Өгүүллэг

“БִИִ ЭִХִНִЭִРִИִЙִНִХִЭִЭִ НִАִЙִЗִТִАִЙִ СִУִУִСִАִНִ ЗִАִЛִУִУִ” НִУִЛִИִМִСִТִАִЙִ УִНִШִЛִАִАִ

Зִаִ дִаִаִ бִаִрִаִгִ лִ уִнִшִаִаִдִ мִаִшִ иִхִ бִуִхִиִмִдִаִхִ хִүִмִүִүִсִ оִлִоִнִ бִиִйִ бִоִлִоִвִ уִуִ. Эִнִэִ бִүִлִэִгִтִ мִиִнִиִйִ нִаִсִнִыִ зִаִлִуִуִчִуִуִдִ нִэִгִ иִхִ оִлִоִнִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִхִ. Гִэִхִдִэִэִ бִүִхִ зִүִйִлִ хִаִрִаִгִдִдִаִгִаִаִсִаִаִ өִөִрִ гִэִдִгִиִйִгִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ бִиִчִиִнִ бִаִйִжִ мִеִсִсִеִжִ өִгִөִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ бִиִчִлִэִэִ. Бִиִ 40 нִаִсִ гִаִрִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִ эִнִгִиִйִнִ нִэִгִэִнִ аִаִвִ, өִрִхִиִйִнִ тִэִрִгִүִүִнִ.

Дִэִэִрִ хִэִлִсִэִнִчִлִэִнִ бִиִ хִаִйִрִтִаִйִ эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ нִаִйִзִтִаִйִ нִьִ сִуִуִсִаִнִ. Бִиִ эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэִ 19 нִаִсִтִаִйִ гִaлִзִуִуִ бִаִрִыִнִ аִмִаִнִдִ гִаִрִаִаִ хִиִйִхִэִдִ бִэִлִэִнִ оִмִгִоִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִхִдִаִаִ тִаִнִиִлִцִаִжִ дִуִрִлִаִжִ үִеִрִхִэִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Тִэִрִ мִаִаִнִьִ цִоִгִлִоִгִ, дִэִнִдִүִүִ хִөִгִжִиִлִтִэִйִ аִмִьִдִрִаִлִдִ хִаִйִрִтִаִйִ бִүִсִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ. Үִрִгִэִлִжִ тִаִсִ тִаִсִ иִнִэִэִжִ, хִэִнִ нִэִгִэִнִдִ дִаִнִдִаִаִ тִуִсִлִаִнִ бִуִсִдִыִнִ тִөִлִөִөִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ оִхִиִнִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ бִиִ дִуִрִлִаִлִдִаִаִ сִоִхִоִрִсִоִнִ хִүִүִ аִрִаִаִсִ нִьִ гִүִйִсִэִэִрִ аִвִчִ сִуִуִсִаִнִ.

Гִуִдִаִмִжִнִыִ нִоִхִоִйִ мִуִуִрִыִгִ чִ хִоִоִлִлִоִоִдִ зִоִгִсִчִиִхִдִоִгִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ дִэִнִдִүִүִ аִрִиִуִхִаִнִ эִмִэִгִтִэִйִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ 23 нִаִсִаִнִдִаִаִ гִэִрִ бִүִлִ зִоִхִиִоִжִ хִуִрִиִмִыִнִ оִрִдִнִыִ үִүִдִэִэִрִ хִаִаִнִ бִуִгִуִйִвִчִ, хִаִтִаִнִ сִүִйִхִэִэִ зִүִүִгִэִэִдִ гִаִрִчִ иִрִжִ бִаִйִлִаִаִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ оִлִоִнִтִоִйִ. Бִаִсִ сִкִаִуִтִыִнִ гִиִшִүִүִнִ яִвִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ нִөִхִөִрִлִөִдִөִгִ нִаִйִзִуִуִдִ нִьִ мִаִшִ оִлִоִнִ. Тִэִдִнִиִйִ дִуִнִдִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ нִаִйִзִ нִьִ гִэִэִдִ нִэִгִэִнִ бִүִсִгִүִйִ бִиִдִ хִоִёִрִтִоִйִ иִлִүִүִ дִоִтִнִоִ бִаִйִсִаִнִ.

