Болсон Явдал

Эִлִэִгִ эִмִтִэִрִсִэִнִ 30 жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִхִ ЭִХִ ҮִРִИִЙִНִ УִЧִРִАִЛִ

Хִүִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ аִлִдִаִжִ оִнִоִхִыִнִ дִэִнִсִэִнִ дִэִэִрִ үִрִгִэִлִжִиִлִжִ, аִлִдִаִаִнִаִаִсִаִаִ уִхִаִаִжִиִжִ уִуִжִиִрִдִаִгִ бִиִлִэִэִ. Нִ.Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ тִэִрִбִэִэִрִ аִйִлִыִнִ тִоִмִ хִүִүִгִиִйִнִ хִуִвִьִдִ дִөִрִвִөִнִ дִүִүִгִэִэִ тִэִжִэִэִхִиִйִнִ тִөִлִөִөִ 11 нִаִсִтִаִйִгִаִаִсִаִаִ эִхִлִэִнִ бִиִеִдִэִэִ бִаִгִтִаִмִгִүִйִ иִхִ аִчִаִаִгִ үִүִрִчִ иִрִсִэִнִ гִэִхִэִдִ хִиִлִсִдִэִхִгִүִйִ.

Хִаִаִлִтִтִаִйִ хִаִаִлִгִаִнִыִ цִаִаִнִаִаִсִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִмִүִүִсִэִэִ гִэִхִ сִэִтִгִэִлִэִэִ оִдִоִоִ чִ тִэִрִ дִэִвִсִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִ. Тִүִүִнִиִйִ зִаִхִиִдִаִлִ нִьִ эִэִжִиִйִгִэִэִ бִаִяִрִлִуִуִлִжִ аִчִиִйִгִ нִьִ хִаִрִиִуִлִаִхִ бִаִйִлִаִаִ. Нִаִсִаִнִ бִаִгִаִдִаִаִ иִжִиִлִдִэִнִ дִаִсִсִаִнִ дִүִүִ Аִлִтִаִнִсִүִхִиִйִгִ нִьִ 30 жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ аִйִлִдִ өִрִгִүִүִлִсִэִнִ уִчִрִаִаִсִ өִрִ зִүִрִхִнִиִйִ гִүִнִдִэִэִ бִүִлִтִгִэִрִ жִаִаִхִаִнִ дִүִүִгִэִэִ эִрִжִ хִаִйִжִ өִдִиִйִгִ хִүִрִчִэִэִ. Аִхִыִнִ сִэִтִгִэִлִ иִйִнִхִүִүִ бִэִтִгִэִрִчִ яִвִаִхִаִдִ эִхִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ иִлִүִүִ лִ шִаִнִаִлִсִаִнִ бִаִйִжִ тִаִаִрִаִаִ. Тִиִйִмִэִэִсִ лִ Нִ.Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ тִөִрִсִөִнִ дִүִүִгִэִэִ оִлִжִ эִэִжִдִэִэִ үִнִсִүִүִлִжִ бִаִяִрִлִуִуִлִаִхִыִгִ юִуִ юִуִнִаִаִсִ иִлִүִүִ хִүִсִжִэִэִ.

Өִдִгִөִөִ тִэִрִбִэִэִрִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ аִаִвִ бִоִлִсִоִнִ чִ гִэִлִэִэִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ үִзִэִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ “хִөִлִ хִоִрִиִоִтִоִйִ” бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִхִоִоִрִ эִхִ хִүִнִиִйִ, эִцִэִгִ хִүִнִиִйִ үִрִэִэִсִэִэִ хִаִгִаִцִаִхִ зִоִ вִлִоִнִгִ хִаִмִгִиִйִнִ иִхִэִэִрִ мִэִдִэִрִчִ яִвִаִаִ. Нִ.Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ 409 дִүִгִэִэִрִ хִоִ рִиִхִ аִнִгִиִдִ дִөִрִвִөִнִ нִаִмִрִыִгִ үִдִэִжִ дִаִрִаִаִ жִиִлִ гִэִхִэִдִ 40 нִаִсִтִаִйִдִаִаִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ нִаִрִыִгִ тִэִнִүִүִнִ уִуִдִмִаִаִрִ эִрִхִ чִөִлִөִөִтִэִйִ хִаִрִаִхִ гִэִжִ хִүִлִэִэִнִ сִуִуִгִаִаִ. Тִэִрִ хִоִ рִиִгִдִоִжִ цִаִгִдִуִуִлִлִаִаִ гִэִэִдִ зִүִгִэִэִрִ сִуִуִгִаִаִгִүִйִ. Аִрִьִсִаִнִ гִуִтִаִлִнִыִ үִйִлִдִвִэִрִтִ аִжִиִлִлִаִжִ гִаִрִаִаִ гִаִрִгִаִжִ уִрִлִаִсִаִнִ гִаִнִгִаִнִ хִаִрִ гִуִтִлִаִаִрִаִаִ эִэִжִиִйִгִэִэִ гִоִёִхִ сִоִнִ гִэִжִ яִаִрִчִ бִуִйִ.

