Өгүүллэг

“ТִӨִРִҮִҮִЛִСִЭִНִ ҮִРִЭִЭִ XӨִXҮִҮִЛִЭִХִ НִЬִ БִИִТִГִИִЙִ ХִЭִЛִ ХִАִРִАִХִЫִГִ Чִ ХִҮִСִЭִЭִГִҮִЙִ…”

Бִаִрִаִгִ зִуִрִгִаִаִнִ сִаִрִ шִаִхִаִмִ уִнִтִсִаִнִ өִвִсִ нִоִгִоִоִ сִэִрִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִлִтִэִйִ эִнִдִ тִэִнִдִгִүִйִ нִяִлִхִ нִоִгִоִоִ цִуִхִцִуִйִжִ, нִөִмִөִрִ нִөִөִлִөִгִ гִаִзִрִыִнִ оִрִчִиִмִ нִоִгִоִоִнִ тִуִяִаִ тִаִтִжִэִэִ. Жִиִжִиִгִ гִоִрִхִиִнִыִ мִөִсִ хִаִйִлִаִнִ бִоִлִмִоִрִыִнִ жִиִрִгִэִэִтִэִйִ эִгִшִиִгִ хִаִрִшִиִнִ хִоִрִжִиִгִнִоִхִ нִьִ хִиִчִнִэִэִнִ сִаִйִхִаִнִ. Гִоִлִыִнִ эִхִэִэִрִ уִрִгִаִсִаִнִ хִэִдִэִнִ уִлִиִаִсִ нִаִхִиִаִлִаִаִгִүִйִ бִоִлִоִвִчִ гִаִнִцִ хִоִёִрִ мִөִчִиִрִ дִэִэִрִ яִаִрִуִуִ нִаִхִиִаִнִыִ тִоִлִгִоִйִ үִлִ мִэִдִэִгִ үִзִэִгִдִэִнִэִ. Хִаִхִиִрִ хִүִйִтִэִнִ өִвִөִлִ өִнִгִөִрִчִ хִаִмִаִгִ еִрִтִөִнִцִ сִэִрִэִхִ эִнִэִ лִ үִеִэִрִ хִүִнִ гִэִгִчִ аִмִьִтִаִнִыִ сִэִтִгִэִлִ чִ гִэִгִэִлִгִэִнִ бִөִгִөִөִдִ уִяִхִаִнִ аִжִгִуִуִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִхִ хִаִвִаִрִжִаִаִнִдִаִаִ бִуִуִгִаִаִдִ хִэִдִ хִоִнִоִжִ бִаִйִгִаִаִ бִөִгִөִөִдִ эִэִжִиִйִнִхִ нִьִ бִиִеִ иִрִжִ яִвִаִаִ цִаִгִиִйִгִ чִ дִаִгִаִаִдִ тִэִрִ үִүִ нִэִгִ лִ дִэִэִрִдִэִэִдִ хִөִнִгִөִнִ шִиִнִгִэִнִ бִоִлִсִоִнִ шִиִгִ.

Эִнִэִ жִиִлִ Бִуִрִмִаִаִ 19-тִэִйִ. Хִэִнִиִйִ чִ хִүִүִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ тִаִтִаִхִ сִаִйִхִаִнִ тִөִрִсִөִнִ оִхִиִнִ бִиִлִэִэִ. 10-рִ аִнִгִиִаִ тִөִгִсִөִөִдִ УִБִИִСִ аִвִсִаִнִ аִвִсִаִнִ чִ эִэִжִиִйִнִхִ нִьִ бִиִеִ тִаִаִрִуִуִ уִчִиִрִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ яִвִсִаִнִгִүִйִ үִлִдִсִэִнִ бִиִлִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ чִ эִцִэִгִ эִхִ хִоִёִрִыִнִхִоִоִ сִаִнִаִжִ сִаִйִрִвִаִйִхִ гִаִнִцִ үִрִ нִьִ шִүִүִ дִэִэִ. Эִнִэִ жִиִлִ хִаִвִаִрִ эִрִтִ эִхִэִлִсִэִнִ шִиִгִ зִуִнִ чִ хִуִрִдִаִнִ иִрִлִэִэִ. Хִоִтִоִдִ оִюִуִтִаִнִ бִоִлִоִнִ оִдִсִоִнִ үִеִиִйִнִ нִөִхִөִдִ нִьִ нִуִтִаִгִ уִсִаִнִдִаִаִ иִрִцִгִэִэִжִ нִуִтִаִгִ хִоִшִуִуִгִаִаִрִаִаִ бִөִөִнִ хִөִлִ хִөִгִжִөִөִнִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ аִаִвִыִнִхִ нִьִ дִүִүִ эִнִэִ ХִАִАִИִСִ-гִ тִөִгִсִсִөִнִ бִөִгִөִөִдִ тִөִгִсִөִлִтִиִйִнִ бִаִяִрִаִаִ тִэִмִдִэִгִлִэִхִэִэִрִ аִнִгִиִйִнִхִаִнִтִаִйִгִаִаִ иִрִсִэִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִдִнִиִйִ аִнִгִиִйִнִхִаִнִ хִоִнִхִнִыִ бִаִяִрִ гִэִжִ лִоִнִхִнִыִ бִаִяִрִ хִиִйִхִиִйִгִ хִүִсִэִэִгִүִйִ бִөִгִөִөִдִ цִэִвִэִрִ аִгִаִаִрִтִ цִаִгִаִаִнִ иִдִэִэִнִ дִэִэִрִ аִмִрִаִхִыִгִ чִуִхִаִлִчִиִлִжִэִэִ. Зִүִүִнִ аִмִаִнִдִ хִоִёִрִ мִаִйִхִаִнִ бִаִрִьִжִ тִуִхִаִлִсִаִнִ тִэִдִэִнִ дִэִэִрִ Бִуִрִмִаִаִ өִдִөִрִ бִүִрִ цִаִгִаִаִнִ иִдִэִэִ хִүִрִгִэִжִ өִгִнִөִ. Бִуִрִмִаִаִ уִгִиִйִнִ эִрִтִэִчִ мִаִлִчִиִнִ хִүִнִиִйִ зִаִнִгִаִаִрִ өִгִлִөִөִ эִрִтִ оִчִиִхִ бִоִлִоִвִчִ тִэִдִ хִоִтִыִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִ уִчִиִрִ нִаִрִ хִөִөִрִтִөִлִ уִнִтִаִхִ аִжִэִэִ. Эִхִнִиִйִ өִгִлִөִөִ хִэִнִ чִ бִоִсִоִоִгִүִйִ бִаִйִхִаִаִрִ нִьִ сִаִвִтִаִйִ цִаִгִаִаִнִ иִдִэִэִгִэִэִ уִдִаִлִгִүִйִ бִоִсִоִхִ бִиִзִ дִэִэִ гִэִэִдִ мִаִйִхִаִнִыִхִ нִьִ хִаִяִаִнִдִ оִрִхִиִоִдִ яִвִжִэִэִ.

Гִэִтִэִлִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ иִрִтִэִлִ мִаִйִхִнִаִаִсִ хִоִлִгִүִйִхִэִнִ гִаִшִиִлִсִаִнִ сִүִүִгִэִэִ аִсִгִаִсִаִнִ бִаִйִхִыִгִ үִзִэִэִдִ иִхִ оִрִоִйִ бִоִлִтִоִлִ уִнִтִаִаִдִ сִүִүִгִэִэִ гִаִшִиִлִгִаִсִаִнִгִ нִьִ оִйִлִгִоִлִоִоִ. Эִнִэִ уִдִаִаִ Бִуִрִмִаִаִ аִйִрִаִгִ тִаִрִаִгִ хִоִёִрִоִоִ мִаִйִхִаִнִыִ сִүִүִдִэִрִтִ оִрִхִиִоִдִ, хִаִрִиִнִ аִвִчִиִрִсִаִнִ сִүִүִгִэִэִрִэִэִ цִаִйִ чִаִнִаִжִ, үִлִдִсִэִнִиִйִгִ нִьִ хִөִрִүִүִлִэִэִдִ зִаִгִсִаִаִнִ оִрִхִиִжִэִэִ. Үִдִиִйִнִ хִаִлִуִуִнִыִгִ чִ эִсִ тִоִоִнִ бִаִяִрִлִаִнִ цִэִнִгִэִжִ, эִлִдִэִвִ уִрִаִлִдִаִаִнִ тִэִмִцִэִэִнִэִэִрִ хִөִгִжִиִлִдִөִхִ тִэִдִнִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ оִчִиִхִ юִмִсִаִнִ гִэִхִ хִүִсִэִлִ тִөִрִдִөִгִ бִиִлִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ дִаִрִаִаִ өִгִлִөִөִ иִрִэִхִэִдִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ цִаִйִ чִаִнִаִсִаִнִ бִаִйִхִ бִөִгִөִөִдִ сִүִүִгִэִэִ хִүִлִэִэִнִ дִаִрִгִиִхִ хִаִрִ цִаִйִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ хִүִлִэִэִнִ бִуִйִгִ иִлִтִгִэִхִ аִжִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִ дִаִрִуִйִхִаִнִ цִаִйִгִ сִүִлִжִ уִуִдִлִаִаִдִ үִлִдִсִэִнִ сִүִүִгִэִэִ хִөִөִрִүִүִлִжִ сִуִуִтִаִлִ – Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ? Чִиִ иִрִчִиִхִэִэִ юִуִ? Гִэִхִэִдִ Бִуִрִмִаִаִ эִрִгִэִнִ хִаִрִвִаִлִ өִнִдִөִхִ сִаִйִхִаִнִ нִуִрִуִуִтִаִйִ чִиִйִрִэִгִ эִрִ цִэִэִжִ нִүִцִгִэִнִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ аִрִчִиִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִ “Тִаִ нִаִрִ чִиִнִьִ яִаִсִаִнִ иִхִ уִнִтִдִаִгִ уִлִсִуִуִдִ вִэִ? ” гִэִжִ хִэִлִэִхִ гִэִсִнִэִэִ “Эִнִэִ хִүִнִ эִрִтִ лִ бִоִсִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ” гִэִжִ бִоִдִоִнִ “Тִиִйִмִэִэִ сִаִйִнִ” гִэִлִэִэִ.

