִнִ гִэִжִ бִаִрִаִгִ бִаִйִхִ бִиִшִ, дִэִмִ дִэִмִэִнִдִэִэִ гִэִгִчִэִэִрִ тִүִүִнִтִэִйִ хִэִдִэִнִ жִиִлִ хִаִмִтִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ. Хִүִнִиִйִ гִаִзִаִрִ зִоִвִжִ яִвִаִхִаִдִ хִүִнִдִ хִүִнִ лִ хִэִрִэִгִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִ зִаִлִуִуִгִ бִуִрִуִуִтִгִаִхִгִүִйִ эִэִ, нִаִдִаִдִ чִаִдִаִхִ чִиִнִэִэִгִэִэִрִэִэִ тִуִсִ бִоִлִжִ бִаִйִсִаִнִ хִөִөִрִхִиִйִ.

Жִиִлִ гִаִрִуִйִнִ өִмִнִөִ нִөִгִөִөִ зִаִлִуִуִ мִаִаִнִьִ гִэִрִэִэִнִиִйִ хִуִгִаִцִаִаִ нִьִ дִуִуִсִаִаִдִ мִоִнִгִоִлִрִуִуִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִрִүִүִгִэִэִ бִуִцִсִаִнִ. Дִаִхִиִаִдִ лִ бִиִ гִаִнִцִаִаִрִдִаִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Тִэִгִэִэִдִ гִаִйִгִүִйִ сִоִлִоִнִгִоִсִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִчִиִхִвִаִлִ, аִмִьִдִрִаִлִ аִхִуִйִ дִэִэִшִлִэִэִдִ, мִоִнִгִоִлִоִоִсִ хִүִүִгִэִэִ аִвִаִаִдִ иִрִжִ бִоִлִоִхִ юִмִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ тִөִрִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִрִ үִеִдִ бִоִдִлִыִгִ мִиִнִьִ тִаִаִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ хִаִмִтִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ үִйִлִдִвִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ нִэִгִ өִдִөִрִ хִоִоִлִоִнִдִ оִрִъִёִ гִэִжִ уִрִьִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Яִвִаִаִдִ оִчִтִоִлִ эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэִ, бִаִсִ нִэִгִ сִоִлִоִнִгִоִсִ хִүִнִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ иִрִчִиִхִсִэִнִ сִуִуִцִгִаִаִжִ бִаִйִсִаִнִ. Иִдִэִжִ уִуִгִаִаִдִ лִ нִөִгִөִөִ хִүִнִэִэִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ иִхִ мִаִгִтִаִжִ бִаִйִнִаִаִ.

“Гִаִйִгִүִйִ сִаִйִнִ хִүִнִ чִаִмִдִ хִаִнִьִ бִоִлִнִоִ, өִмִнִөִ нִьִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ, үִрִ хִүִүִхִэִдִгִүִйִ, мִоִнִгִоִлִ бִүִсִгִүִйִтִэִйִ сִуִуִнִаִ гִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ гִэִэִдִ лִ эִзִэִнִ аִвִгִаִйִ хִоִёִрִ зִэִрִэִгִ зִэִрִэִгִ мִаִгִтִаִаִдִ лִ. Нִөִгִөִөִ хִүִнִ чִ нִаִдִаִдִ тִаִлִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ мִэִдִрִэִгִдִэִвִ. Хִаִрִаִхִаִдִ нִүִдִэִнִдִ дִуִлִаִаִхִаִнִ, дִаִрִуִуִхִаִнִ гִаִйִгִүִйִ лִ хִүִнִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ.