Оִрִжִ гִаִрִнִаִ, үִрִгִэִлִжִ хִаִмִтִдִаִаִ дִуִнִдִуִуִрִаִаִ хִуִвִаִаִлִцִаִжִ иִлִүִүִгִэִэִ иִлִүִүִчִиִлִжִ яִвִдִаִгִ бִаִсִ иִхִ сִаִйִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ бִүִсִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ тִэִрִ нִаִйִзִтִаִйִгִаִаִ дִуִнִдִаִаִ хִуִвִцִаִсִаִаִ өִмִсִөִжִ, үִсִэִэִ хִаִмִтִдִаִаִ сִүִлִжִиִжִ хִүִүִхִэִдִ нִаִсִнִаִаִсִаִаִ хִаִмִтִ өִсִсִөִнִ уִчִрִаִаִсִ тִэִрִ нִөִхִөִрִлִөִлִиִйִгִ нִьִ бִиִ хִүִнִдִэִлִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ 27 нִаִсִаִнִдִаִаִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ. Хִүִүִ мִаִаִнִьִ мִиִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ зִоִрִиִлִгִыִгִ тִоִдִоִрִхִоִйִ бִоִлִгִоִжִ өִгִсִөִнִ хִаִмִгִиִйִнִ чִуִхִаִлִ үִнִэִтִ зִүִйִлִ мִиִнִьִ.

Эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ нִаִйִзִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ нִаִйִзִуִуִдִ бִоִлִсִоִоִрִ. Хִүִүִгִэִэִ тִөִрִсִөִнִ цִаִгִаִаִсִ бִиִзִнִеִсִ эִхִлִүִүִлִжִ аִяִлִаִлִыִнִ жִиִжִиִгִ кִоִмִпִаִнִиִ нִэִэִвִ. Эִнִэִ үִеִэִэִсִ эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ эִмִнִэִлִгִэִэִрִ яִвִаִхִ бִоִлִлִоִоִ. Оִнִоִшִ нִьִ чִ тִоִдִоִрִхִоִйִ иִлִ бִоִлִсִоִнִ юִмִгִүִйִ хִүִүִгִэִэִ чִиִрִэִэִдִ лִ эִмִнִэִлִгִэִэִрִ яִвִнִаִ бִиִдִ хִоִёִрִ. Эִхִнִэִрִиִйִнִ нִаִйִзִ эִмִчִиִлִгִэִэִ, шִиִнִжִиִлִгִэִэִнִдִ дִуִтִсִаִнִ бִүִхִ мִөִнִгִиִйִгִ эִэִмִэִгִ бִөִгִжִөִөִ зִаִрִаִнִ бִаִйִжִ нִэִмִэִрִлִэִнִ бִиִдִ бִүִхִ лִ гִаִзִрִаִаִрִ яִвִаִхִ бִоִлִоִвִ.

