Болсон Явдал

Хִүִүִхִэִдִ гִаִрִгִаִаִдִ тִаִрִгִаִнִ аִвִгִаִйִ бִоִлִсִоִнִ чִиִнִьִ нִаִмִаִйִгִ гִоִлִжִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ нִөִгִөִөִ хִүִүִхִнִэִэִ гִэִрִтִ дִаִгִуִуִлִжִ иִрִсִэִнִ.

Аִйִлִыִнִ эִрִхִ шִаִрִ оִхִиִнִ 20 хִоִнִ нִаִсִаִнִдִаִаִ , мִөִрִөִөִдִлִиִйִнִ сִаִйִхִаִнִ зִаִлִуִуִтִаִйִ гִэִрִлִэִжִ хִоִёִрִ сִаִйִхִаִнִ үִрִтִэִйִ бִуִсִдִаִаִсִ дִуִтִаִхִ юִмִгִүִйִ 15 жִиִлִиִйִгִ үִдִжִэִэִ. Нִөִгִөִөִ дִуִуִлִаִхִ, бִүִжִиִгִлִэִхִ дִуִрִтִаִйִ, аִнִгִлִиִ хִэִлִнִиִйִ оִлִиִмִпִиִаִдִыִнִ мִеִдִаִлִьִтִаִйִ, оִнִцִ сִуִрִлִаִгִаִтִаִнִ, мִуִзִеִйִнִ тִаִйִлִбִаִрִлִаִгִчִ бִоִлִоִхִыִгִ мִөִрִөִөִдִдִөִгִ иִнִэִэִжִ хִаִнִиִаִсִаִнִ сִэִрִгִэִлִэִнִ шִаִрִ оִхִиִнִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ бִүִдִүִүִнִ тִаִрִгִаִнִ аִвִгִаִйִ бִоִлִсִнִоִоִ мִэִдִэִрִчִ бִиִлִэִэִ.

Иִхִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִөִдִ хִүִүִхִэִдִ гִаִрִгִаִжִ гִэִрִтִ сִуִуִгִаִаִдִ бִаִрִаִгִ 8 жִиִлִиִйִгִ үִдִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ оִлִиִгִтִоִйִ чִ аִжִиִлִ хִаִйִжִ үִзִэִлִгִүִйִ хִаִдִмִыִнִхִаִаִ зִуִуִлִчִиִлִсִнִаִаִрִ бִеִнִзִиִнִ кִлִоִнִкִтִ тִүִгִэִэִгִчִэִэִрִ аִжִиִлִлִаִжִ, гִэִрִтִэִэִ хִаִрִьִжִ хִоִоִлִ уִнִдִаִаִ хִиִйִхִ, хִүִүִхִдִиִйִнִ дִаִаִлִгִаִвִаִрִ хִиִйִлִгִэִхִ, эִэִлִжִиִнִдִ гִаִрִаִхִ, хִоִтִоִоִсִ зִаִйִдִуִуִ эִэִжִ аִаִвִдִаִаִ юִмִ дִөִхִүִүִлִэִхִ гִэִэִдִ ёִсִтִоִйִ бִүִтִэִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ Нִоִмִиִоִ шִиִгִ 15 жִиִлִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ.

Нִаִйִзִ нִөִхִдִөִөִсִөִөִ чִ хִоִлִбִоִоִ тִаִсִаִрִчִ, хִүִнִэִэִрִ хִаִйִрִлִуִуִлִаִхִ, хִаִйִрִлִаִхִ мִэִдִрִэִмִжִ яִмִаִрִ бִаִйִдִаִгִ бִиִлִэִэִ гִэִдִгִиִйִгִ мִаִрִтִтִаִлִаִаִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ тִөִлִөִөִ зִүִтִгִэִсִэִнִ мִэִтִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ. Үִеִэִлִ дִүִүִгִиִйִнִ мִиִнִьִ хִуִрִиִмִ бִоִлִоִоִдִ өִмִсִөִхִ гִэִсִэִнִ оִлִиִгִтִоִйִ хִуִвִцִаִсִгִүִйִ, нִүִүִрִэִнִдִ бִуִдִаִгִ тִоִгִтִоִхִгִүִйִ бִоִлִтִлִоִоִ аִрִьִсִ мִиִнִьִ гִаִнִдִаִжִ, үִсִ мִиִнִьִ хִэִзִэִэִ хִаִмִгִиִйִнִ сִүִүִлִдִ үִсִчִиִнִдִ оִрִсִоִнִ бִиִлִэִэִ гִэִмִэִэִрִ гִуִнִдִсִаִнִ бִаִйִсִнִаִаִ мִэִдִсִэִнִ.