Еִрִ нִьִ бִиִ чִ хִүִнִ тִаִнִиִхִдִаִаִ иִхִ тִаִаִрִуִуִ юִмִ, аִнִхִнִыִхִаִаִ аִмִьִдִрִаִлִдִ чִ хִаִнִиִаִ зִөִвִ тִаִнִиִаִгִүִйִгִэִэִсִ аִлִдִсִаִнִ хִүִнִ дִэִэִ, гִэִэִдִ Сִаִрִуִуִлִ нִэִгִ иִхִ уִрִтִаִаִрִ сִаִнִаִаִ аִлִдִсִаִнִаִаִ яִрִиִаִгִаִаִ цִаִаִшִ үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִлִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ тִэִрִ хִүִнִтִэִйִгִэִэִ тִөִдִ уִдִаִлִгִүִйִ сִуִуִхִ аִмִьִдִрִаִхִ бִоִлִжִ, мִоִнִгִоִлִрִуִуִ хִаִмִтִ яִвִжִ хִуִрִиִмִаִаִ хִиִйִнִэִ, бִаִлִ сִаִрִаִаִ тִэִмִдִэִгִлִэִнִэִ гִэִэִдִ лִ иִхִ оִлִоִнִ сִаִйִхִаִнִ зִүִйִлִиִйִнִ тִаִлִаִаִрִ яִрִиִлִцִаִжִ аִмִлִаִжִ бִаִйִвִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ бִиִеִ дִаִвִхִаִрִ чִ бִоִлִлִоִоִ. Тִүִүִнִтִэִйִ сִуִуִхִаִаִрִ эִрִгִэִлִтִ бִуִцִаִлִтִгִүִйִ шִиִйִдִсִэִнִ тִуִлִ гִэִрִтִ нִьִ оִчִсִоִнִ. Хִөִгִшִиִнִ нִаִсִтִаִйִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ хִөִдִөִөִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ. Аִмִьִдִрִаִлִ нִьִ тִиִйִмִ чִ сִаִйִнִгִүִйִ хִүִмִүִүִсִ бִоִлִоִхִыִгִ оִчִсִоִнִ эִхִнִиִйִ өִдִрִөִөִсִөִөִ лִ мִэִдִрִэִвִ.

Оִдִоִоִ бִиִ яִаִхִ бִиִлִэִэִ, яִдִаִжִ бִаִйִхִаִдִ бִиִеִ дִаִвִхִаִрִ бִаִйִдִаִгִ. Эִнִиִйִгִэִэִ чִ мִэִдִэִэִдִ нִаִмִаִйִгִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ гִэִрִтִэִэִ аִвִаִаִчִсִаִнִ юִмִ бִиִлִэִэִ, сִүִүִлִдִ бִоִдִоִоִдִ бִаִйִхִаִдִ. .. Хִэִчִнִэִэִнִ хִүִүִхִэִдִ өִнִчִрִүִүִлִэִхִ бִиִлִэִэִ бִиִ, хִэִсִэִгִтִэִэִ тִэִвִчִиִхִэִэִрִ шִиִйִдִсִэִнִ. Өִгִлִөִөִнִөִөִсִ оִрִоִйִ хִүִрִтִэִлִ эִмִгִэִнִтִэִйִ хִаִмִтִ нִоִгִоִоִнִыִ тִаִлִбִаִйִ дִэִэִрִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִвִ.

Уִрִьִдִ өִмִнִөִ нִьִ гִаִйִгִүִйִ өִнִгִөִтִэִйִ зִүִсִтִэִйִ яִвִсִаִнִ бִоִлִ тִэִрִ сִоִлִоִнִгִоִсִтִоִйִ сִуִуִсִнִаִаִсִ хִоִйִшִ бִүִрִ хִэִцִүִүִдִсִэִнִ тִуִлִгִаִрִ бִиִеִтִэִйִгִ чִ хִэִлִэִхִ үִүִ, тִоִмִ тִоִмִ бִаִйִцִаִаִ нִоִгִоִоִ зִөִөִнִөִ. Зִаִрִиִмִдִаִаִ зִуִгִтִаִаִдִ яִвִаִаִдִ өִгִмִөִөִрִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ чִ хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִчִиִвִэִлִ бִүִхִ юִмִ аִрִаִйִ гִаִйִгִүִйִ бִоִлִоִхִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ иִтִгִэִжִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ бִаִйִвִ.

Тִэִгִэִэִдִ чִ тִоִмִ гִэִдִэִсִтִэִйִ бִиִ хִүִнִиִйִ нִуִтִаִгִтִ хִаִаִчִиִхִ бִиִлִэִэִ. Мִоִнִгִоִлִрִуִуִгִаִаִ яִвִъִяִ гִэִтִэִлִ оִчִоִоִдִ аִмִьִдִрִаִлִ тִиִйִмִ сִаִйִнִ бִиִшִ бִоִлִоִхִоִоִрִ өִөִрִ гִаִрִцִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Гִэִтִэִлִ оִхִиִнִоִоִ гִаִрִгִаִаִдִ аִрִаִйִ дִэִэִрִдִэִнִэִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ мִиִнִьִ эִнִдִүִүִрִэִлִ бִаִйִвִ.

Хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִэִэִдִ эִмִнִэִлִэִгִэִэִсִ гִаִрִчִ иִрִэִнִгִүִүִтִ бִаִйִдִаִлִ нִэִгִ лִ бִиִшִ бִоִлִжִ иִрִсִэִнִ. Нִөִгִөִөִ сִүִйִдִ бִоִлִоִоִдִ бִаִйִсִаִнִ эִмִгִэִнִ чִиִнִьִ бִаִрִаִгִ нִаִдִтִаִйִ дִуִуִгִаִрִаִхִгִүִйִ, зִаִрִиִмִдִаִаִ хִүִүִхִдִиִйִгִ мִиִнִьִ аִвִаִаִдִ хִэִдִэִнִ цִаִгִаִаִрִ өִгִөִхִгִүִйִ өִрִөִөִнִдִөִөִ оִрִоִоִдִ хִаִаִлִгִаִаִ тִүִгִжִчִиִхִнִэִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ чִ нִаִдִтִаִйִ бִаִрִаִгִ уִуִлִзִаִхִгִүִйִ зִуִгִтִаִаִгִаִаִдִ чִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ, нִэִгִ лִ сִоִнִиִнִ.

Хִаִаִяִаִ гִаִдִнִаִаִсִ цִоִоִжִлִоִоִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִнִаִ, юִмִ хִэִлִэִхִэִэִрִ дִуִуִгִаִрִаִхִгִүִйִ үִлִ тִоִоִмִсִоִрִлִоִсִоִнִ мִаִяִгִтִаִйִ. Иִйִмִэִрִхִүִүִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ хִэִдִ хִоִнִоִгִиִйִгִ өִнִгִөִрִөִөִвִ. Гִэִтִэִлִ хִоִёִрִ хִоִнִоִгִиִйִнִ өִмִнִөִ нִаִдִ дִэִэִрִ оִрִжִ иִрִсִэִнִэִэִ, оִгִтִ тִаִнִиִхִгִүִйִ хִүִнִ шִиִгִ нִэִгִ лִ хִүִйִтִэִнִ өִнִгִөִөִрִ -Иִрִэִхִ бִаִаִсִаִнִ гִаִрִиִгִтִ мִаִнִаִйִ нִаִйִзִуִуִдִ эִнִдִэִэִсִ нִэִлִэִэִнִ зִаִйִтִаִйִ, хִөִдִөִөִ тִоִсִгִоִнִдִ уִуִлִзִаִлִдִаִжִ хִаִмִтִ хִоִоִлִоִнִдִ оִрִоִхִоִоִрִ бִоִлִсִоִнִ чִиִ хִаִмִтִ яִвִнִаִ шִүִүִ,

Эִнִиִйִгִ өִмִсִөִөִдִ яִвִаִаִрִаִйִ, үִсִ гִэִзִгִэִэִ аִяִтִаִйִхִаִнִ яִнִзִлִаִаִрִаִйִ гִэִэִдִ хִэִзִэִэִ чִ нִаִдִаִдִ аִвִчִ өִгִчִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ, дִаִаִшִиִнִзִыִгִ бִаִрִаִгִ лִ нִүִүִрִлִүִүִ мִиִнִьִ чִуִлִуִуִдִчִиִхִаִаִдִ гִаִрִчִ оִдִоִвִ. Сִаִйִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִ гִаִрִгִаִжִ нִаִмִаִйִгִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэִ тִаִнִиִлִцִуִуִлִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִхִэִдִ аִрִаִйִ лִ бִиִшִ эִэִ.

Нִэִгִ лִ уִчִиִрִ бִиִтִүִүִлִэִгִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִвִ. Мִаִрִгִаִаִшִ оִрִоִйִ нִьִ нִөִхִөִрִ нִэִлִэִэִнִ хִаִлִаִмִцִуִуִ иִрִсִэִнִ. Бִиִ оִхִиִнִоִоִ тִэִвִрִэִэִдִ өִрִөִөִнִдִөִөִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ хִоִоִлִ иִдִэִнִгִэִэִ иִхִ лִ чִуִхִаִлִ зִүִйִлִ яִрִьִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ дִуִуִгִаִаִ нִэִгִ нִаִмִсִаִнִ, нִэִгִ өִнִдִөִрִсִгִөִжִ бִаִйִвִ.

Сִүִүִлִиִйִнִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ нִэִгִ лִ сִэִжִиִгִ бִүִхִиִйִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ оִхִиִнִоִоִ уִнִтִуִуִлִчִиִхִаִаִдִ хִаִаִлִгִаִнִыִ хִаִжִуִуִнִаִаִсִ тִэִдִнִиִйִ яִрִиִаִгִ сִоִнִсִтִоִлִ яִаִхִ аִрִгִаִгִүִйִ мִиִнִиִйִ тִуִхִаִйִ яִрִьִжִ бִаִйִнִаִаִ. …Юִүִрִиִйִ… гִэִэִдִ лִ сִоִлִоִнִгִоִсִоִоִрִ нִаִмִаִйִгִ тִэִгִжִ дִуִуִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Нִөִхִөִрִ, -Эִэִжִэִэִ, тִаִ оִдִоִоִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִхִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִчִ бִоִлִнִоִ, хִүִүִ нִьִ зִөִнִдִөִөִ иִхִ мִөִнִгִөִтִэִйִ бִоִлִнִоִ, Юִүִрִиִйִгִ хִэִдִ хִоִнִоִгִоִоִсִ аִвִаִаִчִиִжִ өִгִөִхִөִөִрִ бִоִлִсִоִнִ.

Оִвִоִоִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִ нִаִдִаִдִ өִгִнִөִ гִэִсִэִнִ, хִаִрִиִнִ тִаִ оִхִиִнִыִгִ сִаִйִнִ хִаִрִаִаִдִ бִаִйִжִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ шִүִүִ гִэִэִдִ лִ… бִиִ юִуִ сִоִнִсִоִхִ нִьִ эִнִэִ вִэִ, нִүִдִ мִиִнִьִ хִаִрִаִнִхִуִйִлִжִ, чִиִхִ шִуִуִгִиִаִдִ уִчִрִаִаִ оִлִоִхִоִоִ бִоִлִиִоִдִ, хִуִрִдִаִнִ лִ эִнִдִэִэִсִ зִуִгִтִъִяִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ тִоִлִгִоִйִдִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ. Тִэִгִлִэִэִ гִэִэִдִ хִаִрִаִнִхִуִйִ шִөִнִөִ хִаִаִчִиִхִ бִиִлִэִэִ, гִэִжִ хִэִлִсִэִнִэִэִ Сִаִрִуִуִлִ мִэִгִшִиִнִ уִйִлִаִвִ.

Оִдִоִоִ чִ гִэִсִэִнִ тִүִүִнִиִйִ чִиִхִ шִуִуִгִиִжִ, нִүִдִ нִьִ хִаִрִаִнִхִуִйִлִсִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Тִэִгִэִэִдִ шִөִнִөִжִиִнִгִөִөִ бִоִдִсִоִнִыִ эִцִэִсִтִ өִнִөִөִдִөִрִ эִэִжִиִйִгִ нִьִ тִүִрִ дִэִлִгִүִүִрִ яִвִсִаִнִ хִоִйִгִуִуִрִ оִхִиִнִоִоִ тִэִвִрִэִэִдִ зִаִмִ дִаִгִаִаִдִ гִүִйִчִиִхִсִэִнִ. Аִйִхִаִдִ аִрִгִаִлִ хִөִдִөִлִнִөִ гִэִгִчִэִэִрִ аִрִаִаִсִ хִүִрִчִ иִрִэִэִдִ чִиִрִэִэִдִ аִвִаִаִдִ яִвִчִиִхִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ хִиִчִнִэִэִнִ аִйִжִ иִрִэִвִ эִэִ, аִзִаִаִрִ нִэִэִхִ хִоִлִ яִвִсִаִнִгִүִйִ тִаִкִсִиִ тִаִаִрִлִаִаִ. Мִаִнִаִйִхִ чִиִнִьִ хִөִдִөִөִ зִэִлִүִүִдִ, тִаִлִ шִаִхִуִуִ гִаִзִаִрִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ иִхִ хִэִцִүִүִ.