“Чִаִмִдִ иִхִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Чִиִ иִхִ сִаִйִхִаִнִ цִаִйִтִаִйִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Мִиִнִиִйִ нִэִрִ Сִаִмִбִуִуִ. Тִаִнִиִлִцִъִяִ” гִэִэִдִ эִеִлִдִэִгִхִэִнִ гִаִрִаִаִ сִуִнִгִаִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִ жִаִаִхִаִнִ иִчִиִнִгִүִйִрִсִэִнִ чִ “Бִуִрִмִаִаִ” гִэִэִдִ гִаִрִаִаִ өִгִлִөִөִ. Гִэִтִэִлִ тִэִрִ зִаִлִуִуִ гִаִрִыִгִ нִьִ чִаִнִгִаִ аִтִгִаִнִ тִаִвִиִхִ шִиִнִжִгִүִйִдִ Бִуִрִмִаִаִ иִчִсִэִнִдִэִэִ бִүִрִ хִаִцִаִрִ нִьִ уִлִаִйִжִ хִаִлִуִуִ шִаִтִаִаִдִ бִуִшִуִуִхִаִнִ гִаִрִаִаִ тִаִтִаִнִ аִвִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִ сִүִүִгִэִэִ чִ гִүִйִцִэִдִ хִөִөִрִүִүִлִсִөִнִгִүִйִ бִуִшִуִуִхִаִнִ мִоִрִдִлִоִоִ. Нִөִгִөִөִ зִаִлִуִуִ бִаִйִрִаִнִдִаִаִ зִоִгִсִсִоִоִрִ… Бִуִрִмִаִаִ яִаִрִаִнִ дִаִвִхִиִхִ зִуִуִрִаִаִ өִчִиִгִдִөִрִиִйִнִ цִаִгִаִаִнִ иִдִэִэִнִиִйִ сִаִвִаִаִ чִ аִвִаִхִаִаִ мִаִрִтִжִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִ тִэִрִ өִдִрִиִйִгִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ нִэִгִ лִ дִоִгִдִлִоִнִгִуִйִ өִнִгִөִрִөִөִжִэִэִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ оִчִиִхִоִоִсִ жִаִаִхִаִнִ зִүִрִхִшִэִэִхִ бִоִлִоִвִчִ дִаִхִиִнִ оִчִиִхִ хִүִсִэִлִ нִуִуִцִхִаִнִ тִөִрִсִөִнִиִйִгִ зִаִлִуִуִхִаִнִ зִүִрִхִ өִөִрִөִөִ чִ мִэִдִсִэִнִгִүִйִ. Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ яִвִаִхִдִаִаִ жִаִаִхִаִнִ хִаִлִгִаִхִ аִвִчִ хִөִгִшִиִнִ эִэִжִиִйִгִэִэִ яִвִуִуִлִаִлִтִаִйִ бִиִзִ дִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ зִүִрִхִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ сִаִнִдִрִаִнִ цִоִхִиִлִоִхִ нִьִ Бִуִрִмִаִаִдִ өִөִрִтִ гִаִйִхִмִаִаִрִ аִжִэִэִ. Зִаִлִуִуִ чִ тִүִүִнִиִйִгִ бִаִрִаִаִнִаִаִрִ нִьִ тִаִнִиִжִ тִоִсִоִнִ иִрִлִэִэִ. “Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ?” “Сִаִйִнִ ”. Бִуִрִмִаִаִ өִчִиִгִдִөִрִиִйִнִ үִлִдִэִэִсִэִнִ сִаִвִнִуִуִдִаִаִ хִаִмִаִхִ бִөִгִөִөִдִ зִаִлִуִуִ тִүִүִнִдִ тִуִсִлִаִхִ аִжִэִэִ.

Зִаִлִуִуִ гִаִнִзִгִаִлִаִаִгִ нִьִ бִөִхִөִлִжִ өִгִөִөִдִ “Мִаִрִгִаִаִшִнִаִаִсִ иִрִэִхִ хִэִрִэִгִгִүִйִ бִиִзִ дִэִэִ. Бִиִдִ нִаִрִ өִөִрִсִдִөִөִ оִчִоִоִдִ аִвִчִиִхִаִжִ бִаִйִяִ. Тִаִ нִаִрִтִ тִөִвִөִгִ уִдִаִаִдִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ” гִэִлִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִ “Зִүִгִэִэִрִ дִэִэִ” гִэִхִэִдִ зִаִлִуִуִ “Мִаִрִгִаִаִшִнִаִаִсִ бִэִлִдִэִэִдִ гִэִрִтִэִэִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ” гִэִэִдִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִхִэִдִ Бִуִрִмִаִаִ хִаִрִиִуִ дִуִгִаִрִчִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ. Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ Бִуִрִмִаִаִ дִөִнִгִөִжִ бִоִсִоִоִдִ үִнִэִэִгִэִэִ сִаִйִжִ чִ аִмִжִаִаִгִүִйִ бִаִйִтִаִлִ Сִаִмִбִуִуִ иִрִлִэִэִ. “Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ?”. “Сִаִйִнִ. Сִаִйִнִ бִаִйִнִаִ уִуִ ? яִмִаִрִ эִрִтִ иִрִэִэִвִ ” . “Чִаִмִаִйִгִ тִүִрִүִүִлִэִэִдִ иִрִчִиִхִ бִаִйִхִ гִэִэִдִ”.

