Зөвлөгөө

“ЖִИִНִХִЭִНִЭִ ХִҮִНִ ГִАִДִНִАִАִ БִИִШִ ДִОִТִРִОִОִ БִАִЙִДִАִГִ…”

Бִаִгִаִ бִаִйִхִаִдִ бִаִйִрִаִнִдִ мִаִаִнִьִ шִиִнִэִэִрִ аִйִлִ иִрִэִхִэִдִ, хִөִрִшִүִүִдִэִдִ тִаִнִиִлִуִуִдִ нִьִ иִрִжִ хִэִдִ хִоִнִоִхִоִдִ яִсִ хִаִвִтִаִлִзִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Уִчִиִрִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ нִаִмִаִйִгִ хִаִрִаִаִдִ шִоִоִлִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ, зִаִ тִэִгִэִэִдִ мִаִнִаִйִ бִаִйִрִнִыִхִаִнִ хִүִүִхִэִдִ лִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ гִоִёִ гִаִнִгִаִнִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ, чִиִхִэִрִ жִиִмִсִ эִлִбִэִгִтִэִйִгִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ лִ нִиִйִлִэִэִдִ нִаִмִаִйִгִ гִоִоִчִлִоִхִ үִеִ бִаִйִнִаִ аִаִ бִаִйִнִаִ. Гִэִхִдִэִэִ яִаִжִ иִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ оִйִлִгִоִлִцִоִоִдִ нִаִйִзִаִлִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ. Зִаִрִиִмִ хִүִүִхִдִэִдִ нִьִ тִоִоִгִ нִьִ бִоִдִоִжִ өִгִнִөִ, зִаִрִиִмִдִ нִьִ чִиִхִэִрִ өִгִнִөִ, зִаִрִиִмִтִаִйִ нִьִ оִгִтִ хִаִрִьִцִаִхִгִүִйִ бִаִйִрִнִыִхִаִаִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ лִ хִаִрִьִцִаִнִаִ.

Зִаִрִиִмִ тִоִхִиִоִлִдִоִлִдִ бִүִрִ тִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ нִаִйִзִлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ нִаִйִзִуִуִдִаִаִ яִтִгִаִхִ зִаִмִаִаִрִ шִиִнִэִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ нִаִйִзִаִлִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Еִрִ нִьִ лִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ нִаִйִзִаִлִнִаִ гִэִдִэִгִ шִаִтִаִрִ тִоִгִлִоִхִтִоִйִ лִ иִжִиִлִ бִаִйִлִаִаִ кִкִкִ. Гִэִхִдִэִэִ нִаִдִаִдִ нִэִгִ нִаִйִзִ мִаִаִнִьִ сִаִнִаִаִнִаִаִсִ оִгִтִ гִаִрִдִаִгִгִүִйִ юִмִ. Хִоִёִрִдִуִгִаִаִрִ аִнִгִиִдִ оִрִоִхִ зִуִнִ гִэִдִэִгִ чִиִнִьִ 1999 оִнִ хִаִвִьִцִаִаִ бִаִйִхִ мִаִнִаִйִ хִаִжִуִуִ аִйִлִдִ (тִоִчִкִиִйִнִ бִаִйִрִ) хִоִёִрִ оִхִиִнִ аִмִрִаִлִтִаִаִрִаִаִ гִэִэִдִ иִрִлִэִэִ. Нִэִгִ нִьִ аִнִхִнִаִаִсִаִаִ нִаִмִаִйִгִ гִаִйִхִаִжִ шִоִоִлִжִ бִаִйִсִаִнִ, хִаִрִиִнִ хִоִёִрִ дִаִхִ нִьִ уִчִиִрִгִүִйִ шִоִоִлִжִ мִуִуִхִаִйִ зִаִнִ гִаִрִгִаִхִгִүִйִ чִ гִаִйִхִаִжִ, зִаִйִ бִаִрִьִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Мִаִнִаִйִ бִаִйִрִнִыִхִаִнִ нִаִдִаִдִ чִаִдִаִхִ чִиִнִэִэִгִэִэִрִ нִьִ тִоִгִлִоִоִмִыִнִ дִүִрִ өִгִнִөִөִ, тִэִгִэִхִэִдִ дִэִэִсִ тִоִгִлִоִхִоִдִ нִьִ бִиִ тִоִгִоִоִнִыִ бִаִрִиִуִлִыִгִ нִьִ хִиִйִнִэִ, нִаִдִдִаִаִ бִоִлִ иִхִ сִаִйִхִаִнִ шִүִүִ дִэִэִ.

Тִэִгִсִэִнִ чִиִнִьִ нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ шִиִнִэִ хִүִүִхִэִдִ чִиִнִьִ “эִнִэִ яִаִжִ чִаִдִаִхִ юִмִ бִэִ, эִрִгִүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִ уִнִаִчִиִхִнִаִ гִэִэִдִ лִ, үִсִэִрִчִ бִаִйִгִаִаִдִ аִлִдִаִхִаִаִрִаִаִ лִ иִйִмִ хִүִнִ тִоִгִоִоִнִыִ бִаִрִиִуִлִ хִиִйִжִ бִаִйִхִаִдִ бִиִ аִлִдִаִхִгִүִйִ яִаִдִаִгִ юִмִ” гִэִэִдִ лִ нִаִмִаִйִгִ иִхִ лִ аִдִ үִзִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Аִаִ бִиִ чִ тִэִгִэִэִдִ иִйִмִэִрִхִүִүִ хִаִнִдִлִаִгִаִаִрִ бִаִйִнִгִаִ бִөִмִбִөִгִдִүִүִлִдִэִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִоִоִхִгִүִйִ лִ тִоִгִлִоִоִдִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִтִэִлִ нִэִгִ өִдִөִрִ нִаִмִаִйִгִ шִоִоִлִоִхִгִүִйִ чִ дִөִлִжִ зִуִгִтִаִаִдִ гִаִйִхִшִрִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ оִхִиִнִ гִаִрִаִаִ тִүִлִчִиִхִсִэִнִ гִэִэִдִ яִвִжִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ өִөִрִөִөִ тִүִлִэִгִдִэִхִдִэִэִ тִүִрִхִэִжִ бִаִйִсִаִнִ тִоִсִоִоִ гִаִрִгִаִжִ иִрִжִ өִгִлִөִөִ. Тִэִгִсִэִнִ нִөִгִөִөִ оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ өִөִ чִиִ яִаִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ юִмִ бִэִ мִаִнִаִйִ дִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִ чִаִмִаִйִгִ зִөִнִдִөִөִ шִоִоִлִоִоִдִ тִоִгִлִоִхִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ нִаִдִаִдִ тִуִсִаִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ уִуִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ гִэִэִдִ тִоִсִыִгִ аִвִаִаִдִ гִэִрִтִэִэִ оִрִлִоִоִ.