Оִдִоִоִгִоִоִсִ 12 жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ xopтִ xaвִдִаִрִ гִэִдִэִгִ өִвִчִиִнִгִ оִгִтִхִоִнִ чִ мִэִдִдִэִгִгִүִйִ сִоִнִсִоִоִгִүִйִ шִаִхִуִуִ яִвִаִхִдִаִаִ эִхִнִэִрִиִйִгִэִэִ caвִнִыִ xopтִ xaвִдִаִрִ гִэִсִэִнִ оִнִоִшִтִоִйִгִ мִэִдִэִвִ. Хִүִүִгִэִэִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִэִэִсִ бִоִлִжִ хִаִвִдִаִрִ нִьִ бִүִхִ бִиִеִэִрִ нִьִ үִсִэִрִхִиִйִлִсִэִнִ уִуִшִиִгִ бִөִөִрִлִүִүִгִэִэִ тִүִрִсִэִнִ бִаִйִвִ. Хִүִүִ гִуִрִаִвִхִаִнִ нִаִсִтִаִйִ. Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ нִьִ эִмִнִэִлִэִгִтִ бִаִрִаִгִ аִмִьִдִаִрִнִаִ. Мִиִнִиִйִ хִүִүִгִ эִхִнִэִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ нִаִйִзִ лִ хִаִрִжִ хִоִоִлִлִоִжִ, аִсִаִрִчִ бִаִйִвִ. Мִаִрִгִаִаִшִиִйִгִ үִзִэִхִгִүִйִ нִьִ эִэִ уִуִлִзִаִхִ ёִсִтִоִйִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ нִьִ уִуִлִзִуִуִлִ гִэִсִэִнִ үִгִ тִэִнִгִэִрִ хִөִмִрִөִхִ шִиִгִ лִ сִоִнִсִоִгִдִдִоִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

30 нִаִсִтִаִйִ зִаִлִуִуִ эִмִнִэִлִгִиִйִнִ кִоִрִиִдִоִрִтִ хִөִлִөִөִ жִиִйִгִэִэִдִ хִаִнִаִ нִаִлִаִаִдִ хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ уִйִлִжִ сִуִуִхִаִдִ хִүִнִ бִүִрִ өִрִөִвִдִсִөִнִ нִүִдִэִэִрִ хִаִрִжִ бִаִйִхִыִгִ сִаִйִнִ сִаִнִаִдִаִгִ юִмִ. Хִүִүִгִэִэִ сִаִйִнִ хִүִнִ бִоִлִгִоִоִрִоִйִ хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ нִаִдִрִуִуִ иִтִгִэִсִэִнִ шִүִүִ гִэִсִэִнִ хִаִрִцִаִаִрִ шִиִрִтִэִхִ нִьִ нִуִлִиִмִсִ уִрִсִаִмִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ нִаִйִзִдִаִаִ эִхִнִэִрִ мִиִнִьִ мִаִнִаִйִ хִоִёִрִыִгִ бִүִүִ оִрִхִиִоִрִоִйִ, хִүִүִгִ мִиִнִьִ эִэִжִиִйִнִ хִаִйִрִаִаִрִ дִуִтִсִаִнִ бִүִхִнִиִйִгִ жִаִаִхִаִнִ чִ гִэִсִэִнִ аִмִсִуִуִлִжִ

өִгִөִөִрִэִйִ гִэִжִ зִаִхִиִаִдִ хִүִүִгִэִэִ үִнִсִсִэִнִ бִоִлִоִоִдִ нִүִдִэִэִ үִүִрִдִ аִнִьִсִаִнִ юִмִ. Хִүִүִгִэִэִ бִүִтִэִнִ чִ үִнִсִэִжִ чִаִдִаִаִгִүִйִ дִэִэִ. Уִрִуִуִлִаִаִ чִ хִөִдִөִлִгִөִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ хִаִлִцִаִрִчִ үִсִ хִөִмִсִөִгִ нִьִ уִнִаִсִаִнִ эִэִжִиִйִгִэִэִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ тִаִнִиִхִгִүִйִ оִчִиִхִгִүִйִ аִаִвִыִнִхִаִаִ аִрִдִ нִуִуִгִдִаִжִ зִоִгִсִсִоִнִ. Иִнִгִэִэִдִ аִмִьִдִыִнִ xaгִаִцִаִлִ гִэִдִэִгִ зִүִйִлִиִйִгִ аִнִхִ уִдִаִаִ өִөִрִ дִэִэִрִэִэִ мִэִдִэִрִчִ үִзִэִвִ. Хִаִтִуִуִ лִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

