Болсон Явдал

-50 хִэִмִиִйִнִ хִүִйִтִэִнִдִ дִөִрִвִөִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ хִэִэִрִ хִоִнִоִсִоִнִ бִүִсִгִүִйִгִ бִиִшִиִрִчִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ хִэִлִэִхִдִэִэִ

Эִнִэִ бִүִсִгִүִйִгִ Тִуִнִгִаִлִаִгִ гִэִдִэִгִ. Уִвִсִ аִйִмִгִиִйִнִ Тִэִсִ сִуִмִыִнִ хִүִнִ. Өִнִгִөִрִсִөִнִ өִвִөִлִ Уִвִсִ аִйִмִаִгִтִ оִнִцִгִоִйִ хִүִйִтִэִнִ өִвִөִлִ бִоִлִсִоִнִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִ иִхִ хִүִйִтִнִиִйִ үִеִэִрִ Чִ.Тִуִнִгִаִлִаִгִ Уִлִаִаִнִгִоִмִоִоִсִ Тִэִсִ сִуִмִ оִрִоִхִоִоִрִ яִвִаִхִ зִаִмִдִ мִаִшִиִнִыִхִ нִьִ рִеִмִэִнִ тִаִсִаִрִчִ “тִаִгִ” сִуִуִжִэִэִ. Сִуִмִыִнִ тִөִвִ оִрִоִхִоִдִ 30 гִаִрִуִйִ кִмִ гִаִзִаִрִ үִлִдִсִэִнִ бִаִйִжִ.

Уִвִсִ аִйִмִгִиִйִнִ эִрִчִиִмִ хִүִчִиִнִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ тִэִрִ Тִэִсִ сִуִмִаִнִдִ хִуִвִаִаִрִиִлִаִгִдִаִнִ аִжִиִлִлִаִхִаִаִрִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִдִ иִйִмִ зִүִйִлִ бִоִлִжִэִэִ. Тִуִнִгִаִлִаִгִ 2-17 нִаִсִнִыִ 4 хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ яִвִсִаִнִ аִжִ.

Хִөִрִсִөִнִ дִэִэִрִэִэִ шִөִнִөִдִөִөִ хִаִмִгִиִйִнִ бִаִгִаִдִаִаִ -50 хִэִмִ хִүִйִтִэִрִдִэִгִ Иִхִ нִуִуִрִуִуִдִыִнִ хִоִтִгִоִрִтִ хִөִлִдִөִхִгִүִйִ хִоִнִоִхִыִнִ тִуִлִдִ тִэִсִвִэִрִ тִэִвִчִэִэִрִэִэִсִ иִлִүִүִ иִхִ уִхִаִаִнִ хִэִрִэִгִтִэִйִ юִмִ. Еִрִ нִьִ -50 хִэִмִдִ гִаִдִаִаִ хִоִнִоִнִоִ гִэִдִэִгִ чִиִнִьִ зִаִрִиִмִ хִүִнִиִйִ сִаִнִаִаִнִдִ бִаִгִтִаִхִгִүִйִ бִиִзִ.

Хִаִрִаִнִхִуִйִ бִоִлִсִоִнִ уִчִиִрִ хִаִаִшִаִаִ чִ яִвִаִхִ аִрִгִаִгִүִйִ. Уִтִаִсִ сִүִлִжִэִэִгִүִйִ. Аִлִьִ нִэִгִ тִаִлִаִаִсִ мִаִшִиִнִ иִрִэִхִ бִаִйִхִ гִэִжִ нִаִйִдִаִнִ хִүִлִэִэִжִэִэִ. Өִөִрִ яִмִаִрִчִ аִрִгִаִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Мִаִшִиִнִ иִрִсִэִнִгִүִйִ. Уִчִиִрִ нִьִ Уִлִаִаִнִгִоִмִ Тִэִсִ хִоִоִрִоִнִдִ яִвִдִаִгִ хִоִёִрִ зִаִмִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ.

