Өгүүллэг

“ХִАִЙִРִАִНִ СִАִЙִХִАִНִ МִОִНִГִОִЛִ ОִХִИִДִ МִИִНִЬִ…”

Бִүִүִдִгִэִрִ тִэִнִгִэִрִ дִэִэִрִэִэִсִ дִаִрִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ бִаִрִаִйִжִ, аִлִсִыִнִ уִуִлִсִ хִүִйִтִэִнִ хִөִхִ уִнִиִаִрִтִ тִэִвִрִүִүִлִэִнִ хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִоִоִдִ бִаִрִаִгִ уִрִдִаִхִ зִаִмִ үִзִэִгִдִэִхִгִүִйִ шִаִхִуִуִ уִтִаִаִтִаִйִ тִэִрִ оִрִоִйִ гִэִрִиִйִнִ зִүִгִ сִаִжִиִлִжִэִэִ яִвִтִаִлִ гִэִнִэִтִ нִэִгִ лִ тִаִнִьִдִаִгִ цִаִрִаִйִ өִмִнִөִөִсִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִжִ, дִаִрִаִаִ нִьִ бִиִдִ дִуִуִ шִуִуִ бִоִлִоִнִ уִуִлִзִлִаִаִ. Oйִрִдִоִоִ хִаִрִаִаִгִүִйִ сִуִрִаִгִ тִаִсִрִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ бִаִгִыִнִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ тִаִаִрִаִлִдִсִаִнִ мִиִнִьִ эִнִэִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִдִ хִаִмִтִдִаִаִ оִйִрִоִлִцִоִоִхִ нִэִгִэִнִ кִаִфеִдִ оִрִоִоִдִ сִоִнִиִнִ сִаִйִхִаִнִаִаִ хִуִвִаִаִлִцִаִнִ хִуִуִчִиִлִжִ гִаִнִцִ нִэִгִ лִоִнִхִ шִаִрִ аִйִрִаִгִ сִуִлִтִаִгִаִлִаִаִ. Нִаִйִзִыִгִ мִаִаִнִьִ Нִаִсִаִнִ гִэִдִэִгִ бִөִгִөִөִдִ бִиִдִ аִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ нִаִйִзִуִуִдִ лִ дִаִаִ. Сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִөִдִ сִуִрִаִгִ аִлִдִаִрִсִаִнִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ эִнִэִ өִдִөִрִ иִнִгִэִжִ гִэִнִэִтִ тִаִаִрִаִлִдִаִхִ гִэִжִ. Бִиִдִ чִ бִаִгִыִнִ дִуִрִсִаִмִжִаִаִ хִуִвִаִаִлִцִаִнִ хִуִуִчִиִлִжִ аִнִгִиִйִнִхִаִнִаִаִ бִиִеִ бִиִеִнִэִэִсִэִэִ аִсִуִуִжִ сִуִрִаִгִлִаִнִ, бִаִгִыִнִ хִөִгִжִиִлִтִэִйִ дִуִрִсִаִмִжִаִаִ яִрִиִлִцִаִнִ хִэִсִэִгִ сִуִуִлִаִаִ. Нִаִсִаִнִ мִаִаִнִьִ нִэִгִдִүִгִэִэִрִ кִуִрִсִэִэִ тִөִгִсִөִхִ жִиִлִэִэִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ эִрִхִэִэִрִ аִрִаִвִ тִаִвִаִнִ тִөִгִрִөִгִ оִлִжִ, аִаִвִ эִэִжִиִйִгִэִэִ тִэִжִэִэִнִ тִэִтִгִэִхִэִэִрִ аִлִсִ хִоִлִыִнִ Чִеִхִ оִрִнִыִгִ зִоִрִьִсִоִнִ бִиִлִэִэִ.

