Өгүүллэг

“ЭִХִНִЭִРִ ХִҮִҮִХִЭִДִТִЭִЙִ ХִҮִНִДִ ҮִГִҮִЙִ ГִЭִЖִ ХִЭִЛִЖִ СִУִРִАִАִРִАִЙִ ДִҮִҮִ МִИִНִЬִ”

Тִаִ нִаִрִтִаִаִ эִнִэִ өִдִрִиִйִнִ мִэִнִдִ хִүִрִгִэִеִ! Нִаִсִ мִиִнִьִ 30 дִөִхִөִжִ бִаִйִнִаִ. Эִнִгִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ аִйִлִыִнִ тִоִмִ оִхִиִнִ бִоִлִжִ тִөִрִөִөִдִ хִаִрִ бִаִгִаִаִсִаִаִ аִаִвִ эִэִжִдִэִэִ тִуִсִаִлִжִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִ хִиִйִжִ өִсִсִөִнִ. Бִаִяִнִ тִаִнִсִаִгִ бִиִшִ чִ гִэִсִэִнִ хִэִнִэִэִсִ чִ юִуִ чִ гִуִйִхִгִүִйִгִэִэִрִ үִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ хִүִнִ шִиִгִ хִүִнִ бִоִлִгִоִжִ өִсִгִөִсִөִнִ аִаִвִ эִэִжִдִэִэִ үִрִгִэִлִжִ тִаִлִаִрִхִдִаִгִ. Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ мִиִнִьִ хִаִрִ жִаִаִхִнִаִаִсִаִаִ үִеִрִхִэִжִ хִаִлִуִуִнִ хִаִйִрִаִаִрִаִаִ гִэִрִ бִүִлִ бִоִлִжִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ бִүִхִиִйִлִ нִуִгִаִчִаִаִнִдִ хִаִмִтִдִаִаִ бִаִйִсִаִнִ.

Бִиִдִнִиִйִгִ эִрִхִлִүִүִлִэִхִ, бִиִдִнִэִэִрִ бִаִхִаִрִхִаִхִ, бִиִдִнִиִйִгִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִаִхִ нִьִ тִэִдִнִиִйִ хִуִвִьִдִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִгִиִйִнִхִаִнִ уִтִгִаִ уִчִиִрִ. Иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִ оִхִиִнִ бִоִлִжִ тִөִрִсִөִнִ чִ оִдִоִоִ бִиִ гִаִнִцִ бִиִеִ эִэִжִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ! Аִнִхִ нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִөִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִхִ жִиִлִ тִаִнִиִлִцִаִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Нִаִдִаִаִсִ тִаִвִаִнִ нִаִсִаִаִрִ аִхִ, аִлִьִ эִрִтִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִтִэִйִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ хִүִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִаִнִиִлִцִсִаִнִ цִаִгִаִаִсִаִаִ хִоִйִшִ мִиִнִиִйִ хִоִйִнִоִоִсִ тִаִсִрִаִлִтִгִүִйִ гִүִйִжִ, мִеִсִсִеִжִ бִиִчִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ, бִиִ эִхִэִнִдִэִэִ сִуִрִгִуִуִлִьִ хִиִчִэִэִлִ гִэִэִдִ нִэִгִ иִхִ тִоִоִхִгִүִйִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ дִаִсִчִиִхִдִаִгִ юִмִуִуִ нִэִгִ лִ өִдִөִрִ уִуִлִзִдִаִгִ бִоִлִжִ гִаִдִуִуִрִ бִоִлִзִоִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Иִнִгִэִэִдִ хִоִёִрִ жִиִлִ гִаִрִаִнִ яִвִсִаִаִрִ бִиִдִ хִоִёִрִ хִаִмִтִ бִаִйִрִ тִүִрִэִэִсִэִлִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ аִжִиִлִ хִиִйִдִэִгִ, бִиִ чִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִсִөִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ аִжִиִлִ хִиִйִдִэִгִ бִоִлִжִ бִиִдִ хִоִёִрִ дִаִжִгִүִйִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ эִхִэִлִсִэִэִнִ.

Хִүִнִ дִаִсִаִаִдִ хִаִйִрִтִаִйִ бִоִлִчִиִхִоִоִрִоִоִ тִэִрִ хִүִнִиִйִгִ хִүִнִиִйִ дִэִэִдִ хִаִлִаִмִжִтִаִйִ, нִаִдִаִдִ иִйִмִ иִхִ хִаִйִрִтִаִйִ юִмִ чִиִнִьִ бִоִлִнִоִ бִүִтִнִэִ гִэִэִдִ өִөִрִ хִүִнִиִйִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִоִхִ чִ хִүִсִэִлִгִүִйִ бִоִлִчִиִхִдִоִгִ юִмִ бִаִйִнִаִлִэִэִ. Аִаִвִ эִэִжִ мִиִнִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ зִаִгִнִаִжִ хִүִсִэִлִ сִоִнִиִрִхִоִлִдִ нִьִ xoрִиִгִ тִаִвִьִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ чִ нִөִхִөִрִтִ мִаִаִнִьִ тִаִаִтִаִйִ бִиִшִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִ дִаִгִуִуִлִжִ оִчִдִоִгִгִүִйִ, өִөִрִөִөִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ мִэִдִэִжִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ лִ тִоִмִ тִоִмִ юִмִ яִрִьִчִиִхִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ.