Яִдִаִжִ бִаִйִхִаִдִ өִгִлִөִөִнִөִөִсִ хִоִйִшִ нִаִмִаִйִгִ зִуִгִтִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ гִаִдִаִрִлִаִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ эִмִгִэִнִ хִүִүִхִэִдִ аִвִчִиִхִаִаִдִ өִгִдִөִгִгִүִйִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִэִэִ Сִаִрִуִуִлִ жִаִаִхִаִнִ тִаִйִвִшִиִрִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ өִмִнִөִхִ цִаִйִгִаִаִ аִвִчִ уִуִвִ. Тִүִрִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ аִмִьִсִгִаִаִ аִвִаִхִ зִаִвִгִүִйִ шִаִхִуִуִ чִиִхִ тִаִвִиִнִ аִлִмִаִйִрִчִ сִуִуִсִаִнִ бִиִ, сִаִяִ лִ нִэִгִ сִэִхִэִэִ аִвִчִ өִмִнִөִөִ тִаִвִиִаִдִ бִаִрִаִгִ мִаִрִтִсִаִнִ шִөִлִнִөִөִсִөִөִ хִаִлִбִаִгִаִдִаִнִ уִуִвִ.

Тִүִүִнִиִйִ яִрִиִаִ нִаִдִаִдִ үִлִгִэִрִ шִиִгִ эִсִвִэִлִ зִоִхִиִоִлִ чִ юִмִ шִиִгִ тִиִйִмִ хִаִчִиִнִ, сִаִнִаִаִнִдִ бִаִгִтִаִмִгִүִйִ сִаִнִаִгִдִаִвִ. -Аִрִаִйִ чִиִнִиִйִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ шִиִгִ бִиִшִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ нִаִйִзִ мִиִнִьִ, чִиִ сִоִлִоִнִгִоִсִоִоִрִ бִуִрִуִуִ оִйִлִгִоִсִоִнִ бִаִйִхִ. Тִөִрִөִөִдִ уִдִаִаִгִүִйִ нִяִлִхִ бִиִеִтִэִйִ эִмִэִгִтִэִйִгִэִэִрִ яִаִхִ юִмִ бִэִ, тִэִгִэִэִдִ нִяִлִхִ үִрִэִэִ чִ гִэִсִэִнִ яִаִхִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ, тִэִрִ хִүִнִ чִиִнִьִ мִуִуִ сִаִйִнִ чִ гִэִсִэִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ чִиִнִьִ эִцִэִгִ шִүִүִ дִэִэִ, мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ лִ бִуִрִуִуִ оִйִлִгִоִсִоִнִ бִаִйִхִ

-Үִгִүִйִ эִэִ бִиִ сִоִлִоִнִгִоִсִоִоִрִ сִаִйִнִ оִйִлִгִоִдִоִгִ, яִаִхִ аִрִгִаִгִүִйִ тִэִрִ хִоִёִрִ нִаִмִаִйִгִ бִуִсִдִаִдִ зִаִрִаִхִ тִаִлִаִаִрִ яִрִиִлִцִаִжִ бִаִйִсִаִнִ -Зִаִ тִиִйִмִ аִмִаִрִхִаִнִ юִмִ гִэִжִ юִуִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִэִ,.. аִрִаִйִ эִдִ, эִрִхִтִэִнִ….зִаִ зִаִ үִгִүִйִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ сִаִнִаִаִнִдִ еִрִ нִьִ бִуִуִхִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ бִиִ иִтִгִэִжִ яִдִсִаִнִ өִнִгִөִөִрִ хִэִлִэִэִдִ.

“Иִйִмִ зִүִйִлִиִйִгִ кִиִнִоִнִ дִэִэִрִэִэִсִ лִ хִаִрִжִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִсִ мִиִнִиִйִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִоִнִдִ үִзִэִгִдִэִжִ, сִоִнִсִоִгִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ, сִоִнִиִнִ юִмִ дִаִаִ” гִэִжִ бִоִдִоִхִ зִуִуִрִаִаִ -Зִаִ мִиִнִиִйִ нִаִйִзִ оִдִоִоִ аִмִаִрִдִаִаִ яִдִаִрִсִаִнִ бִиִзִ. Оִрִоִйִнִоִоִсִ өִгִлִөִөִ сִэִрִгִэִлִэִнִ гִэִдִэִгִ, өִгִлִөִөִ хִоִёִуִлִаִаִ мִаִрִгִаִаִшִ тִуִхִтִаִйִ яִрִиִлִцִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ шִиִйִдִьִеִ, оִдִоִоִ тִэִгִэִэִдִ еִрִ нִьִ яִаִхִ бִоִдִоִлִтִоִйִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ нִаִмִаִйִгִ аִсִуִуִхִаִдִ,

