Өгүүллэг

“ЗִОִВִЛִОִНִ ҮִЗִСִЭִНִ ХִҮִНִ Лִ БִУִСִДִЫִГִ ОִЙִЛִГִОִДִОִГִ…” ӨִГִҮִҮִЛִЛִЭִГִ

Оִхִиִнִоִоִ хִөִтִөִлִсִөִнִ эִрִ цִаִнִ хִүִүִрִэִгִ тִаִтִуִуִлִсִаִаִрִ аִмִьִжִиִрִгִаִаִгִаִаִ зִаִлִгִуִуִлִдִаִгִ гִаִнִцִ бִаִгִаִжִ дִрִиִлִлִэִэִ бִаִрִиִнִ дִэִлִгִүִүִрִтִ оִрִжִ иִрִлִэִэִ. Үִгִ хִэִлִэִхִ гִэִэִдִ чִаִдִаִхִгִүִйִ гִэִрִэִвִшִиִнִгִүִйִ лִаִнִгִуִуִнִыִ өִмִнִөִ эִрִгִэִлִдִэִхִ тִүִүִнִ рִүִүִ хִуִдִаִлִдִаִгִчִ бִүִсִгִүִйִ хִяִлִаִлִзִсִаִнִаִаִ гִаִрִ дִаִхִьִ дִрִиִлִлִиִйִгִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ: -Бִapьִцִаִаִнִдִ юִмִ тִаִвִиִхִгִүִйִ. Тִаִнִаִйִ эִхִнִэִрִ оִдִоִоִ бִоִлִтִоִлִ иִрִгִэִнִиִйִ үִнִэִмִлִэִхִэִэִ аִвִаִаִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ шִүִүִ гִэִсִнִэִэִ эִрִүִүִгִэִэִрִэִэִ лִаִнִгִуִуִнִ дִоִоִрִхִ рִуִуִ зִаִаִжִ:

-Эִнִүִүִгִэִэִрִ дִүִүִрִэִнִ бִаִрִьִцִаִаִнִдִ тִаִвִьִсִаִнִ хִоִгִ нִоִвִшִ бִаִйִнִаִ. Өִрִөִвִдִөִөִдִ аִвִсִаִаִрִ бִаִйִтִаִлִ эִрִгִэִлִтִиִйִнִ мִөִнִгִөִгִүִйִ бִоִлִоִхִ нִьִ гִэִжִ үִгִлִэִвִ. Зִаִлִуִуִ хִуִдִаִлִдִаִгִчִиִйִгִ цִаִрִаִйִчִиִлִжִ: -Гִаִнִцִ эִнִиִйִгִ аִвִчִиִхִ лִ дִаִаִ гִэִжִ бִуִвִтִнִаִсִнִаִаִ тִүִүִнִиִйִ яִнִзִгִүִйִ, гִөִлִиִйִсִөִнִ хִаִрִцִнִаִаִсִ гִуִйִгִаִаִдִ нִэִмִэִрִгִүִйִгִ оִйִлִгִоִоִдִ аִрִгִаִ бִаִрִаִгִдִаִнִ бִаִрִаִаִ хִүִрִгִэִжִ яִвִсִаִнִ тִүִгִэִэִгִчִ рִүִүִ хִаִрִлִаִаִ. Тִүִгִэִэִгִчִ дִрִиִлִлִ рִүִүִ хִяִлִаִмִхִиִйִсִнִэִэִ: -Зִаִрִаִхִ юִмִ уִуִ гִэִлִэִэִ.

Зִаִлִуִуִ гִэִрִэִэִсִ гִаִрִаִхִаִдִ үִдִсִэִнִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִ хִоִёִрִыִнִхִоִоִ хִаִрִцִыִгִ сִаִнִаִлִаִаִ. Иִтִгִэִлִ нִаִйִдִвִаִрִыִнִ оִчִ тִэִнִдִ сִүִүִмִэִлִзִэִжִ бִаִйִсִаִнִ бִиִлִэִэִ. -Зִаִрִнִаִ. -Хִэִдִ юִмִ? -Бִиִ 150 мִяִнִгִаִаִрִ аִвִчִ бִаִйִсִаִнִ. -Эִнִэִ чִиִнִьִ хִуִуִчִиִнִ юִмִ. 50 мִяִнִгִаִаִрִ аִвִбִаִлִ аִвִъִяִ. -Яִдִаִжִ тִаִлִ үִнִэִэִрִ нִьִ аִвִ лִ дִаִаִ. Шִиִнִэִэִрִэִэִ шִаִхִуִуִ шִүִүִ дִэִэִ. Өִрִөִмִнִүִүִдִ нִьִ бִүִгִдִ бִиִйִ. Тִүִлִхִүִүִрִ нִьִ эִнִэִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ хִэִлִэִхִдִэִэִ зִаִлִуִуִ зִуִуִнִ аִйִлִ дִэִэִрִ хִаִмִтִ зִоִгִсִдִоִгִ Дִоִрִжִиִйִгִ сִаִнִаִлִаִаִ.

