Өгүүллэг

“ОִХִИִНִ ҮִРִ ЗִАִЯִАִГִАִАִГִҮִЙִ Чִ СִАִЙִНִ БִЭִРִ ЗִАִЯִАִСִАִНִ…”

Бִаִлִдִаִнִ Дִуִлִаִмִ хִоִёִрִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִ тִөִрִүִүִлִжִ өִсִгִөִжִэִэִ. Дִуִлִаִмִ хִаִдִмִуִуִдִдִаִаִ дִаִрִхִаִнִ бִэִрִ гִэִжִ нִэִрִ сִаִйִтִаִйִ бִэִрִ яִвִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ дִаִаִнִчִ оִхִиִнִ үִрִ зִаִяִаִсִаִнִгִүִйִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ өִсִөִжִ эִрִиִйִнִ цִэִэִнִдִ хִүִрִчִэִэִ. Хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִдִ оִдִоִоִ хִүִсִэִхִ юִмִ үִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ гִаִлִ гִоִлִоִмִтִыִгִ үִүִсִгִэִхִ бִэִрִиִйִнִ хִүִсִлִэִнִ бִоִлִоִоִдִ бִаִйִвִ. Нִэִгִ бִаִяִрִтִаִйִ мִэִдִэִэִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִнִ нִьִ тִоִмִ хִүִүִ нִьִ эִхִнִэִрִтִэִйִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִ сִуִрִаִгִ дִуִуִлִдִаִаִдִ уִдִаִлִгִүִйִ нִэִгִ лִ сִаִйִхִаִнִ нִаִрִтִаִйִ өִдִөִрִ

хִүִүִ нִьִ эִхִнִэִрִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ оִрִоִоִдִ иִрִэִхִэִдִ нִьִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ бִөִөִнִ бִаִяִрִ бִоִлִоִнִ уִгִтִаִжִ аִвִлִаִаִ. Хִүִүִтִэִйִ хִүִнִ оִхִиִнִтִоִйִ гִэִдִэִгִ нִьִ үִнִэִнִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ лִ бִаִйִдִгִаִаִ лִ тִоִмִ бִэִрִдִэִэִ бִаִрִьִсִаִнִ дִаִаִ. Хִэִдִиִйִ тִоִмִ бִэִрִ нִьִ хִоִтִыִнִ хִүִнִ бִөִгִөִөִдִ хִөִдִөִөִгִиִйִнִ оִрִчִиִнִдִ дִаִсִаִхִгִүִйִ эִхִнִиִйִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ хִэִцִүִүִ бִаִйִсִаִнִ чִ бִэִрִэִэִ гִэִхִ хִоִёִрִ хִөִгִшִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִдִ тִаִлִаִрִхִаִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִүִүִ нִьִ чִ өִөִрִөִөִсִ нִьִ иִлִүִүִ эִхִнִэִрִтִ нִьִ сִэִтִгִэִлִ гִаִрִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִ эִэִжִ аִаִвִдִаִаִ чִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִвִ. Уִдִаִлִгִүִйִ бִэִрִ нִьִ бִиִеִ дִаִвִхִаִрִ гִэִжִ сִоִнִсִоִоִдִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ хִэִрִдִэִэִ бִаִяִрִлִаִжִ тִөִрִөִхִиִйִгִ нִьִ дִөִхִүִүִлִэִэִдִ яִвִаִхִаִаִрִ бִоִлִоִхִоִдִ хִүִүִ нִьִ тִаִ хִоִёִрִ иִрִэִэִдִ яִаִхִаִвִ гִэִжִ хִоִрִьִсִоִнִ чִ хִөִгִшִиִдִ хִөִлִ хִөִөִрִцִөִгִ бִоִлִсִоִоִрִ хִоִтִ яִвִлִаִаִ. Иִрִэִэִдִ уִдִаִлִгִүִйִ хִоִтִыִнִ бִүִгִчִиִмִ аִгִаִаִрִтִ дִаִсִаִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ бִуִцִсִаִнִ чִ хִүִүִдִэִэִ