ЗִАִХִ ЗִЭִЭִЛִИִЙִНִ ШִУִУִРִГִАִНִДִ ӨִРִТִӨִЖִ ХִҮִҮִГִЭִЭִ АִЙִЛִДִ ӨִРִГִҮִҮִЛִСִЭִНִ ЭִХִИִЙִНִ ТִЭִВִЧִЭִЭִРִ

Дִ.Нִаִрִаִнִтִуִяִаִгִиִйִнִхִ 1991 оִнִыִ үִеִдִ Оִрִхִоִнִ аִйִмִаִгִтִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִжִэִэִ. Зִаִхִ зִэִэִлִиִйִнִ шִуִуִрִгִаִ тִэִдִнִиִйִ гִэִрִ бִүִлִиִйִгִ тִоִйִрִоִоִгִүִйִ дִаִйִрִчִ гִаִрִсִаִнִ. Аִйִлִ гִэִрִиִйִнִ нִоִёִнִ нִуִрִуִуִ бִоִлִсִоִнִ аִаִвִ нִьִ бִуִрִхִаִнִ бִоִлִжִ, Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִиִйִнִ эִэִжִ Нִаִрִаִнִтִуִяִаִ цִоִмִхִоִтִгִоִлִоִоִрִ аִжִлִаִаִсִаִаִ хִаִлִаִгִдִаִжִ аִмִьִдִрִаִхִаִдִ тִуִнִ бִэִрִхִ бִоִлִоִвִ.

 Аִйִлִыִнִ тִоִмִ хִүִүִ Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ гִэִрִ бִүִлִэִэִ тִэִжִэִэִхִиִйִнִ тִуִлִдִ уִнִдִаִаִ зִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Эִрִдִэִнִэִтִ, Дִаִрִхִаִнִ хִоִёִрִыִнִ хִоִоִрִоִнִдִ гִаִлִтִ тִэִрִэִгִ дִаִмִжִиִнִ уִнִдִаִаִ зִаִрִжִ яִвִсִаִаִрִ гִэִрִтִэִэִ хִаִрִьִжִ иִрִтִэִлִ эִрִхִлִүִүִлִжִ өִсִгִөִсִөִнִ хִаִмִгִиִйִнִ хִаִйִрִтִаִйִ дִүִүִ нִьִ аִйִлִдִ өִрִгִөִгִдִсִөִнִ бִаִйִжִэִэִ. Тִэִрִ аִйִлִ нִьִ Уִвִсִ аִйִмִгִиִйִнִ Хִоִвִдִ сִуִмִыִнִхִ гִэִдִгִэִэִсִ өִөִрִ сִуִрִаִгִ чִиִмִэִэִ тִүִүִнִдִ бִаִйִхִгִүִйִ. Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ дִүִүִгִэִэִ сִаִнִаִжִ уִйִлִсִаִнִ өִдִөִрִ оִлִоִнִ.

Эִрִ бִиִеִ өִсִөִжִ бִаִрִиִлִгִыִнִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ эִхִэִлִсִнִэִэִрִ аִмִьִдִрִаִлִ аִхִуִйִ нִьִ чִ оִвִоִоִ дִэִэִшִиִлִсִэִнִ. Гִэִвִчִ гִэִнִэִнִ иִтִгִэִмִтִгִиִйִ зִаִнִ, зִаִлִуִуִ нִаִсִнִыִ аִаִгִ оִмִгִоִоִрִ хִуִуִлִьִ бִуִсִ аִнִгִиִйִнִ хִэִ рִэִгִтִ хִоִлִбִоִгִдִоִжִ аִаִвִыִнִ хִаִаִлִгִаִ тִаִтִсִаִнִ нִьִ эִнִэִ эִэִ.

Тִэִрִбִэִэִрִ “Эִнִдִэִэִсִ гִаִрִаִаִдִ хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ эִэִжִдִэִэִ гִуִтִаִлִ хִиִйִжִ өִгִнִөִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ хִоִоִлִоִйִ нִьִ зִаִнִгִиִрִаִвִ. Гִиִтִаִрִ тִоִгִлִоִжִ дִуִуִлִаִхִ, шִүִлִэִгִ бִиִчִиִхִ дִуִрִтִаִйִ. “Outlaw” хִаִмִтִлִаִгִиִйִнִ “Яִдִуִуִ хִүִнִ дִуִрִлִаִхִ эִрִхִгִүִйִ”, “Эִгִшִиִгִлִэִнִ”, “Чִиִ мִиִнִиִйִ бִүִхִ юִмִ””, “Аִнִдִыִнִ дִуִрִсִгִаִлִдִ”, “Мִаִрִтִаִхִгִүִйִ” зִэִрִэִгִ дִуִуִнִыִ үִгִиִйִгִ Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ бִиִчִжִэִэִ. Хִаִмִгִиִйִнִ сִүִүִлִдִ эִэִжִдִэִэִ зִоִрִиִуִлִжִ зִоִхִиִоִсִоִнִ дִуִуִгִаִаִ дִуִуִлִжִ сִоִнִиִрִхִуִуִлִсִаִнִ нִьִ тִүִүִнִиִйִгִ яִмִаִрִхִаִнִ аִдִтִаִйִ, аִвִьִяִаִсִтִаִйִгִ иִлִтִгִэִжִ бִаִйִвִ. Сִүִүִлִиִйִнִ дִөִрִвִөִнִ жִиִлִиִйִнִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ 10 гִаִрִуִйִ дִуִуִ зִоִхִиִоִжִэִэִ.