Үִнִэִхִэִэִрִ лִ нִаִдִаִдִ мִаִшִ иִхִ хִаִлִаִмִжִтִаִйִ, мִиִнִиִйִ тִөִлִөִөִ бִүִхִнִиִйִгִ лִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ. Бִиִдִ дִөִрִөִвִ дִэִхִьִ жִиִлִ дִэִэִрִэִэִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִжִ хִуִрִиִмִаִаִ хִиִйִлִэִэִ. Аִмִьִдִрִаִлִ бִүִрִ чִ гִоִёִ бִоִлִжִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ хִаִйִрִ хִаִлִаִмִжִаִаִрִ дִүִүִрִэִнִ өִдִрִүִүִдִ үִрִгִэִлִжִиִлִжִ бִаִйִсִаִнִ. Хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ гִэִрִтִ сִуִуִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ зִаִлִуִуִхִаִнִ эִэִжִ хִаִаִяִаִ сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ хִяִмִаִрִдִаִгִ чִ нִөִхִөִрִ хִаִжִуִуִдִ хִаִлִаִмִжִиִлִжִ, аִсִаִрִчִ, аִмִьִдִрִаִлִаִаִ аִвִчִ яִвִжִ юִуִгִаִаִрִ чִ дִуִтִаִаִхִгִүִйִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ тִөִлִөִөִ бִаִйִгִаִаִгִ хִаִрִаִаִдִ тִаִйִвִшִиִрִаִаִдִ мִаִрִтִчִиִхִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ бִиִ дִаִхִиִаִдִ лִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִсִоִнִ. Иִнִгִэִэִдִ гִэִрִтִ сִуִуִхִ хִуִгִаִцִаִаִ уִлִаִмִ уִрִтִсִаִжִ, жִиִрִэִмִсִнִиִйִ xopдִлִоִгִоִ, бִаִсִ нִяִлִхִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִхִ гִэִэִдִ жִаִаִхִаִнִ сִаִнִдִаִрִгִаִжִ эִхִэִлִсִэִнִ. Нִөִхִөִрִ жִиִрִэִмִсִэִнִ эִхִнִэִрִиִйִнִ аִаִшִ аִяִыִгִ оִлִоִхִ, аִмִьִдִрִаִлִ аִхִуִйִгִаִаִ аִвִчִ яִвִаִхִ гִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ чִаִдִлִаִаִрִаִаִ аִжִиִлִлִаִжִ хִиִчִэִэִжִ бִаִйִсִаִнִ. Хִаִаִяִаִаִ мִуִуִдִаִлִцִаִхִ, гִоִмִдִоִлִлִоִхִ зִүִйִлִ бִоִлִдִоִгִ чִ бִиִдִнִиִйִ гִэִрִ бִүִлִ бִиִеִ бִиִеִнִэִэִ гִэִсִэִнִ хִаִйִрִ хִаִлִаִмִжִ тִэִрִнִэִэִсִ чִ иִлִүִүִ бִаִйִсִаִнִ. Эִрִ хִүִнִ иִлִүִүִ аִлִсִыִгִ хִаִрִдִаִгִ гִэִдִэִгִ мִиִнִиִйִ дִуִтִуִуִ бִоִдִсִоִнִ зִүִйִлִиִйִгִ яִрִьִжִ оִйִлִгִуִуִлִаִаִдִ , хִэִлִжִ зִөִвִлִөִөִдִ, нִаִмִаִйִгִ уִлִаִмִ лִ уִхִаִаִрִуִуִлִнִаִ.

Яִаִхִаִвִдִэִэִ бִиִ бִаִсִ дִуִрִаִаִрִаִаִ аִаִшִиִлִжִ яִнִзִ яִнִзִ лִ бִоִлִдִоִгִ бִаִйִжִ. Иִнִгִэִэִдִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִлִэִэִ, хִоִёִрִ оִйִрִхִоִнִ тִөִрִөִхִ чִ бִаִсִ лִ аִмִаִрִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִлִэִэִ. Сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ, хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ аִсִаִрִгִаִаִ гִэִэִдִ аִчִаִаִлִаִлִ уִлִаִмִ нִэִмִэִгִдִэִжִ эִхִэִлִсִэִнִ, яִдִаִжִ бִаִйִхִаִдִ нִөִхִрִиִйִнִ аִжִиִлִ иִхִ бִоִлִсִоִнִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִдִаִгִ чִ өִдִөִрִ шִөִнִөִгִүִйִ зִаִвִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ нִөִхִөִрִтִөִөִ гִоִмִдִоִхִ гִоִмִдִоִлִ тִэִрִ үִеִэִсִ лִ эִхִэִлִсִэִнִдִэִэִ.

Хִаִаִяִаִаִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִгִөִөִ нִаִрִгִиִжִ иִрִэִхִдִэִэִ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ хִаִнִьִ нִьִ иִнִгִэִлִэִэִ тִэִгִлִэִэִ гִэִхִ нִьִ чִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ. Тִэִрִ бִоִлִгִоִнִыִгִоִоִ нִаִдִаִаִсִ зִөִвִшִөִөִрִөִлִ аִвִаִхִ хִэִцִүִүִ эִрִхִ чִөִлִөִөִгִөִөִ бִоִоִжִ хִаִаִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ хִэִлִнִэִ. Яִаִхִаִвִ яִдִаִжִ гִаִрִжִ оִрִоִхִ, нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִаִхִдִаִаִ хִэִлִэִэִдִ, эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִиִйִгִ жִаִаִхִаִнִ аִрִгִаִдִаִжִ зִөִөִлִлִөִчִиִхִөִөִдִ яִвִаִаִсִаִйִ гִэִжִ гִоִмִдִоִлִ гִаִрִгִаִаִдִ шִаִаִрִдִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ. Өִмִнִөִ нִьִ бִаִсִ аִрִаִйִ чִ иִнִгִэִдִэִгִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִүִрִ чִ сִоִнִиִнִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ.

Хִоִоִрִоִнִдִоִоִ эִвִтִэִйִхִэִнִ уִчִрִаִаִ оִлִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ аִсִуִуִдִаִлִ гִаִрִаִхִаִаִрִ дִоִрִ дִоִрִ нִьִ яִрִиִлִцִаִхִгִүִйִ тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִдִ өִнִгִөִрִөִөִчִиִхִдִөִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ. Хִаִаִяִаִаִ гִаִйִгִүִйִ үִеִдִэִэִ яִрִиִлִцִаִхִаִаִрִ нִаִмִаִйִгִ бִуִрִуִуִтִгִаִнִаִ бִиִ аִмִьִдִрִаִлִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ тִөִлִөִөִ аִжִиִлִлִаִжִ зִүִтִгִэִжִ бִаִйִхִаִдִ оִйִлִгִоִхִгִүִйִ бִаִйִнִгִаִ гִоִмִдִоִлִлִоִжִ хִаִйִрִ хִаִлִаִмִжִ хִүִсִэִхִ нִьִ дִapаִмִтִтִаִйִ яִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִэִэִ бִоִлִьִдִоִгִ гִэִсִэִнִ. Бִиִ бִоִлִ хִаִаִяִаִаִ бִиִдִ нִаִрִтִ цִаִгִ гִаִрִгִаִаִчִ, яִаִгִаִаִдִ нִаִмִаִйִгִ тִоִоִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ, хִаִаִяִаִаִ чִ гִэִсִэִнִ хִаִмִтִ гִаִдִуִуִрִ аִвִчִ яִвִ лִ дִаִаִ гִэִхִ мִэִтִиִйִнִ юִмִ хִүִсִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ лִ дִаִаִ. Яִаִхִаִвִдִэִэִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִнִгִаִ бִаִйִдִаִгִ эִэִжִүִүִдִ тִиִйִмִэִрִхִүִүִ бִаִйִдִаִгִшִдִэִэִ цִаִаִнִаִаִсִаִаִ эִмִзִэִгִ.

Эִнִэִ хִүִнִ бִиִдִнִиִйִ тִөִлִөִөִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ чִиִнִьִ бִиִ лִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ сִаִйִнִ аִсִрִаִаִдִ хִаִлִаִмִжִлִаִаִдִ бִаִйִхִ ёִсִтִоִйִ гִэִжִ өִөִрִтִөִөִ хִэִлִдִэִгִ чִ цִаִаִнִаִаִсִаִаִ гִаִнִцִаִаִрִдִаִаִдִ өִөִрִтִөִөִ гִоִмִдִоִоִдִ тִэִрִиִйִгִэִэִ нִөִхִөִрִтִөִөִ гִаִрִгִаִчִиִхִдִаִгִ. Иִнִгִэִжִ яִвִсִаִаִрִ зִуִнִ бִоִлִжִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ аִгִаִаִрִтִ бִаִйִлִгִаִхִаִаִрִ хִөִдִөִөִ аִаִвִыִнִхִрִуִуִгִаִаִ яִвִсִаִнִ. Нִөִхִрִиִйִгִөִөִ тִаִйִвִаִнִ аִжִлִыִгִ нִьִ хִиִйִлִгִэִэִдִ өִөִрִөִөִ чִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִгִүִйִ зִүִйִлִдִ гִоִмִдִоִлִлִоִдִоִгִ зִаִнִтִаִйִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ зִаִсִаִжִ аִвִъִяִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ юִмִ.

