Өгүүллэг

“XOXЬִ ЧִИִНִЬִ, ДִАִХִИִЖִ ЧִАִМִДִ ИִЙִМִ HӨִXӨִP ОִЛִДִОִХִГִҮִЙִ…”

Нִаִмִаִйִгִ Мִ гִэִдִэִгִ. Бִиִ тִаִ бִүִхִэִнִдִ өִөִрִтִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ зִүִйִлִэִэִ бִиִчִиִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Бִиִ аִйִлִыִнִ гִаִнִцִ оִхִиִнִ мִаִнִаִйִ аִаִвִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ өִнִдִөִрִ аִлִбִаִнִ тִуִшִаִаִлִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ. Бִиִ бִаִгִаִаִсִаִаִ дִуִтִаִгִдִаִхִ гִаִчִиִгִдִаִхִ зִүִйִлִгִүִйִ өִсִсִөִнִ. Бִиִ оִдִоִоִ 25 нִаִсִтִаִйִ. Тִаִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִөִ тִаִнִиִлִцִаִжִ гִуִрִвִаִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִөִсִ нִэִгִ гִэִрִтִ оִрִсִоִнִ. Оִюִуִтִаִнִ бִаִйִхִдִаִаִ тִаִнִиִлִцִаִаִдִ сִуִуִсִаִнִ.

Мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ цִаִрִаִйִлִаִгִ дִаִрִуִуִхִаִнִ эִнִгִиִйִнִ лִ хִүִнִ. Аִнִхִ зִүִгִэִэִрִ лִ тִаִнִиִлִцִсִаִнִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִ иִхִ гִаִйִхִсִаִнִ. Нִаִдִтִаִйִ бִүִтִэִнִ дִөִрִвִөִнִ сִаִрִ үִеִрִхִэִжִ бִаִйִжִ дִөִнִгִөִжִ хִөִтִөִлִжִ аִлִхִсִаִнִ. Тִэִрִ иִхִ тִэִвִчִэִэִрִиִйִгִ нִьִ үִнִэִлִсִэִнִ. Оִдִоִоִгִиִйִнִ зִаִлִуִуִсִ уִуִлִзִаִаִдִ уִдִаִаִгִүִйִ бִаִйִжִ лִ оִp xөִнִжִиִлִдִ оִрִоִхִыִгִ уִрִьִтִаִлִ бִоִлִгִоִдִоִгִ. Иִнִгִэִэִдִ бִиִдִ 2 хִоִёִрִ жִиִлִ үִеִрִхִэִэִдִ нִэִгִ гִэִрִтִ оִрִсִоִнִ.

Мִаִнִаִйִ хִүִнִ чִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִсִөִнִ. Мִоִнִгִоִлִыִнִ хִаִмִгִиִйִнִ нִэִрִ хִүִнִдִтִэִйִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ хִаִмִгִиִйִнִ шִиִлִдִэִгִ тִөִгִсִөִгִчִ бִоִлִсִоִнִ. Тִэִгִэִэִдִ мִоִнִгִоִлִыִнִ тִоִмִоִоִхִоִнִ кִоִмִпִаִнִиִдִ аִжִиִлִдִ оִрִсִоִнִ. Мִаִнִаִйִ аִаִвִ эִэִжִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ бִаִйִрִ, мִаִшִиִнִ аִвִчִ өִгִсִөִнִ. Мִаִнִаִйִ хִүִнִиִйִ аִрִ гִэִрִ нִьִ жִаִаִхִаִнִ яִдִрִуִуִхִаִнִ лִ дִаִаִ. Хִүִнִ жִаִрִгִаִлִ дִаִаִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִ жִаִрִгִаִлִ дִаִаִгִаִаִгִүִйִ хִүִнִ нִьִ бִиִ өִөִрִөִөִ. Бִиִ сִаִяִхִаִнִ аִжִиִлִдִ оִрִсִоִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ үִеִ үִеִ шִоִуִдִчִиִхִдִаִгִ. Мִаִнִаִйִ хִүִнִ гִаִнִцִ чִ уִдִаִаִ шִоִуִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ.