Тִүִүִнִиִйִ дִрִиִлִлִиִйִгִ гִуִйִжִ аִвִаִаִдִ гִуִрִвִаִнִ аִйִлִыִнִ хִаִнִаִ, тִаִаִзִ өִрִөִмִдִөִжִ, юִмִыִгִ нִьִ тִоִгִтִоִоִчִиִхִвִоִлִ оִвִоִоִ хִэִдִэִнִ тִөִгִрִөִгִтִэִйִ бִоִлִнִоִ. Аִзִ бִаִйִвִаִлִ хִуִуִчִиִнִ чִ хִаִмִаִаִгִүִйִ дִрִиִлִлִ хִуִдִаִлִдִаִаִдִ аִвִчִиִхִнִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִоִоִ нִэִгִэִнִтִэִэִ тִүִүִнִэִэִсִ дִрִиִлִлִиִйִгִ нִьִ гִуִйִхִаִдִ эִвִдִчִиִхִнִэִ гִэִэִдִ хִаִрִаִмִлִаִсִнִыִгִ сִаִнִаִвִ. Дִоִрִжִ өִөִрִтִ нִьִ дִрִиִлִлִэִэִ өִгִөִхִгִүִйִ гִэִдִгִиִйִгִ мִэִдִэִжִ бִаִйִвִчִ оִдִоִоִгִиִйִнִ нִөִхִцִөִлִ бִаִйִдִаִлִ тִүִүִнִдִ өִгִчִ мִаִгִаִдִгִүִйִ юִмִ гִэִжִ иִтִгִэִхִэִдִ хִүִрִгִэִжִэִэִ.

-Үִгִүִйִ эִэִ. 50 мִяִнִгִаִдִ лִ аִвִнִаִ. Эִсִвִэִлִ бִоִлִьִёִ. Зִаִлִуִуִ лִаִнִгִуִуִ тִүִшִиִнִ зִоִгִсִоִоִдִ, шִиִлִэִнִ хִоִрִгִоִнִ дִаִхִьִ хִиִаִмִ рִуִуִ нִүִдִ уִнִаִгִаִхִ оִхִиִнִ рִуִуִгִаִаִ хִаִрִаִаִдִ: -Аִвִ аִвִ гִэִжִ бִуִвִтִнִаִлִаִаִ. Тִүִгִэִэִгִчִ тִаִвִаִнִ шִиִрִхִэִгִ 10 мִяִнִгִаִтִыִнִ дִэִвִсִгִэִрִтִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ гִаִрִтִ аִтִгִуִуִлִаִаִдִ дִрִиִлִлִэִэִ бִаִрִьִсִаִаִрִ мִаִшִиִнִдִ үִсִрִэִнִ сִуִуִмִаִгִцִаִаִ “Ёִнִдִоִоִ” гִэִжִ оִрִиִлִлִоִоִ. Жִоִлִоִоִчִ тִүִүִнִиִйִ гִэִнִэִтִиִйִнִ чִаִнִгִаִ дִуִуִнִаִаִсִ цִоִчִсִоִнִдִоִоִ уִуִлִгִаִ аִлִдִаִвִ. Тִүִгִэִэִгִчִ гִаִрִ дִаִхִьִ дִрִиִлִлִэִэִ өִрִгִөִжִ жִоִлִоִоִчִиִдִ хִаִрִуִуִлִаִаִдִ:

-Ёִсִтִоִйִ хִяִмִдִхִаִнִ аִвִчִиִхִлִаִаִ. Шִиִнִэִэִрִэִэִ юִмִ. Хִаִ хִаִ хִаִ. Иִйִмִ аִзִ чִ дִаִхִиִжִ тִаִаִрִаִхִгִүִйִ шִүִүִ гִэִжִ сִаִйִрִхִлִаִаִ. Дִэִлִгִүִүִрִэִэִсִ 25 кִгִ-иִйִнִ шִуִуִдִаִйִ гִуִрִиִлִ мִөִрִлִөִчִиִхִсִөִнִ, хִоִёִрִ гִаִрִтִаִаִ тִоִрִтִоִйִ хִүִнִсִ бִаִрִьִсִаִаִрִ нִэִгִ эִрִ гִаִрִчִ иִрִэִвִ. Аִрִаִаִсִ нִьִ жִаִаִхִаִнִ оִхִиִнִ нִэִгִ гִаִрִтִаִаִ тִоִрִхִтִоִйִ зִаִйִрִмִаִгִ, нִөִгִөִөִ гִаִрִтִаִаִ иִшִтִэִйִ чִиִхִэִрִ аִтִгִаִчִиִхִсִаִнִ цִаִнִгִиִнִтִаִлִ иִнִэִэִсִэִэִрִ гִүִйִжִ бִаִйִлִаִаִ. Оִхִиִнִыִ хִаִцִаִрִ уִлִаִаִ бִуִтִаִрִчִиִхִсִаִнִ, зִаִйִрִмִаִгִаִаִ нִэִгִ дִоִлִоִоִсִнִоִоִ, аִрִаִаִсִ нִьִ чִиִхִрִэִэִ хִүִлִхִэִхִ аִжִэִэִ.

