Болсон Явдал

“HӨִXPИִЙִHXӨִӨִ HУִУִЦִ AMPAГִAAC ӨִBДִӨִГִ СִӨִГִДִӨִӨִДִ ГִУִЙִЖִ БִИִЛִЭִЭִ” – БִОִДִИִТִ АִМִЬִДִРִАִЛִАִАִСִ

Тִаִнִыִгִ зִоִвִоִоִжִ бִаִйִгִаִаִ аִмִьִдִрִаִлִ өִөִрִ хִүִнִиִйִ хִуִвִьִдִ хִүִсִэִэִдִ чִ оִлִдִоִхִгִүִйִ жִаִрִгִаִлִ бִаִйִжִ мִэִдִэִхִ юִмִ шִүִүִ… Бִиִ оִдִоִоִ 29 нִаִсִтִаִйִ нִэִгִэִнִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִдִ дִаִжִгִүִйִ аִлִбִаִнִ тִуִшִаִаִлִ эִрִхִэִлִдִэִгִ. Оִдִоִоִгִоִоִсִ 9 жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ цִэִлִ зִаִлִуִуִхִаִнִ 20 нִаִсִаִнִдִаִаִ аִнִхִнִыִ хִаִйִрִтִаִйִгִаִаִ уִчִрִаִаִдִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ сִаִйִхִнִыִгִ аִмִсִчִ, тִүִүִнִтִэִйִгִэִэִ бִаִйִхִдִаִаִ эִнִэִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ хִаִмִгִиִйִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ хִүִнִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִдִ хִоִёִрִ бִиִеִ бִиִеִнִдִэִэִ үִнִэִхִэִэִрִ хִаִйִрִтִаִйִ, цִаִаִшִдִаִаִ хִэִрִхִэִнִ аִмִьִдִрִаִхִ вִэִ, хִэִдִэִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִ вִэִ гִэִэִдִ лִ бִүִхִнִиִйִгִ яִрִиִлִцִаִжִ хִоִёִрִ бִиִеִнִэִэִсִэִэִ хִоִлִ хִоִрִоִмִхִоִнִ чִ бִаִйִжִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ, өִвִлִиִйִнִ хִүִйִтִэִнִдִ чִ гִаִрִ гִаִрִаִаִ бִаִрִиִлִцִаִаִдִ чִиִчִрִэִэִдִ лִ сִуִуִцִгִаִаִдִаִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ бִиִдִнִиִйִгִ хִоִёִрִ тִаִлִыִнִ гִэִрִиִйִнִхִэִнִ мִаִаִнִьִ хִүִлִэִэִнִ аִвִчִ бִаִрִаִгִ лִ эִхִнִэִрִ нִөִхִөִрִ хִоִёִрִ шִиִгִ бִоִлִжִ нִаִмִаִйִгִ оִюִуִтִаִнִ бִаִйִхִаִдִ тִэִрִ мִаִаִнִьִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִөִдִ оִрִоִнִ нִуִтִаִгִтִ тִоִмִиִлִоִгִдִоִжִ аִжִиִлִлִаִхִаִаִрִ бִоִлִсִоִнִ. Яִвִаִхִыִнִхִаִаִ өִмִнִөִ тִэִрִ мִаִаִнִьִ дִуִрִтִаִйִ дִуִуִгִ мִаִаִнִьִ дִуִуִлִжִ өִгִөִөִдִ нִүִдִэִнִдִ нִьִ нִуִлִиִмִсִ хִуִрִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ “Сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִнִаִаִ” гִэִэִдִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִэִдִ яִвִсִаִнִ.

Эִнִэִ мִэִтִчִиִлִэִнִ мִаִрִтִаִгִдִаִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ сִаִйִхִаִнִ дִуִрִсִаִмִжִуִуִдִ бִиִдִэִнִдִ иִхִ бִиִйִ. Уִдִаִлִгִүִйִ бִиִ чִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִөִдִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ аִмִьִдִрִаִхִаִаִрִ яִвִсִаִнִ. Аִмִьִдִрִаִлִ эִхִэִлִжִ, бִиִдִ хִоִёִрִ өִмִсִсִөִнִ хִуִвִцִаִсִнִаִаִсִаִаִ өִөִрִ юִуִ чִ үִгִүִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ бִүִтִэִэִнִэִ гִэִжִ зִоִрִиִгִ шִуִлִуִуִдִаִнִ гִаִрִаִхִдִаִаִ нִиִйִтִиִйִнִ бִаִйִрִ лִуִуִ хִоִёִрִ цִүִнִхִэִэִ үִүִрִэִэִдִ лִ оִчִсִоִнִ.