Oдִоִоִгִоִоִсִ тִаִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִхִ Нִаִсִаִнִгִ бִоִдִвִоִлִ нִэִгִ лִ оִвִоִрִжִуִуִ бִаִсִ бִоִдִлִоִгִоִрִшִиִсִоִнִ хִаִрִцִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ чִ тִэִрִүִүִ нִиִлִэִэִнִ бִуִйִрִ сִуִуִжִэִэִ. -Чִиִ нִэִэִрִэִэִ эִхִнִэִрִ аִвִсִаִнִ уִуִ? гִэִжִ тִүִүִнִиִйִгִ аִсִуִуִхִаִдִ нִьִ бִиִ -Чִиִ бִаִрִаִгִ тִаִнִиִнִаִ дִаִаִ мִаִнִаִйִ нִөִгִөִөִ аִнִгִиִдִ бִаִйִсִаִнִ Тִуִуִлִтִаִйִ нִаִйִзִ нִьִ гִэִрִ бִүִлִ бִоִлִсִоִнִ шִүִүִ дִэִэִ. -Хִаִрִиִнִ чִиִ аִвִгִаִйִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ уִуִ? гִэִжִ нִаִмִаִйִгִ аִсִуִуִхִаִдִ нִаִйִзִ мִаִаִнִьִ -Өִөִ тִиִйִмִүִүִ нִаִйִзִдִаִаִ бִаִяִрִ хִүִрִгִэִеִ. Бִиִ чִ тִөִөִрִчִ бִуִдִиִлִжִ лִ яִвִнִаִ дִаִаִ. Нִаִйִзִ нִьִ чִ хִүִнִиִйִ нִуִтִаִгִтִ хִэִсִэִгִтִэִэִ лִ шִүִдִ зִуִуִнִ аִжִиִлִ хִиִйִлִэִэִ.

Aлִсִ хִоִлִ хִүִнִиִйִ нִуִтִаִгִтִ өִлִсִөִжִ цִаִнִгִаִхִ, яִдִаִрִжִ зִүִдִрִэִхִ гִэִэִдִ лִ хִэִсִэִгִтִэִэִ лִ шִаִнִтִрִаִхִ үִеִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִнִдִ бִаִйִхִдִаִаִ хִэִцִүִүִ бִүִхִнִиִйִгִ дִаִвִаִхִ хִүִчִиִйִгִ гִаִнִцִхִаִнִ зִүִйִлִэִэִсִ аִвִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Бִуִцִаִжִ нִуִтִаִгִтִаִаִ хִаִрִиִаִдִ эִэִжִ аִаִвִыִгִаִаִ аִсִаִрִчִ сִаִйִхִаִнִ хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִнִаִ дִаִаִ лִ хִэִмִэִэִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִ тִэִжִэִэִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Чִиִ мִэִдִнִэִ шִ дִэִэִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ бִүִрִ бִаִгִаִаִсִаִаִ үִеִрִхִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִгִиִйִгִ. Эִнִхִэִэִ мִаִаִнִьִ чִ нִаִдִаִдִ хִаִйִрִтִаִйִ бִиִ чִ тִүִүִнִдִэִэִ хִаִйִрִтִаִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ оִчִоִоִдִ өִөִрִ дִэִэִрִэִэִ аִвִнִаִ гִэִжִ тִоִхִиִрִоִоִдִ нִаִйִзִ нִьִ яִвִсִаִнִ юִмִ лִ дִаִаִ. Эִхִэִнִдִэִэִ чִ тִэִнִдִэִэִ хִөִлִөִөִ оִлִтִлִоִоִ хִэִсִэִгִтִэִэִ зִүִдִэִрִсִэִнִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ Эִнִхִэִэִдִэִэִ эִэִжִ аִаִвִдִаִаִ тִаִвִ гִуִрִвִаִнִ тִөִгִрִөִгִ яִвִуִуִлִжִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ тִаִтִаִжִ аִвִаִхִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ вִиִзִ нִьִ бִүִтִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ лִ бִаִйִлִаִаִ.