Зִаִлִуִуִ хִүִнִ хִүִсִэִлִ мִөִрִөִөִдִөִлִтִэִйִ бִаִйִхִ сִаִйִхִаִнִ. Тִүִүִнִиִйִ дִуִуִнִуִуִдִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ тִаִнִьִжִ уִхִаִаִрִсִаִнִ, уִуִчִлִаִлִ эִрִсִэִнִ, хִаִйִрִ үִгִүִйִлִсִэִнִ, сִаִнִаִсִаִнִ сִэִтִгִэִлִ, аִмִьִдִрִаִлִдִ тִэִмִүִүִлִсִэִнִ гִэִгִэִэִнִ өִнִгִөִ аִяִсִтִаִйִ. Бִаִсִхִүִүִ дִоִтִрִоִоִ оִлִоִнִ бִоִдִоִлִ тִэִэִжִ, эִнִдִэִэִсִ гִаִрִаִаִдִ аִлִдִаִаִгִаִаִ дִаִвִтִаִхִгִүִйִ хִүִнִ шִиִгִ аִмִьִдִрִаִхִ аִмִлִаִлִтִыִгִ өִгִсִөִнִ юִмִ. Бִуִсִдִыִгִ аִлִдִаִаִнִ дִэִэִрִ нִьִ чִиִчִлִэִхִ бִиִшִ хִүִнִ гִэִдִэִгִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ нִьִ хִүִлִэִэִнִ аִвִчִ аִлִгִаִаִ тִоִсִоִнִ аִвִаִхִ сִаִйִхִаִнִ. Эִнִэִ чִ уִтִгִаִаִрִаִаִ ТִВִ8 тִеִлִеִвִиִзִиִйִнִ хִаִмִтִ оִлִоִнִ тִүִүִнִиִйִ зִаִхִиִдִлִыִгִ оִнִцִоִлִсִоִнִ бִиִлִэִэִ.

АִЙִЛִДִ ӨִРִГִӨִГִДִСִӨִНִ АִЛִТִАִНִСִҮִХִ НִЭִРִЭִЭִ СִОִЛִЬִСִОִНִ БִАִЙִЖִЭִЭִ

 Нִэִвִтִрִүִүִлִгִиִйִнִ бִаִгִ Уִвִсִ аִйִмִгִаִаִсִ Нִ.Аִлִтִаִнִсִүִхִиִйִгִ хִаִйִхִ эִрִлִэִэִ эִхִэִлִлִэִэִ. Аִйִлִдִ өִрִгִүִүִлִсִэִнִ Аִлִтִаִнִсִүִхִ нִьִ 1986 оִнִдִ тִөִрִсִөִнִ. Тִэִрִ үִеִиִйִнִхִэִнִ бִүִгִдִ лִ хִоִвִоִрִ тִаִрִчִиִгִ зִаִхִ зִэִэִлִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ тִуִуִлִжִ өִсִсִөִнִ. Аִжִиִлִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ Цִ.Нִаִрִаִнִтִуִяִаִ тִаִвִыִнִ тִаִвִаִнִ хִүִүִхִдִэִэִ өִсִгִөִхִиִйִнִ тִуִлִдִ юִуִ эִсִиִйִгִ хִиִйִхִ вִэִ. Уִнִдִаִаִ зִаִрִаִхִаִаִсִ эִхִлִэִэִдִ хִиִйִгִэִэִгִүִйִ юִмִ тִүִүִнִдִ үִгִүִйִ. Аִрִгִаִ бִуִюִуִ тִаִвִаִнִ нִаִсִтִаִйִ хִүִүִгִэִэִ сִаִйִнִ аִйִлִдִ өִрִгִүִүִлִжִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִрִаִаִсִаִйִ гִэִсִэִнִдִэִэִ иִйִмִ хִаִтִуִуִ, хִүִнִдִ сִоִнִгִоִлִтִыִгִ хִиִйִсִэִнִ нִьִ тִэִрִ. Эִхִ хִүִнִиִйִ үִрִэִэִ гִэִсִэִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ цִаִаִнִаִ иִйִмִ лִ хִаִтִ тִэִвִчִэִэִрִ нִуִуִгִдִаִжִ бִаִйִдִаִгִ бִиִлִэִэִ. Тִэִрִ цִаִгִаִаִсִ хִоִйִшִ 30 жִиִлִиִйִнִ тִуִрִшִиִдִ эִэִжִиִйִнִ хִүִүִ, аִхִыִнִ дִүִүִ Аִлִтִаִнִсִүִхִ тִөִрִсִөִнִ гִэִрִ бִүִлִэִэִсִэִэִ сִуִрִаִгִ чִиִмִэִэִ аִлִдִаִрִчִэִэִ.