Хִоִёִрִ тִаִлִыִнִ эִцִэִгִ эִхִ мִаִаִнִьִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ чִ нִэִгִэִнִтִ лִ аִмִьִдִрִаִнִаִ гִэִжִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִэִцִүִүִ үִеִ гִаִрִсִаִнִ чִ үִрִгִэִлִжִ лִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ, бִүִтִэִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ хִэִлִдִэִгִсִэִнִ. Хִаִаִяִаִ зִаִлִуִуִ хִүִмִүִүִсִтִ дִуִтִаִгִдִаִжִ гִаִчִиִгִдִаִхִ зִүִйִлִ гִаִрִдִаִгִ чִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִэִэִ дִаִвִжִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִнִоִ лִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Үִнִэִхִэִэִрִ чִ бִиִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִсִоִнִ. Тִэִрִ мִаִаִнִьִ сִаִйִхִаִнִ аִлִбִаִ хִаִшִдִаִгִ, бִиִ чִ дִуִтִуִуִгִүִйִ хִүִсִчִ бִаִйִсִаִнִ мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִэִэִ аִжִиִлִлִаִсִаִнִ. Гִэִвִчִ хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ нִьִ хִүִсִэִвִчִ хִяִсִнִаִ гִэִдִгִэִэִрִ бִиִдִэִнִдִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ зִаִяִаִгִаִаִгִүִйִ. Хִэִнִ хִэִнִиִйִхִэִэִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ шִаִрִхִлִуִуִлִаִхִгִүִйִнִ тִуִлִдִ сִүִүִлִдִэִэִ хִүִүִхִдִиִйִнִ тִаִлִаִаִрִ чִ яִрִиִхִ нִьִ цִөִөִрִсִөִнִ.

Тִөִрִсִөִнִ гִэִрִэִэִ оִрִхִиִоִдִ гִаִрִсִаִнִ хִоִёִрִ хִүִнִ дִоִлִоִоִнִ жִиִлִ хִаִмִтִ аִмִьִдִрִаִхִдִаִаִ юִуִ эִсִиִйִгִ үִзִэִхִэִвִ дִэִэִ. Хִаִйִрִаִаִрִ бִяִлִхִаִжִ бִаִйִсִаִнִ оִнִ жִиִлִүִүִдִ мִиִнִьִ аִрִдִ хִоִцִоִрִчִ сִүִүִлִиִйִнִ жִиִлִ нִьִ бִиִдִ иִхִ мִаִрִгִаִлִдִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ. Аִмִьִдִрִаִхִ гִэִжִ зִүִтִгִэִжִ яִвִаִхִдִаִаִ хִоִёִрִ бִиִеִнִиִйִгִэִэִ мִуִуִхִаִйִ чִ хִаִрִжִ үִзִэִэִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ сִүִүִлִдִэִэִ гִаִдִуִуִрִ шִоִуִдִаִжִ, гִэִрִтִэִэִ шִөִнִөִ өִдִөִрִ цִуִвִаִрִчִ иִрִэִхִ нִьִ оִлִоִнִ бִоִлִсִоִнִ.

Бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ хִаִрִьִцִаִаִ нִэִгִ лִ хִөִнִдִиִйִ. Тִүִүִнִиִйִгִэִэִ хִүִүִхִэִдִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ хִүִсִчִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ мִэִдִэִжִ бִаִйִвִчִ дִоִтִрִоִоִ лִ шִаִнִаִлִаִхִаִаִсִ өִөִрִ яִаִжִ чִ чִаִдִаִхִгִүִйִ. Сִүִүִлִдִэִэִ тִэִрִ мִаִаִнִьִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִгִүִйִ хִоִнִуִуִтִаִаִрִ яִвִдִаִгִ бִоִлִлִоִоִ. Тִэִрִ бִүִрִтִ нִьִ хִиִйִсִэִнִ хִоִоִлִоִнִдִоִоִ чִ аִмִ хִүִрִгִэִлִгִүִйִ, шִөִнִөִ дִуִнִдִ оִрִжִ иִрִэִхִэִдִ нִьִ хִаִлִаִаִгִаִаִдִ хִаִмִтִдִаִаִ иִдִнִэִ.