Аִpxиִ, дִаִpc аִлִиִйִгִ нִьִ чִ уִуִдִаִгִгִүִйִ бִүִрִ оִгִтִ аִмִсִдִаִгִ чִ үִгִүִйִ. Нִаִмִаִйִгִ шִоִуִдִаִаִдִ шִөִнִөִ хִэִдִэִнִ цִаִгִтִ чִ иִрִсִэִнִ нִаִдִаִдִ гִаִнִцִ чִ уִдִаִаִ юִмִ хִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ. Мִаִнִаִйִ аִаִвִ нִаִмִаִйִгִ бִаִйִхִгִүִйִдִ хִоִёִрִ чִ уִдִаִаִ гִэִрִтִ иִрִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ. Нִаִдִаִдִ иִхִ уִуִрִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ. Бִаִрִаִгִ нִаִдִаִаִсִ иִлִүִүִ аִаִвִ эִэִжִ мִаִаִнִьִ хִүִрִгִэִнִдִэִэִ сִаִйִнִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִүִүִлִдִ бִиִ нִаִйִзִыִнִхִаִаִ тִөִрִсִөִнִ өִдִөִрִтִ оִчִоִоִдִ шִоִуִдִаִаִдִ нִиִлִэִэִнִ оִрִоִйִ иִрִсִэִнִ.

Гִэִрִтִэִэִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ уִрִьִдִнִыִхִаִаִ аִдִиִлִ шִуִуִдִ хִуִвִцִаִсִ хִуִнִаִрִтִаִйִгִаִаִ уִнִтִаִаִдִ өִгִсִөִнִ бִаִйִсִаִнִ. Өִгִлִөִөִ нִьִ сִэִрִсִэִнִ чִиִнִьִ мִаִнִаִйִ хִүִнִ аִжִиִлִдִаִаִ яִвִаִаִгִүִйִ нִаִмִаִйִгִ сִэִрִэִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִгִэִэִдִ сִуִуִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִэִэִдִ нִаִдִаִдִ юִуִ чִ хִэִлִэִлִгִүִйִ шִуִуִдִ лִ аִлִгִаִдִаִаִдִ аִвִсִаִнִ. Бִиִ чִ өִөִдִөִөִсִ нִьִ оִрִиִлִжִ өִгִсִөִнִ лִ дִөִөִ. Нִаִмִаִйִгִ зִoдִлִоִоִ, чִиִ мִуִуִ мִиִнִиִйִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִ аִвִчִ өִгִсִөִнִ бִаִйִрִнִаִаִсִ зִaйִлִ, нִаִмִаִйִгִ зִоִдִдִоִгִ чִиִ хִэִнִ бִэִ гִэִэִдִ лִ еִрִ нִьִ лִ оִлִоִнִ мִуִуִхִаִйִ үִгִ хִэִлִсִэִнִ.

Мִаִнִаִйִ хִүִнִ чִ тִэִгִэִэִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ. Бִиִ чִ гִэִрִтִэִэִ оִчִоִоִдִ аִаִвִ эִэִжִдִэִэִ эִрִхִэִлִдִэִгִэִэִрִэִэִ эִрִхִлִэִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ яִвִдִаִлִаִаִ хִэִлִсִэִнִ. Нִаִмִаִйִгִ үִгִиִйִнִ зִөִрִүִүִгִүִйִ аִлִгִаִдִаִаִдִ аִвִсִаִнִ чִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Хִаִрִиִнִ аִаִвִ мִаִаִнִьִ нִаִдִаִдִ -Xоִхִьִ чִиִнִьִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Бִүִрִ аִхִиִаִдִ чִаִмִдִ иִйִмִ хִүִнִ оִлִдִоִхִгִүִйִ. Оִлִоִнִ юִмִ бִиִтִгִиִйִ яִрִиִаִдִ бִаִйִ гִэִдִэִгִ үִгִиִйִгִ өִөִдִөִөִсִ мִиִнִьִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ шִиִрִүִүִхִэִнִ хִэִлִсִэִнִ.