Вִиִзִ бִүִтִэִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִрִ мִаִаִнִьִ Бִэִэִжִиִнִ яִвִжִ гִоִоִ сִаִйִхִнִыִ чִиִгִлִэִлִэִэִрִ сִуִрִаִхִаִаִрִ бִоִлִжִ бִиִ чִ тִэִнִдִэִэִсִэִэִ үִйִлִдִвִэִрִиִйִнִхִэִэִ эִзִнִэִэִсִ цִаִлִиִнִгִаִаִ зִэִэִлִжִ аִвִаִаִдִ яִвִуִуִлִаִхִдִаִаִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ тִэִгִэִэִдִ лִ сִуִрִаִгִ тִаִсִаִрִнִаִаִ гִэִжִ яִаִхִаִнִ мִэִдִэִхִ бִиִлִэִэִ дִэִэִ. Tэִрִ мִаִаִнִьִ яִгִ лִ уִсִаִнִдִ хִаִяִсִаִнִ чִуִлִуִуִ мִэִтִ сִуִрִаִгִгִүִйִ бִоִлִжִ бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ дִэִэִшִэִэִ тִэִнִгִэִрִ хִоִлִ дִоִоִшִоִоִ гִаִзִаִрִ хִаִтִуִуִ гִэִдִэִгִ нִьִ лִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Moнִгִоִлִдִ бִаִйִгִаִаִ хִүִмִүִүִсִэִэִрִ сִуִрִаִгִ аִжִиִгִ тִаִвִиִуִлִаִхִаִаִрִ уִрִаִгִшִаִаִ яִвִсִаִнִ гִэִхִэִэִсִ өִөִрִ юִмִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ.

Бִиִ чִ аִрִгִаִаִ бִаִрִжִ сִэִтִгִэִлִ зִоִвִнִиִнִ мִуִуִ юִмִ лִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ гִэִжִ шִаִнִаִлִсִаִаִрִ сִүִүִлִдִэִэִ чִ сִэִтִгִэִлִ шִуִлִуִуִдִсִаִнִ шִүִүִ. Яִмִаִрִтִаִаִ чִ бִуִцִаִяִ гִэִхִэִэִрִ үִйִлִдִвִэִрִиִйִнִхִэִэִ эִзִнִэִэִсִ аִвִсִаִнִ мִөִнִгִөִөִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִжִ лִ тִөִлִөִхִ бִоִлִоִхִоִоִрִ аִжִлִыִнִ мִаִлִ шִиִгִ зִүִтִгִэִсִэִэִрִ аִрִаִйִ гִэִжִ өִрִөִөִ дִаִрִжִ аִвִаִаִдִ нִаִаִшִаִаִ нִуִтִаִгִрִуִуִгִаִаִ зִүִтִгִэִсִэִнִ дִэִэִ. Эִхִ нִуִтִгִиִйִнִ сִаִлִхִиִаִрִаִаִ цִэִэִжִ дִүִүִрִэִнִ аִмִьִсִгִаִлִаִнִ эִэִжִ аִаִвִдִаִаִ үִнִсִүִүִлִэִхִ гִэִдִэִгִ дִэִнִдִүִүִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִсִэִнִ хִэִдִиִйִ чִ сִэִтִгִэִлִдִ нִэִгִ лִ уִйִтִгִаִрִ тִөִрִөִхִ шִиִгִ бִоִлִоִоִдִ зִүִрִхִ мִиִнִьִ хִаִйִрִаִаִ нִэִхִэִнִ цִоִхִиִлִжִ бִиִ чִ Эִнִхִэִэִгִиִйִнִхִэִэִ сִуִрִгִиִйִгִ гִаִрִгִаִхִ гִэִжִ хִоִтִоִоִрִ нִиִлִэִэִнִ иִхִ яִвִлִаִаִ. Гִэִрִтִ нִьִ оִчִтִоִлִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ нִүִүִсִэִнִ гִэִэִдִ хִаִжִуִуִ аִйִлִ хִуִнִаִрִаִаִсִ аִсִуִуִтִаִлִ мִэִдִэִхִ чִ яִнִзִ аִлִгִаִ. Хִаִрִиִнִ сִаִнִаִаִнִдִгִүִйִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ тִүִүִнִиִйִхִэִэִ эִгִчִтִэִйִ тִаִаִрִчִ сִуִрִгִиִйִгִ гִаִрִгִаִжִ чִаִдִсִаִнִ юִмִ.