Эִнִэִ үִеִэִсִ бִиִ аִлִдִаִжִ эִхִэִлִсִнִэִэִ мִэִдִэִэִгִүִйִ юִмִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ нִаִдִаִаִсִ чִ дִүִүִ оִхִиִнִтִоִйִ тִэִрִ үִеִэִсִ яִвִаִлִдִаִжִ эִхִэִлִсִнִиִйִгִ хִэִдִэִнִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ мִэִдִсִэִнִ нִьִ мִиִнִиִйִ хִуִвִьִдִ тִэִнִгִэִрִ нִиִрִгִэִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ. Яִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ өִөִрִтִ нִьִ чִ хִэִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ хִэִдִэִнִ шִөִнִөִ нִоִйִрִгִүִйִ хִоִнִоִсִоִнִ. Нִяִлִхִ тִэִнִхִэִрִчִ аִмִжִаִаִгִүִйִ бִиִеִ мִиִнִьִ сִуִлִьִдִаִжִ xөִxнִиִйִ сִүִүִ мִиִнִьִ гִаִшִиִлִжִ, аִмִьִдִрִаִхִ яִмִаִрִ чִ уִтִгִаִгִүִйִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ.

Xүִүִхִдִүִүִдִэִэִ уִнִтִаִсִнִыִ дִаִрִаִаִ оִрִоִйִтִоִжִ иִрִэִэִдִ юִуִ чִ бִоִлִоִоִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ оִрִоִнִдִоִоִ оִрִоִоִдִ уִтִсִаִаִ оִрִоִлִдִоִхִ нִөִхִрִиִйִгִөִөִ хִаִрִаִхִ бִүִрִтִ яִаִгִаִаִдִ яִаִжִ гִэִдִэִгִ бִоִдִоִлִ гִоִмִдִоִлִ тִоִлִгִоִйִдִ эִрִгִэִлִдִэִжִ бִүִхִ үִнִэִнִиִйִгִ хִэִлִчִиִхִмִэִэִрִ бִаִйִсִаִнִ чִ нִяִлִхִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִ мִиִнִьִ оִрִхִиִоִдִ яִвִчִиִхִвִаִлִ яִаִаִнִаִаִ гִэִсִэִнִ аִйִдִаִсִ зִоִгִсִоִоִдִоִгִ бִаִйִлִаִаִ. Зִүִгִэִэִрִ лִ чִиִмִэִэִгִүִйִ аִжִиִгִлִаִсִаִнִ өִөִрִиִйִгִөִөִ бִаִрִьִсִаִнִ. Өִөִрִөִөִ зִөִрִүִүִдִэִлִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִдִ сִуִуִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ аִаִвִ эִэִжִдִэִэִ чִ хִэִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ, гִаִнִцִаִаִрִаִаִ лִ шִаִнִаִлִсִаִнִ. Аִаִвִыִгִаִаִ хִүִлִэִэִхִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ цִэִэִжִ хִөִнִдִүִүִрִлִэִжִ нִуִуִцִаִаִрִ уִйִлִжִ, шִөִнִөִ гִаִрִчִ яִвִаִхִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ хִоִйִнִоִоִсִ хִаִрִжִ чִиִмִэִэִгִүִйִ уִйִлִжִ үִлִдִэִхִ лִ мִиִнִиִйִ чִаִдִаִхִ зִүִйִлִ бִоִлִсִоִнִ. Хִиִчִнִэִэִнִ шִөִнִөִ тִиִйִмִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ бִаִйִсִнִыִгִ сִаִнִаִхִгִүִйִ юִмִ.

Бִиִ тִэִвִчִэִэִдִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִаִйִвִаִлִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ яִдִаִжִ аִаִвִтִаִйִ нִьִ бִаִйִлִгִаִжִ чִаִдִнִаִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ лִ бִаִйִсִаִнִ. Мִиִнִиִйִ бִоִдִлִоִгִгִүִйִ гִаִрִгִаִсִаִнִ шִиִйִдִвִэִрִ, хִуִвִиִаִ бִоִдִсִоִнִ гִоִмִдִоִлִ цִөִхִөִрִлִөִөִсִ бִоִлִжִ нִяִлִхִ хִүִүִхִдִүִүִдִ мִиִнִьִ xoxиִрִоִхִвִиִйִ гִэִжִ тִэִвִчִсִэִнִ. Нִаִмִаִйִгִ хִаִйִрִлִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ үִлִ тִоִоִхִ, нִаִмִаִйִгִ хִаִрִаִхִ хִэִнִэִгִгִүִйִ, хִүִйִтִэִнִ хִаִрִцִаִнִдִ нִьִ гִоִмִдִоִоִдִ бִүִхִнִиִйִгִ дִуִуִсִгִаִаִдִ зִаִлִуִуִ нִаִсִ иִтִгִэִлִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ мִиִнִьִ шִаִрִхִлִуִуִлִсִнִыִхִаִнִ тִөִлִөִөִ, хִуִдִаִлִ хִэִлִжִ бִүִхִ зִүִйִлִдִ нִаִмִаִйִгִ бִуִрִуִуִтִгִаִсִнִыִхִаִнִ тִөִлִөִөִ дִоִтִрִоִоִ бִуִгִшִсִаִнִ бִүִхִ зִүִйִлִэִэִ гִаִрִгִаִаִдִ хִаִяִаִдִ гִаִрִмִаִаִрִ

бִаִйִсִаִнִ чִ өִрִ зִүִрִхִнִэִэִсִ мִиִнִьִ нִэִгִ лִ зִүִйִлִ чִаִнִгִаִаִжִ бִаִрִьִжִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ мִиִнִьִ бִаִйִсִаִнִ. Яִаִжִ чִ бִаִйִсִаִнִ үִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִнִчִрִүִүִлִжִ нִүִдִэִнִдִ нִьִ гִуִнִиִгִ сִуִуִлִгִаִжִ өִсִгִөִхִгִүִйִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ. Бִиִ юִуִнִ дִэִэִрִ аִлִдִаִвִ, бִиִ юִуִгִ бִуִрִуִуִ хִиִйִвִ, хִэִлִэִвִ гִэִжִ өִөִрִөִөִсִөִөִ хִэִдִэִнִ мִяִнִгִаִнִ уִдִаִаִ аִсִуִуִсִаִнִ! Сִаִнִаִаִдִ бִаִйִнִаִ, хִүִрִэִэִдִ иִрִэִэִчִ гִэִэִдִ шִөִнִөִ өִдִөִрִгִүִйִ мִеִсִсִeжִ бִиִчִиִхִ тִэִрִ оִхִиִнִыִгִ vзִэִнִ яִдִaжִ яִаִвִаִлִ яִаִчִиִхִмִаִаִрִ бִаִйִсִаִнִ чִ, хִэִнִ чִ бִаִйִсִаִнִ эִнִэִ

бִүִхִэִнִдִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ эִхִнִэִрִэִэִ хִуִуִрִсִаִнִ эִнִэִ эִрִиִйִнִ чִ бִуִрִуִуִ бִаִйִгִаִаִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ оִчִоִоִдִ уִуִлִзִаִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ мִиִнִиִйִ бִаִйִдִаִлִ нִаִмִаִйִгִ бִаִгִаִ бִаִгִаִаִрִ үִxүִүִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ. Уִхִаִаִнִаִаִ аִлִдִаִжִ coлִиִоִрִсִоִнִ эִрִ нִөִхִрִиִйִгִ мִиִнִьִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ гִэִрִ бִүִлִэִэִ бִоִдִоִжִ уִхִаִаִрִуִуִлִжִ өִгִөִөִчִ гִэִжִ зִаִлִбִиִрִаִхִдִаִаִ эִнִэִ бִүִхִэִнִ сִаִйִнִаִаִрִ эִрִгִэִнִэִ гִэִсִэִнִ бִиִтִүִүִхִэִнִ гִоִрִьִдִлִоִгִоִ тִэִэִжִ өִдִөִрִ хִоִнִоִгִуִуִдִыִгִ өִнִгִөִрִүִүִлִжִ гִаִдִнִаִаִ иִнִэִэִжִ дִоִтִрִоִоִ уִйִлִжִ бִаִйִсִаִнִ.