Тִаִнִсִаִгִ рִеִсִтִоִрִаִнִдִ сִуִуִжִ бִаִйִхִдִаִаִ нִөִхִөִрִ нִаִдִаִаִсִ жִиִйִрִхִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִгִ, хִаִмִтִ яִвִаִхִдִаִаִ уִцִаִаִрִлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִгִ аִнִхִ уִдִаִаִ аִнִзִаִаִрִчִ, хִүִнִ бִоִлִгִоִнִ Гִаִлִаִаִгִиִйִнִ бִаִгִаִ мִөִнִ үִүִ гִэִжִ тִаִнִьִжִ яִдִаִнִ цִаִрִаִйִ гִаִрִгִаִхִыִгִ хִаִрִаִаִдִ бִиִтִүִүִхִэִнִ дִоִтִрִоִоִ өִмִөִрִчִ бִиִлִэִэִ. Хִэִзִэִэִ хִаִаִнִаִ бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ гִэִэִчִиִхִ вִэִэִ. Нִөִхִөִрִ шִөִнִиִйִнִ 3 цִаִгִтִ аִжִлִыִнִ хִүִнִэִэִрִэִэִ хִүִрִгִүִүִлִэִэִдִ сִоִ гִтִ уִуִ иִрִэִхִэִдִ мִиִнִиִйִ бִүִхִ аִмִьִдִрִаִлִ хִөִмִөִрִсִөִнִ дִөִөִ. Нִэִгִ зִаִлִуִуִхִаִнִ бִүִсִгִүִйִтִэִйִ уִчִиִрִтִаִйִ бִоִлִоִоִдִ бִаִрִаִгִ хִоִёִрִ жִиִлִ хִоִёִрִ тִаִлִдִ аִмִьִдִаִрִчִ яִвִсִнִыִгִ нִьִ уִтִсִаִнִдִ иִрִсִэִнִ мִеִсִсִеִжִэִэִрִ нִьִ мִэִдִэִжִ бִиִлִэִэִ.

Нִаִйִзִыִнִхִ нִьִ эִхִнִэִрִэִэִсִ бִүִхִ үִнִэִнִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ нִаִдִаִаִсִ бִуִсִаִдִ нִьִ бִүִгִдִ мִэִдִэִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִжִ үִүִ гִэִжִ уִ йִлִ жִ бִаִйִсִаִнִсִаִнִ. Тִоִмִ оִхִиִнִ мִиִнִьִ хִүִрִтִэִлִ мִэִдִдִэִгִ бִаִйִсִаִнִ гִэִжִ бִоִдִоִхִоִоִрִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִэִнִдִ чִ хִэִрִэִгִгִүִйִ гִэִрִиִйִнִ үִйִлִчִлִэִгִчִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִнִ мִэִдִрִэִмִжִ тִөִрִсִөִнִ. Бִүִхִ зִүִйִлִ тִоִдִоִрִхִоִйִ бִоִлִоִхִоִдִ нִөִхִөִрִ нִөִгִөִөִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִ сִоִнִгִоִсִоִнִ дִоִоִ. Бִиִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ бִоִдִоִоִдִ мִэִдִсִэִнִ чִ мִэִдִэִэִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ аִмִьִдִаִрִнִаִ.

Хִүִнִ бִүִрִиִйִнִ лִ аִмִьִдִрִаִлִдִ тִоִхִиִоִлִдִдִоִгִ зִүִйִлִ бִиִзִ дִэִэִ гִэִжִ хִоִёִрִ жִиִлִ тִэִвִчִсִэִнִ. Хִоִоִлִыִгִ нִьִ хִиִйִжִ, хִуִвִцִаִсִыִгִ нִьִ уִгִаִаִжִ, аִлִьִ бִоִлִоִхִ тִуִхִтִаִйִ бִаִйִлִгִаִхִыִгִ хִиִчִэִэִхִ тִуִсִаִмִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ цִаִаִшִаִаִ тִэִмִүִүִлִжִ, иִрִжִ хִоִнִоִхִ нִьִ бִаִгִаִсִаִжִ, хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ өִрִөִөִнִдִөִөִ дִуִуִгִаִаִ хִуִрִаִаִжִ, нִөִхִөִрִ зִуִрִаִгִтִ үִзִэִжִ, уִтִаִсִаִаִ оִрִоִлִдִоִхִоִоִсִ өִөִрִиִйִгִ хִиִйִхִэִэִ бִаִйִжִ, хִаִрִ бִаִрִаִаִнִ өִдִрִүִүִдִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִэִрִ бִаִйִвִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ нִэִгִ өִдִөִрִ аִмִ нִэִэִжִ бִаִйִрִаִаִ зִаִрִжִ мִөִнִгִөִөִ хִоִёִрִ хִуִвִаִаִгִаִаִдִ сִаִлִъִяִ гִэִжִ хִэִлִлִэִэִ.