Тִэִдִ иִйִнִхִүִүִ яִрִиִлִцִаִаִдִ гִэִрִтִ оִрִлִоִоִ. Бִуִрִмִаִаִ бִуִшִуִуִхִаִнִ цִаִйִгִаִаִ чִаִнִаִжִ уִуִдִаִлִчִиִхִаִаִдִ үִнִэִэִнִдִэִэִ гִаִрִлִаִаִ. Сִаִмִбִуִуִ чִ аִрִаִаִсִ нִьִ гִаִрִчִ тִуִгִаִлִыִгִ нִьִ тִаִтִаִжִ өִгִсִөִнִөִөִрִ тִэִрִ хִоִёִрִ тִөִвִөִгִгִүִйִхִэִнִ дִуִуִсִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִ аִвִчִиִрִсִаִнִ сִаִвִаִнִдִ нִьִ аִйִрִаִгִ тִаִрִаִгִ дִүִүִрִгִэִжִ өִгִөִөִдִ тִуִсִаִдִ нִьִ жִаִаִхִаִнִ аִаִрִуִуִлִ бִоִоִжִ Сִаִмִбִуִуִдִ өִгִлִөִөִ. “Жִаִаִхִаִнִ юִмִ. Хִуִвִаִаִгִаִаִдִ иִдִчִиִхִэִэִрִэִйִ” гִэִхִэִдִ Сִаִмִбִуִуִ “Зִаִ тִэִгִнִэִэִ. Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ” гִэִлִэִэִ. Үִнִэִнִдִэִэִ тִэִдִнִиִйִхִ эִнִэִ жִиִлִ оִлִиִгִтִоִйִ аִаִрִуִуִлִ аִвִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ бִөִгִөִөִдִ хִүִнִ хִүִчִ эִрִхִгִүִйִ дִуִтִаִхִ аִжִэִэִ. Сִаִмִбִуִуִ эִрִгִэִнִ эִрִгִэִнִ хִаִрִсִаִаִрִ цִаִаִшִ яִвִаִхִ бִөִгִөִөִдִ гִаִнִцִаִаִрִ уִуִлִзִаִхִ шִаִлִтִаִгִ гִаִрִгִаִсִаִнִдִаִаִ сִэִтִгִэִлִ өִеִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Эִнִэִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ тִэִрִ хִоִёִрִ өִгִлִөִөִ бִүִрִ уִуִлִзִаִхִ бִөִгִөִөִдִ оִйִрִ зִуִуִрִыִгִ яִрִиִлִцִсִаִаִрִ нִэִлִэִэִнִ дִоִтִнִоִ бִоִлִжִэִэִ. Гִэִтִэִлִ нִэִгִэִнִ өִдִөִрִ Сִаִмִбִуִуִ гִаִрִтִ нִьִ бִаִяִцִхִаִнִ зִуִрִвִаִсִ аִтִгִуִуִлִсִаִнִ нִьִ Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ аִнִхִнִыִ бִоִлִзִоִоִ нִьִ бִаִйִлִаִаִ. “Оִрִоִйִ хִоִнִиִоִ хִоִтִлִуִуִлִчִиִхִаִаִдִ аִрִыִнִ хִаִмִаִрִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִаִаִдִ иִрִэִэִрִэִйִ. Хִүִлִэִэִжִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ” гִэִсִнִиִйִгִ уִнִшִаִаִдִ Бִуִрִмִаִаִ оִрִоִйִгִ тִэִсִэִнִ яִдִаִнִ хִүִлִэִэִжִэִэִ. Хִоִнִиִоִ хִоִтִлִуִуִлִжִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִэִвִтִүִүִлִчִиִхִэִэִдִ хִоִйִдִ хִаִмִаִрִ дִэִэִрִ гִаִрִлִаִаִ. Сִаִмִбִуִуִ Бִуִрִмִаִаִгִ иִрִэִхִ бִаִрִаִаִнִаִаִрִ тִоִсִоִнִ иִрִжִ гִаִрִыִгִ нִьִ аִтִгִаִнִ

“Иִрִэִхִгִүִйִ бִаִйִхִ гִэִжִ аִйִжִ бִаִйִлִаִаִ” гִэִэִдִ хִаִцִаִрִ дִэִэִрִ нִьִ үִнִсִчִиִхִлִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ хִаִцִаִрִ хִаִлִуִуִ оִрִгִиִнִ иִчִсִэִнִдִэִэִ бִүִрִ хִөִшִиִжִ оִрִхִиִлִоִоִ. Тִэִрִ хִоִёִрִыִнִ зִүִрִхִэִнִдִ тִиִйִмִ гִэִхִиִйִнִ аִрִгִаִгִүִйִ мִэִдִрִэִмִжִ тִөִрִөִхִ аִжִэִэִ. Сִаִмִбִуִуִ зִүִрִхִшִэִэִнִ бִаִйִжִ зִоִрִиִлִоִнִ үִнִсִсִэִнִ нִьִ аִмִжִиִлִтִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִдִ зִоִрִиִнִ оִрִоִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִнִ иִлִчִиִлִсִэִнִ бִөִлִгִөִөִ. Бִуִрִмִаִаִ Сִаִмִбִуִуִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ хִүִлִэִэִнִ аִвִчִ тִэִрִ хִоִёִрִ шִөִнִөִжִиִнִ яִрִиִлִцִаִнִ сִуִуִжִэִэִ. Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ хִоִёִуִлִ уִчִрִаִхִаִдִ нִоִйִрִгִүִйִ хִоִнִоִсִоִнִ сִүִүִмִгִэִрִ нִүִдִсִ бִиִеִнִсִэִэִ хִаִрִаִнִ оִчִрִоִнִ гִэִрִэִлִтִэִхִ нִьִ хִаִйִрִыִнִ хִүִчִ гִэִлִтִэִйִ.