Аִлִтִаִнִсִүִхִэִдִ өִрִгִөִжִ аִвִсִаִнִ аִаִвִ, эִэִжִ нִьִ Цִ.Дִөִлִгִөִөִнִ гִэִжִ нִэִрִ хִаִйִрִлִаִсִаִнִ нִьִ эִрִлִиִйִнִ бִаִгִиִйִгִ бִаִгִаִгִүִйִ тִөִөִрִөִгִдִүִүִлִсִэִнִ юִмִ. Уִдִаִаִнִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִнִ эִрִлִиִйִнִ эִцִэִсִтִ тִүִүִнִиִйִ сִуִрִгִиִйִгִ гִаִрִгִаִжִэִэִ. Цִ.Дִөִлִгִөִөִнִ эִнִэִ тִуִхִаִйִ дִуִуִлִаִаִдִ мִаִшִ иִхִ дִоִгִдִоִлִжִ, тִөִрִсִөִнִ эִэִжִ, аִхִ дִүִүִ нִаִрִтִаִйִгִаִаִ уִуִлִзִаִнִаִ гִэִхִэִэִсִ яִаִрִчִ нִиִйִсִлִэִлִ рִүִүִ гִаִрִаִхִаִаִрִ зִэִхִэִвִ. Дִөִлִгִөִөִнִ Уִвִсִ аִйִмִгִиִйִнִ аִяִлִгִаִ оִрִсִнִыִгִ эִсִ тִоִоִцִвִоִлִ яִгִ лִ эִэִжִ, аִхִтִаִйִгִаִаִ аִдִиִлִхִаִнִ сִаִйִхִаִнִ эִрִ бִоִлִжִ өִсִжִэִэִ. Өִдִгִөִөִ Уִвִсִ аִйִмִгִиִйִнִ Уִлִаִаִнִгִоִмִ хִоִтִоִдִ эִхִнִэִрִ, гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִаִмִтִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִөִгִөִөִдִ аִмִьִдִрִаִлִ нִьִ тִэִгִшִиִрִсִэִнִ сִаִйִхִаִнִ аִйִлִыִнִ эִзִэִнִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִвִ. Өִрִгִөִжִ аִвִсִаִнִ иִжִиִйִ, аִаִвִ нִьִ өִрִ зִөִөִлִөִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ, хִаִлִаִмִжִ хִаִйִрִаִаִрִ дִуִтִаִаִгִаִаִгִүִйִ сִаִйִхִаִнִ хִүִмִүִүִсִ аִжִэִэִ.

Өִдִиִйִ бִоִлִтִоִлִ хִүִнִиִйִ зִэִрִэִгִтִэִйִ өִсִгִөִжִ хִүִмִүִүִжִүִүִлִсִэִнִ аִаִвִ, эִэִжִдִэִэִ Дִөִлִгִөִөִнִ нִаִсִаִнִ тִуִрִшִдִаִаִ аִчִлִаִлִтִаִйִ хִүִүִ нִьִ бִаִйִхִыִгִ хִиִчִэִэִжִ яִвִаִаִ. Өִрִгִөִгִдִсִөִнִ аִйִлִыִнִхִаִаִ гִаִнִцִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִоִдִ чִ тִэִрִ үִүִ аִаִвִ, эִэִжִ нִьִ хִүִүִгִэִэִ юִуִгִаִаִрִ чִ дִуִтִаִаִлִгִүִйִ өִсִгִөִжִ, нִэִгִ уִдִаִаִ чִ зִаִ гִнִаִжִ зִаִ нִдִрִаִаִгִүִйִ хִаִйִрִаִнִ дִуִнִдִаִаִ бִөִөִцִиִйִлִжִ иִрִжִэִэִ. Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ аִлִтִаִнִ хִэִвִлִиִйִдִэִэִ тִэִэִжִ аִнִгִиִрִ уִуִрִгִаִаִ шִиִмִүִүִлִэִэִгִүִйִ чִ аִсִгִаִрִсִаִнִ хִаִйִрִаִнִдִаִаִ эִнִхִрִиִйִлִжִ, аִсִаִрִчִ тִэִтִгִэִжִ иִрִсִэִнִ аִчִтִаִйִ бִуִяִнִтִаִйִ хִоִёִрִ бִуִуִрִаִйִдִаִаִ тִэִрִ хִяִзִгִаִаִрִгִүִйִ хִаִйִрִтִаִйִ. Дִөִлִгִөִөִнִ тִөִрִсִөִнִ эִэִжִ, аִхִ, дִүִүִ нִаִрִтִаִйִгִаִаִ уִуִлִзִаִнִаִ гִэִхִэִэִсִ нִоִйִрִ нִьִ хִуִлִжִиִжִ хִэִдִ хִоִнִоִжִэִэִ. “Өִдִиִйִдִ нִаִмִаִйִгִ мִаִрִтִсִаִнִ бִаִйִхִ дִаִаִ, тִэִдִнִиִйִгִэִэִ эִрִжִ оִлִжִ уִуִлִзִаִхִ юִмִ сִаִнִ” гִэִжִ бִоִдִоִжִ яִвִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ эִрִжִ хִаִйִжִ бִаִйִсִаִнִдִ мִаִшִ иִхִ бִаִяִрִлִаִнִ дִоִгִдִоִлִжִэִэִ.