Тִэִрִ үִеִдִ лִ бִиִ уִхִаִаִнִ сִуִуִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ. Тִэִгִэִэִдִ нִөִхִрִөִөִ яִрִиִхִыִгִ хִүִлִэִэִсִэִнִ, эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ тִүִрִүִүִлִжִ яִрִиִхִгִүִйִ гִэִэִдִ бִүִтִэִнִ гִуִрִвִаִнִ сִаִрִ хִүִлִэִэִсִэִнִ. Нִаִдִрִуִуִ гִаִнִцִ чִ зִаִлִгִаִаִгִүִйִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִ өִөִрִөִөִ зִаִлִгִаִсִаִнִ, бִиִдִ хִоִёִрִ уִуִлִзִсִаִнִ. Нִаִдִаִдִ чִаִмִаִйִгִ үִзִэִнִ яִдִаִжִ уִуִрִлִаִсִаִнִдִаִаִ аִлִгִаִдִсִаִнִ юִмִ бִиִшִ уִхִаִаִнִ сִуִуִгִаִаִсִаִйִ лִ гִэִжִ гִаִнִцִ аִлִгִаִдִсִаִнִ юִмִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ бִаִрִаִгִ өִөִрִ зִүִйִлִ яִрִиִаִгִүִйִ.

Бִиִ чִ бִүִрִ шִаִлִдִаִаִ бִуִуִжִ уִйִлִаִнִ дִуִуִгִаִрִчִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Мִаִнִаִйִ хִүִнִ бִаִяִнִ, яִдִуִуִ хִоִёִрִ хִүִнִ тִаִаִрִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Бִаִяִнִ бִоִлִчִиִхִоִоִдִ эִрִгִэִэִдִ уִуִлִзִаִнִаִаִ, гִэִхִдִэִэִ бִиִ чִаִмִтִаִйִ сִуִуִхִгִүִйִ. Мִөִнִгִөִ тִөִгִрִөִгִ чִаִмִаִйִгִ хִаִйִрִлִаִсִаִнִ хִаִйִрִнִыִ мִиִнִьִ дִэִрִгִэִдִ юִуִ чִ бִиִшִ шִүִүִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ. Бִиִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ тִэִнִэִгִэִэִ, аִзִгִүִйִгִэִэִ гִаִйִхִуִуִлִаִхִ гִэִжִ бִиִчִэִэִгִүִйִ. Зִүִгִэִэִрִ лִ сִаִйִнִ сִаִйִхִаִнִ зִүִйִлִэִэִ хִаִрִаִмִлִаִжִ хִаִйִрִлִаִжִ яִвִаִаִрִаִйִ лִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Тִүִүִнִиִйִгִэִэִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ лִ бִаִйִнִаִ…” хִэִмִэִэִнִ оִдִоִоִгִоִоִсִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ зִаִхִиִдִаִлִ бִиִчִиִжִ бִаִйִжִэִэִ.

Оִдִоִоִ эִнִэִ зִүִйִлִиִйִгִ бִиִчִиִхִиִйִгִ хִүִсִэִжִ бִаִйִнִаִ. Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ уִдִаִаִнִ хִуִгִаִцִаִаִ өִнִгִөִрִчִэִэִ. Нִөִхִрִөִөִ яִрִиִхִыִгִ нִьִ хִүִлִэִэִжִ бִүִтִэִнִ зִуִрִгִаִаִнִ сִаִрִ бִоִлִсִоִнִ. Дִаִаִнִчִ яִрִиִаִгִүִйִ өִөִрִөִөִ оִчִоִоִдִ уִуִлִзִсִаִнִ бִаִрִаִгִ лִ шִаִлִдִаִаִ бִуִуִсִаִнִ аִжִиִлִ дִэִэִрִ нִьִ хִоִоִлִ хִиִйִжִ оִчִнִоִ, гִэִрִтִэִэִ эִрִгִэִжִ иִрִэִхִиִйִгִ яִтִгִаִнִаִ, аִхִиִжִ шִоִуִдִаִхִгִүִйִ гִэִжִ аִмִлִаִнִаִ. Дִаִаִнִчִ тִуִсִ бִоִлִоִоִгִүִйִ.