Тִэִрִ яִвִдִлִаִаִсִ хִоִйִшִ бִиִ хִэִдִэִнִ өִдִөִрִ гִаִрִаִаִгִүִйִ юִмִ, үִеִэִлִ аִхִ мִаִаִнִьִ хִиִчִэִэִлִиִйִгִ мִиִнִьִ дִаִвִтִуִуִлִжִ, дִэִгִэִнִдִ оִрִуִуִлִжִ бִаִйִлִаִаִ кִкִ. Тִэִгִэִэִдִ нִэִгִ оִрִоִйִ гִаִрִаִаִдִ тִоִгִлִоִжִ бִаִйִтִаִлִ нִөִгִөִөִ тִоִсִ аִвִсִаִнִ оִхִиִнִ мִаִаִнִьִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ мִиִнִиִйִ гִаִрִ зִүִгִэִэִрִ бִоִлִсִоִнִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ, хִоִёִуִлִаִаִ тִаִнִиִлִцִъִяִ гִэִэִдִ лִ хִүִрִэִэִдִ иִрִдִэִгִ юִмִ. Бִиִ чִ эִхִлִэִэִдִ нִүִдִэִнִдִэִэִ иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ юִуִ бִиִлִэִэִ лִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ тִэִгִэִэִдִ тִаִнִиִлִцִаִаִдִ хִоִёִуִлִаִаִ юִмִ яִрִьִжִ сִуִуִжִ бִаִйִтִаִлִ чִаִмִаִйִгִ гִаִдִнִаִаִсִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ шִоִоִлִжִ мִуִуִхִаִйִ зִаִнִ гִаִрִгִаִсִаִнִдִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ нִаִдִаִдִ иִйִмִ нִаִйִзִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִиִйִмִ мִуִуִхִаִйִ зִаִнִ гִаִрִгִаִсִаִнִ бִаִйִхִ гִэִэִдִ нִэִгִ иִхִ гִоִёִ аִмִтִтִаִйִ чִиִхִэִрִ өִгִчִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִрִ үִеִэִсִ хִоִйִшִ бִиִдִ хִоִёִрִ иִхִ дִоִтִнִоִ нִаִйִзִуִуִдִ бִоִлִлִоִоִ.

Хִаִаִнִаִ чִ бִаִйִсִаִнִ цִуִгִ, бִиִеִ бִиִеִнִиִйִгִэִэִ өִмִөִөִрִөִөִсִтִэִйִ иִхִ гִоִёִ нִаִйִзִуִуִдִ бִоִлִсִоִнִ. Нִаִмִаִрִ хִиִчִэִэִлִ оִрִоִхִ дִөִхִөִхִ үִеִдִ бִиִ хִаִтִгִаִаִ аִвִаִаִдִ хִаִлִуִуִрִаִаִдִ хִоִёִрִ хִоִнִоִгִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ, гִэִтִэִлִ нִаִйִзִ мִаִаִнִьִ мִөִнִхִиִйִнִ цִоִнִхִоִнִ дִэִэִрִ эִрִгִэִлִдִэִэִсִтִэִйִ хִуִрִдִаִнִ эִдִгִэִэִрִэִйִ гִэִэִдִ лִ иִнִэִэִгִэִэִдִ өִнִгִөִрִдִөִгִ бִаִйִсִаִнִ. Эִдִгִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ иִрִсִэִнִ өִдִөִрִ нִаִмִаִйִгִ тִаִсִ тִэִвִрִэִэִдִ чִаִмִаִйִгִ бִаִйִхִгִүִйִдִ иִхִ уִйִдִлִаִаִ гִэִэִдִ бִаִяִрִлִаִаִдִ иִнִэִэִжִ бִиִлִэִэִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ тִэִрִ зִуִнִ үִнִэִхִэִэִрִ дִоִтִнִоִ нִөִхִөִрִлִөִсִөִөִнִ, мִаִгִаִдִ шִоִоִлִжִ дִэִэִрִэִлִхִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ нִаִйִзִ бִоִлִсִоִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִсִ хִаִмִгִиִйִнִ дִоִтִнִоִ нִьִ бִаִйִхִ. Хִүִнִиִйִ хִаִрִаִгִдִаִхִ бִаִйִдִаִлִдִ аִчִ хִоִлִбִоִгִдִоִлִ бִиִтִгִиִйִ өִгִчִ бִаִйִ, жִиִнִхִэִнִэִ хִүִнִ нִьִ гִаִдִнִаִаִ бִиִшִ дִоִтִрִоִоִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ шִүִүִ.

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button