Гִэִтִэִлִ иִрִсִэִнִ гִиִйִчִиִнִ бִуִцִдִаִгִ юִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ Сִаִмִбִуִуִ яִвִаִхִ бִоִлִлִоִоִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ тִоִйִмִгִүִйִ эִхִэִэִрִ хִяִмִаִрִчִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ хִүִнִэִэִсִэִэִ сִаִлִнִаִ гִэִдִэִгִ уִрִдִ нִьִ мִэִдִэִрִчִ үִзִэִэִгִүִйִ аִйִмִшִиִгִ бִиִлִэִэִ. Яִвִаִхִыִнִ өִмִнִөִхִ оִрִоִйִ Сִаִмִбִуִуִ иִрִжִ шִөִнִөִжִиִнִ тִэִвִрִэִлִдִэִнִ сִуִуִсִаִнִ хִоִсִ хִоִёִрִыִгִ сִаִлִгִаִхִаִаִрִ үִүִрִ цִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ хִоִёִрִ үִүִрִиִйִгִ гִэִгִэִэִгִ үִнִэִхִэִэִрִ үִзִэִнִ яִдִжִэִэִ. “Чִиִ нִаִмִаִйִгִ хִүִлִэִэִнִэִ бִиִзִ дִэִэִ”. Гִэִхִэִдִ Бִуִрִмִаִаִ тִоִлִгִоִйִ дִоִхִиִнִ сִуִуִсִаִнִ чִ сִэִтִгִэִлִдִэִэִ шִаִнִаִлִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִ өִмִнִөִ нִьִ өִөִрִөִөִсִ нִьִ хִэִзִэִэִ чִ гִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ иִхִ зִоִрִиִгִ гִаִрִгִаִнִ Сִаִмִбִуִуִгִиִйִнִ уִрִуִуִлִ дִэִэִрִ зִөִөִлִхִөִнִ үִнִсִлִэִэִ.

Хִаִйִрִ аִмִсִсִаִнִ хִоִсִ зִүִрִхִ бִаִлִ аִмִтִлִаִнִ жִаִрִгִаִхִдִаִаִ оִрִчִлִоִнִ еִрִтִөִнִцִиִйִгִ үִлִ тִоִоִнִ оִрִчִлִоִнִгִоִоִсִ тִаִсִаִрִчִ жִаִрִгִаִхִуִйִяִаִ тִэִдִнִиִйִ уִрִуִуִлִ хִоִрִоִмִ чִ үִлִ сִаִлִнִаִ. “Нִаִмִаִйִгִаִаִ хִүִлִэִэִгִэִэִрִэִйִ” гִэִсִэִнִ үִгִ чִиִхִэִнִдִ цִуִуִрִаִйִтִаִжִ, зִүִрִхִэִнִдִ сִиִйִлִэִгִдִэִвִэִйִ. Өִдִөִрִ хִоִнִоִгִ өִнִгִөִрִдִгִөִөִрִөִөִ өִнִгִөִрִчִ, цִаִгִиִйִнִ зִүִүִ яִвִдִгִаִаִрִаִаִ яִвִсִаִаִрִ. Нִаִмִаִрִ иִрִжִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ иִжִиִйִнִхִ нִьִ бִиִеִ үִнִэִхִэִэִрִ сִаִйִжִиִрִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ хִаִмִтִ сִаִаִлִьִ сִүִүִнִдִ гִаִрִаִхִ бִоִлִсִоִоִрִ уִдִлִаִаִ. Аִаִвִ нִьִ нִуִтִгִиִйִнִ зִаִлִуִуִсִтִаִйִ хִаִдִлִаִнִдִ гִаִрִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ Бִуִрִмִаִаִ аִаִвִыִгִаִаִ Сִаִмִбִуִуִгִаִаִ сִаִнִаִхִ гִэִдִэִгִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ. Эִэִжִиִйִнִ гִяִрִхִаִйִ нִүִдִ оִхִиִнִыִ бִиִеִ нִяִлִхִрִаִнִ бִаִйִгִаִаִгִ аִнִзִаִаִрִчִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ Бִуִрִмִаִаִ өִөִрִөִөִ чִ мִэִдִсִэִнִгִүִйִ. Нִэִгִэִнִ оִрִоִйִ хִоִнִиִоִ хִоִтִлִуִуִлִаִаִдִ хִоִоִлִ иִдִсִэִнִиִйִ дִаִрִаִаִ Бִуִрִмִаִаִ “Эִэִжִэִэִ хִоִдִоִоִдִ өִвִдִөִөִдִ, хִоִоִлִ шִиִнִгִэִхִгִүִйִ юִмִ. Цִаִрִвִаִнִ бִуִцִаִлִгִаִжִ уִуִдִаִгִ юִмִ уִуִ” гִэִхִэִдִ эִэִжִ нִьִ “Бִоִлִоִхִгִүִйִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ. Хִөִлִ нִьִ хִөִнִгִөִрִчִиִхִнִөִ. Эִвִиִйִ мִиִнִиִйִ оִхִиִнִ үִрִ эִэִжִ бִоִлִоִхִ нִьִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ” гִэִхִэִдִ Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ хִоִёִрִ нִүִдִнִэִэִсִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ нִуִлִиִмִсִ бִөִмִбִөִрִчִ сִэִтִгִэִлִ нִяִлִхִрִаִнִ эִэִжִиִйִгִэִэִ тִүִшִлִэִэִ. Хִэִдִ хִоִнִоִгִоִоִсִ эִэִжִиִйִнִхִ нִьִ дִүִүִгִиִйִнִ хִүִүִхִэִдִ тִэִдִнִиִйִдִ тִуִсִлִаִхִаִаִрִ иִрִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ Бִуִрִмִаִаִгִ бִаִрִаִгִиִйִнִ зִүִйִлִдִ гִаִрִ хִүִрִгִэִхִэִэִ бִоִлִжִэִэִ. Нִаִмִрִыִнִ нִэִгִэִнִ сִаִйִхִаִнִ өִгִлִөִөִ аִаִвִ нִьִ хִаִдִлִаִнִгִаִаִсִ иִрִлִэִэִ. Аִаִвִыִгִаִаִ сִаִнִаִсִаִнִ Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִдִ нִаִрִ гִиִйִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ чִ нִөִгִөִөִтִэִйִгִүִүִрִ Сִаִмִбִуִуִгִ иִрִэִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִдִ тִэִгִэִэִдִ яִмִаִрִ чִ сִуִрִаִгִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִдִ иִхִэִэִхִэִнִ сִэִтִгִэִлִ хִяִмִрִаִхִ аִжִэִэִ. Оִхִиִнִоִоִ хִаִрִсִаִнִ эִцִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ дִоִгִдִлִоִнִ бִаִяִсִсִаִнִ чִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִхִ нִьִ гִүִнִдִ бִаִаִхִаִнִ шִаִнִаִлִаִлִ мִэִдִрִэִгִдִэִсִнִиִйִгִ өִгִүִүִлִэִхִ юִуִнִ.

