Болсон Явдал

5 нִаִсִтִаִйִ хִүִүִ эִэִжִиִйִгִэִэִ эִрִгִэִжִ иִрִэִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִжִ, хִаִяִгִдִсִаִнִ гִэִдִгִэִэִ чִ мִэִдִэִлִгִүִйִ гִэִрִтִэִэִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִнִаִ

Эִнִэִ бִоִлִ 5-хִаִнִ нִаִсִтִаִйִ бִоִлִоִвִчִ хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ үִйִлִ яִвִдִаִлִтִаִйִ тִуִлִгִаִрִсִаִнִ хִүִүִгִиִйִнִ тִуִхִаִйִ тִүִүִхִ юִмִ. Аִаִвִ нִьִ яִвִаִаִдִ уִдִаִлִгִүִйִ эִэִжִ нִьִ яִвִсִаִнִ. Хִүִүִ гִэִрִтִэִэִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ аִрִаִвִ гִаִрִуִйִ хִоִнִоִвִ. Яִаִжִ хִөִөִрִхִиִйִ бִяִцִхִаִнִ хִүִүִдִ иִйִмִ зִүִйִлִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ юִмִ бִоִлִ?

Өִлִсִсִөִнִ үִеִдִэִэִ эִэִжִиִйִгִэִэִ дִуִуִрִаִйִнִ хִоִоִлִ хִиִйִхִдִэִэִ тִоִгִоִоִнִдִ бִуִдִаִаִ хִиִйִжִ, бִуִцִаִлִгִаִтִаִлִ уִсִ хִиִйִжִ өִгִдִөִгִ бִаִйִсִаִнִ. Гִэִсִэִнִ хִэִдִиִйִ чִ тִүִүִнִиִйִ тִуִрִшִлִаִгִаִгִүִйִнִ уִлִмִаִаִсִ бִуִдִаִаִ үִрִгִэִлִжִ хִаִгִаִсִ бִоִлִгִоִсִоִнִ бִаִйִвִ. Өִлִсִсִөִнִ бִяִцִхִаִнִ хִүִүִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִуִдִаִаִгִаִаִ үִлִ тִоִоִжִ, хִаִлִуִуִнִ бִаִйִсִаִнִ чִ иִдִэִвִ. Нִэִгִ хִаִлִбִаִгִаִ бִуִдִаִаִ аִвִаִаִдִ хִөִрִтִөִлִ нִьִ үִлִэִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ аִмִаִнִдִаִаִ хִиִйִнִэִ.

Мִөִрִдִөִнִ бִаִйִцִаִаִлִтִыִнִ яִвִцִаִдִ эִхִ нִьִ хִүִүִхִдִэִдִ хִуִдִаִлִ хִэִлִсִэִнִ нִьִ тִоִгִтִоִоִгִдִжִэִэִ. Тִэִрִ иִхִэִвִчִлִэִнִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִаִаִнִаִ чִ яִвִсִаִнִ дִаִгִаִжִ яִвִдִаִгִ. Нִэִгִ өִдִөִрִ эִэִжִ нִьִ тִүִүִнִдִ тִоִгִлִоִоִмִ хִуִдִаִлִдִаִжִ аִвִаִхִыִнִ тִуִлִдִ хִоִтִоִоִсִ мִөִнִгִөִ хִаִйִжִ, уִдִаִхִгִүִйִ иִрִнִэִ гִэִжִ хִэִлִэִвִ. Хִүִүִ иִтִгִэִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ эִнִэִ уִдִаִаִдִ эִэִжִ яִвִсִаִнִгִүִйִ.

Эִэִжִ эִьִ хִоִёִрִ хִоִнִоִгִтִ эִрִгִэִжִ иִрִэִэִгִүִйִ. Тִэִрִэִэִрִ аִрִаִвִ гִаִрִуִйִ хִоִнִоִгִ яִвִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ бִяִцִхִаִнִ хִүִүִ бִаִйִнִгִаִ чִаִнִгִаִаִрִ уִйִлִжִ, шִөִнִөִ дִуִнִдִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִйִдִаִгִ бִаִйִвִ. Бִяִцִхִаִнִ хִүִүִгִ өִрִөִвִдִсִөִнִ хִөִрִшִүִүִдִ нִьִ аִхִ дִүִүִсִ рִүִүִ нִьִ яִвִуִуִлִаִхִыִгִ хִүִсִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Зִаִрִиִмִ хִүִмִүִүִсִ хִүִүִхִэִдִ үִрִчִиִлִжִ аִвִаִхִ хִүִсִэִлִтִэִйִ бִаִйִдִаִгִ. Гִэִсִэִнִ хִэִдִиִйִ чִ бִяִцִхִаִнִ хִүִүִ үִрִгִэִлִжִ тִаִтִгִаִлִзִаִжִ, хִэִрִэִвִ тִүִүִнִиִйִгִ гִэִрִтִэִэִ оִлִоִхִгִүִйִ бִоִлִ эִэִжִ нִьִ гִуִнִиִгִтִаִйִ бִаִйִхִ бִоִлִнִоִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ эִэִжִиִйִгִэִэִ эִрִгִэִжִ иִрִэִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ.

 

Бִяִцִхִаִнִ хִүִүִгִэִэִсִ үִүִнִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ бִүִхִ хִөִрִшִүִүִдִ нִуִлִиִмִсִаִаִ бִаִрִьִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ!

Хִүִүִхִэִдִ эִэִжִиִйִгִэִэִ эִрִгִэִжִ иִрִэִхִиִйִгִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ тִоִгִтִоִоִгִдִжִэִэִ. Тִоִсִгִоִнִыִ хִүִмִүִүִсִ эִэִжִиִйִгִэִэִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ хִүִсִэִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ чִ хִүִүִ нִьִ эִэִжִиִйִгִэִэִ мִөִнִгִөִ оִлִоִхִ гִэִжִ яִвִсִаִнִ, аִмִлִаִсִаִнִ ёִсִоִоִрִоִоִ зִаִаִвִаִлִ эִрִгִэִжִ иִрִнִэִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ хִэִвִэִэִрִ бִаִйִвִ.

Өִлִсִсִөִнִ үִеִдִэִэִ өִөִрִөִөִ бִуִдִаִаִгִаִаִ чִаִнִаִнִаִ. Мִөִнִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ аִдִиִлִ хִоִоִлִ иִдִсִэִнִиִйִ дִаִрִаִаִ аִяִгִаִаִ уִгִаִаִнִаִ. Тִүִүִнִиִйִ эִнִэִ мִэִтִ аִмִьִдִрִаִлִ хִаִгִаִсִ сִаִрִ үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ бִуִдִаִаִнִыִ нִөִөִцִ чִ бִаִрִаִгִ тִаִсִаִрִчִэִэִ. Хִөִрִшִүִүִдִ нִьִ иִхִэִвִчִлִэִнִ тִуִсִаִлִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ чִ хִүִүִ эִэִжִиִйִгִэִэִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִ бִөִгִөִөִдִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִаִрִаִхִаִаִсִ тִаִтִгִаִлִзִжִэִэִ.

“Эִэִжִ тִоִгִлִоִоִмִ аִвִаִхִаִаִрִ мִөִнִгִөִ оִлִоִхִоִоִрִ яִвִсִаִнִ” гִэִжִ тִэִрִ хִэִлִэִвִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button