-Зִаִ хִүִүִ мִиִнִьִ, аִжִиִлִ яִаִхִаִвִ нִяִлִхִ бִиִеִтִэִйִ эִхִнִэִрִэִэִ сִаִйִнִ аִсִрִаִаִрִаִйִ гִэִэִдִ бִаִйִнִ бִаִйִнִ зִаִхִиִсִаִаִрִ нִуִтִаִгִ бִуִцִаִвִ. Аִчִтִаִйִ бִоִлִсִнִоִоִ оִрִсִоִнִ гִаִрִсִаִнִ бִоִлִгִоִнִдִ яִрִьִжִ бִэִрִэִэִ хִоִтִыִнִ хִүִнִ гִэִхִэִдִ хִоִоִлִ уִнִдִ сִаִйִтִаִйִ гִэִэִдִ лִ мִаִгִтִаִжִ өִгִнִөִ дִөִөִ хִөִөִрִхִиִйִ. Бִаִлִдִаִнִ гִуִаִйִнִдִ оִрִсִоִнִ хִүִнִ аִнִхִнִыִ аִчִаִаִ үִзִсִэִнִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Бִэִрִ нִьִ иִхִ сִаִйִнִ хִүִнִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִдִгִиִйִгִ мִэִдִэִжִ аִвִаִаִдִ гִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Уִдִаִлִгִүִйִ дִуִнִдִ хִүִүִ нִьִ эִхִнִэִрִ аִвִчִ эִэִжִ аִаִвִаִаִ хִоִтִоִдִ аִвִчִиִрִчִ хִөִлִтִэִйִхִэִнִ хִуִрִиִмִ хִиִйִвִ.

Бִэִрִиִйִнִхִэִэִ уִхִаִаִлִаִгִ үִгִэִнִдִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ бִүִүִрִ бִаִяִрִлִаִаִдִ хִаִнִаִшִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Өִнִчִиִнִ өִрִөִөִсִөִнִ өִсִсִөִнִ бִэִрִ нִьִ хִаִдִаִмִ хִоִёִрִ хִөִгִшִнִөִөִсִөִөִ эִэִжִ аִаִвִыִнִ хִаִйִрִыִгִ аִмִтִаִлִжִ бִуִйִдִаִаִ нִэִнִ бִаִяִрִтִаִйִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ мִэִдִэִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Хִөִлִ хִүִнִдִ бִэִрִиִйִнִхִэִэִ аִлִхִаִхִ гִиִшִгִиִхִиִйִгִ нִьִ хִүִрִтִэִлִ хִяִнִаִжִ -Эִэִ мִиִнִиִйִ оִхִиִнִ бִоִлִгִоִоִмִжִтִоִйִ бִаִйִ дִуִлִаִаִнִ хִуִвִцִаִсִлִаִ гִэִэִдִ өִмִнִөִөִсִ өִвִдִөִхִ нִьִ хִаִлִаִгִ сִаִнִаִаִ зִоִвִнִоִ.

Бִэִрִдִэִэִ хִөִдִөִөִнִөִөִсִ дִуִлִаִаִнִ гִуִтִаִлִ хִуִвִцִаִсִ хִиִйִжִ өִгִчִ яִвִуִуִлִнִаִ. Эִнִэִ бִүִхִэִнִдִ бִэִрִ нִьִ сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ өִөִдִрִөִгִ эִсִэִнִ мִэִнִдִ аִмִаִрִжִлִаִаִ. Хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ нִэִгִ аִчִ нִэִгִ бִэִрִ яִрִьִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ оִдִоִоִ хִоִёִрִ аִчִ хִоִёִрִ бִэִрִэִэִ мִаִгִтִаִжִ яִрִиִхִаִаִрִ бִоִлִлִоִоִ дִоִоִ. Бִаִгִаִ хִүִүִ нִьִ нִэִлִэִэִнִ хִоִжִуִуִхִаִнִ нִуִтִгִиִйִнִ бִүִсִгִүִйִтִэִйִ гִэִрִлִэִвִ. Эִцִэִгִ эִхִ нִьִ хִоִрִиִгִлִоִсִоִнִгִүִйִ.