Хִэִнִ нִэִгִэִнִдִ хִэִлִчִиִхִвִэִлִ, хִэִнִ нִэִгִэִнִ сִоִнִсִвִоִлִ нִаִмִаִйִгִ аִрִчִаִаִгִүִйִ бִаִрִдִаִмִ зִаִнִгִүִйִ хִаִяִаִдִ яִвִаִаִчִ, иִнִгִэִэִчִ тִэִгִэִэִчִ гִэִхִ бִаִйִхִ. Хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ гִэִэִдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ гִаִрִгִуִуִнִдִ нִьִ хִаִяִаִгִүִйִ аִлִьִ бִоִлִоִхִ өִөִрִтִөִөִ аִрִчִаִаִтִаִйִ бִаִйִсִаִнִ гִэִвִчִ сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ иִйִмִ бִоִлִоִхִоִдִ нִүִдִнִиִйִ гִаִлִ цִоִгִоִоִсִ эִхִлִүִүִлִэִэִдִ гִуִнִдִаִжִ эִхִэִлִдִэִгִ юִмִ бִаִйִнִаִлִэִэִ! Уִлִаִмִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִхִыִгִ хִиִчִэִэִсִэִнִ чִ, гִаִдִнִаִаִ иִнִэִэִхִ иִнִэִэִдִ мִиִнִьִ хִүִрִтִэִлִ хִуִдִаִлִ бִаִйִхִаִдִ цִаִаִнִаִаִсִаִаִ лִ гִуִнִиִгִ гִуִтִрִаִлִ

мִиִнִьִ тִоִдִрִоִоִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִлִэִэִ! Хִэִдִэִнִ сִаִрִ хִэִлִэִэִ хִаִзִаִаִдִ, хִиִйִжִ бִаִйִгִаִаִ үִйִлִдִэִлִ, хִэִлִжִ бִуִйִ үִгִсִиִйִгִ нִьִ тִэִвִчִиִжִ яִвִсִнִыִ үִрִ дִүִнִ гִаִрִаִаִгִүִйִ нִөִхִөִрִ сִаִлִмִаִаִрִ бִаִйִнִаִ! Бִиִ чִаִмִдִ хִаִйִрִгִүִйִ! Чִаִмִаִаִсִ аִзִ жִаִрִгִаִлִ мִэִдִрִэִхִэִэִ бִоִлִиִоִдִ уִдִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִдִэִгִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִсִоִнִ. Тִэִгִэִэִдִ чִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ тִэִрִ хִүִнִ бִүִхִнִиִйִгִ мִиִнִиִйִ бִуִрִуִуִ бִоִлִгִоִжִ өִөִрִөִөִ зִоִвִжִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִнִ оִйִлִгִоִлִтִ өִгִөִхִ гִэִжִ хִиִчִэִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ дִоִтִоִрִ мִуִуִхִаִйִрִ чִ оִйִ гִуִтִсִаִнִ. Бִиִ үִнִэִнִиִйִгִ хִэִлִсִэִнִ чִ нִаִмִаִйִгִ бִуִрִуִуִтִгִаִсִаִнִ. Үִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ гִэִхִ яִмִаִрִ чִ бִоִдִоִлִ хִаִрִиִуִцִлִаִгִаִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ,

бִүִхִэִлִ бִүִтִэִнִ нִэִгִ эִмִэִгִтִэִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִ үִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ иִрִэִэִдִүִйִгִ xoxиִрִоִоִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ юִмִаִнִ чִиִнִэִэִ бִоִдִоִхִгִүִйִ, өִөִрִөִөִ лִ жִаִрִгִаִлִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ, гִаִнִцִ оִлִдִоִхִ аִмִьִдִрִаִлִ иִнִгִэִжִ аִмִьִдִрִаִхִгִүִйִ бִоִлִьִсִоִнִ нִьִ дִэִэִрִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ. Мִиִнִиִйִ хִиִйִсִэִнִ аִлִдִаִаִ бִоִлִ тִэִрִ зִуִнִ чִ бִиִшִ бִиִ аִнִхִнִаִаִсִаִаִ бִүִхִнִиִйִгִ бִуִрִуִуִ хִиִйִжִ, бִуִрִуִуִ хִүִнִэִэִ хִаִйִрִаִлִжִ, бִуִрִуִуִ хִүִнִдִэִэִ иִтִгִэִсִнִэִэִ оִйִлִгִоִсִоִнִ.

Мִиִнִиִйִ өִмִнִөִ хִүִлִэִэִсִэִнִ үִүִрִэִгִ, гִэִрִ бִүִлִиִйִнִхִэִэִ, үִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ өִмִнִөִ хִүִлִэִэִсִэִнִ үִүִрִгִэִэִ уִхִаִмִсִаִрִлִаִжִ мִэִдִдִэִгִгִүִйִ, хִиִчִэִэִхִиִйִгִ чִ хִүִсִэִхִгִүִйִ шִаִнִтִаִрִчִ өִөִрִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִыִгִ уִрִьִтִаִлִ бִоִлִгִоִжִ хִэִнִ нִэִгִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ зִаִлִуִуִ нִаִсִыִгִ уִлִаִнִдִаִаִ гִиִшִгִэִхִдִэִэִ гִэִмִшִиִжִ мִэִдִдִэִгִгִүִйִ хִүִнִэִэִсִ иִхִ зִүִйִлִ хִүִлִэִэִжִ сִуִуִхִдִаִаִ бִиִ иִтִгִэִжִ нִаִйִдִаִжִ, тִэִвִчִиִжִ бִаִйִсִаִнִдִаִаִ хִаִрִаִмִсִсִаִнִ. Бִиִ яִвִуִуִлִсִаִнִ. Бִиִ хִэִнִдִ чִ бִуִрִуִуִгִ өִгִчִ, хִэִнִиִйִгִ чִ эִнִэִ аִсִуִуִдִаִлִдִаִаִ