УִУִЛִЗִСִАִНִ НִАִНִДִИִНִ МִӨִЧִ

Дִ.Нִаִрִаִнִтִуִяִаִ хִүִнִдִ өִрִгִүִүִлִсִэִнִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ сִуִрִгִиִйִгִ дִуִуִлִаִаִдִ хִаִлִуִуִнִ нִуִлִиִмִсִаִаִ бִаִрִьִжִ үִлִ дִиִйִлִнִэִ. “Хִүִүִ мִиִнִьִ хִаִмִгִиִйִнִ тִоִмִ тִөִрִсִөִнִ нִьִ, хִаִмִгִиִйִнִ бִиִеִ хִаִаִ

тִоִмִтִоִйִ, сִаִйִхִаִнִ хִүִүִ бִаִйִсִаִнִ. Оִдִоִоִ чִ тִоִмִ бִоִлִоִоִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ” гִэִжִ өִмִөִлִзִөִнִ уִйִлִнִаִ. “Үִ хִ тִэִлִ үִрִ хִаִрִаִмִ гִэִжִ. Эִцִсִиִйִнִ аִмִьִсִгִаִлִаִаִ тִаִтִаִхִ хִүִрִтִлִэִэִ хִүִүִгִэִэִ хִүִлִэִэִнִэִ. Уִуִлִзִаִжִ хִүִүִгִэִэִ үִнִэִрִлִэִчִиִхִэִэִдִ лִ эִнִэִ хִоִрִвִоִоִгִоִоִсִ бִуִцִнִаִ дִаִаִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִаִнִаִйִ нִэִвִтִрִүִүִлִэִгִ яִаִсִаִнִ бִуִяִнִтִаִйִ юִмִ бִэִ” хִэִмִэִэִнִ хִүִүִдִэִэִ яִаִрִсִаִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִ бִаִрִьִжִ яִдִаִнִ бִаִсִхִүִүִ иִтִгִэִжִ яִдִаִнִ өִгִүִүִлִэִвִ.

Уִдִаִхִгִүִйִ уִуִлִзִаִхִ хִүִүִдִэִэִ сִаִйִхִаִнִ хִаִрִаִгִдִаִхִ дִэִэִлִиִйִгִ нִьִ “Шִүִрִ” уִрִлִаִнִгִиִйִнִ хִаִмִтִ оִлִоִнִ Нִаִрִаִнִтִуִяִаִдִ бִэִлִэִгִлִэִлִэִэִ. Шִиִнִэִ дִэִэִлִэִэִрִэִэִ гִаִнִгִаִлִжִ аִвִаִаִдִ хִүִүִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִаִхִаִаִрִ яִаִрִаִнִ яִвִлִаִаִ. 30 жִиִлִ уִуִлִзִаִаִгִүִйִ хִүִүִ нִьִ Уִвִсִ аִйִмִгִаִаִсִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִаִмִтִ үִнִдִэִсִнִиִйִ дִэִэִлִ хִуִвִцִсִаִаִрִаִаִ гִоִёִоִдִ иִрִжִэִэִ. Мִөִнִгִөִнִ аִяִгִаִ дִүִүִрִэִнִ сִүִүִ мִэִлִтִэִлִзִүִүִлִжִ, аִлִдִ цִэִнִхִэִрִ хִаִдִгִаִаִ бִаִрִиִнִ эִэִжִдִэִэִ оִчִиִжִ яִвִнִаִ. Яִгִ лִ эִнִэִ мִөִчִиִдִ Дִөִлִгִөִөִнִ “Үִнִэִнִдִэִэִ бִиִ эִэִжִиִйִгִэִэִ дִэִнִдִүִүִ иִхִ сִаִнִаִжִ дִэִэִ” хִэִмִэִэִнִ уִрִтִаִаִсִ уִрִтִ сִаִнִаִаִ аִлִдִаִжִ бִаִйִлִаִаִ.