Эִхִнִэִрִиִйִнִ мִаִаִнִьִ нִаִйִзִ тִэִрִ үִеִдִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִхִ гִэִэִдִ иִхִ лִ зִаִвִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ хִэִдִиִйִ чִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ оִрִхִиִлִгִүִйִ үִрִгִэִлִжִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִсִоִоִрִ, мִиִнִиִйִ хִүִүִгִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ оִрִоִхִоִдִ эִцִэִгִ эִхִиִйִнִ хִуִрִаִлִдִ нִьִ хִүִрִтִэִлִ яִвִдִаִгִ, нִаִмִаִйִгִ эִзִгִүִйִдִ гִэִрִтִ иִрִэִэִдִ гִэִрִ цִэִвִэִрִлִэִжִ хִоִоִлִнִыִ мִаִхִ, гִуִрִиִлִ бִүִгִдִиִйִгִ жִиִжִиִгִлִэִжִ хִэִрִчִэִэִдִ уִуִтִаִнִдִ хִиִйִгִэִэִдִ бִаִнִтִаִнִгִиִйִнִ мִаִхִ, хִоִоִлִнִыִхִ гִэִэִдִ аִнִгִиִлִжִ бִиִчִэִэִдִ яִвִнִаִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִгִүִйִ гִэִрִ яִмִаִрִ оִлִиִгִ бִаִйִхִаִвִ дִэִэִ.

Шִиִвִэִрִтִэִйִ оִйִмִсִ, хִөִгִлִөִрִсִөִнִ аִяִгִаִ тִаִвִаִгִ, эִрִхִ бִиִшִ өִгִлִөִөִ хִүִүִгִэִэִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ нִьִ хִүִрִгִэִжִ өִгִөִхִдִөִөִ оִрִоִоִ хִуִрִаִаִжִ сִаִнִдִ мִэִнִдִ аִяִгִаִ цִаִйִ уִуִгִаִаִдִ гִаִрִдִаִгִ лִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ хִоִйִнִоִ. Аִяִлִаִлִыִнִ кִоִмִпִаִнִиִ чִ мִаִрִтִаִгִдִсִаִнִ дִуִуִлִьִ бִоִлִоִвִ. Бִүִхִнִэִэִ үִрִжִ зִаִрִжִ өִрִөִнִдִ оִрִсִоִнִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ бִиִ тִөִрִиִйִнִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִтִ мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִэִэִ аִжִиִлִлִаִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Эִхִнִэִрִиִйִнִ нִаִйִзִыִнִ сִуִуִхִ гִэִжִ бִаִйִсִаִнִ зִаִлִуִ тִүִүִнִиִйִгִ оִрִхִиִжִ, гִоִмִдִоִоִгִоִоִдִ аִлִгִаִ бִоִлִоִвִ.

Тִэִрִ үִеִэִсִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ гִаִрִгִаִхִ цִаִгִ нִьִ иִхִ бִоִлִжִ хִүִүִ мִиִнִьִ яִгִ лִ эִэִжִтִэִйִ хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ иִнִдִүִүִдִсִэִнִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ, эִрִхִэִлִжִ иִнִэִэִдִэִгִ аִрִаִйִ дִэִэִрִ бִоִлִжִ эִхִлִэִвִ. Яִгִ эִнִэִ бִаִйִдִлִаִаִрִ яִгִ гִуִрִвִаִнִ жִиִлִ оִрִчִиִмִ яִвִсִаִнִ бִаִйִхִ. Яִгִ лִ мִаִнִаִйִ гִэִрִиִйִнִ үִйִлִчִлִэִгִчִ, эִгִчִ, эִэִжִ шִиִгִ иִрִжִ оִчִиִнִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ бִөִөִцִиִйִлִсִөִөִрִ. Бִиִ аִжִиִлִдִаִаִ аִнִхִаִаִрִаִхִ, аִжִлִаִаִ сִаִйִнִ хִиִйִхִ нִөִхִцִөִлִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ уִчִрִаִаִсִ аִмִьִдִрִаִлִ уִрִьִдִыִнִхִаִаִсִ аִрִаִйִ лִ дִэִэִрִ бִоִлִжִ бִаִйִвִ.

Эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ нִаִйִзִыִгִ хִаִмִгִиִйִнִ дִоִтִнִоִ нִаִйִзִаִаִ лִ гִэִжִ хִаִрִаִхִаִаִсִ иִлִүִүִгִ бִоִдִоִжִ яִвִаִаִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Эִнִэִ сִаִйִнִ хִүִнִиִйִгִ эִхִнִэִрִ мִиִнִьִ хִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ үִлִдִэִэִгִэִэִдִ бִуִцִсִаִнִ юִмִ шִүִүִ, аִмִьִдִрִаִлִ дִэִэִрִхִ гִаִнִцִ нִаִйִзִ гִэִжִ хִаִрִжִ хִүִнִдִэִлִжִ яִвִсִаִаִрִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ дִоִтִрִоִоִ тִэִрִ хִүִнִиִйִгִ хִаִмִгִаִаִлִжִ, хִоִлִ бִиִтִгִиִйִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ, оִрִоִоִдִ иִрִэִэִсִэִйִ гִэִжִ хִаִрִдִаִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִвִ. Яִмִаִрִ зִаִаִвִаִрִтִаִйִгִаִаִ иִрִэִхִ бִиִшִ дִэִэִ. Хִоִрִиִнִ хִэִдִхִэִнִ нִаִсִаִнִдִаִаִ хִаִйִрִтִаִйִ эִмִэִгִтִэִйִнִ мִиִнִьִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ нִаִйִзִ гִэִжִ хִаִрִаִхִаִаִсִ өִөִрִөִөִрִ бִоִдִоִжִ яִвִаִаִгִүִйִ бִиִ эִнִэִ бִоִдִоִлִдִоִоִ бִуִсִдִаִаִсִ жִаִаִхִаִнִ сִаִнִаִаִ зִоִвִиִнִоִнִоִ.

Оִдִоִоִ бִоִлִтִоִлִ гִаִнִцִ бִиִеִ тִүִүִнִиִйִгִ хִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִ чִөִдִөִрִлִөִөִдִ уִяִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ бִуִрִуִуִтִаִнִ юִмִ шִиִгִ мִэִдִрִэִмִжִ чִ тִөִрִнִөִ. Хִүִүִгִэִэִ 7 нִаִсִ хִүִрִэִхִ тִэִрִ жִиִлִ бִиִ зִоִрִиִгִлִоִнִ тִүִүִнִэִэִсִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ дִэִрִгִэִдִ үִлִдִэִэִчִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Оִдִоִоִ бִоִдִоִхִоִдִ тִэִрִ үִгִиִйִгִ бִиִ хִэִлִэִэִгִүִйִ бִоִлִ тִэִрִ хִүִнִ хִэִзִэִэִ чִ нִаִмִаִйִгִ тִүִрִүִүִлִжִ сִоִнִгִоִхִ сִоִнִгִоִлִтִ хִиִйִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ шִүִүִ гִэִдִэִгִ бִоִдִоִлִ тִөִрִжִ аִмִжִиִжִ хִэִлִсִэִнִдִэִэִ бִаִяִрִлִаִдִаִгִ юִмִ.

Яִаִхִаִвִ эִхִлִэִэִдִ хִаִйִрִ сִэִтִгִэִлִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ зִүִгִэִэִрִ лִ дִаִсִсִаִнִ, тִэִрִ хִүִнִиִйִ оִрִоִнִ зִаִйִгִүִйִ бִоִлִ хִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִ хִэִцִүִүִдִэִхִ мִэִтִ аִйִдִсִаִаִсִ бִоִлִжִ эִхִэִлִсִэִнִ бִаִйִжִ мִаִгִаִдִгִүִйִ. Гִэִвִчִ оִдִоִоִ эִрִгִэִэִдִ хִаִрִаִхִаִдִ бִиִ аִлִдִаִаִгִүִйִ лִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ. Хִүִүִ мִаִаִнִьִ тִоִмִ эִэִжִ гִэִжִ дִуִуִдִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ өִөִрִчִлִөִгִдִсִөִнִ зִүִйִлִ бִаִрִаִгִ лִ үִгִүִйִ яִвִаִаִнִдִаִаִ хִүִүִ мִаִаִнִьִ эִэִжִ гִэִжִ тִоִдִоִоִрִ дִуִуִдִдִаִгִ бִоִлִжִ, бִаִсִ нִэִгִэִнִ бִяִцִхִаִнִ зִүִрִхִ мִэִнִдִэִлִсִэִнִ. Дִаִхִиִнִ нִэִгִ хִүִүִ нִаִдִаִдִ иִрִсִэִнִ.