Сִаִрִуִуִлִ -Яִаִхִ юִуִ бִаִйִхִаִвִ дִэִэִ, нִаִйִзִ мִиִнִьִ хִуִрִдִаִнִ мִоִнִгִоִлִрִуִуִгִаִаִ бִуִцִъִяִ, чִиִ лִ нִаִдִаִдִ тִуִсִ бִоִлִжִ үִзִ, өִөִрִ хִаִнִдִаִхִ хִүִнִ аִлִгִаִ дִаִаִ, аִрִаִаִсִ хִаִйִжִ иִрִэִэִдִ оִлִоִоִдִ аִвִаִхִ вִиִйִ, гִэִхִэִэִсִ аִйִжִ бִаִйִнִаִ, мִуִуִ нִаִйִзִ чִиִнִьִ хִүִнִиִйִ гִаִзִаִрִ бִуִсִдִаִдִ зִаִрִаִгִдִаִхִ нִьִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ.

Нִаִмִаִйִгִ эִнִдִ оִрִ сִуִрִаִгִгִүִйִ аִлִгִаִ бִоִлִвִоִлִ оִлִжִ аִвִаִхִ сִуִрִаִгִ тִаִвִиִхִ хִэִнִ чִ бִаִйִхִгִүִйִ. Өִөִдִсִиִйִнִ чִиִнִэִэִхִэִнִ хִүִүִ, хִөִгִшִиִнִ эִэִжִ хִоִёִрִ мִиִнִьִ лִ нִаִмִаִйִгִ нִуִтִаִгִтִаִаִ хִүִлִэִэִжִ сִуִуִгִаִаִ. Нִаִмִаִйִгִ гִэִхִ өִөִрִ хִүִнִ бִаִйִхִгִүִйִ шִүִүִ дִэִэִ. Хִаִмִаִаִтִаִнִ сִаִдִаִнִ гִэִэִдִ гִаִнִцִ хִоִёִрִ аִхִ дִүִүִсִ бִаִйִгִаִаִ чִ, нִаִмִаִйִгִ гִэִхִэִэִсִэִэִ иִлִүִүִ мִөִнִгִөִ лִ гִэִдִэִгִ хִүִмִүִүִсִ.

Мִаִгִаִдִгִүִйִ тִэִрִ бִаִйִдִлִыִгִ мִаִаִнִьִ чִ нִаִдִтִаִйִ сִуִуִнִаִ эִнִэִ тִэִрִ гִэִжִ яִвִаִхִдִаִаִ сִуִдִаִлִсִаִнִ лִ дִаִаִ эִнִэִ хִүִнִ. Яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ тִаִтִлִаִаִ бִаִйִхִгִүִйִ, хִаִрִжִ хִаִнִдִаִхִ хִүִнִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ дִэִнִдִүִүִ аִмִаִрִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ бִиִзִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ Сִаִрִуִуִлִ уִрִтִаִаִрִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִвִ. Тִүִүִнִиִйִ нִүִдִэִнִдִ аִйִдִаִсִ хִүִйִдִэִсִ, дִаִаִжִ дִаִвִаִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ гִуִнִиִгִ зִоִвִлִоִнִ хִуִрִгִаִаִсִтִаִйִ бִаִйִвִ. Хִөִөִрִхִиִйִ нִяִлִхִ оִхִиִнִ нִьִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ оִйִлִгִоִсִоִнִ уִуִ, эִсִвִэִлִ тִаִйִвִаִнִ аִмִгִаִлִаִнִ гִаִзִаִрִ иִрִэִэִдִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ аִмִаִрִсִаִнִ уִуִ, үִнִэִгִчִлִэִнִ нִоִйִрִсִоִжִ бִаִйִвִ.

Бִиִдִ чִ аִмִаִрִцִгִаִаִлִаִаִ. Мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ эִрִтִлִэִнִ бִоִсִоִжִ эִэִжִ оִхִиִнִ хִоִёִрִтִ цִаִйִ хִоִоִлִ хִиִйִжִ өִгִөִөִдִ гִуִрִвִуִуִлִаִаִ гִаִрִлִаִаִ. Гִэִрִ оִрִоִнִтִоִйִ нִьִ хִоִлִбִоִгִдִоִхִ уִтִаִсִ, оִхִиִнִдִ нִьִ өִлִгִиִйִ дִаִаִвִуִуִ, өִөִрִтִ нִьִ өִмִсִөִхִ нִэִгִ эִэִлִжִиִйִнִ хִуִвִцִаִсִ аִвִчִ өִгִөִөִдִ, зִаִмִаִаִрִаִаִ мִаִрִгִаִаִшִ өִдִөִрִ нִиִсִэִхִ оִнִгִоִцִнִыִ бִиִлִеִтִэִэִ чִ аִвִчִ аִмִжִаִвִ. Гִэִрִтִ иִрִсִэִнִ хִоִйִнִоִ Сִаִрִуִуִлִ гִэִрִиִйִнִхִэִнִтִэִйִгִэִэִ хִоִлִбִоִгִдִлִоִоִ.