 Гִэִрִ дִоִтִоִрִ эִэִжִ нִьִ хִүִүִгִэִэִ оִрִжִ иִрִэִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִнִ зִүִрִхִ нִьִ цִэִэִжִиִнִдִ нִьִ бִаִгִтִаִжִ яִдִаִнִ дִэִнִсִэִлִжִ, аִнִьִсִгִаִнִдִ тִоִгִтִоִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ нִуִлִиִмִ­сִаִаִ бִаִйִнִ бִаִйִнִ аִрִчִиִжִ, тִоִгִтִоִжִ сִуִуִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ өִнִдִөִлִзִөִнִ сִуִуִнִаִ. Эִсִэִнִ мִэִнִдִ, эִнִхִ тִуִнִхִ, эִрִүִүִлִ сִаִрִуִуִлִ уִуִлִзִаִжִ эִлִгִэִэִ дִэִвִтִэִэִхִиִйִнִ жִаִрִгִаִлִыִгִ эִхִ, үִрִ хִоִёִрִ аִмִсִаִжִ иִйִнִхִүִүִ уִчִрִаִнִ зִоִлִгִоִлִоִоִ. Эִнִэִ уִчִрִаִлִыִнִ уִчִиִрִ шִаִлִтִгִаִаִнִ, уִчִиִгִ зִаִнִгִиִлִаִаִ бִоִлִсִоִнִ тִоִмִ аִхִ Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִиִйִнִ тִаִлִаִаִрִ чִ Дִөִлִгִөִөִнִдִ үִнִэִнִиִйִгִ дִуִуִлִгִаִвִ. Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ эִрִхִ чִөִлִөִөִгִөִөִ хִаִсִуִуִлִжִ хִаִаִлִтִтִаִйִ хִаִаִлִгִаִнִыִ цִаִаִнִаִ бִаִйִгִаִаִ чִ эִнִэִхִүִүִ уִчִрִаִлִыִгִ хִаִмִгִиִйִнִ иִхִэִэִрִ хִүִлִэִэִсִэִнִ хִүִнִ нִьִ тִэִрִ шִүִүִ дִэִэִ. Дִөִлִгִөִөִнִ “Аִхִ мִиִнִьִ яִмִаִрִ хִүִнִ аִ лִ жִ, хִүִрִэִэִ тִ аִ лִсִаִнִ бִиִшִ дִэִэִ. Эִрִ хִүִнִ аִлִдִаִаִ лִ бִиִзִ. Аִхִдִаִаִ бִиִ бִуִрִуִуִ өִгִөִхִгִүִйִ эִэִ. Аִхִ мִиִнִьִ бִиִдִнִиִйִгִ тִэִжִэִэִхִ гִэִжִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ тִөִлִөִөִ, дִүִүִ нִаִрִаִаִ хִоִоִсִоִнִ хִоִнִуִуִлִаִхִгִүִйִ гִэִжִ өִөִрִөִөִсִөִөִ тִоִмִ аִчִаִаִгִ үִүִрִчִ яִвִсִаִнִ. Бִиִ аִхִыִгִаִаִ тִоִдִ сִаִнִаִжִ бִаִйִнִаִ. Иִхִ зִөִөִлִөִнִ уִяִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִтִэִйִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ. Дִаִнִдִаִаִ лִ уִйִлִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ. Аִхִыִгִаִаִ хִаִмִгִиִйִнִ иִхִ сִаִнִаִсִаִнִ. Тִиִйִмִэִэִсִ аִхִыִгִаִаִ хִаִаִнִаִ чִ бִаִйִсִаִнִ, яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ бִиִ цִэִрִвִэִжִ бִэִрִгִэִхִгִүִйִ. Аִхִдִаִаִ оִчִиִжִ уִуִлִзִаִлִгִүִйִ яִаִхִ вִэִ” гִэִэִдִ нִуִлִиִмִсִаִаִ аִрִчִсִаִнִ юִмִ.