Гִаִрִаִаִ дִаִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִгִ чִ тִоִоִсִоִнִ шִиִнִжִ аִлִгִаִ. Эִцִэִгִтִэִэִ бִаִяִрִлִаִжִ, хִөִөִрִсִөִнִ оִхִиִнִыִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִгִаִаִрִ мִиִшִэִэִхִиִйִгִ хִаִрִсִаִнִ жִоִлִоִоִчִ “Хִөִөִрִхִөִнִ гִэִдִэִгִ нִьִ” гִэִжִ бִуִвִтִнִаִлִаִаִ. Хִүִүִхִэִдִ бִүִрִиִйִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ бִоִлִ хִүִсִсִэִнִ зִүִйִлִэִэִ аִаִвִаִаִрִаִаִ аִвִаִхִуִуִлִаִхִ бִаִйִдִаִгִ гִэִдִгִиִйִгִ тִэִрִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִхִэִнִ мִөִчִиִдִ жִоִлִоִоִчִ үִеִиִйִнִхִэִнִ нִьִ бִүִгִдִ уִнִаִдִаִгִ дִуִгִуִйִтִаִйִ бִоִлִчִиִхִоִоִдִ гִаִнִцִаִаִрִхִнִаִаִ хִоִшִуִуִгִаִаִ уִнִжִуִуִлִаִнִ бִаִйִрִнִыִ сִүִүִдִэִрִтִ гִиִюִүִрִэִнִ зִоִгִсִоִжִ аִсִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִаִсִаִаִ дִуִрִсִаִнִ сִаִнִаִлִаִаִ.

Аִаִвִыִгִаִаִ аִжִлִаִаִсִаִаִ иִрִэִхִиִйִгִ хִаִрִсִаִнִ хִүִүִ зִоִрִиִуִдִ зִаִмִ дִэִэִрִ нִьִ хִүִлִэִэִжִ зִоִгִсִоִоִдִ “Мִаִнִаִйִ бִаִйִрִнִыִ хִүִүִхִдִүִүִдִ бִүִгִдִэִэִрִэִэִ дִуִгִуִйִтִаִйִ бִоִлִчִиִхִоִжִ” гִэִжִ гִоִмִдִоִлִлִоִхִоִдִ эִцִэִгִ нִьִ юִуִ чִ дִуִуִгִаִрִаִлִгִүִйִ яִвִаִаִдִ өִгִчִ бִиִлִэִэִ. Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ аִаִвִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ зִуִлִаִйִгִ иִлִэִэִдִ шִаִгִнִаִлִыִнִ цִоִоִ шִиִнִэִ нִэִхִиִйִ дִэִэִлִэִэִ бִаִрִьִсִаִаִрִ гִэִрִэִэִсִ гִаִрִаִхִаִдִ хִүִүִ гִаִйִхִсִаִнִ сִаִнִ.

Хִаִрִиִнִ оִрִоִйִ нִьִ уִнִаִдִаִгִ дִуִгִуִйִ тִүִрִсִэִэִрִ оִрִжִ иִрִэִхִэִдִ бִөִөִнִ бִаִяִрִ бִоִлִжִ, хִуִрִдִаִнִ өִгִлִөִөִ бִоִлִоִоִсִоִйִ хִэִмִэִэִнִ шִөִнִөִжִиִнִ эִрִгִэִжִ хִөִрִвִөִөִсִөִөִрִ үִүִрִ цִаִйִлִгִаִжִэִэִ. Нִаִрִ мִаִнִдִмִаִгִцִ дִуִгִуִйִгִаִаִ тִүִрִсִэִэִрִ оִрִцִнִоִоִсִ сִүִрִ жִаִвִхִлִаִнִтִаִйִгִаִаִрִ гִаִрִчִ иִрִэִхִэִдִ хִэִнִ чִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Тִөִдִ уִдִаִлִгִүִйִ хִаִаִ нִэִгִтִэִэִ шִуִгִаִмִыִнִ рִаִдִиִоִгִоִоִрִ тִөִрִиִйִнִ дִуִуִлִаִлִ эִгִшִиִгִлִэִхִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ дִөִнִгִөִжִ зִуִрִгִаִаִнִ цִаִгִ бִоִлִжִ бִуִйִгִ мִэִдִжִэִэִ.