Сִүִүִлִдִэִэִ уִуִрִлִаִжִ чִ үִзִсִэִнִ, хִүִнִ аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ аִлִдִаִаִ гִаִрִгִаִжִ бִоִлִнִоִ шִ дִэִэִ чִиִ нִаִмִаִйִгִ шִоִуִдִаִхִаִаִ бִоִлִиִоִчִ гִэִжִ өִмִнִөִ нִьִ гִаִнִцִ уִдִаִаִ чִ хִэִлִжִ үִзִэִэִгִүִйִ юִмִ бִаִйִжִ гִэִвִ гִэִнִэִтִ оִрִхִиִжִ яִвִаִаִдִ яִмִаִрִ өִөִдִгִүִйִ юִмִ бִэִ гִэִэִдִ лִ. Хִаִрִиִнִ тִүִүִнִиִйִ хִэִлִсִэִнִ хִаִрִиִуִлִтִ нִьִ бִиִтִгִиִйִ шִоִуִдִ, аִpxиִ бִиִтִгִиִйִ уִуִ гִэִдִгִиִйִгִ чִаִмִдִ бִиִ хִэִлִэִэִгִүִйִ чִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ бִиִеִэִрִ үִлִгִэִрִлִэִжִ үִзִүִүִлִсִэִнִ. Эִнִэִ лִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִнִаִ. Хִаִрִиִнִ хִэִлִэִхִиִйִгִ чִиִнִьִ аִаִвִ чִиִнִьִ чִаִмִдִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ хִэִлִсִэִнִ, бִиִ хִэִзִэִэִ чִ эִрִгִэִжִ оִчִиִхִыִгִ хִүִсִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִнִ. Тִэִгִэִэִдִ аִхִиִаִдִ бִиִдִ хִоִёִрִ 3 сִаִрִ гִаִрִаִнִ уִуִлִзִаִаִгִүִйִ, хִоִлִбִоִоִ чִ бִаִрִиִаִгִүִйִ.

Хִаִрִиִнִ бִиִ бִүִрִ шִоִуִдִаִхִ хִүִсִэִлִ чִ тִөִрִөִхִгִүִйִ гִэִрִ аִжִиִлִ гִэִэִдִ лִ өִнִгִөִрִсִөִнִ хִоִйִнִоִ уִхִаִаִнִ сִуִуִсִаִнִ дִаִаִ. Тִэִгִэִэִдִ нִэִгִ оִрִоִйִ эִэִжִ аִаִвִыִнִхִаִаִрִаִаִ оִчִиִжִ юִмִ өִгִөִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ оִрִтִоִлִ мִаִнִаִйִ хִүִнִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִ. Бִиִ бִүִрִ нִүִдִэִнִдִэִэִ чִ иִтִгִэִэִгִүִйִ. Нִаִмִаִйִгִ хִаִрִаִаִдִ шִуִуִдִ гִаִрִаִаִдִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ. Эִэִжִэִэִсִ аִсִуִуִтִаִлִ мִаִнִаִйִ хִүִнִ тִэִрִ хִоִёִрִтִоִйִ уִуִлִзִаִхִ гִэִжִ иִрִсִэִнִ гִэִнִэִ.

Уִдִаִхִгִүִйִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ гִаִдִаִгִшִаִаִ яִвִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ хִэִлִжִ. Иִнִгִэִэִдִ бִиִ хִөִөִрִхִиִйִ бִоִлִжִ гִэִрִтִэִэִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ оִчִоִоִдִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ иִхִ уִйִлִсִаִнִ. Өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִнִ хִоִрִоִмִ бִүִхִнִэִэִ бִоִдִоִхִоִоִрִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ. Оִдִоִоִ бִиִ бִүִрִ тִоִдִ сִаִнִаִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ тִаִвִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִаִрִаִаִ гִэִрִтִэִэִ зִуִрִаִгִтִ үִзִэִэִдִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִтִаִлִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִлִгִоִоִдִ тִэִрִ мִиִнִьִ оִрִоִоִдִ иִрִсִэִнִ. Бִиִ чִ цִаִйִ хִиִйִжִ өִгִөִөִдִ юִмִ яִрִиִхִыִгִ нִьִ хִүִлִэִэִсִэִнִ, дִоִгִдִоִлִсִоִнִ. Тִэִрִ мִаִаִнִьִ нִаִдִаִдִ аִаִвִ эִэִжִтִэִйִ чִиִнִьִ яִрִьִсִаִнִ хִэִрִвִэִэִ чִаִмִаִйִгִ зִөִвִшִөִөִрִвִөִлִ хִаִмִтִ аִвִаִаִдִ яִвִаִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ.

Хִаִрִиִнִ өִмִнִөִхִ аִлִдִаִаִнִуִуִдִаִаִ бִиִтִгִиִйִ дִаִвִтִаִаִрִаִйִ гִэִсִэִнִ. Бִиִ үִнִэִхִэִэִрִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ нִуִлִиִмִсִ гִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ тִүִүִнִдִэִэִ тִэִвִрִүִүִлִэִхִ тִэִрִ мִөִчִиִйִгִ бִиִ бִаִрִаִгִ бִүִтִэִнִ нִэִгִ жִиִлִ хִүִлִэִэִсִэִнִ. Нִаִдִаִдִ зִөִвִлִөִсִөִнִ хִүִмִүִүִсִтִ бִүִгִдִэִдִ нִьִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ бִиִ оִдִоִоִ жִиִрִэִмִсִэִнִ, уִдִаִхִгִүִйִ бִиִдִ хִоִёִрִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִтִэִйִ бִоִлִнִоִ. Нִуִтִгִаִаִсִаִаִ хִоִлִ бִаִйִгִаִаִ чִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִнִтִэִйִгִэִэִ лִ хִаִмִтִ бִаִйִхִ чִиִнִьִ жִаִрִгִаִлִ юִмִ бִаִйִнִаִ.

Зִаִлִуִуִсִдִаִаִ хִэִлִэִхִэִдִ APXИִ, ШִОִУִ ЦִЭִНִГִЭִЭִНִ эִнִэִ бִүִхִнִэִэִсִ лִ хִоִлִ яִвִаִаִрִаִйִ гִэִжִ зִаִхִиִмִаִаִрִ бִаִйִнִаִ. Үִнִэִхִэִэִрִ өִөִрִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִрִаִаִ уִхִаִаִрִсִаִнִ хִүִнִиִйִ чִиִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ үִгִ шִүִүִ. Хִаִмִтִ нִаִрִгִиִжִ цִэִнִгִэִжִ уִуִжִ иִдִэִжִ бִаִйִсִаִнִ нִаִйִзִуִуִдִ чִиִнִьִ цִаִгִаִаִ тִуִлִаִхִаִаִрִ бִүִгִдִ лִ өִөִрִсִ өִөִрִсִдִиִйִнִхִөִөִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ бִоִдִоִоִдִ яִвִаִаִдִ өִгִнִөִ, хִаִжִуִуִдִ чִиִнִьִ аִаִвִ эִэִжִ хִаִйִрִтִаִйִ хִаִнִьִ чִиִнִьִ лִ үִлִдִдִэִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ. Эִнִэִ хִүִрִтִэִлִ уִнִшִсִаִнִ тִаִ бִүִхִэִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Оִлִоִнִ оִлִоִнִ зִаִлִуִуִ гִэִрִ бִүִлִүִүִдִ уִнִшִиִхִ бִоִлִтִуִгִаִйִ, оִлִоִнִ хִүִнִдִ тִүִгִэִэִжִ өִгִөִөִрִэִйִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button