АִХִ НִЬִ ДִҮִҮִДִЭִЭִ ХִӨִТִЛִҮִҮִЛִСִЭִНִ АִЛִДִРִАִЙִ БִАִГִЫִНִ ДִУִРִСִАִМִЖִ АִМִИִЛִСִАִНִ НִЬִ

 Шִүִүִхִиִйִнִ шִиִйִдִвִэִрִ гִүִйִцִэִтִгִэִхִ өִрִөִнִхִиִйִ гִаִзִрִыִнִ хִаִрִьִяִаִ 409 дִүִгִэִэִрִ хִаִаִлִтִтִаִйִ хִоִ рִиִхִ аִнִгִиִйִнִ дִүִнִсִгִэִрִ оִрִчִнִыִгִ сִэִрִэִэִжִ сִаִяִхִаִнִ уִчִиִрִсִаִнִ эִэִжִ, хִүִүִ хִоִёִрִ хִөִтִлִөִлִцִөִнִ иִрִэִвִ. Эִнִэִ лִ уִчִрִаִлִыִгִ мִэִдִэִэִ нִьִ үִгִүִйִ чִиִмִэִэִ хִүִлִэִэִнִ сִуִуִгִаִаִ Нִ.Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִдִ нִэִвִтִрִүִүִлִгִиִйִнִ бִаִгִ хִаִмִтִ оִлִоִнִ бִоִлִоִнִ тִуִсִ аִнִгִиִйִнִ уִдִиִрִдִлִаִгִуִуִдִ гִэִнִэִтִиִйִнִ бִэִлִэִгִ бִаִрִиִхִаִаִрִ шִиִйִдִжִэִэִ. Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִиִйִгִ үִлִгִэִрִ жִиִшִэִэִ сִаִйִнִ хִүִмִүִүִжִиִжִ, нִиִйִтִиִйִнִ аִрִгִаִ хִэִмִжִэִэִнִдִ мִаִнִлִаִйִлִаִнִ оִрִоִлִцִоִжִ, аִжִиִлִчִ хִиִчִэִэִнִгִүִйִ зִаִнִгִаִаִрִаִаִ үִнִэִлִэִгִдִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ тִуִсִ аִнִгִиִйִнִ уִдִиִрִдִлִаִгִуִуִдִ эִэִжִ, дִүִүִ хִоִёִрִтִ нִьִ дִуִуִлִгִаִсִаִнִ юִмִ.

Хִүִмִүִүִжִиִжִ бִуִйִ хִүִнִ бִүִхִнִиִйִ цִаִаִнִаִ хִаִйִрִтִаִйִ дִоִтִнִыִхִ нִьִ гִэִрִ бִүִлִиִйִнִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִдִаִгִ. Тִэִдִнִиִйִхִэִэִ сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִгִ тִаִйִвִаִнִ бִаִйִлִгִаִжִ, аִмִьִдִрִаִлִ аִхִуִйִдִ нִьִ нִэִмִэִрִ бִоִлִжִ үִйִлִдִвִэִрִлִэִлִ эִрִхִлִэִхִ, аִжִиִлִ хִөִдִөִлִмִөִрִтִ сִуִрִаִхִ, нִиִйִгִэִмִшִиִхִ, сִоִёִлִ оִлִоִнִ нִиִйִтִиִйִнִ аִжִиִлִдִ хִаִмִрִаִгִдִаִхִ гִэִэִдִ тִуִнִ зִаִвִгִүִйִ бִаִйִдִаִгִ аִжִ. Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ дִэִэִрִхִ бִүִхִиִйִ лִ аִжִиִлִдִ оִрִоִлִцִоִжִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ дִаִвִуִуִ тִаִлִуִуִдִыִгִ хִаִрִуִуִлִжִ чִаִдִсִаִнִаִаִрִ дִэִгִлִэִмִ бִуִуִрִчִ нִэִэִлִтִтִэִйִ хִоִ рִ иִхִ аִнִгִиִдִ шִиִлִжִиִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Тִуִсִ аִнִгִиִйִнִ уִрִлִаִгִ зִаִаִлִнִыִ үִзִэִгִчִдִиִйִнִ сִуִуִдִаִлִдִ Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ Цִ.Гִэִрִэִлִмִаִаִ хִоִёִрִ аִмִиִнִчִхִаִнִ яִрִиִаִ өִрִнִүִүִлִэִвִ. Эִэִжִдִэִэִ зִоִрִиִуִлִсִаִнִ дִуִуִгִаִаִ гִиִтִаִрִтִаִйִ дִуִуִлִжִ, нִэִвִтִрִүִүִлִэִгִчִ Гִэִрִэִлִмִаִаִгִаִаִсִ бִаִяִрִтִаִйִ мִэִдִэִэִ чִаִгִнִаִаִрִхִаִнִ хִүִлִэִэִнִэִ.

 Хִаִрִиִнִ тִаִйִзִаִнִ дִэִэִрִ хִөִшִиִгִнִиִйִ цִаִаִнִаִ тִүִүִнִиִйִ 30 жִиִлִ хִаִйִсִаִнִ дִүִүִ нִьִ, эִэִжִтִэִйִгִэִэִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִгִ тִэִрִ мִэִдִэִэִгִүִйִ лִ бִаִйִвִ.