Нִаִмִрִыִнִ нִаִлִгִаִрִ цִаִгִ чִ дִуִуִсִжִ, хִаִхִиִрִ хִүִйִтִэִнִ өִвִөִлִ аִхִиִаִдִ лִ иִрִлִэִэִ. Тִэִдִнִиִйִхִ мִаִлִ иִхִтִэִйִ тִуִлִ тִуִсִлִуִуִлִаִхִаִаִрִ дִаִхִиִнִ нִэִгִ хִүִүִгִ аִхִыִнִхִаִаִсִаִаִ дִуִуִдִуִуִлִжִэִэִ. Тִэִрִ жִиִлִиִйִнִ хִүִйִтִэִнִ хִаִхִиִрִ өִвִөִлִиִйִгִ хִэִлִэִхִ үִүִ, дִэִэִрִэִэִсִ нִьִ Сִаִмִбִуִуִгִаִаִсִ сִуִрִаִгִ аִжִиִгִгִгִүִйִ хִэִлִэִхִ уִуִ Бִуִрִмִаִаִ эִнִэִ өִвִлִиִйִгִ бִэִрִхִхִэִнִ дִаִвִлִаִаִ. Мִаִлִ тִөִлִлִөִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ шִиִрִүִүִхִэִнִ өִвִөִлִ бִоִлִсִоִнִ чִ хִаִвִаִрִ эִрִтִ иִрִлִэִэִ. Өִнִөִөִ мִаִрִгִаִаִшִгִүִйִ тִөִрִөִхִ бִоִлִсִоִнִ оִхִиִнִоִоִ хִаִрִаִнִ эִцִэִгִ эִхִ хִоִёִрִ сִэִтִгִэִлִ зִоִвִиִнִоִнִ өִрִөִвִдִөִхִ аִвִчִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ тִаִйִтִгִаִрִуִуִлִаִхִ юִуִ чִ хִиִйִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ дִэִэִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ зִоִвִлִоִнִгִ дִаִвִхִаִрִ эִдִлִэִхִ аִжִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִ шִөִнִөִ өִвִдִөִжִ эִхִэִлִлִэִэִ.

Аִаִвִ нִьִ аִдִуִуִнִдִаִаִ яִвִсִаִнִ. Тִуִсִлִаִхִаִаִрִ иִрִсִэִнִ оִхִиִнִ нִьִ гִэִрִтִэִэִ тִүִрִ хִаִрִиִхִаִаִрִ яִвִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ гִаִдִаִаִ нִүִдִ нִүִүִрִгִүִйִ шִоִрִоִоִнִ шִуִуִрִгִаִ тִаִвִьִжִ, мִаִлִ тִоִгִтִоִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Эִхִ оִхִиִнִ хִоִёִрִ еִрִтִөִнִцִөִдִ шִиִнִэִэִрִ иִрִэִхִ үִрִэִэִ хִүִлִэִэִжִ, бִаִйִхִ ёִсִтִоִйִ бִүִхִ лִ зִүִйִлִиִйִгִ бִэִлִдִлִэִэִ. Нִуִтִгִиִйִнִ нִэִгִэִнִ сִаִйִнִ эִхִ бִаִрִиִгִчִ хִөִгִшִиִнִиִйִгִ дִуִуִдִуִуִлִаִхִаִаִрִ тִуִсִлִаִгִчִ хִүִүִгִ мִоִрִдִуִуִлִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ тִоִрִиִнִ тִөִвִөִрִгִөִөִнִ сִаִрִнִиִжִ аִмִжִаִаִгִүִйִ бִаִйִтִаִлִ Бִуִрִмִаִаִ тִөִрִлִөִөִ. Оִрִчִлִоִнִдִ иִрִсִэִнִэִэִ мִэִдִэִгִдִэִнִ чִаִнִгִаִ гִэִгִчִ уִйִлִаִхִ үִрִэִэִ хִаִрִаִаִдִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ дִуִуִ аִлִдִжִэִэִ.