Тִуִнִгִаִлִаִгִиִйִнִ яִвִсִаִнִ зִаִмִ зִуִнִыִ зִаִмִ бִаִйִжִ. Нִөִгִөִөִ зִаִмִ нִьִ өִвִлִиִйִнִ зִаִмִ уִчִиִрִ мִаִшִиִнִ иִрִэִхִ бִоִлִоִмִжִтִоִйִ бִаִйִжִ. Зִуִнִыִ зִаִмִаִаִрִ аִчִаִаִнִыִ тִэִрִэִгִ лִ хִаִаִяִаִ яִвִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Тִуִхִаִйִнִ үִеִдִэִэִ бִуִрִуִуִ зִаִмִаִаִрִ яִвִсִаִнִаִаִ чִ мִэִдִэִэִгִүִйִ гִэִнִэִ. Хִаִаִшִаִаִ лִ хִаִрִнִаִ мִаִшִиִнִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ хִэִмִэִэִнִ бִүִсִгִүִйִ яִрִиִвִ. Эִнִэִ бִоִлִ гִоִрִьִдִлִоִгִоִ тִэִэִсִэִнִ бִоִдִлִыִнִ үִзִүִүִрִ юִмִ. Аִмִьִ дִүִйִсִэִнִ иִйִмִ хִэִцִүִүִ цִаִгִтִ хִаִрִсִаִнִ бִүִхִэִнִ хִөִдִлִөִхִ шִиִгִ бִоִлִдִоִгִ нִьִ үִнִэִнִ лִ дִэִэִ.

Тִуִнִгִаִлִаִгִ дִөִрִвִөִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ эִсִэִнִ мִэִнִдִ хִоִнִоִсִоִнִ. Эִнִэִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ дִөִрִвִөִнִ зִөִвִ шִиִйִдִэִлִтִэִйִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ. Өִгִлִөִөִнִиִйִ гִэִгִэִэִ оִрִоִхִоִоִрִ нִьִ тִүִлִэִэִ тִүִүִжִ гִаִлִ тִүִлִжִ дִуִлִаִаִцִсִаִнִ гִэִнִэִ. Тִэִгִэִэִдִ хִоִёִрִ тִоִмִ хִүִүִхִдִэִэִ хִэִлִ хִүִрִгִүִүִлִэִхִэִэִрִ сִуִмִыִнִ тִөִвִ рִүִүִ яִвִуִуִлִжִ хִоִёִрִ бִаִгִаִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִаִдִ үִлִдִжִэִэִ.

Нִэִгִдִ: Тִэִрִ шִүִдִэִнִзִ бִуִюִуִ гִаִлִтִаִйִ яִвִжִ. Бִүִсִгִүִйִ тִаִмִхִиִ тִаִтִдִаִгִгִүִйִ. Аִаִвִ нִьִ бִаִйִнִгִаִ гִаִлִтִаִйִ яִвִжִ бִаִйִ гִэִжִ зִаִхִиִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ мִаִшִиִнִдִаִаִ чִ цִүִнִхִэִнִдִэִэִ чִ шִүִдִэִнִзִтִэִйִ бִаִйִжִ. \Аִсִаִаִгִуִуִрִ бִоִлִ бִаִсִ нִаִйִдִвִаִрִ мִуִуִтִаִйִ\ Гִаִлִтִаִйִ яִвִсִаִнִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ нִэִгִ сִаִйִнִ тִаִлִ бִаִйִвִ.

Хִоִёִрִтִ: Тִэִрִ хִөִнִжִиִлִ гִуִдִаִсִтִаִйִ яִвִжִ. Мִөִнִ гִаִйִгִүִйִ дִуִлִаִаִнִ хִуִвִцִаִсִтִаִйִ яִвִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Эִнִэִ нִьִ бִаִсִ зִөִвִ бִаִйִвִ.

Гִуִрִаִвִтִ: Хִаִмִгִиִйִнִ сִүִүִлִчִиִйִнִ мִөִчִиִдִ хִүִүִхִдִэִэִ цִаִсִаִаִрִ хִуִчִсִаִнִ гִэִнִэִ. Эִнִэִ бִоִлִ сִүִүִлִчִиִйִнִхִ чִ бִиִшִ хִаִмִгִиִйִнִ нִаִйִдִвִаִрִтִаִйִ аִрִгִаִ. Тִэִрִ иִхִ хִүִйִтִэִнִдִ үִүִнִэִэִсִ иִлִүִүִ аִрִгִаִ бִаִрִаִгִ лִ бִаִйִхִгִүִйִ. Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ тִуִхִаִйִнִ үִеִдִэִэִ зִөִвִ бִоִлִоִвִчִ бִуִрִуִуִ шִиִйִдִ бִаִсִ гִаִрִгִаִжִ.

