Өгүүллэг

“ХִҮִМִҮִҮִСִ ДִАִГִАִВִАִРִ ХִҮִҮִХִЭִДִТִЭִЙִ ХִҮִНִТִЭִЙִ СִУִУִХִ ДִЭִМִИִЙִ Лִ ГִЭִЭִДִ БִАִЙִДִАִГִ…”

Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ. Нִаִмִаִйִгִ Мִ гִэִдִэִгִ. Нִэִгִ гִаִзִаִрִ тִүִгִэִэִгִчִ, бִэִлִэִнִ мִөִнִгִөִнִиִйִ нִяִрִаִвִ хִиִйִдִэִгִ аִжִиִлִтִаִйִ. Эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэִ нִэִгִ гִэִрִтִ оִрִоִоִдִ дִоִлִоִоִнִ сִаִрִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ нִэִгִ хִүִүִтִэִйִ. Хִүִүִ мִиִнִьִ сִаִяִхִаִнִ гִуִрִвִаִнִ нִаִсִ хִүִрִсִэִнִ. Хִүִмִүִүִсִ дִаִгִаִвִаִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִхִ дִэִмִиִйִ эִнִэִэִ тִэִрִэִэִ гִэִэִдִ юִмִ яִрִьִжִ лִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Гִэִхִдִэִэִ мִиִнִиִйִ хִуִвִьִдִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִйִрִлִаִаִдִ, эִхִнִэִрִэִэִ хִаִйִрִлִаִаִдִ хִаִлִаִмִжִлִаִаִдִ яִвִбִаִлִ хִүִнִиִйִ өִөִрִиִйִнִ гִэִлִтִгִүִйִ лִ сִаִйִхִаִнִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ.

Хִиִйִсִэִнִ нִьִ бִиִшִ өִсִгִөִсִөִнִ нִьִ эִцִэִгִ гִэִдִэִгִ шִүִүִ дִэִэִ. Эִнִэִ оִлִоִнִ сִаִрִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ мִуִуִдִаִхִ сִаִйִнִдִаִхִ нִэִгִнִэִэִ гִоִмִдִоִоִхִ аִсִуִуִдִлִуִуִдִ иִхִ лִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ. Хִаִмִгִиִйִнִ гִоִлִ нִьִ эִрִ хִүִнִ тִэִсִвִэִрִ тִэִвִчִэִэִрִ хִаִтִуִуִжִиִлִ иִхִтִэִйִ бִаִйִхִ ёִсִтִоִйִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ яִвִдִаִгִ шִүִүִ. Тִиִйִмִ бִаִйִхִаִдִ үִүִсִсִэִнִ аִсִуִуִдִлִыִгִ тִиִйִмִ чִ иִхִ дִаִаִмִжִрִуִуִлִаִлִгִүִйִ тִэִрִ дִоִрִ нִьִ шִиִйִдִэִжִ чִаִдִдִаִгִ бִаִйִхִ. Хִүִүִ мִаִаִнִьִ иִхִ мִуִнִдִаִгִ, яִгִ лִ эִэִжִиִйִгִэִэִ дִуִуִрִаִйִсִаִнִ сִэִрִгִэִлִэִнִ цִоִвִоִоִ шִүִүִ мִуִнִдִаִгִ хִүִүִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ. Гִуִрִаִвִхִаִнִ нִаִсִтִаִйִ мִөִрִтִлִөִөִ бִүִхִ зִүִйִлִэִэִ өִөִрִөִөִ хִиִйִгִэִэִдִ сִуִрִчִиִхִсִаִнִ, сִоִнִиִуִчִхִаִнִ бִаִсִ эִгִдִүִүִтִэִйִ. Аִаִнִ хִаִрִиִнִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ мִэִдִэִэִжִ мִаִшִ сִаִйִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִ бִаִйִдִаִгִ.

Хִаִлִаִмִжִтִаִйִ сִаִйִнִ хִаִнִьִ, сִаִйִнִ эִэִжִ, мִиִнִиִйִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ тִүִшִиִгִ тִуִлִгִуִуִрִ бִоִлִсִоִнִ мִуִнִдִаִгִ эִмִэִгִтִэִйִ бִиִйִ. Эִрִ хִүִнִиִйִ аִрִдִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִ, эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִлִ бִаִйִхִаִдִ лִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִдִгִиִйִгִ эִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִрִаִаִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ оִйִлִгִоִжִ мִэִдִэִрִчִ яִвִнִаִ. Уִдִаִхִгִүִйִ бִиִдִ гִуִрִаִвִ бִүִлִ нִэִмִжִ дִөִрִвִүִүִлִэִэִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ, хִүִүִ мִиִнִьִ дִүִүִтִэִйִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ. Мִиִнִиִйִ хִуִвִьִдִ мִаִшִ иִхִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִнִаִ. Мִаִшִ оִлִоִнִ жִиִлִ үִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִ гִэִжִ хִүִсִэִжִ мִөִрִөִөִдִөִжִ яִвִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Гִэִтִэִлִ гִэִнִэִтִ лִ нִэִгִ өִдִөִрִ бִуִрִхִаִнִ нִаִдִаִдִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִэִдִ хִоִёִуִлִаִнִгִ нִьִ нִэִгִ дִоִоִрִ өִгִсִөִнִ бִиִ аִзִтִаִйִ хִүִнִ. Эִнִэִ аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ бִаִяִрִлִаִаִдִ бִаִхִаִрִхִаִаִдִ бִаִрִаִхִгִүִйִ тִиִйִмִ сִаִйִхִаִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִыִгִ хִүִнִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִэִэִсִэִэִ лִ оִлִжִ хִаִрִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Эִнִэִ нִаִсִнִыִхִаִаִ хִаִнִиִйִгִ зִөִвִ сִоִнִгִоִсִоִнִ хִүִнִ мִаִшִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִдִгִиִйִгִ чִ мִэִдִэִжִ аִвִлִаִаִ. Аִмִьִдִрִаִлִ хִэִцִүִүִ сִаִнִаִгִдִаִхִ тִуִсִаִмִ өִөִдִөִөִсִ нִьִ сִөִрִжִ тִэִмִцִэִжִ аִлִхִаִхִ ёִсִтִоִйִ гִэִдִгִиִйִгִ хִүִнִ бִүִрִ зִаִлִуִуִ бִаִйִгִаִаִ дִэִэִрִэִэִ мִэִдִэִэִдִ аִвִаִаִсִаִйִ лִ гִэִжִ хִүִсִэִхִ бִаִйִнִаִ. Эִнִэִ хִүִрִтִэִлִ уִнִшִсִаִнִ тִаִ бִүִхִэִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Бִүִгִдִэִдִ нִьִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ, эִрִүִүִлִ эִнִхִиִйִгִ хִүִсִэִнִ еִрִөִөִеִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button