Болсон Явдал

Мִоִнִгִоִлִ бִүִсִгִүִйִ Сִоִлִоִнִгִоִсִтִ хִүִнִиִйִ аִмִьִ аִвִрִаִаִдִ бִаִйִжִ бִаִйִтִаִлִ.. Тִүִүִнִиִйִгִ Сִоִлִоִнִгִоִсִчִуִуִдִ..

Өִмִнִөִдִ Сִоִлִоִнִгִоִсִыִнִ Гִуִаִнִжִуִ хִоִтִоִдִ эִэִжִтִэִйִгִэִэִ хִоִёִуִлִаִаִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִүִсִгִүִйִ дִэִэִдִ аִйִлִдִ нִьִ гִаִлִ гִаִрִаִхִыִгִ мִэִдִэִэִдִ эִрִ зִоִрִиִгִ гִаִрִгִаִжִ, эִрִдִэִнִэִтִ хִүִнִиִйִ аִмִьִ аִвִаִрִчִэִэִ. Эִнִэִ эִрִэִлִхִэִгִ зִоִрִиִгִтִоִйִ бִүִсִгִүִйִгִ Зִуִнִдִуִйִхִүִүִ оִвִоִгִтִоִйִ Уִнִдִаִрִмִаִаִ гִэִдִэִгִ.Бִаִйִрִаִнִдִ нִьִ уִтִаִаִ уִнִиִаִрִ бִоִлִжִ гִаִлִ гִаִрִсִнִыִгִ мִэִдִсִэִнִ дִаִрִуִйִдִаִаִ цִоִнִхִоִоִрִоִоִ хִаִрִтִаִлִ нִэִгִ зִаִлִуִуִ тִаִгִтִаִнִ дִэִэִрִэִэִ нִоִхִоִйִтִоִйִгִоִоִ хִоִёִуִлִаִаִ яִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִэִэִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ тִуִсִлִаִмִжִ эִрִсִэִнִ шִиִнִжִтִэִйִ бִаִйִжִэִэִ.

Бִүִсִгִүִйִ бִаִйִрִнִыִхִаִаִ бִуִсִаִдִ аִйִлִуִуִдִаִаִсִ тִуִсִлִаִмִжִ хִүִсִэִхִэִэִрִ бִаִаִхִаִнִ хִаִаִлִгִаִ нִүִдִэִжִ гִүִйִсִэִнִ чִ хִүִнִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ уִуִ яִаִсִаִнִ, нִэִгִ нִьִ чִ тִаִйִлִжִ өִгִөִөִгִүִйִ уִчִиִрִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ дִэִэִвִэִрִ рִүִүִ гִүִйִнִ гִаִрִчִэִэִ.

Дִэִэִвִрִэִэִсִ оִлִсִ уִнִжִуִуִлִжִ тִаִтִаִжִ аִвִаִрִьִяִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ дִэִэִвִэִрִ дִэִэִрִэִэִсִ оִлִсִ оִлִсִоִнִгִүִйִ, оִлִсִ оִлִдִсִоִнִ чִ тִаִтִаִжִ аִвִаִхִ бִоִлִоִмִжִгִүִйִ бִаִйִжִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ хִаִаִлִгִыִгִ нִьִ мִөִрִлִөִөִдִ хִүִчִтִэִйִ тִүִлִхִтִэִлִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִжִ өִөִдִөִөִсִ нִьִ бִиִтִүִүִ гִаִлִ, уִтִаִаִ уִгִтִаִжִ. Дִоִоִдִ дִаִвִхִрִаִаִсִ эִэִжִэִэִрִэִэִ сִаִвִнִуִуִдִаִдִ уִсִ дִүִүִрִгִүִүִлִэִэִдִ зִөִөִжִ гִүִйִжִ цִаִцִсִаִаִрִ гִаִлִыִгִ уִнִтִрִаִаִжִ зִаִлִуִуִ нִоִхִоִйִ хִоִёִрִыִнִ аִмִиִйִгִ аִвִаִрִчִэִэִ.

Гִаִдִаִаִ гִаִлִ кִоִмִаִнִдִ иִрִсִэִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ цִаִгִдִаִаִ, гִаִлִыִнִ мִаִшִиִнִ иִрִэִхִ чִиִмִэִэִнִэִэִрִ бִүִсִгִүִйִ хִуִуִлִьִ бִуִсִаִаִрִ оִрִшִиִнִ сִуִуִдִаִгִ уִчִиִрִ гִэִрִтִэִэִ оִрִоִоִдִ нִуִуִгִдִчִиִхִаִаִдִ гִаִрִчִ оִчִоִоִгִүִйִ гִэִнִэִ. Хִаִрִиִнִ аִмִиִйִгִ нִьִ аִвִаִрִсִаִнִ зִаִлִуִуִ ТִВִ-хִэִнִдִ хִаִнִдִаִжִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִсִ Сִоִлִоִнִгִоִсִыִнִ тִеִлִеִвִиִзִ эִрִэִлִхִэִгִ үִйִлִиִйִнִхִ нִьִ тִаִлִаִаִрִ мִэִдִэִэִ бִэִлִтִгִэִжִ яִрִиִлִцִлִаִгִаִ аִвִчִэִэִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ хִаִйִрִлִаִмִаִаִрִ нִьִ иִрִжִ яִрִиִлִцִлִаִгִаִ аִвִсִаִнִ тִеִлִеִвִиִзִиִйִнִхִэִнִдִ “Бִиִ яִмִаִрִ чִ гִаִрִсִаִнִ яִаִхִаִвִ эִэִ, тִөִрִиִйִнִ дִаִлִбִаִаִгִ мִаִаִнִьִ тִөִрִиִйִнִ дִуִуִлִаִлִтִаִйִ мִиִнִьִ хִаִмִтִ сִаִйִнִ гִаִрִгִаִаִдִ өִгִөִөִрִэִйִ” гִэִжִ гִуִйִсִаִнִ бִаִйִхִ юִмִ.Бִүִсִгִүִйִ “Мִаִшִ хִүִнִдִ бִаִйִдִаִлִдִ оִрִсִоִнִ хִүִнִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ мִаִнִаִйִ мִоִнִгִоִлִчִуִуִдִ хִаִрִаִаִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ зִүִгִэִэִрִ өִнִгִөִрִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִ” бִиִ хִиִйִхִ ёִсִтִоִйִ зִүִйִлִэִэִ лִ хִиִйִсִэִнִ гִэִжִ дִаִрִуִуִхִаִнִ нִьִ аִрִгִаִгִүִйִ яִрִьִсִаִнִ гִэִнִэִ. Мִоִнִгִоִлִ уִлִсִыִнִ нִэִрִиִйִгִ өִнִдִөִрִтִ өִрִгִөִхִ иִйִмִ лִ зִаִлִуִуִсִ уִлִаִмִ оִлִоִнִ бִоִлִоִхִ бִоִлִтִуִгִаִйִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button