-Эִнִхִэִэִ Эִрִэִэִнִдִ бִаִйִгִаִаִ шִ дִэִэִ нִэִгִ зִоִчִиִдִ бִуִуִдִаִлִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ лִ гִэִсִэִнִ гִэִхִдִэִэִ бִиִ яִгִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ хִаִаִяִаִ уִтִсִаִаִрִ яִрִьִдִаִгִ юִмִ бִиִ яִрִьִвִаִлִ чִаִмִаִйִгִ иִрִжִ гִэִдִгִиִйִгִ хִэִлִьִеִ гִэִэִдִ мִиִнִиִйִ уִтִаִсִнִыִ дִуִгִаִаִрִыִгִ аִвִаִаִдִ сִаִлִаִнִ оִдִлִоִоִ. Бִиִ чִ хִүִлִэִэִгִэִэִдִ бִаִйִжִ тִэִвִчִсִэִнִгִүִйִ мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ нִьִ лִ Эִрִэִэִнִ хִоִтִыִгִ зִоִрִьִлִоִоִ. Сִэִтִгִэִлִ мִиִнִьִ хִаִчִиִнִ иִхִэִэִрִ яִаִрִчִ дִоִгִдִлִоִнִ тִүִүִнִтִэִйִгִэִэִ яִаִжִ уִуִлִзִаִхִаִаִ дִоִтִрִоִоִ тִөִсִөִөִлִөִнִ яִвִаִхִаִдִ гִаִлִтִ тִэִрִэִгִ цִаִаִнִаִаִ лִ нִэִгִ уִдִаִаִнִ яִвִжִ бִаִйִхִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִнִаִ.

Эִрִэִэִнִдִ оִчִоִоִдִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ зִоִчִиִдִ бִуִуִдִаִлִ жִиִжִиִгִ дִэִнִ бִуִуִдִаִлִ гִэִэִдִ бִаִрִаִгִ бִүִгִдִэִэִрִ нִьִ оִрִжִ сִуִрִаִгִлִаִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ сִуִрִаִгִ аִжִиִгִ еִрִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Хִяִтִаִдִ үִйִлִчִлִэִгִчִ нִьִ бִөִхִөִлִзִөִнִ уִгִтִаִжִ -Хִаִйִ сִаִйִнִ нִаִйִжִаִаִ мִаִнִаִйִдִ бִуִуִвִаִаִ мִоִрִиִлִвִаִаִ хִэִмִэִэִнִ уִрִиִхִ аִжִэִэִ. Бִиִ чִ тִиִйִмִ аִмִаִрִхִаִнִ оִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִдִгִэִэִ мִэִдִлִэִэִ. Tэִгִэִэִдִ лִ тִэִнִдִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ бִаִйִхִдִаִаִ хִүִнִ хִаִйִдִаִгִ аִжִиִлִтִаִйִ бִоִлִлִоִоִ. Аִлִдִсִаִнִ хִүִнִ аִрִвִаִнִ тִаִмִтִаִйִ гִэִдִэִгִ шִиִгִ лִ эִлִдִвִиִйִнִ лִ юִмִ бִоִдִоִгִдִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. Зִаִхִ зִэִэִлִ дִэִлִгִүִүִрִ хִоִрִшִоִоִ гִэִэִдִ бִаִйִжִ бִоִлִоִхִ гִаִзִаִрִ бִүִрִэִэִрִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ хִаִйִжִ яִвִсִаִаִрִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִтִэִлִ Чִеִхִэִдִ хִаִмִтִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ бִаִрִаִаִгִаִаִ тִаִтִаִжִ яִвִнִаִ гִэִсִэִэִрִ бִиִдִ тִаִаִрִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִ. Нִаִдִаִаִсִ бִаִрִаִгִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ иִрִэִэִдִ нִаִйִмִаִаִ хִиִйִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ аִжִэִэִ.