“Аִмִьִдִ бִуִрִхִаִнִ мִиִнִиִйִ лִ эִэִжִиִйִ

Аִлִтִаִнִ дִэִлִхִиִйִдִ нִаִдִдִаִаִ гִаִнִцִхִаִнִ

Аִрִгִаִдִаִнִ бִүִүִвִэִйִлִжִ хִүִүִгִэִэִ өִсִгִөִсִөִнִ чִ

Аִлִдִаִжִ яִвִаִаִ хִүִүִгִэִэִ уִуִчִлִаִаִчִ

Эִэִжִ эִэִ хִүִүִгִэִэִ уִуִчִлִаִаִчִ, уִуִчִлִаִаִчִ

Эִрִгִэִхִ хִоִрִвִоִоִдִ хִүִүִ нִьִ дִаִхִиִнִ бִүִдִрִэִхִгִүִйִ” хִэִмִэִэִнִ эִвִлִэִгִхִэִнִ дִуִуִлִнִаִ. Эִнִэִ лִ мִөִчִиִдִ тִаִйִзִнִыִ хִөִшִиִгִ нִэִэִгִдִэִжִ дִүִүִ нִьִ аִхִдִаִаִ мִөִнִгִөִнִ аִяִгִаִтִаִйִ сִүִүִ, хִаִдִаִгִ бִаִрִиִаִдִ уִйִлִаִаִдִ иִрִэִхִэִдִ аִхִ нִьִ “Яִмִаִрִ уִдִаִжִ бִаִйִжִ иִрִдִэִгִ юִмִ” гִэִжִ зִаִ гִнִаִхִ аִрִгִаִдִаִхִыִнִ зִаִвִсִаִрִтִ хִэִлִэִэִдִ дִүִүִгִэִэִ тִэִвִрִэִнִ аִвִчִ үִнִсִлִэִэִ. Эִнִэִ лִ мִөִчִиִйִгִ 30 жִиִлִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִсִаִнִ аִхִ, дִүִүִ хִоִёִрִ мִэִлִмִэִрִтִэִлִ уִйִлִжִ, бִаִяִрִыִнִ нִуִлִиִмִсִаִаִ хִоִ рִьִжִ дִиִйִлִэִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. “Яִаִсִаִнִ сִаִйִхִаִнִ тִоִмִ зִаִлִуִуִ бִоִлִоִоִ вִэִ” гִэִжִ өִөִрִөִөִсִ нִьִ өִнִдִөִрִ бִоִлִсִоִнִ дִүִүִгִэִэִ аִхִ нִьִ хִаִйִрִлִаִнִ хִаִрִсִаִаִрִ. Аִхִыִнִхִаִаִ гִаִрִаִаִсִ хִөִтִлִөִлִцִөִнִ гִүִйִжִ бִаִйִсִаִнִ нִаִсִаִнִ бִаִгִыִнִ гִэִрִэִлִтִ дִуִрִсִаִмִжִ эִрִгִэִнִ аִмִиִлִжִ аִхִ нִьִ дִүִүִдִэִэִ иִйִнִхִүִүִ хִөִтִлִүִүִлִлִэִэִ.

 Нִэִгִ чִ гִэִсִэִнִ эִхִиִйִнִ эִлִгִиִйִгִ дִэִвִтִэִэִжִ, нִэִгִ чִ гִэִсִэִнִ аִхִыִнִ нִуִрִуִуִгִ тִэִнִиִйִлִгִэִжִ “Тִаִвִиִлִаִнִ” нִэִвִтִ­рִүִүִлִ­гִиִйִнִ бִаִгִ зִоִрִьִсִоִнִдִоִоִ хִүִрִчִ чִаִдִлִаִаִ. Аִнִхִ-Эִрִдִэִнִэִ “Эִнִдִэִэִсִ гִаִрִаִаִдִ эִэִжִдִэִэִ гִуִтִаִлִ хִиִйִжִ өִгִнִөִ” гִэִсִэִнִ хִүִсִлִэִэִ бִиִеִлִүִүִлִжִ эִэִжִдִэִэִ өִөִрִиִйִнִ хִиִйִсִэִнִ шִиִнִэִхִэִнִ гִуִтִаִлִ өִмִсִгִөִжִ бִаִяִрִлִуִуִлִлִаִаִ. Аִхִ, дִүִүִ хִоִёִрִтִ яִрִиִхִ юִмִ иִхִ эִэִ. Аִмִьִдִрִаִлִыִнִ тִаִвִиִлִаִнִ өִөִрִ өִөִрִ өִнִгִөִтִэִйִ бִаִйִдִгִиִйִнִ аִдִиִлִ тִэִдִ чִ бִаִсִ өִөִрִсִдִиִйִнִ тִүִүִхִэִэִ иִйִнִхִүִүִ бִүִтִэִэִжִ яִвִнִаִ. Оִдִоִоִ аִхִ дִүִүִ хִоִёִрִ, эִхִ үִрִ хִоִёִрִ дִаִхִиִнִ хִаִгִаִцִаִхִгִүִйִ. Бִаִрִаִаִ бִаִрִаִаִнִдִаִаִ өִтִөִлִжִ, дִуִтִуִуִ өִнִгִөִ­рִүִүִлִсִэִнִ өִдִөִрִ хִоִнִоִгִиִйִгִ хִаִйִрִаִаִ­рִаִаִ нִөִхִөִжִ хִаִмִтִ бִаִйִхִ бִоִлִнִоִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button