Хִөִрִөִнִгִөִ мִуִуִтִаִйִ оִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ аִйִлִдִ хִүִрִгִэִнִ оִрִсִоִнִдִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ гִоִмִдִсִоִнִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ мִэִдִдִэִгִ аִйִлִдִ хִүִрִгִэִнִ оִрִсִоִнִдִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִвִ. Эִнִэִ оִлִоִнִ хִүִнִиִйִ дִуִнִдִ мִиִнִиִйִ хִүִүִ оִлִнִыִ хִүִчִэִэִрִ сִаִйִнִ яִвִнִаִаִ гִэִжִ хִаִрִжִ бִаִйִвִ. Бִаִгִаִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִсִ нִьִ хִоִёִрִ иִхִэִрִ хִүִүִ тִөִрִсִөִнִдִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ тִоִлִгִоִйִ дִэִэִрִэִэִ бִаִгִаִ бִэִрִэִэִ бִаִрִаִгִ лִ зִаִлִчִиִхִаִвִ. Оִдִоִоִ бִүִүִрִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִдִ өִдִөִрִжִиִнִ яִрִиִаִдִ дִуִуִсִаִхִаִаִрִгִүִйִ оִлִоִнִ аִчִтִаִйִ бִоִлִоִвִ.

Аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ зִуִрִгִаִаִнִ аִчִтִаִйִ бִоִлִжִэִэִ. Зִуִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ цִуִгִлִаִаִдִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִ гִэִдִгִиִйִгִ жִиִнִхִэִнִэִ эִдִэִлִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Аִчִ нִаִрִаִаִ үִзִэִэִдִ лִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ хִүִүִхִэִдִ шִиִгִ лִ дִуִнִдִ оִрִоִоִдִ лִ иִнִэִэִдִ хִөִөִрִ бִоִлִоִоִдִ лִ яִвִдִаִгִ бִаִйִвִ. Хִаִдִмִуִуִдִаִаִ эִлִэִгִсִэִгִ хִаִдִаִмִ эִэִжִиִйִнִ үִлִгִэִрִ дִуִуִрִиִаִлִаִлִ чִ юִмִ уִуִ бִэִрִүִүִдִ нִьִ сִаִйִхִаִнִ хִаִрִиִлִцִаִаִтִаִйִ бִаִйִдִаִгִтִ нִьִ Дִуִлִаִмִ эִмִгִэִнִ тִуִнִ бִаִяִрִтִаִйִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Аִхִ зִаִхִаִаִ хִүִнִдִлִэִхִ ёִсִ эִнִэִ аִйִлִдִ лִ жִиִнִхִэִнִэִ уִтִгִаִаִрִаִаִ хִэִрִэִгִжִиִхִ аִжִ. Эִнִэִ хִоִёִрִ хִөִгִшִиִнִ хִэִзִэִэִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִдִиִйִгִ мִаִгִтִаִжִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ бִэִрִ аִчִ нִаִрִдִаִаִ уִрִмִыִнִ үִгִиִйִгִ хִаִрִаִмִгִүִйִ хִэִлִэִхִ аִжִ. Бִаִлִдִаִнִ өִвִгִөִнִ хִүִнִдִ өִвִдִөִжִ хִоִтִоִдִ оִчִиִжִ эִмִнִэִлִэִгִ хִэִвִтִлִэִэִ. Хִүִнִиִйִ гִаִрִтִ оִрִсִоִнִ тִуִлִ аִсִаִрִгִаִаִнִыִ хִүִнִ хִэִрִэִгִтִэִйִ бִоִлִоִвִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ аִжִлִыִнִхִаִаִ зִаִвִаִаִрִ сִаִхִиִхִ бִоִлִоִвִчִ эִрִ уִлִсִ юִмִ хִоִйִнִоִ нִаִрִиִйִнִ юִмִыִгִ нִьִ мִэִдִэִхִгִүִйִ юִмִ гִаִрִнִаִ.