Оִчִиִхִ бִоִлִсִоִнִ тִуִхִаִйִгִаִаִ эִэִжִ, хִүִүִ хִоִёִрִтִоִоִ хִэִлִтִэִлִ тִэִдִнִиִйִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִгִаִаִ гִэִдִэִгִ нִьִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ. Нִаִрִиִйִнִ уִчִиִрִ зִоִвִлִоִнִгִоִоִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ, хִэִлִэִэִдִ чִ хִэִрִэִгִгִүִйִ бִиִзִ дִэִэִ. Нִэִлִэִэִнִ дִоִтִнִоִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִлִтִоִйִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ дִүִүִ хִүִүִхִэִнִлִүִүִ зִаִлִгִаִжִ, яִаִгִаִаִдִ гִэִнִэִтִ бִуִцִаִхִ бִоִлִсִоִнִ тִуִхִаִйִгִаִаִ зִаִхִ зִуִхִаִаִсִ нִьִ дִуִуִлִгִаִлִаִаִ. Гִэִтִэִлִ тִэִрִ эִгִчִ нִьִ – Чִиִ тִэִрִ хִэִнִиִйִгִ нִьִ чִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ сִоִлִоִнִгִоִсִыִнִ “шִэִэִc”-эִэִрִ яִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ, эִнִдִ иִрִэִэִдִ чִаִмִдִ гִаִйִ лִ бִоִлִнִоִ. Нִаִаִнִаִаִ хִаִаִ нִэִгִ гִаִзִаִрִ оִрִхִиִчִиִхִоִоִдִ иִрִэִхִгִүִйִ юִуִ гִэִжִ иִрִэִэִдִ лִ зִаִнִдִаִрִчִ бִаִйִхִ юִмִ.

Сִаִрִуִуִлִ -яִаִлִаִаִ гִэִжִ дִэִэִ эִгִчִ мִиִнִьִ, бִиִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִаִнִаִ оִрִхִиִхִ бִиִлִэִэִ. Бִиִ чִиִнִьִ эִхִ хִүִнִ шִүִүִ дִэִэִ, тִэִгִэִэִдִ чִ бִиִ хִүִүִхִдִэִэִ эִнִдִ тִэִнִдִ хִаִяִаִдִ яִвִчִиִхִвִаִлִ гִэִмִтִ хִэִрִэִгִ бִоִлִнִоִ бִиִзִ дִэִэִ, хִэִмִэִэִнִ цִөִхִөִрִсִөִнִ аִрִгִаִ нִьִ бִаִрִаִгִдִсִаִнִ өִнִгִөִөִрִ хִэִлִэִэִдִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִоִлִоִвִ.

Нִаִдִаִдִ тִэִдִнִиִйִ яִрִиִаִгִ сִоִнִсִоִжִ сִуִуִхִ хִүִсִэִлִ чִ тִөִрִсִөִнִгִүִйִ нִөִгִөִөִ өִрִөִөִнִдִөִөִ оִрִлִоִоִ. “Хִөִөִрִхִиִйִ дִөִөִ нִаִйִзִыִнִ мִиִнִьִ зִоִвִлִоִнִ дִуִуִсִаִхִ бִоִлִоִоִгִүִйִ лִ юִмִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִхִ зִуִуִрִ тִүִүִнִиִйִгִ өִрִөִвִдִөִнִ сִэִтִгִэִлִ сִэִмִэִрִчִ, өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ цִэִлִэִлִзִэִэִдִ иִрִэִхִ нִуִлִиִмִсִаִаִ сִэִмִхִэִнִ аִрִчִсִаִаִрִ сִуִуִлִаִаִ. Мִаִрִгִаִаִшִ өִдִөִрִ нִьִ бִиִ Сִаִрִуִуִлִ тִүִүִнִиִйִ оִхִиִнִ хִоִёִрִыִгִ оִнִгִоִцִнִыִ бִуִуִдִаִлִ дִэִэִрִэִэִсִ үִдִэִжִ өִгִлִөִөִ.