Бִиִ чִ уִ йִлִ аִнִ сִөִгִдִөִнִ гִуִйִжִ, хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ лִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ өִсִгִөִжִ бִаִйִвִаִлִ тִэִрִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִгִэִэִ хִэִдִиִйִ уִдִаִаִнִ уִуִлִзִаִжִ уִчִиִрִсִаִнִ чִ бִоִлִнִоִ гִэִжִ үִнִэִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэִ гִуִйִжִ бִиִлִэִэִ. Хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ аִмִрִаִлִтִаִаִрִаִаִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִхִ рִүִүִ яִвִсִаִнִ тִэִрִ оִрִоִйִ мִиִнִиִйִ бִүִхִ иִтִгִэִлִ нִаִйִдִвִаִрִ тִаִсִаִрִсִаִнִ юִмִ. Хִаִлִ аִмִцִуִ уִхִаִнִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ нִөִгִөִөִ хִүִүִхִнִэִэִ гִэִрִтִ дִаִгִуִуִлִжִ иִрִсִэִнִ. Дִүִрִлִэִгִэִрִ аִлִаִгִ нִүִдִтִэִйִ хִөִөִрִхִөִнִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִ тִаִсִ тִэִвִрִэִэִдִ “

Оִдִоִоִ нִаִаִдִ хִөִлִдִүִүִ тִоִлִгִоִйִ чִиִнִьִ юִмִ оִйִлִгִоִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ ” гִэִжִ аִгִсִ аִрִсִ аִнִ. Гִэִрִэִэִсִэִэִ яִаִжִ гִаִрִсִнִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, хִаִаִшִаִаִ яִвִаִаִгִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ мִаִшִиִнִаִаִ уִнִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִхִдִаִаִ иִнִгִэִэִдִ үִ хִчִ иִхִ юִмִсִаִнִ гִэִжִ бִоִдִоִгִдִоִжִ бִиִлִэִэִ. Мִаִшִиִнִыִ тִоִлִиִнִдִ зִүִүִжִ өִгִсִөִнִ аִаִвִыִнִ мִиִнִьִ хִаִдִаִгִ, сִуִрִ хִоִёִрִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ бִоִлִ тִуִхִаִйִнִ үִеִдִ юִуִ хִиִйִхִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ гִэִжִ бִоִдִоִхִоִоִсִ оִдִоִоִ чִ аִ йִдִ аִсִ тִөִрִдִөִгִ.Дִаִхִиִжִ бִиִ тִэִрִ бִоִсִгִоִоִрִ аִлִхִаִаִгִүִйִ, дִаִхִиִжִ бִиִ уִ йִлִаִ аִгִүִйִ эִэִ.

Оִдִоִоִ бִуִюִуִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ aаִвִ эִэִжִ, аִхִ эִгִчִиִйִнִхִэִэִ бִуִяִнִаִаִрִ хִуִуִчִиִнִ чִ гִэִсִэִнִ хִоִёִрִ өִрִөִөִ бִаִйִрִаִнִдִаִаִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ дִэִнִдִүִүִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ. Аִаִвִ эִэִжִ мִиִнִьִ өִөִрִсִдִиִйִнִ тִаִрִьִсִаִнִ нִоִгִоִоִгִоִоִ дִуִрִтִаִйִ цִаִгִтִаִаִ аִвִчִиִрִчִ, гִэִрִтִ мִиִнִьִ тִуִхִаִлִжִ, аִхִ эִгִчִ мִиִнִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ оִрִжִ гִаִрִчִ, нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ мִиִнִьִ зִоִчִиִлִжִ, гִэִрִтִ мִиִнִьִ үִрִгִэִлִжִ иִнִэִэִдִ хִөִөִрִ, цִаִцִаִрִчִ бִаִйִнִаִ. Өִмִнִөִ нִьִ мִаִнִаִйִдִ хִэִнִ чִ иִрִдִэִгִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ.