Бִэִрִүִүִдִ нִьִ эִэִлִжִиִнִдִ оִрִжִ иִрִэִвִ. Аִжִлִыִнִхִаִаִ зִаִвִыִгִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִдִ гִуִрִвִаִнִ бִэִрִ нִьִ нִөִхִрִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ аִжִиִлִтִаִйִ үִеִдִ хִаִдִаִмִ аִаִвִаִаִ аִсִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Өִтִгִөִнִ шִиִнִгִэִнִиִйִгִ аִсִгִаִхִ, хִоִоִлִыִгִ нִьִ аִмִаִнִдִ хִиִйִжִ өִгִөִхִ, эִмִиִйִгִ нִьִ өִгִөִхִ эִмִчִтִэִйִ уִуִлִзִаִхִ гִэִэִдִ эִнִэִ оִлִоִнִ аִжִлִыִгִ гִуִрִвִаִнִ бִэִрִ нִьִ тִөִрִсִөִнִ аִаִвִыִнִхִаִаִ тִөִлִөִөִ юִмִ шִиִгִ лִ хִиִйִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Цִуִгִ хִэִвִтִэִжִ бִуִйִ хִүִмִүִүִсִ өִвִгִөִнִиִйִ бִэִрִүִүִдִ нִьִ гִэִхִэִдִ иִтִгִэִдִэִгִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ.

Үִгִүִйִ бִаִйִлִгִүִйִ тִаִнִыִ оִхִиִдִ бִиִзִ гִэִдִэִгִ бִаִйִжִ. Өִвִгִөִнִ хִөִөִрִхִиִйִ уִдִаִлִгִүִйִ өִвִчִнִөִөִ дִиִйִлִсִэִнִгִүִйִ хִоִрִвִоִоִгִ оִрִхִиִхִдִоִоִ үִрִ хִүִүִхִэִдִ бִэִрִүִүִдִ хִаִнִьִ иִжִиִлִдִэִэִ сִэִтִгִэִлִ дִүִүִрִэִнִ өִөִдִ бִоִлִоִвִ. Хִаִдִаִмִ эִэִжִиִйִгִэִэִ эִнִэִ хִэִцִүִүִ үִеִдִ нִьִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִиִйִ тִоִрִгִоִнִ уִхִаִаִнִаִаִрִ лִ бִэִрִүִүִдִ нִьִ лִ тִүִшִиִгִ бִоִлִжִ бִаִйִвִ. Эִэִлִжִиִлִжִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִаִлִаִмִжִиִлִнִаִ. Зִаִрִиִмִ үִеִдִ бִүִүִрִ цִуִгִ сִуִвִиִлִаִлִдִ яִвִжִ эִмִчִлִүִүִлִжִ иִрִэִхִ үִеִ чִ бִаִйִлִаִаִ.

Эִмִгִэִнִ Дִуִлִаִмִ хִүִүִтִэִйִ хִүִнִ оִхִиִнִтִоִйִ гִэִдִгִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִыִгִ эִдִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִдִаִаִ бִэִрִүִүִдִэִэִ бִаִяִрִлִаִжִ яִвִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Хִаִрִиִнִ бִэִрִүִүִдִ нִьִ эִнִэִ хִүִнִэִэִсִ иִхִ юִмִ сִуִрִсִаִнִ хִаִнִиִйִнִ мִиִнִьִ эִэִжִ бִиִ аִсִрִаִхִ хִаִлִаִмִжִлִаִхִ ёִсִтִоִйִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ хִүִнִдִэִлִжִ яִвִаִаִ нִьִ эִнִэִ сִаִйִхִаִнִ хִаִрִиִлִцִаִаִгִ цִаִаִшִиִдִ үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִэִхִ цִаִгִаִаִнִ зִаִмִыִнִ эִхִлִэִлִ бִоִлִжִэִэִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button