Өгүүллэг

“ЗִҮִҮִДִЭִЭִ ХִАִМִАִАִГִҮִЙִ ХִҮִНִДִ БִИִТִГִИִЙִ ЯִРִЬִЖִ БִАִЙִГִАִАִРִАִЙִ…”

Уִрִьִдִ нִэִгִ аִяִнִчִиִнִ бִүִсִгִүִйִ зִаִмִдִ тִаִаִрִсִаִнִ нִэִгִэִнִ аִйִлִдִ хִоִнִоִгִ тִөִөִрִүִүִлִжִ гִэִнִэִ. Тִэִрִ аִйִлִыִнִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ нִьִ зִаִйִрִаִнִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ сִаִнִжִ. Бִүִсִгִүִйִ тִэִдִнִиִйִдִ хִоִнִоִхִдִоִоִ гִуִрִвִаִнִ чִоִнִоִ өִвִөִрִлִүִүִ нִьִ аִсִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ зִүִүִдִэִлִжִэִэִ. Өִгִлִөִөִ сִэִрִэִэִдִ зִүִүִдִэִэִ гִэִрִиִйִнִ эִзִдִэִдִ яִрִьִжִ өִгִөִхִөִдִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִгִтִэִйִ: Пִөִөִхִ пִаִаִхִ яִмִаִрִ аִйִмִаִрִ зִүִүִдִ вִэִ, мִуִуִ ёִрִыִнִ зִүִүִдִ бִаִйִнִаִ чִоִнִыִнִ хִоִоִлִ бִоִлִоִхִ вִиִйִ дִэִэִ гִэִжִ иִхִ лִ сִэִжִиִгִлִэִнִгִүִйִ уִуִлִгִаִ аִлִдִжִэִэִ. Хִаִрִиִнִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ эִхִнִэִрִэִэִ зִаִнִдִрִаִнִ:

Хִаִрִиִнִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ эִхִнִэִрִэִэִ зִаִнִдִрִаִнִ: Яִаִсִаִнִ мִуִуִхִаִйִ бִиִлִэִгִгִүִйִ аִмִтִаִйִ юִмִ яִрִиִнִаִ вִэִ чִиִ. Хִүִнִиִйִ зִүִүִдִиִйִгִ тִаִйִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִ дִуִуִгִаִйִ лִ бִаִйִхִаִдִ яִаִдִаִгִ юִмִ гִэִжִэִэִ. Бִүִсִгִүִйִ аִяִнִ зִаִмִаִаִ цִаִаִшִ үִрִгִэִлִжִиִлִүִүִлִхִэִэִрִ аִйִлִаִаִсִ мִоִрִдִсִоִнִыִ дִаִрִаִаִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ эִхִнִэִрִтִэִэִ: Эִнִэִ бִүִсִгִүִйִдִ зִүִүִдִлִэִгִдִсִэִнִ гִуִрִвִаִнִ чִоִнִоִ бִоִлִ хִоִжִмִыִнִ сִаִйִхִаִнִ өִдִрִүִүִдִэִдִ гִуִрִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ хִүִүִ бִоִлִоִнִ мִэִнִдִлִэִхִ ёִсִтִоִйִ үִрִсִ нִьִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִэִрִ сִаִйִхִаִнִ бִиִлִэִгִтִэִйִ зִүִүִдִиִйִгִ нִьִ чִиִ бִуִрִуִуִгִаִаִрִ тִаִйִлִаִаִдִ уִрִвִуִуִлִжִ оִрִхִиִлִоִоִ дִоִоִ, оִдִоִоִ эִнִэִ бִүִсִгִүִйִдִ юִуִ тִоִхִиִоִлִдִоִхִыִгִ бִиִ эִсִ мִэִдִнִэִ хִэִмִэִэִнִ иִхִ лִ сִаִнִаִаִ зִоִвִсִоִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ хִэִлִсִэִнִ гִэִнִэִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ нִьִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ бִоִсִоִоִдִ тִэִэִрִ хִоִлִ дִүִнִсִиִйִхִ хִоִйִдִ уִуִлִыִнִ эִнִгִэִрִтִ оִлִоִнִ шִуִвִуִуִ эִрִгִэִлִдִэִхִиִйִгִ хִаִрִжִэִэִ. Мִуִуִ сִоִвִиִнִ нִьִ тִаִтִсִаִнִ зִаִйִрִаִнִ мִоִрִиִоִ уִнִаִнִ дִаִвִхִиִсִаִаִрִ оִлִоִнִ эִлִэִэִ хִэִрִэִэִ эִрִгִэִлִдִсִэִнִ гִаִзִаִрִ оִчִиִхִоִдִ чִоִнִоִнִдִ бִаִрִиִуִлִсִаִнִ хִүִнִиִйִ бִиִеִиִйִнִ сִэִгִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִжִэִэִ. Сִэִгִ дִэִэִрִ уִрִьִдִ шִөִнִөִ хִоִнִоִгִ тִөִөִрִүִүִлִсִэִнִ бִүִсִгִүִйִнִ дִэִэִлִиִйִнִ тִаִсִаִрִхִаִйִ бִоִлִоִнִ бִоִоִдִоִлִтִоִйִ бִаִаִдִаִнִ нִьִ цִycаִнִдִ хִуִтִгִаִлִдִаִнִ хִаִаִ сִаִйִгִүִйִ тִаִрִсִаִнִ бִаִйִхִыִгִ оִлִжִ хִаִрִжִ гִэִнִэִ…

Эִнִэִ үִлִгִэִрִиִйִгִ эִмִэִэִ мִиִнִьִ нִаִдִаִдִ яִрִиִаִдִ: Зִүִүִдִэִэִ хִаִмִаִаִгִүִйִ хִүִнִдִ бִиִтִгִиִйִ яִрִьִжִ бִаִйִ. Зִүִүִдִ тִаִйִлִжִ мִэִдִэִхִгִүִйִ хִүִнִ сִаִйִнִыִгִ зִөִгִнִөִсִөִнִ зִүִүִдִиִйִгִ уִрִвִуִуִлִжִ мִуִуִ зִүִгִрִүִүִ эִрִгִүִүִлִдִэִгִ юִмִ. Хִэִнִ нִэִгִэִнִ хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ чִаִмִдִ зִүִүִдִэִэִ яִрִьִжִ өִгִвִөִлִ СִАִЙִНִ гִэִжִ тִаִйִлִжִ өִгִчִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Тִэִгִвִэִлִ яִмִаִрִ чִ мִуִуִ зִөִгִнִөִлִиִйִнִ зִүִүִдִ зִөִөִлִөִрִдִөִгִ юִмִ. Хִаִтִуִуִ зִүִүִдִиִйִгִ зִөִөִлִөִлִжִ сִаִйִнִ тִаִлִрִуִуִ нִьִ эִрִгִүִүִлִжִ өִгִөִхִ нִьִ тִоִмִ бִуִяִнִ шִүִүִ гִэִжִ зִаִхִиִдִаִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button