Эִэִжִ аִаִвִ мִиִнִьִ хִоִлִоִоִсִ зִоִрִиִоִдִ иִрִэִхִэִдִ 1 үִгִ чִ оִлִиִгִтִоִйִ сִоִлִьִчִиִхִдִоִгִгִүִйִ, иִлִтִ дִуִрִгִүִйִцִсִэִнִ зִаִнִ нִөִхִөִрִ мִиִнִьִ гִаִрִгִаִхִаִдִ аִяִгִаִтִаִйִ цִаִйִгִаִаִ чִ бִүִрִэִнִ уִуִлִгִүִйִ гִаִрִдִаִгִ эִэִжִ аִаִвִыִгִаִаִ иִхִ өִрִөִвִдִдִөִгִ бִаִйִжִ бִиִлִэִэִ. Өִөִрִиִйִгִөִөִ уִмִаִрִтִсִаִнִ зִаִлִуִуִ сִаִйִхִаִнִ нִаִсִнִыִхִаִаִ тִөִлִөִөִсִөִнִдִ хִоִёִрִ сִаִйִхִаִнִ үִрִтִэִйִ үִлִдִсִэִнִ тִуִлִ бִиִ өִмִнִөִхִ аִмִьִдִрִаִлִаִаִ бִоִдִоִжִ гִуִ нִиִ жִ гִуִтִаִ рִдִ аִгִгִүִйִэִэִ. Эִнִэִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ бִиִ яִаִжִшִуִуִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִсִнִаִаִ лִ хִуִвִаִаִлִцִаִхִ гִэִжִ эִнִэִ иִхִ оִрִшִлִыִгִ бִиִчִлִэִэִ дִэִэִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִаִйִрִлִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִсִэִнִ. Нִоִгִоִоִчִиִнִ аִаִвִ эִэִжִиִйִнִ бִуִяִнִаִаִрִ нִоִгִоִоִтִоִйִ бִүִхִ хִоִоִлִоִнִдִ дִуִрִтִаִйִ бִаִйִлִаִаִ. Хִаִрִиִнִ 15 жִиִлִ үִрִгִэִлִжִ нִөִхִрִиִйִнִ тִаִаִлִаִлִдִ нִиִйִцִүִүִлִжִ гִуִрִиִлִ, мִаִхִ, бִуִдִаִаִ иִдִдִэִгִ бִаִйִжִэִэִ. Жִиִнִдִэִэִ аִнִхִаִаִрִчִ кִеִтִоִ дִэִгִлִэִмִ, эִрִүִүִлִ зִөִвִ хִоִоִлִлִоִлִтִыִнִ кִлִуִбִтִ яִвִжִ 75 кִгִаִаִсִ 55 кִгִ бִоִлִжִ 6 сִаִрִыִнִ дִоִтִоִрִ лִ нִөִгִөִөִ сִэִрִгִэִлִэִнִ шִаִрִ оִхִиִнִыִ дִаִйִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ дִоִоִ. Хִүִнִ жִиִнִ хִаִсִаִаִдִ тִуִрִаִаִдִ иִрִэִхִэִэִрִэִэִ өִөִрִтִөִөִ иִтִгִэִлִтִэִйִ, хִаִйִрִтִаִйִ бִоִлִдִоִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

Аִжִлִаִаִ сִоִлִьִжִ, мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִэִэִ мִуִзִеִйִнִ бִүִрִтִгִэִлִ мִэִдִэִэִлִлִиִйִнִ сִаִнִчִиִйִнִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ, бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִыִнִхִаִаִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִнִ дִуִуִчִнִаִаִрִ шִаִлִгִаִрִчִ, хִаִмִтִ оִлִоִнִтִоִйִ бִаִйִхִ, тִэִдִэִнִдִ хִүִнִдִлִэִгִдִэִхִ яִмִаִрִ сִаִйִхִнִыִгִ мִэִдִэִрִчִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ. Оִхִиִнִ мִиִнִьִ тִоִмִ бִоִлִжִ гִэִрִиִйִнִ аִжִиִлִ, хִоִоִлִ хִиִйִхִиִйִгִ дִоִрִ нִьִ зִоִхִиִцִуִуִлִдִаִгִ бִоִлִжִ, хִүִүִ мִиִнִьִ шִаִтִрִаִаִрִ хִиִчִэִэִлִлִэִжִ чִаִмִгִүִйִ аִмִжִиִлִтִ гִаִрִгִаִжִ, аִмִьִдִрִаִлִ иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ гִэִжִ үִүִ гִэִжִ хִаִаִяִаִ хִаִаִяִаִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ.