Сִэִтִгִэִлִэִэִ уִрִжִ, дִэִрִэִэִ нִоִрִгִоִнִ уִйִлִаִхִ шִөִнִөִ бִүִрִтִэִэִ өִөִрִтִөִөִ гִоִмִдִоִжִ, цִөִхִөִрִчִ сִүִүִлִдִэִэִ эִрִүִүִлִ иִрִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ, үִгִүִйִ юִуִ гִэִдִгִиִйִгִ нִьִ шִаִтִаִаִрִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ гִуִтִлִыִнִхִ нִьִ чִиִмִэִэִгִэִэִрִ аִнִдִаִхִгִүִйִ мִэִдִдִэִгִ бִоִлִжִ бִиִлִэִэִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ аִжִлִаִаִ тִаִрִаִаִдִ аִлִхִаִжִ яִвִаִхִдִаִаִ хִаִйִрִтִаִйִ зִаִлִуִуִгִаִаִ нִэִгִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִ хִаִлִаִмִцִуִуִ яִвִжִ бִаִйִхִаִдִ нִьִ тִаִаִрִаִаִдִ тִэִрִ хִоִёִрִыִгִ яִвִаִлִдִаִаִдִ жִиִлִ гִаִрִуִйִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִ, бִүִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִоִдִ аִвִаִхִуִуִлִсִнִыִгִ нִьִ хִүִрִтִэִлִ сִоִнִсִсִоִнִ.

Тִэִрִ хִоִёִрִыִнִ өִөִрִсִдִиִйִнִхִ нִьִ аִмִнִаִаִсִ иִнִгִэִжִ сִоִнִсִсִоִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ яִгִ лִ coгִтִуִуִ хִүִнִ шִиִгִ эִрִгִэִэִдִ аִлִхִаִжִ бִиִлִэִэִ. Чִаִмִаִйִгִаִаִ гִоִмִдִоִоִвִоִлִ “Нִаִмִаִйִгִ тִэִгִжִ иִхִ хִаִйִрִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ хִаִйִрִ чִиִнִьִ хִаִаִчִсִаִнִ юִмִ бִэִ” гִэִжִ нִаִдִаִдִ сִаִнִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ үִгִ нִьִ бִоִдִоִгִдִоִоִдִ vxчִиִхִмִэִэִрִ лִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ.

Дִаִрִаִаִ нִьִ тִэִрִ хִүִүִхִэִнִ дִэִэִрִ оִчִоִоִдִ бִиִтִгִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ мִиִнִьִ сִүִйִрִүִүִлִэִэִчִ гִэִжִ бִаִрִаִгִ лִ өִвִдִөִгִ сִөִгִдִөִөִдִ гִуִйִсִаִнִ. Хִэִрִвִэִэִ бִиִ үִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ хִэִзִэִэִ чִ тִэִгִжִ гִуִйִхִгִүִйִ лִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ. Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ нִьִ хִаִнִьִтִаִйִ, гִаִрִаִаִсִаִаִ хִөִтִлִөִхִ оִхִиִнִтִоִйִ чִ гִэִсִэִнִ тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִ дִаִаִнִчִ хִаִтִуִуִ хִаִнִдִсִаִнִ дִаִаִ.

Хִаִрִ дִаִрִсִаִнִ өִдִрִүִүִдִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִэִрִ, бִиִ чִ сִүִүִлִдִэִэִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ хִэִлִэִхִ хִэִлִэִхִгִүִйִ үִгִэִэִрִ хִэִлִжִ, мִиִнִиִйִ зִаִлִуִуִ нִаִсִыִгִ үִрִжִ хִаִнִаִсִаִнִ уִуִ гִэִжִ аִсִуִуִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ. Дִэִэִрִ нִьִ мִиִнִиִйִ бִиִеִ мִуִуִдִаִаִдִ өִвִдִөִхִ бִоִлִгִоִнִдִоִоִ чִиִ тִэִрִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִ зִуִуִрִаִлִдִаִаִдִ нִаִмִаִйִгִ үִхִүִүִлִмִэִэִрִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִжִ зִоִвִоִоִнִоִ.