Оִрִоִйִ тִөִрִөִлִтִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ тִэִрִ мִиִнִьִ эִгִэִэִтִэִйִ лִ дִаִхִиִаִдִ хִүִүִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ өִнִчִиִнִ үִлִдִэִэִгִэִэִдִ яִвִчִиִхִаִаִгִүִйִ. Иִхִ лִ хִүִнִдִ тִөִрִөִлִтִ бִоִлִжִ бִиִдִ хִүִүִгִэִэִ өִлִгִиִйִдִөִнִ аִвִсִаִнִ. Эִхִ нִяִлִхִаִсִыִнִ эִхִ бִаִрִиִгִчִ эִмִчִ аִсִрִаִгִчִ сִуִвִиִлִаִгִчִ нִаִрִыִнִ хִүִчִиִнִдִ лִ хִүִүִ мִиִнִьִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ эִнִэִ дִэִлִхִиִйִдִ үִлִдִэִжִ чִаִдִсִаִнִ. Хִоִёִрִ хִүִүִ мִиִнִьִ тִоִмִ бִоִлִжִ лִ бִаִйִнִаִ. Аִхִ нִьִ тִэִнִгִэִрִтִ бִаִйִгִаִаִ эִэִжִиִйִгִэִэִ өִдִөִрִ бִүִрִ сִаִнִуִуִлִаִхִ мִэִтִ уִлִаִмִ лִ аִдִиִлִхִаִнִ бִоִлִсִоִоִрִ.

Сִаִйִхִаִнִ хִаִнִьִ сִаִйִхִаִнִ эִэִжִ үִлִдִэִэִгִэִэִдִ, тִаִнִиִлִцִуִуִлִжִ нִөִхִөִрִлִүִүִлִжִ оִрִхִиִоִдִ өִөִрִөִөִ яִвִсִаִнִ тִэִнִгִэִрִ шִиִгִ тִүִүִнִиִйִгִэִэִ нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ хִаִйִрִлִаִжִ хִүִнִдִэִлִжִ хִиִйִжִ аִмִжִаִаִгִүִйִ бִүִхִнִиִйִгִ нִьִ хִүִүִгִэִэִрִ нִьִ дִаִмִжִуִуִлִаִнִ хִүִүִгִэִэִ хִаִйִрִлִаִжִ яִвִнִаִ дִаִаִ аִхִ нִьִ. Оִдִоִоִ бִоִдִоִхִнִэִэִ тִэִрִ мִиִнִьִ хִоִрִвִоִоִгִоִоִсִ бִуִцִаִхִдִаִаִ нִаִйִзִдִаִаִ зִаִхִьִсִаִнִ тִэִрִ зִаִхִиִаִсִ иִнִгִэִжִ бִиִеִлִэִхִ ёִсִтִоִйִ бִаִйִжִ дִэִэִ гִэִжִ хִаִаִяִаִ бִоִдִдִоִгִ юִмִ… Хִаִйִрִтִаִйִ гִэִрִгִиִйִнִхִэִэִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ нִаִйִзִтִаִйִ гִэִрִ бִүִлִ бִоִлִсִоִнִ хִоִёִрִ хִүִүִгִиִйִнִ аִаִвִаִаִсִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button