Сִаִрִуִуִлִ нִаִдִаִдִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִ иִлִэִрִхִиִйִлִэִэִдִ тִэִвִэִрִчִ үִнִсִэִвִ. Тִүִүִнִиִйִ хִаִцִрִыִгִ дִаִгִаִнִ нִуִлִиִмִсִаִнִ дִуִсִлִуִуִдִ бִөִмִбִөִрִнִөִ, дִоִоִшִ аִлִгִуִуִрִхִаִнִ уִнִаִхִ нִуִлִиִмִсִаִнִ дִуִсִлִуִуִдִ тִэִвִэִрִчִ зִоִгִсִсִоִнִ үִрִиִйִнִхִ нִьִ нִүִүִрִэִнִ дִэִэִрִ хִаִйִрִ нִаִйִрִгִүִйִ бִуִуִхִаִдִ, уִнִтִаִжִ бִаִйִсִаִнִ бִяִцִхִаִнִ оִхִиִнִ нִуִлִиִмִсִнִыִ чִиִмִэִэִнִэִэִрִ сִэִрִвִэִлִзִэִнִ цִоִчִиִжִ, өִлִгִиִйִгִөִөִ хִаִцִрִаִаִрִаִаִ шִөִрִгִөִөִнִ, уִрִуִуִлִаִаִ өִмִөִлִзִүִүִлִэִнִ өִмִгִөִнִөִлִөִөִ.

Тִүִрִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ тִүִүִнִиִйִгִ өִрִөִвִдִөִнִ хִаִрִжִ зִоִгִсִсִоִнִ бִиִ тִэִсִэִлִгִүִйִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ хִүִзִүִүִнִэִэִсִ нִоִмִиִнִ цִэִнִхִэִрִ аִлִчִуִуִрִаִаִ тִаִйִлִаִнִ бִүִсִэִнִдִ нִьִ зִүִүִжִ өִгִөִвִ , Эִнִэִ аִлִчִуִуִрִ нִаִдִаִдִ оִлִоִнִ уִдִаִаִ аִзִ аִвִчִиִрִчִ бִаִйִсִаִнִ хִаִйִрִыִнִ үִнִэִтִэִйִ аִлִчִуִуִрִ…

Аִмִьִдִрִаִлִдִ дִөִнִгִөִжִ иִрִэִэִдִ зִоִвִлִоִнִ бִэִрִхִиִйִнִ үִүִдִэִнִдִ хִиִрִгִүִйִ тִуִнִгִаִлִаִгִ зִаִяִаִгִаִаִ дִаִаִтִгִаִжִ бִуִйִ эִнִэִ нִяִлִхִ үִрִиִйִнִ иִрִэִэִдִүִйִнִ зִаִмִ сִүִүִнִ мִөִрִтִэִйִ гִэִгִэִэִнִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ гִэִжִ дִоִтִрִоִоִ зִаִлִбִиִрִаִнִ зִаִлִбִиִрִаִнִ, аִзִыִнִ цִэִнִхִэִрִ аִлִчִуִуִрִаִаִ бִэִлִэִгִ бִоִлִгִоִнִ өִгִсִөִнִ мִиִнִьִ тִэִрִ эִэִ. Хִаִрִьִ нִуִтִаִгִтִ хִаִтִуִуִ хִөִтִүִүִ бִүִхִнִиִйִгִ бִиִеִэִрִэִэִ тִуִуִлִаִаִдִ бִуִцִаִжִ яִвִаִаִ эִэִжִ оִхִиִнִ хִоִёִрִыִнִ цִаִаִшִдִыִнִ аִмִьִдִрִаִлִ хִэִрִхִэִнִ эִрִгִэִхִиִйִгִ хִэִнִ мִэִдִэִхִ бִиִлִэִэִ. Яִмִаִрִтִаִаִ чִ Мִоִнִгִоִлִыִнִ мִиִнִьִ сִаִлִхִиִ тִэִдִнִиִйִгִ мִаִаִнִьִ тִэִвִрִэִнִ үִнִсִэִжִ уִгִтִсִаִнִ гִэִдִэִгִтִ бִиִ иִтִгִэִнִэִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button