оִрִоִлִцִуִуִлִаִхִгִүִйִгִэִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ аִаִвִыִгִ яִвִуִуִлִсִаִнִ. Өִнִөִөִдִөִрִ xөִxнִөִөִсִ чִ гִаִрִаִаִгִүִйִ, аִаִвִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ гִаִрִнִаִаִсִ хִөִтִлִөִөִдִ цִэִцִэִрִлִэִгִтִ чִ яִвִжִ үִзִэִэִгִүִйִ хִоִёִрִ үִрִэִэִ хִаִрִаִаִдִ үִлִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִ эִхִ хִүִнִ нִаִдִаִдִ хִүִнִдִ хִэִцִүִүִ бִаִйִгִаִаִ чִ эִнִэִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִ үִүִрִдִиִйִнִхִ бִиִшִ гִэִдִэִгִ лִ үִнִэִнִ бִаִйִнִаִ! Сִаִйִхִаִнִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ иִтִгִэִлִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ дִаִаִжִ аִмִьִдִрִаִхִ уִхִаִаִнִ хִүִрִсִэִнִгִүִйִ аִлִдִаִжִ бִаִйִжִ уִхִаִаִрִдִаִгִ нִьִ хִүִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ юִмִ бִаִйִнִаִ! Эִнִэִ хִүִнִ нִаִдִаִдִ хִаִйִрִтִаִйִ гִэִжִ 100 хִуִвִьִ иִтִгִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ бִүִрִэִнִ дִүִүִрִэִнִ зִоִрִиִуִлִжִ, хִүִсִэִлִ мִөִрִөִөִдִлִөִөִ хִоִйִшִиִнִ тִаִвִьִжִ, үִрִ

хִүִүִхִдִэִэִ лִ эִрִүִүִлִ өִсִгִөִчִиִхִвִөִлִ оִрִоִйִтִоִхִгִүִйִ эִнִэִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִ бִоִгִиִнִоִхִоִнִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִжִ нִүִдִэִнִдִ хִаִрִаִгִдִаִхִ аִзִ жִаִрִгִаִлִдִаִаִ иִтִгִэִжִ, эִнִэִ бִоִлִ эִхִ хִүִнִиִйִ эִхִнִэִрִ хִүִнִиִйִ тִуִуִлִаִхִ аִмִьִдִрִаִлִ, тִуִуִлִаִхִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִ гִэִжִ иִтִгִэִжִ зִүִтִгִэִжִ яִвִаִхִдִаִаִ аִлִдִчִиִхִнִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִгִүִйִ иִйִмִ бִаִйִдִаִлִдִ хִүִрִчִиִхִлִэִэִ. Нִөִхִрִиִйִгִ мִиִнִьִ өִдִөִрִ шִөִнִөִгִүִйִ дִуִуִдִаִхִ тִэִрִ оִхִиִнִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ иִтִгִэִлִиִйִгִ аִлִдִаִхִ зִүִйִлִ бִиִтִгִиִйִ хִиִйִгִэִэִрִэִйִ! Үִеִ мִуִлִтִаִрִсִаִнִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִхִгִүִйִ юִмִ бִоִлִ юִуִнִдִ үִрִ хִүִүִхִдִэִэִсִ мִиִнִьִ эִцִгִиִйִгִ нִьִ бִуִлִаִаִнִаִ вִэִ?

Нִаִдִаִдִ оִчִоִоִдִ уִуִлִзִаִхִ хִэִдִэִнִ мִяִнִгִаִнִ бִоִдִоִлִ бִоִлִоִмִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ бִиִ хִэִлִэִхִэִэִсִ иִлִүִүִ өִөִрִтִ чִиִнִьִ хִиִйִсִэִнִ зִүִйִлִэִэִ мִэִдִэִхִ уִхִаִаִрִаִхִ бִүִрִэִнִ дִүִүִрִэִнִ зִуִрִаִгִлִаִлִ нִьִ бִаִйִгִаִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ. Иִрִэִэִдִүִйִдִ эִхִ хִүִнִ бִоִлִоִхִ лִ бִаִйִлִгִүִйִдִэִэִ! Зִаִхִиִаִгִ мִиִнִьִ уִнִшִиִжִ бִаִйִгִаִаִ оִдִоִоִхִоִнִдִоִоִ эִэִжִ бִоִлִоִоִгִүִйִ, хִүִнִтִэִйִ сִуִуִгִаִаִгִүִйִ зִаִлִуִуִхִаִнִ оִхִиִдִуִуִдִ мִиִнִэִэִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ дִэִрִгִэִдִэִэִсִ яִвִаִхִ гִэִжִ бִиִтִгִиִйִ яִаִрִаִаִрִаִйִ! Эִрִ хִүִнִиִйִгִ мִаִшִ сִаִйִнִ тִаִнִьִжִ бִаִйִжִ бִүִхִнִэִэִ