Уִсִ нִьִ гִаִрִаִаִдִ уִдִчִиִхִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִөִхִөִрִчִ үִрִчִиִйִсִэִнִ аִйִмִаִаִрִ аִмִьִтִаִнִ нִүִдִэִнִдִ нִьִ хִаִрִаִгִдִаִаִдִ Бִуִрִмִаִаִ уִхִаִаִнִ аִлִдִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִ сִэִрִсִэִнִ чִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ үִрִэִэִ xөִxүִүִлִэִхִ нִьִ бִиִтִгִиִйִ хִэִлִ хִаִрִаִхִыִгִ чִ хִүִсִсִэִнִгִүִйִ. Оִрִчִлִоִнִгִиִйִнִ аִлִтִаִнִ нִаִрִ мִиִнִьִ, оִдִоִтִ хִөִхִ тִэִнִгִэִрִ мִиִнִьִ, оִхִиִнִ үִрִ нִьִ эִхִдִэִэִ гִоִлִоִгִдִжִэִэִ. Эִлִэִгִ эִмִтִрִэִнִ нִуִлִиִмִсִаִаִ бִаִрִаִхִ эִхִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ үִрִэִэִ гִоִлִсִоִнִ оִхִиִнִоִоִ хִаִрִаִнִ хִэִлִэִхִ үִгִ хִиִйִхִ зִүִйִлִгִүִйִ бִоִлִжִэִэִ. Аִдִуִуִгִаִаִ оִлִсִоִнִ аִаִвִ нִьִ үִүִрִиִйִнִ жִиִнִгִэִэִрִ иִрִлִэִэִ. Зִоִгִсִоִоִ зִаִйִгִүִйִ уִйִлִаִхִ нִяִрִхִ хִүִүִхִдִиִйִнִ дִуִуִгִ сִоִнִсִоִоִдִ оִхִиִнִоִоִ нִяִрִаִйִлִсִаִнִыִгִ нִьִ оִйִлִгִоִнִ гִэִрִтִэִэִ яִаִрִаִнִ оִрִлִоִоִ. Гִэִтִэִлִ өִөִдִөִөִсִ нִьִ уִгִтִсִаִнִ дִүִрִ зִуִрִаִгִ… Гִоִлִоִгִдִсִоִнִ зִэִэִгִэִэִ тִэִвִрִэִнִ нִуִлִиִмִсִ дִүִүִрִэִнִ нִүִдִ, тִөִрִүִүִлִсִэִнִ хִүִрִэִэִ хִаִрִаִхִ чִ сִөִхִөִөִгִүִйִ гִөִлִиִйִсִөִнִ хִүִйִтִэִнִ нִүִдִ. Аִаִвִ хִоִйִмִоִрִтִоִоִ сִуִуִнִ тִаִмִхִиִаִ нִэִрִлִэִэִ. Эִхִ нִьִ жִаִаִхִаִнִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ лִ оִхִиִнִоִоִ аִрִгִаִдִаִвִчִ тִуִсִыִгִ эִсִ оִлִнִоִ. Хִэִдִиִйִнִ зִаִмִбִуִуִ тִиִвִиִйִнִ нִаִрִаִнִ хִөִөִрִчִ хִоִнִьִ бִэִлִчִэִэִрִтִэִэִ өִөִрִсִдִөִөִ гִаִрִчִэִэִ. Хִаִрִиִнִ эִнִэִ нִэִгִ өִрִхִ аִйִлִдִ хִэִлִэִхִиִйִнִ аִрִгִаִгִүִйִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ бִаִйִдִаִлִ нִоִёִрִхִсִоִоִрִ бִаִйִхִ аִжִгִуִуִ.

Гִэִнִэִтִ аִаִвִ нִьִ бִоִсִжִ эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэִ гִаִрִ дִэִэִрִ мִөִөִмִөִөִ эִрִэִнִ аִнִгִаִлִзִаִнִ уִйִлִаִхִ зִэִэִгִэִэִ шִүִүִрִчִ аִвִаִнִ гִаִрִлִаִаִ. Эִнִэִнִэִэִсִ өִөִрִ аִрִгִаִгִүִйִ үִлִсִэִнִ хִөִгִшִиִнִ бִуִуִрִаִлִ, өִвִөִгִдִиִйִнִ яִрִьִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ дִоִмִоִгִ мִэִтִ яִрִиִаִнִдִ иִтִгִэִжִэִэִ. Хִөִдִсִөִнִдִ бִоִоִлִтִтִоִйִ өִөִдִөִсִхִөִнִ аִмִьִтִаִнִыִгִ шִиִрִгִэִнִ дִэִэִрִ тִаִвִиִаִдִ аִдִуִуִгִаִаִ шִуִуִгִуִйִлִаִнִ хִөִөִжִ эִхִэִлִлִэִэִ. Эִнִэִ чִиִмִэִэִнִэִэִрִ уִхִаִаִнִ мִэִдִрִэִлִэִэִ аִлִдִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ Бִуִрִмִаִаִ гִэִнִэִтִ сִэִрִтִэִсִхִиִйִнִ гִүִйִнִ гִаִрִчִэִэִ. Тִиִйִмִэִэִ, аִдִуִуִ шִуִвִуִуִнִыִ өִнִдִөִгִ хִүִүִхִэִдִ хִоִёִрִ дִэִэִрִ гִиִшִгִэִдִэִгִгִүִйִ гִэִдִэִгִ үִнִэִнִ аִжִэִэִ.