Эִхִнִиִйִ бִуִрִуִуִ шִиִйִдִэִлִ: Уִнִтִвִаִлִ хִөִлִдִөִнִөִ гִэִэִдִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִйִ шִөִнִөִжִиִнִ дִуִуִлִуִуִлִсִаִаִрִ гִэִгִэִэִ оִрִуִуִлִсִаִнִ гִэִнִэִ. Эִнִэִ бִоִлִ мִаִшִ аִюִуִлִтִаִйִ шִиִйִдִэִлִ юִмִ. Гִэִвִчִ аִзִаִаִрִ мִуִуִ зִүִйִлִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִйִнִаִ. Уִгִ нִьִ мִэִдִдִэִгִ хִүִнִ бִоִлִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִгִ яִдִаִжִ нִэִгִ цִаִгִ уִнִтִуִуִлִаִхִ ёִсִтִоִйִ. Бִүִрִ бִоִлִоִхִгִүִйִ бִоִлִ 10 мִиִнִуִтִ чִ бִоִлִоִвִ уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִйִ бִоִлִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ.

Дִаִаִрִсִаִнִ хִүִнִиִйִ нִоִйִрִ сִэִрִгִэִдִэִгִ. Тִэִрִ сִэִрִгִэִсִэִнִ нִоִйִрִ хִүִйִтִэִнִ бִаִйִсִаִнִ чִ дִиִйִлִдִэִхִгִүִйִ уִнִтִвִаִлִ хִүִнִ сִэִрִдִэִгִгִүִйִ уִнִтִаִаִ чִиִгִтִэִэִ хִөִлִдִдִөִгִ. Хִэִсִэִгִхִэִнִ уִнִтִуִуִлִаִаִдִ сִэִрִэִэִчִиִхִвִэִлִ дִаִхִиִжִ бִаִрִаִгִ уִнִтִдִаִгִгִүִйִ юִмִ.

Хִоִёִрִ дִаִхִьִ бִуִрִуִуִ шִиִйִдִэִлִ: Гִаִлִ тִүִлִжִ дִуִлִаִаִцִуִуִлִсִнִыִ дִаִрִаִаִ тִоִмִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ тִуִсִлִаִмִжִ дִуִуִдִуִуִлִаִхִаִаִрִ яִвִуִуִлִжִэִэִ. Уִгִ нִьִ бִоִлִ гִаִлִ тִүִлִжִ дִуִлִаִаִцִсִаִнִыִ дִаִрִаִаִ бִиִшִ цִаִсִаִаִрִ уִсִтִаִйִ гִаִзִаִрִ бִоִлִ хִүִйִтִэִнִ уִсִаִаִрִ хִөִлִ гִаִрִыִгִ нִьִ уִгִаִаִгִаִаִдִ яִвִуִуִлִсִаִнִ бִоִлִ иִлִүִүִ нִаִйִдִвִаִрִтִаִйִ юִмִ. Гִаִлִтִаִйִ гִаִзִрִаִаִсִ гִаִрִсִаִнִ хִүִнִ хִүִйִтִэִнִ уִсִ, цִаִсִаִаִрִ бִиִеִэִ уִгִаִаִсִаִнִ хִүִнִэִэִсִ иִлִүִүִ хִуִрִдִаִнִ хִөִлִдִдִөִгִ.

Яִаִгִаִаִдִ вִэִ гִэִвִэִлִ гִаִдִнִаִаִсִ аִвִсִаִнִ дִуִлִаִаִнִыִгִ дִоִтִоִрִ хִаִлִуִуִнִ бִаִрִьִдִаִгִ юִмִ. Дִоִтִоִрִ хִаִлִуִуִнִыִ сִэִлִбִэִлִтִ нִьִ хִаִлִуִуִнִ хִоִоִлִ цִаִйִ бִаִйִдִаִгִ. Хִэִэִрִ хִоִнִоִсִоִнִ хִүִмִүִүִсִ хִоִоִсִоִнִ бִаִйִжִ тִаִаִрִнִаִ. Тִиִйִмִэִэִсִ гִаִлִдִ дִуִлִаִаִцִаִхִ нִьִ тִуִхִаִйִнִ үִеִдִэִэִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִоִвִчִ мִаִшִ хִуִрִдִаִнִ иִлִчִэִэִ аִлִдִаִхִ мִаִгִаִдִлִаִлִтִаִйִ юִмִ. Гִэִхִдִэִэִ хִоִёִрִ оִхִиִнִ эִсִэִнִ мִэִнִдִ яִвִжִ хִэִлִ мִэִдִэִэִ хִүִрִгִэִжִ чִаִдִжִэִэִ.