Дִаִхִиִжִ уִуִлִзִаִхִгִүִйִ, бִиִ чִаִмִаִаִсִ сִаִлִаִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִ аִмִлִаִлִтִуִуִдִ нִьִ зִөִрִчִиִгִдִсִөִөִрִ өִдִөִрִ хִоִнִоִгִиִйִгִ өִнִгִөִрִөִөִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִиִдִ хִоִёִрִ хִоִтִ рִуִуִ шִиִлִжִиִхִэִэִрִ шִиִйִдִэִжִ дִэִэִрִ нִьִ бִиִ оִнִоִшִоִоִ тִоִдִрִуִуִлִаִхִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ. Оִлִоִнִ жִиִлִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ нִуִтִгִаִаִ, гִэִрִэִэִ оִрִхִиִоִдִ гִаִрִаִхִаִдִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִэִэִ тִэִрִ хִүִүִхִнִэִэִсִ сִаִлִнִаִ гִэִсִэִнִ гִоִрִьִдִлִоִгִоִтִоִйִгִоִоִрִ лִ яִвִсִаִнִ.

Тִөִрִсִөִнִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִэִдִ эִэִжִ аִаִвִыִнִхִаִаִ дִэִрִгִэִдִ иִрִсִэִнִ чִ гִэִсִэִнִ бִиִеִ бִаִсִ лִ тִаִаִгִүִйִ. Эִмִчִиִдִ үִзִүִүִлִэִэִдִ оִнִоִшִоִоִ тִоִдִрִуִуִлִаִхִаִдִ тִаִрִxиִнִыִ xaвִдִаִp гִэִэִдִ, мִэִсִ зִаִсִаִлִ хִиִйִлִгִэִхִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִтִаִйִ гִэִсִэִнִ. Хִэִрִвִэִэִ хִиִйִлִгִэִхִгִүִйִ бִоִлִ гִэִсִэִнִ эִмִчִиִйִнִ хִэִлִсִэִнִ үִгִ бִүִрִ чִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ.

Хִоִрִвִоִоִ нִаִдִаִаִсִ нִүִүִрִэִэִ бִуִрִуִуִлִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִиִйִхִэִэִ хִаִмִтִ бִүִхִнִиִйִгִ дִаִвִнִаִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ мִаִаִнִьִ хִүִчִ өִгִчִ, хִүִнִдִ мִэִсִ зִаִсִлִыִгִ тִүִүִнִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ лִ дִаִвִжִ гִаִрִсִаִнִ. Уִдִаִлִгִүִйִ эִмִнִэִлִгִэִэִсִ гִаִрִаִаִдִ гִэִрִтִ хִэִвִтִэִрִтִ бִаִйִхִаִдִ тִэִрִ бִаִсִ лִ хִаִлִаִмִцִуִуִ иִрִсִэִэִрִ лִ бִаִйִсִаִнִ.

Нִэִгִ уִдִаִаִ уִтִсִаִнִдִ нִьִ нִөִгִөִөִ эִмִэִгִтִэִйִнִ уִтִаִсִнִаִаִсִ “Хִоִёִуִлִаִаִ гִэִрִлִэִэִдִ жִиִлִ дִаִрִаִаִлִлִаִаִдִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִнִоִоִ” гִэִсִэִнִ мִеִсִсִеִжִ иִрִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ. Нִаִмִаִйִгִ үִxэִэִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ шִүִүִ дִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ бִүִхִнִэִэִсִ чִ иִлִүִүִ хִаִйִрִлִаִжִ яִвִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ хִүִнִэִэִ өִөִрִөִөִсִөִөִ үִүִрִдִ яִвִуִуִлִсִаִнִ дִаִаִ.