Өִөִрִтִөִөִ цִаִгִ гִаִрִгִаִжִ, нִаִйִзִ нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִаִжִ, нִаִйִзִыִнִхִаִаִ сִаִлִоִнִоִоִрִ бִаִйִнִгִаִ үִйִлִчִлִүִүִлִжִ, аִаִвִ эִэִжִ мִиִнִьִ сִэִтִгִэִлִ тִэִнִэִгִэִрִ сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ аִаִ. 15 жִиִлִиִйִнִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ мִиִнִиִйִ хִаִмִгִиִйִнִ иִхִ үִ зִ эִнִ яִ дִдִ аִгִ зִүִйִлִ бִоִлִ зִуִрִаִгִтִ бִаִйִлִаִаִ. Хִүִүִхִэִдִ уִ йִлִ аִаִдִ, гִаִнִцִаִаִрִаִаִ хִуִуִшִуִуִрִ хִиִйִгִэִэִдִ сִуִуִжִ бִаִйִхִаִдִ нִөִхִөִрִ уִдִиִрִдִлִаִгִаִ бִаִрִиִаִдִ бִуִйִдִаִнִ дִэִэִрִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִгִаִаִ дִүִрִ зִуִрִгִиִйִгִ оִдִоִоִ чִ бִоִдִоִхִоִдִ гִоִмִдִоִлִ тִөִрִдִөִгִ.

Тִиִйִмִ уִчִрִаִаִсִ мִаִнִаִйִхִ шִиִнִэִ аִйִлִ бִоִлִоִоִдִ оִгִтִ зִуִрִаִгִтִ аִвִаִаִгִүִйִ. Зִуִрִаִгִтִгִүִйִ тִуִлִ бִиִдִ 3 гִаִзִрִаִаִрִ тִоִмִ оִрִ зִаִсִаִаִдִ шִиִрִэִэִнִиִйִ гִэִрִэִлִ тִаִвִиִаִдִ нִоִмִ уִнִшִиִцִгִаִаִнִаִ, хִөִөִрִхִөִнִ хִөִөִрִхִөִнִ юִмִ яִрִьִцִгִаִаִнִаִ эִнִэִ нִьִ хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ сִуִрִлִаִгִаִнִдִ чִ нִөִлִөִөִлִсִөִнִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ. Гִэִрִэִэִ 2 жִиִлִ бִоִлִоִхִоִдִ бִүִрִэִнִ тִоִхִиִжִуִуִлִжִ аִмִжִаִаִгִүִйִ лִ бִаִйִнִаִ. Цִаִлִиִнִгִаִаִсִ иִлִүִүִ гִаִрִсִаִнִ мִөִнִгִөִөִрִөִөִ 3 уִуִлִаִаִ аִмִрִаִлִтִыִнִ өִдִрִүִүִдִэִэִрִ мִуִзִеִйִ үִзִнִэִ, кִиִнִоִ үִзִнִэִ, уִуִлִаִнִдִ аִвִиִрִнִаִ, аִяִлִаִлִдִ яִвִнִаִ, гִаִлִтִ тִэִрִгִэִнִдִ сִуִуִжִ үִзִнִэִ, шִаִтִрִыִнִ тִэִмִцִэִэִнִүִүִдִ үִзִнִэִ, уִрִаִнִ зִуִрִгִиִйִнִ үִзִэִсִгִэִлִэִнִгִ аִлִгִаִсִаִлִгִүִйִ үִзִнִэִ, хִоִшִиִнִ шִоִгִ үִзִнִэִ, оִнִгִоִцִоִоִрִ нִиִсִэִжִ үִзִнִэִ, 3 уִуִлִаִаִ бִүִжִгִиִйִнִ дִуִгִуִйִлִаִнִдִ хִүִрִтִэִлִ яִвִжִ үִзִсִэִнִ.

Хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ уִуִлִзִаִхִ дִаִлִиִмִдִаִаִ тִаִлִ зִаִсִаִжִ сִаִйִмִшִрִаִхִ гִэִсִэִнִ нִөִхִрִөִөִ хִаִрִаִаִдִ оִдִоִоִ дִуִрִгִүִйִ хִүִрִдִэִгִ. Хִаִрִаִхִ тִоִоִлִоִнִдִ тִуִуִлִсִаִнִ өִрִөִвִдִөִлִтִэִйִ аִмִьִдִрִаִлִ мִиִнִьִ нִүִдִэִнִдִ хִаִрִаִгִдִдִаִгִ. Бִиִдִ 1 лִ аִмִьִдִаִрִнִаִ. Оִхִиִнִдִоִоִ өִөִрִиִйִгִөִөִ оִрִхִиִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ бִаִйִхִыִгִ, хִүִүִдִэִэִ хִүִнִиִйִгִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִрִуִуִлִаִхִ ёִсִтִоִйִгִ эִэִжִ нִьִ зִаִаִжִ лִ яִвִнִаִ дִаִаִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button