Нִаִйִзִ мִаִаִнִьִ хִэִрִэִгִ зִоִрִиִгִыִгִ мִиִнִьִ лִаִвִлִаִнִ аִсִуִуִгִаִаִдִ -Хִэִ хִэִ чִиִ тִэִгִэִэִдִ тִэִрִ хִүִүִхִэִнִэִэִ хִаִйִжִ бִаִсִ эִнִэִ хִүִрִтִэִлִ иִрִэִэִ юִуִ гִэִжִ ёִжִиִлִсִоִнִоִоִ зִаִ зִүִгִэִэִрִ дִэִэִ уִчִиִрִ нִьִ оִлִдִоִнִоִ гִаִйִгִүִйִ нִаִйִзִ мִиִнִьִ чִиִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ сִэִрִгִэִэִхִ аִяִтִаִйִхִаִнִ аִмִьִтִаִдִ чִ эִнִдִ зִөִнִдִөִөִ шִүִүִ гִэִэִдִ нִүִдִэִэִ иִрִмִэִсִнִэִэִ нִаִмִаִйִгִ дִаִгִуִуִлִаִнִ нִэִгִэִнִ тִоִмִ гִуִдִаִмִжִиִнִдִ оִрִжִ иִрִлִэִэִ. Гִэִрִэִлִ гִэִгִэִэִ бִоִлִсִоִнִ шִиִлִэִнִ хִоִрִгִоִнִыִ цִаִаִнִаִ үִзִвִэִрִиִйִнִ бִаִрִаִаִ хִуִвִцִаִсִнִыִ мִоִдִеִлִьִ аִяִтִаִйִ хִаִгִаִсִ нִvцִгִэִнִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ сִуִуִсִаִнִ бִаִйִхִ аִгִаִаִдִ еִсִөִнִ жִоִрִыִнִ хִүִмִүִүִсִ чִ хִүִсִсִэִнִ бִаִрִаִаִ тִаִвִаִаִрִ, эִдִ мִаִлִыִгִ шִиִлִжִ сִоִнִгִоִжִ бִаִйִгִаִаִ аִяִтִаִйִ аִвִиִрִлִаִхִ нִьִ дִаִаִнִчִ гִуִтִаִмִшִиִгִтִаִйִ аִжִэִэִ.

Цִэִлִ зִаִлִуִуִхִаִнִ цִаִрִаִйִлִаִгִ мִоִнִгִоִлִ оִхִиִдִ бִиִеִ сִэִтִгִэִлִэִэִ бִyзִаִрִлִаִнִ бִаִрִаִаִ тִаִвִаִаִрִ аִяִтִаִйִ хִэִнִ хִүִсִсִэִнִиִйִгִ нִьִ зִуִгִаִаִцִуִуִлִжִ хִэִдִхִэִнִ хִаִлִтִаִрִ тִөִгִрִөִгִөִөִрִ xуִдִаִлִдִаִгִдִдִаִгִ аִжִэִэִ. Aрִаִйִ чִ дִэִэִ хִаִйִрִаִнִ оִхִиִдִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ мִиִнִьִ хִэִмִэִэִнִ хִаִлִаִгִлִаִнִ бִоִдִоִжִ аִмִжִаִаִгִүִйִ шִаִхִуִуִ бִаִйִхִдִаִаִ бִиִ гִэִнִэִтִиִйִнִ цִоִхִиִлִтִоִнִдִ оִрִжִ бִүִрִ аִлִмִаִйִрִаִнִ зִоִгִсִлִоִоִ. Чִиִхִ шִуִуִгִиִжִ нִүִдִ бִүִрִэִлִзִэִэִдִ аִрִаִйִхִиִйִнִ бִиִеִэִ бִаִрִьִжִ аִхִиִнִ дִаִхִиִнִ хִаִрִлִаִаִ. Шִиִлִэִнִ хִоִрִгִоִнִыִ цִаִаִнִаִ тִэִрִ хִаִгִаִсִ нִvцִгִэִнִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִиִйִнִ дִуִнִдִ Эִнִхִэִэִ мִиִнִьִ жִиִшִиִмִ чִ үִгִүִйִ сִуִуִжִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִ. Нִүִдִэִнִдִэִэִ чִ иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ иִтִгִэִхִиִйִгִ чִ хִүִсִсִэִнִгִүִйִ.