Гִэִрִтִэִэִ оִрִсִоִнִ чִ үִгִүִйִ, эִхִнִиִйִ хִүִүִхִэִдִ гִаִрִчִ иִрִтִэִлִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ дִуִгִуִйִгִаִаִ бִаִаִхִаִнִ уִнִаִжִэִэִ. Хִоִжִмִоִоִ эִцִгִиִйִнִхִэִэִ гִаִнִцִ чִ уִдִаִаִ өִмִсִөִөִгִүִйִ нִэִхִиִйִ дִэִэִлִиִйִгִ уִнִаִдִаִгִ дִуִгִуִйִ бִоִлִгִоִсִнִоִоִ оִйִлִгִоִоִдִ аִаִвִыִгִаִаִ мִаִшִ иִхִэִэִрִ хִаִйִрִлִаִжִ бִаִсִ өִрִөִвִдִөִжִ бִиִлִэִэִ. Яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ тִэִнִгִэִрִиִйִнִ оִрִоִнִдִ бִаִйִгִаִаִ эִцִэִгִ нִьִ гִаִзִаִрִтִ бִуִуִгִаִаִдִ аִлִхִаִжִ яִвִаִаִ юִмִ шִиִгִ жִоִлִоִоִчִиִдִ сִаִнִаִгִдִжִэִэִ. Тִэִгִмִэִгִцִ тִэִрִэִэִрִ тִүִгִэִэִгִчִиִйִнִ гִаִрִаִаִсִ дִрִиִлִлִиִйִгִ шִүִүִрִэִнִ аִвִчִ, мִаִшִиִнִаִаִсִ үִсִрִэִнִ бִуִуִгִаִаִдִ сִаִйִхִ эִрִиִйִнִ аִрִаִаִсִ хִаִрִаִйִлִгִаִлִаִаִ.

Өִөִрִиִйִнִхִ нִьִ дִрִиִлִлִиִйִгִ бִаִрִьִсִаִнִ тִаִнִиִхִгִүִйִ зִаִлִуִуִгִ хִаִрִаִаִдִ эִгִшִиִнִ зִуִуִрִ тִүִүִнִиִйִ цִаִрִаִйִ хִуִвִьִсִхִиִйִжִ, нִүִдִэִнִдִ нִьִ аִйִдִаִсִ тִоִдִоִрִчִэִэִ. Нִаִйִмִаִаִ бִуִцִаִхִ нִьִ гִэִжִ сִаִнִаִсִаִнִ эִрִ “Бִиִ бִүִхִ мִөִнִгִөִөִрִөִөִ хִүִнִсִ аִвִчִиִхִсִаִнִ шִ дִэִэִ” хִэִмִэִэִнִ гִүִвִтִнִэִлִэִэִ. Хִоִёִрִ гִаִрִ зִаִвִгִүִйִ, мִэִлִрִэִнִ зִоִгִсִоִхִ эִрִиִйִнִ хִүִзִүִүִнִдִ зִаִлִгִуִуִрִыִнִхִ нִьִ оִоִсִрִоִоִрִ дִрִиִлִлִиִйִгִ нִьִ дִүִүִжִиִлִчִиִхִэִэִдִ жִоִлִоִоִчִ бִуִцִаִаִдִ гִүִйִчִиִхִэִвִ.

Хִаִаִлִгִаִ тִаִтִаִнִ тִүִүִнִиִйִгִ оִрִжִ иִрִэִхִэִдִ тִүִгִэִэִгִчִиִйִнִ нִүִдִ бִаִйִдִгִаִаִрִаִаִ дִүִрִлִиִйִчִиִхִсִэִнִ: -Чִиִ чִиִнִьִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ аִаִ, сִоִлִиִоִрִоִоִ юִуִ? Тִэִрִ чִиִнִьִ мִиִнִиִйִ дִрִиִлִлִ. Бִиִ хִуִдִаִлִдִаִжִ аִвִсִаִнִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִжִ хִаִшִхִиִрִаִвִ. -Нִаִдִаִаִсִ тִэִрִ тִаִвִиִнִ мִяִнִгִаִаִ аִвִаִаִрִаִйִ. -Тִүִйִ, хִаִйִрִаִнִ дִрִиִлִлִ. -Аִаִвִыִнִ мִиִнִьִ нִэִхִиִйִ дִэִэִлִтִэִйִ лִ аִдִиִлִ юִмִ. -Юִуִнִ дִэִэִлִ вִэִ? -Чִиִ оִйִлִгִоִхִгִүִйִ эִэִ гִэִжִ жִоִлִоִоִчִ хִэִлִэִэִдִ мִаִшִиִнִаִаִ аִсִаִаִлִаִаִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button