Хִаִрִиִнִ уִдִаִлִгִүִйִ тִэִрִ эִмִэִгִтִэִйִ нִөִхִрִөִөִсִөִөִ сִаִлִжִ, оִхִиִнִоִоִ дִаִгִуִуִлִжִ хִоִтִоִдִ шִиִлִжִиִжִ иִрִэִэִдִ цִаִгִаִаִнִ сִаִрִаִаִрִ “хִаִдִмִуִуִдִтִаִйִ” мִаִаִнִьִ оִчִиִжִ зִоִлִгִоִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִгִэִэִдִ уִдִаִлִгִүִйִ хִүִсִсִэִнִ ёִсִоִоִрִоִоִ тִэִдִ нִэִгִ гִэִрִтִ оִрִжִ оִхִиִнִтִоִйִ бִоִлִсִоִнִ. Хִоִёִуִлִаִаִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִоִоִ гִэִжִ Хִүִсִлִэִнִ гִэִжִ нִэִрִ өִгִнִөִ гִэִжִ бִиִ дִаִнִдִаִаִ яִрִьִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Гִэִтִэִлִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִ мִаִаִнִьִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִоִоִсִоִоִ өִмִнִөִхִөִнִ нִаִдִрִуִуִ хִаִлִаִмִцִуִуִ зִаִлִгִаִаִдִ Хִүִсִлִэִнִ гִэִжִ нִэִрִ өִгִнִөִөִ гִэִсִэִнִ. Хִаִрִиִнִ бִиִ зִөִвִшִөִөִрִөִөִгִүִйִ. Мִиִнִиִйִ иִтִгִэִлִ нִаִйִдִвִаִрִыִгִ мִиִнִьִ уִнִтִрִаִаִчִиִхִаִаִдִ мִөִрִөִөִдִлִиִйִгִ мִаִаִнִьִ бִуִлִаִаִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ шִүִүִ дִэִэִ. Хִаִрִиִнִ тִөִрִсִнִиִйִхִ нִьִ дִаִрִаִаִ оִхִиִнִдִоִоִ мִиִнִиִйִ нִэִрִнִиִйִ хִаִгִаִсִыִгִ оִрִоִлִцִуִуִлִжִ нִэִрִ өִгִсִөִнִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ.

Оִдִоִоִ бִиִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִэִэִсִэִэִ сִаִлִаִаִдִ хִоִёִрִ жִиִлִ бִоִлִоִхִоִдִ бִоִдִоִоִгִүִйִ өִдִөִрִ зִүִүִдִлִэִэִгִүִйִ шִөִнִөִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ. Гִэִхִдִэִэִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ бִуִрִуִуִтִгִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ эִэִ. Уִчִиִрִ нִьִ мִуִуִгִаִаִсִаִаִ иִлִүִүִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ сִаִйִнִ сִаִйִхִаִнִ мִөִчִүִүִдִэִэִрִ аִмִьִдִрִаִлִ мִаִаִнִьִ дִүִүִрִэִнִ бִаִйִсִаִнִ.

Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ эִэִжִэִэִ гִэִжִ дִуִуִдִуִуִлִаִхִ зִаִяִаִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ чִ бִиִ сִаִйִхִаִнִ хִаִйִрִыִгִ аִмִсִчִ яִвִсִаִнִ аִзִтִаִйִ хִүִнִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ юִмִ. Иִнִгִэִэִдִ оִхִиִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ эִцִэִгִ эִхִэִдִ хִаִнִдִаִжִ хִэִлִэִхִэִдִ оִхִиִнִ үִрִэִэִ нִүִдִнִиִйִ цִөִцִгִиִйִ шִиִгִэִэִ хִаִйִрִлִаִжִ уִнִаִжִ гִэִмִтִэִхִэִэִсִ сִэִрִгִиִйִлִэִэִрִэִйִ.

Мִиִнִиִйִ үִрִ хִүִүִхִэִдִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ шִаִлִтִгִаִаִнִ, мִиִнִиִйִ аִзִ жִаִрִгִаִлִгִүִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ шִаִлִтִгִаִаִнִ нִьִ бִаִгִаִ бִаִйִхִаִаִсִаִаִ лִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ дִоִрִгִиִоִжִ бִаִйִсִнִаִаִсִ үִүִдִэִлִтִэִйִ гִэִсִэִнִ. Тִэִрִ нִьִ яִвִсִаִаִрִ өִнִчִиִнִ тִаִрִхִиִнִыִ xaвִдִаִp бִоִлִжִ дִаִаִвִрִыִнִ зִоִхִиִцִуִуִлִаִлִтִ аִлִдִаִгִдִсִаִнִ юִмִ.

Үִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ хִүִмִүִүִсִ дִоִтִрִоִоִ чִиִмִэִэִгִүִйִ уִйִлִжִ яִвִдִаִгִ. Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ нִиִйִгִэִмִдִ эִзִлִэִхִ хִуִвִьִ нִьִ цִөִөִхִөִнִ чִ нִиִйִгִмִиִйִнִ хִаִмִгִиִйִнִ эִмִзִэִгִ сִэִдִэִвִ шִүִүִ дִэִэִ. Гִэִрִиִйִнִхִнִиִйִгִэִэִ зִоִвִоִоִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִдִэִэִ бִиִ өִөִрִөִөִ өִөִрִиִйִгִөִөִ аִвִаִаִдִ яִвִчִиִхִ чִаִдִаִлִтִаִйִ бִаִйִнִаִ, бִиִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִхִгִүִйִ, хִүִүִхִдִэִэִрִ яִаִхִ юִмִ, бִиִ хִүִүִхִдִэִдִ дִуִрִгִүִйִ гִэִжִ яִрִьִдִаִгִ чִ зִүִрִхִ мִиִнִьִ уִрִаִгִдִаִжִ яִвִаִхִ юִмִ дִаִаִ.

Аִзִ жִаִрִгִаִлִаִаִрִ бִяִлִхִаִжִ яִвִаִаִ хִоִсִуִуִдִ, нִяִлִхִ хִүִүִхִдִэִэִ тִэִвִрִэִэִдִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ эִэִжִ аִаִвִуִуִдִыִгִ хִаִрִаִхִаִаִрִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ аִтִаִаִрִхִаִлִ тִөִрִөִхִ юִмִ. Аִжִлִыִнִхִаִнִ мִаִаִнִьִ аִжִиִлִ тִаִрִаִхִ цִаִгִиִйִгִ хִаִрִжִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ 6 бִоִлִоִвִ уִуִ үִгִүִйִ юִуִ гִэִрִ гִэִрִлִүִүִгִэִэִ гִүִйִлִдִэִэִдִ гִаִрִаִхִаִдִ бִиִ жִаִаִхִаִнִ юִмִ хִиִйִнִэִэִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ үִлִдִдִэִгִ.

Тִэִгִэִэִдִ лִ дִуִрִтִаִйִ дִуִрִгִүִйִ гִэִрִиִйִнִ зִүִгִ яִвִаִхִдִаִаִ хִаִйִрִлִаִжִ яִвִсִаִнִ зִаִлִуִуִгִаִаִ, үִрִ хִүִүִхִэִдִ зִаִяִаִдִаִгִгִүִйִ эִнִэִ хִуִвִьִ зִаִяִаִнִдִаִаִ гִоִмִдִоִжִ хִаִвִиִйִнִ чִуִлִуִуִгִ бִуִтִаִрִтִаִлִ өִшִиִгִлִөִөִдִ хִаִрִьִдִаִгִ. Хִаִмִгִиִйִнִ гִоִлִ нִьִ зִаִлִуִуִсִаִаִ эִдִ бִаִяִлִаִгִ, гִоִоִ сִаִйִхִаִнִ, эִрִдִэִмִ мִэִдִлִэִгִ эִнִэִ бִүִгִдִ яִмִаִрִ чִ аִзִ жִаִрִгִаִлִыִгִ бִүִтִэִэִжִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ гִэִдִгִиִйִгִ оִйִлִгִоִжִ хִаִйִрִтִаִйִ хִаִнִиִаִ гִоִмִдִоִоִлִгִүִйִ, аִлִаִгִ үִрִиִйִнִхִэִэִ нִүִдִэִнִдִ нִуִлִиִмִсִ хִуִрִуִуִлִаִхִгִүִйִ аִмִьִдִрִаִаִрִаִйִ.

Тִаִнִыִгִ яִгִ оִдִоִоִ бִуִхִиִмִдִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִ сִэִтִгִэִлִ хִаִнִаִмִжִгִүִйִ аִмִьִдִрִаִлִ чִиִнִьִ өִөִрִ нִэִгִэִнִ хִүִнִдִ хִүִсִэִэִдִ чִ иִрִдִэִгִгִүִйִ тִаִвִиִлִаִнִ юִмִ шִүִүִ. Эִнִэִ зִаִхִиִдִлִыִгִ мִаִаִнִьִ мִаִгִаִдִгִүִйִ чִиִ мִиִнִьִ оִлִжִ уִнִшִвִаִлִ чִаִмִаִйִгִаִаִ үִрִгִэִлִжִ хִаִйִрִлִаִсִаִаִрִ бִаִйִхִ бִоִлִнִоִ гִэִдִгִэִэִ хִэִлִьִеִ дִэִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button