-Хִаִйִ оִлִоִнִ сִаִйִхִаִнִ гִуִнִяִаִ бִаִйִгִаִаִ шִүִүִ аִвִбִаִаִ сִаִйִхִаִнִ гִуִнִяִаִ шִүִүִ хִэִмִэִэִнִ өִмִхִиִйִ хִуִжִаִаִ шִаִрִ шִүִдִэִэִ хִуִдִлִаִаִ яִрִзִаִйִлִгִаִнִ бִөִхִөִлִзִөִжִ бִаִйִвִ… Дִаִрִаִаִ нִьִ бִиִ Эִнִхִэִэִгִ дִаִгִуִуִлִаִнִ бִуִуִдִаִлִдִаִаִ иִрִлִэִэִ. Бִиִдִэִнִдִ бִаִрִаִгִ яִрִиִхִ чִ юִмִ оִлִдִсִоִнִгִүִйִ тִэִрִ хִаִрִцִ бִуִуִрִуִуִлִаִнִ бִаִйִжִ нִаִдִаִаִсִ -Иִнִгִэִжִ яִвִаִаִгִ мִиִнִьִ хִүִнִдִ хִэִлִүִүִзִэִйִ хִэִмִэִэִгִэִэִдִ хִаִаִшִдִаִаִ шִиִйִдִсִэִнִ хִүִнִиִйִ зִаִнִгִаִаִрִ тִоִоִсִоִнִ шִиִнִжִгִүִйִ тִаִмִxиִаִ тִаִтִаִнִ сִуִуִгִаִаִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ бִиִ оִдִоִоִ хִаִрִжִэִэִ бִаִйִхִаִдִ бִаִрִаִгִ лִ тִаִнִиִхִгִүִйִ хִүִнִ шִиִгִ бִоִлִчִиִхִжִэִэִ.

Нִаִдִаִаִсִ лִ бִоִлִлִоִоִ хִэִрִэִвִ бִиִ оִрִхִиִжִ яִвִаִаִгִүִйִ бִоִлִ хִэִмִэִэִнִ хִаִаִнִаִаִсִ иִйִмִ юִмִ бִоִлִоִхִ бִиִлִэִэִ гִэִжִ бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ зִүִхִэִжִ хִаִрִаִмִсִаִнִ хִаִрִуִуִсִаִнִ сִуִуִлִаִаִ. Эִцִэִсִтִ нִьִ хִаִмִтִдִаִаִ нִуִтִаִгִ бִуִцִаִяִ гִэִжִ бִиִ аִрִгִаִдִаִнִ гִуִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ -Бִиִ нִэִгִэִнִтִ иִйִмִ зִаִмִаִаִрִ оִрִсִоִнִ хִүִнִ дִаִхִиִжִ хִэִзִэִэִ чִ жִиִрִиִйִнִ аִмִьִдִаִрִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִаִаִ. Хִаִрִиִнִ чִиִ мִиִнִьִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִрִаִхִ ёִсִтִоִйִ шִүִүִ гִэִжִ шִиִйִдִэִмִгִиִйִ хִэִлִжִ бִиִлִэִэִ. Эִнִэִхִүִүִ хִаִрִуִуִсִаִлִ дִүִүִрִэִнִ гִуִнִиִгִтִ тִүִүִхִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ хִаִйִрִаִнִ сִаִйִхִаִнִ оִхִиִдִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ мִиִнִьִ иִнִгִэִжִ чִ яִвִаִхִ гִэִжִ дִэִэִ гִэִжִ хִаִрִаִмִсִсִаִнִдִаִаִ хִаִтִуִуִ аִpxиִаִрִ гִаִшִуִуִнִ бִоִдִлִоִоִ дִаִрִуִуִлִсִаִаִрִ бִаִйִвִчִ зִаִлִуִуִсִ бִиִдִ чִиִнִьִ хִүִнִиִйִ нִуִтִаִгִтִ аִжִиִлִлִаִаִдִ лִ бִаִйִдִаִгִ гִэִтִэִлִ эִхִ оִрִоִнִ эִнִхִрִиִйִ оִхִиִдִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִэִэִ хִаִмִгִаִаִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִиִшִ бִиִзִ дִэִэִ гִэִсִэִнִ хִаִрִуִуִсִлִаִаִ тִаִйִтִгִаִрִуִуִлִжִ еִрִөִөִсִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button