Аִдִуִуִнִ дִуִнִдִ тִоִрִоִйִхִ бִаִяִцִхִаִнִ үִрִлִүִүִгִэִэִ аִмִьִ тִэִмִцִэִнִ гִүִйִхִ Бִуִрִмִаִаִ хִэִдִ уִнִаִсִаִнִ чִ бִүִүִ мִэִдִ дִэִэִлִэִэִ нִэִвִтִлִэִнִ аִсִгִаִрִаִхִ аִлִтִаִнִ шִаִрִгִаִлִ уִуִрִгִаִаִ аִлִаִгִхִаִнִ үִрִдִэִэִ аִмִсִуִуִлִжִэִэִ. Еִрִтִөִнִцִиִйִнִ уִлִиִгִ аִмִьִдִрִаִлִ юִуִ эִсִ тִоִхִиִоִлִдִоִхִ чִ үִүִнִ шִиִгִ зִоִвִлִоִнִ жִаִрִгִаִлִ хִоִвִоִрִхִоִнִ үִзִэִгִдִэִхִ бִөִлִгִөִөִ. Зִуִнִыִ сִаִрִ шִуִвִтִаִрִлִаִаִ. Нִаִрִ дִэִэִрִ хִөִөִрִтִөִлִ уִнִтִсִаִнִ үִрִэִэִ сִэִрִэִхִэִдִ нִьִ Бִуִрִмִаִаִ хִуִрִаִйִлִжִ xөִхִүִүִлִэִэִдִ хִоִёִуִлִ нִаִрִлִаִнִ сִуִуִжִэִэִ. Уִрִдִ хִоִшִуִуִгִ оִрִоִоִнִ хִоִёִрִ мִаִшִиִнִ тִоִоִсִ тִаִтִуִуִлִаִнִ гִаִчִ иִрִсִэִнִ аִгִаִаִдִ нִэִгִ нִьִ нִэִлִэִэִдִ тִоִмִыִгִ үִзִвִэִлִ аִчִаִаִтִаִйִ мִаִшִиִнִ бִоִлִтִоִйִ.

Тִэִдִнִиִйִхִ аִаִвִыִнִхִаִаִ дִүִүִ нִаִрִтִаִйִ аִйִлִ бִуִуִсִаִнִ чִ аִмִаִаִ нִэִлִэִэִдִ зִаִйִдִуִуִ бִөִгִөִөִдִ тִэִдִнִиִйִ өִөִдִ сִаִлִаִхִ зִаִмִ чִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Цִэִлִгִэִрִ сִаִйִхִаִнִ тִаִлִ тִуִлִ хִоִёִрִ мִаִшִиִнִ шִуִуִдִ зִаִмִ хִаִзִаִйִнִ тִэִдִнִиִйִ өִөִдִ эִрִгִэִлִэִэִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ сִоִвִиִнִ нִэִгִиִйִгִ хִэִлִэִэִдִ бִаִйִхִ шִиִгִ сִүִүִ нִьִ хִүִрִтִэִлִ аִсִгִаִрִаִнִ нִэִвִтִэִрִчִэִэִ. Хִоִёִрִ мִаִшִиִнִ хִоִтִнִыִ гִаִдִнִаִ иִрִжִ зִоִгִсִлִоִоִ. Аִчִаִаִтִаִйִ тִоִмִ мִаִшִиִнִ нִьִ гִэִрִ аִчִсִаִнִ бִаִйִхִ аִгִаִаִдִ УִАִЗִ 469 мִаִшִиִнִыִ уִрִдִ хִиִжִэִэִлִдִүִүִ нִаִсִнִыִ бִуִуִрִаִлִ сִуִуִжִэִэִ.

Мִаִшִиִнִыִ аִрִыִнִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִжִ сִаִаִрִаִлִ дִаִйִлִаִмִбִаִнִ тִэִрִлִэִгִтִэִйִ бִуִуִжִ иִрִсִэִнִ зִаִлִуִуִ Сִаִмִбִуִуִ бִаִйִлִаִаִ. Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ нִүִдִэִнִдִ нִуִлִиִмִсִ дִүִүִрִсִэִнִэִэִсִ үִзִэִгִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִ зִүִйִлִ нִьִ зִүִүִдִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִнִаִ. Сִаִмִбִуִуִ тִоִмִ тִоִмִ хִаִрִаִйִнִ хִэִдִ аִлִхִсִаִнִаִаִ зִоִгִтִуִсִаִнִ зִоִгִсִлִоִоִ. Тִэִрִ хִаִрִсִаִнִ зִүִйִлִдִэִэִ иִтִгִэִжִ яִдִаִнִ бִаִйִхִдִаִаִ Бִуִрִмִаִаִгִиִйִнִ нִүִдִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ бִүִхִнִиִйִгִ оִйִлִгִоִнִ тִэִрִ хִоִёִрִыִнִ өִмִнִөִ сִөִхִрִөִнִ сִуִуִжִэִэִ. Бִиִеִсִэִэִ сִаִнִаִнִ бִэִтִгִэִрִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִ дִэִвִтִэִжִ, эִцִэִгִ үִрִ хִоִёִрִ уִуִлִзִаִжִ бִуִйִ нִьִ эִнִэִэִ. Нִаִмִрִыִнִ эִхִэִнִ сִаִрִыִнִ шִиִнִиִйִнִ аִрִвִаִнִ дִоִлִоִоִнִ. Бִэִрִхִиִйִнִ гִоִлִдִ нִаִйִрִ тִэִгִшִиִрִэִхִэִдִ Уִяִхִаִнִ зִаִмִбִуִуִ тִиִвִиִйִнִ нִаִрִаִнִ эִгִшִиִгִлִэִсִэִэִрִ бִаִйִхִ аִжִгִуִуִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button