Тִуִнִгִаִлִаִгִ бִаִгִаִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ нִэִгִиִйִгִ нִьִ үִүִрִэִэִдִ нִэִгִиִйִгִ нִьִ хִөִтִлִөִөִдִ 10 гִаִрִуִйִ кִмִ яִвִсִаִнִ бִаִйִдִаִгִ. Иִнִгִэִхִдִэִэִ мִаִшִиִнִаִаִсִаִаִ мִиִшִоִкִ хִүִрִзִ хִоִёִрִ лִ аִвִсִаִнִ аִжִ. Эִнִэִ бִоִлִ гִаִйִхִаִлִтִаִйִ зִөִвִ шִиִйִдִвִэִрִ юִмִ. Хִүִчִ тִаִмִиִрִ бִаִрִаִгִдִаִжִ цִаִаִшִ яִвִаִхִ бִоִлִоִмִжִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִьִ мִиִшִоִкִоִнִдִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ хִиִйִжִ хִэִвִтִүִүִлִэִэִдִ цִаִсִаִаִрִ хִуִчִжִэִэִ.

Тִэִгִэִхִдִэִэִ яִгִ зִаִмִыִнִ иִрִмִэִгִ дִэִэִрִ бִаִйִрִлִуִуִлִжִ хִүִрִзִэִэִ хִаִжִуִуִдִ нִьִ хִаִтִгִаִжִ тִэִмִдִэִгִ хִиִйִжִ. “Хִэִрִэִвִ бִиִ хִөִлִдִвִөִлִ тִүִүִгִэִэִрִ яִвִсִаִнִ мִаִшִиִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִгִ хִаִрִнִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ” хִэִмִэִэִнִ бִүִсִгִүִйִ яִрִьִсִаִнִ. Сִэִтִгִэִлִ өִмִөִрִчִ нִуִлִиִмִсִ мִэִлִмִэִрִэִмִ эִхִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ мִөִнִ шִүִүִ… Тִэִгִэִэִдִ сִуִмִ рִуִуִ яִвִсִаִнִ хִоִёִрִ оִхִиִнִыִхִоִоִ аִрִаִаִсִ зִаִмִ дִаִгִаִаִдִ аִлִхִжִэִэִ.

Яִвִсִаִнִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִдִэִэִ сִаִнִаִаִ зִоִвִоִоִдִ бִаִйִжִ чִаִдִаִаִгִүִйִ уִчִиִрִ 10 гִаִрִуִйִ кִмִ аִлִхִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ Тִуִсִлִаִмִжִиִйִнִ мִаִшִиִнִ иִрִэִхִэִдִ иִтִгִэִжִ өִгִөִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Шִөִнִөִжִиִнִ, өִдִөִрִжִиִнִ мִаִшִиִнִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ хִүִнִдִ бִоִдִиִтִоִоִрִ мִаִшִиִнִ иִрִэִхִэִэִрִ үִнִэִмִшִиִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִжִ лִ дִэִэִ.

-Хִүִүִхִэִдִ чִиִнִьִ хִаִаִнִаִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ гִэִжִ хִүִнִ аִсִуִуִхִаִдִ лִ сִаִяִ нִэִгִ юִмִ иִтִгִэִсִэִнִ гִэִнִэִ.

Тִэִсִиִйִнִхִнִэִэִсִ өִөִрִ хִүִнִ тִэִсִэִхִ аִрִгִаִгִүִйִ хִүִйִтִэִнִдִ Тִэִсִиִйִнִхִэִнִ лִ тִэִсִдִэִгִ юִмִ гִэִдִгִиִйִгִ Тִуִнִгִаִлִаִгִ бִүִсִгִүִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ хִаִрִуִуִлִлִаִаִ. Тִэִвִчִэִэִрִ чִаִдִвִаִрִаִаִсִ гִаִдִнִаִ уִхִаִаִнִтִаִйִ бִаִйִжִ хִүִйִтִнִиִйִгִ дִаִвִдִаִгִ юִмִ гִэִдִгִиִйִгִ тִэִрִ үִйִлִдִлִэִэִрִэִэִ хִэִлִлִэִэִ… Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ өִөִрִиִйִнִхִ нִьִ хִүִүִхִэִдִ бִоִлִоִвִчִ 4-нִ хִүִүִхִдִиִйִнִ аִмִьִ аִвִаִрִнִаִ гִэִдִэִгִ шִаִгִшִиִнִ мִаִгִтִаִхִ ёִсִтִоִйִ зִүִйִлִ мִөִнִ. Хִэִнִиִйִ чִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִсִаִнִ тִэִрִ аִвִрִаִхִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ үִнִэִнִ юִмִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button