зִоִрִиִуִлִаִаִрִаִйִ! Эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ хִүִнִдִ “үִгִүִйִ” гִэִжִ хִэִлִжִ сִуִрִаִаִрִаִйִ цִаִаִнִаִ нִьִ хִэִдִэִнִ бִяִцִхִаִнִ зִүִрִхִ шִаִнִаִлִжִ хִүִлִэִэִжִ, хִэִнִ нִэִгִэִнִ эִмִэִгִтִэִйִ бִүִтִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ тִөִлִөִөִ өִрִ зִүִрִхִэִэִ уִрִжִ тִаִсִдִаִжִ, нִүִдִэִнִдִэִэִ гִуִнִиִгִтִаִйִ нִоִйִтִоִнִ дִэִрִтִэִйִ хִоִнִоִжִ бִаִйִгִаִаִгִ бִоִдִоִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ. Хִүִнִиִйִ нִөִхִөִрִ, хִүִүִхִдִиִйִнִ эִцִэִгִ бִоִлִсִоִнִ хִүִнִиִйִ өִвִөִрִтִ хִэִвִтִэִхִдִэִэִ, хִэִэִвִ нִэִгִ уִтִаִсִ рִуִуִ нִьִ өִдִөִрִ шִөִнִөִгִүִйִ зִаִлִгִаִжִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ дִэִрִгִэִдִ бִаִйִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִаִаִ бִиִтִгִиִйִ бִаִрִдִаִмִнִаִаִрִаִйִ, эִнִэִ бִаִрִдִаִмִнִаִлִ бִиִшִ юִмִ шִүִүִ!!! Зִаִлִуִуִ сִаִйִхִаִнִ нִаִсִаִаִ үִеִ мִуִлִтִаִрִсִаִнִ эִрִдִ оִйִрִ зִуִуִрִ

хִэִрִэִгִцִэִэִгִэִэִ хִаִнִгִуִуִлִаִхִ зִоִрִиִлִгִоִоִрִ аִшִиִгִлִаִхִ бִиִшִ аִшִиִгִлִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִ чִиִ, бִүִхִнִиִйִгִ тִэִвִчִиִжִ, үִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ лִ тִөִлִөִөִ аִлִдִсִаִнִчִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ аִвִчִ үִлִдִэִхִ гִэִжִ, үִрִ хִүִүִхִдִэִэִ бִүִтִэִнִ зִүִрִхִтִэִйִ өִсִгִөִхִ гִэִжִ сִоִлִиִоִрִсִоִнִ эִрִиִйִгִ уִхִаִаִрִаִхִыִгִ хִүִлִэִэִжִ хִиִчִэִэִжִ сִуִуִгִаִаִ эִхִ хִүִнִ хִоִёִрִыִнִ хִоִоִрִоִнִдִ мִаִшִ иִхִ яִлִгִаִаִ бִаִйִдִаִгִ шִүִүִ! Өִнִөִөִдִөִрִ чִиִ чִаִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ чִаִдִаִаִдִ бִаִйִхִ юִмִшִиִгִ эִвִэִлִсִэִнִ сִүִүִгִ мִиִнִьִ гִаִшִиִлִгִаִжִ дִоִрִоִмִжִиִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ чִаִдִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִиִтִгִиִйִ аִнִдִуִуִрִаִаִчִ! Чִиִ өִөִрִөִөִ эִхִ хִүִнִэִэִсִ тִөִрִсִөִнִ, эִрִтִ оִрִоִйִ нִэִгִэִнִ цִаִгִтִ эִхִ хִүִнִ бִоִлִоִоִдִ иִнִгִэִэִдִ сִуִуִхִвִиִйִ! Эִрִгִүִүִтִэִжִ coлִиִоִрִсִоִнִ эִрִчִүִүִдִиִйִгִ иִнִгִэִжִ дִаִвִрִаִаִгִаִаִдִ үִйִлִиִйִнִ үִрִиִйִгִ нִьִ бִиִтִгִиִйִ нִэִмִэִэִрִэִйִ үִрִтִэִйִ гִэִдִгִиִйִгִ нִьִ оִйִлִгִуִуִлִаִаִдִ яִвִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִсִаִйִ!

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button